V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN. Een zaak van algemeen belang"

Transcriptie

1 V ERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN Een zaak van algemeen belang

2 3 VERZEKERINGSFRAUDE VOORKOMEN INHOUDSTAFEL Voorwoord Bij wijze van inleiding: fraude is van alle tijden... I Wat is verzekeringsfraude? een functionele omschrijving Fraude bij de onderschrijving Fraude bij de schade-aangifte Brandstichting en autozwendel: soms verzekeringsfraude, altijd criminaliteit Brandstichting Autozwendel Geen verzekeringsfraude, maar wél strafbaar Witwassen van crimineel geld en belastingontduiking Zwartrijden en ontstentenis van andere verplichte verzekeringen Misverstanden vermijden Bewijslast van de claim: evenwicht tussen redelijkheid en formalisme Misbruiken van derden Gedogen van bepaalde lichte schadegevallen Vrij gebruik van de schadevergoeding in gemeen recht II Overzicht per branche Leven Criminele fraude Omzeilen van de acceptatievoorwaarden Specifieke regels inzake genetische gegevens Specifieke regels inzake zelfmoord Lichamelijke ongevallen Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)-Algemeen Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)-Auto Zaakschadeverzekeringen Transport Varia

3 III Wie pleegt er fraude? Georganiseerde bendes In het nauw gedreven ondernemers Particulieren Fraude binnen de sector Aanbrengen van fictieve zaken Onregelmatigheden met herverzekeringen IV Strafrechtelijke en verzekeringsrechtelijke sancties Strafrechtelijke sancties Oplichting Valsheid in geschrifte en valse getuigenis Opzettelijke brandstichting Gevolgen op verzekeringsgebied Wet op de landverzekeringsovereenkomst: nietigheid en opzeggingsrecht Opname in het Datassur-bestand: gevolgen bij het aangaan van verzekeringen en bij het melden van schade Sancties ten aanzien van verzekeringstussenpersonen V Wat doen de verzekeraars om fraude te voorkomen? Preventie bij het ontwerpen van de verzekeringscontracten Franchise of vrijstellingen Bonus/Malus en no-claim formules Verplichting om klacht in te dienen Sociale controle Verplichting tot inlevering van het beschadigde goed Vergoeding in natura eerder dan in speciën Verrijking van de verzekerde bij schade vermijden Preventie in de acceptatiefase Preventie bij schaderegeling Eigen onderzoek Extern onderzoek Expertise Relaties met tipgevers Sensibilisering van het commercieel net

4 5 Eerste sectoriële maatregelen in de jaren 80 Specifieke acties inzake brandstichting: Arson Instellen van een Fraudecommissie Prioritair actieplan vanaf 1993 Studie en analyse als basis voor een coherent beleid Datassur Gerechtelijke procedure Communicatie Toekomstperspectieven VI Lessen uit het buitenland Frankrijk Enquêtes Gegevensuitwisseling Alertheid Research Nederland Bestand Intersectoriële fraudebestrijding Gedragscodes Verenigd Koninkrijk Bestanden Public relations Crime & Fraud Prevention Bureau VII Waarom fraude voorkomen? Wat kost de fraude? Belangen van de samenleving Behoud van maatschappelijke normen Beter inzicht in criminaliteit Belangen van de verzekerden Fraude maakt verzekeringen duur Fraude breekt het aanbod af Franchises komen soms hard aan Belangen van de verzekeraars en van de tussenpersonen Cost cutting Goede trouw ondersteunen Reputatie tussenpersoon Europees front vormen tegen fraude Bijlagen

5 7 VOORWOORD Niemand kan precies zeggen hoeveel belastingplichtigen de fiscus zand in de ogen proberen te strooien, hoeveel eigenaars van een dieselwagen hun tank met stookolie vullen of hoeveel zwartrijders er elke dag op de trein of de bus zitten. Fraude is per definitie niet tastbaar en is dan ook niet in statistieken te vatten. Dat geldt evengoed voor verzekeringsfraude: onmogelijk de frequentie of de omvang ervan te becijferen. Op basis van door het Europees Comité voor het Verzekeringswezen (CEA) verzamelde gegevens zou deze vorm van fraude op de meeste Europese markten 5 tot 10% van het totaal aan uitgekeerde vergoedingen in de schadeverzekering uitmaken. Voor België zou dat betekenen dat de fraude van 10 tot 20 miljard frank bedraagt. Met andere woorden, elk verzekerd gezin zou voor zijn verzekeringspremies tussen en F teveel uitgeven, een bedrag dat fraudeurs zonder scrupules in hun zak steken. De verzekeraars hebben vroeger wel eens het verwijt gekregen dat het hun, wat fraude betreft, niet echt menens was. Hoe vaak gaven zij niet toe aan de commerciële druk om hun bedrijf geen negatieve reclame te bezorgen? Hoe vaak zagen zij er niet van af een klacht in te dienen omdat zij twijfelden of er wel vervolging zou worden ingesteld? Die laksheid behoort echter tot het verleden. De druk van de concurrentie, de inspanningen die van personeel en intermediair gevraagd worden, de oproep van politie en rijkswacht om samen zwendel en financiële delicten aan te pakken: allemaal argumenten die hen een nieuwe koers hebben doen varen. In enkele jaren tijd zijn zo nieuwe initiatieven als paddestoelen uit de grond geschoten. De maatschappijen hebben zwaar geïnvesteerd in opleidingen die hun bedienden alert moeten maken, niet alleen bij de afwikkeling van bepaalde schaden, maar ook en vooral wanneer nagegaan moet worden of klanten die een verzekering willen sluiten, geen informatie achterhouden die de verzekeraar tot een ander inzicht zou brengen. De computers van de maatschappijen zijn inmiddels opgeladen met knipper-

6 8 lichten die verdachte omstandigheden aan het licht kunnen brengen. De maatschappijen weten nu ook met wie zij in voorkomend geval bij de politie contact kunnen opnemen en omgekeerd. Tot daar niets nieuws onder de zon, behalve dan dat de verzekeraars fraude intensiever en methodischer bestrijden. De preventie van verzekeringsfraude heeft echter een heel nieuwe dimensie gekregen met een beleidsplan dat meer dan vroeger steunt op samenwerking tussen verzekeraars. EEN NIEUW PLAN Het eerste deel van dat plan is louter preventief: voortaan zullen de maatschappijen op hun documenten en meer bepaald op de door de verzekerden in te vullen formulieren een duidelijke waarschuwing aanbrengen die er geen enkele twijfel over laat bestaan dat wie het spel oneerlijk wil spelen, daar de gevolgen van zal dragen. Die gevolgen zijn veel zwaarder dan de doorsneeburger zou kunnen vermoeden: verzekeringsfraude veronderstelt immers een valse verklaring of beoogt een onrechtmatige betaling. Het Strafwetboek noemt dat valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en oplichting. Niet bepaald wat iemand graag op zijn strafblad ziet staan. Bij vaststaande fraude zullen de verzekeraars een klacht indienen en de informatie opslaan in het Datassur-bestand dat iedere aangesloten maatschappij mag raadplegen. Dat bestand beantwoordt volkomen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake recht van inzage, recht van verbetering en, zo nodig, van schrapping van gegevens. Wanneer een oneerlijke verzekerde achteraf bij een andere maatschappij een polis tracht te sluiten, kan deze dankzij dat bestand de juistheid van de antwoorden op de vragen in het verzekeringsvoorstel nagaan en zal zij zich bij de contractsluiting waakzamer opstellen. De verzekeraars kunnen zo ook met grotere nauwkeurigheid een ongevalsaangifte controleren waarop de naam van de verzekerde voorkomt. Nog altijd in 1997 besloot de BVVO het publiek over al die maatregelen in te lichten en daarbij de nodige toelichting te geven. Dat gebeurde op de persconferentie die zij in juni aan de

7 9 verzekeringsfraude gewijd heeft en die gepaard ging met een actie tot bewustmaking en voorlichting van de verzekeringstussenpersonen. In beide gevallen was het geenszins de bedoeling van de BVVO om een heksenjacht aan te kondigen, maar wel om het publiek duidelijk te maken dat verzekeringsfraude de overgrote meerderheid van de verzekerden erg veel geld kost en dat die er dus alle belang bij hebben dat de moeite die de sector zich getroost om die plaag terug te dringen, resultaten oplevert. De informatie, beschouwingen en commentaren die in het kader van die sensibiliserings- en informatiecampagne werden uitgewisseld, verdienden ons inziens een duurzamer karakter, waarbij ze terzelfder tijd zouden worden gegroepeerd, gedetailleerd en versterkt. Net zoals andere onderwerpen waarvan het belang verder reikt dan het loutere verzekeringsbedrijf, hebben wij dan ook besloten hieraan een Verzekeringscahier te wijden. Zoals de vorige nummers uit die reeks zal de BVVO ook dit Cahier bezorgen aan honderden opinion leaders en anderen die als schakels voor de informatie naar het publiek optreden. Wij hopen dat zij daarmee beter zullen inzien wat er op het spel staat. Wij denken echter ook aan de gerechtelijke en politie-autoriteiten, aan wie de verzekeraars in hun strijd tegen deze plaag en in het succes dat die actie hen al heeft opgeleverd, heel veel te danken hebben. Zij weten beter dan wie ook dat preventie en repressie van verzekeringsfraude noodzakelijk zijn om een einde te maken aan die plaag, die anders een activiteit die in deze tijd van levensbelang is voor de veiligheid van de burger en de ondernemingen, ernstig in het gedrang kan brengen. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder.

8 11 BIJ WIJZE VAN INLEIDING: FRAUDE IS VAN ALLE TIJDEN... Verzekeringsfraude is haast even oud als de verzekering zelf. Reeds in de Middeleeuwen worden maatregelen genomen op preventief en repressief vlak: om de franchise verplicht te stellen zodat de verzekeringnemer net als de verzekeraar belang heeft bij het behoud van de zaak (Genua, decreet de assecuris non faciendis van 1380, dat de verzekeringnemer verplicht twee derde van het risico te behouden, rond 1420 teruggebracht tot de helft), of om het cumul van verzekeringen op één goed te verbieden (Ordonnantiën van Barcelona, 1435; in 1458 voegen de stadsoverheden er de verplichting voor de verzekeringnemer aan toe om uitdrukkelijk te verklaren of hij elders verzekeringen heeft afgesloten en desgevallend alle inlichtingen over deze andere verzekeringen op te geven; bovendien bestrijdt dezelfde ordonnantie het gebruik van stromannen die de identiteit van de eigenlijke verzekeringnemer verbergen). In onze streken stelt men in 1570 bij de berging van een schip dat in de golf van Biskaje was vergaan, vast dat de lading uit keien bestaat daar waar de verzekering was afgesloten voor een partij laken. De overheid laat zowel de kapitein als de makelaar ophangen. Ook de Regels van Amsterdam (1598), die de rechtsbronnen uit Brugge en Antwerpen aan de vooravond van de Hollandse Gouden eeuw overnemen, bevelen lijfstraffen en de doodstraf aan, om als voorbeeld te dienen voor scheepsmeesters, verzekerden en loodsen. De zestiende eeuw is ook de periode waarin een aantal elementaire regels van het verzekeringsrecht worden vastgelegd. Zo wordt vrij vroeg bepaald dat een verzekering pas geldig is als er sprake is van een verzekerbaar belang; als de verzekeringnemer nog geen weet kon hebben van een verlies; dat de verzekerde bij dreigend gevaar alles moet doen om het verlies van het voorwerp van de verzekering te voorkomen, ook al dienen die

9 12 inspanningen achteraf bekeken tot niets. Ook deze regels hebben onder meer de bedoeling om fraude tegen te gaan. Na de grote brand van Londen (1666) ontwikkelt de brandverzekering zich zowel in Groot-Brittannië als op het Europese continent. Napoleon is zich echter bewust van het frauderisico in deze branche en reageert afwijzend op het verzoek om de brandverzekering aan te moedigen: Vous voulez donc faire brûler toute la France, zou de keizer hebben geantwoord.... onuitputtelijke bron van inspiratie voor fictie. Verzekeringsfraude door de eeuwen heen blijkt een lange aaneenschakeling te zijn van variaties op een gekend thema. De truukjes passen zich aan de evolutie van de techniek aan, maar blijken ten gronde vaak op dezelfde recepten te berusten. Inspiratie genoeg voor tal van scenarioschrijvers in de film, de TV, of de stripverhalen. Robbedoes maakt in Quick Super (1955) kennis met een verzekeringsdetective die de mysterieuze verdwijning van splinternieuwe auto s moet onderzoeken; verzekeringsoplichting komt regelmatig terug in de speurdersreeksen van meesters van de Frans-Belgische stripschool als Charlier, Duchateau, Greg, Jijé of Tillieux, in de Steven Sterk-reeks van Peyo en dichter bij ons in de reeks Franka van Henk Kuijpers. Verhalen van gestolen diamanten, brandstichting in fabrieksgebouwen, geënsceneerde overlijdens en weggebrachte vrachtschepen: de verzekeringskennis van de scenaristen is soms verbluffend. De jongste spionageroman van meester-verteller John Le Carré, The Tailor of Panama (De Kleermaker van Panama), gaat over een kleermaker die in het centraalamerikaanse land de indruk geeft het plaatselijke bijhuis te beheren van een gereputeerd huis van Savile Row, het hart van de Londense traditionele herenkledij-wijk. In feite is de betrokkene uit Londen moeten vluchten nadat hij opgepakt was voor frauduleuze brandstichting. Fraude is echter ook een werkelijkheid. Het verschijnsel treft wel niet alle verzekeringsbranches even hard, maar alle grote takken krijgen ermee te maken. In de tak Leven gaat het meestal om het achterhouden van de informatie die de verzekeraar

10 13 nodig heeft om de gezondheid van de kandidaat-verzekerde correct in te schatten. Bij lichamelijke ongevallen worden de omstandigheden van de schade zo voorgesteld, dat zij uitzicht bieden op een vergoeding waar anders geen sprake van was, en in de zaakschadeverzekering (brand, diefstal, enz.) komt zowel opzettelijke schade als gefingeerde schade voor. Hoofdstuk II van dit Cahier legt zonder eventuele ambities in die zin aan te wakkeren uit waar, hoe en in welke fase van de verzekeringsovereenkomst fraude begaan wordt. De juiste omvang van verzekeringsfraude is niet vast te stellen, maar voorzichtige ramingen halen het jaarlijkse bedrag van 10 tot 20 miljard F voor de Belgische markt: ieder verzekerd gezin dokt tussen en frank per jaar voor onrechtmatige claims, wat meer is dan de jaarpremie van een familiale verzekering, of meer dan dubbel zoveel als de tol van alle stormen en natuurrampen samen. De BVVO is ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de verzekerden het spel eerlijk speelt. Toch is fraude niet louter marginaal en wil de BVVO net als de andere nationale verenigingen die gehoor geven aan de oproep van het CEA, het Europees Comité voor het Verzekeringswezen absoluut vermijden dat de olievlek zich uitbreidt. Allerlei fraudeurs, van criminelen tot zelfstandige ondernemers die een slecht seizoen willen goedmaken en gelegenheidssjoemelaars, maken misbruik van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst. De verzekering geldt immers als een contract dat steunt op wederzijds vertrouwen. De verzekeraar moet de verplichtingen die uit het contract voortvloeien nakomen, zolang er geen bedrieglijk opzet is vanwege de verzekerde of rechthebbende. Hoofdstuk III probeert inzicht te geven in de zeer verschillende categorieën van mensen die alleen of met medeplichtigen, eenmalig of als vorm van georganiseerde criminaliteit, fraude plegen. Verzekeringsfraude verloopt nogal anoniem, en zowel pakkans als mogelijke sancties zijn bij de meeste fraudeurs kennelijk verkeerd ingeschat. Toch riskeert zelfs een kleine fraudeur vermeldingen op zijn strafblad die men liever vermijdt: oplichting, valsheid in geschrifte, enz., plus moeilijkheden om in de toekomst

11 14 nog verzekeringen aan te gaan. Deze sancties komen aan bod in hoofdstuk IV. De verzekeraars hebben de jongste jaren niet stilgezeten om fraude zoveel mogelijk te voorkomen en uit te sluiten. Sinds kort hanteren zij bovendien bestanden waarmee het voor een fraudeur moeilijker wordt zijn sporen uit te wissen en elders nog eens een slag te slaan en is de samenwerking tussen verzekeraars en politiediensten intensiever geworden. Hoofdstukken V en VI overlopen de middelen die hier te lande, maar ook in de buurlanden, door de verzekeraars worden ingezet, en de samenwerking die zij bij de overheid vinden. Waarom menen de verzekeraars fraude zo vastberaden te moeten aanpakken? Het gaat om iets anders dan winstcijfers. De sector wil de kost van fraude niet zomaar onder vorm van prijsverhogingen aan de consument aanrekenen. De keuzemogelijkheden en zelfs de verzekerbaarheid van risico s waar het grote publiek nood aan heeft dreigen in het gedrang te komen als niets wordt ondernomen: het is nu al moeilijk om een omniumverzekering af te sluiten bij een maatschappij die nog niet vertrouwd is met de klant, en het onderschrijven van deze waarborg voor een korte periode zoals een vakantie in het buitenland is zo goed als onmogelijk geworden (Hoofdstuk VII). Bovendien zijn de maatschappijen het aan hun cliënteel en medewerkers verschuldigd om de prijs/kwaliteitverhouding van hun diensten niet te laten ondermijnen door de ogen te sluiten voor een vorm van illegaal gedrag, dat overigens weerspiegeld wordt in andere aspecten van het maatschappelijk verkeer. Dit Cahier wordt op die manier afgesloten met een beredeneerde verantwoording van de reactie van de verzekeraars, die hopelijk de nodige steun kan vinden bij een zo breed mogelijk publiek.

12 15 I. WAT IS VERZEKERINGSFRAUDE? EEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING Verzekeringsfraude slaat op onrechtmatig gebruik van een verzekeringspolis, waarbij sprake is van bedrieglijk opzet. Meestal is er sprake van fraude in omstandigheden waarbij het opzettelijk misleiden van de verzekeraar het verkrijgen van een uitkering krachtens de polis beoogt zonder dat er een recht op de geclaimde uitkering bestaat, maar in de definitie die de Belgische verzekeraars aan fraude geven, is er ook sprake van fraude wanneer de dader door bijvoorbeeld valse verklaringen verzekeringen wil afsluiten die hem anders geweigerd of tegen een hogere premie aangeboden zouden worden. Uitgaande van deze definitie kan fraude verschillende vormen aannemen: FRAUDE BIJ DE ONDERSCHRIJVING Fraude bij de onderschrijving kan voor zover sprake is van bedrieglijk opzet, wel te verstaan de vorm aannemen van: een onjuiste opgave van de waarde van het verzekerde goed; Er bestaan verschillende manieren om een goed te verzekeren voor een bedrag dat boven zijn werkelijke waarde ligt. Er wordt gebruik gemaakt van valse of vervalste facturen en eenzijdige expertises, de verzekerde dringt aan om de te verzekeren bedragen zelf vast te stellen (zonder bezoek van de verzekeraar of zonder gebruik te maken van de waardebepalingsschema s die de verzekeraar aanbiedt) in de hoop later meer te kunnen claimen. Sommigen kennen in dit verband te veel gezag toe aan foto s of video s van hun inboedel en er bestaan spijtig genoeg firma s die dit soort reportages aanprijzen als haast onweerlegbaar bewijsmateriaal. Laat het een vuistregel zijn dat de verzekeraar er rekening mee zal houden zolang het met de waarschijnlijkheid strookt, maar argwaan zal koesteren als de opgave niet strookt met de levensstijl van de verzekerde. Een foto die boven alle verdenking staat (de Chinese vaas op de achtergrond van een prent van een familiefeestje) zal daarom soms

13 16 geloofwaardiger zijn dan het té perfecte werk van een professionele reportage. het verzekeren van een niet bestaand goed; verzwijging of vervalsing van gegevens; De neiging om het schadeverleden wat bij te kleuren is bijvoorbeeld in de autoverzekering zeer groot. Het kost kennelijk ook moeite om desgevraagd intrekkingen van het rijbewijs op te biechten, terwijl dergelijke factoren bepalend zijn voor een correcte inschatting van het risico. verzwijging van het bestaan van andere verzekeringen die hetzelfde belang of goed dekken; onjuiste beschrijving van het risico met het oog op het bekomen van een verzekering (daar waar de verzekeraar het risico zou weigeren indien het correct was beschreven) of op het sluiten van de verzekering tegen een lagere premie; het aangaan van een verzekering voor een reeds gebeurd schadegeval. De hierboven vermelde verzwijgingen of valse verklaringen kunnen zich even goed voordoen bij de vernieuwing van of bij wijzigingen aan het contract. FRAUDE BIJ DE SCHADE-AANGIFTE Fraude bij de schade-aangifte kan weerom voor zover sprake is van bedrieglijk opzet de vorm aannemen van: een onjuiste beschrijving van het schadegeval, (met inbegrip van het verzwijgen van omstandigheden); het overdrijven van de schade-omvang; Een vorm hiervan betreft de fraude waarbij de verzekerde voor arbeidsongeschikt wil doorgaan bij de verzekeringsmaatschappij, maar bij nader onderzoek blijkt een bijverdienste te hebben aan allerhande klusjes die niet kunnen stroken met de manier waarop de arbeidsongeschiktheid is beschreven. In de bagageverzekering komt het vaker voor

14 17 dat het zelfs met de beste wil onmogelijk is om alle verloren reisgoed binnen het volume van de vermiste of gestolen koffer te laden. herhaald aangeven van dezelfde schade, bij één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Schoolvoorbeeld van deze techniek is een ongeval dat halverwege de jaren tachtig op een natte weg in de buurt van het Brusselse Zuidstation is voorgevallen. Een bestelwagen wordt aangereden door een auto en wordt total loss verklaard. In de bestelwagen bevindt zich een aanzienlijke partij laboratoriummateriaal. Ogenschijnlijk een banaal verkeersongeval, waarbij de aansprakelijkheid van de aanrijder duidelijk is. Kort na de feiten krijgt de maatschappij de claim van de eigenaar van de bestelwagen binnen. Zo blijkt dat de bestelwagen F waard moest zijn en het laboratoriummateriaal liefst twee miljoen F. De verzekeraar beslist de zaak toch maar te onderzoeken en ontdekt achtereenvolgens: dat de bestelwagen eigendom is van de directeur van een laboratorium, die kampt met zware financiële problemen; dat de bestelwagen aan haar vierde ongeval in vergelijkbare omstandigheden toe is; achteraf blijkt dat beroep was gedaan op de diensten van een Franse stuntman; dat hetzelfde laboratoriummateriaal bij de drie vorige aanrijdingen al beschadigd was, voor een bedrag van eerst F, dan F en de derde maal F. Op grond van deze bevindingen ging de verzekeraar over tot het indienen van een klacht en werd de betrokkene door de rechtbank zwaar gestraft. gefingeerde schade; opzettelijk veroorzaakte schade; In het begin van de jaren 80 liet een Belgische stuntman, die voor het overige vaak voor film en TV werkte, zich verleiden tot het ensceneren van auto-ongevallen. Het ging meestal om dure auto s waarvan de eigenaar geldproblemen

15 18 had of om een of andere reden minder tevreden was (mechanische storingen, ondermaatse prestaties, voorbijgestreefd model...). In de vroege uurtjes werden de auto s op verlaten industrieterreinen vakkundig in de prak gereden. Op een dag kreeg de stuntman er genoeg van en weigerde hij nog zijn medewerking te verlenen aan deze georganiseerde ongevallen: binnen de kortste keren werd hij door een tipgever aangegeven en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf in eerste aanleg, herleid tot 18 maanden in beroep, ofschoon hijzelf geen valse aangifte had ingediend en hij zelf veel minder aan de fraude overhield dan zijn opdrachtgevers. de vervalsing van documenten. BRANDSTICHTING EN AUTOZWENDEL: SOMS VERZEKERINGSFRAUDE, ALTIJD CRIMINALITEIT Er kan enige verwarring ontstaan in verband met twee verschijnselen waarbij verzekeringsfraude één van de mogelijke motiveringen is, met name brandstichting en autozwendel. Brandstichting Ontdekken dat een brand aangestoken is betekent niet meteen dat de dader tevens verzekeringsfraude op het oog had. Van pyromanie tot afpersing, van sociaal conflict tot onvoorzichtigheid van kinderen of het uitwissen van sporen van inbraak: tal van fenomenen kunnen aanleiding zijn tot het in brand steken van bepaalde goederen. Slechts wanneer de brandstichting het werk was van de verzekerde zelf of in opdracht van de verzekerde gebeurde, en de verzekerde misbruik van zijn verzekering beoogde, zal er sprake zijn van verzekeringsfraude. Een Engelse schatting (Post Magazine, 25 september 1997) raamt verzekeringsfraude als drijfveer achter 10% van alle gevallen van brandstichting. Vanuit statistisch oogpunt is het te betreuren dat zo weinig aandacht besteed wordt aan het achterhalen van en inzicht verkrijgen in de oorzaak van brandgevallen. Toegegeven, de taak van de brandweer bestaat er eerst in levens te redden, de buren te beschermen, de brand meester te zijn en goederen uit de greep

16 19 van de vlammen te houden, maar het blijft getuigen van weinig aandacht voor brandpreventie wanneer de korpsoversten niet extra gemotiveerd worden om de omvang van de schade en de ware oorzaak correct te vermelden in de verslagen. Aan verzekeringszijde leeft immers de overtuiging dat nogal wat brandgevallen gemakshalve in de categorie onbekende oorzaak worden geklasseerd en dat binnen de andere categorieën ruimte zou moeten bestaan om aan te wijzen dat er vermoedens van brandstichting bestaan, ook al blijft een broze twijfel mogelijk. Het is overigens zo dat aangestoken branden een hogere gemiddelde schadelast opleveren dan andere brandgevallen. De jongste jaren heeft de techniek een geweldige vooruitgang geboekt: zo is het nu mogelijk om net na de brand een staal van de lucht op de plaats van de brandhaard te nemen en via laboratoriumanalyse in deze lucht molecules te vinden van de materialen die bij de brandstichting gebruikt zijn en waarvan de sporen op de grond zelf verdwenen zijn. Natuurlijk is er bij brandstichting meteen een link gelegd naar de strafrechtelijke sfeer, wat het opstarten van een procedure vergt, en natuurlijk lijkt het er voor wie de ophelderingsgraad als performantiemeter hanteert op, dat de speurders er in veel gevallen niet in slagen de dader te vatten. Maar dit zou in geen geval mogen leiden tot het niet willen inzien van het probleem. Autozwendel Hetzelfde geldt bij autozwendel: het voortverkopen van gestolen voertuigen, het sjoemelen aan chassisnummers om ze onherkenbaar te maken en alle andere trafieken die in dat verband bestaan hebben niet noodzakelijk te maken met verzekeringsfraude als dusdanig. Het feit dat deze handel vaak met andere criminele activiteiten verband houdt, betekent echter wel dat bendes die in deze branche actief zijn, vaak naast brute diefstal ook niet vies zijn van fraude. Specifieke maatregelen worden getroffen om de zwendel tegen te gaan: opsporing van verdachte transacties met wrakken;

17 20 toezicht op opkopers; Door middel van de zogenaamde wrakkenkrant kunnen de verzekeraars volgen wie een bod uitbrengt op een wrak en voor welke prijs. Vroeger was het wel zo dat de verzekeraar na een ongeval zoveel mogelijk probeerde te recupereren voor een auto die total loss was verklaard. Uiteraard zijn er voldoende bona fide opkopers wie het om wisselstukken te doen is of die de auto uitvoeren naar een land waar de lonen lager zijn en een herstel van de auto technisch én economisch verantwoord is. Maar abnormaal hoge bedragen voor wrakken met een lage kilometerstand kunnen wijzen op netwerken waar een gelijkaardig voertuig op bestelling gestolen wordt en na zogenaamde herstellingen weer in het verkeer wordt gebracht als zijnde een herstelde ongevalsauto. Inmiddels beseft de sector dat die handel uiteraard niet in hun eigen belang of dat van hun klanten is: vandaar dat met de wrakkenkrant geregistreerd wordt wie een abnormaal bod uitbrengt op een zo goed als onherstelbare auto. financiering door de verzekeraars van detectiemateriaal voor speurders; Eind 1996 werden zo enkele tientallen kits ter beschikking van de meest gemotiveerde en actieve korpsen gesteld, waarmee rijkswachteenheden kunnen nagaan of een auto is omgekat : een materiaal dat een investering van BEF vertegenwoordigt. Op die manier kunnen de rijkswachters snel achterhalen of chassisnummers niet vervangen of vervalst zijn, of er nieuwe identificatieplaatjes op de auto gelast zijn, enzovoort. De eenheden beschikken ook over handige naslagwerkjes waarin de technische kenmerken van de meeste modellen die in België in het verkeer gebracht zijn vermeld staan. Op die manier kunnen zij besluiten tot een diepgaander onderzoek wanneer zij geconfronteerd worden met iets dat niet klopt aan het uiterlijk, de uitrusting, of de kenmerken die wijzen op een versie die bestemd is voor een welbepaald land. Bij controles zou de politie op haar computerschermen ook informatie van de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) omtrent de oorspronkelijke kleur van de auto moeten kunnen vinden, luidt een nader voorstel van

18 21 de technische werkgroep die binnen de BVVO deze aangelegenheden volgt. invoering van het tweeledig inschrijvingsformulier; De grijze kaart wordt in twee luiken ingedeeld: één als boorddocument, het andere moet thuis bewaard worden. Op die manier wordt het voor de dief zo goed als onmogelijk om zonder medeplichtigheid van de rechtmatige bezitter van de auto beide papieren in handen te krijgen en zo de auto met papieren te verkopen. systematische keuring van zwaar toegetakelde ongevalswagens, die niet meer in aanmerking komen voor een klassieke herstelling. Er wordt voorgesteld dat zoveel mogelijk zwaar beschadigde auto s een expertise zouden ondergaan. Als een auto uit technische en veiligheidsoverwegingen niet meer te redden valt, zou de DIV de identificatienummers definitief schrappen en de auto ook nooit meer in het verkeer mogen komen. Komt de auto wel voor herstelling in aanmerking, dan zou hij door de autokeuring gecontroleerd worden. GEEN VERZEKERINGSFRAUDE, MAAR WÉL STRAFBAAR Witwassen van crimineel geld en belastingontduiking Voorts is witwassen van geld langs een verzekeringsproduct om fraude, maar geen misbruik van de verzekering als dusdanig. De bestrijding van het witwassen hoort in een eigen wetgeving thuis: de verzekeraars hanteren overigens zoals de wet het hen oplegt aparte opsporingstechnieken om verdachte geldstromen en transacties aan te melden. Deze vorm van witteboordcriminaliteit treft de verzekering overigens minder dan andere delen van de financiële sector. Ook het aanwenden van verzekeringen tot belastingsontduiking an sich is een vorm van fraude in de gangbare betekenis van het woord, ofschoon de verzekeringsovereenkomst zelf geen geweld wordt aangedaan en dergelijke constructies dus niet als verzekeringsfraude gedefinieerd worden. Eens te meer dient de sector hier uiterst waakzaam te zijn, aangezien de goede naam van

19 22 het verzekeringswezen er onder zou lijden, wanneer de verzekeraars zich zouden lenen tot het bedriegen van de fiscus. Zwartrijden en ontstentenis van andere verplichte verzekeringen Tenslotte is het niet afsluiten van een wettelijk verplichte verzekering geen verzekeringsfraude. Voor de voorkoming van dit verschijnsel mag verwezen worden naar de nadere samenwerking met de DIV voor wat de onverzekerde motorrijtuigen betreft, en naar de werking van de Sociale Inspectie wat de arbeidsongevallenverzekering betreft. De straffen op het nietverzekerd zijn, en meer nog de terugvordering bij eventueel ongeval, zijn overigens zeer streng. Inzake motorrijtuigen bepaalt de wet van 21 november 1989 dat elk motorrijtuig dat op de openbare weg gebruikt wordt verzekerd moet zijn. Dit geldt voor ieder motorrijtuig dat door de kracht van zijn motor wordt aangedreven (snorfiets, auto, bus, taxi of vrachtwagen...). Artikel 20 en volgende van deze wet geven een opsomming van de straffen die op onverzekerd rijden staan: het gaat om een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden, een boete van 100 tot F (buiten opcentiemen), de intrekking van het recht tot sturen en de inbeslagname van het voertuig. Ondanks het feit dat een bewijs van verzekering gevraagd wordt bij de uitreiking van de nummerplaat, blijkt dat nogal wat bromfietsers en automobilisten onverzekerd rondrijden. Hun aantal is evenmin bekend als dat van de fraudeurs. Op grond van gerichte controles en vaststellingen na ongeval bestaat toch een statistiek van het aantal onverzekerde bestuurders dat door politie of rijkswacht wordt geïdentificeerd. Maar dit cijfer kan afhangen van het aantal en de aard van de controles. Daarom houden de verzekeraars het liefst bij ramingen die uitgaan van het aantal ongevallen dat door onverzekerde bestuurders veroorzaakt wordt: dossiers op jaarbasis, met liefst 560 miljoen F schade tot gevolg. Dit brengt de verzekeringssector tot de stelling dat er een paar tienduizend onverzekerde bestuurders zouden zijn. Hun aantal is onder meer toegenomen door het gemak waarmee zij, sinds de verkorting van de looptijd van de polissen, het contract, dat nodig was om de inschrijving te bekomen, opzeggen en spoorloos verdwijnen.

20 23 Relatief gezien komt onverzekerd rijden vaker voor bij zelfstandigen uit de horeca en de autobranche, dan in andere sectoren, bij werklozen of gepensioneerden, zo blijkt uit analyse van de dossiers die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) te verwerken krijgt. Het aantal gevallen van recidive ligt vrij merkwaardig op 14%, hetgeen meteen leidt tot de vraag of de sancties wel streng genoeg zijn om iedere verleiding in de kiem te smoren. Nadat enige tijd sprake was van de invoering van een verzekeringsvignet naar Frans model, dat echter onvoldoende kostenbesparend blijkt en nieuwe problemen oproept, wordt nu uitgekeken naar een systematische vergelijking van bestanden van maatschappijen en de computers van de DIV, het vroegere Cantersteen. Wie houder is van een nummerplaat maar geen verzekering blijkt te hebben, zal op die manier trefzeker opgespoord worden. Inzake arbeidsongevallen geldt de verplichting vanaf de eerste dag van tewerkstelling. Er geldt geen uitzondering tijdens de proefperiode, noch voor activiteiten die niet belangrijk genoeg zijn om RSZ-plichtig te zijn, en een retroactieve verzekering is evenmin toegelaten. Zo bracht Het Laatste Nieuws in zijn editie van 8 april 1997 het verhaal van de exploitant van de Gentse snackbar t Stokbroodje, die omwille van één dag vertraging bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor een jobstudente geconfronteerd werd met de lichtste sanctie die de administratie kon toepassen: de ambtshalve aansluiting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Die éne dag werd onmiddellijk uitgebreid tot één maand ambtshalve aansluiting, en vermits de wet de minimumbijdrage vastlegt op drie kalendermaanden kostte die minieme verstrooidheid de broodjeszaak het bedrag van F. Op jaarbasis worden er zo n ambtshalve aansluitingen geboekt (in 1995: 2.973), helaas meestal in omstandigheden die ernstiger zijn dan dit, en bovendien regelmatig ten nadele van meer dan één werknemer. Jaarlijks vordert het Fonds meer dan 50 miljoen F terug als aansluitingskosten (in 1995: 83,8 miljoen F). Bovendien gebeurt het wel eens dat de vergeetachtige werkgever niet als dusdanig opgespoord wordt bij de controles waartoe de sociale instellingen overgaan, en dat pas na een ongeval

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen

Verzekeringsfraude wordt in België geraamd op 5-10% van de uitgekeerde vergoedingen 1 Overzicht 1. Inleiding 2. Definitie verzekeringsfraude 3. Sanctie verzekeringsfraude 4. Precontractuele verzekeringsfraude 5. Contractuele verzekeringsfraude 6. Besluit 2 1. Inleiding Verzekeringsfraude

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer BA onderneming SCHADEAANGIFTE Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent Verzekeringnemer Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer Beroep of aard van de onderneming Woonplaats of hoofdzetel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer Klaverblad Verzekeringen Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor medewerker-verkeersdeelnemer Polisvoorwaarden nr. WA 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Volgens artikel 7:928 lid 6 BW kan een

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme p. 1 Inhoud Dekking terrorisme... 3 Wat wordt onder terrorisme verstaan?... 3 Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme?...

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ONGEVAL

AANGIFTE VAN ONGEVAL AANGIFTE VAN ONGEVAL A. IDENTIFICATIE VAN HET SLACHTOFFER (Vul in of plak een kleefzegel) 1. Inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds: 2. Naam en voornaam: 2. Adres:. 4. Geboortedatum:... 5. Beroep of gewone

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

FRAUDE Persdossier 4 mei 2017

FRAUDE Persdossier 4 mei 2017 FRAUDE Persdossier 4 mei 2017 I. Definitie van fraude II. Wie zijn de fraudeurs? A. De gelegenheidsfraudeur B. De professionele fraudeur C. Georganiseerde fraude III. Fraude in enkele cijfers A. Top 6

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering 1. INTERMEDIAIR Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: 2. VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst HIV, aids en recht Een juridisch overzicht Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst 1 Inleiding en overzicht 1. Recht op behandeling en informed consent 2. Aansprakelijkheidskwesties

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/103 Mo i n d e k l a c h t nr. 012.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN)

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN) BELANGRIJK Declareert u nota s van geneeskundige kosten dan deze eerst indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorkom vertraging. Om de afhandeling van uw schade soepel te laten verlopen, verzoeken wij

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Dankwoord.......................................................... vii Inleiding.............................................................

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Algemene voorwaarden Model VP 2012-01. Acura Assuradeuren. Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode

Polisvoorwaarden. Algemene voorwaarden Model VP 2012-01. Acura Assuradeuren. Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode Polisvoorwaarden Algemene voorwaarden Model VP 2012-01 Acura Assuradeuren Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode T: 088-7654000 F: 088-7654099 E: info@acura.nl Algemene voorwaarden Voordeelpakket 1/4 Inhoud

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 07 / 96 van 22 april 1996 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie