Datum (van opstellen stuk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum (van opstellen stuk)"

Transcriptie

1 Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel voor AgendaCie DR) A.J. Flach 12 juni 2015 Opiniërend teller Telefoonnummer R.A. van Duin / A. Tolsma Onderwerp 1 e Bestuursrapportage 2015 GRD Voorstel 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) amenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de eerste tussentijdse rapportage voor Deze 1e burap gaat over de realisatie van de eerste vier maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Voor de voorgestelde begrotingswijzigen verwijzen wij u naar tabel 1. In de volgende tabel (tabel 2) is nader uitgesplitst waar de dekking van de voorgestelde begrotingswijzigingen vandaan dient te komen. Met deze bestuursrapportage wordt voor de eerste keer gerapporteerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van het rmjp. In de bijlage van de burap wordt door middel van een stoplichtenmodel inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is. Daarnaast vindt door middel van de voorgestelde begrotingswijzigingen de financiële vertaling plaats van het rmjp. Daarnaast wordt voorgesteld om de doelstelling van het aantal uitkeringsgerechtigden per einde jaar in negatieve zin bij te stellen. Dit is voornamelijk het gevolg van de extra instroom van statushouders. Toelichting op het voorstel Algemene ontwikkelingen Transitie I&A Het programma ICT op Orde bevindt zich in de afrondende fase voor wat betreft de uitrol van de nieuwe werkplekken en ontvangt veel positieve reacties. Er is in 2012 en de eerste helft van 2013 een grondige analyse uitgevoerd van de ICT (I&A) functie binnen de Drechtsteden wat heeft geresulteerd in het I&A Transitieplan. De bouwblokken ( hoe ziet de technische omgeving er straks uit ) is in 2015 afgerond. De centrale infrastructuur is gebouwd en in 2014 is gestart met de uitrol van de nieuwe werkplek. Naast de uitrol worden tot in 2015 meer projecten gerealiseerd om de benodigde infrastructuur compleet te vernieuwen. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Frictiekosten

2 pagina 2 <1 e burap GRD 2015> De afgelopen jaren is de personeelsformatie van de GRD met ongeveer 10% verminderd. Bij de sociale dienst en het servicecentrum heeft dat geleid tot personele frictiekosten, voor doorlopende salarislasten en ww-verplichtingen. In totaal zijn 72 medewerkers boventallig geworden, waarvan er eind 2014 nog 21 resteerden. De actuele stand is: Ontwikkeling bovenformatieven CD DD IBD Beginstand ,4* Verwachte in-/uitstroom tand ,4 * Per 1 januari 2015 was de stand nihil, ter verduidelijking is de stand per 1 april 2015 opgenomen. amenvatting per dochter Bureau Drechtsteden (BD) 2015 is voor Bureau Drechtsteden een jaar waarin de eerste jaarschijf van het vastgestelde rmjp ten uitvoer wordt gebracht. Middels deze bestuursrapportage worden de middelen hiervoor en voor het eerste jaarschijf van het investeringsfonds opgehaald. Daarnaast spelen de bezuinigingsvoorstellen in het kader van Trap Af, de invulling van de regiogriffierfunctie en het uitvoeren van onderzoek naar de eventuele toetreding van gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden prominente rollen bij de werkzaamheden van het bureau. Het onderdeel Regiogriffie van het begrotingsprogramma Beleid en Bestuur is een nieuw onderdeel van de totale begroting GRD De financiële effecten van dit genomen besluit worden in deze bestuursrapportage uitgewerkt. ociale Dienst Drechtsteden (DD) Op 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet, met daarin opgenomen de eerder beoogde aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand, van kracht geworden. Ook is met ingang van dit jaar de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd en heeft de transitie van AWBZ naar de Wmo haar beslag gekregen. Het doel van de Participatiewet is meer mensen, vooral ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. De nieuwe wet biedt ruimere mogelijkheden om in te zetten op uitzend-, deeltijd- en flexwerk en de toepassing van loonkostensubsidie en detachering. Ook in de Drechtsteden maken we hier gebruik van en zo worden de mogelijkheden om flexibel in te spelen op kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor mensen met een arbeidsbeperking zetten we, in afstemming met het UWV, in op voorzieningen als no-risk polis, job coaching, proefplaatsing en werkvoorzieningen (aanpassingen werkplek, e.d.). Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het financiële resultaat dan is zichtbaar dat de dalende trend die bij de jaarrekening 2014 zichtbaar werd zich onverkort doorzet in Dit hogere tekort is nu nog niet als begrotingswijziging voor 2015 verwerkt. Dat gebeurt wel bij de tweede burap als meer duidelijk is over het te verwachten eindresultaat. Het tekort in 2015 kan voor een beperkt deel gedekt worden uit de reserve ( 1,2 miljoen), voor het resterende bedrag moeten de gemeenten dan extra gelden beschikbaar stellen. De definitieve Rijksbudgetten en de effecten van loon- en prijsbijstellingen zullen in het najaar van 2015 bekend zullen zijn. Hierdoor kan eventueel het tekort nog in positieve zin worden bijgesteld. Gezien het moment waarop deze budgetbrieven vanuit het Rijk zullen worden ontvangen, kan dit niet in de 2 e bestuursrapportage worden meegenomen. Hoewel de landelijke transitie van AWBZ naar Wmo zeker niet probleemloos verloopt, hebben zich in de Drechtsteden, mede door de tijdige invoering van een aantal beheersmaatregelen, vooralsnog geen calamiteiten voorgedaan. Op basis van de ervaringen in de eerste vier maanden mogen we ook concluderen dat de organisatie goed op haar nieuwe taken en de nieuwe doelgroepen is voorbereid. Dit neemt niet weg dat, vooral in het administratieve deel van het proces, sprake is van een aantal hardnekkige problemen die er o.a. toe leiden dat er nog geen betrouwbare sturingsinformatie kan worden genereerd. Dit zal naar verwachting bij de tweede verslagperiode zijn opgelost.

3 pagina 3 <1 e burap GRD 2015> Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) In het eerste kwartaal van 2015 is de reorganisatie van het civieltechnische deel van het IBD afgerond met de plaatsing van de medewerkers per 1 april ervicecentrum Drechtsteden (CD) Het vergroten van toegevoegde waarde voor de klant vindt onder andere plaats door continue verbetering van onze dienstverlening. Het CD investeert in continue verbetering van haar dienstverlening door het vergroten van inzicht in verbetermogelijkheden en zet door in gesprek met de klanten vooral daar energie op waar de toegevoegde waarde het grootst is. Daarnaast worden de medewerkers toegerust om verbetering in de praktijk te brengen. Het op orde brengen van P-beheer en het project Klant-, Zaak- en Archiefsysteem vormen uitdagingen, die bij succesvolle doorvoering een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening van het CD. De verkenning van uitbreiding van het CD spitst zich op dit moment voornamelijk toe op de toetreding van Hardinxveld- Giessendam. Daarnaast levert het CD een substantiële bijdrage aan de taakstelling Trap Af met directe gevolgen voor dienstverlening aan de klanten. Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) Het GBD heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht afgesloten. Als gevolg hiervan dient de begroting iets te worden opgehoogd. Daarnaast is in deze burap de begroting aangepast op de taakstelling 2 e ronde Trap Af. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) ligt op koers. De ambitie van het OCD strategisch partner voor beleid te zijn voor haar opdrachtgevers, krijgt steeds meer haar beslag. De omzet van het OCD is volgens verwachting. Wel ligt er een bezuinigingsopdracht bij gemeenten wat betreft de afname van onderzoek bij het OCD. De impact hiervan is nu nog niet vast te stellen

4 pagina 4 <1 e burap GRD 2015> Gevraagde begrotingswijzigingen In onderstaand overzicht zijn de gevraagde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekend een verlaging van de baten of de lasten. De een na laatste kolom geeft weer of de voorgestelde begrotingswijzing incidenteel of structureel van impact is. In de laatste kolom is weergegeven wat de financieringsbron is van de voorgestelde begrotingswijzing. Daar waar gemeentelijke begroting staat betekent dit dat de voorgestelde begrotingswijzing de gemeentelijke begroting zal raken. Tabel 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x 1.000) Programma Beleid en Bestuur - Beleid Uitvoeringsprogramma jaarschijf 2015 Bedragen Lasten Baten In de Drechtraad van 3 februari is het Gemeentelijke begroting uitvoeringsprogramma behorende bij het RMJP vastgesteld. Met deze 504 begrotingswijziging wordt zowel het 504 structurele ( ) als het incidentele I Gemeentelijke begroting component ( ) van de jaarschijf 2015 opgehaald. Investeringsfonds Betreft 1e jaarschijf van het investeringsfonds I Gemeentelijke begroting Beleid en Bestuur - Bestuur en taf Overheveling budgetten naar regiogriffie Betreft overheveling budgetten van Bestuur en taf naar Regiogriffie Verschuiving over programma's 2e ronde trap af Betreft voorstel ondersteuning ON-D Gemeentelijke begroting Beleid en Bestuur - Regiogriffie Verschuiving over programma's, Inbreng begroting Betreft budgetten voor regiogriffie die van plus aanvullende taakstelling regiogriffie januari 2015 van start is gegaan. (Drechtraad maart 2015) DD - Werk & Inkomen Participatie 5 5 Hogere vaststelling reserveringsregeling 2014 I Gemeentelijke begroting WW Bonus begeleid werken 2013 I Rijksmiddelen Inkomensondersteuning 50 Prijsontwikkeling en lagere onttrekking 50 reserve Rijksmiddelen DD - WMO Huishoudelijke Hulp Toelage Beschermd Wonen en Opvang Verhogen van baten en lasten tbv uitvoering HHT. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door een decentralisatie-uitkering. Verlagen van baten en lasten als gevolg van het uit de begroting halen van centrumgemeente taken. I Decentralisatie-uitkering 2015 en 2016 Deelfonds sociaal domein DD - Apparaatskosten 2e ronde trap af Formatiereductie WMO Gemeentelijke begroting Frictiekosten Lagere lasten WW-verplichtingen Gemeentelijke begroting Apparaatskosten 600 Decentralisatie-uitkering Inrichting regionale Decentralisatie-uitkering 600 I Werkbedrijven centrumgemeente Dordrecht Apparaatskosten Implementatie WMO I Onttrekking reserve DD Bedrijfsvoering - IBD Betreft frictiekosten voor bovenformatieven van Frictiekosten het IBD voor gelijkblijvend volume Bedrijfsvoering - CD Betreft voorstellen vergroten inkoopvoordelen, optimalisatie processen overheadfunctie, 2e ronde trap af afschrijvingen ICT, digitale loonstroken, verwerking declaraties en verminderen postrondes Extra dienstverlening (DVO) Extra dienstverlening (DVO) I Gemeentelijke begroting van gemeente Dordrecht Gemeentelijke begroting Gemeentelijke begroting en GR en ZHZ alarisgaranties alarisgaranties van medewerkers Gemeentelijke begroting Bedrijfsvoering - GBD amenwerkingsovereenkomst gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting Betreft extra activiteiten BAG voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Financieringsbron Gemeentelijke begroting van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2e ronde trap af Besparing BAG/WOZ Gemeentelijke begroting van gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido- Ambacht en Zwijndrecht Algemene Dekkingsmiddelen Invulling zomermotie 21 Invulling zomermotie I Gemeentelijke begroting Totaal /I Ter info Gebruikelijk is om conform de financieringsafspraken de middelen die over blijven van het Participatiebudget (voor ,7 miljoen) over te hevelen naar het volgend jaar, via de meeneemregeling. Echter op 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet van kracht geworden, waardoor de meeneemregeling is vervallen. Dit betekent dat de middelen die in 2014 zijn overgebleven door de DD wordt teruggegeven aan de gemeenten. Voor de gemeenten zit hier geen terugbetalingsverplichting richting het Rijk aan, zodat de gemeenten dit als bijzondere opbrengst voor

5 pagina 5 <1 e burap GRD 2015> boekjaar 2014 hebben. Op het moment van opstellen van de geactualiseerde begroting 2015 van de DD was dit nog niet bekend. Binnen de begroting van de DD van 2015 is dan ook rekening gehouden met de middelen die zijn over gebleven van het jaar In de bijdragestaat zijn deze middelen opgenomen. Financiële effecten gemeenten In onderstaande tabel is weergegeven wat de financiële effecten zijn van de voorgestelde begrotingswijzigingen op de programma's en producten van de van de GRD. In de laatste kolommen is weergegeven waar de dekking voor de voorgestelde mutaties vandaan komt. Tabel 2 Overzicht van dekkingsbronnen van voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x 1.000) Programma Actuele begroting 2015 Begroting na voorgestelde wijzigingen Lasten Baten aldo Lasten Baten aldo Afwijking Rijksverg. Budg. neutraal Mutatie reserve Dekking Interne wijziging Fin.Effect gemeente Beleid en Bestuur Beleid en Bestuur - Beleid Fysiek Economie ociaal Beleid en Bestuur - Bestuur Beleid en Bestuur - Regiogriffie ociale Dienst Drechtsteden DD - Werk & Inkomen Participatie WW Inkomensondersteuning * DD - Minimabeleid Kinderopvang Minimabeleid Maatw erkvz. Inkomenssteun CZG DD - Wmo Huishoudelijke onderst Huishoudelijke Hulp Toelage Hulpmiddelen Begeleiding en kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging Beschermd wonen Opvang DD - Budgetadvies en schuldbemiddeling DD - Apparaatskosten Apparaatskosten Decentr. inr. regionale w erkbedrijven Implementatie WMO Formatiereductie WMO Lagere lasten WW verplichtingen Bedrijfsvoering Ingenieursbureau Drechtsteden ervicecentrum Drechtsteden Gemeenteb. en Basisinf. Drechtst Onderzoekcentrum Drechtsteden Bureau Drechtsteden - CIO Algemene Dekkingsmiddelen Totaal * Bij de geactualiseerde begroting 2015 was rekening gehouden met een stand per van de reserve Inkomensondersteuning van 1,9 miljoen. Doordat het resultaat op Inkomensondersteuning in het jaar 2014 lager was dan begroot, is in meer onttrokken uit de reserve in Hierdoor is het maximale te onttrekken bedrag 1,2 miljoen en is onttrekking uit de reserve aangepast met op deze nieuwe beginstand. Conform de bijdrageverordening zal bij de jaarrekening 2015 de werkelijke onttrekking uit de reserve plaatsvinden.

6 pagina 6 <1 e burap GRD 2015> Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan. Tabel 3 Overzicht van prognose en begroting na voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x 1.000) Actuele begroting 2015 Prognose 2015 Begrotingswijziging 1 e bura p Be groting na wijzigingen La sten Ba ten a ldo La ste n Bate n a ldo Laste n Bate n a ldo La ste n Ba te n a ldo Beleid en Bestuur ociale Dienst Drechtsteden Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Tota a l Op het onderdeel Inkomensondersteuning voorzien we tekort van 5,5 miljoen. Dit hogere tekort is nu nog niet als begrotingswijziging voor 2015 verwerkt. Dat gebeurt wel bij de tweede burap als meer duidelijk is over het te verwachten eindresultaat. Het tekort in 2015 kan voor een beperkt deel gedekt worden uit de reserve ( 1,2 miljoen), voor het resterende bedrag moeten de gemeenten dan extra gelden beschikbaar stellen. Consequenties Financiële consequenties De 1e bestuursrapportage 2015 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Juridische consequenties Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad opiniërend 7 juli 2015 Drechtraad vaststellend 7 juli 2015 Onderliggende stukken - Concept 1e bestuursrapportage 2015 dd 12 juni 2015; - Concept-besluit Drechtraad

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: Auditcommissie 25 mei 2016 DR Carrousel 14 juni 2016 DR 5 juli 2016 VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD. Planning voor procedure: DR Carrousel 6 februari 2018 DR 6 februari 2018

VOORSTEL DRECHTRAAD. Planning voor procedure: DR Carrousel 6 februari 2018 DR 6 februari 2018 Planning voor procedure: DR Carrousel 6 februari 2018 DR 6 februari 2018 VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel A.J. Flach 14 november 2017 Opiniërend

Nadere informatie

Ambtenaar Telefoon adres

Ambtenaar Telefoon  adres GEMEENTE ELSEN Raadsvoorstel Onderwerp: rygave budget uit reserves in de Begroting 2016 Datum collegevergadering 12 juli 2016 Registratienummer Rs16.00562 Portefeuillehouder(s) A. erkalk Ambtenaar Telefoon

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Drechtsteden GP Geacht college,

Drechtsteden GP Geacht college, Drechtsteden PP 1,1,1M9,101911 GP2 01.05.2015 001 1 Postbus 619 3300 AP Dordrecht Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drechtstedengemeenten Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht IBAN:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2016 GR Drechtsteden Versie dd 14 april 2015 Begroting 2016 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 35468 23 april 2015 Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden Versie 7 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 7 2.1 Beleid en Bestuur 7 2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept Jaarstukken 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 7 april 2016 1 Voorwoord Nieuwe kansen, nieuwe partners, nieuwe kracht Voor u ligt de Jaarrekening 2015. Met dit document kunt u

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

so Pooler DORDRECHT de gemeenteraad

so Pooler DORDRECHT de gemeenteraad DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk 8 september 2015 SBC/1481869 Begrotingsprogramma Alle (algemene dekkingsmiddelen) Betreft Tweede verzamelwijziging

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

De uitdagingen van de Participatiewet

De uitdagingen van de Participatiewet Presentatie raadscommissie De uitdagingen van de Participatiewet 22 september 2016 Programma 19.30 Project Participatiewet; - Project Participatiewet en zijn uitdagingen 2016 (e.v.) (mede gericht op terugdringen

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2 Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t ge meente Moerdijk 2 3 NOv 2017 Van Aan Onderwero Nummer griffie Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de oemeenteraad 2" Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Zaaknummer TT?,

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

B en W nr d.d

B en W nr d.d B en W nr. 13.0657 d.d. 2-7-2013 Onderwerp Technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1e bestuursrapportage 2013 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaand technisch erratum op raadsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Concept. Geactualiseerde begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Geactualiseerde begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Geactualiseerde begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 11 november 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur 8 2.2 Sociale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5 Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen. Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer:

Nadere informatie

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Marktconsultatie Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Status: : Definitief 160132REG Marktconsultatie Advisering terugdringen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0774 B.15.0774 Landgraaf, 21 april 2015 ONDERWERP: 1e berap 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 28 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 15 april 2014 Begroting 2015 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie