I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!"

Transcriptie

1 I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7! 3.2. Verzekering: begrip!... 7! a. Forfetaire verzekering (Assurance)!... 8! b. Indemnitaire verzekering (Insurance)!... 8! 3.3. Sociale zekerheid!... 8! 3.4. Schadefondsen!... 8! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Inleiding!... 9! 1. Bronnen en functies van het aansprakelijkheidsrecht!... 9! 1.1. Bronnen van het aansprakelijkheidsrecht!... 9! 1.2. Functies van het aansprakelijkheidsrecht: schadevergoeding of preventie?!... 10! c. Economische visie over aansprakelijkheid!... 10! 2. Constitutieve elementen van aansprakelijkheid!... 12! 3. Bewijsregelen en het aansprakelijkheidsrecht!... 12! II. Schade: aantasting van juridisch beschermde belangen!... 13! 1. Door het aansprakelijkheidsrecht beschermde belangen!... 13! 3.1. Schending van een feitelijk belang volstaat!... 13! 3.2. Het geschonden belang moet rechtmatig zijn!... 13! 3.3. Het geschonden belang moet persoonlijk zijn ( collectieve belangen)!13!. 2. Soorten schade!... 14! 2.1. Patrimoniale en extrapatrimoniale schade!... 14! 2.2. Een overzicht!... 14! 2.3. Uitgaven door bepaalde derde-betalers en advocatenhonoraria maken bij uitzondering geen vergoedbare schade uit!... 14! d. Uitgaven die bepaalde derde-betalers verrichten op grond van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting!... 14! b. Advocatenhonoraria!... 15! 3. Het bewijs van schade!... 15! 3.1. Toekomstige schade!... 15! 3.2. Verlies van een kans!... 15! III. De grondslag van aansprakelijkheid!... 16! 1. Overzicht!... 16! 2. Schuldaansprakelijkheid!... 16! 2.1. Het foutbegrip!... 16! c. Algemeen!... 16! d. Zorgvuldigheidsnorm!... 17! e. Inbreuk op specifieke gedragsnorm!... 18! d. Het foutbegrip en de uitoefening van subjectieve rechten!... 18! 1. Inbreuk op subjectief recht! 18! 2. Rechtsmisbruik! 18! -! 1 -

2 e. Onrechtmatige daad en strafrechtelijk misdrijf!... 19! 1. Burgerlijke partijstelling voor de strafrechter! 19! 2. Gezag van strafrechtelijk gewijsde! 19! 3. Opschorting van de burgerlijke vordering! 19! 4. Verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding! 19! 2.2. Schuldbekwaamheid!... 19! f. Jonge kinderen ( infantes )!... 20! b. Geestesgestoorden!... 20! c. Rechtspersoon!... 20! 1. Aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor zijn orgaan! 20! 2. De persoonlijke aansprakelijkheid van organen! 20! 2.3. Rechtvaardigingsgronden!... 21! 2.4. Bewijs van de fout + vermoedens van aansprakelijkheid!... 21! d. Draagwijdte van de vermoedens van aansprakelijkheid in art. 1384, tweed tot vierde lid BW!... 21! b. Gemeenschappelijke kenmerken van de vermoede aansprakelijkheid voor andermans daad!... 22! 1. Cumul van vermoedens! 22! 2. Relatief karakter van de vermoedens! 22! 3. De vermoedens gelden enkel wanneer de schade veroorzaakt is door de fout van degene voor wie men aansprakelijk is! 22! c. Aansprakelijkheid van de ouders/leraars voor schade aangericht door hun minderjarige kinderen/leerlingen!... 22! 1. Toepassingsgebied ouders/minderjarige kinderen! 22! 2. Toepassingsgebied Onderwijzers/leerlingen & leerjongens! 22! 3. Bewijslast SO! 23! 4. Tegenbewijs door aangesprokene! 23! 5. Beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van onderwijzers! 23! 6. Voorbeelden: wie kan vorderen o.b.v art BW! 23! 2.5. Beperkingen van de persoonlijke aansprakelijkheid!... 24! d. Personeelsleden van private ondernemingen en openbare rechtspersonen!... 24! 1. Werknemers! 24! 2. Bepaalde categorieën ambtenaren! 25! 3. Andere statutaire personeelsleden van openbare rechtspersonen! 25! e. Parlementairen & magistraten!... 25! f. Immuniteit Politieke Mandatarissen!... 25! g. Vrijwilligers!... 26! 3. Objectieve aansprakelijkheid!... 26! 3.1. Algemeen!... 26! 3.2. Schuldloze aansprakelijkheid: eigen niet-toerekenbaar gedrag (art. 1386bis)!... 27! 3.3. Aansprakelijkheid voor eigen rechtmatig handelen!... 27! a. Algemeen!... 27! b. Compensatoire aansprakelijkheid!... 27! 1. Onteigening - art. 16 GW.! 27! 2. Recht op uitweg - art. 682 BW! 27! 3. Burenhinder of evenwichtsleer! 28! c. Schade door rechtmatig overheidsoptreden!... 29! d. De exploitatie van de ondergrond!... 29! 3.4. Risicoaansprakelijkheid!... 29! a. Algemeen!... 29! b. Aansprakelijkheid vd aansteller voor schade aan derde veroorzaakt door fout aangesteld (art. 1348, lid 3)!... 30! 1. Bewijslast! 30! -! 2 -

3 2. Toepassingsgebied! 30! 3. Art. 18 AOW en Samenspel! 32! 4. Aansprakelijkheid Rechtspersonen! 33! 1) Algemeen! 33! 2) Personeel van Openbare Rechtspersonen! 34! 5. Schade door vrijwilligers! 34! c. Dieren: art BW!... 34! 1) Toepassingsgebied! 34! 2) Tegenbewijs! 35! d. Gebouwen: art BW!... 36! 1) Toepassingsvoorwaarden! 36! 2) Tegenbewijs! 36! e. Brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen!... 36! f. Gebrekkige zaken: artikel 1384, eerste lid BW!... 36! 1. De ontdekking van artikel 1384, eerste lid BW! 36! 2. Toepassingsvoorwaarden! 37! 1) Zaak! 37! 2) Gebrekkige zaak! 37! 3. Bewaarder! 38! 4. Tegenbewijs! 38! g. Productaansprakelijkheid: Gemeen Recht!... 38! 1. Het Gemeen Recht! 38! 2. Productaansprakelijkheid: WPA! 39! 4. Aansprakelijkheid van de overheid!... 41! 4.1. Overheidsaansprakelijkheid naar Belgisch recht. Uitgangspunten!... 41! a. Grondwettelijke beginselen!... 41! 4.2. Aansprakelijkheid voor de uitvoerende macht!... 41! a. Bevoegdheid van de rechterlijke macht!... 41! b. Criteria voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de bestuurshandeling!... 43! 1. De overtreding van een norm die een bepaald gedrag voorschrijft of verbiedt! 43! 2. De zorgvuldigheidsnorm! 44! 4.3. Aansprakelijkheid van de staat voor de rechterlijke macht!... 45! a. De staat is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten in de uitoefening vd RM!... 45! b. Schade veroorzaakt door andere tekortkoming in de werking van Justitie!... 45! 4.4. Aansprakelijkheid van de staat voor de wetgevende macht!... 45! IV. Causaal verband!... 46! 1. Inleiding!... 46! 2. De feitelijke causaliteit!... 46! 2.1. De conditio sine qua non-test en het hypothetisch rechtmatig alternatief!. 46! 2.2. Causale onzekerheid - bewijslast!... 48! 3. Juridische causaliteit!... 48! 3.1. Theorieën!... 48! 3.2. België: de equivalentieleer!... 49! a. Beginsel: alle fouten die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de schade = aanspr.!... 49! b. Toezicht van het Hof van Cassatie op beslissing feitenrechter!... 49! 1. Theorie <-> Praktijk! 50! 3.3. Pluraliteit van oorzaken!... 50! a. Algemeen!... 50! b. Fouten van diverse personen!... 51! c. Fout derde + eigen fout SO!... 51! -! 3 -

4 d. Fout derde + objectieve of afgeleide aansprakelijkheid!... 51! 3.4. Uitzonderingen op de equivalentieleer!... 51! a. Wie een opzettelijke fout beging kan zich niet beroepen op een niet-opzettelijke fout van de benadeelde om zijn aansprakelijkheid te beperken!... 51! b. Wettelijke afwijkingen!... 51! V. Gevolgen van aansprakelijkheid!... 52! 1. Herstel in natura!... 52! 1.1. Algemeen!... 52! 1.2. Herstel in natura bij de overheid!... 52! 2. Herstel bij equivalent: Schadevergoeding!... 52! 2.1. Omvang vergoedingsplicht!... 52! a. Wettelijke afwijkingen (plafond, franchise, uitsluiting van bepaalde soorten schade)!... 53! b. Afwijking in geval van Eigen Fout = Gedeelde aansprakelijkheid!... 53! 2.2. Schadebegroting: de Regels!... 54! a. De beoordeling geschiedt in concreto!... 54! b. Beoordeling geschiedt op het ogenblik van de uitpsraak!... 55! 1. Gebeurtenissen die plaatsvinden na het ontstaan van de schade en voor uitspraak! 55! 2. Toekomstige schade - voorbehoud! 55! c. Schadevergoeding moet nauwkeurig begroot worden!... 55! 1. Toekomstige schade! 55! 2. Morele schade! 56! 2.3. Interesten!... 56! 2.4. Benadeelde heeft vrij beschikking over de schadevergoeding!... 56! 3. Verbod of bevel!... 57! 4. Verjaring vordering schadeloosstelling!... 57! VI. Exclusieve of alternatieve toepassing van de regels van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid!... 57! 1. Contractuele wanprestatie & onrechtmatigheid!... 58! 2. De oude leer : samenloop toegestaan!... 59! 3. Kanteling + Toepassing samenloopverbod!... 59! 4. Interpretatie vd regel: Minderheidsopinie van de Verfijners!... 60! 5. Interpretatie vd tegel: Meerderheidsopinie van de Verdwijners!... 60! 6. Recente rechtspraak!... 61! 7. Ratio van het samenloopverbod!... 61! 8. Samenloop i.g.v Strafrechtelijk misdrijf!... 61! 9. In verhouding tussen contractpartijen en derden: co-existentie!... 62! VII.De aansprakelijkheidsverzekering!... 64! 1. Voorwerp en belang van de aansprakelijkheidsverzekering!... 64! 2. Het verzekerde risico!... 64! 3. De partijen en hun verplichtingen!... 65! 3.1. Betrokken personen!... 65! 3.2. Verplichtingen van partijen!... 65! 4. Soorten aansprakelijkheidsverzekeringen!... 66! 4.1. WAM-verzekering!... 66! -! 4 -

5 4.2. Familiale verzekering (BA verzekering privéleven)!... 66! 5. Verhouding tussen aansprakelijkheidsverzekeraar en benadeelde!. 67! 6. Regresmogelijkheden voor de verzekeraar!... 67! 7. De verzekeraar i/d Procesvoering (Art. 79 en 89 LVO)!... 68! 8. Verplichte verzekeringen & waarborgfondsen!... 68! 8.1. Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds!... 69! I. Inleiding!... 69! II. Coördinatie van alternatieve vergoedingssystemen met aansprakelijkheid!... 69! III. Particuliere en sociale rechtstreekse verzekeringen!... 70! 1. Zaakverzekeringen en indemnitaire persoonverzekeringen!... 70! 1.1. Brandverzekering: Dekking!... 70! 2. De ziekteverzekering en de arbeidsongevallenverzekering!... 71! d. De ziekteverzekering (Ziektewet 14/07/1994)!... 71! b. Arbeidsongevallenverzekering!... 71! 3. Verkeersongevallen: art. 29bis WAM heel belangrijk!... 73! IV. Schadefondsen!... 75! 1. Niet besproken schadefondsen!... 75! 2. Fonds voor de Beroepsziekten!... 75! 3. Het Asbestfonds!... 76! 4. Het fonds voor de medische ongevallen!... 77! 5. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds!... 78! 5.1. Vergoedingsopdracht bij toevallig feit!... 78! 5.2. Vergoedingsopdracht bij niet-geïdentificeerd motorrijtuig!... 78! 5.3. Vergoedingsopdracht bij technologische ongevallen! ! 5 -

6 Onrechtmatige Daad ! Rémy Bonnaffé Deel I: Schadevergoedingsrecht: een overzicht! I. Door de mens veroorzaakte schade! 1. Inleiding! Centraal: of, en onder welke omstandigheden, iemand die schade lijdt ten gevolge van activiteiten van andere, aanspraak kan maken op herstel van deze schade! - Deze cursus: buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (deel II) + alternatieve schadevergoedingssystemen (deel III)! Schade ontwikkeld door andere mensen/activiteiten ontwikkeld door andere mensen! - Niet: natuurrampen, ziekte, rampenfonds, ziekteverzekering,! Recht staat hier machteloos tegenover: enkel vermijden of beperken (solidariteitsm.)! - Bv: aardbeving onstabiele gebouwen opgetrokken AS voor de verergering van de schade! - Bij ons: schade natuurrampen vergoed via brandverzekering = een niet verplichte verz.!! Belangrijk: aansprakelijkheid vs verantwoordelijkheid! - Verantwoordelijkheid gebruik deze term nooit! Zich moeten verantwoorden! Gedrag of gebeuren justifiëren! Moeten instaan voor, de plicht hebben iets te doen! - Aansprakelijkheid! Juridisch concept: vorderingsrecht op basis van een regel van positief recht! In rechte kunnen worden aangesproken! Kan maar hoeft niet samen te vallen met verantwoordelijkheid! Vb: Minister kan verantwoordelijk zijn voor politiële macht, maar niet aansprakelijk"! Strafrechtelijk v Burgerrechtelijke aansprakelijkheid! - Strafrechtelijk! Doel: repressief! Gevolg: straf strenge beperking op overheid in vrijheid om te straffen door leed! Focus: dader van ongewenst gedrag! Beoordelingsmaatstaf gedrag: subjectief & concreet! Gekoppeld aan verantwoordelijkheid: geen veroordeling indien niet verantw.! - Burgerrechtelijk! Doel: ongedaan maken ongewenste gvolgen! Gevolg: ontstaan verbintenis tot schadeloosstelling minder beperkingen want leed is er al, ze w gewoon verschoven! Focus: gevolg ongewenst gedrag voor andere (slachtoffer, SO)! Beoordelingsmaatstaf gedrag: objectief & abstract! Geen link met verantwoordelijkheid: ook zonder verantwoordelijkheid!! Overzicht Civiele aansprakelijkheid:! - Contractueel verbintenis herstel schade door wanprestatie (inbreuk contract)! - Buitencontractueel verbintenis herstel schade buiten contract! -! 6 -

7 Subjectieve/foutaansprakelijkheid: herstel schade inbreuk niet-contractuele gedragsregel! Objectieve/foutloze (strict liability): herstel schade door rechtsfeit zonder inbreuk! 2. Samenspel & Coördinatie! Samenloop van verschillende aansprakelijkheden! - Kan tussen zelfde partijen verschillende vorderingen mogelijk zijn?! Contractueel vs buitencontractueel! Objectieve vs subjectieve! Vennootschapsrechtelijke en gemeenrechtelijke! Actieve coëxistentie! - = SO verschillende vorderingen tegen verschillende aansprakelijken! Problematiek van contractuele fout door uitvoeringsagent! Passieve coëxistentie! - = verschillende SO s verschillende vorderingen tegen aansprakelijke! Slecht uitvoering contract veroorzaakt schade aan derden" Cascade van aansprakelijkheden! - Regresvordering: betaling vergoeding aan SO is voor aansprakelijke schade waarvoor ander aansprakelijk! - Verticale cumul:! Leerling veroorzaakt foutief schade aan S! O is aansprakelijk voor L! S is aansprakelijk voor O! 3. Andere systemen voor schadevergoeding! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht! Begrenzing = niet altijd effectief 1:! - Er moet een wettelijke basis zijn: door evolutie maatschappij geen grond! - Identificatie: kanker, wat is oorzaak?! - Solvabiliteit: wat als Doel ontploft?! Niet altijd efficiënt 2:! - Individuele kosten te hoog: class actions?" - Collectieve kosten te hoog! - Vereist een dure en lange gerechtelijke procedure! 3.2. Verzekering: begrip! = contract waarbij verzekeraar zich tegenover verzekeringsnemer verbindt bepaalde prestatie te leveren indien afgesproken onzekere gebeurtenis zich voordoet! - Verzekeraar = partij gehouden tot prestatie (indien onzeker gebeurtenis zich voordoet)! - Verzekeringsnemer = contractuele tegenpartij (niet verzekerde, kan ander persoon zijn)! 1 al dan niet bereiken van doel 2 verhouding resultaat en inspanning die geleverd werd om resultaat te behalen -! 7 -

8 - Verzekerde risico = onzeker gebeurtenis! - Verzekerde = persoon onderhevig aan risico! Bv: werkgever neemt als verzekeringsnemer een verzekering indien een arbeider een ongeval heeft, doet dit dus uit hoofde van werknemer." - Begunstigde = rechthebbende voor prestatie! Ik neem verzekering (verzekeringsnemer) als mijn echtgenote sterft (verzekerde) dat mijn kind geld krijgt (begunstigde)" 2 soorten verzekeringen naar gelang activiteit:! - Onderlinge verzekering: aantal personen die onderhevig zijn aan hetzelfde risico die samen afspreken elkaar verzekeraar te worden! - Verzekering tegen premies: commerciële vorm: verzekeraar is zelf niet onderhevig aan risico.! a. Forfetaire verzekering (Assurance)! = sommenverzkering = prestatie is niet afhankelijk van geleden schade als dan 1000! Vb: levensverzekering" b. Indemnitaire verzekering (Insurance)! Prestatie = vergoeding van schade! Eigenschadeverzekering/rechtstreekse verzekering (first party insurance)" - Verzekerd risico = schade geleden door verzekerde! - Uitkering = (verzekerde fractie van) effectief geleden schade! - Vereist aanwezigheid schade, onafhankelijk van aansprakelijkheid! - Vb: brandverzekering, private ziekte- en ongevallenverzekering" - Variant: eigenschadeverzekering voor rekening van een derde! Verzekerde & begunstigde verzekeringsnemer! Begunstigde rechtstreekse vordering tegen verzekeraar! Vb arbeidsongevallenverzekering werkgevers: werkgevers sluiten verzekering af (geen aansprakelijkheidsverzekering) er hoeft niet aangetoond te w dat er aansprakelijkheid is." Vb zwakke weggebruiker zal altijd vergoed w zonder vraag naar aansprakelijkheid bij ongeval met een voertuig" Aansprakelijkheidsverzekering (third party insurance)! - Verzekerd risico = aansprakelijkheid verzekerde t.o.v schadelijder (vermogensschade)! - Uitkering = (verzekerde fractie van) effectieve aansprakelijkheid! - Vereist (naast schade tevens) aansprakelijkheid! - verzekeraar zal dus pas betalen als verzekerde aansprakelijk wordt gesteld! - Vb: verplichte autoverzekering, BA privé leven, schoolverzekering, bedrijf & beroepsaansprv." 3.3. Sociale zekerheid! = door toekennen vervangingsinkomen beschermd ze werkenden tegen omstandigheden die het vermogen om een eigen inkomen te verwerven aantasten! Geen echte verzekering! - Verplichte deelname! - Niet noodzakelijk onzekere gebeurtenis! - Uitkering (prestatie) (fractie van) reële schade maar basisbescherming! - Bijdrage (premie) verzekeringsnemer reflectie risico maar inkomensafhankelijk! Armeren hebben meer kans op ziekte dus zouden meer moeten betalen in verzekeringslogica" - Bijdragen anderen (= opgelegde solidariteit met anderen)! 3.4. Schadefondsen! -! 8 -

9 Redenen voor bestaan: opvangen onverzekerbaarheid, meestal verplichte bijdragen, beschermen slachtoffer (niet schade) vb: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (WAM)" 4. Schadeverschuiving en schadespreiding! Historisch uitgangspunt = the loss rests where it falls! Aansprakelijkheidsrecht brengt een schadeverschuiving tot stand! - Schade wordt niet gewist, maar verschoven van benadeelde aansprakelijke! Verzekeringen, sociale zekerheid en schadefondsen leiden tot schadespreiding! - Financiële last w gedragen door afgezonderd vermogen! Tot stand gebracht door (vrijwillig/verplichte) bijdragen van de leden! Kan solidariteit zijn onder 1 groep of groep die moet instaan voor andere groep! Geïllustreerd:" - Aansprakelijkheidsverzekering" Slachtoffer aansprakelijke (aansprakelijkheid) = verschuiving" Aansprakelijke verzekeraar (contract) = verschuiving" Verzekeraar verzekeringsnemers (contract) = spreiding" - Schadeverzekering of fonds" Slachtoffer verzekeraar (contract) = verschuiving" Vervolgens:" Verzekeraar verzekeringsnemers (contract) = spreiding, of" Verzekeraar aansprakelijke (aansprakelijkheid) = verschuiving, dan" Aansprakelijke verzekeraar (contract) = verschuiving" Verzekeraar verzekeringsnemer (contract) = spreiding" Deel II: het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht! I. Inleiding! 1. Bronnen en functies van het aansprakelijkheidsrecht! 1.1. Bronnen van het aansprakelijkheidsrecht! Oorspronkelijk BW:! : schade door eigen fout! : schade door personen waarvoor men moet instaan! : schade door dieren! : schade door gebouwen! - schade door zaken en in verkeer ondervertegenwoordigd in oorspronkelijk BW! Aanvulling door wetgever (1386bis, afzonderlijke wetten: vb aanspr. bestuurders) + rechtersrecht (interpreteren, concretiseren, )! Burgerlijk recht = residuaire bevoegdheid = federale overheid, maar toenemend belang gewestelijke regels (overheidsaansprakelijkheid, milieusaneringskosten, )! European Tort Law! - EU geen specifieke bevoegdheid inzake aansprakelijkheidsrecht! - EU wel imliciete bevoegdheid! Rechtstreekse harmonisatie in mate nodig voor interne markt! Free acces to market: moet voor product A mogelijk zijn om te leveren in land B! Level playing field: gelijke regels voor iedereen! Onrechtstreekse harmonisatie (reflexwerking)!! -! 9 -

10 1.2. Functies van het aansprakelijkheidsrecht: schadevergoeding of preventie?! Verschillende functies:! - Vergoedende functie herstellen in vroegere toestand! - Preventieve werking! Rechtstreeks: rechter kan verbod opleggen! Onrechtstreeks: kosten w geïnternaliseerd in kostprijs! Traditionele visie! - schade = gegeven! - aansprakelijkheidsrecht = systeem voor allocatie van schade! - doel = moreel! Modernere visie! - schade = gegeven! - aansprakelijkheidsrecht = systeem voor vergoeding van schade! - doel = SO-bescherming! Economische visies! - schade gegeven maar gevolg van gedrag! - aansprakelijkheid = systeem van sturing van gedrag! - doel = efficiëntie! c. Economische visie over aansprakelijkheid! Pigou: elk persoon weegt kosten en baten van zijn handelingen tegen elkaar op en zal beste uitkomst kiezen! - Wilt sociaal optimum wilt daarvoor mechanismen creëren om die te internaliseren (Pigouvian Taxes)" - Je hebt een arts die een praktijk heeft in een huis. Daarnaast stuk grond en die wilt beginnen met een stinkende fabriek. De traditionele benadering: je kijkt en je merkt dat die stank de schade is, nu kan die dokter niet meer werken dus moeten we de fabriek aansprakelijk stellen ten opzichte van de arts? Pigou zijn antwoord zou ja zijn, want die fabriek berokkent externe kosten (aan de arts)." Coase: Pigou en alles wat daarop gebaseerd is fout Pigouvian benadering is eenzijdig:! - Handelen van A berokkent nadeel aan B! - Niet-handelen A (bespaart B nadeel maar) berokkent nadeel aan A!! - = voorzorgsmaatregel is ook schade! - Welvaart die fabriek met zich meebrengt wordt niet geregenereerd " - Wat zal er gebeuren: stel dat fabriek een waarde van 2000 voortbrengt, en de artspraktijk Stel dat het recht de artspraktijk beschermd omdat hij eerst was. Zijn waarde van 100 is dus beschermd. Fabriek zal toch zeggen: oké, je 1000 is beschermd, maar wij willen het kopen voor Zo blijft er nog 800 welvaart over." - Mensen lopen toch rond aansprakelijkheid! TENZIJ er omstandigheden zijn waarin onderhandelingen moeilijk zijn = TRANSACTIEKOSTEN! Bij verkeersongeval heb je geen transactie dus daar moet je aansprakelijkheidsmechanisme hebben! - Coase-theorema: efficiëntie niet beïnvloed door de toewijzing van juridische aanspraken indien betrokkenen vrij zonder kosten kunnen komen tot onderlinge uitwisselingen" Inzicht van Coase personen stellen gedrag af op bestaande regels regels zo inrichten dat uitkomst het beste is om dit te bereiken gebruiken we game theory!! -! 10 -

11 ! Automobilist en voetganger.! - 100% kans ongeval indien beide onzorgvuldig! - 10% kans op ongeval als beide zorgvuldig (geen 0 want nog steeds toevalligheden)! - Schade voetganger bij ongeval = 100! - Kost zorgvuldigheid (inzicht coase, dit is een kost ): 10! Rémy Bonnaffé Eerste geval: zonder aansprakelijkheid! - Gedrag van voetganger wordt bepaald door wat auto gaat kiezen: heeft geen strikt dominante keuze! - De auto heeft wel een strikt dominante keuze: wat de voetganger ook doet, zal hem niet beïnvloeden niet-zorgvuldig! - Voetganger is strategisch: weet welk gedrag automobilist gaat vertonen nietzorgvuldig! Tweede geval: Objectieve aansprakelijkheidsregel (ongeacht gedrag)! - Voetganger heeft nu een strikt dominante keuze: wat de auto ook doet, zal hem niet beïnvloeden niet zorgvuldig! - Gedrag auto wordt bepaald door wat voetganger gaat kiezen! - Auto is strategisch: weet welk gedrag voetganger gaat vertonen niet-zorgvuldig! Derde geval: aansprakelijkheid enkel indien onzorgvuldig en voetganger zorgvuldig! - De auto heeft geen strikt dominante keuze! - De voetganger zal altijd zorgvuldig zijn! - De auto stelt zich strategisch op en zal dus zorgvuldig zijn! - 11! -

12 Vierde geval: automobilist altijd aansprakelijk, tenzij voetganger niet zorgvuldig! - Auto heeft geen strikt dominante keuze! - Voetganger zal altijd zorgvuldig zijn! - De auto stelt zich strategisch op en zal dus zorgvuldig zijn! - Vergelijk met vorige: de keuze w niet bepaald door inhoud van een vakje maar door de vergelijking met alternatieven! Vijfde geval: beide foutaansprakelijkheid! - Auto strikt dominante keuze om zorgvuldig te zijn! - Voetganger strikt dominante keuze om zorvuldig te zijn! - Verschil met vorige: personen kiezen omdat ongeacht wat andere doet, terwijl bij vorige: Als hij dat doet, dan = veel robuuster! 2. Constitutieve elementen van aansprakelijkheid! $! Schade: Hoofdstuk II, Rechtsfeit: Hoofdstuk III, Causaal verband: IV! 3. Bewijsregelen en het aansprakelijkheidsrecht! Andere bewijsregelen dan verbintenissenrecht meestal feitelijke gedragingen: regelen schriftelijk bewijs gelden hier niet! Bewijslast: basisregel art. 870 Ger.W. = iedere partij levert bewijs voor wat zij aanvoert (= art BW)! - Beperkt aantal gevallen wordt bewijslast omgekeerd (ouders en onderwijzers w fout & causaal verband vermoed) wettelijk vermoeden (art BW)! Alle wettelijke bewijsmiddelen toegelaten:! - Getuigen! - Schriftelijk bewijs (incl deskundigen)! - Feitelijke vermoedens (art BW)! O.a negatief bewijs: aantonen dat alternatieven niet plausibel zijn! - Bekentenis en eed! Rechter waardeert de bewijsmiddelen soeverein -! 12 -

13 II. Schade: aantasting van juridisch beschermde belangen! Vergoedbare schade = voorwaarde, ongeacht de specifieke grondslag! Al dan niet schade hangt af van vijf vereisten! Schade = verlies! - Vereiste 1 = negatief verschil toestand SO verschil met hypothetische toestand als gebeurde niet ware gebeurd! - Vereiste 2 = Verlies bestaande uit krenking belang! - Vereiste 3 = belang moet rechtmatig zijn! 1. Door het aansprakelijkheidsrecht beschermde belangen! 3.1. Schending van een feitelijk belang volstaat! Belang = voldoende (recht is niet nodig cassatie 16/01/1939: broer en zus leven samen)! 3.2. Het geschonden belang moet rechtmatig zijn! Welke belangen w beschermd: elk rechtmatig feitelijk belang (vereiste 3)! Basisonderscheid:! - Verlies onrechtmatig voordeel is geen schade! - Verlies van op zich rechtmatig voordeel door SO dat zich bevindt in ongeoorloofde toestand is schade! - Criterium wordt er gevraagd onrechtmatig voordeel af te dwingen?! Verlies inkomen uit zwartwerk: door u fout valt schilder van ladder die zwart werkte. Kan die zich beroepen op inkomensverlies als schade? Verweer zou kunnen opwerpen dat dit een onrechtmatig belang is. Toch mag idt: mocht geld perfect verdienen, de overtreding bestond er in dat hij belasting niet betaalde, niet dat hij niet mocht werken" Schade aan stedenbouwkundig niet-vergunde caravan" - Te beoordelen op tijdstip van krenking ervan! in België heel breed begrip dus! - Duitsland: enkel indien inbreuk op wettelijke gedragsregel! Onrechtmatig belang:! - Strijdig met imperatief (objectief) recht! - Miskenning andermans (subjectief) recht! 3.3. Het geschonden belang moet persoonlijk zijn ( collectieve belangen)! Schade moet eiser persoonlijk treffen (vereiste 4)(deels uit art. 17 Ger.W.), tenzij! - Procesmandaat! - Recht op schadeloosstelling overgedragen! Schade bij weerkaatsing (= schade die iemand lijdt als gevolg van de schade waarvan een ander het slachtoffer is) = persoonlijke schade! - Vb: u heeft dringende herstelling door loodgieter. Op weg naar u huis wordt hij aangereden. Doordat loodgieter schade heeft kan hij niet komen werken en heb jij nu schade." - Oppassen! Niet hetzelfde als procesmandaat/schadeloosstelling overdragen! Vb: sterven gaat samen met verdwijnen van rechtssubject. Het moment dat er schade is (de dood) verdwijnt het rechtssubject, dus is het geen schade voor de overleden persoon. Maar het overleiden van dit persoon kan wel de oorzaak zijn voor schade van andere (verlies van inkomen voor andere, affectieschade, ). Dat is eigen schade van de andere, niet iets waar de andere in de plaats voor vordert. Slachtoffers van erfgenaam kunnen in hun hoedanigheid wel de schadeloosstelling overdragen van de overledene aan hunzelf. Het overlijden zelf creëert pijn aan de dode. Maar het overlijden kan ook pijn creëren bij de nabestaanden, en dat -! 13 -

14 zijn dan misschien de nabestaanden. Dus mogelijk dat 1 persoon de pijn vordert van de dode en van hemzelf.! Vooral moeilijkheden bij verenigingen en publiekrechtelijke RP! - In principe onmogelijk om individuele/collectieve belangen van leden of uit hun doel te verdedigen! - Wel specifieke wet die staat recht geeft om herstel te vorderen voor verstoring van bepaalde delen van het milieu (mariene)! - Uitzonderingen: Recht om herstel te vorderen van het nadeel dat aan vereniging w berokkend door schending van belangen tot bescherming waarvan ze werd opgericht! - Staat overdraagbaarheid vd vordering niet in de weg (want subrogatie)! 2. Soorten schade! 2.1. Patrimoniale en extrapatrimoniale schade! Patrimoniale/economische schade = tast het vermogen aan! Extrapatrimoniale schade = pijn, verdriet of zijn psychisch welbehagen om andere reden! (ook rechtspersonen kunnen vergoeding krijgen voor morele schade eer en goede naam)! 2.2. Een overzicht! Personenschade/lichamelijke schade = gevolg vd aantasting fysieke integriteit! - Overlijden! Materieel: begrafeniskosten & inkomensverlies afhankelijken! Moreel: affectieschade naasten! - Lichamelijk letsel! Medische kosten! Invaliditeit = vermindering functionaliteit op zich! Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit - OBSI " Arbeidsongeschiktheid = vermindering inkomensvergaring! Consolidatie = ogenblik vanaf wanneer toestand niet meer wijzigt! Moreel! Pijn, genoegenschade, esthetische schade, seksuele schade, infertiliteit, " Zaakschade = tenietgaan van een onroerend of roerend goed! - Kosten herstel (beschadiging) of vervanging (tenietgaan)! - Gebruiksderving, o.a inkomensderving! - Uitzonderlijk: morele schade door verlies (dood/verwonding dier, )! Vermogensschade = kosten of inkomensverlies als gevolg van lichamelijk letsel of zaakschade (zie hoger)! - Extra kosten (damnum emergens) of verminderde inkomsten (lucrum cessans) door lichamelijk letsel of zaakschade! = afgeleide economische schade! - Kan ook los van andere schade (inkomensverlies hotel door vervuiling strand, )! = zuiver economische schade! 2.3. Uitgaven door bepaalde derde-betalers en advocatenhonoraria maken bij uitzondering geen vergoedbare schade uit! Niet elke aantasting van een feitelijk belang = vergoedbare schade! d. Uitgaven die bepaalde derde-betalers verrichten op grond van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting! Uitgaven die blijkens de inhoud van een overeenkomst, reglement of wet definitief ten laste moeten blijven van degene die ze heeft gedaan, maken geen vergoedbare schade uit! -! 14 -

15 ! derde-betaler = risicodrager! Rémy Bonnaffé Of uitgaven vergoedbare schade uitmaken of niet kan van belang zijn zoals bv werkgevers, ziekenfondsen en verzekeraars! Vergoedbare schade! - Overheidswerkgevers die verplicht zijn loon door te betalen ve personeelslid dat werkonbekwaam werd door andermans fout! - Vrijwillige prestaties indien 3 voorwaarden:! Prestatie op redelijke grond (1) verricht om verlies SO te lenigen (2), EN! Zonder bedoeling om last definitief te dragen (3)! Grootouders opvang kleinkind na overlijden ouder" Geen vergoedbare schade! - Arbeidsongevallenverzekeraar! - Schadeverzekeraar! - Ziekenfonds! - Overheid arbeidsongevallenrente! - Overheid invaliditeitspensioen! b. Advocatenhonoraria! Art Ger.W. zorgt voor een forfaitaire tegemoetkoming + sluit advocatenhonoraria uitdrukkelijk uit als schade die kan vergoed w langs aansprakelijkheidsrecht.! 3. Het bewijs van schade! Benadeelde moet bestaan en omvang van schade bewijzen! - Om te bepalen: vergelijken met hypothetische toestand! - Schade = vaststaand wanneer beantwoord aan eisen van gerechtelijke zekerheid! = hoge graad van waarschijnlijkheid, die overeenstemt met gewone gang van zaken! Schade moet zeker zijn (vereiste 5):! Vaststaan! Niet louter hypothetisch! 3.1. Toekomstige schade! Kan, voor zover het voldoende zeker is! 3.2. Verlies van een kans! Hypothetische toestand onzeker = niet voldoende zeker wel, noch voldoende zeker niet! - Verlies van deze toestand op zich schade! - Verlies van kans op genieten van deze toestand = wel schade! - Vb: dokter laat na om patiënt te opereren. Na enkele dagen moet been geamputeerd worden. Had amputatie vermeden kunnen worden bij goede verzorging? Vordering tot vergoeding van schade door amputatie moet w afgewezen, ook al staat vast patiënt bij goede verzorging wel grote kans had op genezing vergoeding, niet voor amputatie, maar voor verlies van kans op genezing! Verloren kans! - Moet reëel zijn! - Onvoldoende zeker, hypothetisch of louter statistisch niet in aanmerking! Grote van kans niet bepalend voor bestaan schade, wel voor omvang ervan! Of er een verlies is, is een feitenkwestie = door de rechter wordt het vastgesteld op basis van bewijs geen omkering van bewijslast! - erfgenaam had gevorderd van de persoon door wiens fout de erflater was overleden onder meer een vergoeding voor de morele schade (gestorven persoon heeft nog uren pijn gehad voor te -! 15 -

16 sterven) de aangesproken persoon die had geantwoord: Sorry, het is allemaal heel pijnlijk, maar dat slachtoffer was in Coma, dus die heeft geen pijn gehad. Rechter beslist we zijn daar niet zeker van dat hij niet gevoeld heeft, dus we laten de vordering toe. Cassatie heeft dat vonnis moeten verbreken want eigenlijk had die rechter de bewijslast voor het niet bestaan van de schade op de aansprakelijke gelegd.! III. De grondslag van aansprakelijkheid! Op welke basis kan je wie aanspreken! 1. Overzicht! Onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde/kwalitatieve aansprakelijkheid! - Enkelvoudige: aansprakelijkheid voor eigen daad! 1382 BW: elke daad waardoor schade aan ander w veroorzaakt! 1383 BW: ook door nalatigheid of onvoorzichtigheid! 1386bis BW: bijzondere aansprakelijkheid voor geestesgestoorden! - Samengestelde: schade veroorzaakt door personen of zaken die onder zijn toezicht staan! 1384 BW = 3 gevallen voor andermans daad! Ouders voor minderjarige kinderen! Onderwijzers en ambachtslieden voor leerlingen! Meesters voor aangestelden! Daarnaast 2 gevallen voor zaken! Dier in bewaring! Instorten gebouw! Ontdekking rechtsleer van algemene regel voor gebrek van de zaak! Dit onderscheid w hier niet gevolgd, wel:! - Schuldaansprakelijkheid = basisregel (afdeling 1.2) art ! Foutieve gedraging + schade + toerekenbaar (schuldbekwaam) - rechtvaardiging! - Objectieve aansprakelijkheid! Vergoeden zonder foutieve gedraging, of zelf zonder iets te veroorzaken! 2. Schuldaansprakelijkheid! Basisregel (art & 83 BW) = aantonen dat verweerder fout heeft begaan dat toerekenbaar/schuldbekwaam is. Er mag geen rechtvaardiging zijn.! 2.1. Het foutbegrip! c. Algemeen! Feit alleen dat handeling schade veroorzaakt, volstaat niet om haar als foutief te beschouwen! Gedrag moet, los van concrete gevolg, foutief zijn! Fout = 2 criteria:! - Onrechtmatigheid! Maatschappelijke onaanvaardbaarheid van gedrag! Kenmerk van gedrag op zich beschouwd (objectief)! - Schuld (zie stuk 2.2: schuldbekwaamheid)! Kenmerk van persoon (subjectief)! Persoon toerekeningsvatbaar of schuldbekwaam!! -! 16 -

17 Onrechtmatig gedrag is strijdig met! - Algemene zorgvuldigheidsnorm of! - Specifiek gebod/verbod opgelegd bij materiële wet! d. Zorgvuldigheidsnorm! Rémy Bonnaffé Zich gedragen zoals een normaal zorgvuldig en vooruitziend of voorzichtig persoon zich zou gedragen! Referentiegedrag! - normale gedrag van aangesproken! Men houd geen rekening met persoonlijke kenmerken/hoedanigheid (interne omst.)! Toch uitzonderingen soms! Leeftijd, professionele situatie (arts vergelijken met gemiddelde arts)! - = gedrag van normale (= fictieve) persoon (= bonus pater familias)! - beoordeling in abstracto! Normaal! - feitelijk modaal (zoals meesten zich zouden hebben gedragen)! - Wel normatief (zoals men zich behoort te gedragen)! Onrechtmatig = elke (kleinste) afwijking v deze gedragsnorm culpa levissima in abstracto! Elementen van de zorgvuldigheidsnorm:! - Zorgvuldig = redelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen! Schade veroorzaken is op zich niet foutief (anders lucht inademen foutief) nooit zeggen hij is fout want hij heeft niet alles ondernomen wat hij kon hoeft niet, enkel redelijke maatregelen! Wel: niet alleen eigenbelang maar ook rekening houden met belang van anderen! Norm = gedraag u! Zoals gebruikelijk, te verwachten! Zoals het hoort! Stand der techniek, vakmanschap, regels vd kunst gewoonte! - Vooruitziend/voorzichtig = vooraf gevolgen in beschouwing nemen! Redelijkheid vereist niet dat men rekening houdt met! Wat men niet weet (= feitelijk)! Op voorwaarde dat men dit niet behoort te weten (= normatief) = zorgvuldig! Indien feit dat gedrag schade kan/zal veroorzaken! = niet voorzienbaar gedrag onzorgvuldig! voorzienbaarheid van schade = noodzakelijke voorwaarde voor onzorgvuldigheid! = voorzienbaar gedrag niet noodzakelijk onzorgvuldig! voorzienbaarheid van schade voldoende grond voor onzorgvuldigheid! Voorzienbaarheid van schade betreft! De kans op schade (= ex ante)! Niet de effectief in concreto geleden schade (= ex post)! Externe omstandigheden wordt mee rekening gehouden! - Balans tussen gevraagde gedrag en risico gebruik economische analyse (efficiëntie)! - Norm = gedrag goede huisvader in dezelfde omstandigheden = objectief element! - Tijdstip, plaats, klimaat, techniek, betrokken personen & hun verwachte gedrag,! - Waarom? beïnvloeden:! -! 17 -

18 Reden waarom persoon zo gehandeld heeft (iemand tackelen op voetbalveld mag, niet op straat)! Voorzienbaarheid van de schade! Welke voorzorg nuttig is! - op basis van dit kunnen we economische analyse maken! Interne omstandigheden Belgisch positief recht: geen rekening mee houden! - Karakter, maturiteit, kennis, kracht, intelligentie,! - Rechtspraak toch afwijkingen in cass.: leeftijd van vrijwillige monitor,! - Ook rekening met beroep houden! Referentiegedrag = gedrag normaal zorgvuldig en vooruitziend persoon behorend tot zelfde beroepscategorie! Theorie vergt dus gedrag toetsen aan abstracte zorgvuldigheidsnorm! - Probleem: geen concrete invulling! - Praktijk: eiser poneert specifiek alternatief gedrag = untaken precaution! e. Inbreuk op specifieke gedragsnorm! = autonoom criterium geen onzorgvuldigheid nodig of voorzienbaarheid schade! - Want: goede huisvader leeft wet na! Rechtsvergelijking: onderscheid relatieve vs absolute onrechtmatigheid! - Relatief: onrechtmatig als wet deze schade beoogd te voorkomen (geen andere schade)! Vb: kind niet vast in auto, doet handen voor ogen papa, papa verkeersongeluk in Nederland geen verplichting tot vergoeding" - Absoluut: altijd onrechtmatig, ongeacht doel van wet! = Belgisch recht! Indien strafrechtelijke bepaling bijkomende vereisten: elk van de bestanddelen van misdrijf bewijzen! - Soms bv bijzondere vorm van opzet vereist" d. Het foutbegrip en de uitoefening van subjectieve rechten! 1. Inbreuk op subjectief recht! Leclercq: inbreuk fysieke integriteit/eigendom (recht) = onrechtmatig (zonder onzorvuld.)! Cassatie 40: inbreuk gedragsregel vereist naast inbreuk fysieke integriteit (= schade)! Inbreuk op (subjectief) recht traditionele Belgische doctrine: inbreuk op recht! - = vorm van schade! - vorm van onrechtmatigheid! Visie Bocken: Inbreuk subjectief recht niet gelijkstellen met krenking van belang dat door dat recht beschermd wordt (leclercq maakte deze fout wel)! - Het feit dat uw belang op leven gekrenkt wordt, betekent niet dat uw recht op leven geschonden wordt op sterfbed heb je belang om te leven, maar je kan niet naar de rechter gaan om te zeggen ik heb recht op leven, ik eis dat ik leef " Traditionele visie: enkel schadeloosstelling als onzorgvuldig! Praktijk: rechtspraak kent geldsom toe zonder onzorgvuldigheid! 2. Rechtsmisbruik! Kan men aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt bij uitoefening van een subjectief recht? JA Rechtsmisbruik Conflict tussen principes:! - Subjectief recht geeft titularis keuzevrijheid op basis van eigenbelang! - Zorgvuldigheidsnorm vereist rekening houden met belang ander! -! 18 -

19 Bevoegdheden subjectieve grenzen = begrensd:! - Respecteren grenzen van wetgever! - Respecten algemene zorgvuldigheidsnorm! Rémy Bonnaffé Criteria:! - Uitoefenen met ander oogmerk dan ratio van recht! - Uitoefenen met oogmerk te schaden! - Uitoefenen zonder eigen belang! - Bij gelijk voordeel kiezen voor meest nadelige voor ander! - Kiezen voor klein voordeel in verhouding tot nadeel voor ander! = uitoefening die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een redelijke persoon zogenaamde marginale toepassing (van de zorgv.n.)! e. Onrechtmatige daad en strafrechtelijk misdrijf! 1. Burgerlijke partijstelling voor de strafrechter! Normaal bevoegdheid van burgerlijke rechter met regels van Gerechtelijk Wetboek! Indien misdrijf heeft benadeelde keuze: burgerlijke rechter of samen met strafvordering! Kan in vooronderzoek (onderzoeksrechter/raadkamer), tijdens onderzoek ten gronde, voor vonnisgerecht! Proceslast wordt kleiner: openbaar ministerie zal misdrijf trachten te bewijzen! Kan ook, indien O.M. Niet handelt:! - Rechtstreeks dagvaarden voor strafrechter! - Klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij onderzoeksrechter! 2. Gezag van strafrechtelijk gewijsde! Tot voor kort had uitspraak strafrechter gezag van gewijsde tenopzichte van iedereen, dus ook de burgerlijke rechter.! Verloor de laatste jaren aan betekenis:! - Gezag van gewijsde beperkt tot wat strafrechter noodzakelijk en zeker heeft beslist! - Bijkomende uitspraken hebben geen gezag van gewijsde! - Niet meer tegengeworpen w aan partij die niet haar belangen verdedigde, ook indien doelbewust niet tussenkwam! 3. Opschorting van de burgerlijke vordering! Burgerlijke rechter moet uitspraak opschorten tot de uitspraak van de strafrechter! Waarom? Vermijden van tegenstrijdigheden, eerbiedigen gezag van gewijsde! 4. Verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding! Vroeger was er bijzonder korte verjaringstermijn werd geacht gelijkheidsbeginsel te schenden! Voortaan dezelfde regels (burgerlijke vordering basis misdrijf/basis geen misdrijf) inzake verjaring! - 5 jaar vanaf kennis schade en identiteit! - 20 jaar vanaf schadeverwekkend feit! - Burgerlijke vordering kan niet verjaren voor de strafvordering! 2.2. Schuldbekwaamheid! Subjectief element:! - Foutaansprakelijkheid vergt verwijtbaarheid! - Fout kan alleen worden begaan door persoon die in staat is! Draagwijdte van gedrag in te zien (= feitelijk inzicht)! -! 19 -

20 Oordeel te vormen over aanvaardbaarheid ervan (= morele inzicht)! Gedrag hieraan aan te passen (= controle)! = vereist bij elk type onrechtmatig gedrag in Belgisch recht! Schuldbekwaamheid! - genotsbekwaamheid! - Handelingsbekwaamheid! - statuut (rechtstoestand) van een persoon! - = feitelijke omstandigheid, te beoordelen in concreto! f. Jonge kinderen ( infantes )! Rémy Bonnaffé In beginsel meerderjarigheid vereiste vr schuldbekwaamheid persoonlijk aansprakelijk! - W wél processueel vertegenwoordigd door ouders/voogd! - Los van vraag of ouders zelf (ook) aansprakelijk zijn (1382 of 1384)! Indien geen vereiste onderscheidingsvermogen Infantes = schuldonbekwaam! - Niet aansprakelijk (geen schuld)! - Belgisch recht: geen vaste leeftijdsgrens, per geval te beoordelen ( 7 jaar)! Itt Nl (14 jaar) en Duitsland: vaste leeftijd! belet niet dat ouders aansprakelijk kunnen zijn (art of 1384)! b. Geestesgestoorden! Indien op het ogenblik van feit geestesstoornis waardoor onvoldoende besef! - Geen schuld voor onrechtmatig handelen! - Niet aansprakelijk op basis van BW! - Bijzondere aansprakelijkheidsgrond: art. 1386bis BW! Toestand die controle gedrag hindert! - Geen schuld voor onrechtmatig handelen! - Niet aansprakelijk op basis van art BW, tenzij ander onrechtmatig gedrag wel binnen controle! Toestand zelf onrechtmatig veroorzaakt (dronken)! Ondanks gekende toestand zich in risicosituatie begeven (rijden met medicatie)! c. Rechtspersoon! 1. Aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor zijn orgaan! Specifieke moeilijkheden:! - Handelingen die buiten bevoegdheid gaan, deze niet kan verbinden! - Mist bewustzijn! Oplossing = orgaantheorie gebaseerd op vertegenwoordiging! - Rechtspersoon aansprakelijk indien orgaan onrechtmatige daad binnen zijn opdracht! - = Persoonlijke aansprakelijkheid op grond van art BW! Belet niet dat rechtspersoon ook op grond van art. 1384, derde lid BW aansprakelijk is voor fouten door aangestelden naar aanleiding van hun opdracht (zie verder)! Kan ook anonieme fout zijn: niet nader geïdentificeerd orgaan!! Vereiste = binnen de uitoefening vd opdracht vh orgaan! - Uitzondering: wanneer orgaan schijnbaar optrad voor rechtspersoon! In de ogen van een voorzichtig en redelijk mens schijnbaar binnen de grenzen! Toch aansprakelijk indien buiten de perken! 2. De persoonlijke aansprakelijkheid van organen! -! 20 -

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 De Indicatieve Tabel: een vergelijking van de in België door de rechtspraak toegekende schadevergoedingen voor immateriële schade met

Nadere informatie

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Inleiding: Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondr&v 1 Definiëring van het begrip R&V, mensenrechten of grondrechten

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie