Participatie op school:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie op school:"

Transcriptie

1 v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [ juni 2007 ]

2 inhoud 1. Voorwoord p Inleiding p De samenstelling van de ouderraad p Oprichting p Verkiezingen p Duur van het lidmaatschap p De structuur van de ouderraad p De rol van de directeur p Van oudercomité naar ouderraad p De taken van de ouderraad p Ouders afvaardigen naar de schoolraad p Adviesbevoegdheid p Informatierecht en -plicht p Vier kerntaken p Het huishoudelijk reglement van de ouderraad p Financiën en boekhouding p Situering p De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur p Het oudercomité als feitelijke vereniging p De ouderwerking als zelfstandige VZW p De verzekering p De schoolpolis p De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur p Het oudercomité als feitelijke vereniging p De ouderwerking als zelfstandige VZW p De schoolraad p Oprichting p Samenstelling p Bevoegdheden p Werking p Medezeggenschapscollege p Contact p. 35

3 voorwoord Al 50 jaar zet de VCOV zich in voor ouders die samen school maken. Met deze verjaardag willen we uiteraard ook de ouderparticipatie in de verf zetten. We doen dit door middel van deze brochure die alle informatie over de ouderraad bevat die ouders moeten weten. Via participatie bouwen inrichtende machten (schoolbesturen), directies, personeelsleden, leerlingen gezamenlijk projecten uit. Ze communiceren en discussiëren over verschillende beslissingen die de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Deze betrokken partijen bewegen zich op hetzelfde terrein maar hebben vaak uiteenlopende belangen, competenties en verantwoordelijkheden. 3 Sinds 2004 is participatie in de ouderraad een formeel feit geworden op elke school door het in voege treden van het participatiedecreet. Ouders kunnen zich verenigen in de ouderraad en maken deel uit van de schoolraad. Na een korte visie op participatie vanuit de VCOV, gaan we dieper in op de ouderraad en zijn praktische uitvoering.

4 Inleiding Omdat school vandaag niet meer elk apart verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, is samenwerking noodzakelijk. 4 Ouderparticipatie is het actief betrekken van ouders bij zaken die invloed hebben op de leer- en leefomgeving van hun kinderen. In ruime betekenis wordt ouderparticipatie gezien als elke wijze waarop ouders vanuit hun mogelijkheden deelnemen aan schoolse activiteiten. Zij nemen hierbij al dan niet zelf het initiatief. Samen met de school werken zij op een informele, ongedwongen manier aan het bevorderen van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kinderen en jongeren. Alvorens ouders effectief participeren, moet er een zekere vorm van betrokkenheid aanwezig zijn. We gaan ervan uit dat elke ouder begaan is met de schoolse prestaties en vorderingen van het eigen kind. Deze betrokkenheid op individueel niveau kan doorgroeien naar het klas- en/of schoolniveau. Ouders moeten de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan activiteiten die op één of meerdere van deze niveaus worden georganiseerd. De school draagt samen met de georganiseerde ouderwerking een belangrijke verantwoordelijkheid in het realiseren van volwaardige ouderparticipatie op alle niveaus. Waar de ouderwerking samengesteld is volgens de voorwaarden van het participatiedecreet, kunnen we van een ouderraad spreken. In het andere geval is oudercomité de gangbare term. Het participatiedecreet geeft enkel vorm aan de ouderparticipatie op schoolniveau. Het schetst een kader waarbinnen ook ouders op een formele wijze deel kunnen nemen aan de besluitvormingsprocessen binnen de school. Participatie verliest zijn slagkracht indien de verschillende deelnemers afzonderlijk hun zegje doen over wat hen in het schoolbeleid aanbelangt. Personeelsleden, leerlingen en ouders kijken door een verschillende bril: ze

5 Inleiding hebben niet altijd dezelfde visie op de school, vertrekken vaak van diverse wensen of verlangens en dragen uiteenlopende verantwoordelijkheden. Toch is participatie in essentie samen school maken, samen de democratie in het onderwijs vorm geven en op die manier bijdragen tot een democratische samenleving. Door de invoering van het participatiedecreet in 2004 werden oudercomités nóg meer voor de uitdaging geplaatst om mee verantwoordelijkheid op te nemen in de samenwerking met de school. Zij kunnen dit doen als oudercomité met het statuut van feitelijke vereniging, of zij kunnen zich omvormen tot ouderraad en een officieel onderdeel worden van de school. We geven eerst meer informatie over de ouderraad, alvorens de verschillen tussen oudercomité en ouderraad op een rijtje te zetten. 5 Oudervereniging: alle actieve ouders met kinderen op de school Oudercomité: groep geëngageerde ouders uit de oudervereniging die zich structureel inzet voor de school. Het oudercomité heeft geen decretale verankering en de rechten en plichten zijn niet bij wet vastgelegd. Ouderraad: groep geëngageerde ouders uit de oudervereniging die zich structureel inzet voor de school en die is samengesteld volgens de voorwaarden van het participatiedecreet. De ouderraad heeft wettelijk bepaalde rechten en plichten. Ouderwerking: verzamelterm voor elke groep geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school: oudercomité, ouderraad, vriendenkring,... Schoolraad: advies- en overlegorgaan op school bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders, de lokale gemeenschap en (in het secundair onderwijs) de leerlingen. De directeur is geen lid van de schoolraad, maar woont de vergaderingen met raadgevende stem bij.

6 De ouderraad 3. DE SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD 1. Oprichting 6 Het decreet stelt dat de oprichting van een ouderraad verplicht is als 10% van de ouders erom vraagt. Dit moet minimum om drie ouders gaan en men gaat ervan uit dat per gezin of leefeenheid slechts één vraag tot oprichting kan gesteld worden. Dit impliceert niet dat elke school een onderzoek moet doen naar het juiste percentage. De school is immers verplicht om de participatiestructuren te stimuleren en als verschillende ouders aangeven dat ze een ouderraad willen, hoeft de school geen navraag meer te doen naar het exacte cijfer. Als men dus van oudercomité naar ouderraad wil overschakelen, kan dit zonder eerst na te gaan of 10% van de ouders er wel om vraagt. In het geval er geen stemmen opgaan om een ouderraad op te richten, is de school moreel verplicht alle ouders erover te bevragen. 2. Verkiezingen Het participatiedecreet stelt dat de ouderraad wordt samengesteld via verkiezingen. Als er nog geen ouderwerking op de school is, kan de inrichtende macht het initiatief nemen voor het organiseren van de verkiezingen. De inrichtende macht kan deze taak overdragen aan de directeur. Indien de bestaande ouderwerking zich wil omvormen tot ouderraad, kan zij (in overleg met de directie en/of inrichtende macht) de verkiezingen organiseren. Dit is ook het geval wanneer de ouderraad opnieuw wordt samengesteld. De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en zijn/haar stem uitbrengen. Het decreet legt geen eisen op aan de manier waarop de verkiezingen plaatsvinden. Ook stelt het geen limiet aan het aantal kandidaten, noch aan het aantal verkozenen. Dit kan, na de installatie van de ouderraad, wel in het huishoudelijk reglement opgenomen worden.

7 De ouderraad De VCOV opteert voor een vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure. Zo zijn alle ouders die zich kandidaat stellen van rechtswege verkozen wanneer het maximum aantal leden niet overschreden wordt. De verkiezingsprocedure eindigt dan wanneer iedereen de kans gekregen heeft zich kandidaat te stellen. Om het democratisch gehalte te waarborgen is het best de kandidaten nadien aan alle ouders bekend te maken en te stellen dat zij automatisch verkozen zijn en dus lid zijn van de ouderraad. Als we een democratische samenleving willen, kunnen we niet voorbij gaan aan een democratische schoolcultuur. Vandaar dat het decreet zoveel nadruk legt op de democratische samenstelling van de ouderraad. 3. Duur van het lidmaatschap 7 De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De ouderraad kan zelf afspraken maken met betrekking tot het uittreden of ontslag nemen van leden. Wordt er geen regeling uitgewerkt, dan verlaten de ouders de ouderraad na de periode van vier jaar of wanneer hun kinderen de school verlaten. Ook al is de samenstelling van de ouderraad volgens het decreet geldig voor vier jaar, toch raadt de VCOV aan om jaarlijks een oproep te doen naar nieuwe kandidaten. Nieuwe ouders moeten immers de kans krijgen om toe te treden en uittredende leden moeten vervangen kunnen worden. Geert Neetens

8 De ouderraad 4. De structuur van de ouderraad Het participatiedecreet bepaalt niet hoe de ouderraad zich moet organiseren. De VCOV raadt aan te werken met een bestuur, een beperkt groepje ouders dat de kar trekt. Concreet kan het bestuur bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter - stelt de agenda van de vergaderingen op (samen met de andere bestuursleden en/of de 8 directie) - leidt de vergaderingen en zorgt dat alle meningen aan bod kunnen komen - is de contactpersoon van de ouderraad voor de school - spreekt de ouders toe bij activiteiten, leidt de sprekers in op infoavonden, De secretaris - maakt het verslag van de vergaderingen - verspreidt de uitnodiging en de verslagen naar de leden - houdt de gegevens van de leden bij -... De penningmeester - houdt een overzicht bij van de in- en uitgaven in een kasboek - zorgt samen met de school voor een financieel verslag (1 keer per jaar) - heeft samen met de directie en de voorzitter een volmacht op de rekening -... Aangezien elke ouder met kinderen op de school kan toetreden tot de ouderraad, kunnen ook leerkrachten met kinderen op de school in de ouderraad zetelen, weliswaar niet in hun functie van leerkracht, maar wel als ouder. De VCOV raadt aan om hen geen bestuursfunctie te laten opnemen. Dit kan het immers bemoeilijken om hun functie van ouder in de ouderraad en hun functie van leerkracht in de school, gescheiden te houden.

9 De ouderraad De ouderraad kan er voor kiezen om te werken met klasafgevaardigden: een of meerdere ouders per klas (of per leerjaar of graad) die alle ouders van die klas, leerjaar of graad vertegenwoordigen. Ook werkgroepen rond bepaalde thema s zijn mogelijk. Ouders kunnen zich bijvoorbeeld engageren in een tijdelijke of permanente werkgroep over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving, de speelplaats, de organisatie van een infoavond of evenement,... Werkgroepen kunnen zowel enkel uit ouders, als uit ouders én leerkrachten bestaan. Belangrijk is wel dat er een goede terugkoppeling plaatsvindt naar de ouderraad De rol van de directeur De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden op de vergaderingen. De VCOV vindt het belangrijk dat de ouderraad de mogelijkheid heeft om zonder de directeur te vergaderen en zo indien nodig zelfstandig standpunten kan innemen. Maar wij willen toch ook benadrukken dat wederzijds vertrouwen en een goede verstandhouding noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goede werking. Wij raden dan ook aan de directeur uit te nodigen op de vergaderingen van de ouderraad. Er kunnen ook één of meerdere personeelsleden uitgenodigd worden. Scholen gaan hier op verschillende manieren mee om: soms is het steeds dezelfde leerkracht die de vergaderingen bijwoont in naam van het personeel, soms wordt er een beurtrol afgesproken. Geert Neetens

10 De ouderraad 6. Van oudercomité naar ouderraad 10 Het is niet de bedoeling dat ouderraad en oudercomité naast elkaar bestaan. In theorie is het echter wel mogelijk. Als dan de mening van de ouders vertolkt moet worden in de schoolraad, zal men zich tot de ouderraad wenden. Het oudercomité heeft dan officieel geen inspraak. Dit komt de ouderwerking op school niet ten goede. Daarom pleit de VCOV voor de omvorming van bestaande oudercomités naar ouderraden. Dit moet grondig besproken worden met alle leden van het oudercomité en de school zodat het een gedragen beslissing is waar iedereen de voordelen van inziet: - de ouderraad is een decretaal verankerd orgaan. Dit betekent dat het een officieel orgaan is op school met rechten en plichten; - waar het oudercomité door geen enkele regelgeving gesteund wordt, kan de ouderraad op het participatiedecreet terugvallen; - de ouderraad is een officieel onderdeel van de schoolstructuur; - de ouderraad kan uit zijn midden de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad aanduiden. Zo is de relatie met de schoolraad gegarandeerd; - het oudercomité maakt op geen enkele manier aanspraak op betrokkenheid bij de schoolraad, de ouderraad biedt een ondersteunende rol aan de schoolraad; - de ouderraad is er niet enkel om feest- en winstgevende activiteiten te organiseren. Zijn inzet wordt expliciet gevraagd voor het formuleren van een advies aan de schoolraad over allerlei zaken die ouders aanbelangen; - de ouderraad is verplicht alle ouders te informeren over zijn activiteiten en standpunten. Zo zijn alle ouders op de hoogte en kunnen ze instappen in het groeiproces van betrokkenheid naar participatie; - de ouderraad heeft ten behoeve van zijn werking recht op informatie en inzage in documenten via de vertegenwoordiging in de schoolraad; - alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Het is een kans om de ouderwerking nieuw leven in te blazen; - de schooldoorlichting (inspectie) heeft een aanspreekpunt om de ouders te bevragen; - de inrichtende macht is verplicht om de ouderraad de nodige infrastructurele ondersteuning te bieden (bijv. een vergaderlokaal).

11 De ouderraad STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht en de directie Indien akkoord Indien niet akkoord 3. Er wordt nagegaan of 10% van de gezinnen de oprichting van een ouderraad wenst 11 10% vraagt om de oprichting minder dan 10% vraagt om de oprichting De inrichtende macht moet Het oudercomité kan enkel een ouderraad oprichten nog proberen alsnog de 10% te bereiken door de ouders persoonlijk aan te spreken 4. Er wordt een oproepingsbrief opgesteld voor de ouders van de school om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. 5. Alle kandidaten zijn van rechtswege verkozen 6. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en goedgekeurd door de ouderraad en de directeur 7. Het bestuur wordt verkozen 8. De activiteitenkalender wordt samengesteld 9. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad worden aangeduid 10. Bekendmaking van de samenstelling van de ouderraad en de activiteitenkalender

12 De taken 4. DE TAKEN VAN DE OUDERRAAD 1. Ouders afvaardigen naar de schoolraad 12 In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en in het secundair onderwijs ook leerlingen. De directeur neemt deel met raadgevende stem. Vertegenwoordigen betekent dat je in naam van je achterban spreekt. Daarom wordt voorgesteld dat elke partij een onderliggende raad heeft. Ouders verenigen zich in de ouderraad, leerkrachten in de pedagogische raad en leerlingen in de leerlingenraad. Binnen deze raden kunnen zij overleggen om tot een gemeenschappelijk en goed overdacht standpunt te komen. Dit kan dan door hun vertegenwoordigers in de schoolraad meegedeeld en verdedigd worden. De onderliggende raden bieden dus een ondersteunende rol aan de schoolraad. De ouderraad heeft het recht de oudervertegenwoordigers in de schoolraad te mandateren of af te vaardigen, maar kan er ook voor opteren dit niet te doen. In dat geval, of als er geen ouderraad is op school, moet de inrichtende macht verkiezingen organiseren waarbij alle ouders zich kandidaat kunnen stellen. De VCOV raadt aan dat de ouderraad haar bevoegdheid om oudervertegenwoordigers af te vaardigen zeker opneemt. Zo wordt gegarandeerd dat de adviezen van de ouderraad tot in de schoolraad komen. Als de oudervertegenwoordigers in de schoolraad worden verkozen uit alle ouders, bestaat de kans dat de vertegenwoordigers geen lid zijn van de ouderraad. Wanneer de mandaten in de schoolraad ingevuld zijn door middel van verkiezingen, dan gelden deze mandaten voor vier jaar. Ook als er in tussentijd wel een ouderraad wordt opgericht of de ouderraad zijn bevoegdheid om ouders af te vaardigen alsnog wil opnemen, blijven de verkozen leden van de schoolraad hun functie behouden tot de schoolraad opnieuw moet samengesteld worden. Als de ouderraad de ouders aanduidt voor de schoolraad, dan bepaalt ze zelf (in het huishoudelijk reglement) wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd. Inrichtende machten met meerdere scholen in eenzelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer kunnen onder bepaalde voorwaarden slechts één schoolraad hebben. Als er per school een ouderraad is, wordt dit best in rekening gebracht bij de mandatering voor de schoolraad.

13 De taken Enkele aandachtspunten rond de mandatering: - Welke verwachtingen heeft de ouderraad t.a.v. de vertegenwoordigers? Bijv. tijdig de agendapunten van de schoolraad aan de voorzitter van de ouderraad overmaken, verslag uitbrengen... - Welke ondersteuning biedt de ouderraad aan de vertegenwoordigers? Bijv. mogelijke agendapunten voor de schoolraad inventariseren, een bevraging van alle ouders organiseren over belangrijke thema s die op de schoolraad behandeld worden... - Hoe worden de mandaten geëvalueerd? Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld, maar de ouderraad kan bepalen wanneer de aanduiding van de vertegenwoordigers wordt hernieuwd. Zal dit jaarlijks gebeuren en wordt er een bepaalde procedure voor uitgedacht? Adviesbevoegdheid In het participatiedecreet wordt duidelijk omschreven waarvoor de schoolraad bevoegd is. Zo zijn enerzijds de onderwerpen bepaald waarover de inrichtende macht advies moet vragen aan de schoolraad en anderzijds de onderwerpen waarover ze moet overleggen met de schoolraad. Een advies kan schriftelijk uitgebracht worden, overleg gebeurt altijd in een gezamenlijke vergadering met de bedoeling een consensus te bereiken. De schoolraad kan, alvorens advies uit te brengen aan de inrichtende macht of alvorens ermee in overleg te treden, eerst advies vragen aan de ouderraad. De ouderraad heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van de schoolraad over dezelfde thema s als waar de schoolraad bevoegdheden voor heeft ten aanzien van de inrichtende macht. Volgende thema s zijn vastgelegd in het participatiedecreet:

14 De taken 14 Elk ontwerp van beslissing inzake: de bepaling van het profiel van de directeur, bijvoorbeeld hoe zal de school de criteria bepalen waar een nieuwe directeur aan moet voldoen?; het studieaanbod; het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; het leerlingenvervoer dat door de inrichtende macht wordt aangeboden: de opstapplaatsen en busbegeleiding; de vaststelling van het nascholingsbeleid; het beleid inzake experimenten en projecten; de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; bepaalde infrastructuurwerken; de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school de stages van de leerlingen: duur en tijdstip. Het opstellen of wijzigen van: het schoolreglement; de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de regeling in verband met afwijkingen die worden toegekend; het schoolwerkplan; het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB. Naast deze welbepaalde thema s kan de schoolraad het advies van de ouderraad vragen over alle aangelegenheden die ouders aanbelangen en over de algemene organisatie en werking van de school. Ook over het medezeggenschapscollege kan de schoolraad advies vragen aan de ouderraad. Dit is een participatieorgaan op het niveau van de scholengemeenschap. De ouderraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op ouders.

15 De taken Het zwaartepunt van de formele inspraak is bij de schoolraad gesitueerd. Het is in dat orgaan dat de belangen en voorstellen van al de partijen aan bod kunnen komen en afgewogen worden tegenover elkaar. De schoolraad is de spreekbuis van de onderliggende raden en de formele gesprekspartner van de inrichtende macht. De ouderraad is echter de draaischijf van de ouderparticipatie op school. Daar moeten de standpunten tot stand komen. 3. Informatierecht en -plicht De ouderraad heeft recht op informatie en inzage in documenten. Het moet dan wel om informatie of documenten gaan die de ouderraad nodig heeft voor zijn werking (bijvoorbeeld inzage in het gezondheidsbeleid om rond evenwichtige voeding te kunnen werken). Uiteraard kan de ouderraad geen inzage vragen in individuele personeel- of leerlingendossiers. Dit informatierecht moet via de vertegenwoordiging in de schoolraad gebeuren. De ouderraad kan niet rechtstreeks aan de inrichtende macht of aan de directeur informatie vragen. 15 De ouderraad is op zijn beurt verplicht informatie te geven aan de achterban. Het decreet legt immers een informatie- en communicatieplicht op aan de onderliggende raden. Dit betekent dat de ouderraad zijn activiteiten en standpunten moet meedelen aan alle ouders van de school. Hoe dit gebeurt, wordt aan de eigen traditie en creativiteit overgelaten: een column in het schoolkrantje, een samenvatting van de verslagen op de website, een eigen nieuwsbrief Vier kerntaken Het participatiedecreet voorziet enkel een informatierecht en -plicht en een adviesbevoegdheid voor de ouderraad. Een ouderwerking vervult nog wel meer taken op school. Dit blijft ook mogelijk voor de ouderraad. Concreet ziet de VCOV vier kerntaken voor de ouderwerking op school, hetzij onder de vorm van een oudercomité of ouderraad.

16 De taken 1. Informeren en geïnformeerd worden 16 De informatieplicht over activiteiten en standpunten is opgenomen in het participatiedecreet. Wanneer we het informeren van ouders ruimer bekijken, kunnen we het ook tot een taak van de ouderraad rekenen om ouders te informeren over allerhande thema s van opvoedkundige aard. We duiden dan op infoavonden met deskundige sprekers. Decretaal heeft de ouderraad recht op informatie ten behoeve van haar werking via de schoolraad. Dit gaat dan om informatie van de school. In de dagelijkse werking zien we dat een ouderwerking op school ook heel wat informatie verneemt van andere ouders: ouders praten aan de schoolpoort over een bepaald onderwerp, mensen spreken de voorzitter van de ouderraad aan,... De VCOV stelt dat het een taak is van elke ouderwerking om hiervoor open te staan. Vaak zal er afgewogen moeten worden of een gesignaleerd probleem belangrijk is voor alle dus op de ouderraad ter sprake kan komen, of dat het eerder om een individueel of alleenstaand probleem gaat. Is dit laatste het geval, dan meldt de voorzitter van de ouderraad het best discreet aan de directie. 2. Ontmoeten Een ouderwerking organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten zijn uitermate belangrijk omdat ze de eerste stap zijn in het betrekken van ouders bij de school. Pas als ouders elkaar ontmoeten en kennen, kunnen ze evolueren naar het participeren in het schoolgebeuren. Ontmoetingsactiviteiten zorgen ook voor sociale contacten met andere mensen die in de buurt van de school wonen. Hierdoor wordt de ouderraad een belangrijke draaischijf in het sociale netwerk van de buurt. Bovendien kan de ouderraad tijdens deze informele momenten heel goed horen wat de verwachtingen van de ouders zijn. 3. Ondersteunen Ouders ondersteunen de school door mee te helpen aan allerhande zaken waar de school de hulp van ouders voor nodig heeft. Dit kan gaan van het helpen knutselen in de klas, tot het mee aanleggen van een nieuwe speelplaats. Allerhande hand- en spandiensten worden hieronder gerekend. Ondersteunen kan ook verder gaan dan het aanreiken van helpende handen. De ouderwerking kan initiatieven nemen die winst opleveren en op die manier de school financieel ondersteunen.

17 De taken 4. Adviseren en meedenken Deze taak zien we geformaliseerd in de adviesbevoegdheid van de ouderraad ten aanzien van de schoolraad. Het participatiedecreet legt een aantal thema s vast waar de ouderraad de schoolraad over kan adviseren, maar er zijn nog meer mogelijkheden voor de ouderraad om mee na te denken over dingen die voor ouders belangrijk zijn. Zo kunnen er werkgroepen opgericht worden waar ouders én leerkrachten samen voorstellen uitwerken over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Door de directeur uit te nodigen op de vergaderingen, schept de ouderraad een kans om samen na te denken over allerhande dingen. INFORMEREN Infoavonden over bijv. rouw en verlies, stress bij jonge kinderen, leren leren, weerbaarheid, huiswerk,... Ad valvas, uithangbord voor ouders, schoolkrant, infoblaadje, brieven, nieuwsbrief, website Voorstellen van de ouderraad in het begin van het schooljaar Infostand op activiteiten die door de school georganiseerd worden Bedrijfsbezoek Computerlessen voor ouders ONTMOETEN Cultuur: dansavond, musical, theaterbezoek, knutselatelier voor de kinderen met daarna een drankje voor de ouders, kerstconcert, tentoonstelling, culturele stadswandeling Feest: (kinder)fuif, receptie voor de leerlingen van het 6de jaar en hun ouders, grootouderfeest, carnavalsfeest, BBQ, restaurantdag, kaas- en wijnavond Sport & spel: quiz, sportactiviteit, (fiets)zoektocht, sneukeltocht wandeling (met/zonder gids), volksspelennamiddag, Andere: café tijdens infoavonden begin schooljaar, driekoningenzang, ontbijtbuffet voor nieuwe ouders, actie n.a.v. de dag van de leerkracht 17 ONDERSTEUNEN Meewerkouders: werken in de schooltuin, hulp bij handwerk, leesouders Schilderen van lijnen op de speelplaats Hulp bij schoolfeest en eetactiviteiten Opendeurdag Klusjeswerkgroep Speelplaatsvernieuwing Hulp bij knutselactiviteiten Extra begeleiding bij uitstappen, zwemmen Sinterklaasfeest Hulp bij verkeersweek Vlaaienslag, tombola,... MEEDENKEN Werkgroep schoolreglement Voorbereiden adviezen voor de schoolraad Weegactie: zware boekentassen Bespreken van allerhande thema s i.v.m. school (bijv. wat verwachten ouders van een katholieke school?) Tevredenheidsonderzoek (met enquête naar de ouders) Verkeersproject samen met het schoolteam uitwerken Opstellen schoolvervoerplan Afvalbesparing

18 Het reglement 5. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD 18 De ouderraad is verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin staan afspraken over de werking. In de praktijk zien we dat de meeste ouderwerkingen wel een aantal basisregels op papier hebben staan. Goede afspraken maken immers goede vrienden! Het decreet verankert deze goede gewoonte. Er wordt niet gezegd welke elementen in het huishoudelijk reglement moeten opgenomen worden. De omzendbrief, die het participatiedecreet moet verduidelijken, geeft wel een aantal voorbeelden: het vergaderritme: wanneer en hoe vaak wordt er vergaderd? de besluitvormingsprocedure: als er geen consensus bereikt wordt, hoe zal dan de knoop doorgehakt worden? aanwezigheids- en stemquota: hoeveel leden moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen en om tot een geldige stemming over te gaan? de wijze waarop men zal samenwerken met de schoolraad en met het lokaal comité de wijze waarop men communiceert met en informatie bezorgt aan alle personeel, leerlingen en ouders van de school Oudercomités die zich omvormen tot ouderraad kunnen zich voor het nieuwe huishoudelijk reglement baseren op de geldende afspraken. Zij moeten niet terug van nul beginnen, maar zij moeten er wel rekening mee houden dat alle leden, ook de nieuwe, het huishoudelijk reglement moeten goedkeuren. Bovendien brengt het decreet een aantal nieuwigheden met zich mee waar afspraken over gemaakt moeten worden. Waar er nog helemaal geen huishoudelijk reglement, statuten of werkafspraken zijn, kan een werkgroepje een ontwerp voorbereiden dat nadien aan alle leden wordt voorgelegd. Dit kan systematisch groeien. Het hoeft niet op één vergadering afgerond te zijn. De VCOV heeft een voorbeeld van huishoudelijk reglement opgesteld waar ouderraden zich op kunnen baseren.

19 Het reglement VOORBEELD INHOUDSTAFEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Benaming 2. Zetel 3. Doelstelling 4. Samenstelling 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen 6. Bevoegdheden 7. Vergaderingen 8. Uitnodigingen 9. Programmeringsvergadering 10. Besluitvorming 11. Verslaggeving 12. Financiën 13. Informatieplicht ten aanzien van vrijwilligers 14. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 15. Ontbinding van de ouderraad 19 Het decreet bepaalt niet dat de directeur het huishoudelijk reglement mee moet ondertekenen. Het is echter wel belangrijk dat de school van in het begin mee achter de geldende afspraken staat. Daarom raadt de VCOV aan dat de directeur het reglement ter goedkeuring ondertekent. Eens in een verslag wordt opgenomen dat de ouderraad het huishoudelijk reglement goedkeurt, moeten alle leden zich eraan houden, ook diegene die nadien lid worden.

20 De financiën 6. FINANCIËN EN BOEKHOUDING 1. Situering Sinds 1 januari 2006 is er een nieuwe wetgeving in verband met VZW s, verenigingen zonder winstoogmerk, die stelt dat alle grote VZW s een zogenaamde dubbele boekhouding moeten voeren. Bijna alle schoolbesturen vallen onder deze wetgeving wat betekent dat alle geldstromen van de school in kaart moeten gebracht worden in één dubbele boekhouding. 20 Ook de financiën van de ouderraad moeten in de dubbele boekhouding van de school-vzw opgenomen worden. De ouderraad is immers bij decreet vastgelegd als een onderdeel van de schoolstructuur. In de praktijk blijken er heel veel verschillende manieren te zijn waarop de financiën van een ouderwerking (zijnde oudercomité, ouderraad, vriendenkring,...) geregeld worden. Veel is afhankelijk van de schoolcultuur, de tradities en het wederzijds vertrouwen tussen school. Hierna leggen we de verschillen uit tussen drie mogelijkheden: de ouderwerking als decretaal verankerd orgaan op school (de ouderraad), de ouderwerking als feitelijke vereniging (meestal oudercomité) en de ouderwerking als VZW. 2. De ouderraad als officieel onderdeel van de schoolstructuur We spreken van een ouderraad als de voorwaarden uit het participatiedecreet met betrekking tot samenstelling, bevoegdheden en werking vervuld zijn. De financiën van de ouderraad moeten in de dubbele boekhouding van de school-vzw opgenomen worden. Dit betekent dat de in- en uitgaven er in terug te vinden moeten zijn. Het betekent niet dat de ouderraad geen eigen rekening kan hebben. Het is mogelijk een rekening te hebben op naam van de ouderraad van de school, met een eigen rekeningnummer, en de financiën toch in de schoolboekhouding op te nemen. Naast één of twee ouders heeft dan ook de directeur een volmacht. De school draagt immers verantwoordelijkheid voor de rekening. Ook als de ouderraad geen aparte rekening of rekeningnummer heeft, kan de school op elk moment een overzicht geven van de financiën van de ouderraad. Het is dus

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie