S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4"

Transcriptie

1 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

2 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 34e jaargang nr.4 Inhoud... 1 De zevende dag... 2 Langs de schoollijn Notulen ledenvergadering... 4 Unicef loop... 7 Edukans... 8 Groep Groep 1/2a Groep 1/2b Groep Groep Groep Groep Groep Groep Kleurplaat Kijk voor actuele zaken op Reacties en bijdragen voor de schoolkrant mailen naar 1

3 De zevende dag. Dit is een dag om lief te hebben. Dit is een dag om te vieren. Dit is een dag om aan elkaar te denken. Dit is een dag om een brief te schrijven, om vrienden op te bellen, om mensen niet te vergeten. Dit is een dag om bezoek te ontvangen. Dit is een dag om op adem te komen. Dit is een dag om bij te komen. Dit is een dag om ons te bevrijden van te veel zwaarte. Dit is een dag om los te komen van grote haast. Dit is een dag die zelfs ruimte wil scheppen in ons verdriet. Dit is een dag om U te danken. Dit is de zevende dag, gegeven als een geschenk, om mens te kunnen zijn. Marinus van den Berg. 2

4 Langs de schoollijn De laatste schoolkrant van het cursusjaar 2004/05 ligt alweer voor u. In het afgelopen jaar is weer van alles gepasseerd. Natuurlijk heel veel zaken die ieder jaar aan het eind van het schooljaar genoemd worden. Ik denk dan aan de schoolreisjes die gelukkig allemaal weer goed verlopen zijn, de sportieve evenementen zoals bijvoorbeeld schoolkorfbal en voetbal enzovoort. Naast die gebruikelijke zaken werden we geconfronteerd met de ernstige ziekte van Jesse van der Molen. Na 2 operaties is Jesse nu bezig met een kuur om de ziekte onder de knie te krijgen. We hopen en bidden dat dit tot de felbegeerde genezing mag leiden en wensen Jesse en zijn gezin veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Verbouwing fase 1 t/m 3 Het laatste half jaar heeft de verbouwing van De Librije letterlijk en figuurlijk het nodige stof doen opwaaien. We zijn inmiddels bezig met de afronding van de verbouwing. Als alles loopt zoals gepland wordt de eigenlijke verbouwing vóór de laatste week afgerond. In de laatste weken van de vakantie zullen er nog wel enkele naloop klusjes plaatsvinden, maar het einde is nabij. We zullen ons langzamerhand kunnen richten op de inrichting van de gewijzigde ruimtes. Het streven is in ieder geval dat we het nieuwe cursusjaar ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe voorzieningen. Natuurlijk zijn we ons bewust van het feit dat de ouders langzamerhand wel nieuwsgierig zijn naar het resultaat. Toch willen we uw geduld nog even op de proef stellen. Begin oktober hopen we samen met de kinderen het resultaat aan u te kunnen presenteren. In plaats van de gebruikelijke kinderboekenweek werken we dan aan het thema: Bouwen aan de toekomst. Dit project moet dan uitmonden in de opening van het vernieuwde gebouw, maar hoe dat allemaal vorm gegeven gaat worden houden we graag nog even onder de pet. Nogmaals verbouwen? Naar verwachting zullen we in de allerlaatste schoolweek de timmerman opeens bezig zien in de lokalen van de onderbouw. Als gevolg van een constructiefout hebben we sinds jaar en dag last van lekkages in de hal van de onderbouw. Dit uit zich vooral in vieze kringen in het systeemplafond. Dat gaan we nu effectief aanpakken en als het goed is zijn we dan in een keer van die steeds terugkomende vieze plekken af. De kozijnen in beide lokalen worden ingekort en de ramen worden vervangen. Op het dak zal de dakbedekking waar nodig vernieuwd worden en komt het geheel opnieuw in de verf. De planning is dat deze klus, voor wat betreft de aannemer, in één week geklaard kan worden. Gevolg is wel dat de beide onderbouw groepen in de laatste week wat heen en weer zullen reizen tussen verschillende leslocaties maar daar is helaas niets aan te doen. Gelukkig is het de laatste schoolweek en hopelijk mooi weer. Sport- en spelmorgen De oudercommissie heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de organisatie van de sport-en spelmorgen op woensdag 20 juli. Men heeft een uitgebreid programma in elkaar weten te zetten met veel activiteiten. Gelukkig kon daarbij een beroep worden gedaan op een grote groep ouders voor de begeleiding. Zonder die inbreng is een dergelijke schoolbrede activiteit niet haalbaar. Fijn dat er zo n 50 vrijwilligers gevonden konden worden! Nu maar hopen dat het weer ons niet in de steek laat, hoewel de oudercommissie ook daar al een oplossing voor in het vat heeft. Cursusjaar 2005/06 In het komende cursusjaar blijven de meeste teamleden in dezelfde groep lesgeven. Alleen in de groepen 1, 2 en 3 hebben we dit jaar voor een andere opzet gekozen dan gebruikelijk. We streven er naar om de groepen in de onderbouw niet te groot te laten worden. Als gevolg daarvan hebben we het komend cursusjaar gekozen voor een combinatiegroep 2-3. Deze groep zal fulltime door een leerkracht en een klassenassistent gerund worden. Hierdoor kunnen we er zorg voor dragen dat de groep 2 kinderen het kleutereigene kunnen behouden en de kinderen van groep 3 op een goede manier hun programma doorlopen. We zien de organisatie van deze combinatie als een uitdaging en werken zo met een reeds oud concept uit het Opsterlandse Open School model. 3

5 7 september 13e LFPT Meteen de eerste schoolweek organiseren we de jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin. Vorig jaar is het goed bevallen om dit in het begin van het cursusjaar te doen. Nu de vakantie zo laat eindigt moeten we er bovendien snel bij zijn, omdat het anders veel te vroeg donker wordt. We hopen dat we weer op een grote deelname mogen rekenen. Noteer deze datum dus alvast voor een ontspannen fietstocht door onze rijke omgeving. Vakantierooster 2005/06 Als we dan toch de agenda er bij gepakt hebben kunnen we meteen de vakanties ook overnemen. Herfstvakantie van 24 oktober tot en met 28 oktober (31 oktober Gerdykster merke) Kerstvakantie van 26 december tot en met 6 januari Voorjaarsvakantie van 20 februari tot en met 24 februari Paasvakantie van 14 t/m 17 april Meivakantie van 1 t/m 5 mei Hemelvaartsdag + vrijdag van 25 t/m 26 juni Pinkstervakantie 5 juni t/m 7 juni Zomervakantie van 24 juli t/m 1 september Tenslotte We hebben een enerverend cursusjaar achter de rug. In september kunnen we beginnen in een vernieuwd gebouw. Iets om alvast naar uit te kijken. Ook de kinderen van groep 8 hebben een grote verandering voor de boeg. Afscheid nemen als de oudsten van de basisschool en dan weer als de jongsten starten in het voortgezet onderwijs is een hele verandering. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe en heel veel succes op jullie nieuwe school. 4

6 Notulen van de algemene ledenvergadering (tevens jaarvergadering) van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk e.o gehouden op 1 juni 2005 Opening Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten in het speellokaal. De voorzitter is verheugd dat er een prima opkomst is. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 145 en gaat ons daarna voor in gebed. Bericht van verhindering is ontvangen van: Riny Bouma, Christien Driesprong, Janny Fabriek, Akkie Heidstra, Henk Mulder, Jaap Koppert, Anneke en Jörg v.d.molen, Gerrit v.d. Iest en Finny Lap. Het schooljaar was een rustig en goed jaar al waren er de bouwperikelen. Op het schoolplein hebben we weinig tot géén last van de bouwvakkers. Alhoewel iedereen nieuwsgierig is krijgt ieder in sept./okt. de gelegenheid om het resultaat te zien. Els Zijlstra heeft vanmorgen haar certificaat voor taalcoördinator gehaald. Gefeliciteerd. Christien Driesprong en Bonny Wouda zijn geslaagd voor BHV. Ook gefeliciteerd. Nu zijn er weer voldoende BHV-ers op school. Notulen Uit de vergadering komt een tip n.a.v. de extra ledenvergadering vorig jaar. Plan direct twee ledenvergaderingen een half uur na elkaar. De voorzitter meldt dat onze statuten dat anders voorschrijven. De notulen van de algemene vergadering van 28 april 2004 worden goedgekeurd en vastgesteld. Jaarverslag Het jaarverslag 2004 wordt vastgesteld en goedgekeurd. Financieel De penningmeester geeft een korte toelichting op de exploitatie van school. Bij overige baten staat Overschrijdinguitkering, deze heeft betrekking op de jaren 96 t/m 2000 en is nu uitgekeerd. Dit is een mooi bedrag zodat het exploitatieresultaat daardoor in de plus kwam. De begrotingskosten voor gas en elektra zijn hoger gezet i.v.m. de te verwachten hogere kosten. Niet meegenomen in de begroting zijn de kosten van de verbouwing, omdat de school van de gemeente vergoedingen krijgt die je tegen elkaar kunt wegstrepen. Vraag: Wat is reproductie? Dat zijn kopieerkosten. Bij de exploitatie van de vereniging staat bij de overige uitgaven, schoolzwemmen. De Gemeente heeft vorig jaar het schoolzwemmen afgeschaft. Maar nu heeft sportcentrum Kortezwaag de scholen in Gorredijk in de gelegenheid gesteld om tegen een kleine bijdrage toch te kunnen schoolzwemmen. De vereniging neemt deze kosten op zich. De begrotingskosten voor schoolreisjes e.d. is ook hoger gezet, omdat deze kosten ieder jaar stijgen. De rente op de spaarrekening was hoger dan begroot, omdat er een nieuwe spaarrekening met hoge rente geopend is. Verder is op de Balans te zien dat de lening van het Pc-privé-project voor een groot deel is terugbetaald. Vraag: Waarom zijn er twee exploitatierekeningen? Is dat niet extra werk? Op papier staan ze hier gesplitst, maar bij het boekhoudkantoor wordt het in één keer verwerkt. Begrotingscommissie Ate Dijkstra meldt dat Gerrit van der Iest (nu niet aanwezig) en hijzelf de financiële stukken ingekeken hebben en er geen op- of aanmerkingen over hebben. De vergadering stemt ermee in dat het financiële verslag en de begroting over 2005 goedgekeurd wordt. Een woord van dank voor de begrotingscommissie. Ate Dijkstra heeft drie jaar in de begrotingscommissie gezeten en is aftredend. Karin de Boer is bereid om volgend jaar de begroting te controleren. De voorzitter zal contact opnemen met Gerrit van der Iest of hij bereid is om volgend jaar nogmaals zitting te nemen in de begrotingscommissie. Bestuursverkiezing We nemen afscheid van twee bestuursleden. Als eerste Mieke Bos. Ze heeft vijf jaar in het bestuur gezeten, waarvan meer dan vier jaar als notulist. Knap dat ze met een paar krabbels zulke notulen kon schrijven. Ook de kritische inbreng die Mieke tentoonspreidde werd gewaardeerd. 5

7 Hans Breeuwsma heeft zeven jaar in het bestuur gezeten. Altijd rustig aanwezig, genuanceerd, en zeer op de hoogte van de huidige regelgeving, gemeentezaken en arbowetgeving. De verwoording naar het bestuur toe was duidelijk. Hij was het gezicht naar de Oudercommissie, zodat er prima werd gecommuniceerd. Als de Oudercommissie klussen organiseerde dan was Hans ook aanwezig. Het ga jullie goed. De voorzitter wil dat graag onderstrepen met een bon en bloemen. Als nieuwe leden worden met instemming van de vergadering benoemd: Renske Dijkstra en Jaap Koppert. Beide welkom in het bestuur. Oudercommissie Jan-Siert Tjeerdsma meldt dat er een foutje in het verslag van de MR geslopen. Bij samenstelling MR staat Jan Kootstra dit moet zijn Coby Jeensma. Hierna worden het jaarverslag van de Oudercommissie en het verslag van de MR vastgesteld en goedgekeurd. Gerda Abma neemt het woord. We nemen afscheid van twee oudercommissieleden. Als eerste Wilma Numan (niet aanwezig), zij heeft zich vooral bezig gehouden met zaken rond het overblijven en nu nog de activiteit op de laatste schooldag. Ook voorzitter Jan-Siert Tjeerdsma neemt ook afscheid. Zelf heeft Gerda goede herinneringen aan hun samenwerking. Het was wel rommelig en ook wel moeilijk voor Jan-Siert met al die dames. Beiden krijgen een bon en bloemen voor hun inzet. Als nieuwe leden worden met instemming van de vergadering benoemd: Johan Koopmans en Henk Mulder. Beide welkom in de oudercommissie. Rondvraag Geen vragen. Spelen is beter dan testen Hieronder volgt een samenvatting van het verhaal wat prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer over haar boek Een stevig fundament verteld heeft. Zij werkt al 30 jaar in het Academisch Ziekenhuis Groningen. De laatste tijd echter krijgt ze kinderen in haar praktijk waar niets mis mee is. Wat is er dan wel mis. Ze stelt dat de pedagogiek te gemedicaliseerd is, er wordt om produkt om prestatie gevraagd. En niet of het kind wel lekker in z n vel zit. In de vroeg-kinderlijke ontwikkeling heeft het kind een ontpoppingsproces. Het kind gaat van niks naar praten als brugman. Een kind ontwikkelt zichzelf als het liefde, aandacht en structuur krijgt. Er moet een balans gevonden worden vanuit de omgeving en wat je kunt laten geworden. Er is een grote variatie in ontwikkeling van kinderen. Zo is er de schoolrijpheid. Dat proces gebeurt tussen het 4 de en 7 de jaar., dit is de lichamelijke en psychische geschiktheid om naar groep 3 te gaan. Kan het kind rustig zitten luisteren, zich aan regels houden. En als dat allemaal niet lukt waarom dan het kind niet nog een jaartje over laten doen. Prof.Goorhuis is tegen toetsen op kleuters en er is momenteel te weinig ruimte voor kleuters om spelenderwijs uit te rijpen. Kleuters zijn niet gebaat bij een didactische aanpak. Vraag: Hoe denken onze leerkrachten hierover? Vanaf 1985 wordt eraan gewerkt om de kleuter kleuter te laten blijven, maar dat wordt ons van overheidswege steeds moeilijker gemaakt. Bepaalde gelden en scores dwingen de school soms om anders te doen. Een ouder zegt dat je al op het consultatiebureau geprest wordt dat je kind toch echt al meer woorden moet kennen op die en die leeftijd. Vraag: Op deze school gaat volgend schooljaar een combinatiegroep 2/3 van start. Wat vindt mw.goorhuis daarvan? Daar zou ze niet direct voor kiezen i.v.m. de schoolrijpheid.. Advies is wel leerstof van groep 3 niet aan de kinderen van groep 2 voor te schotelen. Eindigen we met de verscheidenheid van kinderen te vergelijken met een tuin van bloemen; bloemen die in september bloeien, bloeien niet in april. Mw.Goorhuis wordt door de voorzitter bedankt voor haar verhaal met een bon en bloemen. Afsluiting Tseard Kuperus sluit af met een gedicht dat aansluit op het verhaal van onze spreekster, en de voorzitter wenst ons allen wel thuis. De presentielijst wordt door 46 aanwezigen getekend Juni 2005, Trea Abma-Mulder 6

8 Lopen voor Unicef. Het is alweer 4 jaar geleden,maar misschien weten jullie het allemaal nog wel. Je grote broer of zus mocht toen meedoen aan de sponsorloop om geld bij elkaar te lopen voor Unicef. Op het korfbal/rugbyveld werden rondjes gelopen.ieder kind had van tevoren bij buren,familie en vrienden sponsors gezocht.je kreeg toen voor elk rondje dat gelopen werd een geldbedrag. Jij (bovenbouwer van nu) was toen te klein om mee te doen.jij hebt toen de andere kinderen aangemoedigd en hebt meegedaan aan een kleurwedstrijd. Nu ben jij aan de beurt. Op 30 september (dus na de grote vakantie) is er weer een Unicefsponsorloop in Gorredijk. Alle bovenbouwkinderen (groepen 5,6,7 en 8) van alle basisscholen in Gorredijk doen mee. Ook dit jaar is het weer op het korfbal/rugby veld. De kinderen van groep 1,2,3 en 4 doen dit jaar weer mee met een kleurwedstrijd. Er wordt gelopen van tot Het geld wat jullie bij elkaar lopen gaat dit jaar naar de kinderen in Brazilië. Veel kinderen gaan daar nog niet naar school en leven in sloppenwijken. Unicef zorgt dat ze naar school kunnen en ook na schooltijd wil Unicef hen opvangen. Ze kunnen gaan sporten of huiswerk maken op school. Na de vakantie krijgt iedereen die meedoet met de sponsorloop het blad Kids United, hierin staan veel verhalen van kinderen die in Brazilië wonen. Ook worden na de vakantie de formulieren uitgedeeld zodat iedereen sponsors kan gaan zoeken. We hopen dat we jullie allemaal zien op 30 september,samen met jullie ouders/verzorgers/ opa's/oma's/ooms en tantes om jullie aan te moedigen!!!! Prettige vakantie allemaal en tot ziens op 30 september. Namens Unicef-comite Gorredijk, Marianne Broekens tel.nr

9 8

10 Bijna zomervakantie, de kinderen hebben er al zin in!! De laatste weken hebben we gewerkt over De Lente, De Boerderij, Vaderdag en nu dan de Zomer. Een flink aantal kleuters van onze groep gaat na de zomervakantie naar groep 2. We vonden het fijn dat ze bij ons waren en we wensen ze veel plezier bij juf Joke & juf Grietje of bij juf Els & juf Elisabeth. Rest ons nog om u een hele fijne zomervakantie toe te wensen en graag tot ziens in september!! Elly, Riny en alle kinderen van groep 1. v.l.n.r: Abram is dol op trekkers, hier tekende hij een oude trekker voor ons. Anna tekende zichzelf op de glijbaan met een mooie deur ernaast. Arjen dacht bij het tekenen aan de kermis in Gorredijk: een auto van de kermis! v.l.n.r.: Linda tekende voor ons een bloem die water kreeg, Jonathan is in gedachten al bij de zee en laat ons de golven zien, Gwen heeft voor ons getekend wat ze in de bouwhoek maakt en Lotte tekende zichzelf in het zwembad. Weer 4 mooie tekeningen! V.l.n.r: Thijs tekende een ijscohuis waar je ijsjes kunt kopen, Lize tekende een heuse prinses, Hille-Jan tekende zijn heit die de caravan alvast klaarmaakt voor de vakantie en Lisanne tekende zichzelf met mama, ze zijn aan het knuffelen. In groep 1 hoor je soms leuke uitspraken: Kunnen we ook een beetje doorschieten? (Peter vraagt of we ook een beetje kunnen opschieten). De oma van Peter had gestookt (gekookt) water voor zijn ontstoken oog. Famke had een meerkoe(t) gezien die onderdook en daarna dood in het spriet (riet) lag. 9

11 Mirthe heeft zichzelf met haar moeder getekend in de vakantie, famke het zwembad, lisa heeft zichzelf getekend verstopt achter een muurtje, geert-jan en david hebben weer een zwembad getekend. Sander houdt van vissen, fenna heeft zichzelf bij een zwembad getekend, rick houdt van ijsjes, nynke vindt de eendjes in de vijver leuk en aili heeft de kinderen uit de groep getekend. Prettige vakantie 10

12 De Librije Fashion Line was een groot succes! Aan deze grote modeshow gingen een aantal weken van hard werken vooraf. Er werden prachtige super coole T-shirts ontworpen, liedjes geoefend en gezongen, dansjes geleerd. De hal was omgetoverd tot een echte kledingwinkel met spiegel en paskamer en een schoenenwinkel met hééél veel schoenen. We zijn zelfs bij de kledingcentrale en een echte schoenenwinkel geweest. Er werd heel wat gepast en veel verschillende creaties werden uitgeprobeerd. Lopen op de catwalk is een hele kunst, en dan ook nog op de maat van de muziek. Het resultaat was geweldig! Hieronder zijn onze sterren nog eens te bewonderen. De super coole t-shirts van Mathijs Grijze, Margje Joke, Joost, Lotte en Mathijs v/d Walle. (van links naar rechts) keeper Astrid en voetballer Marin boef Jeldert, politieman Sverre en boef George prinsessen Melissa en Iris brandweerman Lorenzo, CHIPZ! (Dinesh, Ilse Marrit, Ilse en Melvin), Pippi Langkous Samantha 11

13 Sybrich: de bus Marije: luchttrappers Jorden: apenkooi, slingeren, in de ballenbad, glijden, op de kabelbaan. Morgan in het ballenbad Niek : apenkooi Schoolreisje Waar gingen we heen en wat deden we daar? Astrid: We gingen met de bus. Marin: Sommige van groep 1 gingen in de 2 e bus, omdat niemand ergens kon zitten, anders moesten ze op de grond zitten. Ilse Marrit: We zouden in de dubbeldekker gaan. Jitske: de ringen waar je met je handen aan moet hangen Mathijs v/d W: We gingen naar Sanjesfertier, we gingen daar eten. Sverre: Er waren helikopters, daar moest je traapen. Dinesh: Je moest met een juf anders was het te gevaarlijk. O nee, anders is het zo zwaar om te trappen. Melvin: en de kabelbaan daar kon je naar beneden roetsen. Lars : ik ga in de draaimolen Margje Joke: Er was een treintje. Ilse Marrit: toen ik erin zat, zat het treintje vast, die mevrouw zou het nog één keer proberen. Jorden: Je moest in de skelter zitten en dan gaan racen. Lotte: Er was een glijbaan buiten, daar moest je op klimmen, er was een hangspel met ringen en dan moest je zo doen (doet het voor) en dan liet ik me gewoon maar los. Kim : it springkussen mei Marin, ik en Ilse Marrit Astrid: Ik was nog in het springkussen. Jeldert: Ik was in een bordklimrek, eerst ging ik over de kop en toen ging ik hangen en toen liet ik me los. Tjeerd: met de graafmachine in de zandbak 12

14 Donderdag 19 mei gingen wij op schoolreisje naar Sânjesfertier, niet met een dubbeldekker, maar wel met 2 bussen. Spannend hoor, wij gingen skelteren, in de ballenbak, op het springkussen, in het treintje, op de kabelbaan, in de draaimolen enz. enz. Het was een vet leuke dag. De tekeningen op deze bladzijde getuigen van veel plezier. Amelia: In de fiets Kabelbaan. Ruben: In het klimrek. Jamie: Op de skelter met de verkeerslichten. Hidde: In de kabelbaan. Kevin: In de fiets op de kabelbaan. Jontys: In de bus met Melvin, Lyon, Marin en de chauffeur. Jort: In het treintje met Annemieke, Mathijs Gr., Melvin en Laura. Larissa: Met zijn allen in de bus naar Sânjesfertier. Sjoerd: In de draaimolen. Lyon: Een bus vol kinderen. 13

15 Bijna aan het einde van het schooljaar blikken we terug; wat voor leuke dingen hebben we ook al weer gedaan en wat vond je het áller-állerleukste in groep 2? Na de zomervakantie ga je naar een andere groep, waar heb je het meeste zin in? Ester: met de duplo spelen en een huis maken van Pippi. Richard: met ester spelen, zij is Pippi, ik Tommie en Hidde is het aapje. Edwin:kiezen en knutselen en ik heb zo`n zin om de nieuwe school te zien. Melvin: het leukste vind ik bij jullie in de hoeken. Mart: spelen in de bouwhoek, rekenen, en in de timmerhoek. Rienk: spelen en rekenen. Jelmer: Lazy (bouwmateriaal) uit de rode bak, met de Lego en voetballen op het plein. Mirjam: in de poppenhoek was het leukst en rekenen en lezen daar heb ik zin in. Annemieke: ik heb zin om straks te lezen en te schrijven en ik vond het leuk om een bij te maken en om Pippi te spelen. Laura: ik vond het leuk dat ik 2 juffen had die leuke spelletjes konden bedenken. Eljah: het was leuk om te kleien en te verven en te tekenen. Ik vind het gezellig op school. Julia:kleuren, knuffelen met Ed en Beertje. Ik denk dat ik in groep 3 kan lezen. Rosanne: (is hier nog maar een week) Met Laura spelen op het plein. 14

16 Bouwen: we hebben in groep 3 de afgelopen periode over het thema bouwen gewerkt. Natuurlijk omdat we de praktijk wel van heel dichtbij konden volgen. Natuurlijk omdat we het van heel 15

17 We hebben in gr. 3 gewerkt over de bouw. Eerst een leergesprek waar vele begrippen aan de orde zijn geweest. Er is een bouwvakker geweest om onze vragen te beantwoorden en we hebben er veel boeken over opengeslagen. We hebben er lesjes over gemaakt en we zijn met elkaar naar Doeland geweest om opdrachten te maken. Natuurlijk hebben we de bouw van het nieuwe lokaal dagelijks gevolgd. Wat vond je het leukste in groep3? Femke; het krijgen van een cadeautje van Sinterklaas Jelmer; dat we allemaal een cadeautje kregen met Sinterklaas. Een pop waar een geluidje uitkwam. Jurjen; dat mijn zusje op school kwam en ik op het kleine plein met haar kon spelen. Susanne; dat we van alles hebben geleerd, sommen uitrekenen, schrijven, lezen. Zeb; dat wij in de doos verstopt zaten toen Sinterklaas kwam. Dat was erg spannend. Ilse; pasen dat ik samen met mijn vader en moeder en broers naar de Skans ging. Dat was erg gezellig. Henkie; het Sinterklaasfeest met al die cadeautjes. Rutger; het kerstfeest samen met gr. 4 feest vieren, met zijn allen liedjes zingen met de gitaar. Patrick; de werkles met de spelletjes Chantal; leren rekenen en leren schrijven en spelletjes doen met de werkles. Iris; werkles op de computer Marije; werkles verhaaltjes schrijven Sjoerd; boeken (documentatie) lezen en vrij spelen met de lego. Mirjam; paasfeest het gedichtje opzeggen, er waren heel veel mensen. Lisanne de Jong; voor het eerst naar groep 3 gaan, dat was spannend. Celine; het verjaardagsfeest van juf Bonny het snoepje happen met water. Gezina; rekenen, de sommen zijn niet moeilijk. Jente; spelletjes kwartet spelen Yldau-mare; op de computer Nynke; kinderboekenweek zelf instrumenten maken. Ronald; leren schrijven met de vulpen. Danny; rekenen sommen met de knikkers. Sarenha; knutselen, het werkje met het prinsesje. Hendrik; in de sneeuw een sneeuwpop maken. Lisanne w.; kerstfeest vieren met groep 4 Iedereen een fijne vakantie! Van gr. 3 en juf Bonny 16

18 Knutselen Tekenen Rekenen Taal Zingen Buitenspelen Rekstok Klimrek Tikkertje Lezen Elida. We hebben 2 leuke juffen en 29 kinderen. De juffen zijn Christien en Minke. Ze leren ons veel. Bjorn Groep Groep Vier Groep Vier is Groep Vier is Leuk Daaaaaaaaaaaag Chantal Groep Vier Hoi Hallo Mijn pen schrijft Ik zit Aan Tafel Doei Martijn Groep 4 In Groep 4 Was Het Leuk Ik Moet Naar Groep 5 Jammer Myrthe Groep 4 Juf Laptop Lezen Taal Rekenen Lezen Rekenen Taal Schrijfen Leuk Johannes Groep 4 heeft veel papier Of één maniermet papier van 4 Regina Groep 4 We gaan bijna naar groep 5 Dat is leuk Rianne Ik vond het leuk in groep 4 het leukste vond ik buitenspelen en gymmen. Ik had ook een boekje dat heet erin geluist, dat vond ik het leukste boekje. Olaf Groep 4 Rekenen Schrijven Gym Lezen Zingen Projectschrift Knutselen Hulpen Tekenen Luisteren Groep 4 Groep 4 is Groep 4 is leuk Groep 4 is leuk leuk Jippie Groep 4 Leren Rekenen Schrijven Taal Zingen Werkjes Maken In De Klas Leuk Erik Ik Ik Ga Ik Ga Naar Ik Ga Naar Groep Vijf Leuk Rieneke Thomas Abma Jildou Eerst kon ik niet goed rekenen maar toen ging juf mij helpen en toen ging het. Juf zei: je moet niet denken, o wat veel sommen maar je moet denken, dat kan ik wel en nu lukt het me heel goed. Greg Groep 4 nee dat is niet een mier Groep 4 is ook geen vampier Groep 4 is een klas en ik speel op mijn bas De juffen zijn lief, iedereen is lief. Emily 17

19 Vakantie Op Vakantie Dat Is Leuk Echt Leuk Hoor Vakantie Leuk Vakantie Kamperen Tent Slaapzak Luchtbed Slaaptent Speeltuin Glijbaan Schommel Touwladder Vrij Patrick Vakantie Tent Vakantiehuisje Slaapzak Luchtbed Slaaptent Buiten Eten Pan Vuur Kamperen Monique Ilse Vakantie Huisje Zwemmen Spelen Fietsen Restaurant Water Barbecue Bolletjes Afwassen Leuk Joanne Vakantie Ik ga naar het strand. Daar zit ik op het zand. Mijn vader en ik springen in zee. Dan doet mijn moeder ook mee. Mijn vader duwt mij onder water. Dan roept mijn moeder olé olé Ik vind vakantie leuk omdat je dan vrij bent van school want dan kan je zwemmen als het mooi weer is en dat is het einde. Joyce Vakantie Zwemmen Drinken Samen Bos Vissen Buitenland Gezin Buiten spelen Vrijdag Bauke Vakantie Zwembad Speeltuin Strand Zwembad Speeltuin Leuk Gevoelig Mooi Vakantie Vakantie Spelen Zwemmen Spelen Zwemmen Speeltuin Spelen Zwemmen Speeltuin Schommel Campers Jeroen Vakantie is leuk Naar een land Naar nieuwe vrienden Eten Sven Thomas Klabbers Groep 4 In Groep 4 In Groep 4 Rekenen In Groep 4 Rekenen Taal Goedgelezen Luca Dennis Frankrijk Warm Stokbrood Zwemmen Slaapzak Tent Buiten Samen Eten Spelletjes Vrijheid Fenna In de vakantie ga ik naar Italie. Ik verheug me er heel erg op maar het is 14 uur oftewel 1350 km rijden en ik ben snel autoziek en dat is niet zo mooi. Arjen Vakantie Spelen vrij Speeltuin Oranjestad Vrolijk Buiten Ijsje Barbecue Fietsen Leuk Richard - Raoel 18

20 in vakantie stemming Ik ga dit jaar naar De Helfterkamp in Vaasen. Er zijn ook hondenen dat is heel erg leuk Echt iets voor mensen met kinderen. En ook naar Borger, naar welke camping weet ik nog niet. En tenslotte nog naar Luxemburg. Daar gaan we naar een Museumkasteel. Dat is echt te gek. Verder ga ik nog een dagje naar Het Verkeerspark in Assen. Een echte tip voor een dagje uit. Hier nog een tip in Nederland: Julianadorp (ook in Vaasen) En dat doen we allemaal met onze vouwwagen. Lars Ik ben naar een korfbalkamp geweest. Het was hééél leuk. We zijn naar Duinezathe geweest. Daar was een hele leuke waterglijbaan. Daar moet je met een bootje af. Er waren drie waterglijbanen. In de groene werd je het natst. En bij de kampeerboerderij gingen we spelletjes doen zoals: voetbal, basketbal,enz. En net toen we vlaggenroof gingen doen toen werd ik opgehaald. Maar het was leuk! Vera We zijn in Italië geweest. We moesten wel 2 dagen in een auto. Maar dat was niet erg want ik en mijn broertje en zusje kregen cadeautjes. Toen we er waren zagen we dat het wel een vies land was want er lagen allemaal sigaretten op de grond. Maar het was wel heel mooi! Ik heb ook nog foto s van toen. De camping was ook oké!! Een groot veld met tenten eromheen. Eline 19

21 Wij hebben gefietst in de vakantie. Er waren toen veel mensen aan het vissen. We hebben toen 30 kilometer gefietst. We hebben één keer gestopt. We hadden het toen heel warm. Het leuke was dat we toen ook nog in de speeltuin in Beetsterzwaag geweest waren. Christiaan Ik vond het vorig jaar in De Efteling heel leuk. Want toen was ik daar voor het eerst in de over-de-kop-achtbaan. En Marijke was toen ook mee. Er waren leuke attracties en we sliepen in het Efteling-hotel. Dat is het mooiste hotel daar. We zijn er 2 dagen geweest. De droomvlucht was ook heel leuk. Je zag elfjes en kastelen. (droomvlucht is ook een attractie) De Efteling was heeeeeel leuk. Wij waren in de juni-vakantie daar met onze familie. En wel 4 dagen, leuk hè. Die vakantie heette Flevostrand. Dat is vlak bij Harderwijk. Daar hadden we veel watergevechten gedaan. We gingen vaak naar het meer en vanaf het meer kon je het Dolfinarium zien. We hadden gebarbecued en toen gingen we naar huis. Michelle Rutger Wij gingen 15 november naar Tenerife en toen was het de laatste dag hartstikke benauwd. Het was s avonds wel 25 graden. En toen gingen we een heel eind lopen langs het strand en door hele drukke straten. Het leukste was op het laatst toen we op een bankje (hoger dan het strand) gingen zitten naar de zee kijken. Heel erg leuk was dat. Marijke Groep 5 wenst iedereen een mooie zomer 20

22 In groep 6 spraken wij met elkaar over het mooiste plekje op de Librije. Welke plaats op de Librije heeft Allard(TV,stoel en poef) voor jou de mooiste herinnering! Als tweede opdracht hebben de kinderen nagedacht over de vraag, Waar denk ik aan als ik groep 6 hoor (ALVAST EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE GEWENST) Arjan(plein en school) Daniek(rekstokken) Evelien(klimrek/rekstok) Eerste dag groep 6 :deed alles fout bij juf wietske waarom weet ik ook niet Tweede dag groep 6:meester joop de hele dag Derde dag groep 6:eindelijk de eerste keer gym Vierde dag groep 6:had zin in groep 7 maar daar minke aaltsje Vijfde dag groep 6:meester joop de hele dag toch weer gym en computeren Eerste week is voorbij (had geen zin in maandag(juf wietske weer )) Maandag:ik moest een smoesje bedenken om niet naar school te hoeven (Omdat we juf wietske hadden)lukte niet dinsdag: maar meester joop denkt wel dat hij grappig is woensdag:weer gym ik had gehoopt dat ik morgen ziek was donderdag:ik smeek mijn moeder om donderdag middag niet naar school te gaan mocht niet(gespijbelt) vrijdag:weer computeren en gym kan nu niks meer bedenken p.s. als het schooljaar afgelopen is ga ik flippen Jeroen(ingang gem.ruimte) Jacob(de leespoef) groetjes gerke Jan(klimrek) De herinnering van groep zes. Het leukste uit groep zes vond ik de verjaardag van meester. Het was een leuk feest met veel lol. En verder ook nog andere leuke dingen. Een tijd later lag er wel iets van 20 centimeter sneeuw. We hadden met groep 8 en groep 4 een leuk (misschien iets te ruig).sneeuwballen gevecht.wij wonnen want groep 8 gaf zich over wij waren met meer, Louise(polonaise in de klas) Groep 7 groep 6 groep 5 groep 3 ook een paar. En over een paar weken ben ik jarig dat word denk ik het leukste van het jaar. Nu is groep 7 op kamp en straks gaan wij ook op schoolreisje. Ik heb er erg veel zin in. We hadden dit jaar ook een leuke vakantie naar earnewoude. Het gymmen vind ik ook erg leuk. We hebben met juf wietske veel dingen geknutseld en op dit moment een zon. Lotte (rekstokken) Wand het is nu zomer. Ik vond het heel leuk in groep zes. En vind het jammer dat we weg gaan. Maar je moet toch eens verder gaan. Hopen dat wij ook nog eens in de nieuwe klas mogen leren. En bij de wc s gaan de lichtensteeds aan en uit. Ivar Bos 21

23 Mijn herinneringen van groep 6. Wender(hoek bij de bankjes) In groep 6 heb ik het prima naar m n zin gehad. Linda (rekstok) Eerst was het even wennen. Maar als je er en paar weken in groep 6 bent, is het best leuk. Ik was erg benieuwd naar de lessen. Waarneer we gym zouden hebben en of we ook zouden zwemmen. We hebben een leuke meester en juf. Ze kunnen allebei heel streng zijn maar ook wel aardig en meester joop kan ook heel grappig zijn. Met vriendinnen heb ik soms wel ruzie.maar verder ging alles wel goed. We gaan woensdag zwemmen en vrijdag middag gymen. In plaats van zwemmen deden we eerst gymen.we gingen ook naar Hemrik voor schoolkorfbal. Dat was erg leuk. Ik weet niet hoeveel we waren. Iedereen zegt iets anders.ik moet altijd dinsdag overblijven. Dan gingen we vaak op de schommels.nu is het het eind van het school jaar. Yvonne (lokaal) Ik heb een fijn schooljaar gehad.ik ga naar groep 7 en ik hoop dat dat ook zo leuk word. Janine koppert groep 6 Was een hele leuke groep Jammer dat ik dan al naar groep 7 moet Ik vind vaak het leukste dat je zo iets voor je zelf Mocht tekenen.ook was het leuk toen tessa en ik gingen omwisselen van plek of zoals vandaag Jesse (betonbuizen en klimklauterrek) juf wietske legde een som uit aan mij. tessa snapte toen wel toen ze omzag wisselende wij van plek om toen vroeg ze alles aan tessamaar ook had ze wel dat ze gewoon tessa tegen amber zei en anders om.voor juf wietske was dit ook nog maar het eerste jaar Amber Jitze (plein en ingang) Begin groep 6: WAT EEN EIND NOG!!! We kregen een nieuwe juf ze hete juf Wietske en een ( oude ) meester HAHA!!! meester Joop hij is streng,serieus en denkt altijd dat hij grappig soms was dat ook wel zo. Midden groep 6: goh, wat gaat de tijd snel!!! Kerstvakantie yes!!!2004 geëindigd begin 2005 ik krijg een gebroken pols en moet knutselwerkjes missen shit!!! Verder was alles heel leuk!!! Eind groep 6: jo!!!nu al weer klaar???!!! Bijna op schoolreisje!!! Heb ik zin in!!! José Willem Jan (plein) Toen er heel hoog sneeuw lag hadden we vrij de eerste dag. de volgende dag niet,maar we hadden extra lang pauze.we hadden een sneeuwbal gevecht met groep8 en groep4. Wij wonnen.(groep 5-6-7)Daar naar meesters verjaardag.we gaven hem cadeautjes.dat was leuk want hij trakteerde op van alles aan ons.met de a-b-d-show wonnen groep7 en groep8 de eerste prijs. En ze kamen ook nog op televisie. Van Marcel school jaar 2004 en augustus 8.30 ging ik naar groep 6.we mochten allemaal en tafel uit zoeken eind groep 6,8 juli 2005 ging en we op school reis,naar het dolfinarium het was heel luik vooral de zeehonden deden grappig.de nieuwe speeltuin was leuk doei ik ga Van Stefan Het schooljaar was heel leuk.ik wil niet naar naar groep 7 toehet lijkt me daar veel te saai. Op het laatst in groep 6 zaten amber en ik naast elkaaraltijd als juf wietske er was lag amber bevoorbeeld een som uit die ze moest zeggen Als ze het dan op het bord schreef wisselden amber en ik om van plekdan zij ze tegen mij bedoel je zo?en dan zij ik nee ik deed het op een andere manier En dan deed ze het op die manier die ik ver plek omtelde Dan Wisselden we weer van plek om En zo ging het dan door.en we hebben nog veel meer grappen uitgehaald Ook bij meester joop Van Tessa 22

24 Woensdag: bij elke stop gingen we wat eten of wat drinken. We hadden 2 stoppen. We mochten onderweg niet eten of drinken. /op de fiets\ Die avond aten we eerst groente soep en daarna kregen we aardappelen met wortels en worsten en als toetje kregen we yoghurt met perzik er door. Die avond gingen we nog buurten. Er was overal snoep en drinken te zien, vooral chips. S ochtens gingen pas om half negen ontbijten, we moesten ook een lunchpakket maken voor tussen de middag. En die avond werd het weer een rotzooi. S ochtens gingen we eerst ontbijten en een lunchpakket maken en daarna moesten we de kamers en de gang op ruimen en schoonmaken. Johan Feije Teake, Gerrit, Michaël 23

25 Lezen van links naar rechts,van rechts naar links,boven naar beneden,van beneden naar boven en scheef. Duinen zathe We waren met kamp in duinen zathe. In duinen zathe waren veel attracties en veel lol. En hielke werd misselijk in de top dans. Maar de water bootjes waren nog al nat!!!!!!!!!!!!!!! Vooral de dichte Die spuit ook nog. Maar de baby attracties waren wel geinig hahaha. er waren ook kinderen inde de bosjes aan het picknicken (niet van onze school hoor) en dat mocht niet maar ze zijn wel betrapt Edo Om uur gaan we slapen om 8.00 uur ontbijten we. We krijgen vier soorten brood: wit brood, bruin brood, meergranen brood en bijna zwart brood met pitten. Als beleg hadden we jam, hagelslag, kaas en boterhamworst. We moesten broodjes smeren voor de middag, want s`middags zouden we naar een pretpark en het zwembad. De meiden van groep 8 hadden s`morgens corvee. Ze moesten de tafels dekken, afdrogen en vegen. De rest mocht toen buiten spelen. Buiten is een speeltuin. Daar staan 2 familieschommels, 4 schommels, een springkussen, een basketbalveld, een voetbalveld, een volleybalveld en een pingpong tafel. Om 9.30 verzamelen we op het terras voor het gebouw waar we eten en slapen. Een paar minuten later pakken we de fiets en gaan op weg naar het pretpark. We fietsen langs duinen waar schapen los lopen. En rijden dan Appelscha in. Om ongeveer zijn we bij het speelpark Duinen Zathe. In het park staat een waterglijbaan drie soorten: een gele, blauwe en een groene. Er is ook een glijbaan waar je met matten vanaf gaat. Er zijn botsauto`s. Een springkussen in de vorm van een walrus. Er is ook een rupsachtbaan. om gaan we naar het bosbad.om zijn we er.er staat een water speelhuisje,als je aan de sturen draait dan gaat het water harder of zachter.er staan 2 glijbanen en een rode een blauwe en een gele(maar die zat aan het speelhuis)de blauwe is een familie glijbaan en is 3meter breed.je kan er met zijn vieren van af.om gaan we terug naar het kamphuisje.die avond eten we karbonade bloemkool en aardappels en tomatensoep en als toetje eten we aardbeien yoghurt.die avond deden we bingo en spokentocht. THE END gemaakt door: Marlissa,Tineke & Sietske 24

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

15 juni 2015 nr. 867. www.bsjacobus.nl

15 juni 2015 nr. 867. www.bsjacobus.nl 15 juni 2015 nr. 867 www.bsjacobus.nl Algemene informatie voor alle ouders Juni-spektakel Afgelopen vrijdag hebben we wederom een grandioos junispektakel mogen beleven. Een grote opkomst en een perfecte

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. V Biebhouders. V Pasen V. In dit nummer: Interessante Informatie: DE DIRECTEUR AAN HET WOORD

NIEUWSBRIEF. V Biebhouders. V Pasen V. In dit nummer: Interessante Informatie: DE DIRECTEUR AAN HET WOORD NIEUWSBRIEF Jaargang 6, nr. 17 Donderdag 21 februari 2008 DE DIRECTEUR AAN HET WOORD Beste ouders/verzorgers, In dit nummer: V De directeur aan het woord V Biebhouders gezocht V Een trefwoordje Interessante

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Zomer 2014. Branding. Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen

Zomer 2014. Branding. Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen Zomer 2014 Branding Schoolkrant Vrije Scholen Nijmegen Inhoud 3 Redactioneel 4 Colofon 5 Schoolse zaken, door Harry Gubbels 6 Voel je thuis, door Joke Bijl 9 Familietraditie, door Henriette Boerboom-Degen

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders 2014 stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Colofon Redactie: Wendy Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Mensenkinderen. De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander

Mensenkinderen. De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander jaargang 28 - nummer 137 - mei 2013 Jaargang 28, nummer

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie