OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. Je maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk. Economie Individuen en collectiviteiten worden in het dagelijks leven steeds geconfronteerd met economische aspecten. In het onderdeel financiële economie zal je specifiek aandacht schenken aan de soorten van beleggingsproducten. Een goede kennis van economie leidt tot een beter begrip van de dagelijke praktijk en de media. In dit opleidingsonderdeel komen zowel micro-economische als macro- economische onderwerpen aan bod met als doel jou een zo breed mogelijk inzicht te bieden. ICT Je leert gebruikmaken van actuele programma's voor tekstverwerking, rekenbladen, databanken en presentaties. English Tijdens de lessen English wordt er gebouwd op je opgedane kennis in het middelbaar onderwijs. Je krijgt een herhaling van de grammatica en je krijgt algemene, zakelijke woordenschat aangereikt. Na de lessen English heb je een stevige basis Engels verworven. Je begrijpt normale zakelijke en alledaagse gesprekken en je kunt over een aantal zaken je mening geven. Je kan jezelf/een bedrijf/iemand anders vlot voorstellen, je hebt meer zelfvertrouwen in het Engels en je durft in het openbaar spreken. Français In het eerste semester focus je op functionele woordenschat en op de basisspraakkunst. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Een aantal spraakkunstonderdelen worden gezamenlijk herhaald en waar nodig bijgestuurd. Informatie- en studievaardigheden Je maakt een grote sprong van secundair naar hoger onderwijs. Jezelf kennen is het begin van een succesvolle bacheloropleiding. Daarom helpen we je in dit opleidingsonderdeel om je af te stemmen op de studievereisten van het hoger onderwijs. Via intakesessies en de evaluatie van je startcompetenties, leren leren, sessies studiebegeleiding en trajectbegeleiding, reflecteer je over je studiegewoontes en verbeter je die. We maken je vertrouwd met de elektronische leeromgeving en de etiquette aan de Artesis hogeschool. Toegepaste statistiek Je leert statistische methoden en technieken die courant gebruikt worden in het bedrijfsleven. Frequentieverdelingen zoals de binomiale, Poisson en de normale verdeling, kansrekening, combinatieleer en nog meer komen in dit vak aan bod. Communication en français De mondelinge vaardigheid komt ruim aan bod in het tweede semester. Je maakt kennis met eenvoudige professionele situaties waarin je op een vlotte en correcte manier mondeling en schriftelijk leert reageren in het Frans, je oefent dit in aan de hand van oefeningen en rollenspelen. Je onderhoudt de kennis van de spraakkunst en kan altijd een beroep doen op de lectoren voor meer uitleg.

2 Communication in English Communication in English is de vervolgcursus op English. Terwijl je in de vorige cursus een stevige basis werd aangereikt, wordt er nu van je verwacht dat je die kennis omzet naar de praktijk. Je moet kunnen meepraten over actuele thema's en bent in staat om een onderbouwde discussie te voeren. Burgerlijk, handels- en sociaal recht Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen: burgerlijk recht, handelsrecht en sociaal recht. Het burgerlijk recht regelt de meest elementaire verhoudingen tussen de burgers (bv. het huwelijk, overeenkomsten, erfenissen). Het handelsrecht regelt het statuut van de handelaars en de commerciële activiteiten en het sociaal recht omvat het arbeidsrecht (bv. arbeidscontract) en het sociaalzekerheidsrecht. OPLEIDINGSSPECIFIEK:FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Inleiding tot het financie- en verzekeringswezen In deze inleidende cursus krijg je een overzicht van het domein van het financiewezen (de financiële sector en haar reglementering) en van het verzekeringswezen (nut van een verzekering, indeling van de verzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen). Dit vak dient als vertrekbasis waarop je tijdens jouw studies verder kan bouwen met bank- en verzekeringsvakken. Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Dit opleidingsonderdeel beoogt een geïntegreerde visie te geven op de verschillende handelstechnieken. In een eerste deel bespreek je de technieken van binnenlandse handel: vanaf het proces van verkoop tot betaling en de bijhorende financieringsvraagstukken. In een tweede deel sta je stil bij de verschillende aspecten van buitenlandse handel (bv. de wereldhandel, internationale handelscontracten). Algemeen boekhouden Een grondig begrip van boekhoudkundige gegevens is absoluut noodzakelijk om de juiste financiële beslissingen te kunnen nemen. Je wordt dan ook vertrouwd gemaakt met de basiscycli in een boekhouding. Daarnaast focus je op de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen en het opstellen van een jaarrekening. Financiële algebra Je leert de mathematische samenhang begrijpen tussen enkelvoudige en samengestelde intrest en hoe deze op verschillende manieren worden aangewend in allerlei financiële formules (bv.. bij het kapitaliseren van rente). In dit vak leer je begrijpen de financiële wereld de actuele waarde van het geld (zowel kosten als baten) berekent. Praktische oriëntering op het professionele werkveld Je maakt een eerste keer kennis met de bedrijfswereld via bedrijfsbezoeken en door het bijwonen van seminaries en gastcolleges. Je leert jouw theoretische kennis toetsen aan de werkelijkheid.

3 TRAJECTSCHIJF2 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Français des affaires Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met beroepsspecifieke terminologie. Dit semester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijke Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep. Zakelijke communicatie Je verwerft inzicht in de zakelijke communicatie, formuleert commercieel en klantgericht je zakelijke teksten(zakelijke brieven, klachten, een verkoopbrief...). Je schrijft een vergaderverslag en je oefent je presentatievaardigheden. Allemaal vaardigheden die je als professionele bachelor volop gaat nodig hebben in het bedrijfsleven. Business English In dit opleidingsonderdeel ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijfskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. OPLEIDINGSSPECIFIEK: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Bank- en verzekeringsproducten Je gaat dieper in op de specifieke bankdiensten en -producten, zowel in de retail- als in de investment/corporate sector. Daarnaast neem je de verzekeringsaspecten die ons dagelijks leven beroeren onder de loep. Dit onderdeel vormt de basis voor de meer gespecialiseerde verzekering gerelateerde opleidingsonderdelen van het curriculum (zie BOAR 1 en 2). Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting die wordt geheven op de winsten van Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en op commerciële vzw s, dus op de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven. Kortom, een belangrijke materie. Je vertrekt van de boekhouding om het boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat en houdt hierbij rekening met verworpen uitgave, verdoken reserves, notionele intrestaftrek en compenseerbare verliezen. Je leert in dit vak ook welk tarief op dit resultaat van toepassing is, kennen het systeem van voorafbetalingen en kunt de correcte belasting bereken, alsook het aangifteformulier invullen. Daarnaast besteed je in dit vak ook aandacht besteed aan tax shelters, internationale inkomsten, enz. Beurswezen In dit opleidingsonderdeel komen de courante beleggingsproducten aan bod: spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, verzekeringsbons, staatsbons, obligaties en aandelen. Je verwerft ook inzicht in de werking van de beurs en haar actoren (inclusief oefeningen). Jouw financiële kennis vergroot. Financiële actualiteit Tijdens het eerste college van deze cursus krijg je de opdracht om gedurende één week de krant De Tijd intensief te lezen. Je maakt voor jouw periode een scriptie. Dit werkstuk bestaat uit getypte samenvattingen van verschenen artikels in De Tijd, met in bijlage de uitgeknipte originele artikels. Tijdens de hoor- en activerende werkcolleges bespreek je actuele financiële topics. Als je later in de financiële of verzekeringswereld terecht komt, is actuele financiële kennis een must.

4 Financiële markten Je maakt kennis met de financiële markten, hun werking en financiële instrumenten. Door actualiteit te koppelen aan de leerstof ben je bovendien in staat een kritische blik te werpen op actuele gebeurtenissen in de financiële markt en kan je een degelijk onderbouwde mening formuleren. Seminaries/ Projecten Financie- en Verzekeringswezen De financiële wereld wordt vaak geconfronteerd met starters die ze moeten begeleiden bij de opstart van hun initiatief: van een haalbaarheidsonderzoek aan de hand van een financieel onderzoek tot het doorlopen van de administratieve verplichtingen. In dit vak werk je in groepjes van drie of vier personen. Je kiest een bedrijfsactiviteit waarbij je de starter gaat begeleiden. Zo maak je een oprichtingsakte op maat en stel je een financieel plan op voor de eerste twee boekjaren. Jouw voortgang wordt op regelmatige tijdstippen besproken. Het project eindigt met een presentatie. Verzekeringsrecht Dit opleidingsonderdeel start met een overzicht van de verzekeringswereld, gevolgd door de belangrijkste wetgevingen inzake verzekeringen: de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de controlewetgeving en de wetgeving inzake de verzekeringstussenpersonen. Het belang van verzekeringsrecht komt tot uiting in verschillende verzekeringstakken (bv. BOAR en levensverzekering) die gebaseerd zijn op deze wetgeving. Project financiële actualiteit Tijdens het eerste college van deze cursus krijg je de opdracht om gedurende één week de krant De Tijd intensief te lezen. Iedere student maakt voor zijn/haar periode een scriptie. Dit werkstuk bestaat uit getypte samenvattingen van verschenen artikels in De Tijd, met in bijlage de uitgeknipte originele artikels. Tijdens de hoor- en activerende werkcolleges bespreek je actuele financiële topics. Als je later in de financiële of verzekeringswereld terecht komt, is actuele financiële kennis een must. Vennootschapsrecht In dit opleidingsonderdeel krijg je een overzicht van de mogelijke vennootschapsvormen. Je focust voornamelijk op de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA). Je gaat ook in op de oprichting, de werking (organen) en het einde van de vennootschap. In dit en andere opleidingsonderdelen alsook in jouw latere beroepsleven zal je ongetwijfeld geconfronteerd worden met deze rechtspersonen. Personenbelasting De personenbelasting is de belasting die wordt berekend op de wereldwijde jaarinkomsten van een Belgische rijksinwoner: dagdagelijkse belastingen op inkomsten uit arbeid (bv. loon als werknemer) en vermogen (bv. dividenden van aandelen). Je leert een fiscale aangifte correct in te vullen en je verwerft een gespecialiseerd inzicht in de courante fiscale regels. Bedrijfssimulatiespel Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een bedrijfssimulatiespel dat wordt gespeeld tussen een aantal hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Aan de hand van concrete opdrachten neem je strategische beslissingen i.v.m. investeringen, financiering, marketing, productie, communicatie, en andere belangrijke bedrijfsaspecten. In het kader van dit simulatiespel volg je ook relevante seminaries, workshops en ga je op bedrijfsbezoeken. Correspondance en français Schriftelijke en mondeling contacten met klanten en relaties maken onderdeel uit van je beroep. Je leert nuttige en praktische communicatieve vaardigheden. Je kunt solliciteren in het Frans. Je neemt deel aan gesprekken in zakelijke context, je onderhandelt, telefoneert en t in het Frans. Je blijft je vakterminologie verruimen en past de spraakkunst toe, zowel in de zakelijke gesprekken als in de zakelijke correspondentie.

5 English Correspondence Zoals de naam het zelf zegt, leer je hier de knepen van het vak wat correspondentie betreft. Je leert op een professionele manier te telefoneren en te vergaderen, je oefent je correspondentie door zakelijke s en brieven schrijven. Professioneel kunnen corresponderen en communiceren is een belangrijke troef in het zakenleven. Met deze laatste kers op de taart -cursus Engels ben je klaar om zelfzeker de internationale bedrijfswereld in te stappen. Motorrijtuigenverzekeringen (BOAR 1) In dit opleidingsonderdeel behandel je de verplichte autoverzekering (BAmotorrijtuigenverzekering) en de aanvullende motorrijtuigenverzekeringen (omnium, rechtsbijstand, bestuurder en reisbijstand). Riskmanagement en financiële rapportering De immer toenemende schaalgrootte in de financiële wereld leidt tot steeds grotere risico's. Wat zijn deze risico's? Hoe worden ze gemeten en binnen de perken gehouden? Hoe worden ze gerapporteerd en hoe ziet de beheersstructuur binnen een bank eruit? Dit zijn kernvragen die je in dit opleidingsonderdeel behandelt.

6 TRAJECTSCHIJF 3 Deontologie en commerciële vaardigheden Een bankier en een verzekeraar dienen een gepast product aan te bieden in functie van de behoeften van particulieren en ondernemingen. Zo zal in het kader van MiFID een beleggingsadviseur enkel producten mogen aanbieden die overeenstemmen met het risicoprofiel van de klant. Binnen de krijtlijnen van de deontologie focus je in dit opleidingsonderdeel dan ook op de ontwikkeling van jouw commerciële ingesteldheid als bankier en verzekeraar. Registratie-, schenkings- en successierechten In dit opleidingsonderdeel krijg je een toelichting van de belangrijkste aspecten van deze verschillende rechten aan de hand van praktische oefeningen. De verschillende heffingsregels en tarieven, de verschillende soorten schenkingen, het huwelijksvermogensrecht e.a. komen aan bod. Kennis van deze materie wordt steeds belangrijker voor de adviserende vermogensbeheerder in de bank. Beleggingsleer De overige en meestal meer gespecialiseerde beleggingsproducten komen in dit vak aan bod: gemeenschappelijke beleggingsfondsen, goud, afgeleide producten (opties, warrants, futures, enz.), pensioensparen, levensverzekeringen en vastgoed. Je krijgt ook een toelichting van beleggingsstrategieën. Daarnaast besteedt je aandacht aan de fundamentele en technische analyse van aandelen. Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR 2) In dit vak behandel je de overige particuliere verzekeringen (woningverzekering, familiale polis, enz.) en de bedrijfsverzekeringen (aansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzekering, bedrijfsschadeverzekering, enz.). Financiële analyse In dit opleidingsonderdeel bestudeer je publicatieverplichtingen voor ondernemingen, bespreek je de jaarrekening, krijg je toelichting bij het duurzaamheidsrapport, analyseer je de jaarrekening, de cash- flow en ratioanalyse. Belgische ondernemingen hebben ruime publicatieverplichtingen in de vorm van jaarrekeningen, die door heel wat belangengroepen worden geraadpleegd. De ruwe boekhoudkundige data zijn echter vrij omvangrijk en dienen gestructureerd en geanalyseerd te worden. Financiële analyse heeft tot doel om de financiële toestand van een onderneming zo goed mogelijk vast te stellen en in kaart te brengen zodat men daaruit lessen kan trekken voor de toekomstige werking van het bedrijf. Personenverzekeringen (incl. levensverzekeringen ) Je belicht levensverzekeringen afgesloten door particulieren, bedrijven en zelfstandigen (inclusief de fiscale aspecten ervan). Je besteedt ook aandacht aan de persoonlijke ongevallenverzekering, de hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen. Dit opleidingsonderdeel geeft een mooi overzicht van de producten die er bestaan in de personenverzekeringen, wat van primordiaal belang is voor een student financie- en verzekeringswezen. Bachelorproef Financie- verzekeringswezen Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijk sluitstuk van jouw professionele bacheloropleiding in het bedrijfsmanagement - financie- en verzekeringswezen. Je krijgt de unieke opportuniteit om aan te tonen dat jij origineel werk kan produceren over een boeiend onderwerp binnen het domein van financie- en verzekeringswezen. Software financie- en verzekeringswezen Je maakt kennis met het meest gebruikte softwarepakket in de Belgische verzekeringswereld (o.a. premieberekening). Ook specifieke software inzake het berekenen van bv. de personenbelasting en successierechten komt aan bod.

7 Stage Financie- en Verzekeringswezen In principe loop je zeven weken stage in een financiële werkomgeving en zeven weken in een verzekeringsomgeving. Tijdens de stage kan je jouw opgebouwde kennis toetsen aan de praktijk en zaken bijleren. Het is een ideale voorbereiding op jouw professionele leven. Stageverslag en -verdediging Financie- en verzekeringswezen In het stageverslag rapporteer je de resultaten van beide stages. De resultaten en reflecties licht je toe tijdens een mondelinge verdediging voor een jury van vaklectoren. Ook de stagementoren uit de stagebedrijven worden hierop uitgenodigd.

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT MODELPAKKET 1 Module 1: Inleiding Hospitality Industry In de eerste module houden we rekening met de vooropleiding van de studenten. We stellen een pakket samen op

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie