S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4"

Transcriptie

1 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

2 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 34e jaargang nr.4 Inhoud... 1 De zevende dag... 2 Langs de schoollijn Notulen ledenvergadering... 4 Unicef loop... 7 Edukans... 8 Groep Groep 1/2a Groep 1/2b Groep Groep Groep Groep Groep Groep Kleurplaat Kijk voor actuele zaken op Reacties en bijdragen voor de schoolkrant mailen naar 1

3 De zevende dag. Dit is een dag om lief te hebben. Dit is een dag om te vieren. Dit is een dag om aan elkaar te denken. Dit is een dag om een brief te schrijven, om vrienden op te bellen, om mensen niet te vergeten. Dit is een dag om bezoek te ontvangen. Dit is een dag om op adem te komen. Dit is een dag om bij te komen. Dit is een dag om ons te bevrijden van te veel zwaarte. Dit is een dag om los te komen van grote haast. Dit is een dag die zelfs ruimte wil scheppen in ons verdriet. Dit is een dag om U te danken. Dit is de zevende dag, gegeven als een geschenk, om mens te kunnen zijn. Marinus van den Berg. 2

4 Langs de schoollijn De laatste schoolkrant van het cursusjaar 2004/05 ligt alweer voor u. In het afgelopen jaar is weer van alles gepasseerd. Natuurlijk heel veel zaken die ieder jaar aan het eind van het schooljaar genoemd worden. Ik denk dan aan de schoolreisjes die gelukkig allemaal weer goed verlopen zijn, de sportieve evenementen zoals bijvoorbeeld schoolkorfbal en voetbal enzovoort. Naast die gebruikelijke zaken werden we geconfronteerd met de ernstige ziekte van Jesse van der Molen. Na 2 operaties is Jesse nu bezig met een kuur om de ziekte onder de knie te krijgen. We hopen en bidden dat dit tot de felbegeerde genezing mag leiden en wensen Jesse en zijn gezin veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Verbouwing fase 1 t/m 3 Het laatste half jaar heeft de verbouwing van De Librije letterlijk en figuurlijk het nodige stof doen opwaaien. We zijn inmiddels bezig met de afronding van de verbouwing. Als alles loopt zoals gepland wordt de eigenlijke verbouwing vóór de laatste week afgerond. In de laatste weken van de vakantie zullen er nog wel enkele naloop klusjes plaatsvinden, maar het einde is nabij. We zullen ons langzamerhand kunnen richten op de inrichting van de gewijzigde ruimtes. Het streven is in ieder geval dat we het nieuwe cursusjaar ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe voorzieningen. Natuurlijk zijn we ons bewust van het feit dat de ouders langzamerhand wel nieuwsgierig zijn naar het resultaat. Toch willen we uw geduld nog even op de proef stellen. Begin oktober hopen we samen met de kinderen het resultaat aan u te kunnen presenteren. In plaats van de gebruikelijke kinderboekenweek werken we dan aan het thema: Bouwen aan de toekomst. Dit project moet dan uitmonden in de opening van het vernieuwde gebouw, maar hoe dat allemaal vorm gegeven gaat worden houden we graag nog even onder de pet. Nogmaals verbouwen? Naar verwachting zullen we in de allerlaatste schoolweek de timmerman opeens bezig zien in de lokalen van de onderbouw. Als gevolg van een constructiefout hebben we sinds jaar en dag last van lekkages in de hal van de onderbouw. Dit uit zich vooral in vieze kringen in het systeemplafond. Dat gaan we nu effectief aanpakken en als het goed is zijn we dan in een keer van die steeds terugkomende vieze plekken af. De kozijnen in beide lokalen worden ingekort en de ramen worden vervangen. Op het dak zal de dakbedekking waar nodig vernieuwd worden en komt het geheel opnieuw in de verf. De planning is dat deze klus, voor wat betreft de aannemer, in één week geklaard kan worden. Gevolg is wel dat de beide onderbouw groepen in de laatste week wat heen en weer zullen reizen tussen verschillende leslocaties maar daar is helaas niets aan te doen. Gelukkig is het de laatste schoolweek en hopelijk mooi weer. Sport- en spelmorgen De oudercommissie heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de organisatie van de sport-en spelmorgen op woensdag 20 juli. Men heeft een uitgebreid programma in elkaar weten te zetten met veel activiteiten. Gelukkig kon daarbij een beroep worden gedaan op een grote groep ouders voor de begeleiding. Zonder die inbreng is een dergelijke schoolbrede activiteit niet haalbaar. Fijn dat er zo n 50 vrijwilligers gevonden konden worden! Nu maar hopen dat het weer ons niet in de steek laat, hoewel de oudercommissie ook daar al een oplossing voor in het vat heeft. Cursusjaar 2005/06 In het komende cursusjaar blijven de meeste teamleden in dezelfde groep lesgeven. Alleen in de groepen 1, 2 en 3 hebben we dit jaar voor een andere opzet gekozen dan gebruikelijk. We streven er naar om de groepen in de onderbouw niet te groot te laten worden. Als gevolg daarvan hebben we het komend cursusjaar gekozen voor een combinatiegroep 2-3. Deze groep zal fulltime door een leerkracht en een klassenassistent gerund worden. Hierdoor kunnen we er zorg voor dragen dat de groep 2 kinderen het kleutereigene kunnen behouden en de kinderen van groep 3 op een goede manier hun programma doorlopen. We zien de organisatie van deze combinatie als een uitdaging en werken zo met een reeds oud concept uit het Opsterlandse Open School model. 3

5 7 september 13e LFPT Meteen de eerste schoolweek organiseren we de jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin. Vorig jaar is het goed bevallen om dit in het begin van het cursusjaar te doen. Nu de vakantie zo laat eindigt moeten we er bovendien snel bij zijn, omdat het anders veel te vroeg donker wordt. We hopen dat we weer op een grote deelname mogen rekenen. Noteer deze datum dus alvast voor een ontspannen fietstocht door onze rijke omgeving. Vakantierooster 2005/06 Als we dan toch de agenda er bij gepakt hebben kunnen we meteen de vakanties ook overnemen. Herfstvakantie van 24 oktober tot en met 28 oktober (31 oktober Gerdykster merke) Kerstvakantie van 26 december tot en met 6 januari Voorjaarsvakantie van 20 februari tot en met 24 februari Paasvakantie van 14 t/m 17 april Meivakantie van 1 t/m 5 mei Hemelvaartsdag + vrijdag van 25 t/m 26 juni Pinkstervakantie 5 juni t/m 7 juni Zomervakantie van 24 juli t/m 1 september Tenslotte We hebben een enerverend cursusjaar achter de rug. In september kunnen we beginnen in een vernieuwd gebouw. Iets om alvast naar uit te kijken. Ook de kinderen van groep 8 hebben een grote verandering voor de boeg. Afscheid nemen als de oudsten van de basisschool en dan weer als de jongsten starten in het voortgezet onderwijs is een hele verandering. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe en heel veel succes op jullie nieuwe school. 4

6 Notulen van de algemene ledenvergadering (tevens jaarvergadering) van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk e.o gehouden op 1 juni 2005 Opening Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten in het speellokaal. De voorzitter is verheugd dat er een prima opkomst is. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 145 en gaat ons daarna voor in gebed. Bericht van verhindering is ontvangen van: Riny Bouma, Christien Driesprong, Janny Fabriek, Akkie Heidstra, Henk Mulder, Jaap Koppert, Anneke en Jörg v.d.molen, Gerrit v.d. Iest en Finny Lap. Het schooljaar was een rustig en goed jaar al waren er de bouwperikelen. Op het schoolplein hebben we weinig tot géén last van de bouwvakkers. Alhoewel iedereen nieuwsgierig is krijgt ieder in sept./okt. de gelegenheid om het resultaat te zien. Els Zijlstra heeft vanmorgen haar certificaat voor taalcoördinator gehaald. Gefeliciteerd. Christien Driesprong en Bonny Wouda zijn geslaagd voor BHV. Ook gefeliciteerd. Nu zijn er weer voldoende BHV-ers op school. Notulen Uit de vergadering komt een tip n.a.v. de extra ledenvergadering vorig jaar. Plan direct twee ledenvergaderingen een half uur na elkaar. De voorzitter meldt dat onze statuten dat anders voorschrijven. De notulen van de algemene vergadering van 28 april 2004 worden goedgekeurd en vastgesteld. Jaarverslag Het jaarverslag 2004 wordt vastgesteld en goedgekeurd. Financieel De penningmeester geeft een korte toelichting op de exploitatie van school. Bij overige baten staat Overschrijdinguitkering, deze heeft betrekking op de jaren 96 t/m 2000 en is nu uitgekeerd. Dit is een mooi bedrag zodat het exploitatieresultaat daardoor in de plus kwam. De begrotingskosten voor gas en elektra zijn hoger gezet i.v.m. de te verwachten hogere kosten. Niet meegenomen in de begroting zijn de kosten van de verbouwing, omdat de school van de gemeente vergoedingen krijgt die je tegen elkaar kunt wegstrepen. Vraag: Wat is reproductie? Dat zijn kopieerkosten. Bij de exploitatie van de vereniging staat bij de overige uitgaven, schoolzwemmen. De Gemeente heeft vorig jaar het schoolzwemmen afgeschaft. Maar nu heeft sportcentrum Kortezwaag de scholen in Gorredijk in de gelegenheid gesteld om tegen een kleine bijdrage toch te kunnen schoolzwemmen. De vereniging neemt deze kosten op zich. De begrotingskosten voor schoolreisjes e.d. is ook hoger gezet, omdat deze kosten ieder jaar stijgen. De rente op de spaarrekening was hoger dan begroot, omdat er een nieuwe spaarrekening met hoge rente geopend is. Verder is op de Balans te zien dat de lening van het Pc-privé-project voor een groot deel is terugbetaald. Vraag: Waarom zijn er twee exploitatierekeningen? Is dat niet extra werk? Op papier staan ze hier gesplitst, maar bij het boekhoudkantoor wordt het in één keer verwerkt. Begrotingscommissie Ate Dijkstra meldt dat Gerrit van der Iest (nu niet aanwezig) en hijzelf de financiële stukken ingekeken hebben en er geen op- of aanmerkingen over hebben. De vergadering stemt ermee in dat het financiële verslag en de begroting over 2005 goedgekeurd wordt. Een woord van dank voor de begrotingscommissie. Ate Dijkstra heeft drie jaar in de begrotingscommissie gezeten en is aftredend. Karin de Boer is bereid om volgend jaar de begroting te controleren. De voorzitter zal contact opnemen met Gerrit van der Iest of hij bereid is om volgend jaar nogmaals zitting te nemen in de begrotingscommissie. Bestuursverkiezing We nemen afscheid van twee bestuursleden. Als eerste Mieke Bos. Ze heeft vijf jaar in het bestuur gezeten, waarvan meer dan vier jaar als notulist. Knap dat ze met een paar krabbels zulke notulen kon schrijven. Ook de kritische inbreng die Mieke tentoonspreidde werd gewaardeerd. 5

7 Hans Breeuwsma heeft zeven jaar in het bestuur gezeten. Altijd rustig aanwezig, genuanceerd, en zeer op de hoogte van de huidige regelgeving, gemeentezaken en arbowetgeving. De verwoording naar het bestuur toe was duidelijk. Hij was het gezicht naar de Oudercommissie, zodat er prima werd gecommuniceerd. Als de Oudercommissie klussen organiseerde dan was Hans ook aanwezig. Het ga jullie goed. De voorzitter wil dat graag onderstrepen met een bon en bloemen. Als nieuwe leden worden met instemming van de vergadering benoemd: Renske Dijkstra en Jaap Koppert. Beide welkom in het bestuur. Oudercommissie Jan-Siert Tjeerdsma meldt dat er een foutje in het verslag van de MR geslopen. Bij samenstelling MR staat Jan Kootstra dit moet zijn Coby Jeensma. Hierna worden het jaarverslag van de Oudercommissie en het verslag van de MR vastgesteld en goedgekeurd. Gerda Abma neemt het woord. We nemen afscheid van twee oudercommissieleden. Als eerste Wilma Numan (niet aanwezig), zij heeft zich vooral bezig gehouden met zaken rond het overblijven en nu nog de activiteit op de laatste schooldag. Ook voorzitter Jan-Siert Tjeerdsma neemt ook afscheid. Zelf heeft Gerda goede herinneringen aan hun samenwerking. Het was wel rommelig en ook wel moeilijk voor Jan-Siert met al die dames. Beiden krijgen een bon en bloemen voor hun inzet. Als nieuwe leden worden met instemming van de vergadering benoemd: Johan Koopmans en Henk Mulder. Beide welkom in de oudercommissie. Rondvraag Geen vragen. Spelen is beter dan testen Hieronder volgt een samenvatting van het verhaal wat prof. Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer over haar boek Een stevig fundament verteld heeft. Zij werkt al 30 jaar in het Academisch Ziekenhuis Groningen. De laatste tijd echter krijgt ze kinderen in haar praktijk waar niets mis mee is. Wat is er dan wel mis. Ze stelt dat de pedagogiek te gemedicaliseerd is, er wordt om produkt om prestatie gevraagd. En niet of het kind wel lekker in z n vel zit. In de vroeg-kinderlijke ontwikkeling heeft het kind een ontpoppingsproces. Het kind gaat van niks naar praten als brugman. Een kind ontwikkelt zichzelf als het liefde, aandacht en structuur krijgt. Er moet een balans gevonden worden vanuit de omgeving en wat je kunt laten geworden. Er is een grote variatie in ontwikkeling van kinderen. Zo is er de schoolrijpheid. Dat proces gebeurt tussen het 4 de en 7 de jaar., dit is de lichamelijke en psychische geschiktheid om naar groep 3 te gaan. Kan het kind rustig zitten luisteren, zich aan regels houden. En als dat allemaal niet lukt waarom dan het kind niet nog een jaartje over laten doen. Prof.Goorhuis is tegen toetsen op kleuters en er is momenteel te weinig ruimte voor kleuters om spelenderwijs uit te rijpen. Kleuters zijn niet gebaat bij een didactische aanpak. Vraag: Hoe denken onze leerkrachten hierover? Vanaf 1985 wordt eraan gewerkt om de kleuter kleuter te laten blijven, maar dat wordt ons van overheidswege steeds moeilijker gemaakt. Bepaalde gelden en scores dwingen de school soms om anders te doen. Een ouder zegt dat je al op het consultatiebureau geprest wordt dat je kind toch echt al meer woorden moet kennen op die en die leeftijd. Vraag: Op deze school gaat volgend schooljaar een combinatiegroep 2/3 van start. Wat vindt mw.goorhuis daarvan? Daar zou ze niet direct voor kiezen i.v.m. de schoolrijpheid.. Advies is wel leerstof van groep 3 niet aan de kinderen van groep 2 voor te schotelen. Eindigen we met de verscheidenheid van kinderen te vergelijken met een tuin van bloemen; bloemen die in september bloeien, bloeien niet in april. Mw.Goorhuis wordt door de voorzitter bedankt voor haar verhaal met een bon en bloemen. Afsluiting Tseard Kuperus sluit af met een gedicht dat aansluit op het verhaal van onze spreekster, en de voorzitter wenst ons allen wel thuis. De presentielijst wordt door 46 aanwezigen getekend Juni 2005, Trea Abma-Mulder 6

8 Lopen voor Unicef. Het is alweer 4 jaar geleden,maar misschien weten jullie het allemaal nog wel. Je grote broer of zus mocht toen meedoen aan de sponsorloop om geld bij elkaar te lopen voor Unicef. Op het korfbal/rugbyveld werden rondjes gelopen.ieder kind had van tevoren bij buren,familie en vrienden sponsors gezocht.je kreeg toen voor elk rondje dat gelopen werd een geldbedrag. Jij (bovenbouwer van nu) was toen te klein om mee te doen.jij hebt toen de andere kinderen aangemoedigd en hebt meegedaan aan een kleurwedstrijd. Nu ben jij aan de beurt. Op 30 september (dus na de grote vakantie) is er weer een Unicefsponsorloop in Gorredijk. Alle bovenbouwkinderen (groepen 5,6,7 en 8) van alle basisscholen in Gorredijk doen mee. Ook dit jaar is het weer op het korfbal/rugby veld. De kinderen van groep 1,2,3 en 4 doen dit jaar weer mee met een kleurwedstrijd. Er wordt gelopen van tot Het geld wat jullie bij elkaar lopen gaat dit jaar naar de kinderen in Brazilië. Veel kinderen gaan daar nog niet naar school en leven in sloppenwijken. Unicef zorgt dat ze naar school kunnen en ook na schooltijd wil Unicef hen opvangen. Ze kunnen gaan sporten of huiswerk maken op school. Na de vakantie krijgt iedereen die meedoet met de sponsorloop het blad Kids United, hierin staan veel verhalen van kinderen die in Brazilië wonen. Ook worden na de vakantie de formulieren uitgedeeld zodat iedereen sponsors kan gaan zoeken. We hopen dat we jullie allemaal zien op 30 september,samen met jullie ouders/verzorgers/ opa's/oma's/ooms en tantes om jullie aan te moedigen!!!! Prettige vakantie allemaal en tot ziens op 30 september. Namens Unicef-comite Gorredijk, Marianne Broekens tel.nr

9 8

10 Bijna zomervakantie, de kinderen hebben er al zin in!! De laatste weken hebben we gewerkt over De Lente, De Boerderij, Vaderdag en nu dan de Zomer. Een flink aantal kleuters van onze groep gaat na de zomervakantie naar groep 2. We vonden het fijn dat ze bij ons waren en we wensen ze veel plezier bij juf Joke & juf Grietje of bij juf Els & juf Elisabeth. Rest ons nog om u een hele fijne zomervakantie toe te wensen en graag tot ziens in september!! Elly, Riny en alle kinderen van groep 1. v.l.n.r: Abram is dol op trekkers, hier tekende hij een oude trekker voor ons. Anna tekende zichzelf op de glijbaan met een mooie deur ernaast. Arjen dacht bij het tekenen aan de kermis in Gorredijk: een auto van de kermis! v.l.n.r.: Linda tekende voor ons een bloem die water kreeg, Jonathan is in gedachten al bij de zee en laat ons de golven zien, Gwen heeft voor ons getekend wat ze in de bouwhoek maakt en Lotte tekende zichzelf in het zwembad. Weer 4 mooie tekeningen! V.l.n.r: Thijs tekende een ijscohuis waar je ijsjes kunt kopen, Lize tekende een heuse prinses, Hille-Jan tekende zijn heit die de caravan alvast klaarmaakt voor de vakantie en Lisanne tekende zichzelf met mama, ze zijn aan het knuffelen. In groep 1 hoor je soms leuke uitspraken: Kunnen we ook een beetje doorschieten? (Peter vraagt of we ook een beetje kunnen opschieten). De oma van Peter had gestookt (gekookt) water voor zijn ontstoken oog. Famke had een meerkoe(t) gezien die onderdook en daarna dood in het spriet (riet) lag. 9

11 Mirthe heeft zichzelf met haar moeder getekend in de vakantie, famke het zwembad, lisa heeft zichzelf getekend verstopt achter een muurtje, geert-jan en david hebben weer een zwembad getekend. Sander houdt van vissen, fenna heeft zichzelf bij een zwembad getekend, rick houdt van ijsjes, nynke vindt de eendjes in de vijver leuk en aili heeft de kinderen uit de groep getekend. Prettige vakantie 10

12 De Librije Fashion Line was een groot succes! Aan deze grote modeshow gingen een aantal weken van hard werken vooraf. Er werden prachtige super coole T-shirts ontworpen, liedjes geoefend en gezongen, dansjes geleerd. De hal was omgetoverd tot een echte kledingwinkel met spiegel en paskamer en een schoenenwinkel met hééél veel schoenen. We zijn zelfs bij de kledingcentrale en een echte schoenenwinkel geweest. Er werd heel wat gepast en veel verschillende creaties werden uitgeprobeerd. Lopen op de catwalk is een hele kunst, en dan ook nog op de maat van de muziek. Het resultaat was geweldig! Hieronder zijn onze sterren nog eens te bewonderen. De super coole t-shirts van Mathijs Grijze, Margje Joke, Joost, Lotte en Mathijs v/d Walle. (van links naar rechts) keeper Astrid en voetballer Marin boef Jeldert, politieman Sverre en boef George prinsessen Melissa en Iris brandweerman Lorenzo, CHIPZ! (Dinesh, Ilse Marrit, Ilse en Melvin), Pippi Langkous Samantha 11

13 Sybrich: de bus Marije: luchttrappers Jorden: apenkooi, slingeren, in de ballenbad, glijden, op de kabelbaan. Morgan in het ballenbad Niek : apenkooi Schoolreisje Waar gingen we heen en wat deden we daar? Astrid: We gingen met de bus. Marin: Sommige van groep 1 gingen in de 2 e bus, omdat niemand ergens kon zitten, anders moesten ze op de grond zitten. Ilse Marrit: We zouden in de dubbeldekker gaan. Jitske: de ringen waar je met je handen aan moet hangen Mathijs v/d W: We gingen naar Sanjesfertier, we gingen daar eten. Sverre: Er waren helikopters, daar moest je traapen. Dinesh: Je moest met een juf anders was het te gevaarlijk. O nee, anders is het zo zwaar om te trappen. Melvin: en de kabelbaan daar kon je naar beneden roetsen. Lars : ik ga in de draaimolen Margje Joke: Er was een treintje. Ilse Marrit: toen ik erin zat, zat het treintje vast, die mevrouw zou het nog één keer proberen. Jorden: Je moest in de skelter zitten en dan gaan racen. Lotte: Er was een glijbaan buiten, daar moest je op klimmen, er was een hangspel met ringen en dan moest je zo doen (doet het voor) en dan liet ik me gewoon maar los. Kim : it springkussen mei Marin, ik en Ilse Marrit Astrid: Ik was nog in het springkussen. Jeldert: Ik was in een bordklimrek, eerst ging ik over de kop en toen ging ik hangen en toen liet ik me los. Tjeerd: met de graafmachine in de zandbak 12

14 Donderdag 19 mei gingen wij op schoolreisje naar Sânjesfertier, niet met een dubbeldekker, maar wel met 2 bussen. Spannend hoor, wij gingen skelteren, in de ballenbak, op het springkussen, in het treintje, op de kabelbaan, in de draaimolen enz. enz. Het was een vet leuke dag. De tekeningen op deze bladzijde getuigen van veel plezier. Amelia: In de fiets Kabelbaan. Ruben: In het klimrek. Jamie: Op de skelter met de verkeerslichten. Hidde: In de kabelbaan. Kevin: In de fiets op de kabelbaan. Jontys: In de bus met Melvin, Lyon, Marin en de chauffeur. Jort: In het treintje met Annemieke, Mathijs Gr., Melvin en Laura. Larissa: Met zijn allen in de bus naar Sânjesfertier. Sjoerd: In de draaimolen. Lyon: Een bus vol kinderen. 13

15 Bijna aan het einde van het schooljaar blikken we terug; wat voor leuke dingen hebben we ook al weer gedaan en wat vond je het áller-állerleukste in groep 2? Na de zomervakantie ga je naar een andere groep, waar heb je het meeste zin in? Ester: met de duplo spelen en een huis maken van Pippi. Richard: met ester spelen, zij is Pippi, ik Tommie en Hidde is het aapje. Edwin:kiezen en knutselen en ik heb zo`n zin om de nieuwe school te zien. Melvin: het leukste vind ik bij jullie in de hoeken. Mart: spelen in de bouwhoek, rekenen, en in de timmerhoek. Rienk: spelen en rekenen. Jelmer: Lazy (bouwmateriaal) uit de rode bak, met de Lego en voetballen op het plein. Mirjam: in de poppenhoek was het leukst en rekenen en lezen daar heb ik zin in. Annemieke: ik heb zin om straks te lezen en te schrijven en ik vond het leuk om een bij te maken en om Pippi te spelen. Laura: ik vond het leuk dat ik 2 juffen had die leuke spelletjes konden bedenken. Eljah: het was leuk om te kleien en te verven en te tekenen. Ik vind het gezellig op school. Julia:kleuren, knuffelen met Ed en Beertje. Ik denk dat ik in groep 3 kan lezen. Rosanne: (is hier nog maar een week) Met Laura spelen op het plein. 14

16 Bouwen: we hebben in groep 3 de afgelopen periode over het thema bouwen gewerkt. Natuurlijk omdat we de praktijk wel van heel dichtbij konden volgen. Natuurlijk omdat we het van heel 15

17 We hebben in gr. 3 gewerkt over de bouw. Eerst een leergesprek waar vele begrippen aan de orde zijn geweest. Er is een bouwvakker geweest om onze vragen te beantwoorden en we hebben er veel boeken over opengeslagen. We hebben er lesjes over gemaakt en we zijn met elkaar naar Doeland geweest om opdrachten te maken. Natuurlijk hebben we de bouw van het nieuwe lokaal dagelijks gevolgd. Wat vond je het leukste in groep3? Femke; het krijgen van een cadeautje van Sinterklaas Jelmer; dat we allemaal een cadeautje kregen met Sinterklaas. Een pop waar een geluidje uitkwam. Jurjen; dat mijn zusje op school kwam en ik op het kleine plein met haar kon spelen. Susanne; dat we van alles hebben geleerd, sommen uitrekenen, schrijven, lezen. Zeb; dat wij in de doos verstopt zaten toen Sinterklaas kwam. Dat was erg spannend. Ilse; pasen dat ik samen met mijn vader en moeder en broers naar de Skans ging. Dat was erg gezellig. Henkie; het Sinterklaasfeest met al die cadeautjes. Rutger; het kerstfeest samen met gr. 4 feest vieren, met zijn allen liedjes zingen met de gitaar. Patrick; de werkles met de spelletjes Chantal; leren rekenen en leren schrijven en spelletjes doen met de werkles. Iris; werkles op de computer Marije; werkles verhaaltjes schrijven Sjoerd; boeken (documentatie) lezen en vrij spelen met de lego. Mirjam; paasfeest het gedichtje opzeggen, er waren heel veel mensen. Lisanne de Jong; voor het eerst naar groep 3 gaan, dat was spannend. Celine; het verjaardagsfeest van juf Bonny het snoepje happen met water. Gezina; rekenen, de sommen zijn niet moeilijk. Jente; spelletjes kwartet spelen Yldau-mare; op de computer Nynke; kinderboekenweek zelf instrumenten maken. Ronald; leren schrijven met de vulpen. Danny; rekenen sommen met de knikkers. Sarenha; knutselen, het werkje met het prinsesje. Hendrik; in de sneeuw een sneeuwpop maken. Lisanne w.; kerstfeest vieren met groep 4 Iedereen een fijne vakantie! Van gr. 3 en juf Bonny 16

18 Knutselen Tekenen Rekenen Taal Zingen Buitenspelen Rekstok Klimrek Tikkertje Lezen Elida. We hebben 2 leuke juffen en 29 kinderen. De juffen zijn Christien en Minke. Ze leren ons veel. Bjorn Groep Groep Vier Groep Vier is Groep Vier is Leuk Daaaaaaaaaaaag Chantal Groep Vier Hoi Hallo Mijn pen schrijft Ik zit Aan Tafel Doei Martijn Groep 4 In Groep 4 Was Het Leuk Ik Moet Naar Groep 5 Jammer Myrthe Groep 4 Juf Laptop Lezen Taal Rekenen Lezen Rekenen Taal Schrijfen Leuk Johannes Groep 4 heeft veel papier Of één maniermet papier van 4 Regina Groep 4 We gaan bijna naar groep 5 Dat is leuk Rianne Ik vond het leuk in groep 4 het leukste vond ik buitenspelen en gymmen. Ik had ook een boekje dat heet erin geluist, dat vond ik het leukste boekje. Olaf Groep 4 Rekenen Schrijven Gym Lezen Zingen Projectschrift Knutselen Hulpen Tekenen Luisteren Groep 4 Groep 4 is Groep 4 is leuk Groep 4 is leuk leuk Jippie Groep 4 Leren Rekenen Schrijven Taal Zingen Werkjes Maken In De Klas Leuk Erik Ik Ik Ga Ik Ga Naar Ik Ga Naar Groep Vijf Leuk Rieneke Thomas Abma Jildou Eerst kon ik niet goed rekenen maar toen ging juf mij helpen en toen ging het. Juf zei: je moet niet denken, o wat veel sommen maar je moet denken, dat kan ik wel en nu lukt het me heel goed. Greg Groep 4 nee dat is niet een mier Groep 4 is ook geen vampier Groep 4 is een klas en ik speel op mijn bas De juffen zijn lief, iedereen is lief. Emily 17

19 Vakantie Op Vakantie Dat Is Leuk Echt Leuk Hoor Vakantie Leuk Vakantie Kamperen Tent Slaapzak Luchtbed Slaaptent Speeltuin Glijbaan Schommel Touwladder Vrij Patrick Vakantie Tent Vakantiehuisje Slaapzak Luchtbed Slaaptent Buiten Eten Pan Vuur Kamperen Monique Ilse Vakantie Huisje Zwemmen Spelen Fietsen Restaurant Water Barbecue Bolletjes Afwassen Leuk Joanne Vakantie Ik ga naar het strand. Daar zit ik op het zand. Mijn vader en ik springen in zee. Dan doet mijn moeder ook mee. Mijn vader duwt mij onder water. Dan roept mijn moeder olé olé Ik vind vakantie leuk omdat je dan vrij bent van school want dan kan je zwemmen als het mooi weer is en dat is het einde. Joyce Vakantie Zwemmen Drinken Samen Bos Vissen Buitenland Gezin Buiten spelen Vrijdag Bauke Vakantie Zwembad Speeltuin Strand Zwembad Speeltuin Leuk Gevoelig Mooi Vakantie Vakantie Spelen Zwemmen Spelen Zwemmen Speeltuin Spelen Zwemmen Speeltuin Schommel Campers Jeroen Vakantie is leuk Naar een land Naar nieuwe vrienden Eten Sven Thomas Klabbers Groep 4 In Groep 4 In Groep 4 Rekenen In Groep 4 Rekenen Taal Goedgelezen Luca Dennis Frankrijk Warm Stokbrood Zwemmen Slaapzak Tent Buiten Samen Eten Spelletjes Vrijheid Fenna In de vakantie ga ik naar Italie. Ik verheug me er heel erg op maar het is 14 uur oftewel 1350 km rijden en ik ben snel autoziek en dat is niet zo mooi. Arjen Vakantie Spelen vrij Speeltuin Oranjestad Vrolijk Buiten Ijsje Barbecue Fietsen Leuk Richard - Raoel 18

20 in vakantie stemming Ik ga dit jaar naar De Helfterkamp in Vaasen. Er zijn ook hondenen dat is heel erg leuk Echt iets voor mensen met kinderen. En ook naar Borger, naar welke camping weet ik nog niet. En tenslotte nog naar Luxemburg. Daar gaan we naar een Museumkasteel. Dat is echt te gek. Verder ga ik nog een dagje naar Het Verkeerspark in Assen. Een echte tip voor een dagje uit. Hier nog een tip in Nederland: Julianadorp (ook in Vaasen) En dat doen we allemaal met onze vouwwagen. Lars Ik ben naar een korfbalkamp geweest. Het was hééél leuk. We zijn naar Duinezathe geweest. Daar was een hele leuke waterglijbaan. Daar moet je met een bootje af. Er waren drie waterglijbanen. In de groene werd je het natst. En bij de kampeerboerderij gingen we spelletjes doen zoals: voetbal, basketbal,enz. En net toen we vlaggenroof gingen doen toen werd ik opgehaald. Maar het was leuk! Vera We zijn in Italië geweest. We moesten wel 2 dagen in een auto. Maar dat was niet erg want ik en mijn broertje en zusje kregen cadeautjes. Toen we er waren zagen we dat het wel een vies land was want er lagen allemaal sigaretten op de grond. Maar het was wel heel mooi! Ik heb ook nog foto s van toen. De camping was ook oké!! Een groot veld met tenten eromheen. Eline 19

21 Wij hebben gefietst in de vakantie. Er waren toen veel mensen aan het vissen. We hebben toen 30 kilometer gefietst. We hebben één keer gestopt. We hadden het toen heel warm. Het leuke was dat we toen ook nog in de speeltuin in Beetsterzwaag geweest waren. Christiaan Ik vond het vorig jaar in De Efteling heel leuk. Want toen was ik daar voor het eerst in de over-de-kop-achtbaan. En Marijke was toen ook mee. Er waren leuke attracties en we sliepen in het Efteling-hotel. Dat is het mooiste hotel daar. We zijn er 2 dagen geweest. De droomvlucht was ook heel leuk. Je zag elfjes en kastelen. (droomvlucht is ook een attractie) De Efteling was heeeeeel leuk. Wij waren in de juni-vakantie daar met onze familie. En wel 4 dagen, leuk hè. Die vakantie heette Flevostrand. Dat is vlak bij Harderwijk. Daar hadden we veel watergevechten gedaan. We gingen vaak naar het meer en vanaf het meer kon je het Dolfinarium zien. We hadden gebarbecued en toen gingen we naar huis. Michelle Rutger Wij gingen 15 november naar Tenerife en toen was het de laatste dag hartstikke benauwd. Het was s avonds wel 25 graden. En toen gingen we een heel eind lopen langs het strand en door hele drukke straten. Het leukste was op het laatst toen we op een bankje (hoger dan het strand) gingen zitten naar de zee kijken. Heel erg leuk was dat. Marijke Groep 5 wenst iedereen een mooie zomer 20

22 In groep 6 spraken wij met elkaar over het mooiste plekje op de Librije. Welke plaats op de Librije heeft Allard(TV,stoel en poef) voor jou de mooiste herinnering! Als tweede opdracht hebben de kinderen nagedacht over de vraag, Waar denk ik aan als ik groep 6 hoor (ALVAST EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE GEWENST) Arjan(plein en school) Daniek(rekstokken) Evelien(klimrek/rekstok) Eerste dag groep 6 :deed alles fout bij juf wietske waarom weet ik ook niet Tweede dag groep 6:meester joop de hele dag Derde dag groep 6:eindelijk de eerste keer gym Vierde dag groep 6:had zin in groep 7 maar daar minke aaltsje Vijfde dag groep 6:meester joop de hele dag toch weer gym en computeren Eerste week is voorbij (had geen zin in maandag(juf wietske weer )) Maandag:ik moest een smoesje bedenken om niet naar school te hoeven (Omdat we juf wietske hadden)lukte niet dinsdag: maar meester joop denkt wel dat hij grappig is woensdag:weer gym ik had gehoopt dat ik morgen ziek was donderdag:ik smeek mijn moeder om donderdag middag niet naar school te gaan mocht niet(gespijbelt) vrijdag:weer computeren en gym kan nu niks meer bedenken p.s. als het schooljaar afgelopen is ga ik flippen Jeroen(ingang gem.ruimte) Jacob(de leespoef) groetjes gerke Jan(klimrek) De herinnering van groep zes. Het leukste uit groep zes vond ik de verjaardag van meester. Het was een leuk feest met veel lol. En verder ook nog andere leuke dingen. Een tijd later lag er wel iets van 20 centimeter sneeuw. We hadden met groep 8 en groep 4 een leuk (misschien iets te ruig).sneeuwballen gevecht.wij wonnen want groep 8 gaf zich over wij waren met meer, Louise(polonaise in de klas) Groep 7 groep 6 groep 5 groep 3 ook een paar. En over een paar weken ben ik jarig dat word denk ik het leukste van het jaar. Nu is groep 7 op kamp en straks gaan wij ook op schoolreisje. Ik heb er erg veel zin in. We hadden dit jaar ook een leuke vakantie naar earnewoude. Het gymmen vind ik ook erg leuk. We hebben met juf wietske veel dingen geknutseld en op dit moment een zon. Lotte (rekstokken) Wand het is nu zomer. Ik vond het heel leuk in groep zes. En vind het jammer dat we weg gaan. Maar je moet toch eens verder gaan. Hopen dat wij ook nog eens in de nieuwe klas mogen leren. En bij de wc s gaan de lichtensteeds aan en uit. Ivar Bos 21

23 Mijn herinneringen van groep 6. Wender(hoek bij de bankjes) In groep 6 heb ik het prima naar m n zin gehad. Linda (rekstok) Eerst was het even wennen. Maar als je er en paar weken in groep 6 bent, is het best leuk. Ik was erg benieuwd naar de lessen. Waarneer we gym zouden hebben en of we ook zouden zwemmen. We hebben een leuke meester en juf. Ze kunnen allebei heel streng zijn maar ook wel aardig en meester joop kan ook heel grappig zijn. Met vriendinnen heb ik soms wel ruzie.maar verder ging alles wel goed. We gaan woensdag zwemmen en vrijdag middag gymen. In plaats van zwemmen deden we eerst gymen.we gingen ook naar Hemrik voor schoolkorfbal. Dat was erg leuk. Ik weet niet hoeveel we waren. Iedereen zegt iets anders.ik moet altijd dinsdag overblijven. Dan gingen we vaak op de schommels.nu is het het eind van het school jaar. Yvonne (lokaal) Ik heb een fijn schooljaar gehad.ik ga naar groep 7 en ik hoop dat dat ook zo leuk word. Janine koppert groep 6 Was een hele leuke groep Jammer dat ik dan al naar groep 7 moet Ik vind vaak het leukste dat je zo iets voor je zelf Mocht tekenen.ook was het leuk toen tessa en ik gingen omwisselen van plek of zoals vandaag Jesse (betonbuizen en klimklauterrek) juf wietske legde een som uit aan mij. tessa snapte toen wel toen ze omzag wisselende wij van plek om toen vroeg ze alles aan tessamaar ook had ze wel dat ze gewoon tessa tegen amber zei en anders om.voor juf wietske was dit ook nog maar het eerste jaar Amber Jitze (plein en ingang) Begin groep 6: WAT EEN EIND NOG!!! We kregen een nieuwe juf ze hete juf Wietske en een ( oude ) meester HAHA!!! meester Joop hij is streng,serieus en denkt altijd dat hij grappig soms was dat ook wel zo. Midden groep 6: goh, wat gaat de tijd snel!!! Kerstvakantie yes!!!2004 geëindigd begin 2005 ik krijg een gebroken pols en moet knutselwerkjes missen shit!!! Verder was alles heel leuk!!! Eind groep 6: jo!!!nu al weer klaar???!!! Bijna op schoolreisje!!! Heb ik zin in!!! José Willem Jan (plein) Toen er heel hoog sneeuw lag hadden we vrij de eerste dag. de volgende dag niet,maar we hadden extra lang pauze.we hadden een sneeuwbal gevecht met groep8 en groep4. Wij wonnen.(groep 5-6-7)Daar naar meesters verjaardag.we gaven hem cadeautjes.dat was leuk want hij trakteerde op van alles aan ons.met de a-b-d-show wonnen groep7 en groep8 de eerste prijs. En ze kamen ook nog op televisie. Van Marcel school jaar 2004 en augustus 8.30 ging ik naar groep 6.we mochten allemaal en tafel uit zoeken eind groep 6,8 juli 2005 ging en we op school reis,naar het dolfinarium het was heel luik vooral de zeehonden deden grappig.de nieuwe speeltuin was leuk doei ik ga Van Stefan Het schooljaar was heel leuk.ik wil niet naar naar groep 7 toehet lijkt me daar veel te saai. Op het laatst in groep 6 zaten amber en ik naast elkaaraltijd als juf wietske er was lag amber bevoorbeeld een som uit die ze moest zeggen Als ze het dan op het bord schreef wisselden amber en ik om van plekdan zij ze tegen mij bedoel je zo?en dan zij ik nee ik deed het op een andere manier En dan deed ze het op die manier die ik ver plek omtelde Dan Wisselden we weer van plek om En zo ging het dan door.en we hebben nog veel meer grappen uitgehaald Ook bij meester joop Van Tessa 22

24 Woensdag: bij elke stop gingen we wat eten of wat drinken. We hadden 2 stoppen. We mochten onderweg niet eten of drinken. /op de fiets\ Die avond aten we eerst groente soep en daarna kregen we aardappelen met wortels en worsten en als toetje kregen we yoghurt met perzik er door. Die avond gingen we nog buurten. Er was overal snoep en drinken te zien, vooral chips. S ochtens gingen pas om half negen ontbijten, we moesten ook een lunchpakket maken voor tussen de middag. En die avond werd het weer een rotzooi. S ochtens gingen we eerst ontbijten en een lunchpakket maken en daarna moesten we de kamers en de gang op ruimen en schoonmaken. Johan Feije Teake, Gerrit, Michaël 23

25 Lezen van links naar rechts,van rechts naar links,boven naar beneden,van beneden naar boven en scheef. Duinen zathe We waren met kamp in duinen zathe. In duinen zathe waren veel attracties en veel lol. En hielke werd misselijk in de top dans. Maar de water bootjes waren nog al nat!!!!!!!!!!!!!!! Vooral de dichte Die spuit ook nog. Maar de baby attracties waren wel geinig hahaha. er waren ook kinderen inde de bosjes aan het picknicken (niet van onze school hoor) en dat mocht niet maar ze zijn wel betrapt Edo Om uur gaan we slapen om 8.00 uur ontbijten we. We krijgen vier soorten brood: wit brood, bruin brood, meergranen brood en bijna zwart brood met pitten. Als beleg hadden we jam, hagelslag, kaas en boterhamworst. We moesten broodjes smeren voor de middag, want s`middags zouden we naar een pretpark en het zwembad. De meiden van groep 8 hadden s`morgens corvee. Ze moesten de tafels dekken, afdrogen en vegen. De rest mocht toen buiten spelen. Buiten is een speeltuin. Daar staan 2 familieschommels, 4 schommels, een springkussen, een basketbalveld, een voetbalveld, een volleybalveld en een pingpong tafel. Om 9.30 verzamelen we op het terras voor het gebouw waar we eten en slapen. Een paar minuten later pakken we de fiets en gaan op weg naar het pretpark. We fietsen langs duinen waar schapen los lopen. En rijden dan Appelscha in. Om ongeveer zijn we bij het speelpark Duinen Zathe. In het park staat een waterglijbaan drie soorten: een gele, blauwe en een groene. Er is ook een glijbaan waar je met matten vanaf gaat. Er zijn botsauto`s. Een springkussen in de vorm van een walrus. Er is ook een rupsachtbaan. om gaan we naar het bosbad.om zijn we er.er staat een water speelhuisje,als je aan de sturen draait dan gaat het water harder of zachter.er staan 2 glijbanen en een rode een blauwe en een gele(maar die zat aan het speelhuis)de blauwe is een familie glijbaan en is 3meter breed.je kan er met zijn vieren van af.om gaan we terug naar het kamphuisje.die avond eten we karbonade bloemkool en aardappels en tomatensoep en als toetje eten we aardbeien yoghurt.die avond deden we bingo en spokentocht. THE END gemaakt door: Marlissa,Tineke & Sietske 24

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen.

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen. Het schooljaar zit er bijna op! De kinderen van groep 4/5 hebben keihard gewerkt en gelukkig ook veel geleerd. Wat ze hebben geleerd, vertellen ze hieronder. Ik heb dit jaar veel geleerd. Ik vind rekenen

Nadere informatie

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf.

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Agenda 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Bedankt!!!! Voor het poetsen, opruimen, tuintje bijhouden, het maken van de nieuwsbrief, ramen zemen, hulp bij Sinterklaas,

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Weet u wat wij in de laatste weken allemaal hebben gedaan in de onderbouw? Dat leest en ziet u in deze nieuwsbrief!

Weet u wat wij in de laatste weken allemaal hebben gedaan in de onderbouw? Dat leest en ziet u in deze nieuwsbrief! Beste ouders, Weet u wat wij in de laatste weken allemaal hebben gedaan in de onderbouw? Dat leest en ziet u in deze nieuwsbrief! Hartelijke groet, het onderbouwteam Nieuws uit groep 0 Leen de aannemer

Nadere informatie

18 juni schoolreisje duinen zahte

18 juni schoolreisje duinen zahte 18 juni schoolreisje duinen zahte We gingen met de bus naar Appelscha. De heen reis zat ik naast Hilke Er waren spring kussens en een paar attracties. Deze attracties waren er de super nova, Flying swing,

Nadere informatie

IK BEN LARS!!! GROETJES LARS KLOOTWIJK

IK BEN LARS!!! GROETJES LARS KLOOTWIJK IK BEN LARS!!! Ik zit in groep 8,ik ga naar RSG t rijks mijn niveau is : havo/vwo. Ik ben 2 keer naar een open dag van het Rijks geweest de eerste keer met een vriend en de tweede keer alleen dat was ook

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan Gedichten over kleuren In één van de taallessen zat de opdracht om een gedicht te maken over

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen Weeknieuws week 12 Locatie de Toverdoos 2 jarigen De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes

Nadere informatie

Schoolkrant juli 2013 van basisschool East-Kime/Bernegea

Schoolkrant juli 2013 van basisschool East-Kime/Bernegea Berneboel Schoolkrant juli 2013 van basisschool East-Kime/Bernegea Nieuws Wist u dat?: - Er komt een kindcentrum, dus onze school blijft bestaan! We gaan samen met Folsgare. - Alle kinderen uit de groep

Nadere informatie

Afscheid groep 8 3 JULI 2015

Afscheid groep 8 3 JULI 2015 Afscheid groep 8 3 JULI 2015 DE REGENBOOG Hallo iedereen, is en blijft een mooie en leuke school. De tijd op de Regenboog was super leuk, ik heb veel geleerd maar ook veel gelachen. Mijn klasgenoten en

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag Daan zwienenberg Dag 1 dinsdag Ik fiets naar school met mijn rugzak. Gingen we in de bus zitten en toen gingen we naar de domelaar we gingen uit de bus en we gingen naar het kantoor van de domelaar een

Nadere informatie

Borghbericht. Belangrijke data:

Borghbericht. Belangrijke data: Borghbericht Info : 3 Jaargang 14 : 04-09-2015 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 7 september Informatie-avond groep 1 + 2 9 september Informatie-avond groep

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Interview :Dani reporter : frank

Interview :Dani reporter : frank Interview :Dani reporter : frank 1. In welk atelier zit je? Koken. 2. Waarom heb je voor dit atelier gekozen? Omdat mijn stiefmoeder ook heel goed kan koken wou ik het ook proberen. 3. Uit welke groep

Nadere informatie

School herinneringen van groep 8

School herinneringen van groep 8 Hoi ik ben Sarah,ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 bij meester Tom. School herinneringen van groep 8 In groep 8 ga je scholen bezoeken. We gingen naar het Wiringherlant. We reden met een bus. Eerst

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

Nieuwsgearig. Nieuwsbrief juli. Voor alle ouders. 11 juli Vorige week zijn er al een aantal belangrijke data en tijden aan jullie doorgegeven.

Nieuwsgearig. Nieuwsbrief juli. Voor alle ouders. 11 juli Vorige week zijn er al een aantal belangrijke data en tijden aan jullie doorgegeven. Nieuwsgearig Nieuwsbrief juli Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin vindt u weer zoals gewoonlijk alle nieuwtjes, bijzonderheden en activiteiten binnen de groepen. Let ook even goed

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

nieuwsbrief van basisschool De Zevensprong

nieuwsbrief van basisschool De Zevensprong ' T KLEPPERTJE nieuwsbrief van basisschool De Zevensprong Nummer 4 jaargang 14 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl Directiepraatje: Beste ouders, Kamp: Het schoolkamp zit

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Op vakantie in Zweden vond Jasmijn deze schedel!

Op vakantie in Zweden vond Jasmijn deze schedel! Groepsnieuws groep 4 mei/juni Een tand eruit! Op vakantie in Zweden vond Jasmijn deze schedel! Belangrijke gebeurtenissen Finn, 2 e prijs met straatvoetbal! Verjaardag juf Op woensdag 25 juni vierde ik

Nadere informatie

Laatste nieuwsbrief 2013/2014. Schoonmaakavond. Wennen in de nieuwe groep 11-07-2014

Laatste nieuwsbrief 2013/2014. Schoonmaakavond. Wennen in de nieuwe groep 11-07-2014 1 NIEUWSBRIEF 22 11-07-2014 Laatste nieuwsbrief 2013/2014 Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog één week te gaan en dan gaan we genieten van de zomervakantie. Maar de week is goed gevuld.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto.

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto. 21 juli 2017 (nr 11) Zomerfeest Wat was het weer een geslaagd en gezellig zomerfeest! Ouders van de Stuurluigroep, ook via deze weg dank jullie wel voor het organiseren! Mochten er trouwens ouders zijn,

Nadere informatie

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt.

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt. Het Kwetternest 3-jarigen Deze week zijn we begonnen met het thema OEF WAT WARM! We hebben in de groep een echte ijswinkel gemaakt. De kinderen kunnen naar hartenlust ijsjes kopen en eten. In de grote

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net ALGEMEEN: Schooljaar:

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Jenaplan leef- werkgemeenschap School met de Bijbel, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet. wij nemen afscheid

Jenaplan leef- werkgemeenschap School met de Bijbel, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet. wij nemen afscheid Jenaplan leef- werkgemeenschap School met de Bijbel, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet wij nemen afscheid Nieuwsbrief juli 2015 Wij, Liyen, Anouk, Casper, Danicque, Jelle, Matthias, Iris, Matthio, Tymo,

Nadere informatie

En wat hebben we veel met elkaar gedaan. Bij veel activiteiten hadden we hulp van U als ouders

En wat hebben we veel met elkaar gedaan. Bij veel activiteiten hadden we hulp van U als ouders Nieuwsbrief juni 2015. Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het schooljaar is bijna voorbij. Wat is het snel gegaan.. En wat hebben we veel met elkaar gedaan. Bij veel activiteiten hadden

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng Kerstvakantie 2015 BSO De Spreng Maandag 21 december 2015 De kinderen waren vanmorgen flink aan het knutselen. Papieren bordjes versieren met glitters, stiften en plakfiguren. Ze maakte er schilderijtjes

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

TIMONIEUWS. Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes

TIMONIEUWS. Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes TIMONIEUWS Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes 18 juli 2017 Timo 60 jaar We hebben de eerste week van deze maand gevierd dat onze school al weer ruim 60 jaar bestaat.

Nadere informatie

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2014. Deze wordt geopend met het blijde nieuws dat juf Ilse een baby heeft. juf Ilse en Tom zijn op 10-12- 14

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Chantal. Liefs Chantal Spoelstra

Chantal. Liefs Chantal Spoelstra Chantal En dan is het eindelijk zo ver groep 8! Wat was het een mooi jaar om op terug te kijken. Al op het moment dat je 12 jaar wordt komt het wel steeds dichterbij. En dan komt er al een moment dat je

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Heeft u suggesties of kopy voor deze nieuwsbrief, graag mailen naar

NIEUWSBRIEF. Heeft u suggesties of kopy voor deze nieuwsbrief, graag mailen naar NIEUWSBRIEF Van Weerden Poelmanstraat 2a 9254 CS Hurdegaryp Tel: 0511 472026 E-mail: info@obs-hurdegaryp.nl Website: www.obs-hurdegaryp.nl Jaargang 11 nr. 20 vrijdag 8 juli 2016 Met de digitale schoolkrant

Nadere informatie

De schoolkrant door en voor kinderen

De schoolkrant door en voor kinderen De schoolkrant door en voor kinderen De aller aller laatste.. 2017 Voorwoord & Inhoudsopgave Hallo allemaal, Dit is de derde en laatste schoolkrant van dit schooljaar. Wat gaat het toch allemaal snel!

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken 2 4 Nieuwsbrief 39 Maandag 26 vrijdag 30 juni Aan alle ouders, Nog één keer een herinnering, komende dinsdag, 27 juni, doen we als school mee aan de (korte) staking. We beginnen die dag een uur later!

Nadere informatie

GROEP 8A Madelon Boers

GROEP 8A Madelon Boers GROEP 8A 2015 2016 Madelon Boers Aan schoolverlater zijn zit een leuke en een stomme kant. De stomme kant is dat ik het heel jammer vind om de school en mijn klas te verlaten. Maar ik heb heel veel plezier

Nadere informatie

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus KDV / BSO Apenrots Elke twee maanden komt de nieuwsbrief uit, met daarin nieuwtjes, mededelingen en belangrijke zaken van Kindercentrum nl en kdv / bso Apenrots Terugblikken op afgelopen 2 maanden Wat

Nadere informatie

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN.

IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. CITOTOETS GEMAAKT DOOR ANOUK IN JUNI KREGEN WIJ CITOTOETS. REKNEN EN BEGRIJPEND LEZEN EN MEER. LEUKE REKNEN SOMMEN MAKEN EN UITREKNEN. EN DEGRIJPEND LEZEN. DE ZOMER VAKANTIE KOMT ER AAN EN DAT IS GOED

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

AGENDA. Bijbelverhalen Week 27 29/06/2015

AGENDA. Bijbelverhalen Week 27 29/06/2015 AGENDA 25 juni 2015 jaargang 17 nr. 39 maandag 29 juni spelletjesmiddag georganiseerd door de OR (ook voor gr. 1) dinsdag 30 juni alle kinderen s middags vrij (vergadermiddag team) donderdag 2 juli alle

Nadere informatie

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt.

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Nieuws uit de groepen Nr. 27 arpil 2016 De kinderopvang Knuffels We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Als het kan dan gaan we ook op pad met de

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 Dwarsdoorsnede van een schooljaar. AUGUSTUS 2014 Het schooljaar ging van start op maandag 25 augustus 2014..traditioneel met een glaasje (kinder)champagne!!!! Proosten

Nadere informatie

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy December Sinterklaas is net geweest, O O wat was dat een feest. Maar de kerstman is er nu weer in het land Sneeuw op de grond en ijs op de want. De kerstboom staat al op En we versieren die tot aan de

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beste kinderen van De Walvis.

Beste kinderen van De Walvis. Schoolkrant Kerst 2015 Beste kinderen van De Walvis. Het jaar 2015 is bijna voorbij. Thuis gaan we eerst kerstmis vieren. Op school hebben we dat samen gedaan tijdens de kerstvieringen en het kerstdiner.

Nadere informatie

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks. Samenvatting: Grote Anna heeft een bijzondere dag vandaag! Ze gaat voor het eerst naar de grote school. Anna heeft er veel zin in. Ze heeft zelfs een nieuwe boekentas en schrijfspulletjes gekregen! Het

Nadere informatie

Wat een activiteiten hebben er de afgelopen twee weken plaatsgevonden.

Wat een activiteiten hebben er de afgelopen twee weken plaatsgevonden. 13 maart 2015 Voor in de agenda Download hier de jaarkalender voor het hele schooljaar 2014/2015 Maandag 30 maart: Optreden groepen rood en geel (betreffende kinderen krijgen uitnodiging mee) Donderdag

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Schoolkrant april groep 5 en 6 Pius X school

Schoolkrant april groep 5 en 6 Pius X school 1 Film strip groep 4, 5, 6 Op donderdag 17 april om 19:00 worden de film strips van groep 4, 5, 6 vertoond. De kinderen van 4, 5,6 zijn in 5 mixgroepen verdeeld. En we hopen dat u de filmpjes heel erg

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 4a. Dit nieuwe schooljaar wil iedereen veel leren. Daarom zijn we ook hard aan het werk met lezen, taal en rekenen.

Nieuwsbrief groep 4a. Dit nieuwe schooljaar wil iedereen veel leren. Daarom zijn we ook hard aan het werk met lezen, taal en rekenen. Nieuwsbrief groep 4a Een nieuw schooljaar Na de vakantie is iedereen van groep 4a met veel zin en inzet begonnen aan het nieuwe schooljaar. Springend en klimmend gingen we de school in! We hebben een nieuw

Nadere informatie

Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven.

Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven. Gezonde week 2015 Een verslag van de groepen 8. Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven. Mening Dewi: erg leuk!! Mening Jesse: heel erg interessant. Dinsdag: de ochtend

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs)

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs) KINDEROPVANG Topaas 18 2719 VD Zoetermeer 079 3620035 opvang@ikcdeedelsteen.nl DALTONONDERWIJS Sieraadlaan 100 2719 SN Zoetermeer 079 3617629 onderwijs@ikcdeedelsteen.nl NIEUWSBRIEF www.ikcdeedelsteen.nl

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4,van de Boerderijklas

Nieuwsbrief 4,van de Boerderijklas Nieuwsbrief 4,van de Boerderijklas Herfst, herfst wat heb je te koop Duizend kilo bladeren op een hoop Zakken vol met wind, jij mijn kind K weet niet of jij dat aardig vindt. Zie je de kastanjes aan de

Nadere informatie

Groetjes Nèvis en Janik

Groetjes Nèvis en Janik Hallo het is 8 dec. 2011. We hadden 24 nov. een afsluitavond van het eerste blok gehad. We hadden drie onderwerpen waar we iets bij deden. Bij het Italiaans gingen ze een toneelstukje doen, bij het leren

Nadere informatie