Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?"

Transcriptie

1 Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet Open Universiteit Heerlen Scriptie Rechtswetenschappen 2008 Hennie Hiemstra 1

2 Voorwoord Ruim 15 jaar heb ik bij YMCA - NL samengewerkt met vele vrijwilligers die met grote inzet vakanties voor kinderen en jongeren mogelijk maakten. En: met veel plezier. Het zijn enthousiaste mensen van het type doen en niet zeuren. Naast plezier en waardering was er soms ook zorg. Het onderwerp aansprakelijkheid en verzekering is een belangrijk aandachtspunt voor een vrijwilligerscoördinator en bezorgde mij soms een knoop in de maag. Zoveel mensen op pad en onderweg, als dat maar goed gaat. Wanneer er zich een probleem voordeed en er snel gehandeld moest worden bedacht ik dat ik ooit nog eens goed ging uitzoeken hoe het nu echt zat. Met deze scriptie heb ik dat voornemen voor een gedeelte uitgevoerd. Het enthousiasme en de betrokkenheid van al die YMCA ers heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van deze scriptie. Na vijf jaar werk ik opnieuw in een organisatie waar vele vrijwilligers actief zijn: Slachtofferhulp Nederland. En opnieuw word ik getroffen door hun inzet. Een scriptie schrijven heeft een leuke en boeiende kant, maar is ook intensief en kost soms moeite. Blij was ik met de deskundige begeleiding vanuit de Open Universiteit door M.L. Hendrikse, van meelezer Jan van de Vrie, die er steeds in slaagde om opbouwend commentaar te leveren en van Roland Meeuwsen die de vormgeving verzorgde. Dank ook aan andere familieleden en vrienden die mij, elk op hun eigen wijze, hebben gesteund. Leeuwarden, 2008 Hennie Hiemstra 3

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling Inleiding Probleemstelling en plan van behandeling 7 Hoofdstuk 2 Aansprakelijkheid van vrijwilligers Wanneer leidt gedrag van een vrijwilliger tot aansprakelijkheid? Onrechtmatige daad Zorgvuldigheidsnorm Is de organisatie aansprakelijk? Risico-aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor ondergeschikten, artikel 6:170 BW Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, artikel 6:171 BW Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de organisatie zelf Aansprakelijkheid van de organisatie op grond van wanprestatie en aansprakelijkheid voor hulppersonen, artikel 6:74 jo 76 BW. 18 Hoofdstuk 3 Verzekeringen Inleiding Algemene aspecten van aansprakelijkheidsverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering en de wettelijke regeling in titel 7.17 BW Personenschade, zaakschade en vermogensschade Soorten aansprakelijkheidsverzekeringen AVB- en AVP verzekeringen Verhouding wettelijke regeling en polisvoorwaarden Hoedanigheid Uitsluitingen van de dekking Uitsluiting betreffende opzicht Uitsluiting van motorrijtuigen, vaartuigen Uitsluiting betreffende opzet en roekeloosheid Samenloop-regeling AVB en AVP verzekeringen Wettelijke regeling, artikel 7:961 BW Na-u clausules in de polisvoorwaarden 31 Hoofdstuk 4 Belgische Wet betreffende de rechten van Vrijwilligers Inleiding Definitie vrijwilligerswerk en organisatie, artikel Informatierecht voor vrijwilligers, artikel

4 4.4 Aansprakelijkheid, artikel Fout-graad Organisatiegraad Ontwikkeling van artikel Verplichte verzekering, artikel Ten minste Koninklijke besluiten Compromis BA familiale polis, artikel 7 en Schade veroorzaakt door motorvoertuig en relatie met WAM wet, artikel 8bis Balans opmaken: verleent de wet immuniteit aan vrijwilligers? 47 Hoofdstuk 5 Vergelijking Inleiding Aansprakelijkheid van de organisatie voor haar vrijwilligers Is een verplichting tot verzekering noodzakelijk? Redenen voor een verplichting verzekering Motivatie voor een verzekeringsplicht in Belgische wet Een verzekeringsplicht voor vrijwilligersorganisaties in Nederland? Organisatie exclusief aansprakelijk; dubbele verzekering? Ontwikkelingen Collectieve verzekeringen Standaardpolisvoorwaarden voor vrijwilligerswerk First-party of directe verzekering als alternatief 59 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aansprakelijkheid Verzekeringsplicht Aanbevelingen 63 Literatuurlijst 66 Boeken en artikelen 66 Jurisprudentie 70 Parlementaire stukken 71 België 71 Nederland 72 Internetpagina s 72 5

5 Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling 1.1 Inleiding Vrijwilligers actief in clubs en verenigingen vormen het sociale cement van de samenleving. Zonder dit cement wordt de samenleving schraal en veel minder leefbaar... Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Tal van sectoren kunnen niet zonder hen, miljoenen mensen beleven er plezier aan... 1 Vrijwilligerswerk omvat een brede range van rollen en activiteiten: jeugdleider bij de sportclub, een weeshuis opzetten in Mozambique, besturen van muziekvereniging, een dagje uit organiseren voor senioren, het voeren van actie tegen een nieuw bestemmingsplan, overblijfvader op de basisschool, buddyprojecten voor mensen met een psychiatrische stoornis, taallessen voor allochtone vrouwen, etc. En zo zijn er nog vele activiteiten en vormen van vrijwilligerswerk te benoemen. Mensen doen aan vrijwilligerswerk vanuit vele motieven. Een reden kan zijn dat men iets voor anderen wil betekenen, andere mensen of nieuwe vrienden wil ontmoeten of omdat het een mogelijkheid biedt om zich te ontplooien. Anderen worden vrijwilliger omdat ze dat zo gewend zijn vanuit de traditie, om er status aan te ontlenen of ter opbouw van een curriculum vitae. Velen zullen zich inzetten als vrijwilliger omdat ze gevraagd zijn en waarschijnlijk omdat ze er plezier aan beleven 2. Hoewel er bezorgdheid is over het imago van vrijwilligerswerk en de bereidheid van mensen om zich vrijwillig in te zetten, zijn er naar schatting 4,5 miljoen mensen actief als vrijwilliger 3. Bij al die werkzaamheden en activiteiten gaat ook wel eens wat mis. Soms zodanig dat er schade ontstaat en er aansprakelijkheid is. Over deze aansprakelijkheid bestaan vragen en onduidelijkheden. Er is bezorgdheid over de risico s die men als vrijwilliger zou kunnen lopen. Is de vrijwilliger in dat geval alleen aansprakelijk of is de organisatie ook aan te spreken en draagt deze organisatie in alle gevallen de verantwoordelijkheid? Over het algemeen wordt deze onduidelijkheid en onzekerheid als ongewenst ervaren. Vrijwilligers verrichten hun werk zonder daarvoor een geldelijke beloning te ontvangen, maar willen er vervolgens niet ook nog bij inschieten 4. 1 Gezamenlijke site van VWS en VNG: 2 Zie de draaischijf vrijwillige inzet op: - A 3 Bron: ministerie van VWS (www.minvws.nl) De schattingen over de aantallen lopen uiteen. Zie voor een analyse van de aantallen per sector en per leeftijdsgroep het rapport van het SCP 2007, p. 29 e.v. 4 In de motie Atsma, Van der Sande, Verbeet, TK , XVI, nr. 73 wordt deze bezorgdheid onderkend en wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. 6

6 1.2 Probleemstelling en plan van behandeling Veel vrijwilligerswerk kenmerkt zich door drie partijen: de organisatie, de vrijwilliger en de derde. De derde kan degene zijn ten behoeve waarvan de activiteit wordt verricht ( afnemer ) of een toevallige derde. Het is zinvol om de vragen met betrekking tot vrijwilligers en aansprakelijkheid te rubriceren in drie categorieën 5 : - de aansprakelijkheid van de organisatie ten opzichte van de vrijwilliger; - de aansprakelijkheid van de organisatie ten opzichte van de derde en - de aansprakelijkheid van de vrijwilliger ten opzichte de derde. Deze scriptie gaat vooral over de laatste twee vragen. Wie is aansprakelijk voor schade die door een vrijwilliger is veroorzaakt? Welke mogelijke problemen zijn daarbij aan de orde en welke oplossing kunnen verzekeringen daarbij bieden? De positie van vrijwilligers is in de Nederlandse wetgeving niet duidelijk en vastomlijnd geregeld. Er zijn geen specifieke bepalingen, toegesneden op vrijwilligerswerk, die de rechtsverhouding tussen een organisatie en de vrijwilliger regelen 6. De bezorgdheid en vragen over aansprakelijkheid van vrijwilligers was voor onze zuiderburen een reden om een specifieke vrijwilligerswet tot stand te brengen. In België is in 2006 de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers in werking getreden, waarvan het deel over aansprakelijkheid en verzekeringen in januari 2007 van kracht is geworden 7. Deze wet legt de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door vrijwilligers, expliciet en exclusief bij de organisatie neer. Vrijwilligers genieten daardoor tot op zekere hoogte immuniteit. Tevens is deze organisatie verplicht om daarvoor een verzekering af te sluiten. De centrale vraag in deze scriptie is of deze werkwijze ook voor de Nederlandse situatie een adequate oplossing biedt. Deze vraag heb ik als volgt geformuleerd: Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Ter beantwoording van deze vraag worden in de volgende vier hoofdstukken onderstaande deelvragen behandeld: Hoofdstuk 2: Wie is aansprakelijk voor de door de vrijwilliger veroorzaakte schade? In dit hoofdstuk wordt met name de risico-aansprakelijkheid van de organisatie ex artikel 6:170 BW besproken. Belangrijke vraag daarbij is of de vrijwilliger als ondergeschikte beschouwd kan worden. 5 Zie ook de indeling in categorieën: Aansprakelijkheid van, voor en jegens vrijwilligers in: Van Boom 2004, p. 191 e.v. 6 Koppert 2005, p. 9, Van Ardenne-Dick, Van Boom & Wansink 2006, p De wet van 3 juli 2005, betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S. 29 augustus

7 Hoofdstuk 3: Welke oplossing kunnen verzekeringen bieden voor de geconstateerde aansprakelijkheid? Aan bod komen zowel de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen, als die voor bedrijven. Er wordt aandacht besteed aan uitsluitingen in de polisvoorwaarden en de onderlinge verhouding tussen de verzekeringen, aangezien beide aspecten voor knelpunten en onduidelijkheid kunnen zorgen. Hoofdstuk 4: De Belgische vrijwilligerswet. Het hoofdstuk bevat een uitwerking van de nieuwe wettelijke regeling, waarbij de nadruk ligt op de aansprakelijkheid van vrijwilligers en de verplichte verzekering daarvan. Hoofdstuk 5: Vergelijking. Behandeld wordt de toepasbaarheid van de Belgische wetgeving in de Nederlandse context met twee subvragen: - Biedt de oplossing die in België is gekozen ten aanzien van de aansprakelijkheid ook in Nederland soelaas? - Is de verplichte verzekering ook in Nederland gewenst? Hoofdstuk 6: Ter afsluiting volgen de conclusies en aanbevelingen. Het gaat in deze scriptie allereerst over aansprakelijkheid en verzekering van vrijwilligers voor schade die aan derden wordt berokkend. Andere onderwerpen op het brede terrein van schade, aansprakelijkheid en verzekeringen komen niet of slechts zijdelings aan de orde. Zo is de eigen schade van vrijwilligers, bijvoorbeeld letselschade of schade aan eigendommen van vrijwilligers, geen onderwerp voor bespreking. Aansprakelijkheid van vrijwilligers in hun hoedanigheid van bestuurder van een vereniging of stichting valt eveneens buiten het bestek van deze scriptie. 8

8 Hoofdstuk 2 Aansprakelijkheid van vrijwilligers Een vrijwilliger kan tijdens het vrijwilligerswerk schade veroorzaken aan derden. Er gaat bijvoorbeeld iets kapot of er raakt iemand gewond. In dit hoofdstuk is de subvraag van het onderzoek aan de orde: Wie is aansprakelijk voor de door de vrijwilliger veroorzaakte, schade? Met andere woorden: Dient de vrijwilliger de aansprakelijkheid alleen te dragen of is er een rechtsgrond om deze verantwoordelijkheid elders neer te leggen? In 2.1 komt eerst aan de orde welk gedrag tot aansprakelijkheid leidt. In 2.2 gaat het over de vraag of de organisatie aansprakelijk is. Daarbij wordt achtereenvolgens gekeken naar aansprakelijkheid op grond van ondergeschiktheid, op grond van niet-ondergeschiktheid en als gevolg van een eigen onrechtmatige daad van de organisatie Wanneer leidt gedrag van een vrijwilliger tot aansprakelijkheid? In het aansprakelijkheidsrecht is de vraag aan de orde wie de schade moet dragen. Is dat degene die de schade lijdt of is dat de veroorzaker? Uitgangspunten zijn dan: Ieder draagt zijn eigen schade en berokken een ander geen schade 9. Indien in een specifiek geval de veroorzaker aansprakelijk is heeft deze de verantwoordelijkheid de ontstane schade te vergoeden. Aansprakelijkheid kan onder andere ontstaan uit wanprestatie (artikel 6:74 lid 1 BW) of uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). In dit hoofdstuk staat vooral de laatste grond centraal Onrechtmatige daad Voordat sprake is van een onrechtmatige daad moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan. De eerste voorwaarde betreft de onrechtmatigheid. Artikel 6:162 lid 2 BW geeft drie categorieën van oorzaken waardoor een daad als onrechtmatig bestempeld kan worden. Een daad is onrechtmatig indien er sprake is van inbreuk op een recht, bijvoorbeeld een eigendomsrecht. Een tweede categorie betreft een daad in strijd met de wettelijke plicht. Het overtreden van de wet, bijvoorbeeld diefstal of geweld, veroorzaakt naast een strafbaar feit ook een onrechtmatige daad, op grond waarvan de pleger aansprakelijk is en de schade moet dragen. Een derde categorie betreft de handeling (of juist nalaten) in strijd met wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Het gaat om gedrag dat niet in overeenstemming is met de zorgvuldigheidsnorm. Welke zorgvuldigheidsnorm gehanteerd moet worden bij vrijwilligerswerk komt in nader aan de orde. 8 Voor de opzet van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het rapport Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico, Van Ardenne-Dick, Van Boom en Wansink, Asser-Hartkamp 2004, 4-III, nr

9 Een tweede voorwaarde aan een onrechtmatige daad is dat deze toegerekend kan worden. Toerekenen kan allereerst plaatsvinden omdat iemand schuld heeft aan de ontstane situatie. Toerekening zonder dat er meteen sprake is van schuld kan op grond van de wet, bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, artikel 6:165 BW, of op grond van de verkeersopvatting. Dat laatste wil zeggen dat hoewel er geen sprake is van schuld, het niet reëel is dat in dit geval de schade gedragen wordt door de derde. Schade veroorzaakt door onervarenheid van de vrijwilliger rechtvaardigt bijvoorbeeld niet dat de derde zelf de schade moet dragen 10. Een derde voorwaarde betreft het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en de schade. Indien zonder de gedraging ook schade zou zijn ontstaan is er geen sprake van een onrechtmatige daad. Een vierde voorwaarde is schade. Onrechtmatig gedrag zonder dat er sprake is van schade leidt niet tot een onrechtmatige daad. Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting - bijvoorbeeld een onrechtmatige daad - ontstaat, vergoed moet worden. Tenslotte dient voldaan te zijn aan het relativiteitsvereiste, dat wil zeggen dat de geleden schade onder het beschermingsbereik van de geschonden norm valt (artikel 6:163 BW) 11. De geschreven overtreden norm moet de bescherming beogen van de benadeelde die de schade heeft geleden. Dit kan anders zijn wanneer ook een andere, ongeschreven norm is geschonden die wel strekt tot de bescherming van het belang van die benadeelde Zorgvuldigheidsnorm Een onrechtmatige daad als gevolg van een inbreuk op een recht of een gedraging in strijd met de wet levert in het algemeen niet veel onduidelijkheden op. Voor de vraag wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, ligt dit minder duidelijk. Het gaat hier om ongeschreven recht en men moet terugvallen op maatschappelijk aanvaarde normen over behoorlijk en zorgvuldig gedrag 13. Van belang is welke zorgvuldigheidsnorm aangelegd moet worden. Door vrijwilligers wordt enerzijds werk verricht, maar deze personen worden daar anderzijds niet voor betaald. Deze twee aspecten kunnen de zorgvuldigheidsnorm beïnvloeden. Onbezoldigd Het gegeven dat een vrijwilliger onbezoldigd werk verricht kan aanleiding zijn om de norm niet te hoog te stellen. Het lijkt onredelijk om iemand die werk verricht zonder daarvoor de verdiensten te genieten wel op te zadelen met een hoog risico op aansprakelijkheid. De jurisprudentie op gebied van vrijwilligerswerk is beperkt. Vaak wordt er vergelijking getroffen met de jurisprudentie over vriendendiensten. 10 Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Van Maanen 2003), nr Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Van Maanen 2003), nr HR 17 januari 1958, NJ 1961, 568, (tandartsen). 13 Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Van Maanen 2003), nr

10 Een kenmerk van een vriendendienst - en ook de overeenkomst met vrijwilligerswerk - is dat er geen geldelijke beloning tegenover staat en dat men uit welwillendheid bereid is om te helpen. Dit gegeven kan leiden tot een soepeler zorgvuldigheidsnorm 14. Bekend voorbeeld is de zaak van de verhuizende zusjes Jansen 15, waar geen aansprakelijkheid werd aangenomen, mede vanwege de familierelatie en het feit dat de hulp belangeloos werd gegeven. Het verschil met vriendendienst is dat het meestal niet om vrienden of familie gaat, maar om een onbekende derde of een persoon waarmee een minder nauwe relatie wordt onderhouden. De vraag is in hoeverre het reëel is deze derde te confronteren met een verlaagde zorgvuldigheidsnorm. Van Boom 16 constateert dat een bewoner van een verzorgingshuis er geen boodschap aan zal hebben dat degene die toevallig zijn rolstoel voortduwt een vrijwilliger is en daarom bij schade minder snel aan te spreken is, dan wanneer een betaalde medewerker van het verzorgingshuis de rolstoel zou verplaatsen. Deskundigheid Een andere factor die invloed heeft op de zorgvuldigheidsnorm is de mate van deskundigheid. Het vrijwilligerswerk beweegt zich op uiteenlopende gebieden. Met betrekking tot advieswerk door vrijwilligers kan aansluiting gezocht worden bij de normen die gehanteerd worden voor beroepsbeoefenaren 17. Voor diverse beroepen als advocaat, notaris, makelaar of arts gelden normen die in de jurisprudentie zijn uitgekristalliseerd. De algemeen gebruikelijke maatstaf voor een beroepsbeoefenaar is de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden 18. De norm betreft een geobjectiveerde norm, dat wil zeggen dat deze is afgeleid van de gemiddelde vakgenoot. Om te beoordelen in hoeverre er sprake is van onrechtmatig gedrag wordt niet naar de specifieke persoon gekeken, maar de gemiddelde - in dit geval - vrijwilliger als maatstaf genomen. Van vrijwilligers wordt niet (altijd) verwacht dat ze een beroepsopleiding hebben die past bij die activiteit 19. Toch zijn er in het vrijwilligerswerk wel vaak deskundigen actief en is het wervingsbeleid van organisaties daar meer of minder bewust op gericht. 14 Zie Hartlief 1995, p.731, noot 7: 6 oktober 1992, 1-92/43 (schade aan bril veroorzaakt tijdens ophangen kerstversiering), 2 juni 1993, 1-93/14 (schade aan schrootjesplafond en porselein door min of meer vakkundige kennis), 4 juli 1994, 1-95/8 (schade aan klok veroorzaakt door moeder). Overigens is de auteur van het artikel kritisch over een soepeler norm ten aanzien van belangeloos hulpbetoon. 15 HR 12 mei 2000, NJ 2001, Van Boom 2004, p Zie voor een uitgebreide uitwerking ten aanzien van juridisch advieswerk door vrijwilligers: Grauwmeijer Asser-Hartkamp 4-III, nr. 51c. 19 Integendeel: het aantrekkelijke van vrijwilligerswerk is voor velen juist dat ze in de vrije tijd iets geheel anders kunnen ondernemen dan in het reguliere beroep of werk. 11

11 Voorbeelden zijn de accountant die penningmeester wordt, een verpleegkundige die meegaat met een gehandicaptenvakantie of een leraar lichamelijke opvoeding die bij de sportclub als trainer optreedt. Ten aanzien van deze mensen is er geen reden om de lat lager te leggen. Zij zijn immers deskundig en toegerust voor het werk dat zij doen, ook al staat er in dit geval geen verdienste tegenover 20. De geschoolde vakgenoot wordt in dat geval als maatman gehanteerd 21. Op de consequenties van deze deskundige vrijwilliger ten aanzien van de verzekering wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan. 2.2 Is de organisatie aansprakelijk? Risico-aansprakelijkheid De wet kent diverse vormen van risico-aansprakelijkheid, waaronder die voor ondergeschikten (artikel 6:170 BW) en voor niet-ondergeschikten (artikel 6:171 BW). Risico-aansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid ontstaat doordat iemand in een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid, bijvoorbeeld als werkgever of als bestuurder van een organisatie, de verantwoordelijkheid dient te dragen voor een fout van iemand anders. De aansprakelijkheid ontstaat niet door de schuld van de werkgever zelf, maar omdat een ondergeschikte een onrechtmatige daad heeft begaan 22. De toerekening vindt plaats op grond van andere criteria dan de eigen fout. Schuld is een belangrijk criterium om iemand aansprakelijk te stellen en een reden om de benadeelde niet zijn eigen schade te laten dragen. Risico-aansprakelijkheid doorbreekt dit principe. Er zijn meerdere redenen aangevoerd om de grondslag van de verschillende vormen van risico- aansprakelijkheid en in het bijzonder die van de werkgever voor zijn ondergeschikten te verklaren 23. De risico- of gevaarzetting-theorie gaat uit van het idee dat de risico s toenemen doordat men anderen voor zich laat werken. Een bedrijf beschikt over betere mogelijkheden om de risico s te spreiden, bijvoorbeeld door de kosten van de verzekering door te belasten in de producten. Een organisatie of bedrijf kan ook als eenheid worden beschouwd, die ook als eenheid de aansprakelijkheid moet dragen. In het verlengde daarvan ligt de profijttheorie: de werkgever heeft voordeel van de prestaties van zijn ondergeschikten, maar dient dan ook de risico s te dragen. Als belangrijke reden wordt vaak genoemd de slachtofferbescherming. Het zou niet redelijk zijn dat, indien een werknemer of ondergeschikte niet in staat is om de schade van zijn onrechtmatige daad te dragen, het slachtoffer daarvan de dupe wordt. Het is van belang om dan het slachtoffer te beschermen en een solvente debiteur te verschaffen Hartlief 1995, p Van Ardenne-Dick, Van Boom, Wansink, 2006, p Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier), 87, Asser-Hartkamp 4-III, nr Zie voor een overzicht: Klaassen 1991, p. 42 e.v. en Asser-Hartkamp 4-III, nr. 146 e.v. 24 Asser-Hartkamp 4-III, nr

12 Hoewel er geen eenstemmigheid is over de grondslag is de discussie daarover van belang voor de toepassing van de wetsbepaling in een concreet geval 25, zoals voor de vraag of de risico-aansprakelijkheid van artikel 6:170 BW ook geldt ten aanzien van een organisatie ten opzichte van haar vrijwilligers. De grondslag van de regeling kan de reikwijdte beïnvloeden. Indien de belangrijkste grondslag voor artikel 6:170 BW de profijttheorie is - de organisatie profiteert van de vrijwilliger en moet daarom ook de lasten dragen - zal snel voldaan zijn aan het criterium ondergeschiktheid. Indien niet de profijttheorie, maar bijvoorbeeld slachtofferbescherming de belangrijkste grondslag is, kan dit tot andere conclusies kan leiden, bijvoorbeeld in het geval dat de vrijwilligersorganisatie klein en minder solvabel is Aansprakelijkheid voor ondergeschikten, artikel 6:170 BW Artikel 6:170 BW creëert een risico-aansprakelijkheid van werkgevers voor de aansprakelijkheid van ondergeschikten, meestal zijn dit werknemers. Het wetsartikel spreekt over in wiens dienst. Het begrip ondergeschiktheid moet ruim opgevat worden 26. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst is formele zeggenschap voldoende, bijvoorbeeld de bevoegdheid om een dienstrooster vast te stellen. Voor ondergeschiktheid is dan niet vereist dat er daadwerkelijke instructies worden gegeven, de bevoegdheid daartoe is voldoende 27. Artikel 6:170 BW is ook van toepassing voor publiekrechtelijke aanstellingen - ambtenaren - en bij zogenaamd incidenteel opgedragen werk, bijvoorbeeld vakantiewerk. Aansprakelijkheid voor ondergeschikten kan ook van toepassing zijn indien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dan is echter de feitelijke zeggenschap wel van belang 28. Er is sprake van ondergeschiktheid als de vrijwilliger niet zelfstandig optreedt, maar onder leiding of op aanwijzingen handelt 29. Een arbeidsovereenkomst impliceert ondergeschiktheid en daardoor is formele zeggenschap voldoende. Indien een arbeidsovereenkomst ontbreekt, bijvoorbeeld bij een vrijwilliger, is mogelijk ook sprake van ondergeschiktheid en toepasselijkheid van artikel 6:170 BW, maar niet als automatisme. De rechtsverhouding tussen de organisatie en de vrijwilliger moet daartoe gekwalificeerd worden; heeft de vrijwilliger zich verplicht om aanwijzingen op te volgen, dan is eerder sprake van ondergeschiktheid Klaassen 1991, p Asser-Hartkamp 4-III, nr Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier 2003), nr Klaassen 1991, p Asser-Hartkamp 4-III, nr Van Boom 2004, p

13 Over de toepasselijkheid van 6:170 BW ten aanzien van vrijwilligers zijn een aantal uitspraken in eerste aanleg gedaan. Een bespreking daarvan is illustratief 31. -een vrijwilliger van VluchtelingenWerk Nederland geeft een verkeerd advies, waardoor de cliënt geld misloopt. De (kanton)rechter acht zowel de vrijwilliger zelf als de organisatie aansprakelijk. De rechter overweegt...gelet op de inhoud van het contract dat Vluchtelingenwerk Haarlem met haar vrijwilligers sluit (cursivering HH) kan niet anders worden gezegd dan dat Marzouk ondergeschikte was van Vluchtelingenwerk Haarlem Het contract bestond eruit dat de vrijwilliger zich tegenover de organisatie verplicht had gedurende minimaal een aantal uren per week gespecialiseerde taken te verrichten en daarover verantwoording af te leggen. Verder gold er een proeftijd en een opzegtermijn 33 Behalve bovenstaande uitspraak zijn er nog twee rechtbankuitspraken bekend: De eerste zaak betreft een ernstige letselschade van een rugbyspeler 34. De rechtbank oordeelt, mede op grond van een deskundigenbericht en getuigenverhoor, dat de onbetaalde trainer onzorgvuldig heeft gehandeld door de onervaren speler op een gevaarlijke plek in de eerste rij, als zogenaamde hooker, op te stellen. De trainer was reeds 23 jaar actief bij de club en had op grond van zijn ervaring anders moeten handelen om de gevolgen van het ongeval te voorkomen dan wel te beperken. Of de trainer als ondergeschikte van de rugbyclub moet worden beschouwd komt als rechtsvraag niet uitgebreid in de uitspraak aan de orde. Omdat HCR de stelling dat zij aansprakelijk is ex artikel 6:170 BW 35 niet heeft betwist, oordeelt de rechtbank dat op grond van dit artikel HCR medeaansprakelijk is. Een tweede zaak betreft een paardrij-instructrice 36 :...De rechtbank stelt voorop dat ook fouten van vrijwilligers in georganiseerd verband gemaakt kunnen leiden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 6:170 BW... De rechtbank komt tot het oordeel dat ondanks het ontbreken van een arbeidsovereenkomst de manegehouder aansprakelijk is op grond van ondergeschiktheid. Voldoende was dat de instructrice werd verzocht om paardrijlessen te verzorgen, dat zij daarvoor werd ingedeeld en dat zij daartoe de manege en paarden kon gebruiken. 31 Zie voor een overzicht Onrechtmatige Daad, Oldenhuis, nr Kantongerecht Haarlem, 10 december 1997, zaak/rolnummer 72/948, niet gepubliceerd, wel besproken door G.W. Vlasman, Aansprakelijkheid bij vrijwillige hulpverlening; de rechtspositie van de vrijwilliger, NJB 2002, p Van der Putt-van Vessem 2005, p Rb. s-gravenhage, 28 oktober 1998, VR 2000/ In de publicatie wordt gesproken over aansprakelijkheid van HCR ex artikel 6:179 BW. Dit lijkt mij een verschrijving. 36 Rb. Rotterdam, 17 maart 2004, NJF 2004/339. Het betreft een tussenvonnis in de zaak / HA ZA

14 Niet het enkele feit dat een vrijwilliger actief is voor een organisatie leidt tot ondergeschiktheid. Daarvan is eerder sprake indien vrijwilliger en organisatie afspraken maken of als organisaties zelfs een overeenkomst met hun vrijwilligers sluiten. Vanuit diverse hoek, onder andere de vrijwilligersondersteuningsorganisaties, wordt geadviseerd om de rechtsverhouding tussen vrijwilligers en organisatie uitdrukkelijk te regelen 37. Indien er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt of schriftelijk zijn vastgelegd, dan moet de rechtsverhouding bepaald worden aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval. Er is veel verschil tussen vrijwilligersorganisaties. Een professioneel ziekenhuis dat voor bepaalde begeleidings-activiteiten van patiënten gebruik maakt van vrijwilligers is van een andere orde dan een kleine sportclub waar vrijwilligers actief zijn als leiders van de jeugdteams. Bij kleine organisaties met een lage organisatiegraad en bij organisaties zonder betaalde medewerkers is ondergeschiktheid minder vanzelfsprekend. Bij deze zelforganisaties 38 is eerder nevengeschiktheid het uitgangspunt en kan minder de noodzaak gevoeld worden om afspraken schriftelijk vast te leggen. Voor intreden van aansprakelijkheid ex artikel 6:170 BW moet naast het vereiste van ondergeschiktheid ook worden voldaan aan twee andere voorwaarden. Ten eerste moet er sprake zijn van een fout van vrijwilliger, dat wil zeggen dat de vrijwilliger zelf aansprakelijk is op grond van een onrechtmatige daad. De voorwaarden waaronder daarvan sprake is, zijn behandeld in en Indien een ondergeschikte of vrijwilliger een beroep kan doen op een rechtvaardigings- of een schulduitsluitingsgrond, en de onrechtmatige daad daardoor niet toegerekend kan worden, is de werkgever evenmin aansprakelijk. Een derde voorwaarde naast het vereiste van ondergeschiktheid en de fout van de vrijwilliger betreft het zogenaamde functionele verband tussen de opgedragen werkzaamheden en de schade. Hiervan is sprake indien door de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden de kans op de fout van een werknemer of ondergeschikte is vergroot en de werkgever zeggenschap had over de gedraging. Meestal is dit gedurende de tijd dat de vrijwilliger aan het werk is, maar dit kan ook daarbuiten nog tot aansprakelijkheid van de organisatie leiden, bijvoorbeeld als de onrechtmatige daad wordt begaan met middelen die de organisatie beschikbaar heeft gesteld. Zo zou naar analogie van het arrest waarin een werknemer van een elektricien buiten werktijd een diefstal pleegt, maar wel op een adres waarvan hij door zijn werk wist dat er kostbare spullen voorhanden waren en waar het zogenaamde functionele verband werd aangenomen 39, datzelfde 37 Van Ardenne-Dick, Van Boom, Wansink, 2006, p11, Movisie 2005, p.5 (www.movisie.nl a). 38 Begrip ontleend aan Ter Horst en Dekker 1991, p. 145, die ondergeschiktheid in relatie organisatie vrijwilliger minder vanzelfsprekend achten vanwege een veel voorkomende lage organisatiegraad. 39 Hof Amsterdam 16 maart 1960, NJ 1960,

15 kunnen gelden voor een vrijwilligerwerk-situatie. Bezoekwerk aan ouderen en kwetsbare groepen is een omvangrijke vorm van vrijwilligerswerk. Concrete feiten en omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of het functionele verband in een specifiek geval aanwezig is 40. Mogelijke factoren zijn de aard van de gedraging, de door de organisatie beschikbaar gestelde middelen, het tijdstip van de gedraging (binnen of buiten diensttijd ) en de plaats (binnen of buiten de werkplek) 41. De grenzen in de jurisprudentie zijn ruim, waardoor snel aan deze voorwaarde is voldaan 42. Zowel de werkgever als de ondergeschikte zijn beide aansprakelijk. Echter ingevolge lid 3 van artikel 6:170 BW dient de werkgever c.q. organisatie de schade te dragen. De ondergeschikte hoeft niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval heeft de werkgever een regresrecht op de ondergeschikte. Het begrip bewuste roekeloosheid moet restrictief uitgelegd worden. Voor bewuste roekeloosheid moet minimaal sprake zijn van een ernstig verwijt Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, artikel 6:171 BW Indien geconcludeerd wordt dat van ondergeschiktheid geen sprake is, kan de organisatie toch aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:171 BW. De twee bepalingen liggen in elkaars verlengde. De gedachte achter artikel 6:171 BW is de eenheid van de onderneming 44. Voor de benadeelde is niet altijd te onderkennen wat de onderlinge verhouding is tussen de ingeschakelde medewerker en de organisatie. Door de invoering van deze veel nieuwere bepaling wordt aan de derde een mogelijkheid van verhaal geboden ongeacht of de schade door een ondergeschikte of door een niet-ondergeschikte is veroorzaakt 45. De door artikel 6:171 BW gevestigde aansprakelijkheid geldt alleen indien er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Het artikel spreekt over uitoefenen in diens bedrijf. Het begrip bedrijf moet echter ruim opgevat worden 46, ook stichtingen en verenigingen kunnen een bedrijf vormen 47. Naast ziekenhuizen zouden wellicht ook politieke partijen, geloofsgemeenschappen en buurthuizen als zodanig gekwalificeerd kunnen worden 48. Hoewel vrijwilligersorganisaties over het algemeen niet in eerst instantie zijn te kwalificeren als bedrijfsmatig, zijn er ook tussenvormen mogelijk. 40 Asser-Hartkamp 4-III, nr Van der Putt-van Vessem 2005, p Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier), nr Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier), nr 92., Asser-Hartkamp 4-III, nr Asser-Hartkamp 4-III, nr Klaassen 1991, p Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier), nr Asser-Hartkamp 4-III, nr Van der Putt-van Vessem 2005, p

16 Soms ontplooien organisaties activiteiten die winstgevend zijn of die doorgaans door anderen beroepsmatig worden verricht om zo andere, niet winstgevende of niet subsidiabele activiteiten die men van belang acht, te kunnen bekostigen. Overigens is winstgevendheid niet beslissend voor de vraag of er sprake is van een bedrijf 49. Anders dan in artikel 6:170 BW is in dit artikel betreffende niet-ondergeschikten geen regeling getroffen voor een verhaal op de niet-ondergeschikte vrijwilliger. Het komt dan aan op de afspraken die de organisatie en de ingeschakelde vrijwilliger hierover hebben gemaakt Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de organisatie zelf Voor schade die door een vrijwilliger is veroorzaakt kan de organisatie aansprakelijk zijn op grond van een risico-aansprakelijkheidsbepaling als artikel 6:170 BW of 6:171 BW. De organisatie kan ook aansprakelijk zijn, niet in de hoedanigheid als werkgever of opdrachtgever, maar op grond van een eigen fout. Vroeger werd aansprakelijkheid van de werkgever niet gebaseerd op risico-aansprakelijkheid maar op de grond dat deze schuld had, bijvoorbeeld omdat verkeerd personeel was aangesteld (culpa in eligendo) of omdat niet voldoende was toegezien (culpa in custodiendo) 50. Deze twee vormen van schuld kunnen organisaties ook nu zich op de hals halen. Onvoldoende zorgvuldigheid bij de werving en aanname van vrijwilligers of onvoldoende instructie, begeleiding en scholing om de vrijwilligers toe te rusten voor hun taak kan bij schade leiden tot aansprakelijkheid van organisaties op grond van een eigen onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW. Welke norm hierbij precies gehanteerd moet worden is niet duidelijk. Een organisatie die een vrijwilliger aanneemt als leidinggevende op een kinderkamp terwijl bekend is dat deze zich in het verleden schuldig gemaakt heeft aan seksueel misbruik, overtreedt naar alle waarschijnlijkheid die zorgvuldigheidsnorm. Onduidelijk is of van die organisatie wellicht ook gevergd kan worden dat zij, voordat een vrijwilliger actief wordt, de nodige antecedenten natrekt. Indien voor bepaalde werkzaamheden beroepskrachten doorgaans opleidingen volgen lijkt het reëel dat een organisatie zich ervan vergewist dat de vrijwilliger zonder deze opleiding over voldoende kennis en kwaliteit beschikt om de taak naar behoren uit te voeren 51. Indien de organisatie dit nalaat kan, met enige slagen om de arm, geconstateerd worden dat de zorgvuldigheidsnorm geschonden is, de organisatie daarmee onrechtmatig handelt en de schade behoort te dragen indien deze zich verwerkelijkt Klaassen 1991, p Klaassen 1991, p Vergelijk de discussie omtrent vervoer in busjes tijdens vakanties voor van rolstoelen afhankelijke gehandicapten. Goed opgeleide chauffeur, maar te duur versus betaalbaar, maar zonder diploma? Een gezond evenwicht lijkt gewenst. 52 Van Boom 2004, p

17 Een organisatie is meestal een rechtspersoon. De vraag is door welke natuurlijke persoon die rechtspersoon een onrechtmatige daad kan begaan. Uit de jurisprudentie van het zogenaamde Knabbel & babbel arrest 53 blijkt dat er niet alleen sprake is van een onrechtmatig daad van een rechtspersoon indien een orgaan van die organisatie, bijvoorbeeld een bestuurslid, onrechtmatig handelen kan worden verweten. Toerekening kan ook plaats vinden indien de gedraging van een persoon in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een gedraging van die rechtspersoon. Dit kan ook een vrijwilliger zijn die, niet vanuit een bestuursfunctie, maar wel vanuit een beeldbepalende, wellicht coördinerende, functie namens de organisatie buiten optreedt of de organisatie vertegenwoordigt. Voor de consequenties ten aanzien van de verzekering dient overigens rekening gehouden te worden met het eigen karakter van de verzekeringsovereenkomst, zie nader hoofdstuk Aansprakelijkheid van de organisatie op grond van wanprestatie en aansprakelijkheid voor hulppersonen, artikel 6:74 jo 76 BW. Behalve op grond van een onrechtmatige daad kan een organisatie ook zelf aansprakelijk zijn als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, de zogenaamde wanprestatie (artikel 6:74 BW). Voor veel diensten en producten die tot stand komen door middel van vrijwilligerswerk wordt een prijs of bijdrage betaald. Een organisatie dient als tegenprestatie een deugdelijk product of dienst te leveren en kan zich, afhankelijk van de gewekte verwachtingen, niet of in mindere mate beroepen op het feit dat de schade is ontstaan omdat het nu eenmaal een vrijwilliger is die een fout heeft gemaakt. De organisatie maakt in dat geval gebruik van hulppersonen en is ex artikel 6:76 BW aansprakelijk voor de prestaties die door deze vrijwilligers worden geleverd. Deze vrijwilliger kan dan als verlengstuk van de organisatie beschouwend worden 54. Dat zou alleen anders kunnen zijn als de afnemer er op bedacht moet zijn dat de betrokken uitvoerder specifieke kwaliteiten ontbeert 55. Hoewel de prijs of bijdrage wellicht niet marktconform is, kan daar op voorhand niet altijd van afgeleid worden dat er gewerkt wordt met en door vrijwilligers en dat daardoor de lat laag zou moeten liggen. 53 HR 6 april 1979, NJ 1980, Van der Putt-van Vessem 2005, p Hartlief 1995, p

18 Hoofdstuk 3 Verzekeringen 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk was aan de orde dat organisaties aansprakelijk kunnen zijn voor schade die is veroorzaakt door vrijwilligers tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke risicoaansprakelijkheid of op grond van een eigen onrechtmatige daad van de organisatie. In sommige gevallen kan de aansprakelijk van de vrijwilliger niet afgewenteld worden op de organisatie. De gevolgen kunnen groot zijn; het gehele vermogen kan in het geding zijn. Verzekeringen bieden een afwentelingsmogelijkheid van dat risico en kunnen het risico spreiden over een grotere groep, dat wil zeggen de premie betalende groep 56. In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: Welke oplossing kunnen verzekeringen bieden voor schade welke door vrijwilligers is veroorzaakt en waar liggen de knelpunten. Paragraaf 2 behandelt enkele algemene aspecten van verzekeringen. Achtereenvolgens wordt er aandacht besteed aan de wettelijke regeling van aansprakelijkheidsverzekeringen, het onderscheid tussen personen-, zaak- en (zuivere) vermogensschade en de meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen. In de volgende paragraaf worden de aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren en die voor bedrijven nader uitgewerkt. Het begrip hoedanigheid wordt behandeld en daarnaast een aantal veelvoorkomende uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Aparte aandacht is er voor de gevolgen van opzet en roekeloosheid en voor de samenloop tussen de verzekeringen. 3.2 Algemene aspecten van aansprakelijkheidsverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering en de wettelijke regeling in titel 7.17 BW Kenmerk van een aansprakelijkheidsverzekering is dat gedekt wordt het risico van het ontstaan van verbintenissen tot het vergoeden van door derden geleden schade 57. Van het ontstaan van een verbintenis tot vergoeden van schade is bijvoorbeeld sprake bij een onrechtmatige daad. Het zogenaamd voorwerp van de verzekering, het verzekerde belang, is niet een bepaald deel van het vermogen, bijvoorbeeld een huis, maar het gehele vermogen 58. Vanwege dit ruime verzekerde belang worden door verzekeraars in de polis beperkingen aangebracht Hartlief & Tjittes 1999, p Wansink 2006, p Asser-Clausing-Wansink 2007, nr Wezeman 2006, p

19 Zo n beperking kan de omschrijving van de categorie verzekerde personen zijn. Bij de nog te bespreken aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren en die voor bedrijven is de verzekerde hoedanigheid van belang. Een beperking wordt ook gevonden in omvang van de schade - de polis kent meestal een maximaal bedrag dat uitgekeerd wordt - en de aard van de schade. Dit laatste heeft betrekking op het onderscheid tussen personenschade, zaakschade en (zuivere) vermogensschade (zie par ). De wettelijke bepalingen over verzekeringen staan vermeld in titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Sinds 1 januari 2006 zijn deze nieuwe bepalingen van kracht 60. Daarvoor was het verzekeringsrecht geregeld in het Wetboek van Koophandel. Er is in zowel de oude als de nieuwe wettelijke regeling geen aparte afdeling voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Afdeling 1 (algemene bepalingen) en afdeling 2 (schadeverzekeringen) gelden voor alle schadeverzekeringen, bijvoorbeeld ook een ongevallen- of inboedelverzekering. Er zijn wel enkele artikelen die specifiek betrekking hebben op aansprakelijkheidsverzekeringen. Zo regelt artikel 7:953 BW het verbod tot erkenning ten opzichte van de derde en artikel 7:954 BW de directe actie die benadeelden kunnen instellen ten opzichte van de verzekeraar. De bepaling over opzet en roekeloosheid van artikel 7:952 BW heeft een belangrijke invloed op aansprakelijkheidsverzekeringen en komt in een vervolgparagraaf aan de orde. Dat geldt ook voor de bepaling over samenloop van verschillende verzekeringen (artikel 7:961 BW) Personenschade, zaakschade en vermogensschade Er zijn verschillende vormen van schade te onderscheiden. Een veelgebruikt onderscheid is dat tussen personen-, zaak- en zuivere vermogensschade 61. Dit onderscheid heeft onder andere gevolgen voor de vraag welke soort aansprakelijkheidsverzekering uitkomst zou kunnen bieden. Personenschade heeft betrekking op schade als gevolg van schade aan de persoon zelf; bijvoorbeeld ziektekosten, inkomstenverlies, gederfd levensonderhoud en begrafeniskosten. Een deelnemer aan een gehandicaptenvakantie krijgt bijvoorbeeld door onvoorzichtig gedrag van een vrijwilliger een kan hete thee over zich heen en raakt gewond. De vakantiedeelnemer heeft schade als er kosten gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld geneeskundige hulp. De betrokkene lijdt schade in zijn vermogen, er is sprake van materiële schade. Er kan bij personenschade ook sprake zijn van zogenaamde immateriële schade. De brandwonden, in het ergste geval in het gezicht, van blijvende duur kunnen gevolgen hebben voor het verdere leven van de betrokkene. Deze immateriële schade wordt vergoed naar billijkheid.(artikel 6:106 BW). De materiële schade moet in principe volledig worden vergoed. 60 Behoudens uitzonderingen als gevolg van het overgangsrecht, onder andere artikel 7:952 BW (eigen schuld) en 7:961 BW (samenloop), zie Kars, 2005, p Bloembergen-Lindenbergh 2001, B34, nr

20 Zaakschade betreft schade als gevolg van beschadiging of vernietiging van een zaak. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om kleding die beschadigd raakt bij een activiteit, kostbare spullen bij iemand thuis die door een vrijwilliger stuk of beschadigd raken of het raam van de buurman dat als gevolg van een balspel van een scoutingclub kapot gaat. Naast personenschade en zaakschade wordt ook zuivere vermogensschade onderscheiden. Het betreft schade die niet terug te voeren is op letsel of zaakschade 62. Zuivere vermogensschade wordt ook wel papieren schade 63 genoemd. Het kan gaan om schade als gevolg van een verkeerd juridisch advies of een fout van bijvoorbeeld een boekhouder of notaris waardoor schade ontstaat Soorten aansprakelijkheidsverzekeringen Er bestaan diverse vormen van aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze kunnen worden onderscheiden in verzekeringen die verband houden met een bepaalde hoedanigheid en verzekeringen die verband houden met het bezit of gebruik van een voorwerp 65. Hieronder worden een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen besproken. AVP, aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Veel Nederlanders hebben een dergelijke verzekering afgesloten. Een AVP verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt in de hoedanigheid als particulier. De maatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars hanteren over het algemeen de polisvoorwaarden volgens de modelpolis AVP AVB, aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Hier betreft de verzekerde hoedanigheid die van eigenaar of exploitant van een bedrijf. Ook ten behoeve van de AVB verzekeringen wordt vaak een modelpolis gehanteerd. Het betreft de modelpolis AVB Zowel de AVP als de AVB verzekering bieden over het algemeen alleen dekking voor personen- en zaakschade. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van een bepaald beroep, bijvoorbeeld advocaten, notarissen, artsen, maar kan ook van belang zijn voor mensen die in hun 62 Bloembergen-Lindenbergh 2001, nr Wansink 2006, p Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding (Hartlief 2003), nr Wansink 2006, p Deze modelpolis is niet meer gepubliceerd op de site van het Verbond van Verzekeraars. 67 Onder andere gepubliceerd in A&V,

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade Een verkennend onderzoek september 2012 Samenvatting Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een fout van een ander (denk aan verkeersongevallen,

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie