duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort"

Transcriptie

1 duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2010

2 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een com fortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al meer dan 75 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt in onze strategie waar borgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. De beelden op de voorkant en op de schutbladen in dit verslag geven uiting aan het ontzorgen van onze opdrachtgevers.

3 Inhoudsopgave Kerncijfers Unica Installatiegroep B.V. 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 7 Financiële resultaten 8 Risicomanagement 9 Processen 10 Marktontwikkeling en verkoop 11 Personeel 16 Corporate Governance 19 Organisatie 19 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 20 Vooruitblik naar 2011 en verder 23 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 30 Toelichting op de geconsolideerde balans 33 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 44 Overige gegevens 51 Overige gegevens 52 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 53 Grafieken kerncijfers Unica Installatiegroep B.V. 55 Vijf jaar Unica Installatiegroep B.V. 56 Begrippenlijst 57 3

4 Kerncijfers Unica Installatiegroep B.V Bedragen in euro s Geconsolideerde gegevens Omzet Bedrijfsopbrengsten EBITDA EBIT Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen * Belastingen Belastingdruk 29.7% 23,7% Winst na belastingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen immateriële vaste activa Cash flow Netto investeringen in materiële vaste activa Netto investeringen in immateriële vaste activa Netto investeringen in financiële vaste activa Aandelenkapitaal Eigen vermogen Werkzaam vermogen Gemiddeld aantal medewerkers Verhoudingsgetallen Current ratio 1,35 1,34 Quick ratio 1,32 1,30 Totaal lang vermogen/vaste activa 2,81 2,96 Solvabiliteit 31,3% 29,1% Rendement Rendement voor belasting 3,4% 3,6% EBITDA-marge 4,3% 4,4% Rendement eigen vermogen 24,8% 33,3% * incl. resultaat uit deelnemingen 4 Jaarverslag 2010

5 Titel Bericht van de Raad van Commissarissen 5

6 Bericht van de Raad van Commissarissen De jaarrekening 2010 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen naar aanleiding van de controle werden door ons in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken. Vervolgens is de jaarrekening op 28 maart 2011 door onze raad ondertekend. Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening aldus vast te stellen en het dividendvoorstel van de directie te aanvaarden. Tevens bevelen wij aan decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het gehouden toezicht. Na de in ons vorige verslag vermelde mutatie en uitbreiding bleef de samenstelling van onze raad gedurende het afgelopen jaar ongewijzigd. Om een in kennis, ervaring en diversiteit evenwichtige samenstelling op de agenda te houden is, een rooster van periodiek aftreden van commissarissen opgesteld. onze positie in de lokale markten voor middelgrote projecten kon de winstgevendheid op een behoorlijk niveau gehouden worden. In welke mate dat ook in 2011 zal lukken, is nog onzeker, nu voor de installatiemarkt het dieptepunt van de recessie nabij is gekomen. Niet alleen staan de prijzen onder druk, ook lijkt het werkvolume in de markt terug te lopen. Het selectiever inzetten van de capaciteiten van de onderneming op activiteiten, waarin naar de klant een verschil kan worden gemaakt, biedt kansen om de nadelige gevolgen van de huidige recessie te beperken. In het verslagjaar werd 5 maal vergaderd, steeds in aanwezigheid van de directie, waarbij onder meer aandacht werd besteed aan de volgende onderwerpen: herijking van de strategische doelstellingen nu een opgaande conjunctuur weer in zicht komt de financiële gang van zaken en de rapportage daarvan ontwikkelingen in de installatietechniek, zoals verdergaande prefabricage en standaardisatie de plaats van ICT in de activiteiten van Unica n.a.v. de acquisitie van AAC Cosmos versterking van de commerciële capaciteiten van de onderneming nieuwe marktkansen en verdienmodellen binnen onze duurzaamheiddoelstellingen personeelsbeleid aan de hand van de uitkomsten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbereiding op een voor onze gehele branche uitdagend Eenmaal werd daarbij de Ondernemingsraad uitgenodigd voor een gedachtewisseling en een nadere kennismaking met de nieuwe commissarissen. Daarnaast is in eigen kring gewerkt aan de totstandkoming van een beoordeling- en evaluatie-systematiek voor zowel de directie als onze raad zelf. Gedurende het boekjaar was de onderneming nog goed van werk voorzien, al behoefde een veel beperkter beroep te worden gedaan op externe capaciteit. Door Deze tijd vraagt om een uiterst kostenbewuste besturing van de onderneming, zonder daarbij het toekomstperspectief uit het oog te verliezen. De sleutel ligt in het vinden van de juiste balans. De introductie van talentmanagement ondersteunt de ontwikkeling en optimale inzet van onze medewerkers. Wij willen de ondernemingsraad bedanken voor haar activiteiten en betrokkenheid in het belang van de onderneming en haar personeel. Wij stellen de jaarlijkse gedachtewisseling bijzonder op prijs. De raad dankt tenslotte de directie, het management van de vestigingen en business units en alle medewerkers voor hun inzet en bijdragen aan de resultaten van Unica in het afgelopen jaar. Hoevelaken, 28 maart 2011 De Raad van Commissarissen ir. A.C. van Rhee, voorzitter drs. M.E. Groothuis MBA B.J. Krouwel ir. C. Pannevis ir. D. van Vliet 6 Jaarverslag 2010

7 Titel Directieverslag 7

8 Directieverslag Ondanks het lichte herstel van de Nederlandse economie is het productievolume in de bouw- en vastgoedwereld in 2010 verder gekrompen. Toch heeft Unica haar omzet en resultaat weten te handhaven op het niveau van de voorgaande jaren. De intake van nieuwe orders daarentegen is wel lager, maar stemt ons nog niet pessimistisch. Financiële resultaten De gefactureerde omzet over 2010 bedroeg 301 miljoen ten opzichte van 295 miljoen in Gecorrigeerd voor de mutaties op de onderhanden projecten groeiden de bedrijfsopbrengsten naar een niveau van 304 miljoen tegen 291 miljoen in Ten opzichte van eerdere jaren zijn in 2010 de cijfers van Regel Partners en Unica AAC Cosmos geconsolideerd. Het effect hiervan op de omzet bedraagt circa 13 miljoen. De totaalomzet werd voor circa 2/3 deel gerealiseerd door het netwerk van onze regionaal werkende vestigingen en voor 1/3 deel door de landelijk opererende gespecialiseerde businessunits, waaronder Regel Partners en Unica AAC Cosmos. Opvallend is de omzet in het marktsegment datacenters dat weer terug is op het niveau van de jaren 2007 en In 2009 was deze ten gevolge van de economische omstandigheden sterk teruggevallen. Net als afgelopen jaren is het aandeel Technisch Beheer in de totaalomzet gegroeid. Het resultaat (EBITA) kwam uit op 11,2 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan Dit resultaat komt overeen met 3,7% van de gefactureerde omzet. Binnen onze branche kan dit, onder het huidig economisch gesternte, bevredigend worden genoemd. Unica heeft de afgelopen jaren de opstart van haar duurzame-exploitatieactiviteiten binnen haar eigen ven nnootschappen ontwikkeld en uit eigen middelen gefinancierd. Deze activiteiten zijn in 2010 ondergebracht bij Unica Financial Services. In 2011 zal een herfinancie- 8 Jaarverslag 2010

9 Directieverslag GreenStep: verduurzaming bestaande gebouwen Samen met Dura Vermeer richtte Unica in 2010 het bedrijf GreenStep op. GreenStep houdt zich bezig met het turnkey verduurzamen van bestaande kantoren op kansrijke locaties. Het bedrijf levert een totaaloplossing van ontwerp tot en met oplevering, exploitatie en onderhoud, met harde garanties wat betreft planning, budget en prestaties. Ook eventuele tijdelijke huisvesting, interne verhuizingen en andere facilitaire zaken behoren tot de dienstverlening. De duurzaamheidsprestaties worden onderbouwd met energielabels als EPA-U, BREEAM, GPR/gebouw, etc. De samenwerking tussen Unica en Dura Vermeer staat garant voor kennis en expertise op zowel bouwtechnisch als installatietechnisch gebied. Dat GreenStep aansluit bij een behoefte, blijkt uit de opdrachten die inmiddels zijn ontvangen. Dit betreft onder andere verduurzamingsonderzoeken voor beleggers als BreeVast, VastNed, MN Services en Wereldhave. Maar ook een bouwteamopdracht voor de verduurzaming van het voormalige Shellhoofdkantoor in Den Haag. ring plaatsvinden zodat verdere groei van onze duurzaamheidsactiviteiten mogelijk wordt gemaakt. ontwikkeling van stijgende inkoop- en dalende verkoopprijzen. Risicomanagement Terwijl de Nederlandse economie zich langzaam herstelt van de economische crisis, verkeert de bouwbranche nog in ernstige problemen. De slechte situatie waarin de bouwbranche verkeert, vormt ook voor ons een groot risico. Door onze strategische oriëntatie op dienstverlening en conceptontwikkeling verwachten wij een gematigd effect op onze bedrijfsvoering. Risicobeheersing en interne controlesystemen nemen daarom een belangrijke plaats in op de agenda van ons management. De business controllers hebben een belangrijke rol in het monitoren van potentiële risico s. Risico s worden daardoor in een vroeg stadium ontdekt en gemanaged. We zien een dalend aantal procedures en discussies met klanten en een stijgende klanttevredenheid. Opdrachtgevers, bouwpartners en financiers verleggen steeds meer risico s in onze richting. Daarnaast geldt nog steeds een verhoogd risico op faillissementen bij deze partijen. Een ander groot risico is de contraire Unica heeft in 2010 extra aandacht besteed aan de monitoring van risico s. Op onze landelijke projectleidersdag is dit thema in een workshop uitgewerkt. In het komende jaar gaan we dit verder vorm geven. 9

10 Directieverslag Unica Hoofdkantoor uitgerust met zonnepanelen Sinds eind 2010 werkt Unica vanuit haar hoofdkantoor in Hoevelaken volledig op zonne-energie. Maar liefst 333 zonnepanelen met een totaaloppervlak van 553 m² bedekken het dak van de kantoren en de werkplaats. Door deze duurzame vorm van stroomopwekking in combinatie met het al aanwezige warmte/koudeopslagsysteem en de warmteterugwinning in de lucht- behandeling is het Unica hoofdkantoor een klimaatneutraal gebouw geworden. De zonnepanelen leveren voldoende stroom voor 18 gemiddelde Nederlandse huishoudens (circa kwh per jaar). Door toepassing van de zonnepanelen wordt 35 ton minder CO 2 uitgestoten. Dat is vergelijkbaar met de CO 2 - opname door een kwart hectare bos, of de uitstoot van circa autokilometers. De opbrengst van de zonnepanelen wordt op een scherm in de hal van het kantoor zichtbaar gemaakt. Unica zal doorgaan met het intensiveren van aandacht voor de werking van onze risicobeheersing- en interne controlesystemen. Processen Passend in onze strategie om van een ambachtelijke werkwijze naar een veel meer geïndustrialiseerde productie over te gaan, opende Unica in Zwolle een gloednieuwe werkplaats, het Triple P Production Centre. Triple P staat voor Prefab, Plug & Play. Het is een flexibele, snelle en efficiënte manier van produceren van integraal geprefabriceerde (modulaire) technische systemen. In Hoevelaken startte Unica Automatic Sprinkler een nieuwe rvs-werkplaats voor hogedrukwatermistsystemen. In Zutphen werd het project Gelre Ziekenhuis afgerond, het eerste grootschalige project waarbij gebruik is gemaakt van de kanban-methodiek en geavanceerde bouwplaatslogistiek. De positieve ervaringen met dit systeem hebben inmiddels geleid tot bredere inzet op andere projecten. Binnen het productieproces wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-hulpmiddelen. Van de enige jaren geleden in eigen huis ontwikkelde Digitale Project Map met Workflowmanagementsysteem is inmiddels een nieuwe versie beschikbaar. Verder zien wij een duidelijke toename van het digitaal bestellen bij onze leveranciers via ICM (Instalnet Communicatie Module). Deze module zorgt er- 10 Jaarverslag 2010

11 Directieverslag voor dat een order rechtstreeks vanuit Unica s ERP-systeem in het systeem van de leverancier wordt geplaatst en digitaal wordt gefactureerd. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om ook zelf elektronisch aan onze klanten te factureren. Unica investeerde verder in de toepassing van BIM (Building Information Modelling). Op diverse plaatsen in het land werden opdrachten gescoord op grond van onze expertise van BIM. Op uitnodiging van softwareleverancier ITANNEX heeft Unica hierover een presentatie verzorgd op een seminar dat gehouden werd voor vertegenwoordigers uit de totale bouwkolom. Om de ontwikkelingen verder vorm te geven, is een interne BIMmanager aangesteld. Het veranderproces UTBBase dat in 2009 in gang is gezet om Technisch Beheer verder te uniformeren en de automatisering te optimaliseren is in 2010 verder uitgerold. De implementatie van de software heeft echter de nodige vertraging opgelopen door leveringsproblemen van onze automatiseerder. wereldwijde industrie. Vaak laten onze aannemingsovereenkomsten het niet toe om stijgende materiaalkosten door te berekenen aan de opdrachtgever. In vergelijkbare situaties in het verleden hebben wij een aantal keren met succes een beroep kunnen doen op de UAVTI (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken) vanwege de extreme en onverwachte hoogte van de prijsstijgingen. In verband met het toenemend aandeel van woningbouw in onze projecten is een Operational Excellence (OPEX) overleg voor woningbouw gestart. Om maximaal te kunnen profiteren van de kennis en ontwikkelingen bij leveranciers en fabrikanten, is er onder supervisie van de afdeling Inkoop een commissie van technici ingesteld die nieuwe materialen op hun toepasbaarheid binnen Unica beoordeelt. Ook organiseerden de vestigingen Amsterdam en Bodegraven de actie duurzaam op tafel waarbij leveranciers letterlijk een tafel ter beschikking kregen om hun producten en diensten aan onze medewerkers te presenteren. Zorgelijk zijn de stijgende inkoopprijzen van materialen als gevolg van sterk stijgende grondstofprijzen. Dit betreft vooral metalen, kunststoffen en energie. De stijging van grondstofprijzen hangt samen met de groei in de Marktontwikkeling en verkoop Volgens opgave van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is het productievolume binnen de Nederlandse burgerlijke- en utiliteitsbouw in het derde 11

12 Directieverslag kwartaal van 2010 met 7,9% gekrompen ten opzichte van diezelfde periode in Sinds het begin van de crisis bedraagt het totale productieverlies zelfs 15%. De gevolgen hiervan merken wij met name in de aanbestedingsmarkt, waar werken tegen onverantwoorde prijzen worden aangeboden. Volgens de aanbestedingsbarometer van Deerns is in het derde kwartaal het diepste niveau ooit gemeten. Elektrotechnische installatiewerken werden toen aanbesteed op een niveau van 35% onder de standaard directiebegroting. Voor werktuigkundige installaties bleef dit beperkt tot 19%. Unica volhardt in haar standpunt dat structureel werk aannemen onder kostprijs onverantwoord is. Sommige opdrachtgevers proberen de concurrentiedruk in de installatiebranche maximaal te benutten. Gelukkig zien wij bij een aantal aanbestedingsplichtige diensten een voorzichtige trend waarbij de aanneemsom als gunningcriterium ondergeschikt wordt gemaakt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Voor deze vorm van aanbesteding is Unica uitstekend geëquipeerd en competitief. De concurrentiedruk binnen projecten heeft, weliswaar gedempt, ook invloed op de markt van Technisch Beheer. Steeds meer aanbieders verleggen hun focus in deze richting. In combinatie met de terughoudende investeringsbereidheid bij opdrachtgevers resulteert dit ook binnen Technisch Beheer in druk op het volume en het rendement. Binnen onze risicodragende exploitaties van duurzame energievoorzieningen (middels onze businessunit Ecopower en onze samenwerkingsverbanden UDV Energie en Gaia Energy) worden de gevolgen van de stagnatie van woningverkopen en gronduitgiften duidelijk merkbaar. De mogelijkheden voor overname van al bestaande systemen daarentegen nemen toe. Hier zien wij echter een toename van het aantal aanbieders. Onze verwachting is dat zich hieronder een groot aantal gelukzoekers bevindt dat na enige jaren met deze activiteit zal stoppen en zijn verlies moet nemen, want de vereiste expertise voor deze dienstverlening is groot. Sinds 2009 participeert Unica in BeGreen Energy B.V., dat zich richt op het realiseren en exploiteren van biomassa stookinstallaties. In 2010 zijn de eerste grotere opdrachten verworven. Voor de realisatie en het onderhoud van deze systemen is door Unica Emmen een expertisecenter opgezet (deze werd in april bezocht door de Urgenda regiotour). De exploitatie van deze systemen, inclusief de levering van biomassa via Parenco Hout B.V., is ondergebracht bij Unica Ecopower. Samen met Dura Vermeer Bouw en Vastgoed B.V. is Green- Step B.V. opgericht. GreenStep richt zich op het turnkey 12 Jaarverslag 2010

13 Directieverslag Nieuwe Unica-kantoren Unica betrok in 2010 twee nieuwe bedrijfsgebouwen: in Rotterdam en in Oosterhout. De Unica-vestiging in Rotterdam en Unica Meweco uit Capelle aan den IJssel betrokken eind vorig jaar samen een nieuw pand onder de rook van vliegveld Rotterdam The Hague Airport in Rotterdam. Unica Oosterhout nam, na een ultra korte bouwtijd van 8 maanden, haar intrek in een nieuw pand in Oosterhout. Beide zijn moderne duurzame gebouwen waar de vestigingen volop ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen. Beide locaties zijn gerealiseerd met bodemopslag én het Unica Smart-systeem. De vestiging Rotterdam heeft in aanvulling daarop ook zonnepanelen en een vegetatiedak. Beide vestigingen zijn onder belangstelling van een groot aantal relaties officieel geopend, de openingen werden gecombineerd met een seminar op de eigen locatie. Het bedrijfsgebouw van Unica Thissen in Venlo is uitgebreid met een nieuwe vleugel om ook de collega s van Stroeken- Electro uit Tegelen onder één dak te kunnen huisvesten. Daarnaast werd een nieuw pand gevonden voor Unica Amsterdam, op een zichtlocatie vlakbij de Coentunnel. Deze locatie wordt, na een grondige verduurzaming, medio 2011 in gebruik genomen. verduurzamen van bestaande kantoren op kansrijke locaties. De eerste opdrachten zijn inmiddels verworven en voor diverse andere objecten zijn perspectiefvolle analyses uitgevoerd. heeft ingezet. Middels de deelname in Eco2dc B.V. gaat Unica duurzame datacenters exploiteren. Gecombineerd met de overname van AAC Cosmos versterkt dit onze positie in de ICT-branche. Sinds medio 2010 is Unica door de overname van AAC Cosmos actief op de markt van de ICT-dienstverlening. Dit naast de al aanwezige werkzaamheden op het gebied van aanleg van ICT-infrastructuren. Op basis van de relatief korte ervaringen menen wij te mogen concluderen dat het economisch herstel zich in deze markt voorzichtig In 2010 is besloten de Limburgse bedrijven Thissen Installatietechniek B.V. en Stroeken Electro B.V. verder te integreren in de Unica-organisatie. De naam van beide bedrijven zal daarom met ingang van 2011 worden aangepast naar Unica Thissen B.V. Ook wordt de huisstijl van beide bedrijven aangepast op de Unica-huisstijl. 13

14 Directieverslag BeGreen Energy: duurzame warmte uit houtsnippers Samen met Bridging Competencies en Parenco Hout heeft Unica het energiebedrijf BeGreen Energy B.V. opgericht. BeGreen levert warmte door verbranding van houtsnippers die een restproduct zijn van noodzakelijk onderhoud aan de natuur. BeGreen ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert de duurzame warmte, inclusief de levering van de benodigde biomassa. Klanten betalen vervolgens een energierekening zoals ze gewend zijn bij hun huidige energieleverancier. De CO 2 -uitstoot van een houtverbrandingsinstallatie van BeGreen is minstens 90% lager dan die van een gasgestookte installatie. BeGreen ontwerpt de houtverbrandingsinstallatie zodanig dat deze wordt afgestemd op de specifieke warmtevraag van een afnemer of van een groep afnemers. Een houtverbrandingsinstallatie van BeGreen kan worden toegepast bij nieuwbouw, maar ook voor het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad. Inmiddels wordt Landgoed De Holtweijde in Lattrop verwarmd door verbranding van houtsnippers. Maar ook de 250 woningen, het zwembad en de school in de Zwolse nieuwbouwwijk Breecamp Oost betrekken binnenkort duurzame warmte van BeGreen. De ontwikkeling van Unica Online, het nieuwe online klantenportaal voor technisch facilitair management, werd in 2010 afgerond en begin 2011 aan onze klanten gepresenteerd. Binnen één centrale webomgeving krijgen zij online inzicht in de status en prestaties van hun installaties. In 2010 organiseerde Unica in haar eigen UnicaPlaza in Hoevelaken vier seminars. Eén daarvan was specifiek gericht op onze voorkeursleveranciers en had als onderwerp Inkopen in crisistijd. De andere drie hadden als onderwerp: Duurzaam Beheer en Onderhoud Camera-observatie Duurzaam beheer van warmte/koudeopslag-installaties Alle vier de seminars waren met ruim honderd deelnemers uitverkocht en werden door de aan wezigen, waaronder opdrachtgevers, eindgebruikers, adviseurs en architecten, zeer positief gewaardeerd. Dit onderstreept dat de markt in Unica steeds meer een partij ziet met voor haar relevante kennis en ervaring. 14 Jaarverslag 2010

15 Directieverslag Naast de seminars presenteerde Unica zich ook weer op diverse beurzen. Voor de vijfde maal stond Unica op de Beurs Facilitair met dit jaar Duurzaam Beheer als thema. Verder nam Unica deel aan Building Holland 2010 (voorheen de Bouwrai). Binnen het Themaplein Integraal Gebouw, waar diverse concepten op het gebied van industrieel, duurzaam en modulair bouwen werden getoond, presenteerde Unica haar Smart Construct. Unica Security en Unica ICT Networks namen deel aan de Vakdag Parkmanagement in Ede. De vakbeurs richtte zich op parkmanagers (bedrijventerreinen), gemeentes, adviseurs, ondernemersverenigingen, makelaars en toeleveranciers. Unica Industriële Automatisering stond op de beurs Aandrijftechniek tijdens de Industriële week in de Jaarbeurs in Utrecht met als thema grip op energie- en productiekosten. Eind dit jaar nam Unica opnieuw deel aan een branchebrede benchmark van de klanttevredenheid. Ons gemiddelde cijfer was een 7,6. Uit het onderzoek blijkt dat Unica wordt gezien als een betrouwbare partij met een hoge mate van vakmanschap. Unica is een traject gestart rondom het merk en de identiteit van de organisatie. Doel is om onze mensen bewust te maken van hun invloed op de merkbeleving bij onze opdrachtgevers. De kick off van dit traject vond plaats tijdens de Unica Stafdag in september. Door middel van workshops met zowel de staf als de directie en forumdiscussies op het intranet wordt dit jaar verder invulling gegeven aan dit traject. Unica heeft de eerste stappen gezet in het gebruik van nieuwe media. Corporate wordt gebruik gemaakt van Twitter. Via LinkedIn wordt gecommuniceerd met (potentiële) medewerkers als ook met relaties. Deze trend biedt veel kansen. We zijn ons ervan bewust dat het ook risico s voor het imago van Unica met zich mee kan brengen. In samenwerking met 20 andere bedrijven, waaronder KEMA, werkt Unica onder de naam Smart Energy Collective aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. Doel is om, door open innovatie, te anticiperen op onze toekomstige energievoorziening. Het Smart Energy Collective is het meest omvangrijke initiatief in Europa op dit gebied. Op dit moment worden enkele grootschalige demonstratieprojecten in Nederland opgezet op het gebied van intelligente energienetten. Ondanks alle economische malaise werd in 2010 voor ruim 282 miljoen aan nieuwe orders geboekt. De totale werkvoorraad ultimo 2010 bedroeg daarmee 135 mil- 15

16 Directieverslag joen tegen 156 miljoen ultimo Hierbij is de Technisch Beheer-portefeuille niet inbegrepen. De winstpotentie van de werkvoorraad neemt ten opzichte van vorig jaar weliswaar iets af, maar is nog altijd ruim positief. Dit bevestigt dat onze transformatie van traditioneel capaciteitsbedrijf naar kennisorganisatie vruchten afwerpt. Personeel Het totale personeelsbestand is in 2010 per saldo toegenomen met circa 40 FTE. De groei werd veroorzaakt door de overname van AAC Cosmos en de consolidatie van Regel Partners. Het effect hiervan bedraagt circa 90 FTE. Daarnaast werden er gemiddeld circa 260 FTE van derden ingeleend. Het personeelsverloop is ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Als kennisorganisatie stelt Unica duidelijk hogere eisen aan de kwaliteit van haar medewerkers, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als op het vlak van inzet, loyaliteit, houding en gedrag. Het aantal vacatures is verder afgenomen en beperkt zich tot functies welke direct zijn te verbinden met de strategische speerpunten van Unica zoals Technisch Beheer en kennisintensieve advies- en ontwikkelingsactiviteiten. Ondanks de economische omstandigheden blijven deze vacatures lastig invulbaar. Begin 2010 is opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2007 is de totale tevredenheid licht gestegen tot een cijfer van ruim 7,1. De aandacht die landelijk werd besteed aan de resultaten van het vorige onderzoek heeft tot aantoonbare verbetering geleid. Toch is de tevredenheid nog niet overal op het gewenste niveau. Nieuwe acties ter verdere verbetering zijn op regionaal en lokaal niveau in gang gezet. De binnen Unica traditioneel hoge waardering voor de werkinhoud, het wederzijds respect, verantwoordelijkheid en motivatie is gebleven. Opvallend is de enorm gestegen score op loyaliteit. Onderzoeksbedrijf Integron heeft Unica dan ook verkozen tot één van de drie genomineerden voor een Belevingaward in de categorieën medewerker beleving en meest aan bevolen werkgever binnen profitorganisaties met meer dan 250 medewerkers. Om onze duurzame concepten Unicabreed in kennis en vaardigheden te trainen, is in eigen huis de leergang Werken met Duurzaam Rendement ontwikkeld. In 2010 werden de concepten EMC 2 en de Houtgestookte energiecentrale behandeld. Ruim 85 deelnemers op projectleider-, afdelingshoofd- en bedrijfsleiderniveau volgden deze leergang. In de eerste helft van Jaarverslag 2010

17 Directieverslag Nieuw klantportaal: Unica Online Unica heeft haar klantportaal Unica Online het afgelopen jaar vernieuwd en sterk uitgebreid. Met Unica Online hebben opdrachtgevers altijd en overal inzicht in de actuele status en de prestaties van hun technische systemen en installaties. Het draagt bij aan het bereiken van doelstellingen van opdrachtgevers in termen van duurzaamheid, verlagen van totale kosten en verbeteren van comfort. Unica Online bestaat uit vijf modules: Melding: voor het online melden van een storing of onderhoudsverzoek; Dossier: alle belangrijke documenten overzichtelijk online beschikbaar; Klimaat: voor het op afstand beheren van klimaatinstallaties; Energie: online inzicht in energiegebruik en energiekosten; Netwerk: op een efficiënte manier online netwerk beheren; Inmiddels maken zo n 550 klanten gebruik van 1 of meerdere modules van Unica Online. Doel is dat over 3 jaar 3000 opdrachtgevers maximaal gebruik maken van dit klantportaal. Ook zal het klantportaal nog verder worden uitgebreid met aanvullende modules. volgen modules op het gebied van warmte/koudeopslagsystemen, Gezonde Klassen, zonne-energie en energiezuinige verlichting. pakken, wordt binnenkort ook een cursus Elemen- taire Elektrotechniek voor werktuigbouwkundigen opgestart. Circa 250 medewerkers die werken met Autocad hebben een upgradecursus gevolgd naar Stabicad versie 8. Voor elektrotechnici is door Unica in samenwerking met de Hogeschool Arnhem een cursus Elementaire Werktuigbouw ontwikkeld en gegeven. Gezien het succes hiervan en de groeiende noodzaak om projecten integraal en multidisciplinair aan te Verder zijn er diverse voorlichtingen geweest over het herkennen van asbest en het protocol hoe daarmee om te gaan. Dit is vanwege het toenemend aantal renovatieprojecten in de toekomst een meer dan actueel onderwerp. De overname van AAC Cosmos heeft ertoe geleid dat medewerkers zonder een van toepassing zijnde CAO de 17

18 Directieverslag Unica ICT ICT wordt steeds belangrijker voor organisaties. Technologische ontwikkelingen lijken niet te stuiten. Unica is ervan overtuigd dat ICT de vierde nutsvoorziening wordt. Het leveren van ICT-diensten sluit uitstekend aan bij de strategie van Unica om ons verder door te ontwikkelen in de richting van technisch dienstverlener. Het is daarom een logische en naadloze aanvulling op ons huidige dienstenportfolio. Met de overname van de activiteiten van AAC Cosmos half 2010 hebben we een eerste stap gezet in het versterken van onze organisatie op het gebied van ICT en dan met name op het gebied van het langdurig beheren van ICTinfrastructuren. Nieuwe overnames op dit vlak worden niet uitgesloten. Unica verzorgt al langer de aanleg van ICT-infrastructuren en realiseert en exploiteert groot schalige datacenters. De activiteiten van Unica AAC Cosmos en de traditionele ICT-activiteiten binnen Unica versterken elkaar. Daarom is gestart met een bundeling van alle binnen Unica aanwezige ICTactiviteiten in één sterk bedrijfsonderdeel: Unica ICT, dat ook onder deze naam in de markt zal opereren. In de eerste helft van 2011 zal de Unica ICT-organisatie vaste vorm krijgen. organisatie zijn binnengetreden. Voor hen zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld op een naar het ICT-bedrijf verbijzonderd niveau. Gezien de ingezette strategie om meer activiteiten binnen de ICT-markt te ontwikkelen, zullen wij in 2011 de arbeidsvoorwaarden voor onze huidige en toekomstige ICT-bedrijven nader bezien. Na instemming van de Ondernemingsraad is Unica medio 2010 eigen risicodrager inzake de WIA/WGA geworden en heeft zij zich privaat verzekerd tegen het risico van langdurige ziekte en arbeids - ongeschiktheid. Op grond van de CAO voor Metaal en Techniek konden werkgevers voor het eerst kiezen tussen het toekennen van extra verlof in de vorm van drieënhalve crisisbestrijdingsdag of een eenmalige uitkering van 1,5% van het salaris. Eind 2010 heeft Unica voor ruim 56% van alle medewerkers de crisisbestrijdingsdagen ingezet. In goed overleg met de Ondernemingsraad is tevens een offensief gestart om stuwmeren van verlof verder terug te dringen. Voor onze businessunit Ecopower is in 2010 een directeur aangetrokken waarmee de directiefunctie na lang zoeken adequaat kon worden ingevuld. 18 Jaarverslag 2010

19 Directieverslag Helaas zijn ons dit jaar vijf medewerkers ontvallen. Twee van hen overleden volslagen onverwacht, drie anderen ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte. Corporate Governance Binnen de directie, die sinds 2007 bestond uit 2 fulltime bestuurders en 4 operationeel directeuren heeft eind 2010 een mutatie plaats gevonden. Als direct gevolg van het intensiveren van onze strategie op het gebied van ICTdienstverlening heeft er een herschikking van taken plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het aftreden van 1 operationeel directeur. Hierdoor is er ruimte ontstaan om de directiefunctie ten behoeve van dit marktgebied te verstevigen. Deze directieplaats zal naar verwachting na 2011 worden ingevuld. Met de Raad van Commissarissen werd 5 maal vergaderd in een open en constructieve sfeer. Naast de algehele voortgang werd telkens een specifiek thema besproken zoals commercie, productie, functioneren van de directie en strategie. Ook werd een bezoek gebracht aan een project van Unica. Eenmaal werd vergaderd met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Voor 2011 wordt een vergelijkbaar programma gehanteerd. Met de Ondernemingsraad werd 6 maal op constructieve wijze overleg gevoerd. Door de toenemende diversiteit van activiteiten binnen Unica zal, om de doelmatigheid te waarborgen, in 2011 de structuur van medezeggenschap worden herzien. Met de Ondernemingsraad is overleg gestart om te komen van één OR naar een structuur met één Centrale Ondernemingsraad en daaronder meerdere (Gemeenschappelijke) Ondernemingsraden. In het kader van onze deelname aan SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid) zijn geen bijzonderheden te melden. Organisatie Op 1 januari 2010 heeft Unica 51% van de aandelen in Regel Partners B.V. verworven. De overige 49% had Unica al sinds 2006 in haar bezit. Vanwege de afwijkende activiteiten van Regel Partners en haar commerciële positie is besloten om deze organisatie als een deelneming te blijven beschouwen, onder eigen naam en met een eigen bestuurder, op arm s length van de Unica-organisatie. Wel gaat Regel Partners intensief deelnemen in de samenwerking tussen onze ICT-bedrijven. Passend in onze strategie om: van een capaciteit georiënteerd bedrijf te veranderen in een door kennis gedreven organisatie, en onze primaire focus op projecten te verleggen in de richting van het verlenen van diensten 19

20 Directieverslag hebben wij de eerste helft van 2010 een blauwdruk geschetst van hoe onze activiteiten op het gebied van ICT eruit zouden moeten zien, met hieraan gekoppeld een profiel van mogelijk te acquireren bedrijven. Met ondersteuning van een externe consultant hebben de verantwoordelijken voor de vestigingen Emmen en Groningen een nieuwe gezamenlijke organisatieopzet gemaakt. Deze nieuwe organisatie moet onze positie in de drie noordelijke provincies weerbaar maken bij laagconjunctuur en voldoende winstgevend bij hoogconjunctuur. Van de Ondernemingsraad is instemming verkregen op deze opzet, de uitrol zal in de eerste helft van 2011 plaatsvinden. Onze eerste stap is de overname van de activiteiten en 50 medewerkers van AAC Cosmos uit het faillissement van Borghoudt BV. De activiteiten worden voortgezet onder de naam Unica ICT BV. De directiefunctie hebben wij per direct zelf ingevuld. De toenemende diversiteit van activiteiten binnen Unica maakt het noodzakelijk de organisatie- en besturingsstructuur in 2011 nader tegen het licht te houden en waar nodig te herzien. De winstgevendheid van onze noordelijke vestigingen Emmen en Groningen staat traditioneel snel onder druk bij economische terugval. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de economisch zwakkere regio en het grote aantal veelal lokale aanbieders. De vestiging Rotterdam heeft samen met Unica Meweco eind 2010 een nieuw pand betrokken op Rotterdam Hoog Zestienhoven. De verwachting is dat de samenwerking tussen beide bedrijfsonderdelen de nodige synergie oplevert en, belangrijker nog, zal bijdragen aan een verdere versteviging van onze positie in Rotterdam en omstreken. Ook de vestiging Oosterhout is eind 2010 verhuisd naar een nieuw gebouwd pand. Het pand van Unica Thissen in Venlo is uitgebreid om de collega s van Stroeken Electro onderdak te kunnen bieden. Voor de vestiging Amsterdam is een principeakkoord gesloten voor een huurovereenkomst van een nog te verduurzamen pand op het bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam Sloterdijk. Naar verwachting zal de verhuizing medio 2011 plaatsvinden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Unica neemt haar verantwoordelijkheid voor haar rol in de maatschappij en voor de wereld waarin we wonen en werken. Daarom besteedt Unica niet alleen aandacht aan economische factoren als omzet en winst, maar ook aan 20 Jaarverslag 2010

21 Directieverslag Brede dienstverlening door Unica Security Veiligheid is een maatschappelijk vraagstuk. Unica Security biedt op dit vlak een breed scala aan maatwerkoplossingen aan haar opdrachtgevers. Daarbij vindt steeds vaker verregaande integratie plaats met de andere ICT-installaties. Zo verzorgde Unica Security de engineering en realisatie van een zeer complexe meldkamer voor gezamenlijk gebruik door het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Voor een aantal bedrijventerreinen in onder andere Ede, Oosterhout en Venlo verzorgt Unica de beveiliging middels een systeem van camerabewaking gecombineerd met kentekenregistratie. Deels zijn deze aangesloten op de politiemeldkamer. Ook de bezoekers van de Floriade, die in 2012 in Venlo haar deuren opent, mogen zich beveiligd weten door de innovatieve beveiligingstechnieken van Unica Security. Unica Security maakt onderdeel uit van Unica ICT. sociale en economische vraagstukken. Dit geldt zowel voor onze interne bedrijfsvoering alsook voor de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Onze interne bedrijfsvoering is geënt op duurzaamheid. Unica is als eerste installateur gecertificeerd met het milieucertificaat ISO Wij ondersteunen onze opdrachtgevers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen door hen te adviseren in de toepassing van energiebesparende maatwerkoplossingen en energiezuinige concepten. Unica werd lid van de Groene Zaak, een platform van ruim 60 ondernemingen die koploper zijn in duurzaam ondernemen. De Groene Zaak is ervan overtuigd dat de Nederlandse economie versneld kan en moet verduurzamen. Unica stelt kennis en inzet beschikbaar om samen met de andere ondernemingen op een constructieve manier de dialoog met politiek, overheid en stakeholders aan te gaan teneinde ook daadwerkelijk versneld te verduurzamen. Naast het gebruik van groene stroom en gas voor onze panden is het dak van ons hoofdkantoor in Hoevelaken alsmede één van de daarnaast staande bedrijfshallen in 2010 voorzien van zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking. 21

22 Directieverslag Unica Installatiegroep wordt: Unica De Unica-organisatie is een platte organisatie die in staat is zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Unica heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld van installateur naar een hoogwaardig technisch dienstverlener die haar opdrachtgevers duurzaam ontzorgt op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie. Deze ontwikkeling, in combinatie met het feit dat Unica haar ICT-diensten sterk uitbreidt, maakt dat Unica niet uitsluitend meer installateur is zoals in het verleden. Unica is een allround technisch dienstverlener geworden met diensten als energiebeheer, security, industriële automatisering, vergaande ICT-oplossingen en gebouwautomatisering in haar portefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2010 is besloten dat wij onze handelsnaam aanpassen: het woord installatiegroep zullen we niet langer op coporate niveau in onze naam gebruiken. Het wordt uitsluitend: Unica. Unica tekende een sponsorcontract met het Prodeon Solarteam van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tien studenten deden met een door hen nieuwgebouwde solarboot onder andere mee aan de Frisian Solar Challenge 2010 in Friesland. Voor de vierde en laatste keer werd dit jaar de Daan van Vliet Duurzaamheidaward uitgereikt. De award ging naar Unica Emmen met hun plan voor het vermarkten van zonne-energie op campings. De award is, als wisseltrofee, gedurende vier jaar uitgereikt aan het initiatief dat in dat jaar het meest heeft bijgedragen aan het imago van Unica als meest duurzame installateur. opleiding aangeboden op het gebied van werktuigbouw en elektrotechniek met als doel hun kansen te vergroten. Ook is een opleiding toegevoegd over gebruik van zonne-energie voor het opwekken van stroom. De eerste 21 studenten hebben inmiddels een diploma behaald. Begin 2010 is de nieuwe website van de Unica Foundation gelanceerd. Verder is vanuit de Unica-medewerkers een supportgroep opgericht. Deze groep gaat actief aan de slag om fondsen en nieuwe projecten te werven en meer bekendheid te geven aan het werk van de Unica Foundation binnen en buiten Unica. De Stichting Unica Foundation realiseerde in 2010 diverse projecten. Zo werden onder andere de opleidingen in Nepal uitgebreid. Kansarme kinderen wordt een Uit de dit jaar door onderzoeksbureau Integron gehouden branchebrede benchmark blijkt dat het imago van Unica op het gebied van duurzaamheid en milieubewust- 22 Jaarverslag 2010

23 Directieverslag zijn significant hoger blijft dan de benchmark. Dit toont aan dat wij onze ambitie om in 2010 de meest duurzame installateur van Nederland te zijn, hebben waargemaakt. Vooruitblik naar 2011 en verder Het EIB verwacht dat de totale bouwsector in 2010 het dieptepunt van de crisis heeft bereikt. Onduidelijk is echter wanneer het herstel van de Nederlandse economie zijn effect krijgt op de bouwbranche. Binnen de diverse marktsegmenten zijn wat dat betreft verschillen zichtbaar. Zo zal de woningbouw mogelijk voorzichtig herstellen in Voor de rest van de bouwbranche zal dit nog niet het geval zijn. Wel zijn er een aantal maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die er op duiden dat de bouwsector er ook na economisch herstel blijvend anders uit zal gaan zien. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op ons dienstenportfolio. Er ontstaat toenemende maatschappelijke weerstand tegen de zes tot zeven miljoen leegstaande vierkante meters kantoorruimte. Een deel hiervan zal na verduurzaming zeker een tweede leven als kantoorruimte krijgen. De vraag naar duurzame huisvesting overtreft immers nog steeds het aanbod. Een ander deel zal mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor herbestemming, zoals (zorg)woningen. Duidelijk is dat voor een substantieel deel echter nooit meer een geschikte toepassing zal worden gevonden. Dit deel zal op enig moment, na te verwachten regulering vanuit de overheid, ten prooi vallen aan de sloophamer. De beroepsbevolking zal de komende jaren krimpen. Dat vraagt simpelweg om minder werkplekken. Het nieuwe werken vraagt daarnaast minder vierkante meters per medewerker, maar stelt wel andere eisen aan hun werkplekken, met name op het gebied van flexibiliteit en ICT-toepassingen. Door de vergrijzing zal de vraag vanuit de zorgsector toenemen, waarbij tegelijkertijd het betaalbaar houden van die zorg een steeds groter probleem wordt. Wat het effect daarvan op de huisvestingsbudgetten zal zijn, is de vraag. Waarschijnlijk blijft de gezondheidszorg de komende jaren een groeimarkt. Daarnaast zal geprobeerd worden ouderen langer zelfstandig te laten wonen met hulp van op ICT-technologie gebaseerde hulpmiddelen. 23

24 Directieverslag De totale bevolking zal naar verwachting nog tot circa 2020 groeien. De grootte van het gemiddelde huishouden daalt daarbij. Dat betekent dat er meer woningen nodig zijn, maar wel een ander type, terwijl de vergrijzing ook andere eisen aan deze woningen stelt. Er is nog steeds een structureel tekort aan goede woningen. De woningbouwmarkt zal daarom naar verwachting snel herstellen zodra de economie weer aantrekt. Hierbij zal wel een verschuiving richting de grote steden optreden. Geschetste demografische ontwikkelingen zullen ook van invloed worden, voor zover zij dat nu al niet zijn, op de beroepsbevolking in de bouw- en installatiebranche. Dit effect wordt versterkt door de al jaren afnemende belangstelling voor technische vakken bij jongere generaties. Excellent human resource management is noodzakelijk maar niet voldoende. Door standaardisatie en industriële productiewijzen zal de afhankelijkheid van de factor mens gereduceerd moeten worden. Als antwoord op deze ontwikkelingen zullen wij ook in 2011 maximaal blijven investeren in onze duurzame concepten als Smart, BeGreen Energy, GreenStep en Ecopower. Daarnaast zal het aandeel in onze omzet van ICTdienstverleningsconcepten de komende jaren sterk moeten stijgen. Nieuwe overnames op dat vlak worden niet uitgesloten. De statutaire naam zal in 2011 gewijzigd worden in Unica Groep B.V.. in de onderhanden projecten. Net als in de voorgaande jaren zullen liquiditeit en marge ook in 2011 de belangrijkste stuurgrootheden blijven. Anderzijds zullen wij blijven investeren in onze strategische koers. Deze richt zich op het structureel verstevigen van het rendement door een verschuiving van capaciteit naar kennis, focus op langdurige vormen van dienstverlening en verder industrialiseren van het productieproces. De huidige orderportefeuille en de pijplijn van nog te boeken orders maken dat wij 2011 met gepast vertrouwen tegemoet kunnen zien. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verschillen per regio en tussen de marktsectoren groot zijn. Voor 2011 budgetteren wij een te factureren omzet van 290 miljoen met een rendement (EBITA) van minimaal 3%. De directie dankt alle relaties voor het in Unica gestelde vertrouwen, alle medewerkers voor de getoonde inzet en de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen voor hun constructieve bijdrage bij het tot stand komen en uitvoeren van het beleid. Hoevelaken, 28 maart 2011 Wij zullen enerzijds maximaal blijven inzetten op beheersing van de organisatiekosten en beperking van de risico s ir. Rik Dikken, algemeen directeur Bert Moser MBA, financieel directeur 24 Jaarverslag 2010

25 Jaarrekening 2010

26 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming) Noot Bedragen in euro s Actief Immateriële vaste activa Goodwill (1) Materiële vaste activa (2) Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen Financiële vaste activa (3) Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 50 - Andere deelnemingen Overige participaties Vorderingen op deelnemingen Vlottende activa Hulpmaterialen en onderdelen Vorderingen (4) Debiteuren Vordering op overige verbonden maatschappijen Vordering op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Jaarverslag 2010

27 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming) Noot Bedragen in euro s Passief Groepsvermogen (5) Voorzieningen (6) Kortlopende schulden Onderhanden projecten (7) Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen (8) Te betalen personeelskosten Nagekomen werk Schuld aan aandeelhouder Overige schulden en overlopende passiva

28 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 Noot Bedragen in euro s Netto-omzet (9) Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten Opgeleverde werken Mutatie onderhanden projecten Totaal bedrijfsopbrengsten Directe kosten Materialen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten Bruto marge Lonen en salarissen (10) Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Inleen derden Overige bedrijfskosten (11) Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen Rentebaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen (12) Resultaat na belastingen Het resultaat na belastingen is gelijk aan het totaalresultaat van de rechtspersoon. 28 Jaarverslag 2010

29 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Bedragen in euro s Verloop Liquiditeitspositie Stand per 1 januari Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Stand per 31 december Kasstroom uit operationele activiteiten EBIT 1) Rente Belastingen Resultaat na belastingen Aanpassingen voor: Resultaat uit niet geconsolideerde deelnemingen Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal: Voorraden Onderhanden projecten Debiteuren Overige vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Verwervingen in groepsmaatschappijen Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Ontvangen dividend Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom ) inclusief resultaat deelneming. 29

30 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Activiteiten De Unica Installatiegroep B.V. ontzorgt haar opdrachtgevers met duurzame technologische oplossingen voor veiligheid, communicatie en comfort. De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan UniHold B.V. te Zwolle aan het hoofd staat. Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Unica Installatiegroep B.V. en van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarin zij de overheersende zeggenschap uitoefent. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Unica Installatiegroep B.V. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meegerekend. De nog niet gerealiseerde winst op intercompanytransacties is volledig geëlimineerd. Tevens worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd. De in de consolidatie begrepen groepsmaatschappijen zijn: Unica Installatietechniek B.V. te Zwolle; Unica Regeltechniek B.V. te Zwolle; Unica Bodegraven B.V. te Bodegraven; Unica Ecopower B.V. te Hoevelaken; Fastcom B.V. te Apeldoorn; Unica Climatech B.V. te Nijkerk; Meweco B.V. te Capelle a/d IJssel; Thissen Installatietechniek B.V. te Sevenum; Stroeken-Electro B.V. te Tegelen; Regel Partners B.V. te Hoevelaken; Unica AAC Cosmos B.V. te Hoevelaken. Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toepassing van artikel 2:402 BW De financiële gegevens van Unica Installatiegroep B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, Unica Installatiegroep B.V. kan volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. Met ingang van 1 januari 2005 wordt een termijn van 7 of 10 jaar gehanteerd. De afschrijvingstermijn is in afwijking van artikel 2:386 lid 3 BW, omdat dit beter overeenkomt met de verwachte levensduur. Voor de betaalde goodwill gerelateerd aan de verwerving van kennisintensieve bedrijven hanteert Unica een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduren en worden berekend volgens de lineaire methode. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen die de vennootschap hanteert bij de waardering en resultaat- bepaling. Overige deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 30 Jaarverslag 2010

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarbericht 2010 Sinds eind 2010 werkt Unica vanuit haar hoofdkantoor in Hoevelaken volledig op zonne-energie. Maar liefst 333 zonnepanelen (553

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarbericht 2011 Samen maken we de toekomst Ondanks het vertrouwen waarmee Unica 2011 begon, werd dit het eerste jaar sinds het uitbreken van de

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie