INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015"

Transcriptie

1 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/ /20

2 Inhoud Activiteitenkalender Afhalen en brengen van de kinderen Afwezigheden leerplichtcontrole BLIO Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Contact / naam / adres Extra-murosactiviteiten Getuigschrift basisonderwijs Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling GON Groepsindeling Huistaken Inschrijving van de leerling Kinderopvang Kinesitherapeut Klassenraad Kledij en hygiënevoorchriften Kosten op school Kostprijs per leerling in bijlage achteraan Leefregels voor leerlingen Leerlingenraad Leerlingenvervoer Leerplannen Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Logopedist Maaltijden op school Medicatie op school, EHBO Onderwijs aan huis Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Openstellen van de school - organisatie van de schooluren Oudercontact Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Oudervereniging Ouders en leefregels Orthopedagoog Pedagogisch project Pedagogische begeleiding Personeel Problemen op school Rapport Regelmatige leerling Revalidatie tijdens de lesuren Scholengemeenschap Schoolagenda 2/20

3 Schoolbestuur Schoolraad Schoolstructuur Schooltoelage Schoolveranderen Schoolverzekering Speelleerklas Te laat komen - vroeger vertrekken Toezichten en kinderopvang Verjaardagen Verkeer en veiligheid Verloren voorwerpen Verzekering Voorzieningen op klasniveau: Voorzieningen op schoolniveau Zedenleer Zorg op school Zwemmen Bijlage: Kostprijs per leerling Activiteitenkalender De ouders ontvangen bij inschrijving en voor het einde van het schooljaar de activiteitenkalender voor het volgende schooljaar. Voor het begin van elke maand krijgen zij tevens de maandelijkse mededelingen waarin de activiteiten van de komende maand worden opgelijst. Afhalen en brengen van de kinderen De meeste kinderen komen met de bus. Elke wijziging wordt schriftelijk meegedeeld. Zie busreglement. Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de lijn voor de schoolpoort en wachten op de stoep. Zij respecteren de privacy van de buren. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan), tenzij de ouders een document hebben ondertekend dat hun kind zelfstandig naar huis mag. Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen. Kinderen die niet om 15u45 (12u 15 op woensdag) zijn afgehaald, gaan naar Buitenschoolse opvang t Sloeberke, Schoolstraat,85 te 1745 Opwijk tel 052/ De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. Afwezigheden leerplichtcontrole Zie schoolreglement hoofdstuk 7. Zie klasagenda achteraan: voor ziekte (van één dag) gebruik je het ziekteattest uit je klasagenda of een doktersattest, voor een andere afwezigheid schrijf je zelf een briefje. BLIO De BLIO, bijzondere leermeester individuele opvoeding, zorgt voor remediëring bij taal- en rekenproblemen en individuele ondersteuning van leerlingen voor een beperkte periode. De BLIO is ook coördinator van een type, zorgt voor onthaal en toetsing van de nieuwe leerlingen en stelt de groepen voor taal en wiskunde samen. De BLIO zorgt tevens voor overleg met de orthopedagoog en 3/20

4 het CLB, evenals met de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap. Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het CLB Noordwest-Brabant, Nieuwstraat Asse 02/ Mevr. Patricia Goethals, Vanessa Blancke en Inge De Vos zijn de contactpersonen voor onze school. Een van beiden is regelmatig dinsdag en/of donderdag aanwezig op school Het CLB behoort tot het vrije net. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: Het leren en studeren De onderwijsloopbaan De preventieve gezondheidszorg Het psychisch en sociaal functioneren Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraag gestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. 1. De psychosociale begeleiding Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming. De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. 2. De medische begeleiding De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. Het medisch consult gebeurt door dokter Ann Blyweert en mevr. Anne Guldentops (verpleegkundige) te bereiken: 02/ Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLBarts kiezen. Algemene consulten: De leerlingen ondergaan regelmatig een algemeen consult. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. Gerichte consulten: Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zo niet zorgt het CLB zelf voor een locatie. Profylactische maatregelen: Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten: - kroep (difterie), - geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B - buiktyfus, bacillaire, dysenterie, - hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis), - kinderverlamming (poliomyelitis), - roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina), 4/20

5 - besmettelijke tuberculose, - kinkhoest, - schurft, - bof (dikoor), - mazelen, - salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree) - rubella - huidinfectie (impetigo), - schimmelinfecties van de schedelhuid - schimmelinfecties van de gladde huid - pediculosis, - varicella (windpokken) - parelwratten - HIV-infectie Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. Contact / naam / adres MOZA-IK (Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind) Heiveld Opwijk Tel 052/ Fax: 052/ De personeelsleden van onze school kan u steeds per mail bereiken: Extra-murosactiviteiten deelname Voor de deelname aan meerdaagse extra-murosactiviteiten geven de ouders expliciet een schriftelijke toestemming. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. In geval van niet-deelname moet de betrokken leerling niettemin op school aanwezig zijn. Een extra-murosactiviteit van 1 dag wordt aangekondigd via de maandmededelingen of via een brief. De ouders verwittigen de directeur/secretariaat als hun kind niet mee mag. Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, vallen hier niet onder, bijvoorbeeld een sportactiviteit op woensdagnamiddag of tijdens vakanties. Getuigschrift basisonderwijs Zie schoolreglement hoofdstuk 9 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling Bij elke inschrijving van hun leerplichtig kind in het lager onderwijs bepalen de ouders via het gehandtekend keuzeformulier: - dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; - dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier op het secretariaat en bezorgen dit terug binnen de eerste schoolweek van september. GON (Geïntegreerd onderwijs) Onze GON-leerkrachten zorgen voor ondersteuning van kinderen en hun leerkracht in het gewoon 5/20

6 onderwijs (lager, kleuter en secundair). Zij begeleiden de kinderen van alle types die recht hebben op GON meestal 2u per week gedurende één of twee schooljaren. Groepsindeling De kinderen worden vanaf 1/09/2015 ingedeeld in groepen type basisaanbod en kinderen met ASSdiagnose, vanaf 1/09/2015 type 9. Vervolgens worden groepen gevormd op basis van het niveau voor Nederlands. Het niveau voor begrijpend lezen is hiervoor bepalend. Bij de indeling in groepen wordt er ook rekening gehouden met de leeftijd van de leerling, het functioneren in groep en sociaal-emotioneel functioneren. Voor wiskunde worden er rekengroepen gevormd volgens rekenniveau. De uren wiskunde lopen gelijk, zodat de kinderen kunnen wisselen van groep om in een homogene (deel)groep wiskunde te krijgen. Groepen kunnen ook nog verder worden opgesplitst bvb. voor niveaulezen. De directeur neemt de eindbeslissing over de indeling in groepen. Volgende testings worden gebruikt: Technisch lezen met AVI-niveaubepaling: 1 Brus en 1 30 LVS (Leerlingvolgsysteem van Dudal) Begrijpend lezen: Bel 0, Bel 1 en VLOT (Volgsysteem Lager Onderwijs Taalvaardigheid) Spelling: LVS van Dudal Taalbeschouwing Wij hebben gekozen om zelf een toetsenpakket te ontwikkelen aangepast aan het tempo en verwerkingsniveau van onze leerlingen. Wiskunde Wij hebben gekozen om zelf een toetsenpakket te ontwikkelen aangepast aan het tempo en verwerkingsniveau van onze leerlingen. Voor de schoolverlaters nemen we wel de rekentesten LVS van Dudal af om een duidelijker beeld te hebben van het rekenniveau van de leerling en om hem gepast door te kunnen verwijzen naar het secundair onderwijs. Voor de speelleerklas worden de lees-, leer- en rekenvoorwaarden afgenomen. De BLIO, bijzondere leermeester individuele opvoeding en ook coördinator van een type, zorgt voor remediëring en individuele ondersteuning van leerlingen voor een beperkte periode. De logopedist en de kinésitherapeut zorgen voor individuele of groepstherapie tijdens de lessen. De logo doet dit voor taal, de kiné voor grove en fijne motoriek en ruimtelijk inzicht. De orthopedagoog is coördinator van de autigroepen en zorgt mee voor sociaal-emotioneel welbevinden van alle leerlingen. Huistaken Zie schoolreglement hoofdstuk 6 De huistaken staan in de schoolagenda en zijn beperkt tot ongeveer 10 minuten. Enkel op woensdag is er geen huistaak. Zij zijn een inoefening van wat de kinderen hebben geleerd. Wie zijn huiswerk niet maakt krijgt eventueel een bijkomende taak. Ook de lessen worden in de schoolagenda vermeld. Beginnende lezers moeten dagelijks oefenen. Alleen op die manier kunnen zij vlot leren lezen. Inschrijving van de leerling De inschrijving gebeurt aan de hand van een ISI+-kaart en het attest en het inschrijvingsverslag. Bij ontstentenis van de ISI+-kaart volstaat ook één van volgende documenten: - een uittreksel uit de geboorteakte; - het trouwboekje van de ouders; - de identiteitskaart van het kind; - het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; - de reispas voor vreemdelingen. De totale capaciteit van de school bedraagt 192 leerlingen. Voor de speelleerklas is de capaciteit beperkt tot 12 leerlingen. Voor het type 9 ASS is de maximum capaciteit 34 lln in structuurklassen Je kunt je kind inschrijven op onze school na afspraak en intakegesprek. 6/20

7 Kinderopvang t Sloeberke, Schoolstraat 85, 1745 Opwijk. 052/ Hier kan men terecht voor voor- en naschoolse opvang vanaf 7u tot 18u30 en ook tijdens vakanties, op vrije dagen en pedagogische studiedagen. Kinderen die aan de schoolpoort niet tijdig worden afgehaald gaan eveneens naar de kinderopvang. Het tarief is gebonden aan de normen van Kind en Gezin. Kinesitherapeut De kinésitherapeut ondersteunt de kinderen voor grove en fijne motoriek en fietsbehendigheid. Aanvankelijk schrijven en een correcte houding zijn prioriteiten. Dit kan zowel individueel als in groep, in en uit de klas. Klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur, de blio of de ortho, samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. Ouders kunnen adviezen of uitspraken van de klassenraad krijgen. Indien nodig worden zij hierop uitgenodigd. De klastitularis is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn of haar leerlingen. Kledij en hygiënevoorschriften De leerlingen komen steeds in gepaste en nette kledij naar school. De kledij is aangepast aan het seizoen en de geplande activiteiten. Hou er rekening mee dat kledij vuil kan worden of stuk gaan. Voor de turnlessen is de turnkledij van de school verplicht. De leerlingen dragen in de school en bij schoolse activiteiten geen hoofddeksels. Opzichtige kledij en/of opschik is niet toegestaan. De directeur heeft bij twijfel het laatste woord. De leerlingen dienen zelf steeds net en verzorgd te zijn. We vragen bijzondere aandacht voor de effectieve behandeling van besmetting met luizen. Kinderen die na verwittiging, niet worden behandeld, zullen tegen betaling op school worden behandeld, om verdere besmetting te voorkomen. Kosten op school De volgende overzichten zijn besproken en goedgekeurd op de schoolraad en zijn goedgekeurd door het schoolbestuur. 1. De school stelt volgende materialen gratis te beschikking per kind: Een balpen en een potlood Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, mappen, fotokopieën, Klasagenda en huiswerkmap 2. De school stelt volgende materialen gratis ter beschikking per groep: Bewegingsmateriaal Constructiemateriaal ICT-materiaal en software Kinderliteratuur Knutselmateriaal Leer- en ontwikkelingsmateriaal Meetmateriaal Multimediamateriaal Muziekinstrumenten Tekengerief en passer Atlas, kaarten en kompas Woordenboeken en zakrekenmachines 7/20

8 3. De school vraagt een vaste bijdrage van 7,00 per maand (onderworpen aan de index) voor alle buitenschoolse activiteiten (vanaf 1 sept 2015 is dit 8,00): wekelijks zwemmen, 2x ijsschaatsen, 1x rolschaatsen, 1 bioscoopbezoek, min. 2 tonelen, de sportdag en alle klasuitstappen. Dit kost gemiddeld meer dan 200,00 per leerling. Er kan dus geen geld worden teruggevorderd als iemand een activiteit niet mee doet. 4. De school organiseert jaarlijks 3 daagse openluchtklassen voor iedereen van woensdag tot en met vrijdag, de week na de Paasvakantie. De kostprijs bedraagt 90,00 De school zorgt na deelname voor het attest voor de mutualiteit om een tussenkomst te bekomen tussen de 15,00 en de 30,00. De school organiseert een wafelenverkoop, waarbij elk kind, volgens eigen inspanning, de bijdrage kan verminderen, ja zelfs tot nul herleiden. De bijdrage van de ouders kan maximaal 360,00 bedragen (onderworpen aan de index) voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 5. De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken en deze ook gebruiken. De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. T-shirt met schoollogo en turnbroekje: op school verkrijgbaar voor 10,00 per stuk en turnzak ( 5,00) Turnpantoffels Zwempak of zwembroek en handdoek Boekentas en pennenzak. 6. Bij betalingsmoeilijkheden vraag je een onderhoud aan met de directie of het secretariaat. Wie problemen heeft kan dit laten weten. Samen zoeken wij naar een gepaste oplossing, ook voor de openluchtklassen. Anders riskeer je bij herhaalde aanmaningen 1,00 extra te moeten betalen. Niet betaalde rekeningen worden via de gemeente gevorderd, eventueel met behulp van een deurwaarder. 7. De schooltoelage kan je aanvragen via Meer vragen: U kan de formulieren ook via de school bekomen. Voor verdere inlichtingen kan u zich steeds wenden tot het secretariaat. Kostprijs per leerling Iedereen ontvangt bij inschrijving de bijlage kostprijs per leerling waarin alle kosten worden vermeld en de modaliteiten ivm bestellingen, betalingen en terugbetalingen worden uitgelegd. Leefregels voor leerlingen (zie ook korte afspraken voor leerlingen) 1.1 Ik en mijn houding Ik heb respect voor anderen. Ik vecht niet en maak geen ruzie. Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. In de eetzaal ben ik stil en heb ik goede tafelmanieren. Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 1.2 Ik, gezondheid en hygiëne Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. Ik hou de toiletten netjes. In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 8/20

9 Ik breng liefst gezonde versnaperingen mee. Chips en kauwgom zijn verboden, evenals frisdranken en sportdrankjes. Woensdag is fruitdag. Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleraar. De eerste maandag van de maand is het waterdag. Er mag dan alleen water gedronken worden. 1.3 Ik en zorg voor het milieu Ik zorg mee voor een nette school. Ik breng geen drankjes mee in blik en ik gebruik ook geen aluminiumfolie. Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste vuilnisbak of container. Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 1.4 Ik en mijn taalgebruik Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. De leraren noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met "meneer Ludwig 1.5 Ik en mijn huiswerk Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op volgende wijze: - door een nota van mijn ouders in mijn agenda; - door een briefje van mijn ouders. Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen door één van mijn ouders. Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest van de dokter mee naar school. 1.6 Ik en mijn materiaal Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei en dat van anderen. In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleraar. Als ik iets opzettelijk stuk maak moet ik hiervoor betalen. 1.7 Ik en spelen Ik speel sportief en sluit niemand uit. Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. Bij het 2 e belsignaal sta ik stil en zwijg ik. 2 Veiligheid en verkeer 2.1 Ik en toezicht Ik kom 's morgens niet vroeger dan 8u15 op de speelplaats. Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming. 's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders of het IBO me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik mee naar de opvang. 2.2 Ik en het verkeer Ik neem steeds de veiligste schoolroute Ik respecteer de verkeersreglementen. Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 9/20

10 Wanneer ik de schoolbus gebruik respecteer ik de busregels (schoolreglement hoofdstuk 24) - stap ik direct op, ga zitten en doe mijn gordel om; - pas nadat de bus stilstaat, sta ik recht om af te stappen; - bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om voorzichtig de straat over te steken. 2.3 Ik en veiligheid Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. Ik ga rustig, stil en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. Ik loop niet rond zonder toestemming. Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. Ik raak geen onderhoudsproducten aan. Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leraar. 2.4 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. Ik vertel: - waar het ongeval gebeurd is; - wat er gebeurd is; - wie erbij betrokken is. 2.5 Wat te doen bij brand? Brand meld ik onmiddellijk aan de juf of meester. Bij brandalarm blijf ik bij de juf of meester en ik volg zijn of haar instructies: - ik verlaat rustig de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; - ik laat al mijn materiaal en kleren achter; - ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 3 Ik en het schoolreglement 3.1 Wat als ik de afspraken niet naleef? Ik krijg een mondelinge opmerking. Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda die mijn ouders ondertekenen. Ik krijg een straf. Ik krijg een strafkaart (op de speelplaats of in de refter) en ga naar binnen. Ik word naar de directeur gestuurd. Na 3 strafkaarten blijf ik 2 middagen binnen en schrijf ik straf. Vanaf de 4 e strafkaart geldt hetzelfde en schrijf ik ook straf tijdens de volgende plezante activiteit. De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. Ik word een tijdje afgezonderd. Goed gedrag wordt beloond met groepsbeloningen. Kinderen met maximaal 1 strafkaart krijgen als individuele beloning een uitstap naar een pretpak op het einde van het schooljaar. Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten en mij uit de school zetten. Zie ook klasagenda ivm gedragsaanpak. 3.2 Wat als de leraar zich vergist? Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit treffen. Leerlingenraad zie ook Schoolreglement 2 leerlingen per groep van de hoogste groepen worden in t begin van het schooljaar verkozen. Zij vergaderen tijdens de middag onder begeleiding van een leerkracht die het verslag maakt. De leerlingenraad doet voorstellen en brengt advies uit rond een afgebakend onderwerp vb. de speelplaats. De leerlingenraad draagt hiervoor (mee) verantwoordelijkheid. 10/20

11 Leerlingenvervoer Zie ook schoolreglement hoofdstuk 14 Je hebt recht op gratis leerlingenvervoer als je inschrijft in de dichtst bijzijnde school van het net van jouw keuze. Hierover beslist het departement onderwijs. In principe geldt één op- en afstapadres. Uitzonderingen zijn mogelijk. Wijzigingen dienen steeds schriftelijk en tijdig te worden meegedeeld. De kinderen worden op verzamelpunten dicht bij huis opgehaald en afgezet. Soms is dat ook voor de deur. In geval van ziekte verwittig je tijdig de busbegeleid(st)er dat ze je niet moet komen ophalen. Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar school en worden naar de kinderopvang t Sloeberke gebracht, tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan. Leerplannen Wij volgen de leerplannen van OVSG (Onderwijs Vereniging van Steden en Gemeenten) en gebruiken de leer- en/of ontwikkelingsdoelen van OVSG. Zie ook onderwijsaanbod. Leerplicht en toelatingsvoorwaarden De leerlingen dienen in het bezit te zijn van een attest type 1 of 8, vanaf 1/9/2015 type basisaanbod, afgeleverd door een CLB of een UZ. Voor de autiklassen is een diagnose ASS nodig en vanaf 1/ een attest type 9. Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het buitengewoon lager onderwijs vanaf één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. De lln blijven in principe één jaar langer in het buitengewoon onderwijs, nl. het jaar waarin ze 13 worden. Logopedist De logopedist ondersteunt kinderen die het moeilijk hebben met alles wat met taal te maken heeft. Dit kan individueel of in groep, in en uit de klas. Maaltijden op school De leerlingen kunnen een warme maaltijd (verse soep, aardappelen, groenten en vlees of vis) gebruiken in de eetzaal. Wie een warme maaltijd wenst, kan hiervoor maandelijks inschrijven. De kinderen kunnen ook hun lunchpakket gebruiken. Voor de kostprijs van drankjes en maaltijden: zie kostprijs per leerling. Medicatie op school, EHBO Het toedienen van geneesmiddelen gebeurt op verzoek van de ouders: Er worden in principe geen medicijnen toegediend, in geen geval op initiatief van de school. Wanneer een kind medicatie dient te nemen, maar de lessen mag bijwonen, dan dienen de ouders (of de arts) het formulier medicatie op school volledig in te vullen en te handtekenen. Op dit attest dient tevens de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring,- toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld. Dit alles kan alleen maar als de school/leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel ongewenste effecten. De school/leerkracht kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet toedienen van medicijnen en de gevolgen ervan. Onderwijs aan huis Zie schoolreglement hoofdstuk 10 11/20

12 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen De ontwikkelings- en/of leerdoelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden: - lichamelijke opvoeding; - muzische vorming; - taal (ook tweede taal); - wereldoriëntatie; - wiskundige initiatie en wiskunde; - leren leren; - sociale vaardigheden; - ICT Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer. Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap zie Namen van de inspecteurs godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Openstellen van de school - organisatie van de schooluren Lesurenregeling maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - voormiddag: 8u45 tot 11u30 - namiddag: 12u45 tot 15u30 - Er is toezicht vanaf 8u15 tot 15u45 Lesurenregeling woensdag - voormiddag: 8u30 tot 12u05 - namiddag: vrij - Er is toezicht vanaf 8u15 tot 12u15. Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen), ook pedagogische studiedagen worden elk jaar bekendgemaakt voor het schooljaar aanvat Ortho De ortho helpt kinderen die het moeilijk hebben met sociaal-emotioneel welbevinden. Dit kan zowel in groep als individueel gebeuren, in en uit de klas. Oudercontact Het eerste oudercontact begin september geeft de ouders en de leerkrachten en paramedici de kans met elkaar kennis te maken, de werkwijze van de leerkracht en de paramedici te leren kennen en informatie uit te wisselen. Het is een gezamenlijk oudercontact. Op het individueel oudercontact van Kerstmis en het einde van het jaar wordt het rapport besproken. Ook kan met de andere leden van het schoolteam die uw kind begeleiden worden gesproken, evenals met het CLB. De ouders kunnen ook vragen om één van de leerkrachten te spreken op lesvrije momenten. Dit gebeurt best op afspraak. Zij kunnen ook worden gevraagd op klassenraden om samen het gedrag en de prestaties van hun kind te bespreken. Soms worden ook speciale info-avonden voor ouders georganiseerd. Dit kan door de school, de scholengemeenschap of een externe organisatie zijn, zowel in als buiten de school. Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden zie wettelijke bepalingen. Bij afwijkingen wordt het vonnis aan de directeur bezorgd. Oudervereniging De school beschikt over een oudervereniging, die de afgevaardigde ouders in de schoolraad aanduidt. 12/20

13 KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) Ravensteingalerij 27 bus Brussel Tel. (02) fax (02) Ouders en leefregels (zie ook korte afspraken voor ouders) zie schoolreglement We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij vooral de afspraken rond taalgebruik, hygiëne en uiterlijk voorkomen naleven. We vragen bijzondere aandacht voor de effectieve behandeling van besmetting met luizen. Kinderen die na verwittiging, niet worden behandeld, zullen tegen betaling op school worden behandeld, om verdere besmetting te voorkomen. Wij rekenen hiervoor 5,00 per behandeling aan omdat wij niet willen dat deze kinderen anderen besmetten. Wij hebben hiervoor op school speciaal een kriebelteam dat regelmatig luizencontroles uitvoert. Voor gescheiden ouders werken wij met 2 mapjes in de huiswerkfarde van uw kind. Een mapje is bestemd voor moeder, het andere is voor vader. Wij vragen u enkel uw mapje te gebruiken. Dat van je ex is niet voor u bestemd. Het forfaitair jaarbedrag voor extra kosten (extra kopies rapporten, maandmededelingen, ) die op vraag van gescheiden ouders gemaakt worden is 10,00. Pedagogisch project en 4 keer gewonnen zie Wij leggen de nadruk op 4 pijlers: gezondheid (welbevinden, gezonde voeding en sport), MOS (milieu), wereldburger en talenten. Hierrond doen wij allerlei acties en activiteiten. Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) Ann Budts, pedagogisch adviseur, is de contactpersonen voor onze school, samen met Karine Dierickx voor SG BLOM. Personeel Onze leerkrachten geven graag alle informatie betreffende jullie kinderen voor of na de schooluren of tijdens lesvrije momenten. Andere afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat Ann September of via de directeur Ludwig Van den Broeck. De lessen mogen niet gestoord worden. U kunt de personeelsleden steeds bereiken via mail: Problemen op school zie schoolreglement hoofdstuk 8 De directeur of zijn afgevaardigde kan de ouders vragen naar school te komen om samen problemen te bespreken. Het initiatief kan ook van de ouders uitgaan. Rapport Zie schoolreglement hoofdstuk 6 Op het einde van elk trimester krijgen de kinderen een rapport mee. Voor de herfstvakantie krijgen zij een rapport enkel voor Nederlands en wiskunde. Het rapport van Kerstmis en het rapport van einde van het jaar wordt besproken op een oudercontact. Het rapport bevat de leerdoelen van de verschillende leergebieden met een evaluatie daarvan. Ook de houding wordt geëvalueerd. De kinderen kunnen bovendien zichzelf evalueren. Ouders kunnen er hun bedenkingen op kwijt. Zij ondertekenen het rapport en geven het onmiddellijk terug mee naar school. 13/20

14 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft. Revalidatie tijdens de lesuren Dit is niet mogelijk. Indien nodig krijgt uw kind kiné, logo of ortho op school van een van onze personeelsleden. Enkel na ziekte of ongeval kan hier mits een dossier een uitzondering worden op gemaakt. Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap BLOM met de schoolbesturen en de gemeentescholen van Buggenhout, Lebbeke, Opwijk en Merchtem Webadres: administratieve zetel: Heiveld 61, 1745 Opwijk directeur-coördinator: Schoolagenda Zie ook schoolreglement hoofdstuk 6 De leerlingen nemen hun agenda dagelijks mee naar huis. De groepsleraar en de ouders ondertekenen minstens wekelijks de agenda. Sommige leerlingen hebben ook een heen en weerschriftje. Schoolbestuur Wij zijn een gemengde school voor buitengewoon lager onderwijs die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Opwijk, Marktstraat, Opwijk 052/ Burgemeester: Albert BEERENS Schepen van Onderwijs: Vera De Koster Schoolraad De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. Uit de schoolraden van de scholengemeenschap kiest men een afvaardiging voor het medezeggenschapscollege, dat de schoolraad op het niveau van de scholengemeenschap is. De directeur zetelt ambthalve met raadgevende stem in de schoolraad. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. De samenstelling van de schoolraad vind je in bijlage. Schoolstructuur Vanaf 1/09/2015 organiseert de school type basisaanbod en type 9 voor kinderen met ASS. De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen. In het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen in groepen ingedeeld per type en/of doelgroep en nadien op basis van hun taalniveau. Voor wiskunde worden aparte groepen gevormd. Hiervoor worden telkens op het einde van het schooljaar testen afgenomen. Dit gebeurt ook na inschrijving van nieuwe leerlingen. Schooltoelage Vanaf voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (90, 152 tot 202 euro per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn: maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerlingen twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is). 14/20

15 AANVRAGEN via Meer vragen: Op school kan je ook de papieren versie verkrijgen. Indien nodig helpen we jou bij het invullen van de documenten. Wie ons een bewijs van schooltoelage bezorgt krijgt 5,00 korting op de sportklassen. Schoolveranderen Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. De nieuwe school verwittigt de oude school. De oude school zal aan de nieuwe school het aantal halve dagen met ongewettigde afwezigheid meedelen (lager). Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan zodra de school over een attest en een inschrijvingsverslag beschikt. Tijdens het schooljaar kan worden ingestapt telkens de 1 e maandag van de maand tot en met januari, vervolgens nog de maandag na de sportklassen en de 1 e maandag van mei. In geval van verhuis kan de eerstvolgende maandag worden ingestapt. Schoolverzekering Alle leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade tijdens schoolactiviteiten en activiteiten in schoolverband, de weg van en naar school. In geval van een ongeval vullen de ouders (en de dokter) het verzekeringspapier in en bezorgen het terug aan de school. LET OP: kleding, fietsen, e.d. vallen niet onder de schoolverzekering. Hiervoor moet u een beroep doen op de familiale verzekering. In geval van opzettelijke beschadigingen wordt de dader hiervoor verantwoordelijk gesteld en dient deze de aangerichte schade te betalen. Vrijwilligers die in opdracht van de school meewerken aan schoolactiviteiten/uitstappen, genieten automatisch de dekking van burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallenpolis van de gemeente Opwijk. Vrijwilligers die met hun eigen wagen leerlingen vervoeren, zijn niet gedekt door voorgaande polissen. Zij dienen hun eigen verplichte autoverzekering te gebruiken. Met het oog op de veiligheid van de leerlingen dienen een aantal wettelijke verplichtingen in orde te zijn zoals: - het beschikken over een geldig rijbewijs en een geldige motorrijtuigenverzekering; - het dragen van de autogordel; - het gebruik van een speciaal zitje aangepast aan de lengte en het gewicht van het kind; - het niet meer kinderen laten plaatsnemen dan dat er zitplaatsen zijn in het voertuig. - niet je eigen kinderen vervoeren. - de verkeerswetgeving na te leven Dure voorwerpen zoals computerspellen, gsm, mp3, tablets zijn niet toegelaten op school. Ze worden er dan ook niet gebruikt. De school heeft geen enkele verantwoordelijkheid bij beschadiging of diefstal. De GSM is totaal verboden evenals toestellen op batterijen. Zij worden in beslag genomen en de ouders kunnen ze komen afhalen. Bij een ongeval zorgt de school voor een ongevallenformulier dat u bij de arts laat invullen en aan de school terugbezorgt. U betaalt eerst alle kosten, gaat langs bij de ziekenkas voor een tussenkomst en bezorgt ons dit formulier. De school bezorgt alles aan de verzekering die u het resterende bedrag terugbetaalt. Speelleerklas De speelleerklas kan een brugklas zijn tussen de 3 e kleuterklas en het 1 e studiejaar. In het begin spelen zij nog veel, maar het leren neemt steeds toe. De kinderen leren er de lees- en rekenvoorwaarden, leren een werkhouding aan te nemen, zich te concentreren en starten met lezen en rekenen van zodra ze er rijp voor zijn. Dit kan zijn na 1 januari, de krokus- of de paasvakantie. Dit gebeurt in groepjes, waarbij de logo en/of de BLIO ondersteunen. Op het einde van de speelleerklas geven wij u advies over een eventuele terugkeer naar de 1 e klas van het gewoon onderwijs. Kiest u terug voor het gewoon onderwijs, dan heeft uw kind gedurende een heel schooljaar recht op 2u GON-begeleiding van bij ons, op voorwaarde dat zij voor 1 oktober bij ons zijn gestart. 15/20

16 Strafkaart Kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, krijgen een strafkaart via een sticker in de agenda. De ouders tekenen deze sticker. Zie agenda gedragsaanpak. Te laat komen vroeger vertrekken Zie ook schoolreglement Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Wie uitzonderlijk vroeger vertrekt heeft de toestemming van de directeur nodig. Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar het secretariaat/directeur. Ze krijgen een formulier dat ze door de ouders laten invullen en de volgende schooldag aan de groepsleraar geven. Toezichten Vanaf 8u15 is er toezicht op school en dit tot 15u45, behalve op woensdag tot 12u15. Kinderen die niet tijdig worden afgehaald gaan naar de kinderopvang t Sloeberke Schoolstraat, Opwijk. 052/ Hier kan men ook terecht op vrije dagen en pedagogische studiedagen. Kinderen kunnen s middags zelfstandig naar huis gaan, mits de ouders hiervoor het formulier hebben ingevuld. Vakantie en vrije dagen Zie bijlage Verjaardagen Wij streven naar een gezonde traktatie voor een verjaardag. Trakteren is fijn, maar niet verplicht. Verkeer en veiligheid De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis. De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Een fietsslot biedt extra veiligheid. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. De school zorgt voor een fluo-vestje. Verloren voorwerpen De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Verloren voorwerpen hangen bij de lifthal voor de traphal. Verzekering zie schoolverzekering Voorzieningen op klasniveau In alle klassen is een takenbord aanwezig om de leerlingen verantwoordelijkheid te geven. Ook op schoolniveau kunnen hier taken bij horen. Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk en of hoekenwerk,... horen bij het klasgebeuren Voorzieningen op schoolniveau Wij zijn flexibel om kinderen van groep of type te laten veranderen indien dit nodig blijkt na afspraak binnen de klassenraad. Soms kunnen kinderen op proef in een andere groep of type worden geplaatst. Wij vertrekken hierbij steeds van de belangen van het kind. 16/20

17 Zedenleer Zie godsdienstkeuze Ziekte of ongeval De ouders sturen hun zieke kind niet naar school: - opvang van zieke kinderen is een verantwoordelijkheid van de ouders en de school mag daarmee niet belast worden. - ouders die hun verantwoordelijkheid ontlopen, worden door de school aangesproken. Procedure wanneer een kind tijdens de schooluren ziek wordt - de school neemt telefonisch contact op met de ouders of de door hen aangewezen contactpersoon - een ouder of deze contactpersoon komen het kind zo snel mogelijk halen. Procedure wanneer een kind tijdens een ongeval in de school een letsel oploopt: - de school neemt telefonisch contact op met de ouders of de door hen aangewezen contactpersoon. - in geval van nood verwittigt de hulpverlener/directeur onmiddellijk de ziekenwagen en nadien de ouders. - samen met de ouders beslist de hulpverlener/directeur of het kind naar het ziekenhuis dient gebracht te worden - een ouder of deze contactpersoon komt het kind zo snel mogelijk halen Voorzorgsmaatregelen voor allergische kinderen of andere aandoeningen: - de school moet op de hoogte zijn van alle relevante medische gegevens van de leerlingen, zodat de school alle gepaste voorzorgen kan nemen - Tevens moet de persoon gekend zijn die het kind zal behandelen bij een allergie of andere aandoeningen of de maatregelen die eventueel moeten genomen worden. Zorg op school Zie ook groepsindeling, BLIO, kinesitherapeut, logopedist en orthopedagoog, CLB Wij werken op 3 niveaus 1. Basiszorg op schoolniveau: heel de schoolorganisatie is gebouwd op de brede basiszorg: vier keer gewonnen, organisatie van taal- en rekengroepen, gedragsaanpak, wekelijks schoolzwemmen, pictogrammen,, GOK, speelplaatsorganisatie, sportklassen, uitstappen, maandmomenten,. 2. Uitbreiding van zorg: in overleg met CLB, BLIO, logopedist, kinesist, orthopedagoog en leerkracht worden de individuele noden per leerling besproken. Aan de hand van die hulpvraag zullen zij in of buiten de klas ondersteuning bieden, groepen opsplitsten of zal de klastitularis maatregelen nemen. 3. Verhoogde zorg: in overleg met de leerkracht gaat het team met het CLB op zoek naar het meest passende begeleidingstraject voor iedere betrokken leerling. Op die manier wordt en kan er hulp georganiseerd worden in en buiten de klas. Ook in de thuissituatie kan hulp georganiseerd worden door externen. We werken op verschillende vlakken 1. Welzijn en welbevinden komen eerst. Dit uit zich in heel het schoolgebeuren. 2. Op het vlak van leren (cognitief vlak): opdrachten herhalen, verduidelijken en uitbreiden. Inoefenen, automatiseren, probleemoplossend denken ondersteunen, werken met hulpmiddelen 3. Op het vlak van bewegen (psychomotorisch vlak)(kinesitherapeut): oefenen op fijne en grove motoriek, schrijven, lichaamsschema, zwemmen, fietsen, 4. Op het vlak van taal (logopedisch vlak)(logopedist): spreek- en luisteroefeningen, taalaanbod, semantiek, lezen, juist schrijven, 5. Op het vlak van gevoelens (sociaal-affectief-dynamisch vlak) (orthopedagoog, teamlid): vb. durven spreken in groep, ontwikkelen van zelfbeeld, stimuleren van hun motivatie, 6. Op het vlak van gedrag: gedragsaanpak, afspraken naleven, goed gedrag belonen,. 7. Op het vlak van werkhouding: werkhouding verbeteren, planmatig werken, concentratie stimuleren, via gedragsaanpak storend gedrag bijsturen, 17/20

18 Hoe gaan we te werk 1. Wij bepalen de beginsituatie aan de hand van de verslagen van het CLB, testen, observaties en intakegesprekken met de ouders. 2. In de klassenraad (overleg) wordt het leertraject vastgelegd. 3. In de klassenraden bespreken wij de zorgvraag, evalueren en sturen bij. 4. BLIO s, ortho s en CLB (CEL) volgen de leerlingen met een uitgebreid en verhoogd zorgniveau. We evalueren en sturen bij. Zwemmen Zwemmen gebeurt wekelijks op dinsdag-, donderdag- of vrijdagnamiddag (zie mededelingen). Wie niet mee kan gaan zwemmen heeft een doktersbriefje nodig. Wie geen zwempak bij heeft leent dit op school en betaalt hiervoor 2,00 (gebruik en was) Samenstelling schoolraad De directeur, Ludwig VAN DEN BROECK, met raadgevende stem. Voor de geleding personeel: Elke De Smedt secretaris Ann September Ingrid Van Damme Sara Buys Voor de geleding ouders: Herman Billliau (Jasper) Rebecca D Haeseleer (Julian De Glas) Dylan De Buyser (Natasja) Veerle Veeckman (Senne Arys) Voor de geleding lokale gemeenschap: Griet Van Lembergen Mia Van Avermaet Mady Hendrickx Maarten Walravens Voorzitter schoolraad 18/20

19 KOSTPRIJS PER LEERLING Vaste kostprijs per schooljaar voor alle onderwijsgebonden kosten, zwemmen en alle uitstappen. al in, behalve maaltijden met maaltijden vroeger ongeveer 250 per jaar 369 Vanaf = 6 per maand = maximumfactuur Vanaf = 7 per maand = maximumfactuur Vanaf = 8 per maand = maximumfactuur =) U betaalt 80 per schooljaar. Dat is uw bijdrage voor het zwemmen, alle uitstappen en schoolmateriaal, nodig om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit bedrag omvat: 35 x 3,60 zwemmen (0,80 zwemmen + 2,80 bus) 2 x 5,90 ijsschaatsen (1,30 ingang + 0,60 huur schaatsen + 4 bus) 1 x 7 rolschaatsen (1,5 ingang + 1,5 huur schaatsen + 4 bus) 3 x 4 toneel 1 x 6,75 film (3,75 film + trein) van 1 tot 25 schoolreis en/of sportdagen van 1 tot 25 andere groepsuitstappen 10 eerste schoolweek uitstap en speciale activiteiten Sportkledij T-shirt met logo MOZA-IK: 10 zwart turnbroekje: 10 turnzak: 5 huur van zwemgerief: 2 Sport-, bos- of zeeklassen voor 3 dagen 90 Als u ons een bewijs bezorgt dat u een studietoelage ontvangt, krijgt u 5 korting. Via de wafelverkoop in oktober kan u een deel of zelfs de volledige prijs van de driedaagse terugverdienen. Na deelname krijgt u een bewijs waarmee u een toelage via de mutualiteit kan bekomen. Vrije deelname De school kan volgende activiteiten organiseren om geld in het laatje van de vriendenkas te brengen: kaasfestijn, verkoop van klasfoto s, open schooldag, verkoop van wafels, schoolfeest. Sporadisch houden we acties ten voordele van ons Plan-kind, Koffiestop, Kom op tegen kanker. 19/20

20 Aanvullende kosten (waarvoor u zelf de keuze maakt) Maandprijs drankje voormiddag (180 schooldagen) melk 5,75 chocomelk, 6,75 fruitsap van de wereldwinkel 7,50 water of spuitwater in flesje 7,50 Maandprijs middagdrankje (150 schooldagen) soep 7,50 waters, fruitsap van de wereldwinkel, 6,50 Er is altijd en overal gratis kraantjeswater ter beschikking! Maaltijden Maaltijd (doorlopend) 3,20 Uitzonderlijke individuele maaltijden worden gefactureerd aan 3,50 Dubbele administratie voor gescheiden ouders (brieven rapporten ) 10,00 Afspraken i.v.m. bestellingen, betalingen en terugbetalingen. Drankjes en maaltijden De drankjes worden voor een heel schooljaar besteld en aangerekend via een vast maandbedrag. Het maandbedrag bedraagt 1/10 van de totale kostprijs per schooljaar. De maaltijden worden voor een heel schooljaar besteld en per maand aangerekend afhankelijk van het aantal maaltijden. Terugbetaling niet-verbruikte drankjes en maaltijden: Bij afwezigheid van 1 tot 4 dagen: drankjes worden aan de leerling gegeven bij haar/zijn terugkeer. Bij afwezigheid van 5 opeenvolgende dagen: drankjes worden per trimester in mindering gebracht. Terugbetaling per drankje: melk = 0,30 chocomelk = 0,35 fruitsap= 0,40 soep = 0,50 Niet-verbruikte maaltijden worden de maand nadien in mindering gebracht. Hoe en wanneer bestellen? De eerste dag van het nieuwe schooljaar krijgt u een bestelformulier waarop u uw keuze van drankjes en/of maaltijden kan aanduiden. Deze keuze geldt in principe voor de rest van het schooljaar. U kan enkel schriftelijk wijzigen, uiterlijk de voorlaatste schooldag van iedere maand. De wijziging gaat dan in de daarop volgende maand. Hoe en wanneer betalen? Iedere eerste schooldag van de maand brengt uw kind de schoolrekening mee. Enkel in september is dit uitzonderlijk tijdens de 2 e schoolweek. U hebt dan één week de tijd om het bedrag over te schrijven. Indien we uw betaling niet tijdig ontvangen, kan uw kind geen maaltijden of drankjes meer krijgen. Wij zijn hier zeer correct in. Eens de lijsten afgesloten, kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden. Als u, na het betalen van de openstaande rekeningen opnieuw drankjes en/of maaltijden wilt bestellen, moet dit wederom schriftelijk en tijdig gebeuren. Uiteraard kan de bestelling - ook dan - pas opstarten de daarop volgende maand. Vanaf 2 onbetaalde rekeningen, mag uw kind niet meer deelnemen aan uitstappen. Wie het moeilijk heeft om de rekeningen tijdig te betalen, kan dit laten weten. Samen zoeken wij dan naar een gepaste oplossing. 20/20

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie