de qedreven provincie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de qedreven provincie"

Transcriptie

1 de qedreven provincie

2 Ter inleiding Vrijwilliqerswerk is erg belangrijk in onze samenleving. Dus zeker ook de vrijwilligers zelf want zij zijn in feite het levende bewijs van solidariteit. ledereen ziet het belang en nut van vrijwilligers wel in. Vrijwilligerswerk is een waardevolle aanvulling op het werk van beroepskrachten. Daarnaast bevordert het de maatschappelijke samenhang, stimuleert het relaties tussen mensenenzorgthetvooreendeemancipatievandeburger.}okvoorde vr williger zelf heeft vrijwilligerswerk een meerwaarde, je sociale netwerk wordt ruimer, je eigenwaarde wordt verhoogd en je krijgt vaak ook heel wat genegenheid terug van de mensen waar je mee en voor werkt. Nu we het er allemaal over eens zijn dat vrijwilligerswerk zo belangrijk is en dat een maatschappij zonder vrijwilligers ondenkbaar is, kunnen we concluderen dat deze, onze, vrijwìllìgers beschermd moeten worden. Met dit in het achterhoofd startte de Provincie West-Vlaanderen in 2005 a s eerste met een gratis vrijwilligersverzekering. Dit aanbod werd reeds gretig gebruikt door meer dan West-VLaamse organisaties. Waar we ook nog trots op mogen zijn is dat ons systeem overgenomen werd door alle andere provincies en het B ru sse ls H oofd ste d e lij k Gewest. Deze vrijwillìgersverzekering kan er alleen maar bestaan doordat onze Provincie middelen mag ontvangen van de Nationale Loterij. lk ben er zeker van dat de provinciale verzekering vr willigerswerk nauw aansluit op de noden van de dìverse vrijwilligersorganisaties die onze Provincie rijk is en dat het daarenboven de nodige garantie biedt voor die bescherming waar de broodnodige vrijwilligers recht op hebben. Myriam Vanlerberghe Gedeputeerde voor Wetzijn en Cultuur

3 wethe organisaties kunnen van dezeverzehering genieten? * Etke vrijwitligersorganisatie uit eenderwetke sector kan een aanvraag indienen om erkend te worden. ZoweI vzw's, feitelijke verenigingen ais piaatsetijke afdetingen van overkoepetende vzw's komen in aanmerking'.i. Uitzondering: vrijwitligerswerkingen die ingericht worden door een openbaar bestuur, kunnen niet van deze verzekering genieten Iin artiket3 van het regtement wordt verduidelijkt wat hier precies mee bedoetd wordtl'.. De vrijwil[igersorganisatie moet in west-vlaanderen gevestigd zijn. wethe activiteiten homen voor verzehering in aanmerhing?.& Deze verzekering biedt dekking tijdens het verrichten van vrijwittigerswerk..& Vrijwittigerswerk is etke activiteit I die je onbezoldigd en onverp[icht verricht ten voordete van een andere [en dat kan een organisatie zijn, een persoon, de samenteving); I en die ingericht worden door een organisatie, waarbij die organisatie ruimer moet zijn dan het privé of famitieverband [vb. tappen op een verjaardagsfeest van een vriend is geen vrijwiltigerswerkl. * pas op: de taken die je tegen betating verricht voor jouw werkgever, kan je niet voor diezetfde werkgever, ook nog eens ats vrijwittiger doen. Wethe personen hunnen van deze verzeher ng gen eten? * Deze verzekering dekt enkel de vrijwil.tigers en dus niet de deetnemers. * Ook de personeelsleden van een organisatie valten, voor hun beroepsbezigheden, niet onder deze verzekering. * VrijwiLtigerswerk kan pas vanaf het jaar waarin men 1ó wordt' + r.'.9

4 Wat wordtverzeherd? * Buitencontractuete burgertijke aanspraketijkheid tegenover derden van de organisatie, de vrijwilliger en de ouders en voogden wanneer zij aanspraketijk zijn voor minderjarige vrijwitiigers. ) voor tichamelijke schade tot ó euro lindex31l12l07l ) voot materiële schade to euro Iindex ll ) schade aan toevertrouwde goederen js verzekerd tot euro [met uitstuiting van goederen van de organisatie, schade door diefstat, verties of verdwijning, schade aan motorvoertuigenl ) Schade aan gebouwen is verzekerd tot een maximum van euro [met franchise van i0%: minimum 125 euro - maximum 500 euro) ) geen franchise Iuitgezonderd voor schade aan gebouwen) * Burgertijke en strafrechtel.ijke verdediging Iactief en passiefl: tot euro * Onvermogen: euro * StrafrechterLijke borgstetting: euro * Lichametijke ongevallen: r medische kosten [gedurende 3 jaar tot 100 % RIZIV tariefl; ) vervoer en repatriëring: euro I tijdetijke arbeidsongeschiktheid: 9 euro per dag I btijvende invatiditeit: euro r overiijdensvergoeding: euro ) begrafeniskosten: ó20 euro ) schade aan eigen goederen: maximaat3.000 euro euro vrijstetl.ing - niet voor motorvoertuilen - enkel indien er ook lichamelijke tetsels zijn; Wat wordt niet ve'zekerd? * AansprakeLijkheid van de organisatie voor schade veroorzaakt door personeetsteden * Schade aan de organisatie ze[f.

5 * Schade veroorzaakt bij zware fout en opzet. ec Schade veroorzaakt door gebouwen tijdens bouw- of aanpassingswerken; door motorrijtuigen; motorboten; zeiiboten [+200kgl; Iuchtvaartuigen; door jacht; door verties, verdwijning of diefstai van informatiedragers en etektronische apparatuur * De LichameLijke schade die een vrijwiltiger optoopt door deetname aan snetheids-, regetmatigheids of behendigheidsritten en wedstrijden met motorrijtuigen of -vaartuigen, trainingen inbegrepen; door vuurwerk, springstoffen, munitie en oortogstuigen; door het beoefenen van atpinisme, drepzeeduiken, speteotogie, [uchtsporten, gevechtssporten, rafting, bobstee en skeleton. De polis inhijhen?.i" VrijwitLigersorganisaties die erkend worden, ontvangen een samenvatting van de potis. Je kan jouw exemptaar ook downloaden op vrijwittigerswerk. Enhele veel gestelde vragen en hleine lettertjes * 0nze jeugdbeweging heeft ai een verzekering via de koepet. Heeft deze verzekering we[ zin voor ons? DubbeL verzekeren heef t uiteraard geen zin Maar mtsschien organiseer je soms activiteiten waaraan ook vrrlwrllrgers meewerken dre geen Lid ziln Zijn zt1 wel verzekerd via de nationale polis? * Wij sl.oten een contract af voor de huurvan een feestzaat. 0nze activiteit kan niet doorgaan en de uitbater eist een schadevergoeding. Komt de verzekering tussen? Dit is een geval van 'contractuele aansprakelijkheid' en die wordt niet verzekerd * Tijdens een activiteit heb ik een ongevalmet mijn wagen. lk ben niet in mijn recht. Komt de verzekering tussen? Schade aan derden wordt vergoed door jouw [verplichte) autoverzekering Schade aan eigen wagen wordt niet door de provinciale verzekerìng vergoed De verzekering kan wel tussenkomen voor jouw Lichamelijke kosten

6 Proceduredeel I Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie bij de provincie of de gemeente * Een vrijwittigersorganisatie die gebruik wilmaken van de verzekering, vraagt eerst een erkenning aan bij het Steunpunt VrijwiLLigerswerk. * Je doet de aanvraag met het formutier uit deze fotder. Extra formutieren kan je aanvragen bij het ProvinciaaI Steunpunt VrijwiLtigerswerk West-Vtaanderen of downtoaden op nderen. be/vrijwitti gerswerk. "þ ELke aanvraag tot erkenning omvat automatisch het gebruik van 100 vrijwitlig ersd ag e n. * 0p basis van de gegevens uit het aanvraagformutier besiist de Provincie of jouw organisatie atdan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering. '& 0rganisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteiten bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven. Erkende organisaties kunnen deze documenten ook downtoaden op * Wees op tijd! Houd er rekening mee dat er tussen het tijdstip van jouw aanvraag en het tijdstip waarop de bestissing van de provincie wordt meegedeetd, ó weken kunnen tiggen. * Een goedgekeu de erkenning blijft getdig. Er moet niet etk jaar opnieuw een aanvraag ingediend worden. 0rganisaties die echter 2 jaar na etkaar geen gebruik maken van de verzekering verliezen automatisch hun erkenning. Betangrijk. N iet-west-vtaa mse orga n isaties ku n nen de verzekeri ng aa nvragen via het Steunpunt Vrijwittigerswerk van hun eigen provinciebestuur Izie gerswerk. bej

7 Procedu redeel2 Aa n gift e activiteiten aa n de verzeke rin gsmaatscha ppij * lngevatvan erkenning, kan de vrijwiltigersorganisatie haar activiteiten doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract heeft afgestoten, namelijk Betf ius Verzekeringen. * Je geeft de activiteiten aan via de formulieren die de provincie ter beschikking stett. Je kan de activiteit ook aangeven via het webformutier op iusverzeke rin gen. be/vrijwitti g erswerk..r.. De aangifte van de activiteit bij BeLfius Verzekeringen gebeurt ten Laatste 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit..þ BeLfius Verzekeringen bezorgt je een bevestiging van ontvangst en Iaat je ook tijdig weten of jouw activiteit aanvaard wordt. Pas na ontvangst van deze bevestiging zijn de vrijwittigers ook daadwerketijk verzekerd. TeLefoon teteteam Betfius: of * ln geen gevai mag een organisatie haar toegekend contingent aan vrijwittigersdagen overschrijden. å Uw contingent vrijwittigersdagen getdt per ka[enderjaar. Niet gebruikte vrijwilligersdagen kan u niet overdragen naar het volgende katenderjaar. Enkete voorbeelden ter verduidetijkíng Mijn wijkcomité heeft een erkenning gekregen voor 100 vrijwilligersdagen. Wij gebruiken dat om de vrijwitligers te verzekeren tijdens het jaartijks nieuwjaarsaperitief [10 vrijwittigersj en de jaartijkse wijkbarbecue [10 vrijwittigers) Samen 20 vrijwitligersdagen, rest = B0 vrijwitligersdagen. Mijn noord-zuid comité heeft een erkenning gekregen voor 100 vrijwilligersdagen. Wij gebruiken dat om onze ó0 vrijwittigers op ons Derde Wereld feest te verzeketen Rest = 40 vrijwil.tigersdagen. Mijn hobbyvereniging heeft een erkenning gekregen voor 100 vrijwitligerdagen. Wij gebruiken dit om onze 5 vrijwitlige begeleiders te verzekeren tijdens onze 20 tweewekelijkse bijeenkomsten. Rest = 0 vrijwittigersdagen

8 Nood aan extra dagen? IOO+2OO=3OO Elke organisatie kan bovenop de 100 gratis vrijwil[igersdagen, nog 200 extra dagen aankopen. Atte informatie over kostprijs en procedure kan je vinden op www. B etf ius-verze kerin g e n. be/vrijwittig erswe rk. Vragen, inlichtingen,... Provi nciaai Steu npunt Vrijwi LLigerswerk West-Vtaa nderen Provi ncieh u is Boeverbos Koning Leopotd lll-laan Sint-Andries T vrijwi l.ti g e rswerkfclwest-v[aa nd ere n. be nd e ren. be/vrijwi tti g e rswe rk Bu rgerlij he aa nspra hetijhheid, bu itencontractuele aa nspra hetij hheid, rechtsbijstand, franchise... ih raah er niet meer wijs uit? ln de brochure 'Beter verzekerd? VrijwiLtigerswerk en verzekeringen'worden ai deze begrippen haarfijn en in begrijpelijke taatuitgetegd. Deze brochure kan gedownload worden op Wat han het Provinciaal Steunpunt Vrijwittigerswerh voor u doen? * We ondersteunen de wervrng van vrijwittrgers ) via promotiecampagnes; r via de vrijwitl.igerdatabank op ) door gratis btanco wervingsaffiches ter beschikking te stetten; * We staan paraat voor ai jouw vragen over het statuut van de vríjwittiger, over vorming, management van vrijwittigerorganisaties, enz. * We organiseren vormingsactiviteiten over'vrijwittigersmanagement', 'het statuut van de vrijwiltiger', 'wetven van vrijwitligers', 'verzekeringen en aanspraketijkheid',... Neem ook eens een kijkje op: [[igerswerk"be tti gerswetgeving.be nderen.be/vrijwitli gerswerk.

9 RRHYRRRG TOT ERI(EHHI IG RLS YBIJWILLIGERSORGRHISRTIE f in het kader van het RegLement betreffende het ondersteunen van vrijwittigerswerk door het aanbieden van een verzekering ) Naam 0rganisatie? Wat is het doel van mijn organisatie? [vb het organiseten van ontmoetingsactiviteiten voot senioren, het opzetten van acties rond verkeersvei[igheid, werken aan natuurbehoud in onze gemeente, sportactiviteiten organiseren voor I Wetke soort activiteiten wit mijn organisatie verzekeren? [vb ontmoetingsfeesten houden, wandeltochten organiseren, bomen knotten, I Voor hoeveet vrijwittigersdagen vragen wij erkenning aan? Ezo E o E o Deo E roo Juridisch statuut 0nze organisatie is o een feiteiijke vereniging I een feitetijke vereniging die deel uitmaakt van een vzw Ibijvoorbeetd een ptaatsetijke afdeting van Gezinsbond, Chiro, WiLLemsfonds...) ü een vzw lstatuten gepubticeerd in B.S. op ) tr andere namelijk lk verklaar op eer dat mijn vrìjwittigersorganisatie geen publieke rechtspersoon is en dat mijn organisatie niet onderhevig is aan bijzondere overheidsinvtoed [zie artikel 3 reglement]. Naa m verantwoordetijke Functie in de organisatie Contactgegevens Straat en nr. Postcode Gemeente Telefoon E-maiI Website Datum Ha ndtekeni ng

10 Terug sturen naar: Deputatie Provincie West-Vtaanderen ProvinciaaI Steunpunt Vrijwittigerswerk Provinciehuis Boeverbos Koning Leopotd lll-taan Sint-Andries IBrugge)

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren Een praktische gids om straatfeesten te organiseren 1 2 Zin in een spetterend feest? Dan hoef je letterlijk niet ver te gaan. Want je eigen straat is de ideale plek voor een gezellig samenzijn! Vorig jaar

Nadere informatie

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 1 Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar Informatiebrochure Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 2 Allianz Family Plan 3 Een transparante familiale verzekering De familiale

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AVP-07 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Pagina 1 van 8 15-04-2015 Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie