Participatie op school:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie op school:"

Transcriptie

1 v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [ juni 2007 ]

2 inhoud 1. Voorwoord p Inleiding p De samenstelling van de ouderraad p Oprichting p Verkiezingen p Duur van het lidmaatschap p De structuur van de ouderraad p De rol van de directeur p Van oudercomité naar ouderraad p De taken van de ouderraad p Ouders afvaardigen naar de schoolraad p Adviesbevoegdheid p Informatierecht en -plicht p Vier kerntaken p Het huishoudelijk reglement van de ouderraad p Financiën en boekhouding p Situering p De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur p Het oudercomité als feitelijke vereniging p De ouderwerking als zelfstandige VZW p De verzekering p De schoolpolis p De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur p Het oudercomité als feitelijke vereniging p De ouderwerking als zelfstandige VZW p De schoolraad p Oprichting p Samenstelling p Bevoegdheden p Werking p Medezeggenschapscollege p Contact p. 35

3 voorwoord Al 50 jaar zet de VCOV zich in voor ouders die samen school maken. Met deze verjaardag willen we uiteraard ook de ouderparticipatie in de verf zetten. We doen dit door middel van deze brochure die alle informatie over de ouderraad bevat die ouders moeten weten. Via participatie bouwen inrichtende machten (schoolbesturen), directies, personeelsleden, leerlingen gezamenlijk projecten uit. Ze communiceren en discussiëren over verschillende beslissingen die de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Deze betrokken partijen bewegen zich op hetzelfde terrein maar hebben vaak uiteenlopende belangen, competenties en verantwoordelijkheden. 3 Sinds 2004 is participatie in de ouderraad een formeel feit geworden op elke school door het in voege treden van het participatiedecreet. Ouders kunnen zich verenigen in de ouderraad en maken deel uit van de schoolraad. Na een korte visie op participatie vanuit de VCOV, gaan we dieper in op de ouderraad en zijn praktische uitvoering.

4 Inleiding Omdat school vandaag niet meer elk apart verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, is samenwerking noodzakelijk. 4 Ouderparticipatie is het actief betrekken van ouders bij zaken die invloed hebben op de leer- en leefomgeving van hun kinderen. In ruime betekenis wordt ouderparticipatie gezien als elke wijze waarop ouders vanuit hun mogelijkheden deelnemen aan schoolse activiteiten. Zij nemen hierbij al dan niet zelf het initiatief. Samen met de school werken zij op een informele, ongedwongen manier aan het bevorderen van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kinderen en jongeren. Alvorens ouders effectief participeren, moet er een zekere vorm van betrokkenheid aanwezig zijn. We gaan ervan uit dat elke ouder begaan is met de schoolse prestaties en vorderingen van het eigen kind. Deze betrokkenheid op individueel niveau kan doorgroeien naar het klas- en/of schoolniveau. Ouders moeten de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan activiteiten die op één of meerdere van deze niveaus worden georganiseerd. De school draagt samen met de georganiseerde ouderwerking een belangrijke verantwoordelijkheid in het realiseren van volwaardige ouderparticipatie op alle niveaus. Waar de ouderwerking samengesteld is volgens de voorwaarden van het participatiedecreet, kunnen we van een ouderraad spreken. In het andere geval is oudercomité de gangbare term. Het participatiedecreet geeft enkel vorm aan de ouderparticipatie op schoolniveau. Het schetst een kader waarbinnen ook ouders op een formele wijze deel kunnen nemen aan de besluitvormingsprocessen binnen de school. Participatie verliest zijn slagkracht indien de verschillende deelnemers afzonderlijk hun zegje doen over wat hen in het schoolbeleid aanbelangt. Personeelsleden, leerlingen en ouders kijken door een verschillende bril: ze

5 Inleiding hebben niet altijd dezelfde visie op de school, vertrekken vaak van diverse wensen of verlangens en dragen uiteenlopende verantwoordelijkheden. Toch is participatie in essentie samen school maken, samen de democratie in het onderwijs vorm geven en op die manier bijdragen tot een democratische samenleving. Door de invoering van het participatiedecreet in 2004 werden oudercomités nóg meer voor de uitdaging geplaatst om mee verantwoordelijkheid op te nemen in de samenwerking met de school. Zij kunnen dit doen als oudercomité met het statuut van feitelijke vereniging, of zij kunnen zich omvormen tot ouderraad en een officieel onderdeel worden van de school. We geven eerst meer informatie over de ouderraad, alvorens de verschillen tussen oudercomité en ouderraad op een rijtje te zetten. 5 Oudervereniging: alle actieve ouders met kinderen op de school Oudercomité: groep geëngageerde ouders uit de oudervereniging die zich structureel inzet voor de school. Het oudercomité heeft geen decretale verankering en de rechten en plichten zijn niet bij wet vastgelegd. Ouderraad: groep geëngageerde ouders uit de oudervereniging die zich structureel inzet voor de school en die is samengesteld volgens de voorwaarden van het participatiedecreet. De ouderraad heeft wettelijk bepaalde rechten en plichten. Ouderwerking: verzamelterm voor elke groep geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school: oudercomité, ouderraad, vriendenkring,... Schoolraad: advies- en overlegorgaan op school bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders, de lokale gemeenschap en (in het secundair onderwijs) de leerlingen. De directeur is geen lid van de schoolraad, maar woont de vergaderingen met raadgevende stem bij.

6 De ouderraad 3. DE SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD 1. Oprichting 6 Het decreet stelt dat de oprichting van een ouderraad verplicht is als 10% van de ouders erom vraagt. Dit moet minimum om drie ouders gaan en men gaat ervan uit dat per gezin of leefeenheid slechts één vraag tot oprichting kan gesteld worden. Dit impliceert niet dat elke school een onderzoek moet doen naar het juiste percentage. De school is immers verplicht om de participatiestructuren te stimuleren en als verschillende ouders aangeven dat ze een ouderraad willen, hoeft de school geen navraag meer te doen naar het exacte cijfer. Als men dus van oudercomité naar ouderraad wil overschakelen, kan dit zonder eerst na te gaan of 10% van de ouders er wel om vraagt. In het geval er geen stemmen opgaan om een ouderraad op te richten, is de school moreel verplicht alle ouders erover te bevragen. 2. Verkiezingen Het participatiedecreet stelt dat de ouderraad wordt samengesteld via verkiezingen. Als er nog geen ouderwerking op de school is, kan de inrichtende macht het initiatief nemen voor het organiseren van de verkiezingen. De inrichtende macht kan deze taak overdragen aan de directeur. Indien de bestaande ouderwerking zich wil omvormen tot ouderraad, kan zij (in overleg met de directie en/of inrichtende macht) de verkiezingen organiseren. Dit is ook het geval wanneer de ouderraad opnieuw wordt samengesteld. De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en zijn/haar stem uitbrengen. Het decreet legt geen eisen op aan de manier waarop de verkiezingen plaatsvinden. Ook stelt het geen limiet aan het aantal kandidaten, noch aan het aantal verkozenen. Dit kan, na de installatie van de ouderraad, wel in het huishoudelijk reglement opgenomen worden.

7 De ouderraad De VCOV opteert voor een vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure. Zo zijn alle ouders die zich kandidaat stellen van rechtswege verkozen wanneer het maximum aantal leden niet overschreden wordt. De verkiezingsprocedure eindigt dan wanneer iedereen de kans gekregen heeft zich kandidaat te stellen. Om het democratisch gehalte te waarborgen is het best de kandidaten nadien aan alle ouders bekend te maken en te stellen dat zij automatisch verkozen zijn en dus lid zijn van de ouderraad. Als we een democratische samenleving willen, kunnen we niet voorbij gaan aan een democratische schoolcultuur. Vandaar dat het decreet zoveel nadruk legt op de democratische samenstelling van de ouderraad. 3. Duur van het lidmaatschap 7 De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De ouderraad kan zelf afspraken maken met betrekking tot het uittreden of ontslag nemen van leden. Wordt er geen regeling uitgewerkt, dan verlaten de ouders de ouderraad na de periode van vier jaar of wanneer hun kinderen de school verlaten. Ook al is de samenstelling van de ouderraad volgens het decreet geldig voor vier jaar, toch raadt de VCOV aan om jaarlijks een oproep te doen naar nieuwe kandidaten. Nieuwe ouders moeten immers de kans krijgen om toe te treden en uittredende leden moeten vervangen kunnen worden. Geert Neetens

8 De ouderraad 4. De structuur van de ouderraad Het participatiedecreet bepaalt niet hoe de ouderraad zich moet organiseren. De VCOV raadt aan te werken met een bestuur, een beperkt groepje ouders dat de kar trekt. Concreet kan het bestuur bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter - stelt de agenda van de vergaderingen op (samen met de andere bestuursleden en/of de 8 directie) - leidt de vergaderingen en zorgt dat alle meningen aan bod kunnen komen - is de contactpersoon van de ouderraad voor de school - spreekt de ouders toe bij activiteiten, leidt de sprekers in op infoavonden, De secretaris - maakt het verslag van de vergaderingen - verspreidt de uitnodiging en de verslagen naar de leden - houdt de gegevens van de leden bij -... De penningmeester - houdt een overzicht bij van de in- en uitgaven in een kasboek - zorgt samen met de school voor een financieel verslag (1 keer per jaar) - heeft samen met de directie en de voorzitter een volmacht op de rekening -... Aangezien elke ouder met kinderen op de school kan toetreden tot de ouderraad, kunnen ook leerkrachten met kinderen op de school in de ouderraad zetelen, weliswaar niet in hun functie van leerkracht, maar wel als ouder. De VCOV raadt aan om hen geen bestuursfunctie te laten opnemen. Dit kan het immers bemoeilijken om hun functie van ouder in de ouderraad en hun functie van leerkracht in de school, gescheiden te houden.

9 De ouderraad De ouderraad kan er voor kiezen om te werken met klasafgevaardigden: een of meerdere ouders per klas (of per leerjaar of graad) die alle ouders van die klas, leerjaar of graad vertegenwoordigen. Ook werkgroepen rond bepaalde thema s zijn mogelijk. Ouders kunnen zich bijvoorbeeld engageren in een tijdelijke of permanente werkgroep over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving, de speelplaats, de organisatie van een infoavond of evenement,... Werkgroepen kunnen zowel enkel uit ouders, als uit ouders én leerkrachten bestaan. Belangrijk is wel dat er een goede terugkoppeling plaatsvindt naar de ouderraad De rol van de directeur De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden op de vergaderingen. De VCOV vindt het belangrijk dat de ouderraad de mogelijkheid heeft om zonder de directeur te vergaderen en zo indien nodig zelfstandig standpunten kan innemen. Maar wij willen toch ook benadrukken dat wederzijds vertrouwen en een goede verstandhouding noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goede werking. Wij raden dan ook aan de directeur uit te nodigen op de vergaderingen van de ouderraad. Er kunnen ook één of meerdere personeelsleden uitgenodigd worden. Scholen gaan hier op verschillende manieren mee om: soms is het steeds dezelfde leerkracht die de vergaderingen bijwoont in naam van het personeel, soms wordt er een beurtrol afgesproken. Geert Neetens

10 De ouderraad 6. Van oudercomité naar ouderraad 10 Het is niet de bedoeling dat ouderraad en oudercomité naast elkaar bestaan. In theorie is het echter wel mogelijk. Als dan de mening van de ouders vertolkt moet worden in de schoolraad, zal men zich tot de ouderraad wenden. Het oudercomité heeft dan officieel geen inspraak. Dit komt de ouderwerking op school niet ten goede. Daarom pleit de VCOV voor de omvorming van bestaande oudercomités naar ouderraden. Dit moet grondig besproken worden met alle leden van het oudercomité en de school zodat het een gedragen beslissing is waar iedereen de voordelen van inziet: - de ouderraad is een decretaal verankerd orgaan. Dit betekent dat het een officieel orgaan is op school met rechten en plichten; - waar het oudercomité door geen enkele regelgeving gesteund wordt, kan de ouderraad op het participatiedecreet terugvallen; - de ouderraad is een officieel onderdeel van de schoolstructuur; - de ouderraad kan uit zijn midden de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad aanduiden. Zo is de relatie met de schoolraad gegarandeerd; - het oudercomité maakt op geen enkele manier aanspraak op betrokkenheid bij de schoolraad, de ouderraad biedt een ondersteunende rol aan de schoolraad; - de ouderraad is er niet enkel om feest- en winstgevende activiteiten te organiseren. Zijn inzet wordt expliciet gevraagd voor het formuleren van een advies aan de schoolraad over allerlei zaken die ouders aanbelangen; - de ouderraad is verplicht alle ouders te informeren over zijn activiteiten en standpunten. Zo zijn alle ouders op de hoogte en kunnen ze instappen in het groeiproces van betrokkenheid naar participatie; - de ouderraad heeft ten behoeve van zijn werking recht op informatie en inzage in documenten via de vertegenwoordiging in de schoolraad; - alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Het is een kans om de ouderwerking nieuw leven in te blazen; - de schooldoorlichting (inspectie) heeft een aanspreekpunt om de ouders te bevragen; - de inrichtende macht is verplicht om de ouderraad de nodige infrastructurele ondersteuning te bieden (bijv. een vergaderlokaal).

11 De ouderraad STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht en de directie Indien akkoord Indien niet akkoord 3. Er wordt nagegaan of 10% van de gezinnen de oprichting van een ouderraad wenst 11 10% vraagt om de oprichting minder dan 10% vraagt om de oprichting De inrichtende macht moet Het oudercomité kan enkel een ouderraad oprichten nog proberen alsnog de 10% te bereiken door de ouders persoonlijk aan te spreken 4. Er wordt een oproepingsbrief opgesteld voor de ouders van de school om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. 5. Alle kandidaten zijn van rechtswege verkozen 6. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en goedgekeurd door de ouderraad en de directeur 7. Het bestuur wordt verkozen 8. De activiteitenkalender wordt samengesteld 9. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad worden aangeduid 10. Bekendmaking van de samenstelling van de ouderraad en de activiteitenkalender

12 De taken 4. DE TAKEN VAN DE OUDERRAAD 1. Ouders afvaardigen naar de schoolraad 12 In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en in het secundair onderwijs ook leerlingen. De directeur neemt deel met raadgevende stem. Vertegenwoordigen betekent dat je in naam van je achterban spreekt. Daarom wordt voorgesteld dat elke partij een onderliggende raad heeft. Ouders verenigen zich in de ouderraad, leerkrachten in de pedagogische raad en leerlingen in de leerlingenraad. Binnen deze raden kunnen zij overleggen om tot een gemeenschappelijk en goed overdacht standpunt te komen. Dit kan dan door hun vertegenwoordigers in de schoolraad meegedeeld en verdedigd worden. De onderliggende raden bieden dus een ondersteunende rol aan de schoolraad. De ouderraad heeft het recht de oudervertegenwoordigers in de schoolraad te mandateren of af te vaardigen, maar kan er ook voor opteren dit niet te doen. In dat geval, of als er geen ouderraad is op school, moet de inrichtende macht verkiezingen organiseren waarbij alle ouders zich kandidaat kunnen stellen. De VCOV raadt aan dat de ouderraad haar bevoegdheid om oudervertegenwoordigers af te vaardigen zeker opneemt. Zo wordt gegarandeerd dat de adviezen van de ouderraad tot in de schoolraad komen. Als de oudervertegenwoordigers in de schoolraad worden verkozen uit alle ouders, bestaat de kans dat de vertegenwoordigers geen lid zijn van de ouderraad. Wanneer de mandaten in de schoolraad ingevuld zijn door middel van verkiezingen, dan gelden deze mandaten voor vier jaar. Ook als er in tussentijd wel een ouderraad wordt opgericht of de ouderraad zijn bevoegdheid om ouders af te vaardigen alsnog wil opnemen, blijven de verkozen leden van de schoolraad hun functie behouden tot de schoolraad opnieuw moet samengesteld worden. Als de ouderraad de ouders aanduidt voor de schoolraad, dan bepaalt ze zelf (in het huishoudelijk reglement) wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd. Inrichtende machten met meerdere scholen in eenzelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer kunnen onder bepaalde voorwaarden slechts één schoolraad hebben. Als er per school een ouderraad is, wordt dit best in rekening gebracht bij de mandatering voor de schoolraad.

13 De taken Enkele aandachtspunten rond de mandatering: - Welke verwachtingen heeft de ouderraad t.a.v. de vertegenwoordigers? Bijv. tijdig de agendapunten van de schoolraad aan de voorzitter van de ouderraad overmaken, verslag uitbrengen... - Welke ondersteuning biedt de ouderraad aan de vertegenwoordigers? Bijv. mogelijke agendapunten voor de schoolraad inventariseren, een bevraging van alle ouders organiseren over belangrijke thema s die op de schoolraad behandeld worden... - Hoe worden de mandaten geëvalueerd? Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld, maar de ouderraad kan bepalen wanneer de aanduiding van de vertegenwoordigers wordt hernieuwd. Zal dit jaarlijks gebeuren en wordt er een bepaalde procedure voor uitgedacht? Adviesbevoegdheid In het participatiedecreet wordt duidelijk omschreven waarvoor de schoolraad bevoegd is. Zo zijn enerzijds de onderwerpen bepaald waarover de inrichtende macht advies moet vragen aan de schoolraad en anderzijds de onderwerpen waarover ze moet overleggen met de schoolraad. Een advies kan schriftelijk uitgebracht worden, overleg gebeurt altijd in een gezamenlijke vergadering met de bedoeling een consensus te bereiken. De schoolraad kan, alvorens advies uit te brengen aan de inrichtende macht of alvorens ermee in overleg te treden, eerst advies vragen aan de ouderraad. De ouderraad heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van de schoolraad over dezelfde thema s als waar de schoolraad bevoegdheden voor heeft ten aanzien van de inrichtende macht. Volgende thema s zijn vastgelegd in het participatiedecreet:

14 De taken 14 Elk ontwerp van beslissing inzake: de bepaling van het profiel van de directeur, bijvoorbeeld hoe zal de school de criteria bepalen waar een nieuwe directeur aan moet voldoen?; het studieaanbod; het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; het leerlingenvervoer dat door de inrichtende macht wordt aangeboden: de opstapplaatsen en busbegeleiding; de vaststelling van het nascholingsbeleid; het beleid inzake experimenten en projecten; de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; bepaalde infrastructuurwerken; de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school de stages van de leerlingen: duur en tijdstip. Het opstellen of wijzigen van: het schoolreglement; de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de regeling in verband met afwijkingen die worden toegekend; het schoolwerkplan; het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB. Naast deze welbepaalde thema s kan de schoolraad het advies van de ouderraad vragen over alle aangelegenheden die ouders aanbelangen en over de algemene organisatie en werking van de school. Ook over het medezeggenschapscollege kan de schoolraad advies vragen aan de ouderraad. Dit is een participatieorgaan op het niveau van de scholengemeenschap. De ouderraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op ouders.

15 De taken Het zwaartepunt van de formele inspraak is bij de schoolraad gesitueerd. Het is in dat orgaan dat de belangen en voorstellen van al de partijen aan bod kunnen komen en afgewogen worden tegenover elkaar. De schoolraad is de spreekbuis van de onderliggende raden en de formele gesprekspartner van de inrichtende macht. De ouderraad is echter de draaischijf van de ouderparticipatie op school. Daar moeten de standpunten tot stand komen. 3. Informatierecht en -plicht De ouderraad heeft recht op informatie en inzage in documenten. Het moet dan wel om informatie of documenten gaan die de ouderraad nodig heeft voor zijn werking (bijvoorbeeld inzage in het gezondheidsbeleid om rond evenwichtige voeding te kunnen werken). Uiteraard kan de ouderraad geen inzage vragen in individuele personeel- of leerlingendossiers. Dit informatierecht moet via de vertegenwoordiging in de schoolraad gebeuren. De ouderraad kan niet rechtstreeks aan de inrichtende macht of aan de directeur informatie vragen. 15 De ouderraad is op zijn beurt verplicht informatie te geven aan de achterban. Het decreet legt immers een informatie- en communicatieplicht op aan de onderliggende raden. Dit betekent dat de ouderraad zijn activiteiten en standpunten moet meedelen aan alle ouders van de school. Hoe dit gebeurt, wordt aan de eigen traditie en creativiteit overgelaten: een column in het schoolkrantje, een samenvatting van de verslagen op de website, een eigen nieuwsbrief Vier kerntaken Het participatiedecreet voorziet enkel een informatierecht en -plicht en een adviesbevoegdheid voor de ouderraad. Een ouderwerking vervult nog wel meer taken op school. Dit blijft ook mogelijk voor de ouderraad. Concreet ziet de VCOV vier kerntaken voor de ouderwerking op school, hetzij onder de vorm van een oudercomité of ouderraad.

16 De taken 1. Informeren en geïnformeerd worden 16 De informatieplicht over activiteiten en standpunten is opgenomen in het participatiedecreet. Wanneer we het informeren van ouders ruimer bekijken, kunnen we het ook tot een taak van de ouderraad rekenen om ouders te informeren over allerhande thema s van opvoedkundige aard. We duiden dan op infoavonden met deskundige sprekers. Decretaal heeft de ouderraad recht op informatie ten behoeve van haar werking via de schoolraad. Dit gaat dan om informatie van de school. In de dagelijkse werking zien we dat een ouderwerking op school ook heel wat informatie verneemt van andere ouders: ouders praten aan de schoolpoort over een bepaald onderwerp, mensen spreken de voorzitter van de ouderraad aan,... De VCOV stelt dat het een taak is van elke ouderwerking om hiervoor open te staan. Vaak zal er afgewogen moeten worden of een gesignaleerd probleem belangrijk is voor alle dus op de ouderraad ter sprake kan komen, of dat het eerder om een individueel of alleenstaand probleem gaat. Is dit laatste het geval, dan meldt de voorzitter van de ouderraad het best discreet aan de directie. 2. Ontmoeten Een ouderwerking organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten zijn uitermate belangrijk omdat ze de eerste stap zijn in het betrekken van ouders bij de school. Pas als ouders elkaar ontmoeten en kennen, kunnen ze evolueren naar het participeren in het schoolgebeuren. Ontmoetingsactiviteiten zorgen ook voor sociale contacten met andere mensen die in de buurt van de school wonen. Hierdoor wordt de ouderraad een belangrijke draaischijf in het sociale netwerk van de buurt. Bovendien kan de ouderraad tijdens deze informele momenten heel goed horen wat de verwachtingen van de ouders zijn. 3. Ondersteunen Ouders ondersteunen de school door mee te helpen aan allerhande zaken waar de school de hulp van ouders voor nodig heeft. Dit kan gaan van het helpen knutselen in de klas, tot het mee aanleggen van een nieuwe speelplaats. Allerhande hand- en spandiensten worden hieronder gerekend. Ondersteunen kan ook verder gaan dan het aanreiken van helpende handen. De ouderwerking kan initiatieven nemen die winst opleveren en op die manier de school financieel ondersteunen.

17 De taken 4. Adviseren en meedenken Deze taak zien we geformaliseerd in de adviesbevoegdheid van de ouderraad ten aanzien van de schoolraad. Het participatiedecreet legt een aantal thema s vast waar de ouderraad de schoolraad over kan adviseren, maar er zijn nog meer mogelijkheden voor de ouderraad om mee na te denken over dingen die voor ouders belangrijk zijn. Zo kunnen er werkgroepen opgericht worden waar ouders én leerkrachten samen voorstellen uitwerken over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Door de directeur uit te nodigen op de vergaderingen, schept de ouderraad een kans om samen na te denken over allerhande dingen. INFORMEREN Infoavonden over bijv. rouw en verlies, stress bij jonge kinderen, leren leren, weerbaarheid, huiswerk,... Ad valvas, uithangbord voor ouders, schoolkrant, infoblaadje, brieven, nieuwsbrief, website Voorstellen van de ouderraad in het begin van het schooljaar Infostand op activiteiten die door de school georganiseerd worden Bedrijfsbezoek Computerlessen voor ouders ONTMOETEN Cultuur: dansavond, musical, theaterbezoek, knutselatelier voor de kinderen met daarna een drankje voor de ouders, kerstconcert, tentoonstelling, culturele stadswandeling Feest: (kinder)fuif, receptie voor de leerlingen van het 6de jaar en hun ouders, grootouderfeest, carnavalsfeest, BBQ, restaurantdag, kaas- en wijnavond Sport & spel: quiz, sportactiviteit, (fiets)zoektocht, sneukeltocht wandeling (met/zonder gids), volksspelennamiddag, Andere: café tijdens infoavonden begin schooljaar, driekoningenzang, ontbijtbuffet voor nieuwe ouders, actie n.a.v. de dag van de leerkracht 17 ONDERSTEUNEN Meewerkouders: werken in de schooltuin, hulp bij handwerk, leesouders Schilderen van lijnen op de speelplaats Hulp bij schoolfeest en eetactiviteiten Opendeurdag Klusjeswerkgroep Speelplaatsvernieuwing Hulp bij knutselactiviteiten Extra begeleiding bij uitstappen, zwemmen Sinterklaasfeest Hulp bij verkeersweek Vlaaienslag, tombola,... MEEDENKEN Werkgroep schoolreglement Voorbereiden adviezen voor de schoolraad Weegactie: zware boekentassen Bespreken van allerhande thema s i.v.m. school (bijv. wat verwachten ouders van een katholieke school?) Tevredenheidsonderzoek (met enquête naar de ouders) Verkeersproject samen met het schoolteam uitwerken Opstellen schoolvervoerplan Afvalbesparing

18 Het reglement 5. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD 18 De ouderraad is verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin staan afspraken over de werking. In de praktijk zien we dat de meeste ouderwerkingen wel een aantal basisregels op papier hebben staan. Goede afspraken maken immers goede vrienden! Het decreet verankert deze goede gewoonte. Er wordt niet gezegd welke elementen in het huishoudelijk reglement moeten opgenomen worden. De omzendbrief, die het participatiedecreet moet verduidelijken, geeft wel een aantal voorbeelden: het vergaderritme: wanneer en hoe vaak wordt er vergaderd? de besluitvormingsprocedure: als er geen consensus bereikt wordt, hoe zal dan de knoop doorgehakt worden? aanwezigheids- en stemquota: hoeveel leden moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen en om tot een geldige stemming over te gaan? de wijze waarop men zal samenwerken met de schoolraad en met het lokaal comité de wijze waarop men communiceert met en informatie bezorgt aan alle personeel, leerlingen en ouders van de school Oudercomités die zich omvormen tot ouderraad kunnen zich voor het nieuwe huishoudelijk reglement baseren op de geldende afspraken. Zij moeten niet terug van nul beginnen, maar zij moeten er wel rekening mee houden dat alle leden, ook de nieuwe, het huishoudelijk reglement moeten goedkeuren. Bovendien brengt het decreet een aantal nieuwigheden met zich mee waar afspraken over gemaakt moeten worden. Waar er nog helemaal geen huishoudelijk reglement, statuten of werkafspraken zijn, kan een werkgroepje een ontwerp voorbereiden dat nadien aan alle leden wordt voorgelegd. Dit kan systematisch groeien. Het hoeft niet op één vergadering afgerond te zijn. De VCOV heeft een voorbeeld van huishoudelijk reglement opgesteld waar ouderraden zich op kunnen baseren.

19 Het reglement VOORBEELD INHOUDSTAFEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Benaming 2. Zetel 3. Doelstelling 4. Samenstelling 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen 6. Bevoegdheden 7. Vergaderingen 8. Uitnodigingen 9. Programmeringsvergadering 10. Besluitvorming 11. Verslaggeving 12. Financiën 13. Informatieplicht ten aanzien van vrijwilligers 14. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 15. Ontbinding van de ouderraad 19 Het decreet bepaalt niet dat de directeur het huishoudelijk reglement mee moet ondertekenen. Het is echter wel belangrijk dat de school van in het begin mee achter de geldende afspraken staat. Daarom raadt de VCOV aan dat de directeur het reglement ter goedkeuring ondertekent. Eens in een verslag wordt opgenomen dat de ouderraad het huishoudelijk reglement goedkeurt, moeten alle leden zich eraan houden, ook diegene die nadien lid worden.

20 De financiën 6. FINANCIËN EN BOEKHOUDING 1. Situering Sinds 1 januari 2006 is er een nieuwe wetgeving in verband met VZW s, verenigingen zonder winstoogmerk, die stelt dat alle grote VZW s een zogenaamde dubbele boekhouding moeten voeren. Bijna alle schoolbesturen vallen onder deze wetgeving wat betekent dat alle geldstromen van de school in kaart moeten gebracht worden in één dubbele boekhouding. 20 Ook de financiën van de ouderraad moeten in de dubbele boekhouding van de school-vzw opgenomen worden. De ouderraad is immers bij decreet vastgelegd als een onderdeel van de schoolstructuur. In de praktijk blijken er heel veel verschillende manieren te zijn waarop de financiën van een ouderwerking (zijnde oudercomité, ouderraad, vriendenkring,...) geregeld worden. Veel is afhankelijk van de schoolcultuur, de tradities en het wederzijds vertrouwen tussen school. Hierna leggen we de verschillen uit tussen drie mogelijkheden: de ouderwerking als decretaal verankerd orgaan op school (de ouderraad), de ouderwerking als feitelijke vereniging (meestal oudercomité) en de ouderwerking als VZW. 2. De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur We spreken van een ouderraad als de voorwaarden uit het participatiedecreet met betrekking tot samenstelling, bevoegdheden en werking vervuld zijn. De financiën van de ouderraad moeten in de dubbele boekhouding van de school-vzw opgenomen worden. Dit betekent dat de in- en uitgaven er in terug te vinden moeten zijn. Het betekent niet dat de ouderraad geen eigen rekening kan hebben. Het is mogelijk een rekening te hebben op naam van de ouderraad van de school, met een eigen rekeningnummer, en de financiën toch in de schoolboekhouding op te nemen. Naast één of twee ouders heeft dan ook de directeur een volmacht. De school draagt immers verantwoordelijkheid voor de rekening. Ook als de ouderraad geen aparte rekening of rekeningnummer heeft, kan de school op elk moment een overzicht geven van de financiën van de ouderraad. Het is dus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht & directie

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter 1 Bijlage: Model van overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad Via-scholen

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement OUDERRAAD (nov 14)

Huishoudelijk reglement OUDERRAAD (nov 14) Huishoudelijk reglement OUDERRAAD (nov 14) Inleiding Waar mensen zich verenigen en samenwerken zijn basisafspraken noodzakelijk voor een vlotte werking. Ouderraden zijn verplicht deze afspraken op te tekenen

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 Oprichting/Ouderraad/Oudervereniging Art.1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad,

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Uitgiftedatum november 2009 Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten 1 Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad schoolraad van de scholen

Nadere informatie

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? KOOGO Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs MISSIE VAN KOOGO Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Inleiding Inleiding Waar mensen zich verenigen en willen samenwerken zijn basisafspraken noodzakelijk. Dit om een vlotte werking te waarborgen. Volgens het nieuwe participatiedecreet zijn ouderraden trouwens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Hoofdstuk 1 Oprichting Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Aangepast augustus 2017 HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen: de ouders; het personeel;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/KBO/2013/336 BETREFT: ontslag lid van de schoolraad 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 7 november 2013 1.2. Verzoeker [X] 1.3. Betrokken school/schoolbestuur - School: gemeentelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik Artikel 1. Situering De vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik ouderraad, verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke

Nadere informatie

SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat AALST. Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs)

SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat AALST. Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs) 1 SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat 7 9300 AALST Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs) 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik Artikel 1. Situering De vrije lagere school De Boomgaard Maaseik ouderraad, verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen Artikel 1: Algemene bepalingen Onder de benaming Ouderraad van de Stedelijke Basisschool Rapertingen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan

Nadere informatie

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt OUDERRAAD DE BRON TIELT Voorzittersduo: Inge Vanoverschelde (0496 31 77 86 en inge.vanoverschelde@kbo-tielt.be) en Els Kerckhof (051 46 78 02 en kerckhof.els7@gmail.com) Secretariaat Helena Stuyck (leen@notaris-verhelst.be)

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

OUDERWERKING Het Palet

OUDERWERKING Het Palet OUDERWERKING Het Palet Missie wij staan voor een goede relatie met directie, leerkrachten, kinderen en alle ouders van de school; wij staan voor respect naar alle partners; wij staan voor het multicultureel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde 1. BENAMING Onder de benaming Oudercomité De Vlinderboom Huivelde wordt een feitelijke vereniging opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Verzoekster dient een klacht in bij de Commissie m.b.t. volgende punten:

Verzoekster dient een klacht in bij de Commissie m.b.t. volgende punten: Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/P/KSO/2009/241 BETREFT: Onvoldoende inspraak schoolraad. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 24 februari 2009 1.2 Verzoeker - ouder van een leerling 1.3 Verweerder - School; - Schoolbestuur.

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041 1/2 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041 GBS DE DOBBELSTEEN: OPRICHTING OUDERRAAD - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING - BESLUIT

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 29 MAART 2005 Aanwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 maart 2005 Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD Datum: dinsdag 1 oktober 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: GBS De Kleine Wijzer Drogebroodstraat 5 2250 Olen de vergadering gaat door in het personeelslokaal van de kleuterschool

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. - Ouderwerkgroep -

Huishoudelijk reglement. - Ouderwerkgroep - Huishoudelijk reglement - Ouderwerkgroep - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DE ZEVENSPRONG OUDERWERKGROEP Huishoudelijk reglement vzw De Zevensprong Ouderwerkgroep 1 INHOUD 1! Lidmaatschap van vzw De Zevensprong

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de ouderraad van Kindsheid Jesu te Schoten

Huishoudelijk reglement van de ouderraad van Kindsheid Jesu te Schoten Huishoudelijk reglement van de ouderraad van Kindsheid Jesu te Schoten 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van Kindsheid Jesu te Schoten wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

PARTICIPATIE OP SCHOOL

PARTICIPATIE OP SCHOOL PARTICIPATIE OP SCHOOL Over het participatiedecreet en de ouderwerking op school 1 INHOUD 2 (4) Voorwoord (6) Inleiding (9) De schoolraad: zwaartepunt van de participatie op school (17) De ouderraad: draaischijf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 ( versie met orde - en tuchtprocedure ) 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden,

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

OUDERVERENIGING HOTEL- EN TOERISMESCHOOL SPERMALIE. Goedgekeurd door de statutaire algemene vergadering van 14 december 2005

OUDERVERENIGING HOTEL- EN TOERISMESCHOOL SPERMALIE. Goedgekeurd door de statutaire algemene vergadering van 14 december 2005 OUDERVERENIGING HOTEL- EN TOERISMESCHOOL SPERMALIE Goedgekeurd door de statutaire algemene vergadering van 14 december 2005 Deze statuten komen in plaats van de statuten, zoals beschreven en goedgekeurd

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016 Bekendgemaakt op 20 december 2016 Inhoudstafel Hoofdstuk I. Doel en doelgroep...

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/P/KSO/2013/322 BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 25 februari 2013. 1.2. Vraagsteller [X], VVKSO. 1.3.

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

Toelichting bij het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden

Toelichting bij het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden Toelichting bij het model van huishoudelijk reglement voor de schoolraden Inleiding Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs (BDGO) bepaalt dat in elke school een schoolraad wordt opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen l Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen 1 Inleiding 1.1 Situatieschets Het participatiedecreet 1 is sinds 1 september 2004 van kracht. Vanaf dat moment waren de scholen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op

REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN HET DR. MOLLERCOLLEGE TE WAALWIJK. Vastgesteld in 1993, gewijzigd vastgesteld op 26-11-2014. ARTIKEL 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: De in

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie