V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang"

Transcriptie

1 V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN Een zaak van algemeen belang

2 3 VERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN INHOUDSTAFEL Voorwoord Bij wijze van inleiding: fraude is van alle tijden... I Wat is verzekeringsfraude? een functionele omschrijving Fraude bij de onderschrijving Fraude bij de schade-aangifte Brandstichting en autozwendel: soms verzekeringsfraude, altijd criminaliteit Brandstichting Autozwendel Geen verzekeringsfraude, maar wél strafbaar Witwassen van crimineel geld en belastingontduiking Zwartrijden en ontstentenis van andere verplichte verzekeringen Misverstanden vermijden Bewijslast van de claim: evenwicht tussen redelijkheid en formalisme Misbruiken van derden Gedogen van bepaalde lichte schadegevallen Vrij gebruik van de schadevergoeding in gemeen recht II Overzicht per branche Leven Criminele fraude Omzeilen van de acceptatievoorwaarden Specifieke regels inzake genetische gegevens Specifieke regels inzake zelfmoord Lichamelijke ongevallen Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)-Algemeen Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)-Auto Zaakschadeverzekeringen Transport Varia

3 III Wie pleegt er fraude? Georganiseerde bendes In het nauw gedreven ondernemers Particulieren Fraude binnen de sector Aanbrengen van fictieve zaken Onregelmatigheden met herverzekeringen IV Strafrechtelijke en verzekeringsrechtelijke sancties Strafrechtelijke sancties Oplichting Valsheid in geschrifte en valse getuigenis Opzettelijke brandstichting Gevolgen op verzekeringsgebied Wet op de landverzekeringsovereenkomst: nietigheid en opzeggingsrecht Opname in het Datassur-bestand: gevolgen bij het aangaan van verzekeringen en bij het melden van schade Sancties ten aanzien van verzekeringstussenpersonen V Wat doen de verzekeraars om fraude te voorkomen? Preventie bij het ontwerpen van de verzekeringscontracten Franchise of vrijstellingen Bonus/Malus en no-claim formules Verplichting om klacht in te dienen Sociale controle Verplichting tot inlevering van het beschadigde goed Vergoeding in natura eerder dan in speciën Verrijking van de verzekerde bij schade vermijden Preventie in de acceptatiefase Preventie bij schaderegeling Eigen onderzoek Extern onderzoek Expertise Relaties met tipgevers Sensibilisering van het commercieel net

4 5 Eerste sectoriële maatregelen in de jaren 80 Specifieke acties inzake brandstichting: Arson Instellen van een Fraudecommissie Prioritair actieplan vanaf 1993 Studie en analyse als basis voor een coherent beleid Datassur Gerechtelijke procedure Communicatie Toekomstperspectieven VI Lessen uit het buitenland Frankrijk Enquêtes Gegevensuitwisseling Alertheid Research Nederland Bestand Intersectoriële fraudebestrijding Gedragscodes Verenigd Koninkrijk Bestanden Public relations Crime & Fraud Prevention Bureau VII Waarom fraude voorkomen? Wat kost de fraude? Belangen van de samenleving Behoud van maatschappelijke normen Beter inzicht in criminaliteit Belangen van de verzekerden Fraude maakt verzekeringen duur Fraude breekt het aanbod af Franchises komen soms hard aan Belangen van de verzekeraars en van de tussenpersonen Cost cutting Goede trouw ondersteunen Reputatie tussenpersoon Europees front vormen tegen fraude Bijlagen

5 7 VOORWOORD Niemand kan precies zeggen hoeveel belastingplichtigen de fiscus zand in de ogen proberen te strooien, hoeveel eigenaars van een dieselwagen hun tank met stookolie vullen of hoeveel zwartrijders er elke dag op de trein of de bus zitten. Fraude is per definitie niet tastbaar en is dan ook niet in statistieken te vatten. Dat geldt evengoed voor verzekeringsfraude: onmogelijk de frequentie of de omvang ervan te becijferen. Op basis van door het Europees Comité voor het Verzekeringswezen (CEA) verzamelde gegevens zou deze vorm van fraude op de meeste Europese markten 5 tot 10% van het totaal aan uitgekeerde vergoedingen in de schadeverzekering uitmaken. Voor België zou dat betekenen dat de fraude van 10 tot 20 miljard frank bedraagt. Met andere woorden, elk verzekerd gezin zou voor zijn verzekeringspremies tussen en F teveel uitgeven, een bedrag dat fraudeurs zonder scrupules in hun zak steken. De verzekeraars hebben vroeger wel eens het verwijt gekregen dat het hun, wat fraude betreft, niet echt menens was. Hoe vaak gaven zij niet toe aan de commerciële druk om hun bedrijf geen negatieve reclame te bezorgen? Hoe vaak zagen zij er niet van af een klacht in te dienen omdat zij twijfelden of er wel vervolging zou worden ingesteld? Die laksheid behoort echter tot het verleden. De druk van de concurrentie, de inspanningen die van personeel en intermediair gevraagd worden, de oproep van politie en rijkswacht om samen zwendel en financiële delicten aan te pakken: allemaal argumenten die hen een nieuwe koers hebben doen varen. In enkele jaren tijd zijn zo nieuwe initiatieven als paddestoelen uit de grond geschoten. De maatschappijen hebben zwaar geïnvesteerd in opleidingen die hun bedienden alert moeten maken, niet alleen bij de afwikkeling van bepaalde schaden, maar ook en vooral wanneer nagegaan moet worden of klanten die een verzekering willen sluiten, geen informatie achterhouden die de verzekeraar tot een ander inzicht zou brengen. De computers van de maatschappijen zijn inmiddels opgeladen met knipper-

6 8 lichten die verdachte omstandigheden aan het licht kunnen brengen. De maatschappijen weten nu ook met wie zij in voorkomend geval bij de politie contact kunnen opnemen en omgekeerd. Tot daar niets nieuws onder de zon, behalve dan dat de verzekeraars fraude intensiever en methodischer bestrijden. De preventie van verzekeringsfraude heeft echter een heel nieuwe dimensie gekregen met een beleidsplan dat meer dan vroeger steunt op samenwerking tussen verzekeraars. EEN NIEUW PLAN Het eerste deel van dat plan is louter preventief: voortaan zullen de maatschappijen op hun documenten en meer bepaald op de door de verzekerden in te vullen formulieren een duidelijke waarschuwing aanbrengen die er geen enkele twijfel over laat bestaan dat wie het spel oneerlijk wil spelen, daar de gevolgen van zal dragen. Die gevolgen zijn veel zwaarder dan de doorsneeburger zou kunnen vermoeden: verzekeringsfraude veronderstelt immers een valse verklaring of beoogt een onrechtmatige betaling. Het Strafwetboek noemt dat valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en oplichting. Niet bepaald wat iemand graag op zijn strafblad ziet staan. Bij vaststaande fraude zullen de verzekeraars een klacht indienen en de informatie opslaan in het Datassur-bestand dat iedere aangesloten maatschappij mag raadplegen. Dat bestand beantwoordt volkomen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake recht van inzage, recht van verbetering en, zo nodig, van schrapping van gegevens. Wanneer een oneerlijke verzekerde achteraf bij een andere maatschappij een polis tracht te sluiten, kan deze dankzij dat bestand de juistheid van de antwoorden op de vragen in het verzekeringsvoorstel nagaan en zal zij zich bij de contractsluiting waakzamer opstellen. De verzekeraars kunnen zo ook met grotere nauwkeurigheid een ongevalsaangifte controleren waarop de naam van de verzekerde voorkomt. Nog altijd in 1997 besloot de BVVO het publiek over al die maatregelen in te lichten en daarbij de nodige toelichting te geven. Dat gebeurde op de persconferentie die zij in juni aan de

7 9 verzekeringsfraude gewijd heeft en die gepaard ging met een actie tot bewustmaking en voorlichting van de verzekeringstussenpersonen. In beide gevallen was het geenszins de bedoeling van de BVVO om een heksenjacht aan te kondigen, maar wel om het publiek duidelijk te maken dat verzekeringsfraude de overgrote meerderheid van de verzekerden erg veel geld kost en dat die er dus alle belang bij hebben dat de moeite die de sector zich getroost om die plaag terug te dringen, resultaten oplevert. De informatie, beschouwingen en commentaren die in het kader van die sensibiliserings- en informatiecampagne werden uitgewisseld, verdienden ons inziens een duurzamer karakter, waarbij ze terzelfder tijd zouden worden gegroepeerd, gedetailleerd en versterkt. Net zoals andere onderwerpen waarvan het belang verder reikt dan het loutere verzekeringsbedrijf, hebben wij dan ook besloten hieraan een Verzekeringscahier te wijden. Zoals de vorige nummers uit die reeks zal de BVVO ook dit Cahier bezorgen aan honderden opinion leaders en anderen die als schakels voor de informatie naar het publiek optreden. Wij hopen dat zij daarmee beter zullen inzien wat er op het spel staat. Wij denken echter ook aan de gerechtelijke en politie-autoriteiten, aan wie de verzekeraars in hun strijd tegen deze plaag en in het succes dat die actie hen al heeft opgeleverd, heel veel te danken hebben. Zij weten beter dan wie ook dat preventie en repressie van verzekeringsfraude noodzakelijk zijn om een einde te maken aan die plaag, die anders een activiteit die in deze tijd van levensbelang is voor de veiligheid van de burger en de ondernemingen, ernstig in het gedrang kan brengen. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder.

8 11 BIJ WIJZE VAN INLEIDING: FRAUDE IS VAN ALLE TIJDEN... Verzekeringsfraude is haast even oud als de verzekering zelf. Reeds in de Middeleeuwen worden maatregelen genomen op preventief en repressief vlak: om de franchise verplicht te stellen zodat de verzekeringnemer net als de verzekeraar belang heeft bij het behoud van de zaak (Genua, decreet de assecuris non faciendis van 1380, dat de verzekeringnemer verplicht twee derde van het risico te behouden, rond 1420 teruggebracht tot de helft), of om het cumul van verzekeringen op één goed te verbieden (Ordonnantiën van Barcelona, 1435; in 1458 voegen de stadsoverheden er de verplichting voor de verzekeringnemer aan toe om uitdrukkelijk te verklaren of hij elders verzekeringen heeft afgesloten en desgevallend alle inlichtingen over deze andere verzekeringen op te geven; bovendien bestrijdt dezelfde ordonnantie het gebruik van stromannen die de identiteit van de eigenlijke verzekeringnemer verbergen). In onze streken stelt men in 1570 bij de berging van een schip dat in de golf van Biskaje was vergaan, vast dat de lading uit keien bestaat daar waar de verzekering was afgesloten voor een partij laken. De overheid laat zowel de kapitein als de makelaar ophangen. Ook de Regels van Amsterdam (1598), die de rechtsbronnen uit Brugge en Antwerpen aan de vooravond van de Hollandse Gouden eeuw overnemen, bevelen lijfstraffen en de doodstraf aan, om als voorbeeld te dienen voor scheepsmeesters, verzekerden en loodsen. De zestiende eeuw is ook de periode waarin een aantal elementaire regels van het verzekeringsrecht worden vastgelegd. Zo wordt vrij vroeg bepaald dat een verzekering pas geldig is als er sprake is van een verzekerbaar belang; als de verzekeringnemer nog geen weet kon hebben van een verlies; dat de verzekerde bij dreigend gevaar alles moet doen om het verlies van het voorwerp van de verzekering te voorkomen, ook al dienen die

9 12 inspanningen achteraf bekeken tot niets. Ook deze regels hebben onder meer de bedoeling om fraude tegen te gaan. Na de grote brand van Londen (1666) ontwikkelt de brandverzekering zich zowel in Groot-Brittannië als op het Europese continent. Napoleon is zich echter bewust van het frauderisico in deze branche en reageert afwijzend op het verzoek om de brandverzekering aan te moedigen: Vous voulez donc faire brûler toute la France, zou de keizer hebben geantwoord.... onuitputtelijke bron van inspiratie voor fictie. Verzekeringsfraude door de eeuwen heen blijkt een lange aaneenschakeling te zijn van variaties op een gekend thema. De truukjes passen zich aan de evolutie van de techniek aan, maar blijken ten gronde vaak op dezelfde recepten te berusten. Inspiratie genoeg voor tal van scenarioschrijvers in de film, de TV, of de stripverhalen. Robbedoes maakt in Quick Super (1955) kennis met een verzekeringsdetective die de mysterieuze verdwijning van splinternieuwe auto s moet onderzoeken; verzekeringsoplichting komt regelmatig terug in de speurdersreeksen van meesters van de Frans-Belgische stripschool als Charlier, Duchateau, Greg, Jijé of Tillieux, in de Steven Sterk-reeks van Peyo en dichter bij ons in de reeks Franka van Henk Kuijpers. Verhalen van gestolen diamanten, brandstichting in fabrieksgebouwen, geënsceneerde overlijdens en weggebrachte vrachtschepen: de verzekeringskennis van de scenaristen is soms verbluffend. De jongste spionageroman van meester-verteller John Le Carré, The Tailor of Panama (De Kleermaker van Panama), gaat over een kleermaker die in het centraalamerikaanse land de indruk geeft het plaatselijke bijhuis te beheren van een gereputeerd huis van Savile Row, het hart van de Londense traditionele herenkledij-wijk. In feite is de betrokkene uit Londen moeten vluchten nadat hij opgepakt was voor frauduleuze brandstichting. Fraude is echter ook een werkelijkheid. Het verschijnsel treft wel niet alle verzekeringsbranches even hard, maar alle grote takken krijgen ermee te maken. In de tak Leven gaat het meestal om het achterhouden van de informatie die de verzekeraar

10 13 nodig heeft om de gezondheid van de kandidaat-verzekerde correct in te schatten. Bij lichamelijke ongevallen worden de omstandigheden van de schade zo voorgesteld, dat zij uitzicht bieden op een vergoeding waar anders geen sprake van was, en in de zaakschadeverzekering (brand, diefstal, enz.) komt zowel opzettelijke schade als gefingeerde schade voor. Hoofdstuk II van dit Cahier legt zonder eventuele ambities in die zin aan te wakkeren uit waar, hoe en in welke fase van de verzekeringsovereenkomst fraude begaan wordt. De juiste omvang van verzekeringsfraude is niet vast te stellen, maar voorzichtige ramingen halen het jaarlijkse bedrag van 10 tot 20 miljard F voor de Belgische markt: ieder verzekerd gezin dokt tussen en frank per jaar voor onrechtmatige claims, wat meer is dan de jaarpremie van een familiale verzekering, of meer dan dubbel zoveel als de tol van alle stormen en natuurrampen samen. De BVVO is ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de verzekerden het spel eerlijk speelt. Toch is fraude niet louter marginaal en wil de BVVO net als de andere nationale verenigingen die gehoor geven aan de oproep van het CEA, het Europees Comité voor het Verzekeringswezen absoluut vermijden dat de olievlek zich uitbreidt. Allerlei fraudeurs, van criminelen tot zelfstandige ondernemers die een slecht seizoen willen goedmaken en gelegenheidssjoemelaars, maken misbruik van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst. De verzekering geldt immers als een contract dat steunt op wederzijds vertrouwen. De verzekeraar moet de verplichtingen die uit het contract voortvloeien nakomen, zolang er geen bedrieglijk opzet is vanwege de verzekerde of rechthebbende. Hoofdstuk III probeert inzicht te geven in de zeer verschillende categorieën van mensen die alleen of met medeplichtigen, eenmalig of als vorm van georganiseerde criminaliteit, fraude plegen. Verzekeringsfraude verloopt nogal anoniem, en zowel pakkans als mogelijke sancties zijn bij de meeste fraudeurs kennelijk verkeerd ingeschat. Toch riskeert zelfs een kleine fraudeur vermeldingen op zijn strafblad die men liever vermijdt: oplichting, valsheid in geschrifte, enz., plus moeilijkheden om in de toekomst

11 14 nog verzekeringen aan te gaan. Deze sancties komen aan bod in hoofdstuk IV. De verzekeraars hebben de jongste jaren niet stilgezeten om fraude zoveel mogelijk te voorkomen en uit te sluiten. Sinds kort hanteren zij bovendien bestanden waarmee het voor een fraudeur moeilijker wordt zijn sporen uit te wissen en elders nog eens een slag te slaan en is de samenwerking tussen verzekeraars en politiediensten intensiever geworden. Hoofdstukken V en VI overlopen de middelen die hier te lande, maar ook in de buurlanden, door de verzekeraars worden ingezet, en de samenwerking die zij bij de overheid vinden. Waarom menen de verzekeraars fraude zo vastberaden te moeten aanpakken? Het gaat om iets anders dan winstcijfers. De sector wil de kost van fraude niet zomaar onder vorm van prijsverhogingen aan de consument aanrekenen. De keuzemogelijkheden en zelfs de verzekerbaarheid van risico s waar het grote publiek nood aan heeft dreigen in het gedrang te komen als niets wordt ondernomen: het is nu al moeilijk om een omniumverzekering af te sluiten bij een maatschappij die nog niet vertrouwd is met de klant, en het onderschrijven van deze waarborg voor een korte periode zoals een vakantie in het buitenland is zo goed als onmogelijk geworden (Hoofdstuk VII). Bovendien zijn de maatschappijen het aan hun cliënteel en medewerkers verschuldigd om de prijs/kwaliteitverhouding van hun diensten niet te laten ondermijnen door de ogen te sluiten voor een vorm van illegaal gedrag, dat overigens weerspiegeld wordt in andere aspecten van het maatschappelijk verkeer. Dit Cahier wordt op die manier afgesloten met een beredeneerde verantwoording van de reactie van de verzekeraars, die hopelijk de nodige steun kan vinden bij een zo breed mogelijk publiek.

12 15 I. WAT IS VERZEKERINGSFRAUDE? EEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING Verzekeringsfraude slaat op onrechtmatig gebruik van een verzekeringspolis, waarbij sprake is van bedrieglijk opzet. Meestal is er sprake van fraude in omstandigheden waarbij het opzettelijk misleiden van de verzekeraar het verkrijgen van een uitkering krachtens de polis beoogt zonder dat er een recht op de geclaimde uitkering bestaat, maar in de definitie die de Belgische verzekeraars aan fraude geven, is er ook sprake van fraude wanneer de dader door bijvoorbeeld valse verklaringen verzekeringen wil afsluiten die hem anders geweigerd of tegen een hogere premie aangeboden zouden worden. Uitgaande van deze definitie kan fraude verschillende vormen aannemen: FRAUDE BIJ DE ONDERSCHRIJVING Fraude bij de onderschrijving kan voor zover sprake is van bedrieglijk opzet, wel te verstaan de vorm aannemen van: een onjuiste opgave van de waarde van het verzekerde goed; Er bestaan verschillende manieren om een goed te verzekeren voor een bedrag dat boven zijn werkelijke waarde ligt. Er wordt gebruik gemaakt van valse of vervalste facturen en eenzijdige expertises, de verzekerde dringt aan om de te verzekeren bedragen zelf vast te stellen (zonder bezoek van de verzekeraar of zonder gebruik te maken van de waardebepalingsschema s die de verzekeraar aanbiedt) in de hoop later meer te kunnen claimen. Sommigen kennen in dit verband te veel gezag toe aan foto s of video s van hun inboedel en er bestaan spijtig genoeg firma s die dit soort reportages aanprijzen als haast onweerlegbaar bewijsmateriaal. Laat het een vuistregel zijn dat de verzekeraar er rekening mee zal houden zolang het met de waarschijnlijkheid strookt, maar argwaan zal koesteren als de opgave niet strookt met de levensstijl van de verzekerde. Een foto die boven alle verdenking staat (de Chinese vaas op de achtergrond van een prent van een familiefeestje) zal daarom soms

13 16 geloofwaardiger zijn dan het té perfecte werk van een professionele reportage. het verzekeren van een niet bestaand goed; verzwijging of vervalsing van gegevens; De neiging om het schadeverleden wat bij te kleuren is bijvoorbeeld in de autoverzekering zeer groot. Het kost kennelijk ook moeite om desgevraagd intrekkingen van het rijbewijs op te biechten, terwijl dergelijke factoren bepalend zijn voor een correcte inschatting van het risico. verzwijging van het bestaan van andere verzekeringen die hetzelfde belang of goed dekken; onjuiste beschrijving van het risico met het oog op het bekomen van een verzekering (daar waar de verzekeraar het risico zou weigeren indien het correct was beschreven) of op het sluiten van de verzekering tegen een lagere premie; het aangaan van een verzekering voor een reeds gebeurd schadegeval. De hierboven vermelde verzwijgingen of valse verklaringen kunnen zich even goed voordoen bij de vernieuwing van of bij wijzigingen aan het contract. FRAUDE BIJ DE SCHADE-AANGIFTE Fraude bij de schade-aangifte kan weerom voor zover sprake is van bedrieglijk opzet de vorm aannemen van: een onjuiste beschrijving van het schadegeval, (met inbegrip van het verzwijgen van omstandigheden); het overdrijven van de schade-omvang; Een vorm hiervan betreft de fraude waarbij de verzekerde voor arbeidsongeschikt wil doorgaan bij de verzekeringsmaatschappij, maar bij nader onderzoek blijkt een bijverdienste te hebben aan allerhande klusjes die niet kunnen stroken met de manier waarop de arbeidsongeschiktheid is beschreven. In de bagageverzekering komt het vaker voor

14 17 dat het zelfs met de beste wil onmogelijk is om alle verloren reisgoed binnen het volume van de vermiste of gestolen koffer te laden. herhaald aangeven van dezelfde schade, bij één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Schoolvoorbeeld van deze techniek is een ongeval dat halverwege de jaren tachtig op een natte weg in de buurt van het Brusselse Zuidstation is voorgevallen. Een bestelwagen wordt aangereden door een auto en wordt total loss verklaard. In de bestelwagen bevindt zich een aanzienlijke partij laboratoriummateriaal. Ogenschijnlijk een banaal verkeersongeval, waarbij de aansprakelijkheid van de aanrijder duidelijk is. Kort na de feiten krijgt de maatschappij de claim van de eigenaar van de bestelwagen binnen. Zo blijkt dat de bestelwagen F waard moest zijn en het laboratoriummateriaal liefst twee miljoen F. De verzekeraar beslist de zaak toch maar te onderzoeken en ontdekt achtereenvolgens: dat de bestelwagen eigendom is van de directeur van een laboratorium, die kampt met zware financiële problemen; dat de bestelwagen aan haar vierde ongeval in vergelijkbare omstandigheden toe is; achteraf blijkt dat beroep was gedaan op de diensten van een Franse stuntman; dat hetzelfde laboratoriummateriaal bij de drie vorige aanrijdingen al beschadigd was, voor een bedrag van eerst F, dan F en de derde maal F. Op grond van deze bevindingen ging de verzekeraar over tot het indienen van een klacht en werd de betrokkene door de rechtbank zwaar gestraft. gefingeerde schade; opzettelijk veroorzaakte schade; In het begin van de jaren 80 liet een Belgische stuntman, die voor het overige vaak voor film en TV werkte, zich verleiden tot het ensceneren van auto-ongevallen. Het ging meestal om dure auto s waarvan de eigenaar geldproblemen

15 18 had of om een of andere reden minder tevreden was (mechanische storingen, ondermaatse prestaties, voorbijgestreefd model...). In de vroege uurtjes werden de auto s op verlaten industrieterreinen vakkundig in de prak gereden. Op een dag kreeg de stuntman er genoeg van en weigerde hij nog zijn medewerking te verlenen aan deze georganiseerde ongevallen: binnen de kortste keren werd hij door een tipgever aangegeven en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf in eerste aanleg, herleid tot 18 maanden in beroep, ofschoon hijzelf geen valse aangifte had ingediend en hij zelf veel minder aan de fraude overhield dan zijn opdrachtgevers. de vervalsing van documenten. BRANDSTICHTING EN AUTOZWENDEL: SOMS VERZEKERINGSFRAUDE, ALTIJD CRIMINALITEIT Er kan enige verwarring ontstaan in verband met twee verschijnselen waarbij verzekeringsfraude één van de mogelijke motiveringen is, met name brandstichting en autozwendel. Brandstichting Ontdekken dat een brand aangestoken is betekent niet meteen dat de dader tevens verzekeringsfraude op het oog had. Van pyromanie tot afpersing, van sociaal conflict tot onvoorzichtigheid van kinderen of het uitwissen van sporen van inbraak: tal van fenomenen kunnen aanleiding zijn tot het in brand steken van bepaalde goederen. Slechts wanneer de brandstichting het werk was van de verzekerde zelf of in opdracht van de verzekerde gebeurde, en de verzekerde misbruik van zijn verzekering beoogde, zal er sprake zijn van verzekeringsfraude. Een Engelse schatting (Post Magazine, 25 september 1997) raamt verzekeringsfraude als drijfveer achter 10% van alle gevallen van brandstichting. Vanuit statistisch oogpunt is het te betreuren dat zo weinig aandacht besteed wordt aan het achterhalen van en inzicht verkrijgen in de oorzaak van brandgevallen. Toegegeven, de taak van de brandweer bestaat er eerst in levens te redden, de buren te beschermen, de brand meester te zijn en goederen uit de greep

16 19 van de vlammen te houden, maar het blijft getuigen van weinig aandacht voor brandpreventie wanneer de korpsoversten niet extra gemotiveerd worden om de omvang van de schade en de ware oorzaak correct te vermelden in de verslagen. Aan verzekeringszijde leeft immers de overtuiging dat nogal wat brandgevallen gemakshalve in de categorie onbekende oorzaak worden geklasseerd en dat binnen de andere categorieën ruimte zou moeten bestaan om aan te wijzen dat er vermoedens van brandstichting bestaan, ook al blijft een broze twijfel mogelijk. Het is overigens zo dat aangestoken branden een hogere gemiddelde schadelast opleveren dan andere brandgevallen. De jongste jaren heeft de techniek een geweldige vooruitgang geboekt: zo is het nu mogelijk om net na de brand een staal van de lucht op de plaats van de brandhaard te nemen en via laboratoriumanalyse in deze lucht molecules te vinden van de materialen die bij de brandstichting gebruikt zijn en waarvan de sporen op de grond zelf verdwenen zijn. Natuurlijk is er bij brandstichting meteen een link gelegd naar de strafrechtelijke sfeer, wat het opstarten van een procedure vergt, en natuurlijk lijkt het er voor wie de ophelderingsgraad als performantiemeter hanteert op, dat de speurders er in veel gevallen niet in slagen de dader te vatten. Maar dit zou in geen geval mogen leiden tot het niet willen inzien van het probleem. Autozwendel Hetzelfde geldt bij autozwendel: het voortverkopen van gestolen voertuigen, het sjoemelen aan chassisnummers om ze onherkenbaar te maken en alle andere trafieken die in dat verband bestaan hebben niet noodzakelijk te maken met verzekeringsfraude als dusdanig. Het feit dat deze handel vaak met andere criminele activiteiten verband houdt, betekent echter wel dat bendes die in deze branche actief zijn, vaak naast brute diefstal ook niet vies zijn van fraude. Specifieke maatregelen worden getroffen om de zwendel tegen te gaan: opsporing van verdachte transacties met wrakken;

17 20 toezicht op opkopers; Door middel van de zogenaamde wrakkenkrant kunnen de verzekeraars volgen wie een bod uitbrengt op een wrak en voor welke prijs. Vroeger was het wel zo dat de verzekeraar na een ongeval zoveel mogelijk probeerde te recupereren voor een auto die total loss was verklaard. Uiteraard zijn er voldoende bona fide opkopers wie het om wisselstukken te doen is of die de auto uitvoeren naar een land waar de lonen lager zijn en een herstel van de auto technisch én economisch verantwoord is. Maar abnormaal hoge bedragen voor wrakken met een lage kilometerstand kunnen wijzen op netwerken waar een gelijkaardig voertuig op bestelling gestolen wordt en na zogenaamde herstellingen weer in het verkeer wordt gebracht als zijnde een herstelde ongevalsauto. Inmiddels beseft de sector dat die handel uiteraard niet in hun eigen belang of dat van hun klanten is: vandaar dat met de wrakkenkrant geregistreerd wordt wie een abnormaal bod uitbrengt op een zo goed als onherstelbare auto. financiering door de verzekeraars van detectiemateriaal voor speurders; Eind 1996 werden zo enkele tientallen kits ter beschikking van de meest gemotiveerde en actieve korpsen gesteld, waarmee rijkswachteenheden kunnen nagaan of een auto is omgekat : een materiaal dat een investering van BEF vertegenwoordigt. Op die manier kunnen de rijkswachters snel achterhalen of chassisnummers niet vervangen of vervalst zijn, of er nieuwe identificatieplaatjes op de auto gelast zijn, enzovoort. De eenheden beschikken ook over handige naslagwerkjes waarin de technische kenmerken van de meeste modellen die in België in het verkeer gebracht zijn vermeld staan. Op die manier kunnen zij besluiten tot een diepgaander onderzoek wanneer zij geconfronteerd worden met iets dat niet klopt aan het uiterlijk, de uitrusting, of de kenmerken die wijzen op een versie die bestemd is voor een welbepaald land. Bij controles zou de politie op haar computerschermen ook informatie van de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) omtrent de oorspronkelijke kleur van de auto moeten kunnen vinden, luidt een nader voorstel van

18 21 de technische werkgroep die binnen de BVVO deze aangelegenheden volgt. invoering van het tweeledig inschrijvingsformulier; De grijze kaart wordt in twee luiken ingedeeld: één als boorddocument, het andere moet thuis bewaard worden. Op die manier wordt het voor de dief zo goed als onmogelijk om zonder medeplichtigheid van de rechtmatige bezitter van de auto beide papieren in handen te krijgen en zo de auto met papieren te verkopen. systematische keuring van zwaar toegetakelde ongevalswagens, die niet meer in aanmerking komen voor een klassieke herstelling. Er wordt voorgesteld dat zoveel mogelijk zwaar beschadigde auto s een expertise zouden ondergaan. Als een auto uit technische en veiligheidsoverwegingen niet meer te redden valt, zou de DIV de identificatienummers definitief schrappen en de auto ook nooit meer in het verkeer mogen komen. Komt de auto wel voor herstelling in aanmerking, dan zou hij door de autokeuring gecontroleerd worden. GEEN VERZEKERINGSFRAUDE, MAAR WÉL STRAFBAAR Witwassen van crimineel geld en belastingontduiking Voorts is witwassen van geld langs een verzekeringsproduct om fraude, maar geen misbruik van de verzekering als dusdanig. De bestrijding van het witwassen hoort in een eigen wetgeving thuis: de verzekeraars hanteren overigens zoals de wet het hen oplegt aparte opsporingstechnieken om verdachte geldstromen en transacties aan te melden. Deze vorm van witteboordcriminaliteit treft de verzekering overigens minder dan andere delen van de financiële sector. Ook het aanwenden van verzekeringen tot belastingsontduiking an sich is een vorm van fraude in de gangbare betekenis van het woord, ofschoon de verzekeringsovereenkomst zelf geen geweld wordt aangedaan en dergelijke constructies dus niet als verzekeringsfraude gedefinieerd worden. Eens te meer dient de sector hier uiterst waakzaam te zijn, aangezien de goede naam van

19 22 het verzekeringswezen er onder zou lijden, wanneer de verzekeraars zich zouden lenen tot het bedriegen van de fiscus. Zwartrijden en ontstentenis van andere verplichte verzekeringen Tenslotte is het niet afsluiten van een wettelijk verplichte verzekering geen verzekeringsfraude. Voor de voorkoming van dit verschijnsel mag verwezen worden naar de nadere samenwerking met de DIV voor wat de onverzekerde motorrijtuigen betreft, en naar de werking van de Sociale Inspectie wat de arbeidsongevallenverzekering betreft. De straffen op het nietverzekerd zijn, en meer nog de terugvordering bij eventueel ongeval, zijn overigens zeer streng. Inzake motorrijtuigen bepaalt de wet van 21 november 1989 dat elk motorrijtuig dat op de openbare weg gebruikt wordt verzekerd moet zijn. Dit geldt voor ieder motorrijtuig dat door de kracht van zijn motor wordt aangedreven (snorfiets, auto, bus, taxi of vrachtwagen...). Artikel 20 en volgende van deze wet geven een opsomming van de straffen die op onverzekerd rijden staan: het gaat om een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden, een boete van 100 tot F (buiten opcentiemen), de intrekking van het recht tot sturen en de inbeslagname van het voertuig. Ondanks het feit dat een bewijs van verzekering gevraagd wordt bij de uitreiking van de nummerplaat, blijkt dat nogal wat bromfietsers en automobilisten onverzekerd rondrijden. Hun aantal is evenmin bekend als dat van de fraudeurs. Op grond van gerichte controles en vaststellingen na ongeval bestaat toch een statistiek van het aantal onverzekerde bestuurders dat door politie of rijkswacht wordt geïdentificeerd. Maar dit cijfer kan afhangen van het aantal en de aard van de controles. Daarom houden de verzekeraars het liefst bij ramingen die uitgaan van het aantal ongevallen dat door onverzekerde bestuurders veroorzaakt wordt: dossiers op jaarbasis, met liefst 560 miljoen F schade tot gevolg. Dit brengt de verzekeringssector tot de stelling dat er een paar tienduizend onverzekerde bestuurders zouden zijn. Hun aantal is onder meer toegenomen door het gemak waarmee zij, sinds de verkorting van de looptijd van de polissen, het contract, dat nodig was om de inschrijving te bekomen, opzeggen en spoorloos verdwijnen.

20 23 Relatief gezien komt onverzekerd rijden vaker voor bij zelfstandigen uit de horeca en de autobranche, dan in andere sectoren, bij werklozen of gepensioneerden, zo blijkt uit analyse van de dossiers die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) te verwerken krijgt. Het aantal gevallen van recidive ligt vrij merkwaardig op 14%, hetgeen meteen leidt tot de vraag of de sancties wel streng genoeg zijn om iedere verleiding in de kiem te smoren. Nadat enige tijd sprake was van de invoering van een verzekeringsvignet naar Frans model, dat echter onvoldoende kostenbesparend blijkt en nieuwe problemen oproept, wordt nu uitgekeken naar een systematische vergelijking van bestanden van maatschappijen en de computers van de DIV, het vroegere Cantersteen. Wie houder is van een nummerplaat maar geen verzekering blijkt te hebben, zal op die manier trefzeker opgespoord worden. Inzake arbeidsongevallen geldt de verplichting vanaf de eerste dag van tewerkstelling. Er geldt geen uitzondering tijdens de proefperiode, noch voor activiteiten die niet belangrijk genoeg zijn om RSZ-plichtig te zijn, en een retroactieve verzekering is evenmin toegelaten. Zo bracht Het Laatste Nieuws in zijn editie van 8 april 1997 het verhaal van de exploitant van de Gentse snackbar t Stokbroodje, die omwille van één dag vertraging bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor een jobstudente geconfronteerd werd met de lichtste sanctie die de administratie kon toepassen: de ambtshalve aansluiting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Die éne dag werd onmiddellijk uitgebreid tot één maand ambtshalve aansluiting, en vermits de wet de minimumbijdrage vastlegt op drie kalendermaanden kostte die minieme verstrooidheid de broodjeszaak het bedrag van F. Op jaarbasis worden er zo n ambtshalve aansluitingen geboekt (in 1995: 2.973), helaas meestal in omstandigheden die ernstiger zijn dan dit, en bovendien regelmatig ten nadele van meer dan één werknemer. Jaarlijks vordert het Fonds meer dan 50 miljoen F terug als aansluitingskosten (in 1995: 83,8 miljoen F). Bovendien gebeurt het wel eens dat de vergeetachtige werkgever niet als dusdanig opgespoord wordt bij de controles waartoe de sociale instellingen overgaan, en dat pas na een ongeval

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Een publiek-private analyse op basis van een fraudebeeld Augustus 2012 Dit is een nadere uitwerking in het kader van

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Fraude in particuliere inboedelverzekeringen. (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie)

Fraude in particuliere inboedelverzekeringen. (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie) Fraude in particuliere inboedelverzekeringen (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie) Ger van Gils (BOA) Peter van der Heijden (UU) Olav Laudy (UU) Utrecht, januari 2003 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie