Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken"

Transcriptie

1 Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18

2 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam reeds aangeeft, willen wij een onderwijscentrum zijn dat nieuwe perspectieven opent voor wie bij ons een opleiding volgt. Daarom streven wij ernaar een stimulerende leeromgeving te creëren waarin je vrij kan communiceren met leerkrachten en medecursisten, directieleden en administratieve medewerkers. De kernwoorden in de profilering van ons centrum zijn: kwalitatief, energiek en inspirerend. Met die woorden willen wij ons onderscheiden in twee betekenissen: we willen verschillend zijn van de anderen maar we willen ook het beste uit onszelf en onze cursisten halen. Omdat ons centrum openstaat voor diversiteit, heeft elk departement bovendien een eigen profiel. Het accent voor onze lerarenopleiding is innovatief. We combineren een vernieuwende geest op het gebied van ICT, reflectie en samenwerking met een streven naar authentieke dialoog. Ons curriculum is opgebouwd rond twee pijlers: competenties en professionele identiteit. Leraar zijn is meer dan kennen en kunnen. Leraar zijn betekent ook je eigen professionele identiteit inkleuren. Als cursist bekleed je bij ons een belangrijke plaats. Wij stellen alles in het werk om je te helpen je doel te bereiken. Om die reden hebben wij ook een intern kwaliteitssysteem opgezet en gaan wij geregeld na of onze dienstverlening beantwoordt aan de norm die wij onszelf hebben opgelegd. Dat betekent helaas niet dat alles in alle omstandigheden meteen perfect zal lopen. Iedere onvolkomenheid die wij vaststellen of die je ons als cursist signaleert grijpen wij aan om het een volgende keer nog beter te doen. Je bent van plan om van start te gaan met een lerarenopleiding. Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Via deze studiegids 1 maken wij je wegwijs in de organisatie van onze specifieke lerarenopleiding. Els Willems, directeur Griet Mathieu, departementshoofd specifieke lerarenopleiding Jan Strybol, departementshoofd specifieke lerarenopleiding Vicky De Windt, coördinator dagopleiding zaakvakken 1 Deze studiegids werd redactioneel afgesloten op 30 juni Na deze datum kunnen er nog inhoudelijke en/of praktische wijzigingen gebeuren voor het schooljaar Pagina 2 van 18

3 Inhoud 1 Missie en Visie Pijlers van de opleiding Opleidingsdoelen Disposities Toelatingsvoorwaarden Studieduurverkorting door vrijstellingen Modeltraject Studielast Integratie van theorie en praktijk Professionele identiteit Integratie vakdidactiek Integratie ICT Modules Didactische Competentie Algemeen (DCA) Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Didactische Competentie Stage (DCS) Communicatie en Overleg (COO) Beroep en beleid (B&B) Psycho- Pedagogische Competentie (PPC) Begeleiding (BEG) Groepsmanagement (GRM) Mijn leraarschap ICT (1,2 en 3) Afspraken Aanwezigheid woensdag Deadlines opdrachten Betaald educatief verlof / vormingsverlof Verzekeringen Klachtenbehandeling Contact Tarieven Inschrijvingen Pagina 3 van 18

4 Pagina 4 van 18

5 1 Missie en Visie De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief beschouwt het als haar kernopdracht om beginnende leraren af te leveren die op een volwaardige manier als professional fungeren. De basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs - zoals geformuleerd in het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 6 december zijn voor de opleiding een belangrijk referentiekader om haar (toekomstige) leraren op te leiden. De leraar als professional beschikt niet louter over een set van competenties, maar is zich terdege bewust van zijn professionele identiteit als motor van zijn handelen in de beroepspraktijk. De opleiding creëert expliciet ruimte om de professionele identiteit te ontwikkelen en vanuit een holistisch perspectief in dialoog te gaan over het leraarschap. 2 Pijlers van de opleiding De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief beschouwt volgende componenten als essentieel voor de vormgeving van haar opleiding: praktijk, samenwerking, reflectie, dialoog, innovatie. Praktijk De onderwijspraktijk neemt in onze opleiding een prominente plaats in. De (toekomstige) leraren leren in de praktijk door in het werkveld bepaalde opdrachten uit te voeren. De opleiding zet daartoe expliciet in op een goede verstandhouding en samenwerking met het onderwijsveld. Daarnaast leren zij van de praktijk, wat betekent dat de praktijk de context vormt van waaruit bijvoorbeeld relevante opdrachten worden afgeleid. In dit leren van en in de praktijk is de verwevenheid met de theorie onontbeerlijk. Samenwerking We zetten sterk in op het samen leren. Een professionele leraar is immers geen solist. Samen met anderen - collega s, directie, ouders en externen - draagt hij de verantwoordelijkheid voor de zorg om de jongere/volwassene. Als team staan zij in voor de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking verhoogt bovendien de weerbaarheid van de leraar en bevordert zijn professionele ontwikkeling en die van de organisatie. Reflectie Het leraarschap vereist van de leraar een groeiend bewustzijn van de eigen capaciteiten en een blijvend engagement om die te ontwikkelen. Reflectie helpt een leraar op een gestructureerde wijze na te denken over het eigen handelen en verdiept bovendien de leerervaring door de verbinding van theorie en praktijk. De ontwikkeling van een reflectieve en onderzoekende houding krijgt om die reden een centrale plaats in ons curriculum. Pagina 5 van 18

6 Dialoog Voor de ontwikkeling van de professionele identiteit is dialoog van cruciaal belang. Door in dialoog te gaan worden eigen ideeën afgetoetst en nieuwe inzichten gevormd. Het zorgt voor een verdieping en verrijking van het ontluikende leraarschap. In de opleiding ontwikkelen de (toekomstige) leraren een taal op basis waarvan zij de dialoog kunnen aangaan. Innovatie Startende leraren hebben een belangrijke rol om innovatieprocessen in de klas en op school te faciliteren. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen krijgen daarom in onze opleiding nadrukkelijk de aandacht. We willen (toekomstige) leraren voorbereiden op de uitdagingen van het onderwijs van vandaag en morgen. Bovenstaande componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze visie dragen ze allen bij tot de ontwikkeling van de leraar als professional. 3 Opleidingsdoelen Binnen de opleiding streven we volgende doelstellingen na: Inzicht hebben in het concept leren. Een (vak)didactisch krachtige leeromgeving kunnen realiseren. Een adequaat klassenmanagement kunnen toepassen en inzicht hebben in efficiënte aanpakwijzen van groepsmanagement. Inzicht hebben in de pedagogische taak van een leraar en dit in klasverband kunnen toepassen. Een reflectieve en onderzoekende houding bezitten en op basis van systematische reflectie het handelen bijsturen. Bereid zijn om samen te werken en in dialoog kunnen treden met de verschillende actoren uit het onderwijsveld. Binnen het gevarieerde takenpakket van de leraar het belang van organisatorische vaardigheden inzien en deze vaardigheden aanwenden. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen opvolgen, kritisch benaderen en desgevallend in de eigen onderwijspraktijk implementeren. Pagina 6 van 18

7 4 Disposities Naast de basiscompetenties, schuift de opleiding ook enkele disposities naar voren die essentieel deel uitmaken van de professionaliteit van een leraar: Positief, Relationeel, Toegewijd, Zorgzaam, Integer, Reflectief, Zorgzaam. Als een leraar een bepaald gedrag in verschillende situaties en onder verschillende omstandigheden laat zien, kan hij of zij beschreven worden als een leraar met een bepaalde dispositie. Disposities zijn geen vaststaande eigenschappen, maar kunnen zich ontwikkelen, veranderen en groeien. Ze maken deel uit van de ontwikkeling van een leraar. Deze disposities zullen doorheen de opleiding geobserveerd worden. Ze vormen de basis van gesprekken tussen lectoren en cursist. 5 Toelatingsvoorwaarden Je kan de specifieke lerarenopleiding aan Het Perspectief op woensdag overdag volgen als je minstens over een diploma hoger onderwijs (bachelor/master) beschikt. Je kan starten tijdens het laatste jaar van je studies bachelor/master. Cursisten met een buitenlands diploma kunnen instappen als ze kennis van de Nederlandse taal niveau B1 (volgens het Europees referentiekader) bewijzen. Pagina 7 van 18

8 6 Studieduurverkorting door vrijstellingen Op basis van eerdere studies of eerdere werkervaring kan je vrijstellingen aanvragen voor de specifieke lerarenopleiding. Met het oog op studieduurverkorting kan je een vrijstelling aanvragen voor die opleidingsonderdelen waarvoor je al over voldoende aantoonbare competenties beschikt. Een vrijstelling krijgen voor een opleidingsonderdeel betekent dat je dat opleidingsonderdeel of een deel ervan niet hoeft te volgen. In sommige gevallen kunnen cursisten ook een vervangtaak krijgen. Eerdere studies kunnen meetellen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK). Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn: diploma s, creditbewijzen,... Eerdere praktijkervaring kan meetellen als een eerder verworven competentie (EVC). De competenties die u door beroep of werk verworven hebt, kunnen overeenkomen met de competenties die aangeleerd worden in (bepaalde opleidingsonderdelen van) de lerarenopleiding. Je kan dan worden vrijgesteld voor deze elders verworven competenties voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan wanneer je werkervaring kan voorleggen die op gebied van niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Deze ervaring situeert zich idealiter binnen een schoolse context, het onderwijsveld. Klik hier voor handleiding vrijstellingsprocedure Pagina 8 van 18

9 7 Modeltraject 8 Studielast De dagopleiding is een voltijdse studieopleiding van 60 studiepunten. Dit betekent concreet dat je één dag per week naar de les komt, op woensdag (verplichte aanwezigheid, ook tijdens stageperiodes!). Op geregelde tijdstippen kunnen extra dagdelen ingepland worden voor tutorgesprekken, supervisies, infomomenten praktijkcomponent, thema-avonden, Je wordt hier vanzelfsprekend tijdig van op de hoogte gebracht. De andere dagen van de week spendeer je aan studeren (verwerving en verwerking van theorie gebeurt grotendeels op afstand!), uitvoeren van opdrachten (individueel of in groep, in real life of digitaal) én niet te vergeten uitvoeren van opdrachten op scholen. Houd er ook rekening mee dat je in het tweede semester tijd nodig hebt om stage te lopen (zie verder). Belangrijk: ervaring leert ons dat de dagopleiding met maximum een halftijdse job kan gecombineerd worden of met een extra opleiding van maximum 30 studiepunten. Wie Pagina 9 van 18

10 in de loop van het jaar beslist de combinatie met een voltijdse job aan te gaan, kan in onderling overleg gevraagd worden de opleiding met een half jaar te verlengen. Het aantal studiepunten drukt uit hoe zwaar een module weegt in het geheel van het opleidingstraject. Eén studiepunt staat gemiddeld voor 25 tot 30 uren studietijd (lesuren of contacturen inbegrepen). Overzicht aantal studiepunten (SP): - semester 1: 31 SP; - semester 2: 29 SP. 9 Integratie van theorie en praktijk De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De opleiding bedraagt in totaliteit 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten zijn voorbehouden voor praktijk. In het eerste semester bestaat de praktijk uit een inleefstage. Aan deze inleefstage zijn enkele opdrachten gekoppeld. In het tweede semester voer je stage uit bestaande uit 10 uur lesobservatie en 20 uur effectieve lesstage. 2 De stage wordt verplicht gespreid van 1 februari tot en met 30 mei. De uiteindelijke stageplanning dient door de stagebegeleider aan Het Perspectief goedgekeurd te worden. Aan de stage zijn supervisies gekoppeld: dialoog met lectoren en medecursisten over de stage-ervaringen én koppeling van de theorie aan de praktijk staan daarbij centraal. Onderwijsassistentschap Als opleiding spelen we graag in op de individuele leerwensen van cursisten. Vandaar dat je aan Het Perspectief voor een onderwijsassistentschap kan kiezen (facultatief én sterk afhankelijk van de vragen van de scholen). Een onderwijsassistentschap beslaat 120 uur. In overleg met de gastschool wordt de definitieve planning bepaald en in een overeenkomst vastgelegd. In dit onderwijsassistentschap zit de inleefstage (zie boven) vervat, maar de stage in het 2 de semester NIET. Als je voor een onderwijsassistentschap kiest, kan je curriculum met opdrachten aangepast worden. 2 Deze uren zijn onder voorbehoud. Momenteel loopt een bevraging over onze stage. Op basis van de resultaten kunnen de uren mogelijks bijgesteld worden voor het schooljaar Wij streven ernaar onze toekomstige leraren zo goed als mogelijk op het leraar zijn voor te bereiden en zijn ervan overtuigd dat dit maar kan als we voldoende praktijk in ons curriculum voorzien. De mening van onze cursisten is hierbij voor ons cruciaal. Pagina 10 van 18

11 10 Professionele identiteit Leraar zijn is meer dan een techniek. Leraar zijn ben je met heel je persoon. Vandaar dat we je in de opleiding begeleiden bij het ontdekken van je eigen professionele identiteit. Hoe wil jij jouw leraarschap inkleuren vanuit je eigen waarden en normen, vanuit je eigen onderwijsvisie, vanuit jouw kijk op je taakopvatting,? De herwonnen aandacht voor de persoon van de leraar komt tevens tot uiting in het selectiebeleid van scholen waarbij de persoon meer in het vizier komt. 3 Deze aandacht voor de professionele identiteit van onze toekomstige leraren zorgt ervoor dat je een taal ontwikkelt om met anderen in dialoog te gaan. Weten waarvoor je staat verhoogt jouw oordeelsvermogen wanneer je met dilemma s geconfronteerd wordt. Het maakt je sterker en weerbaarder in jouw job. Bij de start van de opleiding krijg je een tutor (één van de lectoren) toegewezen die jou doorheen het schooljaar begeleidt in jouw leraarschap (Wat is jouw motivatie? Wat is jouw visie op onderwijs? Hoe zie je jouw taakinvulling? Welke disposities typeren je? Waar liggen je talenten? ). De supervisies waarover hierboven sprake worden ook door de tutoren geleid. Daarbij zullen dus niet alleen stage-ervaringen en de koppeling van de theorie aan de praktijk maar evenzeer en vanzelfsprekend ook jouw professionele identiteit onderwerp van gesprek zijn. Naast die supervisies ga je ook op regelmatige tijdstippen individueel met jouw tutor in gesprek. Ten slotte maar niet onbelangrijk bieden we ook graag een kennisbasis aan om de ontwikkeling van het leraarschap te faciliteren. Dit gebeurt in de module mijn leraarschap. In een aantal contactmomenten, verspreid over het schooljaar, worden theoretische kaders aangereikt en nemen we bewust tijd om met elkaar in dialoog te gaan over de persoon van de leraar. 11 Integratie vakdidactiek Een leraar is uiteraard ook een specialist: hij die zijn vak kent en in zijn lessen focust op een welbepaalde vakinhoud. Daarnaast is de leraar ook iemand die weet welke didactische methode hij moet gebruiken om zijn leerlingen deze vakinhoud te laten ontdekken. Ten slotte is de leraar ook iemand die het doet : iemand die lesgeeft en dus de relatie tussen inhoud en methode in de dagdagelijkse praktijk van het lesgeven realiseert. 4 Het is onze taak als lerarenopleiding je vakdidactisch te bekwamen. Wij doen dit door de vakdidactiek in de didactische lijn te integreren (zowel in semester 1 als semester 3 Nuytten, C. & Vanhoof, J. (2013) Harde ratio of zacht buikgevoel?: evoluties in het gebruik van criteria bij de selectie van leraren in Vlaamse secundaire scholen, Impuls, https://schoolofeducation.eu/projecten/inspiratiegids%20vakdidactiek%20soe.pdf Pagina 11 van 18

12 2). Deze geïntegreerde aanpak is uniek voor een specifieke lerarenopleiding aan een CVO. Je hebt toegang tot de kennisbasis van je vakdidactiek via een website/cursus. Je wordt in je leerproces (microlessen tot stage) begeleid door een vakdidacticus. We bieden je de geschikte leeromgeving om te oefenen: vb. kooklokaal voor voeding, labo voor wetenschappen. Om deze kwaliteit te kunnen aanbieden, kiezen we voor een beperkt aantal vakgebieden waarin we de voorbije jaren expertise hebben opgebouwd: PAV/MAVO/ASV Voeding - huishoudkunde Verpleegkunde (HBO 5 hoger onderwijs) (Natuur)wetenschappen Wiskunde Geschiedenis/kunstgeschiedenis Economie/handel 12 Integratie ICT In de huidige multimediale wereld is het belangrijk dat we kunnen omgaan met technologie zodat het effectief kan ingezet worden in ons leven en werk. Niet alleen groeien kinderen op in een wereld waar ICT alomtegenwoordig is, ook op volwassenen heeft multimedia een groot effect. Het is een essentiële taak van het onderwijs om leerlingen op een kritische, verantwoorde en veilige manier met deze technologie te leren omgaan. Dat vraagt logischerwijs van de leerkracht heel wat kennis, vaardigheden en een positieve ICT attitude. Tijdens de opleiding word je in alle modules aangemoedigd met digitale technologie aan de slag te gaan. Naast de algemeen vormende taak van het onderwijs, kan ICT ook een belangrijke toegevoegde waarde geven aan je lessen. Uit recent onderzoek 5 blijkt dat directies in sollicitatiegesprekken meer en meer aandacht besteden aan ICT-competenties. Doorheen de opleiding worden drie geïntegreerde ICT-modules aangeboden. Op die manier dagen we je uit een positieve houding ten aanzien van technologie te ontwikkelen én ICT passend in je lessen te integreren. 5 Nuytten, C & Vanhoof, J. (2013) Harde ratio of zacht buikgevoel?: evoluties in het gebruik van criteria bij de selectie van leraren in Vlaamse secundaire scholen, Impuls, Pagina 12 van 18

13 13 Modules 13.1 Didactische Competentie Algemeen (DCA) De module wil je inzicht verschaffen in de theoretische basis waarop leer- en instructieactiviteiten steunen. De DCA analyseert en bespreekt de componenten van het didactisch proces én de relaties tussen die componenten. Inzicht in de didactische componenten draagt bij tot het ontwikkelen van de vaardigheid in het creëren van krachtige leeromgevingen en in het begeleiden van leerprocessen Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Via het ontwerpen en uitvoeren van microlessen (= mini oefenlessen) krijg je verscheidene kansen om praktijkervaring op te doen en om te (leren) reflecteren op het eigen didactisch handelen. De microlessen worden aan de medecursisten gegeven onder begeleiding van de vakdidacticus. In het kader van vakdidactiek worden eigen accenten gelegd. Cursisten verdiepen zich in de vaktypische aandachtspunten, verwerken die in hun microlessen en passen die ook toe Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Via het ontwerpen en uitvoeren van microlessen krijg je opnieuw verscheidene kansen om praktijkervaring op te doen en om verder te (leren) reflecteren op het eigen didactisch handelen. Het betreft hier een uitgediepte praktijkervaring: je geeft volwaardige lessen van 50 minuten aan je medecursisten, opnieuw onder begeleiding van je vakdidacticus. In het kader van vakdidactiek worden verder eigen accenten gelegd. Cursisten verdiepen zich in de vaktypische aandachtspunten, verwerken die in hun microlessen en passen die ook toe Didactische Competentie Stage (DCS) In deze module krijg je de kans om je competenties als toekomstige leerkracht uit te testen en aan te scherpen. Tijdens de stage komt het er op aan de competenties die je hebt opgedaan tijdens de opleiding toe te passen op de werkvloer. Het betreft hier zowel een observatie- als een effectieve lesstage Communicatie en Overleg (COO) In deze module oefen je communicatieve vaardigheden die nodig zijn zowel binnen als buiten de klas. Je leert o.a. (digitaal) presenteren en moeilijke gesprekken voeren met als doel op een opbouwende manier te communiceren met iedereen die rechtstreeks en onrechtstreeks bij het klas- en schoolgebeuren betrokken is. Uiteraard kan ook een kennismaking met interculturele communicatie dan niet uitblijven. Tenslotte dient iedere leerkracht in zijn lessen aandacht te hebben voor taal in de brede zin van het woord ( elke leerkracht taalleerkracht ). Daarom wordt binnen deze module gewerkt rond schooltaal en taalgericht lesgeven Beroep en beleid (B&B) Je kan je vanuit een breed maatschappelijk kader op de hoogte stellen van de rechtszekerheid van de leraar, de leerlingen en ouders en van allerhande reglementeringen waarmee de leraar binnen zijn functioneren in aanraking komt. Je verwerft inzicht in het beleid, de structuur, de organisatie van het onderwijs. De cursist bouwt een referentiekader op en kan dit kader gebruiken m.b.t. onderwijskundige thema s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Pagina 13 van 18

14 13.7 Psycho- Pedagogische Competentie (PPC) In deze module verwerf je inzicht in de belangrijkste psycho-pedagogische begrippen en invalshoeken. In een praktijkcontext analyseer je zowel het gedragsmatig als het cognitief (dis)functioneren van leerlingen/cursisten doorheen hun leertraject Begeleiding (BEG) De module speelt in op de begeleidingstaak die je als leerkracht krijgt in de hedendaagse emancipatorische onderwijsvisie. Je leert de verschillende actoren kennen die de leerling helpen om zich te ontplooien als jongere én die de jongere helpen om zich goed te voelen als lerende. Hiervoor breng je het zorgcontinuüm van een school in kaart. Ook de diverse factoren die deze ontplooiing en het welbevinden kunnen verstoren, worden in een ruimer kader geplaatst. Belangrijke begrippen binnen deze module: onderwijsbehoeften, diversiteit, handelingsgericht werken, zorg en begeleiding Groepsmanagement (GRM) In de module wordt gewerkt met een combinatie van zelfstandige leerervaringen (afstandsleren) en toegepaste theorie en oefeningen in de lessen en op de werkvloer. Op die manier verwerf je eerste inzichten in de algemene dynamiek van groepen, interpersoonlijk gedrag en stijlen van leidinggeven. Daarnaast wordt concreter ingezoomd op klasmanagement, herstelgericht werken en conflictbehandeling Mijn leraarschap Professionele leraren beschikken niet louter over een set van competenties, maar zijn zich terdege bewust van hun professionele identiteit als motor van hun handelen in de beroepspraktijk. In deze module ga je via reflectie en dialoog op ontdekking naar je professionele identiteit. Daarnaast worden een aantal theoretische kaders met betrekking tot de professionele identiteit van de leraar aangereikt ICT (1,2 en 3) In de modules ICT leer je zelfstandig verschillende ICT tools kennen die je in je onderwijspraktijk TPACK-gewijs kan gebruiken om leerprocessen te verbeteren. Hierbij staat niet de ICT, maar wel de integratie van ICT in het onderwijs, centraal. Doorheen de gehele lerarenopleiding krijg je de kans om je ICT-kennis en -vaardigheden op een zinvolle en creatieve manier in te zetten binnen je onderwijsactiviteiten. 14 Afspraken Aanwezigheid woensdag Gezien de enige lesdag op woensdag, is verplichte aanwezigheid op voor- en namiddag noodzakelijk om te kunnen slagen. Het uitvoeren van de praktijk (inleefstage, onderwijsassistentschap, observatiestage en lesstage) is geen gewettigde afwezigheid! Deadlines opdrachten Opdrachten ingediend na de deadline worden niet beoordeeld. Indien je de deadline wegens een overmachtssituatie niet haalt, neem je voor het verstrijken ervan contact op met de lector voor uitstel, mét een gemotiveerd verzoek. De lector heeft de eindbeslissing. Hij/zij beslist om het uitstel te aanvaarden of te verwerpen. Dit is een Pagina 14 van 18

15 heel uitzonderlijke procedure. Een tweede keer uitstel vragen voor eenzelfde opdracht kan niet. 15 Betaald educatief verlof / vormingsverlof Het betaald educatief verlof vervangt het vroegere stelsel van kredieturen. Het kan omschreven worden als zijnde het recht, toegekend aan een werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de privésector en die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgt, om op het werk afwezig te zijn, gedurende een aantal uren dat gelijk is aan het aantal aanwezigheidsuren in de les, met behoud van het normale loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald. Opgelet: het afstandsgedeelte van gecombineerd onderwijs komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. De werkgever die verzocht wordt om betaald educatief verlof toe te kennen, heeft de verplichting hieraan gevolg te geven, indien de belanghebbende werknemer en de gevolgde opleiding beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de wet. Hij kan echter de afwezigheden plannen, rekening houdend met de vereisten inzake arbeidsorganisatie en de noden van de individuele cursist-werknemer, vandaar dat deze planning in overleg dient te gebeuren. Meer informatie vind je in het centrumreglement. Aan de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kan vormingsverlof verleend worden in het kader van een beroepsopleiding die ze volgen op eigen initiatief en die s avonds of in het weekend en in het kader van de regelgeving van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming plaatsvindt. Onder beroepsopleiding worden enkel die opleidingen verstaan die in verband staan met het uitgeoefende ambt. De maximumduur van het vormingsverlof bedraagt 120 uur per schooljaar. Indien je geniet van betaald educatief verlof/vormingsverlof, dan houd je de aan- en afwezigheden bij aan de hand van een handtekenformulier dat je op het secretariaat kan afhalen. Afwezigheidattesten (ziekte, afwezigheid beroepsredenen) bevestig je aan het handtekenformulier. Bedienden van een onderneming uit het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) kunnen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een terugbetaling van hun inschrijvingsgeld vragen op het einde van het schooljaar. Het secretariaat kan hierover inlichtingen verstrekken. De toekenning van deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met het recht op betaald educatief verlof. Pagina 15 van 18

16 16 Verzekeringen De schoolverzekering omvat een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en een verzekering Lichamelijke ongevallen. De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de onderwijsactiviteiten zou berokkenen aan medecursisten of derden. De schade aan derden voortkomend uit de burgerlijke aansprakelijkheid wordt enkel vergoed na uitwerking van de familiale verzekering of bij ontstentenis van een familiale verzekering. Ook op de schoolweg ben je verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid, behalve indien de schade aan derden wordt veroorzaakt door het gebruik van de wagen. In dit laatste geval worden de kosten ten laste gelegd van de verplichte autoverzekering. Je bent niet verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens individuele activiteiten die enkel uit persoonlijk initiatief zijn genomen. Er wordt benadrukt dat diefstal niet is verzekerd. Ook de risico s lichamelijke ongevallen en stoffelijke schade zijn niet verzekerd, tenzij het jou overkomt wegens een bewezen fout of nalatigheid van het personeel. Eventuele beschadiging aan het gebouw en de inboedel van het centrum moet door jou zelf worden vergoed. Wanneer je stage loopt en op je stageplaats een ongeval hebt, wordt dit wettelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Om eventuele kosten van een arbeidsongeval te dekken, heeft het provinciebestuur een arbeidsongevallenpolis afgesloten. Via deze polis krijg je de medische kosten, na tussenkomst van de mutualiteit, terugbetaald. Ieder ongeval moet binnen 48 uren aan het secretariaat worden gemeld. 17 Klachtenbehandeling Klachten evaluatie worden ingediend bij de ombudsvrouw: De ombudsvrouw registreert de klacht. Na behandeling van klacht, bezorgt de ombudsvrouw aan de directie een eindrapport. Als cursist ontvang je het eindrapport via aangetekend schrijven tegen ontvangtsbewijs. Als je een klacht uitgezonderd klachten in verband met evaluatie wil indienen, dan kan je volgende stappen ondernemen: Je dient je klacht schriftelijk (via brief of via ) in bij de directeur van het centrum: of Els Willems, Het Perspectief PCVO, Henleykaai 83, 9000 Gent. De directeur of een lid van de directie onderzoekt de klacht. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt het resultaat van het onderzoek schriftelijk meegedeeld aan de betrokken partijen. De directeur zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossing wordt uitgevoerd. Als je niet akkoord gaat met voorstel, dan kan je een klacht indienen bij het centrumbestuur, namelijk het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Klachten Pagina 16 van 18

17 kunnen schriftelijk worden ingediend, per brief gericht aan de Deputatie (Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent), of per op een meldpunt op de website van de provincie (www.oost-vlaanderen.be). Als je een klacht formuleert, komt die terecht bij een klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de vijf werkdagen een voorlopig en binnen de maand een definitief antwoord. Is de interne klachtenprocedure uitgeput, dan kan je terecht bij (de tweedelijns klachtendienst) AHOVOS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen). Afdeling Volwassenenonderwijs, via het mailadres of op het algemeen telefoonnummer 02/ Nadien kan je terecht bij (de derdelijns klachtendienst) de ombudsdienst van de Vlaamse overheid meer info op de website 18 Contact Secretariaat : Nonnemeersstraat Gent Openingsuren : - maandag : 13u30 20u00 - dinsdag : 13u30 20u00 - woensdag : 13u30 20u00 - donderdag : 13u30 20u00 - zaterdag : 08u30 11u30 19 Tarieven COO : COMMUNICATIE EN OVERLEG 120 DCA : DIDACTISCHE COMPETENTIE ALGEMEEN 120 DCP : DIDACTISCHE COMPETENTIE PRAKTIJKINITIATIE 180 DCO : DIDACTISCHE COMPETENTIE OEFENLESSEN 180 DCS : DIDACTISCHE COMPETENTIE STAGE 120 B&B : BEROEP EN BELEID 102 BEG : BEGELEIDING 60 Pagina 17 van 18

18 MIJN LERAARSCHAP 18 GRM : GROEPSMANAGEMENT 60 PPC : PSYCHOPEDAGOGISCHE COMPETENTIE 120 ICT MODULE /module Voor diegene die de SLO volgen op 1 jaar is de maximumfactuur 600 (inclusief de 3 ICT-modules, die extra zijn). 20 Inschrijvingen Inschrijven in het secretariaat Het Perspectief, Nonnemeersstraat 15 te 9000 Gent. Mee te brengen op moment van inschrijving: ID-kaart Fotokopie van je hoogste diploma BETALING : uitsluitend met bancontact. Ingeval van vrijstelling van inschrijvingsgeld breng je de nodige attesten mee zoals VDAB-attest (aanvraag attest vrijstelling inschrijvingsgeld in volwassenenonderwijs (niet ouder dan 1 maand), attest invaliditeit, OCMW-attest. LET OP: Deze attesten kunnen na inschrijving niet meer worden ingediend. LET OP : Je wordt pas toegelaten tot de lessen als je effectief ingeschreven bent. Pagina 18 van 18

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie