Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering"

Transcriptie

1 Nr NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde Staten studeert of gaat studeren. In dit informatieblad worden de veranderingen beschreven. Dit informatieblad zal in de loop van 2013 worden herzien. Invoering zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. Er is nu één zorgverzekering voor iedereen. Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering is komen te vervallen. Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor Nederlanders die tijdelijk in de Verenigde Staten (gaan) studeren. De gevolgen zijn verschillend per situatie. Ben je ingezetene in Nederland en 18 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar, dan ben je automatisch verzekerd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor studie, dan word je als ingezetene beschouwd en blijf je dus verplicht verzekerd. Als je langer dan een jaar in de Verenigde Staten verblijft of naar de V.S. emigreert, dan wordt aangenomen dat je niet tijdelijk maar permanent in het buitenland verblijft. Je bent dan niet meer automatisch verzekerd voor de AWBZ en dus niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Zie voor een nadere toelichting pagina 5. Een belangrijk gegeven is dus of je al dan niet tijdelijk in het buitenland bent. Tijdelijk verblijf Of je tijdelijk in de V.S. verblijft, wordt niet alleen bepaald door de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie ( bevolkingsregister ), maar per geval bepaald op grond van de feitelijke omstandigheden. De zorgverzekeraar waar je vóór je vertrek was verzekerd, is de instantie die - na je terugkeer - moet bepalen of je al dan niet tijdelijk in het buitenland verbleef. Daarbij worden de volgende criteria toegepast: - De duur van je verblijf. Een verblijf van één jaar en dus ook een studiejaar van negen kalendermaanden of korter - wordt als tijdelijk aangemerkt. - De verblijfstatus in het buitenland, dus het visum dat is verleend voor de V.S. (bijvoorbeeld een J1- of F1-visum) - Eventuele aantekeningen in het paspoort over vertrek uit Nederland en verblijf in het buitenland (stempels van de douane, verblijfsvergunning e.d.) - Regelmatig Nederland bezoeken (bijvoorbeeld in de kerstvakantie of tijdens de zomer) - Antwoord op de vraag of het je bedoeling is terug te keren naar Nederland (dit is altijd het geval als je een visum hebt met een terugkeerverplichting, de zogenaamde two year home requirement zo n visum krijg je als de Nederlandse en/of de Amerikaanse overheid je verblijf direct of indirect medefinanciert, dus bijvoorbeeld als je een Fulbright-beurs ontvangt) - Het (blijven) beschikken over zelfstandige woonruimte in Nederland, met huisraad of eigendommen in Nederland - Het achterblijven van gezinsleden in Nederland. Indien je in het kader van je studie in de V.S. verblijft - of dat dit nu is voor studie, stage of het uitvoeren van zelfstandig onderzoek dan zul je vrijwel altijd aan één of meer van bovenstaande criteria voldoen, ook al verbleef je langer dan één jaar in de V.S. Daarom zal je verblijf in de regel als tijdelijk beschouwd worden en ben je dus verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Het heeft dus weinig zin om je uit te schrijven uit het bevolkingsregister of te beweren dat je van plan bent in de V.S. te verblijven, want je verblijfsvergunning voor de V.S. zal een einddatum geven en soms zelfs de verplichting bevatten na afloop terug te keren naar Nederland. Studeer je in de V.S. en ben je ouder dan 30 jaar, dan ben je weliswaar niet meer automatisch verzekerd voor de AWBZ, maar de bovenstaande criteria voor tijdelijk verblijf gelden wel. Ben je jonger dan 18 jaar, dan ben je kosteloos verzekerd op de polis van je ouder(s). In dat geval is het wel verstandig om te controleren of je (aanvullend) bent verzekerd gedurende je studieverblijf in de V.S. Zie hieronder voor een eventuele extra verzekering

2 Oude en nieuwe situatie Tot 1 januari 2006 diende je bij een studieverblijf in de Verenigde Staten zelf te zorgen voor een goede verzekering tegen ziektekosten. In veel gevallen voorzag de Amerikaanse gastuniversiteit daarin door middel van een verzekeringspakket, dat vaak verplicht werd gesteld. Als de gastinstelling geen verzekering aanbood of als je voor stage of zelfstandig onderzoek in de V.S. verbleef, dan moest je zelf een verzekering regelen. Bij verschillende Nederlandse verzekeraars kon je een verzekering afsluiten, die niet alleen dekking gaf tegen ziektekosten, maar ook enkele andere risico s afdekte, zoals repatriëring, wettelijke aansprakelijkheid e.d. Sinds 1 januari 2006 biedt de nieuwe Zorgverzekeringswet een basisdekking van ziektekosten, maar alleen zolang je tijdelijk in het buitenland verblijft. De dekking die de Zvw biedt, is echter beperkt, namelijk een vergoeding van kosten volgens de Nederlandse standaard. Voor de Verenigde Staten, waar de ziektekosten veel hoger liggen, is dit niet genoeg. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen om ook verzekerd te zijn tegen dit hogere risico. Kosten en baten Als je in de V.S. studeert en je bent ouder dan 18 jaar en je bent verplicht verzekerd onder de Zvw, dan hoef je in principe niet méér te betalen dan de zogenaamde nominale premie. Deze bedraagt ongeveer 95 per maand. In geval van ziekte krijg je dan gemaakte medische kosten terug op grond van de normen die in Nederland gelden volgens het zogenaamde basispakket. De gezondheidszorg in de V.S. is echter aanzienlijk duurder dan in Nederland. Dit betekent dat het erg onverstandig is om alleen de nominale premie te betalen. Kom je in het ziekenhuis terecht, dan worden alleen de kosten vergoed zoals die in Nederland voor een soortgelijk geval gemaakt zouden worden. Hetzelfde geldt voor doktersbezoek, specialistische hulp enzovoort. Daarom zal het vrijwel altijd nodig zijn om je aanvullend te verzekeren. Of en welke extra dekking voor verblijf in het buitenland wordt geboden, hangt af van de verzekeraar. Bovendien moet deze aanvulling ook voor de hele periode van je verblijf gelden, dus niet - zoals tot nu toe vaak gebruikelijk - voor drie of zes maanden en bij voorkeur ook voor 100% van de gemaakte kosten. Een andere mogelijkheid is om slechts de nominale maandpremie te betalen en een geheel andere verzekering af te sluiten om de kosten te dekken die uitgaan boven het Nederlandse standaardpakket, bijvoorbeeld een reisverzekering of een speciale verzekering voor studeren in het buitenland, zoals het Insurance Passport for Students van Lippmann of het ICS Start pakket van Aon. De kosten van zulke verzekeringen, die vaak ook nog andere risico s dekken zoals repatriëring, wettelijke aansprakelijkheid e.d. liggen tussen de 35 en de 40 euro per maand. Zie onder voor adressen. Zorgtoeslag Als je geen eigen inkomen hebt - en dit is over het algemeen het geval wanneer je studiefinanciering ontvangt en geld van je ouders krijgt en in de V.S. studeert - dan kom je vanaf je 18 e verjaardag in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit geldt ook als je tijdelijk in het buitenland studeert zonder dat je nog studiefinanciering krijgt. De zorgtoeslag levert je ongeveer 61 euro per maand op. Hieronder tref je een paar rekenvoorbeelden aan. Deze zijn slechts om een beeld te geven van de mogelijkheden, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Let erop dat deze voorbeelden zijn gebaseerd op wat per april 2010 bekend was. Gunstig scenario: Je sluit alleen de basisverzekering af en betaalt niet meer dan de nominale premie. Je verblijf duurt één studiejaar, daarna ga je nog een maand reizen in de V.S. Je doet geen beroep op de dekking: Zorgtoeslag, ongeveer 61 per maand: 610 Totale kosten: 340 Ongunstig scenario: Je sluit alleen de basisverzekering af en betaalt niet meer dan de nominale premie. Verblijf van tien maanden. Je gaat enkele keren naar de huisarts. Je breekt een pols en wordt behandeld in het ziekenhuis. De kosten van behandeling bedragen in totaal $ Kosten behandelingen (in euro s): Kosten verplicht eigen risico: 165 Vergoeding Nederlands niveau: Zorgtoeslag, ongeveer 61 / maand: Totale kosten: Extra verzekering Zoals het laatste rekenvoorbeeld laat zien, is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit kan voorkómen dat je geconfronteerd wordt met hoge kosten in geval van ziekte of ongeval, die ongedekt zijn door de zorgverzekering naar Nederlandse standaarden. Neem je zo n extra verzekering, dan zijn de kosten wel hoger, maar het risico aanzienlijk minder. Een ander voordeel van een extra verzekering is dat ook andere mogelijke kosten gedekt worden, bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, juridische bijstand, repatriëringskosten en de kosten van verlies of diefstal van bagage. Let op dat de betreffende repatriëringskosten niet alleen betrekking hebben op ziektegerelateerde situaties. Let er daarnaast op dat in zulke extra verzekeringen vaak niet de risico s gedekt zijn van extra riskante activiteiten zoals parachutespringen, skiën en auto rijden. Hieronder volgen nog enkele rekenvoorbeelden voor het geval je besluit een extra verzekering te nemen. Gunstig scenario Je sluit de basisverzekering af en een aparte extra verzekering, bijvoorbeeld het International Insurance Passport. Je verblijf duurt één studiejaar, daarna ga je nog een maand reizen in de V.S. Je doet geen beroep op de dekking: Kosten IPS Primary, 10 maanden: 365 Zorgtoeslag, ongeveer 61 per maand: Totale kosten:

3 Ongunstig scenario Je sluit de basisverzekering af en een aparte extra verzekering, bijvoorbeeld het International Insurance Passport. Verblijf van tien maanden. Je gaat enkele keren naar de huisarts. Je breekt een pols en wordt behandeld in het ziekenhuis. De kosten bedragen in totaal $ Kosten primary IPS, 10 maanden: 365 Kosten verplicht eigen risico: 165 Kosten behandelingen: Vergoeding Nederlands niveau: Extra dekking IPS Zorgtoeslag, ongeveer 61 / maand: Totale kosten: 870 Bijverzekeren op je zorgverzekeringspolis is natuurlijk ook mogelijk. De kosten daarvan verschillen per aanbieder. Het loont in elk geval de moeite om verschillende aanbieders op dit gebied te vergelijken. Tot je 30 e jaar kun je overigens vaak nog verzekerd zijn via een collectief contract van (een van) je ouders. Dat zal vooral in de basispremie schelen. Bijverdienen en de Zvw Als je een bijbaantje hebt tijdens je studieperiode in de V.S. kan dit gevolgen hebben, zowel voor de zorgverzekering als voor de AWBZ en je pensioenrechten (AOW). In het geval je niet langer dan drie maanden wat bijverdient, dan blijf je onder de zorgverzekering vallen. Heb je langer dan drie maanden een bijbaantje of ben je al bij aanvang van je bijbaantje van plan dit de hele periode van je verblijf te houden, dan val je niet meer in de zorgverzekering. Je bent dan ook niet meer verzekerd voor de AWBZ en je bouwt over die periode geen AOW op. Dat kan gevolgen hebben als je AOW-gerechtigd wordt (dus op je 65 e jaar), omdat een korting wordt toegepast die wordt berekend over de periode dat je geen rechten hebt opgebouwd. Deze korting bedraagt 2% per jaar dat je niet in Nederland verblijft Let erop dat een bijbaantje méér moet zijn dan een vergoeding van kosten. Verblijf je bijvoorbeeld in de V.S. voor stage en ontvang je een onkostenvergoeding van je Amerikaanse stage-aanbieder, dan levert het werken volgens de normen van de Sociale Verzekeringsbank die hierop moet toezien geen economisch nut voor je op. Studeer je in de V.S. en heb je een baantje waarbij je salaris ontvangt, zoals meestal het geval is als je on campus werkt, dan levert dit wel economisch nut op. Dit geldt ook wanneer je maar weinig bijverdient, zolang er maar sprake van is dat het méér is dan een onkostenvergoeding. Afwassen in de keuken voor een paar uur per week, is dus al voldoende. Je moet bij terugkeer en inschrijving bij je zorgverzekeraar aan kunnen tonen dat je méér ontving dan een onkostenvergoeding. Neem dus altijd je loonstrookjes mee terug naar Nederland of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je méér dan drie maanden hebt gewerkt. Een en ander betekent dat je een bijbaantje kan gebruiken om onder betaling van de nominale premie uit te komen. Je moet je wel realiseren dat dit gevolgen kan hebben als je een beroep wilt doen op de AWBZ-verstrekkingen en als je pensioengerechtigd wordt. Zorg er in elk geval voor dat je voor de periode dat je niet onder de zorgverzekering valt, wel goed verzekerd bent tegen ziektekosten. Het beste is om, zodra je een baantje neemt, contact op te nemen met je verzekeraar. De aan het einde van deze brochure genoemde verzekeraars bieden in elk geval ook een pakket aan voor studenten die niet onder de zorgverzekering vallen. Boetes Hoewel het niet erg verstandig is, kun je ervoor kiezen simpelweg geen zorgverzekering af te sluiten en je verblijf voor te stellen als niet-tijdelijk. Je schrijft je dan uit bij het Bevolkingsregister, meld je af bij de IB-groep, schrijft je uit bij de universiteit e.d. en verklaart dat je Nederland permanent verlaat. In dat geval betaal je niet de nominale premie en verzeker je je tegen ziektekosten door alleen een studentenverzekering voor een buitenlands verblijf. De vraag is wat er gebeurt als je toch na een bepaalde periode van een half of een heel jaar terugkeert in Nederland. Om weer verzekerd te zijn na terugkeer, moet je immers verplicht een zorgverzekering nemen. Je meldt je bij een verzekeraar. Deze moet op dat moment laten beoordelen of je al dan niet terecht gedurende je verblijf buiten Nederland geen nominale premie hebt betaald. Meent de beoordelende instantie dat je ten onrechte geen premie hebt betaald, dan kan het zijn dat je verplicht wordt voor de maanden dat je niet in Nederland was, de nominale premie alsnog te betalen voor een maximum periode van vijf jaar plus een boete van maximaal 30%. Dat kan aardig oplopen. Acceptatieplicht Wel is het zo, dat de verzekeraar je moet accepteren voor de basisverzekering maar je kunt wel geweigerd worden voor aanvullende verzekeringen, zoals tandartskosten, fysiotherapie e.d. Dit risico is groter als je in het buitenland ziek bent geweest en terug in Nederland behandeling nodig hebt die niet in het basispakket zit. Of de verzekeraars in de praktijk zo zullen optreden, valt nog te bezien, maar in theorie is een boete en weigering van aanvullende verzekeringen niet denkbeeldig. Verplicht verzekerd in de V.S. Sommige Amerikaanse universiteiten stellen het afnemen van de eigen verzekering tegen ziektekosten verplicht. Ben je minder dan een jaar in de V.S. en heb je geen bijbaantje, dan loop je kans dubbel verzekerd te zijn. Je moet dan de premie voor de verzekering van je gastuniversiteit betalen EN de nominale premie voor de Nederlandse zorgverzekering. Dat is heel vervelend, maar als je de nominale premie niet betaalt, kan het zijn dat je deze bij herinschrijving in Nederland alsnog moet betalen, misschien zelfs wel verhoogd met een boete. Wellicht is het mogelijk om met het argument dat je Nederlandse verzekering sinds 1 januari 2006 eveneens verplicht is onder de verplichte universiteitsverzekering uit te komen, maar groot zal die kans niet zijn. Anderzijds zijn de kosten van de universiteitsverzekering niet bijzonder hoog. Langer verblijf in de V.S. Als je langer dan één studiejaar in de V.S. verblijft, bijvoorbeeld - 3 -

4 omdat je een Ph.D. programma volgt, wordt ervan uitgegaan dat je duurzaam in het buitenland verblijft. Je bent dan niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Maar let op: keer je na het behalen van je graad terug naar Nederland, dan kan het zijn dat achteraf alsnog wordt vastgesteld dat je verblijf tijdelijk was en wordt je een boete opgelegd die kan oplopen tot het aantal maanden dat je ten onrechte geen premie betaalde, eventueel verhoogd met 30%. Het is in elk geval verstandig om zwart op wit te hebben dat je niet verplicht was een zorgverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat je de intentie had om in de V.S. te verblijven. Het ligt voor de hand het College van Zorgverzekeringen hierover te benaderen. Hieronder vind je de website van het CvZ. Extra verzekeringen Er zijn verschillende aanbieders van verzekeringspakketten bij studie in het buitenland. Hieronder worden twee specifieke aanbieders genoemd die een pakket aanbieden dat rekening houdt met de nieuwe zorgverzekering. Het loont de moeite om ook te informeren bij andere verzekeraars. Lippmann - IPS Lippmann heeft in samenwerking met de Nuffic, de organisatie die internationale samenwerking in het hoger onderwijs bevordert, een aantal jaren geleden het zogenaamde Insurance Passport for Students (IPS) ontwikkeld. Dit was een verzekering met een secundair karakter, dat wil zeggen dat de verzekeraar ervan uitging dat je al verzekerd was tegen ziektekosten en alleen een beroep zou doen op vergoeding van kosten die niet door deze eigen verzekering gedekt werden. Daarnaast bood het dekking tegen een aantal andere kosten zoals repatriëring, juridische bijstand e.d. In de praktijk zegden veel studenten hun eigen verzekering op of hadden geen eigen verzekering en hanteerden het IPS als primaire verzekering. Op die manier konden de kosten van verzekering bij buitenlands verblijf beperkt worden. De producten die Lippmann per 1 april 2010 aanbiedt zijn de volgende: IPS Primary Een primaire verzekering tegen ziektekosten. Als je niet verplicht bent premie te betalen voor de (basis)zorgverzekering, dan is dit de beste optie. Kosten 36,50 per maand. Verder biedt het pakket dekking tegen extra kosten, zoals WA-aansprakelijkheid, hulpverlening, ongevallen e.d. IPS Secondary Een secundaire verzekering in aanvulling op de zorgverzekering. Je hebt dus al een zorgverzekering, maar wilt extra dekking. Bedoeld voor reis en verblijf buiten de Eurozone. Kosten vanaf 25 per maand. Voordeel is dat spoedeisende tandheelkundige kosten ook zijn gedekt. En verder de bovengenoemde extra kosten. IPS Basic Een secundaire verzekering in aanvulling op een eigen zorgverzekering Je hebt dus al een zorgverzekering die alle ziektekosten in het buitenland dekt, en wilt alleen dekking tegen extra kosten, zoals WA-aansprakelijkheid, hulpverlening, ongevallen e.d. Kosten vanaf 16 per maand buiten de Eurozone. Aon - ICS Ook Aon biedt een verzekering aan voor buitenlands studie- of stageverblijf. Het basispakket van de ICS Start verzekering biedt dekking tegen de kosten van repatriëring, ongevallen, aansprakelijkheid, bagageverlies, rechtsbijstand en extra kosten, maar geen dekking van extra medische kosten. Voor deze verzekering betaal je 0,45 per dag. Alleen de duurdere pakketten ICS Start Plus en ICS Compleet bieden wel dekking tegen (aanvullende) medische kosten die niet onder je basiszorgverzekering vallen. De ICS Start Plus is geschikt in geval je al een basisverzekering hebt en kost 0,83 per dag (dus ongeveer 25 per maand). De ICS Compleet is geschikt als primaire verzekering voor het geval je geen basisverzekering hoeft af te sluiten. De kosten zijn 1,27 per dag (dus ongeveer 38 per maand). Daarnaast biedt AON ook een Basiszorgverzekering aan. Studenten betalen 93,77 per maand. Adressen W.B.D. Lippmann Groep B.V. Casuariestraat 5 Postbus GS Den Haag Tel Aon Consulting Postbus BA Rotterdam https://www.students-insurance.eu/ Nuttige websites De regelgeving over de nieuwe zorgverzekering is te vinden op: Dit is de website van het College van Zorgverzekeringen. Ook het bekende Postbus 51 geeft veel informatie, ga naar Op en kun je de verschillende aanbieders van polissen met elkaar vergelijken. Daar vind je ook de adressen van de verzekeraars. Tenslotte is veel informatie te vinden op de website Dit is de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dus officiëler kan het niet. Voor het aanvragen van de zorgtoeslag kun je terecht bij de belastingdienst Belangrijke deadline: Als je een offerte van je verzekeraar hebt gekregen, dan moet je deze accepteren vóór 1 februari

5 Checklist Check of je onder verplichte verzekering van je Amerikaanse universiteit uitkan en of dit een verlaging oplevert van de kosten. Vraag offertes aan voor een zorgverzekering als je die nog niet hebt afgesloten. Bepaal welke verzekering je wilt, let op buitenlanddekking (hoogte, duur e.d.). Sluit eventueel naast een basisverzekering een extra verzekering af, zoals het Insurance Passport for Students of het ICS van Aon. Meld bij je zorgverzekeraar dat je tijdelijk naar de Verenigde Staten toegaat. Hiertoe ben je verplicht! Vraag de zorgtoeslag aan en check of je in aanmerking komt voor extra studiebeurs of andere beurzen voor verblijf in de V.S. Ga je langer dan een jaar weg? Neem dan contact op met het CvZ om na te gaan of je al dan niet verplicht verzekerd bent. Disclaimer: deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van openbare bronnen. Het Fulbright Center kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voorvloeiend uit het gebruik van deze informatie. Fulbright Center,

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HUISARTS EN TANDARTS 4 FINANCIËN 5 VERHUIZEN 6 WONEN......................................................................................

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE

pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE Iedereen loopt risico s in het leven. Risico kan als volgt worden gedefiniëerd: risico = kans op een gebeurtenis (in %) schade als gevolg van die gebeurtenis (in

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie