Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken"

Transcriptie

1 Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18

2 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam reeds aangeeft, willen wij een onderwijscentrum zijn dat nieuwe perspectieven opent voor wie bij ons een opleiding volgt. Daarom streven wij ernaar een stimulerende leeromgeving te creëren waarin je vrij kan communiceren met leerkrachten en medecursisten, directieleden en administratieve medewerkers. De kernwoorden in de profilering van ons centrum zijn: kwalitatief, energiek en inspirerend. Met die woorden willen wij ons onderscheiden in twee betekenissen: we willen verschillend zijn van de anderen maar we willen ook het beste uit onszelf en onze cursisten halen. Omdat ons centrum openstaat voor diversiteit, heeft elk departement bovendien een eigen profiel. Het accent voor onze lerarenopleiding is innovatief. We combineren een vernieuwende geest op het gebied van ICT, reflectie en samenwerking met een streven naar authentieke dialoog. Ons curriculum is opgebouwd rond twee pijlers: competenties en professionele identiteit. Leraar zijn is meer dan kennen en kunnen. Leraar zijn betekent ook je eigen professionele identiteit inkleuren. Als cursist bekleed je bij ons een belangrijke plaats. Wij stellen alles in het werk om je te helpen je doel te bereiken. Om die reden hebben wij ook een intern kwaliteitssysteem opgezet en gaan wij geregeld na of onze dienstverlening beantwoordt aan de norm die wij onszelf hebben opgelegd. Dat betekent helaas niet dat alles in alle omstandigheden meteen perfect zal lopen. Iedere onvolkomenheid die wij vaststellen of die je ons als cursist signaleert grijpen wij aan om het een volgende keer nog beter te doen. Je bent van plan om van start te gaan met een lerarenopleiding. Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Via deze studiegids 1 maken wij je wegwijs in de organisatie van onze specifieke lerarenopleiding. Els Willems, directeur Griet Mathieu, departementshoofd specifieke lerarenopleiding Jan Strybol, departementshoofd specifieke lerarenopleiding Vicky De Windt, coördinator dagopleiding zaakvakken 1 Deze studiegids werd redactioneel afgesloten op 30 juni Na deze datum kunnen er nog inhoudelijke en/of praktische wijzigingen gebeuren voor het schooljaar Pagina 2 van 18

3 Inhoud 1 Missie en Visie Pijlers van de opleiding Opleidingsdoelen Disposities Toelatingsvoorwaarden Studieduurverkorting door vrijstellingen Modeltraject Studielast Integratie van theorie en praktijk Professionele identiteit Integratie vakdidactiek Integratie ICT Modules Didactische Competentie Algemeen (DCA) Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Didactische Competentie Stage (DCS) Communicatie en Overleg (COO) Beroep en beleid (B&B) Psycho- Pedagogische Competentie (PPC) Begeleiding (BEG) Groepsmanagement (GRM) Mijn leraarschap ICT (1,2 en 3) Afspraken Aanwezigheid woensdag Deadlines opdrachten Betaald educatief verlof / vormingsverlof Verzekeringen Klachtenbehandeling Contact Tarieven Inschrijvingen Pagina 3 van 18

4 Pagina 4 van 18

5 1 Missie en Visie De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief beschouwt het als haar kernopdracht om beginnende leraren af te leveren die op een volwaardige manier als professional fungeren. De basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs - zoals geformuleerd in het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 6 december zijn voor de opleiding een belangrijk referentiekader om haar (toekomstige) leraren op te leiden. De leraar als professional beschikt niet louter over een set van competenties, maar is zich terdege bewust van zijn professionele identiteit als motor van zijn handelen in de beroepspraktijk. De opleiding creëert expliciet ruimte om de professionele identiteit te ontwikkelen en vanuit een holistisch perspectief in dialoog te gaan over het leraarschap. 2 Pijlers van de opleiding De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief beschouwt volgende componenten als essentieel voor de vormgeving van haar opleiding: praktijk, samenwerking, reflectie, dialoog, innovatie. Praktijk De onderwijspraktijk neemt in onze opleiding een prominente plaats in. De (toekomstige) leraren leren in de praktijk door in het werkveld bepaalde opdrachten uit te voeren. De opleiding zet daartoe expliciet in op een goede verstandhouding en samenwerking met het onderwijsveld. Daarnaast leren zij van de praktijk, wat betekent dat de praktijk de context vormt van waaruit bijvoorbeeld relevante opdrachten worden afgeleid. In dit leren van en in de praktijk is de verwevenheid met de theorie onontbeerlijk. Samenwerking We zetten sterk in op het samen leren. Een professionele leraar is immers geen solist. Samen met anderen - collega s, directie, ouders en externen - draagt hij de verantwoordelijkheid voor de zorg om de jongere/volwassene. Als team staan zij in voor de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking verhoogt bovendien de weerbaarheid van de leraar en bevordert zijn professionele ontwikkeling en die van de organisatie. Reflectie Het leraarschap vereist van de leraar een groeiend bewustzijn van de eigen capaciteiten en een blijvend engagement om die te ontwikkelen. Reflectie helpt een leraar op een gestructureerde wijze na te denken over het eigen handelen en verdiept bovendien de leerervaring door de verbinding van theorie en praktijk. De ontwikkeling van een reflectieve en onderzoekende houding krijgt om die reden een centrale plaats in ons curriculum. Pagina 5 van 18

6 Dialoog Voor de ontwikkeling van de professionele identiteit is dialoog van cruciaal belang. Door in dialoog te gaan worden eigen ideeën afgetoetst en nieuwe inzichten gevormd. Het zorgt voor een verdieping en verrijking van het ontluikende leraarschap. In de opleiding ontwikkelen de (toekomstige) leraren een taal op basis waarvan zij de dialoog kunnen aangaan. Innovatie Startende leraren hebben een belangrijke rol om innovatieprocessen in de klas en op school te faciliteren. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen krijgen daarom in onze opleiding nadrukkelijk de aandacht. We willen (toekomstige) leraren voorbereiden op de uitdagingen van het onderwijs van vandaag en morgen. Bovenstaande componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze visie dragen ze allen bij tot de ontwikkeling van de leraar als professional. 3 Opleidingsdoelen Binnen de opleiding streven we volgende doelstellingen na: Inzicht hebben in het concept leren. Een (vak)didactisch krachtige leeromgeving kunnen realiseren. Een adequaat klassenmanagement kunnen toepassen en inzicht hebben in efficiënte aanpakwijzen van groepsmanagement. Inzicht hebben in de pedagogische taak van een leraar en dit in klasverband kunnen toepassen. Een reflectieve en onderzoekende houding bezitten en op basis van systematische reflectie het handelen bijsturen. Bereid zijn om samen te werken en in dialoog kunnen treden met de verschillende actoren uit het onderwijsveld. Binnen het gevarieerde takenpakket van de leraar het belang van organisatorische vaardigheden inzien en deze vaardigheden aanwenden. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen opvolgen, kritisch benaderen en desgevallend in de eigen onderwijspraktijk implementeren. Pagina 6 van 18

7 4 Disposities Naast de basiscompetenties, schuift de opleiding ook enkele disposities naar voren die essentieel deel uitmaken van de professionaliteit van een leraar: Positief, Relationeel, Toegewijd, Zorgzaam, Integer, Reflectief, Zorgzaam. Als een leraar een bepaald gedrag in verschillende situaties en onder verschillende omstandigheden laat zien, kan hij of zij beschreven worden als een leraar met een bepaalde dispositie. Disposities zijn geen vaststaande eigenschappen, maar kunnen zich ontwikkelen, veranderen en groeien. Ze maken deel uit van de ontwikkeling van een leraar. Deze disposities zullen doorheen de opleiding geobserveerd worden. Ze vormen de basis van gesprekken tussen lectoren en cursist. 5 Toelatingsvoorwaarden Je kan de specifieke lerarenopleiding aan Het Perspectief op woensdag overdag volgen als je minstens over een diploma hoger onderwijs (bachelor/master) beschikt. Je kan starten tijdens het laatste jaar van je studies bachelor/master. Cursisten met een buitenlands diploma kunnen instappen als ze kennis van de Nederlandse taal niveau B1 (volgens het Europees referentiekader) bewijzen. Pagina 7 van 18

8 6 Studieduurverkorting door vrijstellingen Op basis van eerdere studies of eerdere werkervaring kan je vrijstellingen aanvragen voor de specifieke lerarenopleiding. Met het oog op studieduurverkorting kan je een vrijstelling aanvragen voor die opleidingsonderdelen waarvoor je al over voldoende aantoonbare competenties beschikt. Een vrijstelling krijgen voor een opleidingsonderdeel betekent dat je dat opleidingsonderdeel of een deel ervan niet hoeft te volgen. In sommige gevallen kunnen cursisten ook een vervangtaak krijgen. Eerdere studies kunnen meetellen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK). Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn: diploma s, creditbewijzen,... Eerdere praktijkervaring kan meetellen als een eerder verworven competentie (EVC). De competenties die u door beroep of werk verworven hebt, kunnen overeenkomen met de competenties die aangeleerd worden in (bepaalde opleidingsonderdelen van) de lerarenopleiding. Je kan dan worden vrijgesteld voor deze elders verworven competenties voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan wanneer je werkervaring kan voorleggen die op gebied van niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Deze ervaring situeert zich idealiter binnen een schoolse context, het onderwijsveld. Klik hier voor handleiding vrijstellingsprocedure Pagina 8 van 18

9 7 Modeltraject 8 Studielast De dagopleiding is een voltijdse studieopleiding van 60 studiepunten. Dit betekent concreet dat je één dag per week naar de les komt, op woensdag (verplichte aanwezigheid, ook tijdens stageperiodes!). Op geregelde tijdstippen kunnen extra dagdelen ingepland worden voor tutorgesprekken, supervisies, infomomenten praktijkcomponent, thema-avonden, Je wordt hier vanzelfsprekend tijdig van op de hoogte gebracht. De andere dagen van de week spendeer je aan studeren (verwerving en verwerking van theorie gebeurt grotendeels op afstand!), uitvoeren van opdrachten (individueel of in groep, in real life of digitaal) én niet te vergeten uitvoeren van opdrachten op scholen. Houd er ook rekening mee dat je in het tweede semester tijd nodig hebt om stage te lopen (zie verder). Belangrijk: ervaring leert ons dat de dagopleiding met maximum een halftijdse job kan gecombineerd worden of met een extra opleiding van maximum 30 studiepunten. Wie Pagina 9 van 18

10 in de loop van het jaar beslist de combinatie met een voltijdse job aan te gaan, kan in onderling overleg gevraagd worden de opleiding met een half jaar te verlengen. Het aantal studiepunten drukt uit hoe zwaar een module weegt in het geheel van het opleidingstraject. Eén studiepunt staat gemiddeld voor 25 tot 30 uren studietijd (lesuren of contacturen inbegrepen). Overzicht aantal studiepunten (SP): - semester 1: 31 SP; - semester 2: 29 SP. 9 Integratie van theorie en praktijk De specifieke lerarenopleiding van Het Perspectief bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De opleiding bedraagt in totaliteit 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten zijn voorbehouden voor praktijk. In het eerste semester bestaat de praktijk uit een inleefstage. Aan deze inleefstage zijn enkele opdrachten gekoppeld. In het tweede semester voer je stage uit bestaande uit 10 uur lesobservatie en 20 uur effectieve lesstage. 2 De stage wordt verplicht gespreid van 1 februari tot en met 30 mei. De uiteindelijke stageplanning dient door de stagebegeleider aan Het Perspectief goedgekeurd te worden. Aan de stage zijn supervisies gekoppeld: dialoog met lectoren en medecursisten over de stage-ervaringen én koppeling van de theorie aan de praktijk staan daarbij centraal. Onderwijsassistentschap Als opleiding spelen we graag in op de individuele leerwensen van cursisten. Vandaar dat je aan Het Perspectief voor een onderwijsassistentschap kan kiezen (facultatief én sterk afhankelijk van de vragen van de scholen). Een onderwijsassistentschap beslaat 120 uur. In overleg met de gastschool wordt de definitieve planning bepaald en in een overeenkomst vastgelegd. In dit onderwijsassistentschap zit de inleefstage (zie boven) vervat, maar de stage in het 2 de semester NIET. Als je voor een onderwijsassistentschap kiest, kan je curriculum met opdrachten aangepast worden. 2 Deze uren zijn onder voorbehoud. Momenteel loopt een bevraging over onze stage. Op basis van de resultaten kunnen de uren mogelijks bijgesteld worden voor het schooljaar Wij streven ernaar onze toekomstige leraren zo goed als mogelijk op het leraar zijn voor te bereiden en zijn ervan overtuigd dat dit maar kan als we voldoende praktijk in ons curriculum voorzien. De mening van onze cursisten is hierbij voor ons cruciaal. Pagina 10 van 18

11 10 Professionele identiteit Leraar zijn is meer dan een techniek. Leraar zijn ben je met heel je persoon. Vandaar dat we je in de opleiding begeleiden bij het ontdekken van je eigen professionele identiteit. Hoe wil jij jouw leraarschap inkleuren vanuit je eigen waarden en normen, vanuit je eigen onderwijsvisie, vanuit jouw kijk op je taakopvatting,? De herwonnen aandacht voor de persoon van de leraar komt tevens tot uiting in het selectiebeleid van scholen waarbij de persoon meer in het vizier komt. 3 Deze aandacht voor de professionele identiteit van onze toekomstige leraren zorgt ervoor dat je een taal ontwikkelt om met anderen in dialoog te gaan. Weten waarvoor je staat verhoogt jouw oordeelsvermogen wanneer je met dilemma s geconfronteerd wordt. Het maakt je sterker en weerbaarder in jouw job. Bij de start van de opleiding krijg je een tutor (één van de lectoren) toegewezen die jou doorheen het schooljaar begeleidt in jouw leraarschap (Wat is jouw motivatie? Wat is jouw visie op onderwijs? Hoe zie je jouw taakinvulling? Welke disposities typeren je? Waar liggen je talenten? ). De supervisies waarover hierboven sprake worden ook door de tutoren geleid. Daarbij zullen dus niet alleen stage-ervaringen en de koppeling van de theorie aan de praktijk maar evenzeer en vanzelfsprekend ook jouw professionele identiteit onderwerp van gesprek zijn. Naast die supervisies ga je ook op regelmatige tijdstippen individueel met jouw tutor in gesprek. Ten slotte maar niet onbelangrijk bieden we ook graag een kennisbasis aan om de ontwikkeling van het leraarschap te faciliteren. Dit gebeurt in de module mijn leraarschap. In een aantal contactmomenten, verspreid over het schooljaar, worden theoretische kaders aangereikt en nemen we bewust tijd om met elkaar in dialoog te gaan over de persoon van de leraar. 11 Integratie vakdidactiek Een leraar is uiteraard ook een specialist: hij die zijn vak kent en in zijn lessen focust op een welbepaalde vakinhoud. Daarnaast is de leraar ook iemand die weet welke didactische methode hij moet gebruiken om zijn leerlingen deze vakinhoud te laten ontdekken. Ten slotte is de leraar ook iemand die het doet : iemand die lesgeeft en dus de relatie tussen inhoud en methode in de dagdagelijkse praktijk van het lesgeven realiseert. 4 Het is onze taak als lerarenopleiding je vakdidactisch te bekwamen. Wij doen dit door de vakdidactiek in de didactische lijn te integreren (zowel in semester 1 als semester 3 Nuytten, C. & Vanhoof, J. (2013) Harde ratio of zacht buikgevoel?: evoluties in het gebruik van criteria bij de selectie van leraren in Vlaamse secundaire scholen, Impuls, Pagina 11 van 18

12 2). Deze geïntegreerde aanpak is uniek voor een specifieke lerarenopleiding aan een CVO. Je hebt toegang tot de kennisbasis van je vakdidactiek via een website/cursus. Je wordt in je leerproces (microlessen tot stage) begeleid door een vakdidacticus. We bieden je de geschikte leeromgeving om te oefenen: vb. kooklokaal voor voeding, labo voor wetenschappen. Om deze kwaliteit te kunnen aanbieden, kiezen we voor een beperkt aantal vakgebieden waarin we de voorbije jaren expertise hebben opgebouwd: PAV/MAVO/ASV Voeding - huishoudkunde Verpleegkunde (HBO 5 hoger onderwijs) (Natuur)wetenschappen Wiskunde Geschiedenis/kunstgeschiedenis Economie/handel 12 Integratie ICT In de huidige multimediale wereld is het belangrijk dat we kunnen omgaan met technologie zodat het effectief kan ingezet worden in ons leven en werk. Niet alleen groeien kinderen op in een wereld waar ICT alomtegenwoordig is, ook op volwassenen heeft multimedia een groot effect. Het is een essentiële taak van het onderwijs om leerlingen op een kritische, verantwoorde en veilige manier met deze technologie te leren omgaan. Dat vraagt logischerwijs van de leerkracht heel wat kennis, vaardigheden en een positieve ICT attitude. Tijdens de opleiding word je in alle modules aangemoedigd met digitale technologie aan de slag te gaan. Naast de algemeen vormende taak van het onderwijs, kan ICT ook een belangrijke toegevoegde waarde geven aan je lessen. Uit recent onderzoek 5 blijkt dat directies in sollicitatiegesprekken meer en meer aandacht besteden aan ICT-competenties. Doorheen de opleiding worden drie geïntegreerde ICT-modules aangeboden. Op die manier dagen we je uit een positieve houding ten aanzien van technologie te ontwikkelen én ICT passend in je lessen te integreren. 5 Nuytten, C & Vanhoof, J. (2013) Harde ratio of zacht buikgevoel?: evoluties in het gebruik van criteria bij de selectie van leraren in Vlaamse secundaire scholen, Impuls, Pagina 12 van 18

13 13 Modules 13.1 Didactische Competentie Algemeen (DCA) De module wil je inzicht verschaffen in de theoretische basis waarop leer- en instructieactiviteiten steunen. De DCA analyseert en bespreekt de componenten van het didactisch proces én de relaties tussen die componenten. Inzicht in de didactische componenten draagt bij tot het ontwikkelen van de vaardigheid in het creëren van krachtige leeromgevingen en in het begeleiden van leerprocessen Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Via het ontwerpen en uitvoeren van microlessen (= mini oefenlessen) krijg je verscheidene kansen om praktijkervaring op te doen en om te (leren) reflecteren op het eigen didactisch handelen. De microlessen worden aan de medecursisten gegeven onder begeleiding van de vakdidacticus. In het kader van vakdidactiek worden eigen accenten gelegd. Cursisten verdiepen zich in de vaktypische aandachtspunten, verwerken die in hun microlessen en passen die ook toe Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Via het ontwerpen en uitvoeren van microlessen krijg je opnieuw verscheidene kansen om praktijkervaring op te doen en om verder te (leren) reflecteren op het eigen didactisch handelen. Het betreft hier een uitgediepte praktijkervaring: je geeft volwaardige lessen van 50 minuten aan je medecursisten, opnieuw onder begeleiding van je vakdidacticus. In het kader van vakdidactiek worden verder eigen accenten gelegd. Cursisten verdiepen zich in de vaktypische aandachtspunten, verwerken die in hun microlessen en passen die ook toe Didactische Competentie Stage (DCS) In deze module krijg je de kans om je competenties als toekomstige leerkracht uit te testen en aan te scherpen. Tijdens de stage komt het er op aan de competenties die je hebt opgedaan tijdens de opleiding toe te passen op de werkvloer. Het betreft hier zowel een observatie- als een effectieve lesstage Communicatie en Overleg (COO) In deze module oefen je communicatieve vaardigheden die nodig zijn zowel binnen als buiten de klas. Je leert o.a. (digitaal) presenteren en moeilijke gesprekken voeren met als doel op een opbouwende manier te communiceren met iedereen die rechtstreeks en onrechtstreeks bij het klas- en schoolgebeuren betrokken is. Uiteraard kan ook een kennismaking met interculturele communicatie dan niet uitblijven. Tenslotte dient iedere leerkracht in zijn lessen aandacht te hebben voor taal in de brede zin van het woord ( elke leerkracht taalleerkracht ). Daarom wordt binnen deze module gewerkt rond schooltaal en taalgericht lesgeven Beroep en beleid (B&B) Je kan je vanuit een breed maatschappelijk kader op de hoogte stellen van de rechtszekerheid van de leraar, de leerlingen en ouders en van allerhande reglementeringen waarmee de leraar binnen zijn functioneren in aanraking komt. Je verwerft inzicht in het beleid, de structuur, de organisatie van het onderwijs. De cursist bouwt een referentiekader op en kan dit kader gebruiken m.b.t. onderwijskundige thema s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Pagina 13 van 18

14 13.7 Psycho- Pedagogische Competentie (PPC) In deze module verwerf je inzicht in de belangrijkste psycho-pedagogische begrippen en invalshoeken. In een praktijkcontext analyseer je zowel het gedragsmatig als het cognitief (dis)functioneren van leerlingen/cursisten doorheen hun leertraject Begeleiding (BEG) De module speelt in op de begeleidingstaak die je als leerkracht krijgt in de hedendaagse emancipatorische onderwijsvisie. Je leert de verschillende actoren kennen die de leerling helpen om zich te ontplooien als jongere én die de jongere helpen om zich goed te voelen als lerende. Hiervoor breng je het zorgcontinuüm van een school in kaart. Ook de diverse factoren die deze ontplooiing en het welbevinden kunnen verstoren, worden in een ruimer kader geplaatst. Belangrijke begrippen binnen deze module: onderwijsbehoeften, diversiteit, handelingsgericht werken, zorg en begeleiding Groepsmanagement (GRM) In de module wordt gewerkt met een combinatie van zelfstandige leerervaringen (afstandsleren) en toegepaste theorie en oefeningen in de lessen en op de werkvloer. Op die manier verwerf je eerste inzichten in de algemene dynamiek van groepen, interpersoonlijk gedrag en stijlen van leidinggeven. Daarnaast wordt concreter ingezoomd op klasmanagement, herstelgericht werken en conflictbehandeling Mijn leraarschap Professionele leraren beschikken niet louter over een set van competenties, maar zijn zich terdege bewust van hun professionele identiteit als motor van hun handelen in de beroepspraktijk. In deze module ga je via reflectie en dialoog op ontdekking naar je professionele identiteit. Daarnaast worden een aantal theoretische kaders met betrekking tot de professionele identiteit van de leraar aangereikt ICT (1,2 en 3) In de modules ICT leer je zelfstandig verschillende ICT tools kennen die je in je onderwijspraktijk TPACK-gewijs kan gebruiken om leerprocessen te verbeteren. Hierbij staat niet de ICT, maar wel de integratie van ICT in het onderwijs, centraal. Doorheen de gehele lerarenopleiding krijg je de kans om je ICT-kennis en -vaardigheden op een zinvolle en creatieve manier in te zetten binnen je onderwijsactiviteiten. 14 Afspraken Aanwezigheid woensdag Gezien de enige lesdag op woensdag, is verplichte aanwezigheid op voor- en namiddag noodzakelijk om te kunnen slagen. Het uitvoeren van de praktijk (inleefstage, onderwijsassistentschap, observatiestage en lesstage) is geen gewettigde afwezigheid! Deadlines opdrachten Opdrachten ingediend na de deadline worden niet beoordeeld. Indien je de deadline wegens een overmachtssituatie niet haalt, neem je voor het verstrijken ervan contact op met de lector voor uitstel, mét een gemotiveerd verzoek. De lector heeft de eindbeslissing. Hij/zij beslist om het uitstel te aanvaarden of te verwerpen. Dit is een Pagina 14 van 18

15 heel uitzonderlijke procedure. Een tweede keer uitstel vragen voor eenzelfde opdracht kan niet. 15 Betaald educatief verlof / vormingsverlof Het betaald educatief verlof vervangt het vroegere stelsel van kredieturen. Het kan omschreven worden als zijnde het recht, toegekend aan een werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de privésector en die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgt, om op het werk afwezig te zijn, gedurende een aantal uren dat gelijk is aan het aantal aanwezigheidsuren in de les, met behoud van het normale loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald. Opgelet: het afstandsgedeelte van gecombineerd onderwijs komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. De werkgever die verzocht wordt om betaald educatief verlof toe te kennen, heeft de verplichting hieraan gevolg te geven, indien de belanghebbende werknemer en de gevolgde opleiding beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de wet. Hij kan echter de afwezigheden plannen, rekening houdend met de vereisten inzake arbeidsorganisatie en de noden van de individuele cursist-werknemer, vandaar dat deze planning in overleg dient te gebeuren. Meer informatie vind je in het centrumreglement. Aan de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kan vormingsverlof verleend worden in het kader van een beroepsopleiding die ze volgen op eigen initiatief en die s avonds of in het weekend en in het kader van de regelgeving van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming plaatsvindt. Onder beroepsopleiding worden enkel die opleidingen verstaan die in verband staan met het uitgeoefende ambt. De maximumduur van het vormingsverlof bedraagt 120 uur per schooljaar. Indien je geniet van betaald educatief verlof/vormingsverlof, dan houd je de aan- en afwezigheden bij aan de hand van een handtekenformulier dat je op het secretariaat kan afhalen. Afwezigheidattesten (ziekte, afwezigheid beroepsredenen) bevestig je aan het handtekenformulier. Bedienden van een onderneming uit het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) kunnen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een terugbetaling van hun inschrijvingsgeld vragen op het einde van het schooljaar. Het secretariaat kan hierover inlichtingen verstrekken. De toekenning van deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met het recht op betaald educatief verlof. Pagina 15 van 18

16 16 Verzekeringen De schoolverzekering omvat een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en een verzekering Lichamelijke ongevallen. De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de onderwijsactiviteiten zou berokkenen aan medecursisten of derden. De schade aan derden voortkomend uit de burgerlijke aansprakelijkheid wordt enkel vergoed na uitwerking van de familiale verzekering of bij ontstentenis van een familiale verzekering. Ook op de schoolweg ben je verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid, behalve indien de schade aan derden wordt veroorzaakt door het gebruik van de wagen. In dit laatste geval worden de kosten ten laste gelegd van de verplichte autoverzekering. Je bent niet verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens individuele activiteiten die enkel uit persoonlijk initiatief zijn genomen. Er wordt benadrukt dat diefstal niet is verzekerd. Ook de risico s lichamelijke ongevallen en stoffelijke schade zijn niet verzekerd, tenzij het jou overkomt wegens een bewezen fout of nalatigheid van het personeel. Eventuele beschadiging aan het gebouw en de inboedel van het centrum moet door jou zelf worden vergoed. Wanneer je stage loopt en op je stageplaats een ongeval hebt, wordt dit wettelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Om eventuele kosten van een arbeidsongeval te dekken, heeft het provinciebestuur een arbeidsongevallenpolis afgesloten. Via deze polis krijg je de medische kosten, na tussenkomst van de mutualiteit, terugbetaald. Ieder ongeval moet binnen 48 uren aan het secretariaat worden gemeld. 17 Klachtenbehandeling Klachten evaluatie worden ingediend bij de ombudsvrouw: De ombudsvrouw registreert de klacht. Na behandeling van klacht, bezorgt de ombudsvrouw aan de directie een eindrapport. Als cursist ontvang je het eindrapport via aangetekend schrijven tegen ontvangtsbewijs. Als je een klacht uitgezonderd klachten in verband met evaluatie wil indienen, dan kan je volgende stappen ondernemen: Je dient je klacht schriftelijk (via brief of via ) in bij de directeur van het centrum: of Els Willems, Het Perspectief PCVO, Henleykaai 83, 9000 Gent. De directeur of een lid van de directie onderzoekt de klacht. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt het resultaat van het onderzoek schriftelijk meegedeeld aan de betrokken partijen. De directeur zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossing wordt uitgevoerd. Als je niet akkoord gaat met voorstel, dan kan je een klacht indienen bij het centrumbestuur, namelijk het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Klachten Pagina 16 van 18

17 kunnen schriftelijk worden ingediend, per brief gericht aan de Deputatie (Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent), of per op een meldpunt op de website van de provincie ( Als je een klacht formuleert, komt die terecht bij een klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de vijf werkdagen een voorlopig en binnen de maand een definitief antwoord. Is de interne klachtenprocedure uitgeput, dan kan je terecht bij (de tweedelijns klachtendienst) AHOVOS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen). Afdeling Volwassenenonderwijs, via het mailadres of op het algemeen telefoonnummer 02/ Nadien kan je terecht bij (de derdelijns klachtendienst) de ombudsdienst van de Vlaamse overheid meer info op de website 18 Contact Secretariaat : Nonnemeersstraat Gent Openingsuren : - maandag : 13u30 20u00 - dinsdag : 13u30 20u00 - woensdag : 13u30 20u00 - donderdag : 13u30 20u00 - zaterdag : 08u30 11u30 19 Tarieven COO : COMMUNICATIE EN OVERLEG 120 DCA : DIDACTISCHE COMPETENTIE ALGEMEEN 120 DCP : DIDACTISCHE COMPETENTIE PRAKTIJKINITIATIE 180 DCO : DIDACTISCHE COMPETENTIE OEFENLESSEN 180 DCS : DIDACTISCHE COMPETENTIE STAGE 120 B&B : BEROEP EN BELEID 102 BEG : BEGELEIDING 60 Pagina 17 van 18

18 MIJN LERAARSCHAP 18 GRM : GROEPSMANAGEMENT 60 PPC : PSYCHOPEDAGOGISCHE COMPETENTIE 120 ICT MODULE /module Voor diegene die de SLO volgen op 1 jaar is de maximumfactuur 600 (inclusief de 3 ICT-modules, die extra zijn). 20 Inschrijvingen Inschrijven in het secretariaat Het Perspectief, Nonnemeersstraat 15 te 9000 Gent. Mee te brengen op moment van inschrijving: ID-kaart Fotokopie van je hoogste diploma BETALING : uitsluitend met bancontact. Ingeval van vrijstelling van inschrijvingsgeld breng je de nodige attesten mee zoals VDAB-attest (aanvraag attest vrijstelling inschrijvingsgeld in volwassenenonderwijs (niet ouder dan 1 maand), attest invaliditeit, OCMW-attest. LET OP: Deze attesten kunnen na inschrijving niet meer worden ingediend. LET OP : Je wordt pas toegelaten tot de lessen als je effectief ingeschreven bent. Pagina 18 van 18

Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding zaakvakken Pagina 1 van 17 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - taalvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - taalvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - taalvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs dat van heinde

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding talen. Pagina 1 van 17

Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding talen. Pagina 1 van 17 Specifieke lerarenopleiding Avondopleiding talen Pagina 1 van 17 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Het proces van zelfsturende teams naar expert-teams. Het creëren van een krachtige leeromgeving in de module GRM door middel

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens 23 april 2015 Verontschuldigd Kaat Delrue Greet Boeykens Roland Wagemans Jan Seys

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. CONTACT Creo

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be Agenda 1. Korte voorstelling 2. Specifieke lerarenopleiding 3. Eénjarig traject 4. Stage 5. Faciliteiten 6. Vrijstellingenbeleid: EVC-/EVK-procedure 7. Inschrijven 8. Contact 9. Enkele data 10.Vragen?

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Diploma van leraar Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad Diploma strekt tot aanbeveling voor een onderwijsfunctie in het hoger en volwassenenonderwijs Strekt tot

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 1 Wat betekenen Modulair systeem en Eigen leertraject?...5 1.1 Wat vinden wij belangrijk in deze

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie