Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren Personeel en organisatie Onderwijshuisvesting Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen van de openbare basisscholen. 28 Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Het jaar 2010 is het laatste jaar geweest dat er onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie een jaarverslag tot stand is gebracht. Per 1 januari 2011 zijn de bestuurlijke taken ondergebracht bij de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. In 2010 is dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de totstandkoming van de Stichting. Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft het schoolbestuur in 2010 uitvoering gegeven aan de doelen van het strategisch meerjarenbeleidsplan Verscheidenheid in eenheid. Binnen het bestuur, met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het stafbureau, heeft ook dit jaar in het teken gestaan van gericht kwaliteitsbeleid, de uitvoering van de schoolplannen, uitwerking van integraal personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en van verbetering van de bedrijfsvoering. Begin 2011komt het schoolbestuur met een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan, dat de periode beslaat. Belangrijkste doelstelling is en blijft het ontwikkelen van de talenten van kinderen uit alle buurten van Amsterdam-Noord. Onze organisatie is gericht op de uitvoering van de kwaliteitscyclus. In dit bestuursverslag verantwoorden we de resultaten van de gezamenlijke inspanningen. We zijn verheugd om te zien dat de scholen zich ook dit jaar verbeteren als het gaat om de tussentijdse- en de eindopbrengsten. Deze positieve tendens is, uitzonderingen daargelaten, ook terug te zien in de rest van Amsterdam. De resultaten van alle Amsterdamse basisscholen zijn in 2010 voor het eerst uitgebracht in een gezamenlijk rapport, te weten de Spiegel PO, ondergetekende is als voorzitter van de werkgroep Spiegel PO hier nauw bij betrokken geweest. Over onze activiteiten willen we ons gedurende het hele jaar, op gezette tijden verantwoorden. Op deze plaats wil ik alle medewerkers en ook anderen die zich hebben ingezet om 2010 tot succesvol onderwijsjaar te maken, bedanken voor hun bijdrage. We weten dat we ook in 2011 op jullie inzet kunnen rekenen. Met de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs en alle stappen die gezet zijn om te komen tot oprichting van de Stichting per 1 januari 2011, zien wij de toekomst van onze organisatie positief tegemoet. Al onze inspanningen zijn erop gericht om de kansen van de leerlingen in dit kleurrijke stadsdeel duurzaam te vergroten. Robert Smid Algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voorheen Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 2

3 1 Inleiding 1.1. Bestuur In november 2010 heeft de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord het besluit genomen het primair onderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een stichting ex artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs. Op basis van dit besluit is vanaf 30 december 2010 de Stichting Openbaar Onderwijs Noord formeel eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare basisscholen wordt verzorgd. In 2010 heeft de bestuurscommissie zeven keer vergaderd. De commissie heeft onder andere gesproken over de voorbereiding op de totstandkoming van de stichting, het treasury statuut en de verantwoording aan het stadsdeel. Ook is aandacht besteed aan de notitie strategische verkenningen personeel, het jaarverslag 2009, de begroting 2010 en de tussentijdse rapportage van Als thema s stonden de wet Good Governance, de oriëntatie op het model Raad van Toezicht/ College van Bestuur (ingevoerd in 2011), het integraal personeelsbeleid, het huisvestingsbeleid en de onderwijskundige ontwikkelingen op de agenda. Ook actuele ontwikkelingen zoals Kwaliteitsconvenant en Spiegel PO zijn onderwerp van gesprek geweest. De bestuursverslagen staan op de interne website. In 2010 heeft de bestuurscommissie twee keer overleg gevoerd met de portefeuillehouder onderwijs van stadsdeel Noord. Ook in dit overleg was de totstandkoming van de stichting het belangrijkste gespreksthema. Per 1 januari 2012 verwachten wij het Raad van Toezicht model in te voeren. Vóór 1 augustus 2011 zal door het DB van het stadsdeel het intentiebesluit worden genomen Meerjarenbeleid In het meerjarenbeleidsplan (MJBP) Verscheidenheid in eenheid zijn de hoofdlijnen geschetst van het onderwijsbeleid. In het MJBP is de volgende missie vastgesteld. Het Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord biedt onderwijs van goede kwaliteit. Ouders en kinderen voelen zich welkom op school en worden gewaardeerd. Onze scholen zorgen voor een veilige en uitnodigende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. De school stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale ontwikkeling en resultaten van elk kind, waarbij de school en de ouders samenwerken. Ontmoetingen met erkenning van en waardering voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers maken een belangrijk onderdeel uit van het schoolleven. De school staat open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken Leerlingenaantallen Op 1 oktober 2010 stonden 4064 leerlingen op de zestien openbare basisscholen ingeschreven, inclusief de school voor speciaal basisonderwijs. Dat zijn 34 leerlingen meer dan vorig jaar. Het totaal aantal basisschoolleerlingen in Amsterdam-Noord is weer verder gedaald. Evenals in 2008 en 2009 bezocht 51% van het totaal aantal basisschoolleerlingen in Amsterdam-Noord een openbare basisschool. Verschillende scholen hebben te maken met een terugloop van het aantal leerlingen doordat zij in stadsvernieuwingsgebieden staan. Aan de bouw van nieuwe woningen gaat sloop van de bestaande vooraf. Ouders verhuizen om die reden de wijk uit. Leerlingenaantal 16 openbare scholen in Amsterdam-Noord per 1 oktober: Jaar Aantal De scholen Het schoolbestuur telt zestien basisscholen waarvan één school voor speciaal basisonderwijs (SBO Universum). De scholen hebben elk een eigen gezicht en eigen verantwoordelijkheden. In hoofdstuk 7 presenteren de scholen zich. De zakelijke schoolgegevens zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 3

4 Het openbaar schoolbestuur heeft in het gebied Overhoeks een nieuwe openbare basisschool opgericht OBS Overhoeks. De school is in augustus 2010 gestart op een tijdelijke locatie en in december 2010 verhuisd naar de Chrysantenstraat 28, 1031 HT Amsterdam, wat nog steeds een tijdelijke locatie is. Aan het eind van 2010 heeft de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit van veertien van de zestien scholen door de onderwijsinspectie met een voldoende beoordeeld. Voor deze scholen geldt het zogenaamde basisarrangement. De inspectie heeft twee scholen als zwak beoordeeld: OBS De Bongerd en SBO Universum. Voor deze scholen is een verbetertraject ingezet. De Piramide, die vorig jaar nog zwak was, heeft dit jaar een voldoende gekregen Personeel Aantal personeelsleden Per 31 december 2010 waren op de zestien scholen 465 personeelsleden werkzaam. Dat zijn vier medewerkers meer dan het jaar ervoor. Van de 465 personeelsleden heeft 82 procent een aanstelling als onderwijsgevende (OP) en 18 procent als onderwijsondersteuner (OOP). Aantallen onderwijspersoneel per 31 december 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 Totaal % Totaal % Totaal % Totaal % Totaal % OP OOP Totaal Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw voor het onderwijsgevend (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP) ziet er als volgt uit. Van het gehele personeelsbestand is 42 procent jonger dan 45 jaar. Voor de onderwijsgevenden ligt dit percentage op 45 procent en voor het ondersteunend personeel is 41 procent jonger dan 45 jaar. Leeftijdsopbouw OP 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 OP % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 < 45 jaar jaar Leeftijd OOP 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 OOP % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 < 45 jaar jaar In hoofdstuk 4 Personeel en organisatie zijn gedetailleerde gegevens opgenomen over het personeelsbestand. 1.6 Financiën Het schoolbestuur heeft het jaar 2010 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van Bij de begroting 2010 ging het bestuur uit van een negatief resultaat van Dit betekent een verschil van slechts Bijlage Bijlage 1 Overzicht schoolgegevens Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 4

5 2 Management en organisatie 2.1. Interne organisatie De dagelijkse leiding van de bestuurscommissie is opgedragen aan de algemeen directeur. De scholen worden ondersteund door het stafbureau, dat is gehuisvest in een dependance van het stadsdeelhuis aan de Papaverweg 33. Het stafbureau bestaat in 2010 uit: het secretariaat (0,8 fte), onderwijskundig beleid en advies (1 fte), personeelszaken (4,4 fte), planning en control / financiën (1,56), huisvesting (1 fte) en ICT (0,5 fte). Voor verbetering van de bedrijfsvoering, en uitwerking van de verzelfstandiging heeft het openbaar schoolbestuur gebruik gemaakt van externe deskundigen Directies Op al onze scholen wordt leiding gegeven door een directeur die integraal verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en voor de ontwikkelingen van de school. Op twee scholen, de IJdoornschool en Overhoeks, werken de directeuren in een duoconstructie. Op de meeste van de overige scholen zijn adjunct-directeuren werkzaam. In augustus is op Universum, De Bongerd en de IJpleinschool een nieuwe adjunct-directeur aangetrokken. Gezien het relatief lage leerlingenaantal is er op het Vogelnest geen adjunct-directeur. Op de Buikslotermeerschool zijn twee adjunct-directeuren werkzaam. Op de Poolster, de Klimop en de Piramide namen leerkrachten de adjunct-taken (voorlopig) waar Communicatie Directieoverleg Voor de directiebijeenkomsten van heeft het schoolbestuur een jaarplanning gemaakt. Deze planning is gerealiseerd. De directies hebben voor het schooljaar een jaarschema opgesteld, waarin per week een dagdeel is vrij geroosterd voor het regulier directieoverleg, voor intervisie, voor de vier werkgroepen, voor horizontaal overleg, voor schoolbezoeken en presentaties. De werkgroepen werken met resultaatgerichte opdrachten die voortkomen uit het strategisch beleidsplan. Elke directeur zit in een van de vier werkgroepen (onderwijsinhoudelijke zaken, personeel/organisatie, financiën/huisvesting en communicatie). De schoolbezoeken en de bijbehorende presentaties worden door de directies onderling geregeld. Voor de inhoud van het directieoverleg is een planning gemaakt. De meeste agendapunten komen voort uit de doelen van het strategisch beleidsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende punten. In 2009 hebben zeven directiebijeenkomsten plaatsgevonden met onder meer de volgende onderwerpen: bestuursformatieplan, schooltijdenregeling, veiligheidsbeleid, jaarverslag, begroting en meerjarenbegroting, brede schoolontwikkeling, ouderbetrokkenheid en integraal personeelsbeleid (mobiliteit, scholing, ziekteverzuim). De notulen zijn na goedkeuring op de interne website gezet. Studiedagen Het bestuur heeft met de directies twee studiebijeenkomsten gehouden. Op de eerste studiedag in januari stonden Opbrengst gericht Leiderschap en Communicatie op de agenda. Tijdens de studiebijeenkomst in juni is onder leiding van een extern deskundige aandacht besteed aan (de evaluatie van) het managementstatuut en het strategisch beleidsplan. Nieuwsbrief Elke maand, behalve in juli, ontvingen de directies per mail een nieuwsbrief met informatie van de algemeen directeur en het stafbureau. De nieuwsbrieven staan op de website. Website De website voor de directies en het stafbureau is in 2010 geactualiseerd en uitgebreid. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 5

6 Het Schoolschrift Het Schoolschrift, het blad voor alle medewerkers, verscheen drie keer en besteedde onder andere aandacht aan: de functiemix, kweekvijver, cultuureducatie, feestelijke bijeenkomsten en personeelszaken Organisatieontwikkeling Verzelfstandiging Op 24 november 2010 heeft de deelraad van stadsdeel Amsterdam-Noord ingestemd met het onderbrengen van het bevoegd gezag over de zestien openbare basisscholen in Noord in de Stichting Openbaar Onderwijs Noord per 30 december Ook is besloten dat de zittende bestuursleden van de bestuurscommissie, met instemming van de GMR, gezamenlijk het eerste bestuur van de stichting vormen. Werkzaamheden stafbureau Het managementteam vergadert eens per twee weken om beleidsbesluiten voor te bereiden. Naast de vier beleidsterreinen (onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, personeel en organisatie, huisvesting en financiën) zijn de schoolbesprekingen een vast agendapunt. De planning- en controlcyclus is als kwaliteitscyclus verder uitgewerkt. De verschillende onderdelen van het strategisch beleidsplan zijn vertaald in een jaarplan en een jaarbegroting. Op dit jaarplan is de inhoudelijke planning van de directiebijeenkomsten en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gebaseerd. De medewerkers van het stafbureau hebben onder leiding van de algemeen directeur eens per twee maanden een overleg. Hierin doen zij verslag van de resultaten en ontwikkelingen van de verschillende beleidsterreinen. Nieuw leerlingadministratie- en volgsysteem Tijdens een directieberaad is besloten om op alle scholen ParnasSys als leerling-administratiesysteem en als leerlingvolgsysteem te gaan gebruiken. Deze keuze heeft een aantal duidelijke voordelen. Alle scholen beschikken hiermee over eenzelfde systeem waardoor uitwisseling van gegevens mogelijk is en het schoolbestuur voortaan door middel van een bovenschoolse module inzicht krijgt in de onderwijsresultaten van de scholen. Een andere belangrijke verbetering is dat ParnasSys webbased is waardoor de toegankelijkheid voor een ieder is toegenomen. ParnasSys is hierdoor toegankelijk op elke werkplek met een internetaansluiting. Het schoolbestuur heeft het invoeringsproces van ParnasSys begeleid. In 2010 zijn drie gemeenschappelijke scholingen gehouden voor de administratief medewerkers, de IB'ers, de ICT'ers en de directies. De vierde scholing, die van het schoolteam, is door de individuele scholen zelf geregeld Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeel- en oudervertegenwoordiging van de scholen. De GMR kwam in 2010 negen keer bijeen. Een agendacommissie bereidde de vergaderingen voor. Elke vergadering kent een deel voor alleen de GMR-leden en een deel waarbij het schoolbestuur is vertegenwoordigd. Belangrijke agendapunten waren: het zorgplan, veiligheidsbeleid, bestuursverslag 2009 en de jaarrekening, het bestuursformatieplan, toelatingsbeleid en godsdienstles, terugdringing ziekteverzuim, pilot eigen risico vervangingsfonds, traject en besluitvorming verzelfstandiging, diversiteit, passend onderwijs, begroting en meerjarenbegroting Overleg met besturen In 2010 heeft het openbaar schoolbestuur overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de lokale overheid en van de andere schoolbesturen, de OBAN-vergaderingen. De onderwijskwaliteit en de -ambities, de kwaliteit van de VVE, ouderbetrokkenheid, brede schoolontwikkelingen, de 4 mei herdenking, de Day a Weekschool, het tienerpakket, kwaliteit van het schoolmaatschappelijk werk en de taken van het ouderkindcentrum waren de belangrijke agendapunten. Er werden in 2010 zes vergaderingen gehouden. De bestuurscommissie is vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg van het samenwerkingsverband WSNS Amsterdam-Noord. Er zijn in 2010 vijf vergaderingen gehouden met onder meer de volgende agendapunten: de landelijke ontwikkelingen rond passend onderwijs, het zorgplan, de jaarrekening en de begroting, sluitende aanpak, de monitor van VIA Amsterdam, de positie van het SBO, de kwaliteit van de leerlingzorg, het schoolmaatschappelijk werk en de observatiefunctie en de voorbereiding van de studiedag voor directies en intern begeleiders. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 6

7 Verder is de bestuurscommissie vertegenwoordigd bij stedelijke (informatie)bijeenkomsten en vergaderingen. Alle schoolbesturen hebben zich verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg). De uitwerking van het onderwijs en jeugdplan Jong Amsterdam heeft hier centraal gestaan met onderwerpen als de (eind)resultaten van het onderwijs (verdere uitwerking vindt plaats binnen kwaliteitsconvenant tussen schoolbesturen en Gemeente Amsterdam), diversiteit in het primair onderwijs, dagarrangementen, het stedelijk taalbeleid, de monitor van leerlinggegevens en -resultaten (de Spiegel PO) en ICT-ontwikkelingen. De samenwerking binnen de federatie van de Amsterdamse openbare schoolbesturen is geïntensiveerd. Er functioneren drie taakgroepen: onderwijsinhoud, personeel en financiën. Naast uitwisseling van kennis en ervaring hebben de taakgroepen een aantal ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de voorbereiding om te komen tot het starten van een IB-academie met ingang van (begin) 2011 (zoals bekend bestaat er binnen de federatie al een kweekvijver voor directies), de uitwerking van de functiemix en de voorbereiding van een financiële risico-inventarisatie. Zoals eind 2009 besloten is, is de algemeen directeur van onze bestuurscommissie begin 2010 voorzitter geworden van de federatie. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 7

8 3 Onderwijs en leren In 2010 is het strategisch beleidsplan Verscheidenheid in eenheid opnieuw richtinggevend geweest voor het beleid en onderwijsontwikkelingen op onze scholen. Elke school beschikt over een vastgesteld schoolplan en werkt dit uit. Deze uitwerking vormt de belangrijkste basis voor het contract dat is afgesloten tussen de algemeen directeur en de schooldirecteur. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de vaststelling van het strategisch beleidsplan Met inbreng van de directies en de GMR is het concept gereed gekomen, zodat begin 2011 het bestuur het definitieve plan kan vaststellen. In 2011 zal elke school een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar opstellen. Hiervoor zijn in 2010 de eerste voorbereidingen getroffen. Beoordeling onderwijsinspectie De schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en daarom het eerste aanspreekpunt voor de onderwijsinspectie. Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaalt de onderwijsinspectie welke vorm van toezicht voor de scholen passend is. Als de inspectie geen risico s aantreft, is er geen noodzaak voor verdere toezichtactiviteiten op de onderwijskwaliteit van de school. Als de school op grond van resultaten risico loopt, vindt aanvullend onderzoek plaats. De resultaten worden op de site van de inspectie gepresenteerd in de vorm van een toezichtkader (zie Eind 2010 is de onderwijskwaliteit van veertien van de zestien scholen met een voldoende beoordeeld. Voor deze scholen geldt het zogenaamde basisarrangement. Twee scholen zijn als zwak beoordeeld, OBS de Bongerd en SBO Universum. Voor deze scholen is een verbetertraject ingezet. De Piramide, die vorig jaar nog zwak was, heeft dit jaar een voldoende gekregen. Inspectierapportages maken duidelijk op welke terreinen verbeteringen nodig zijn. Deze liggen in de meeste gevallen op het terrein van leerstofaanbod, passend onderwijs en de kwaliteitszorg. Drie scholen hebben, met ondersteuning van experts, het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam uitgevoerd. Het project is gericht op de doel- en resultaatgerichte rol van de directie in de verbetering van het primaire proces in de klassen en de borging daarvan. Spiegel PO december 2010 Begin december publiceerden de besturen en de gemeente Amsterdam de resultaten van de Amsterdamse basisscholen. De gegevens zijn verzameld in de Spiegel PO. Naast de eindresultaten zijn ook de resultaten van de tussentoetsen bekend gemaakt. De Spiegel PO 2010 is toegevoegd als bijlage bij dit jaarverslag Passend onderwijs Het uitgangspunt van het schoolbestuur en van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Noord is dat binnen de wettelijke kaders de eerste uitwerking van passend onderwijs bij de basisscholen ligt. Dit betekent dat de school met haar specifieke situatie en aan de hand van (tussentijdse) resultaten kan benoemen welke doelen zij wil bereiken en welke middelen en voorzieningen nodig zijn om de leerlingen tijdig het best passende onderwijs te bieden. Het betekent ook dat de school zich achteraf kan verantwoorden over de resultaten van de ingezette middelen. Met de richtlijnen in de minimumstandaard voor de zorg, de gegevens over leerling-resultaten en -stromen en met bestaande voorzieningen werkt het samenwerkingsverband WSNS Noord samen met lokale zorginstellingen aan een samenhangend beleid. Minimumstandaard Elke school werkt aan het bereiken van de minimumstandaard voor de zorg. De Amsterdam standaard geeft de ondergrens aan die minimaal van alle basisscholen in het samenwerkingsverband wordt verwacht. Dit is van belang voor het realiseren van een dekkend aanbod en een voorwaarde om voor externe hulp en middelen in aanmerking te komen. De scholen hebben zich vooral gericht op de versterking van de leerkrachtvaardigheden, het taalbeleid, een structurele aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid van leerlingen en op ouderbetrokkenheid. De minimumstandaard wordt in 2011 op een aantal aspecten aangepast. Zorgbreedteoverleg (ZBO) Dit jaar hebben de scholen vijf à zes keer een ZBO gevoerd. Er zijn stedelijke richtlijnen voor het voeren van een Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 8

9 ZBO. De schooldirecteur is de voorzitter van het overleg. Tijdens een IB-overleg is de kwaliteit van het ZBO onderwerp van gesprek geweest. In de komende periode zal aandacht zijn voor het handelingsgericht voeren van een ZBO. Netwerk van intern begeleiders (IB) Het schoolbestuur heeft in 2010 weer vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de intern begeleiders (IB) van de openbare scholen. Naast het uitwisselen van praktijkervaringen is onder meer aandacht besteed aan: het zorgplan, VIA Amsterdam, het Ouder- en Kindcentrum, de ontwikkelingen van passend onderwijs en het handelingsgericht werken. Ook is gesproken over de IB-functie en de IB-opleiding van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam, die in 2011 van start gaat. Daarnaast zijn twee bijeenkomsten gehouden voor alle IB-ers in het samenwerkingsverband waarin belangrijke beleidspunten in het kader van Passend Onderwijs aan de orde zijn gekomen. Zorgontwikkelbudget (ZOB) Het samenwerkingsverband WSNS Noord heeft een zorgontwikkelbudget aan de schoolbesturen toegekend, waarvan elke openbare school op basis van het ongewogen leerlingenaantal een deel kan besteden. Met dit budget kunnen de scholen Passend Onderwijs versterken. In 2010 was het een totaalbedrag van bijna euro. Scholen hebben eigen keuzes kunnen maken in de besteding van het budget. Zij kunnen gebruik maken van de deskundigheid van de collegiale consultanten van het speciaal basisonderwijs. Dit zijn leerkrachten van SBO Universum die de openbare scholen ondersteunen bij de ontwikkelingen richting Passend Onderwijs. Ook kiezen scholen voor uitbreiding van het aantal uren voor IB-taken. Deelnamepercentage speciaal basisonderwijs In het onderstaande overzicht is een terugloop in het deelnamepercentage binnen het SWV te zien. Het SWV streefde met succes naar een deelnamepercentage van 3,2 procent per 1 oktober Dit percentage was gelijk aan het landelijk percentage. Daarna is er een lichte stijging te zien. Dit jaar ligt het deelnamepercentage op 3,2 procent. Deelnamepercentage speciaal basisonderwijs SWV Noord ,46% 4,05% 3,8% 3,8% 3,48% ,21% 3,28% 3,37 % 3,39 % 3,2 % Verwijzingspercentage speciaal basisonderwijs (SBO) In het openbaar onderwijs in Noord was het percentage SBO-verwijzingen gemiddeld 0,5 procent (20 leerlingen), terwijl het voor heel Noord gemiddeld 0,4 procent was (34 leerlingen). In het voorgaande jaar was het in het openbaar onderwijs nog 0,7 procent, terwijl het voor heel Noord 0,6 procent was. Het landelijk verwijzingspercentage is 0,65 procent. In varieert het verwijzingspercentage naar het SBO per school tussen 0 procent en 3,2 procent. In lag dit tussen 0 procent en 3 procent. Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) In zijn in Noord 14 leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs, waarvan 13 leerlingen naar een cluster 4-school. De meeste van deze 13 leerlingen zijn via de noodprocedure in het speciaal onderwijs geplaatst. Het verwijzingspercentage naar het SO is in Noord 0,2 procent. Voor het openbaar onderwijs is het 0,1 procent en gelijk aan het percentage van vorig schooljaar. Noodprocedure Een schoolbestuur kan een beroep doen op een noodprocedure als op een basisschool een onhoudbare situatie is ontstaan met een leerling. Hiervoor is een stedelijk protocol opgesteld. De oplossing wordt gevonden in een tijdelijke spoedplaatsing op een S(B)O-school. In hebben twee van onze scholen een beroep gedaan op de noodprocedure. In waren dat vier en in vijf scholen. In Amsterdam ging het dit jaar om totaal 63 leerlingen, waarvan totaal zes leerlingen uit Noord. Leerling gebonden budget De stedelijke monitor van VIA Amsterdam geeft aan dat in totaal 121 leerlingen in het Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 9

10 samenwerkingsverband gebruik maken van een leerlinggebonden budget, de zogenaamde rugzakfinanciering. Dat is 1,5 procent van het totaal aantal leerlingen. In ging het om 1,4 procent van het totale aantal. Bij de openbare scholen kregen 63 leerlingen in een rugzakfinanciering, waarvan 26 leerlingen met een cluster 2-school indicatie (auditieve of communicatieve beperkingen), 12 met een cluster 3-school indicatie (zeer moeilijk lerende, verstandelijk en lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen) en 25 met een cluster 4- school indicatie (ernstige gedragsproblemen, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen). Er zijn verschillen per school te zien variërend tussen geen en 10 rugzakleerlingen. In maakten 56 kinderen gebruik van het leerling-gebonden budget. VIA Amsterdam Scholen en ouders, die een vraag hebben over verwijzing van een kind naar een andere vorm van onderwijs of zorg, kregen in het verleden met zeer verschillende loketten en trajecten te maken. VIA Amsterdam heeft nu een loketfunctie voor verwijzing, indicatie en advisering voor de onderwijs- en onderwijsgerelateerde zorgvragen van alle basisscholen in Amsterdam. Het doel is de school en de zorginstellingen zo te koppelen dat er een samenhangende aanpak ontstaat. VIA Amsterdam presenteert jaarlijks een monitor. Het streven is ook tussentijds gegevens te presenteren. Behandeling dyslexie Het Spelkwartier, het dyslexiecentrum in SBO Universum, biedt leerlingen een gerichte dyslexieaanpak. Het Spelkwartier wordt bekostigd uit WSNS- en stadsdeelmiddelen. Om voor behandeling in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Per 1 januari 2009 bekostigt de zorgverzekeraar onder voorwaarden de behandelingen van bepaalde leerlingen. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Vanaf augustus 2006 maken de basisscholen in Noord gebruik van schoolmaatschappelijk werk dat door stichting Doras wordt verzorgd. Met de impulsregeling van het ministerie van OC&W en met stadsdeelmiddelen bleef in 2010 opnieuw de stedelijke standaard voor SMW als voorziening gehandhaafd. Schakelklassen Een schakelklas geeft een school de mogelijkheid om met toestemming van de ouders leerlingen met specifieke leervragen (op het gebied van taal) extra hulp te bieden. Vier scholen hebben van DMO opnieuw subsidie voor schakelklassen ontvangen. De schakelklassen zijn op verschillende groepen gericht, variërend van onder-, midden- tot bovenbouw. Day a Weekschool In maart 2010 is in Noord de Day A Weekschool van start gegaan. Samen met twee Amsterdamse schoolbesturen, OOADA en ASKO, en de onderwijsbegeleidingsdienst, is de Day A Weekschool voorbereid. Het is een pilot van twee jaar waarbij getalenteerde leerlingen uit verschillende scholen een dag per week in een groep van ongeveer vijftien leerlingen onder leiding van een opgeleide leerkracht een speciaal onderwijsaanbod krijgt. De andere dagen zijn de kinderen in hun eigen groep. Er wordt gewerkt volgens een Engels concept. De Day a Weekschool is een kans om ervaring op te doen met een passend onderwijsaanbod voor talentvolle basisschoolkinderen. Totaal nemen 120 Amsterdamse leerlingen deel aan de Day A Weekschool. In Noord zijn het vijftien leerlingen van zes verschillende scholen. De groep is gehuisvest in De Poolster. In 2011 zal in Noord een tweede Day a Week-groep starten Brede schoolontwikkelingen Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De VVE is bedoeld voor jonge kinderen die nog niet voldoende zijn toegerust om soepel in te stromen in het basisonderwijs en de kans lopen achterop te raken. De VVE biedt peuters en kleuters onderwijs en ondersteuning in een doorgaande methodische lijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling krijgen vooral veel aandacht. Ouders worden bij de ontwikkeling van hun kind betrokken. Op elf van de zestien scholen is een VVE-aanbod. Clusters van brede scholen In 2010 zijn er zes clusters van scholen waarvan een deel volgens een wijkgerichte visie werkt. Dit geldt voor het gebied Noord-West waar de Krijtmolen, de Poolster, de Bongerd en de Twiskeschool deel van uitmaken. Zij Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 10

11 richten zich op ontwikkeling van de vreedzame wijk. Binnen dit gebied werken de twee scholen in de Molenwijk onder de naam de Molen aan de afstemming van een gezamenlijk aanbod voor leerlingen tot dertien jaar. Ook voor de Kolibrischolen in Midden-Noord is al vanaf 2000 sprake van een wijkgerichte aanpak om de ontwikkelkansen van leerlingen te verbeteren. In dit gebied staan het Vogelnest, de IJpleinschool en de Klimop. In 2010 is gezamenlijk een project uitgevoerd. Dit cluster heroriënteert zich op mogelijkheden tot samenwerking. In het cluster Breedveld, waar de Buikslotermeerschool deel van uitmaakt, is ook sprake van wijkgerichtheid, waarbij talentontwikkeling en ontmoeting centraal staan. In de Banne zijn twee openbare scholen, de Vier Windstreken en de Dorus Rijkers. In dit cluster is via Alles kids in de wijk aandacht besteed aan de pedagogische afstemming. In Nieuwendam-Noord met de IJdoornschool en in cluster de Wieden, met OBS Boven t IJ en de Piramide geven de scholen hoofdzakelijk een eigen invulling aan de brede school. Op de meeste van onze scholen is er na schooltijd een speciaal aanbod. Voor negen scholen heeft stadsdeel Noord middelen beschikbaar gesteld voor coördinatie van en activiteiten voor talentontwikkeling Kleurrijk onderwijs In 2007 is het Amsterdamse convenant Kleurrijke Basisscholen ondertekend. Het convenant staat voor een stadsbrede aanpak om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan. Uitgangspunt van het convenant is dat scholen een afspiegeling vormen van de buurt. Beoogd resultaat is om via pilots het aantal te witte en te zwarte scholen substantieel te verminderen. In 2009 is in het breed bestuurlijk overleg geconstateerd dat het convenant niet leidt tot voldoende zichtbare resultaten. In 2010 hebben de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken de bestaande pilots in Amsterdam voort te zetten en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De verwachting is dat in 2011 de vier scholen in het cluster Breedveld initiatieven zullen nemen om tot een meer gemengde schoolpopulatie te komen. Er is het voorstel om tot een gezamenlijk vroeg- en voorschools aanbod te komen. In de Spiegel PO is te zien of de schoolpopulatie qua etnische achtergrond en herkomst en opleidingsniveau een voldoende afspiegeling is van de wijk waarin de school staat. Op 47 scholen wijkt de etnische achtergrond en het opleidingsniveau af van de buurtsamenstelling. Totaal twaalf Amsterdamse scholen zijn te wit. In Noord wijken zes basisscholen af. Vier scholen zijn te wit en één school is te zwart. De Dorus Rijkersschool is te zwart en heeft te veel ouders met een laag opleidingsniveau vergeleken met de buurt. De Montessorischool Boven t IJ is te wit in vergelijking met de wijk waarin de school staat. De Dorus Rijkersschool wil een gevarieerde groep leerlingen uit de buurt goed onderwijs bieden en ontwikkelt zich tot een Daltonschool. De Montessorischool Boven t IJ heeft een regiofunctie en de leerlingen komen uit heel Noord. In augustus is een dependance aan de Azaleastraat in Midden-Noord geopend waarmee de school op beide locaties meer leerlingen uit de directe omgeving kan aannemen Bewegingsonderwijs In 2010 hebben alle scholen van de lokale overheid extra middelen voor bewegingsonderwijs ontvangen. Op jaarbasis stelt het stadsdeel voor elke leerling van zes jaar en ouder een bedrag van 118,43 beschikbaar. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs voeren de lessen bewegingsonderwijs uit en plaatsen hun lessen in een vakplan. Opnieuw is twee keer een studieochtend voor de vakleerkrachten georganiseerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen en sportinitiatieven in de regio. De bijeenkomsten worden samen met het sportbuurtwerk georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten namen ook vakleerkrachten van een aantal bijzondere scholen in Noord deel. Schoolzwemmen Leerlingen in groep 4 of 5 krijgen zwemonderwijs. Het rendement van het schoolzwemmen wordt bepaald aan de hand van het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma met schoolzwemmen begint en met een diploma eindigt. Schooljaar was het laatste jaar waarin leerlingen die na een jaar zwemles nog geen diploma hebben gehaald, mee mochten zwemmen met het regulier schoolzwemmen. Deze leerlingen konden aansluitend in de zomervakantie een extra cursus doen om alsnog het diploma te halen. Ook leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zonder diploma konden aan deze cursus deelnemen. Amsterdam heeft zich tot doel gesteld dat in procent van de leerlingen in groep 8 een zwemdiploma heeft. In 2010 is 91 procent van de leerlingen uit groep 8 van de openbare scholen in Noord in het bezit van een zwemdiploma. Het stedelijk percentage ligt op 92. De resultaten van groep 8 zijn in vergelijking met vorig jaar Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 11

12 verbeterd. Het percentage van diplomabezitters in groep 8 op de openbare scholen varieert tussen 75 en 100 procent. Vorig jaar was dat nog tussen de 73 en 98 procent. Bezit zwemdiploma groep 8 in percentages Amsterdam 79 82,7 87,7 88,9 89,9 92 Noord Openbaar 91 87, Ouderbetrokkenheid Het schoolbestuur en de scholen zien ouders als partners in de opvoeding, omdat wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders de onderwijskansen van kinderen kan vergroten. Het beleid voor ouderbetrokkenheid zal in 2011 onderdeel van het schoolplan zijn. Binnen de VVE De ouders van de peuters en kleuters worden in de VVE betrokken bij de begeleiding en het onderwijs van hun kind. Daarom zijn met subsidie van stadsdeel Noord oudercontactfunctionarissen voor de VVE werkzaam en is er een ouderkamer ingericht waar ouders aan cursussen en bijeenkomsten kunnen deelnemen. Klachten Meerdere malen namen ouders contact op met het schoolbestuur met vragen, opmerkingen of klachten over de school van hun kind. Deze gingen onder meer over de aanpak in de klas, onveilige situaties, het plaatsingsbeleid, individuele begeleiding en de wijze van communiceren. De vragen, opmerkingen en klachten konden zodanig worden besproken dat in de meeste gevallen oplossingsgerichte afspraken met de scholen zijn gemaakt. Bij klachten kan een klager een beroep doen op ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon. Hiervan is in 2010 geen gebruik gemaakt. Tussen- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en voor de samenwerking met BSOaanbieders. Met behulp van een standaard huishoudelijk reglement geven de scholen de TSO een schoolspecifieke invulling Leerlingkenmerken Het opleidingsniveau van de ouders komt tot uiting in het zogenaamde leerlinggewicht. In de gewichtenregeling, die gefaseerd is ingevoerd, wordt het gewicht geheel bepaald door het opleidingsniveau van de ouders en niet meer door etnische achtergrond. Dit jaar zijn de leerlinggewichten in groep 8 aangepast. Met de gewijzigde gewichtenregeling is de indeling in schoolscoregroepen vervallen. In de Spiegel PO is het percentage gewogen leerlingen per school opgenomen. De percentages variëren tussen 3 procent (Weidevogel) en 60 procent (Klimop). Voor de openbare scholen samen geldt een gemiddelde van 36 procent en in Noord van 34 procent. De beide SBO-scholen en de islamitische school zijn niet in de berekening opgenomen. Het opleidingsniveau van de ouders geldt als een van de meest bepalende factoren voor onderwijsachterstand. Kinderen met hoog opgeleide ouders maken meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan kinderen met minder geschoolde ouders. Schoolwisselaars In de Spiegel PO wordt het percentage schoolwisselaars in de groepen 8 in 2009/2010 vermeld. Dit varieert per school tussen 6 procent op de Weidevogel en 24 procent op de Buikslotermeerschool. Van de totale groep leerlingen in Amsterdam, die naar het voortgezet onderwijs gaat, is 35 procent een of meer keren van school gewisseld Opbrengsten Tussentijdse opbrengsten Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 12

13 In de Spiegel PO zijn gegevens opgenomen over de tussentijdse resultaten van woordenschatonderwijs in de groepen 1 en 2, voor ordenen in groep 2, voor lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde in de groepen 4 en 7 en voor de Cito-entreetoets. Bij toetsen in groep 1 en 2 is gekeken naar het percentage goede antwoorden. Bij de overige toetsen is gekeken naar het percentage goede (A) tot voldoende (C) antwoorden in een schaal van A tot en met E. Voor de entreetoets is gekeken naar het gemiddelde aantal goede antwoorden als percentage van het landelijke gemiddelde. Op alle vakgebieden zijn verschillen tussen scholen te zien. De gegevens worden gebruikt om ambities te bepalen en verbeterpunten uit te voeren. Eindopbrengsten De resultaten van de Cito-eindtoets van de leerlingen van groep 8 in Amsterdam worden door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) jaarlijks gepubliceerd in de Stedelijke rapportage basisschooladviezen en Cito-resultaten. Sinds 2008 is het landelijke en Amsterdams gemiddelde berekend op basis van de leerlingen met het advies VMBO (zonder LWOO), HAVO of VWO. Landelijk gemiddelde 2010 Het landelijk gemiddelde van de Cito-score is in ,5 en het stedelijk gemiddelde 537,3. Vergeleken met 2009 is landelijk de gemiddelde Cito-score gestegen met 0,3, terwijl hij stedelijk met 0,2 is gestegen. De score van 2010 in Noord ligt onder het landelijk en stedelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de score van de openbare scholen. De eindscore in het openbaar basisonderwijs in Noord is vergeleken met 2009 met 1,1 teruggelopen. Cito 2004 Cito 2005 Cito 2006 Land Adm Nrd OSB Land Adm Nrd OSB Land Adm Nrd OSB 535,9 535,7 533,2 533,5 535,5 536,4 533,6 534, ,8 534,8 535,3 Cito 2007 Cito 2008 Cito 2009 Land Adm Nrd OSB Land Adm Nrd OSB Land Adm Nrd OSB ,1 535,1 534,8 536,2 537,4 535,9 535,7 536,2 537,1 536,2 536,5 Cito 2010 Land Adm Nrd OSB 536,5 537,3 535,9 535,4 Vergelijking met stedelijke en landelijke scores 2010 In de Spiegel PO van december 2010 is een overzicht opgenomen van de eindopbrengsten van de afzonderlijke scholen in Noord in 2009 en Uit het gewogen gemiddelde van de Cito-eindtoets in de Spiegel PO blijkt dat in 2010 acht van de 14 openbare scholen in Noord boven het landelijk gemiddelde (536,5) scoren. Er is één school die boven het stedelijk gemiddelde (537,3) uitkomt. Dat is de Krijtmolen. Driejaarsgemiddelde In Amsterdam zijn de gemiddelde Cito-scores over drie jaar (2008 tot en met 2010) per school opgenomen in de rapportage van DMO. Als we de gemiddelden van de openbare scholen in Noord vergelijken met het landelijk gemiddelde van genoemde drie jaar (536,3) zien we dat vier van onze scholen boven dit gemiddelde scoren: Twiske, Weidevogel, Buikslotermeer en Krijtmolen. Plaatsing voortgezet onderwijs In 2010 is in Amsterdam 18,2 procent van de leerlingen naar PRO/LWOO verwezen. In 2009 was dit 18 procent. In 2010 is in Amsterdam 53 procent van de leerlingen naar HAVO/VWO verwezen. In 2009 was dit 51 procent. In 2010 zijn 469 leerlingen van het regulier openbaar onderwijs Noord in het voortgezet onderwijs geplaatst. Hiervan ging 20 procent naar PRO/LWOO. Totaal 41 procent is naar HAVO/VWO verwezen. In 2009 ging 21 procent naar PRO/LWOO en is 40 procent naar HAVO/VWO verwezen. Hoewel het verwijzingspercentage naar het LWOO bij ons hoger ligt dan het stedelijk percentage, is in vergelijking met voorgaande jaren een terugloop in het percentage LWOO-verwijzingen te zien. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 13

14 In variëren de verwijzingspercentages naar PRO/LWOO per school tussen 0 procent en 52 procent. In lag de variatie tussen 0 en 35 procent. In variëren de verwijzingspercentages naar HAVO/VWO per school tussen 10 en 64 procent. In lag de variatie tussen 15 en 74 procent. DMO-gegevens laten zien dat in 2010 het verwijzingspercentage naar HAVO/VWO in stadsdeel Centrum het hoogst is (80 procent). In Zuidoost ligt het percentage het laagst (33 procent), terwijl het in Noord 40 procent is. In 2009 was ook het verwijzingspercentage naar HAVO/VWO in stadsdeel Centrum het hoogst (77 procent) en in Geuzenveld/Slotermeer het laagst (30 procent). In Amsterdam-Noord was het 42 procent. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 14

15 4 Personeel en organisatie In 2010 is het strategisch beleidsplan Verscheidenheid in eenheid leidend geweest voor de grote waarde die door het bestuur gehecht wordt aan beleidsontwikkeling op het terrein van personeel en organisatie. In het strategisch beleidsplan wordt concreet het volgende verwoord: - Het personeelsbeleid richt zich op diversiteit en ontwikkeling en op het boeien en binden van competente en professionele medewerkers. - Wij bieden geïnteresseerde en getalenteerde leerkrachten de mogelijkheid zich te oriënteren op een managementfunctie. Kweekvijver voor management Aan de tweede doelstelling wordt invulling gegeven binnen de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. De Federatie biedt leerkrachten de mogelijkheid een opleiding tot schoolleider te volgen via de Kweekvijver Directeuren. In 2010 heeft een kandidaat van de Bestuurscommissie het theoretische deel van de opleiding afgerond met een certificaat. In de nieuwe lichting zijn vijf leerkrachten van de Bestuurscommissie in september 2010 gestart met de opleiding. Opleiden in school Het openbaar schoolbestuur biedt PABO- en SPW-studenten de mogelijkheid om zich op de werkvloer te laten opleiden. Sinds 1 augustus 2010 is in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam met vijf scholen het project Opleiden in de School gestart. In dit project is de begeleiding van de PABO-student grotendeels in handen van een schoolopleider en een mentor op school, welke aan de Bestuurscommissie verbonden zijn. Het is de bedoeling dat talentvolle LIO'ers makkelijk(er) doorstromen naar een baan als leerkracht. Convenant LeerKracht Het bestuur heeft zich als werkgever verbonden om de CAO-PO uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat het bestuur en de scholen zich hebben ingespannen om het Actieplan Leerkracht uit te voeren. Een van de belangrijke onderdelen van het convenant is de functiemix. Het doel van de functiemix is enerzijds het verbeteren van de kwaliteit van het schoolteam doordat een bepaald aantal leerkrachten in een functie benoemd kunnen worden die op HBO-plusniveau (LB-schaal) ligt. Een ander doel van de functiemix is het verbeteren van het carrièreperspectief van de leerkracht, zodat het beroep van leerkracht aantrekkelijker wordt. De landelijke (in de CAO vastgelegde) doelstelling daarbij is om per school in 2014 te komen tot tenminste drie functiemix-leraren op elke tien leraren (30 procent) en per bestuur in 2014 te komen tot tenminste vier functiemix-leraren op elke tien leraren (40 procent); voor SBO-scholen gaat het om 14 procent Samen met de Federatie is een functie (functiebeschrijving) van een LB-leerkracht op HBO-plus niveau en een LC-functie op academisch niveau beschreven en inmiddels vastgesteld. Vanaf augustus 2010 werken scholen aan de invoering van de functiemix. In september 2010 is voor de directeuren een studiebijeenkomst gehouden over de invoering van de functiemix. De concrete benoemingen worden in 2011 verwacht Personele ontwikkelingen met financiële aandachtspunten Inzet van loonkostenbudget onder de lumpsum Zoals bij het voortgezet onderwijs bij de invoering van het lumpsumsysteem, wordt ook bij het primair onderwijs enige terughoudendheid betracht bij de besteding van het beschikbare loonkostenbudget. In de eerste twee jaar is er onderbesteding geweest. In het cursusjaar en wordt de onderbesteding door een aantal scholen ingezet om personeel boventallig in dienst te houden vooruitlopend op het natuurlijk verloop in het daaropvolgende jaar. In het formatiebudget systeem hadden scholen deze mogelijkheid niet. Scholen zetten een deel van het personele budget in voor materiële zaken en laten in sommige gevallen voor personeel beschikbaar budget in hun reserves vloeien. BAPO en FPU Als we de cijfers van de Bestuurscommissie vergelijken met een gemiddeld schoolbestuur van dezelfde grootte is daar de volgende uitkomst: Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 15

16 Bij de Bestuurscommissie is 59 procent van het personeelsbestand ouder dan 45 jaar waarvan zelfs 11 procent ouder is dan 60 jaar. Ter vergelijking een gemiddeld schoolbestuur van dezelfde grootte: 49 procent ouder dan 45 jaar en 34 procent ouder dan 51 jaar. De leeftijdsopbouw heeft gevolgen voor de kosten van de regeling Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) De komende twee jaar (tot 2013) kan nog een gedeelte van de personeelsleden van boven de 60 jaar gebruikmaken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Daarna zal de uitstroom van deze categorie pas in 2015 weer plaatsvinden. Dan hebben alle nu 60 jaar en oudere medewerkers de leeftijd van 65 jaar bereikt. Vanaf 52 jaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO). Eind 2010 werd voor 64 procent van deze rechten gebruik gemaakt. BAPO 31 december Aantal werknemers met BAPO-recht Recht op verbruik in fulltime-eenheden 23 24,2 25 Feitelijk gebruik in fulltime-eenheden 12,8 15,6 16 Van het BAPO-verlof wordt 35 procent door het personeelslid bekostigd en 65 procent door het schoolbestuur als werkgever. Dit betekent dat het schoolbestuur 65 procent van de herbezettingskosten voor haar rekening moet nemen. In de lumpsumbekostiging wordt 2 procent opslag gegeven voor de kosten van deze regeling. Als er meer kosten worden gemaakt, dan zijn deze voor het schoolbestuur. Deze worden bij het OSB gedekt uit het budget personeel en arbeidsmarkt (PAMB). In 2010 bedragen de BAPO-kosten 4 procent van de lumpsumbekostiging. De verwachting is dat de vergrijzing van het personeelsbestand zich in de komende jaren stabiliseert dat zou dus ook moeten gelden voor de kosten voor BAPO. Planning en control-cyclus voor personeel Het schoolbestuur heeft verder gewerkt aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de managementinformatie over de inkomsten, uitgaven en reserveringen uit de begroting van het bestuursformatieplan. De directeuren hebben twee dagen een cursus gevolgd over de (meerjaren)begroting de tussentijdse financiële rapportages en het jaarverslag Personeel in cijfers Aantal personeelsleden uitgesplitst naar directie, OOP en OP Dir % Oop % Op % Totaal % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 6 6, , ,97 Totaal: Aantallen onderwijspersoneel per 31 december 2006-, 2007, 2008, 2009 en 2010 Totaal 2006 % Totaal 2007 % Totaal 2008 % Totaal 2009 % Totaal 2010 % OP OOP Totaal De aanwezigheid van onderwijsondersteunend personeel stelt de school in staat om in de lesgroepen meer maatwerk te leveren en bij ziekte van leerkrachten leerlingen een korte periode op te vangen. Het aantal malen Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 16

17 dat leerlingen niet door de school konden worden opgevangen kon hierdoor beperkt blijven. Naast het onderwijsondersteunend personeel in de groepen vervullen andere onderwijsondersteuners conciërgetaken en administratieve werkzaamheden. In vergelijking met het landelijke gemiddelde wordt er tot nog toe bij de Bestuurscommissie meer onderwijsondersteunend personeel ingezet. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van ID-medewerkers (instroomen doorstroombanen). De loonkosten van deze medewerkers wordt voor ongeveer 85 procent gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. (zie ID-medewerkers) Leeftijdsopbouw en man-vrouw verdeling De leeftijdsopbouw van het gehele personeelsbestand ziet er als volgt uit. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen directieleden, onderwijsgevend personeel (OP) en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Man % Vrouw % Totaal: % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Totaal Dir % Oop % Op % Totaal: % ,00 4 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 6 6, , ,97 Totaal: % Van de 348 onderwijsgevenden (OP exclusief directie) is 45 procent jonger dan 45 jaar. Van het gehele personeelsbestand is 42 procent jonger dan 45 jaar. Het beroep van groepsleerkracht basisonderwijs blijft onaantrekkelijk voor mannen. Desondanks is het aandeel van mannelijke leerkrachten bij de Bestuurscommissie constant gebleven. Met de landelijke cijfers vergeleken stromen er bij de Bestuurscommissie meer mannen in. Vanuit andere delen van het land melden zich mannelijke leerkrachten aan, ook pas afgestudeerden. Bij gelijke geschiktheid geven veel scholen de voorkeur aan een mannelijke collega. In de groep die in de komende jaren uitstroomt vanwege FPU en pensioen zijn ook relatief veel mannen. Dit betekent dat het aandeel van mannen in de personeelsbezetting in de komende jaren waarschijnlijk daalt hoewel op dit moment de instroom van mannelijke personeelsleden de uitstroom nog steeds compenseert. Voor de bezetting van de managementfuncties gelden de volgende percentages: Bestuurscommissie: 61 procent is vrouw, 39 procent is man Landelijk: 29 procent is vrouw, 71 procent is man In december 2010 wordt van de twintig functies van directeur 65 procent door een vrouw vervuld (in 2009 landelijk 23 procent). Van de elf functies van adjunct-directeur wordt 55 procent door een vrouw vervuld. De feminisering van het onderwijs is ook daar zichtbaar. Instroom-doorstroom-medewerkers (ID) Eind 2010 zijn bij de Bestuurscommissie nog tien ID-medewerkers in dienst. Voor de bekostiging van de loonkosten is het schoolbestuur afhankelijk van de subsidie van de Gemeente Amsterdam. De loonkosten worden voor gemiddeld 85 procent gedekt en per kalenderjaar toegekend. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 17

18 De Gemeente Amsterdam heeft besloten om met ingang van 5 juni 2008 het beleid voor de In- en Doorstroombanen (ID-regeling) te wijzigen. De wijziging is bedoeld om de uitstroom naar regulier werk te bevorderen. In grote lijnen komt het erop neer dat kansrijke ID-medewerkers binnen een periode van negen maanden na 1 januari 2009 geacht worden op de reguliere arbeidsmarkt een baan te vinden. De loonkostensubsidie stopt dan ook op dat moment. Voor alle andere ID-medewerkers wordt de loonkosten subsidie met 10 procent per jaar verminderd. Voor de ID-medewerkers die nu nog in dienst zijn, geldt dat de loonkostensubsidie voor de komende zes jaar gegarandeerd is. De korting van 10 procent is niet van toepassing omdat de uitstroom in de afgelopen periode gemiddeld meer dan 10 procent van het bestand is. Er is opnieuw besloten de ID-medewerkers per 1 augustus 2010 in het risico dragend deel van de formatie (RDDF) te plaatsen omdat bij toekenning van een marktprofiel en daardoor beëindiging of substantiële vermindering van de subsidie namelijk pas tot ontslag kan worden overgegaan na plaatsing in het RDDF gedurende één schooljaar (1 augustus tot 1 augustus) Daarom is aan ID-medewerkers met een marktprofiel een intensief begeleidingstraject naar regulier werk aangeboden. In aanvulling op het traject is aan ID-medewerkers die daar behoefte aan hebben een cursus Nederlandse taal en rekenen aangeboden. De inspanningen om hen te begeleiden naar een reguliere werkplek hebben succes. Niet in de laatste plaats omdat ID-medewerkers daar ook zelf moeite voor doen. Een aantal ID-medewerkers zal permanent afhankelijk blijven van gesubsidieerde arbeid. Ze hebben om verschillende redenen weinig kans op regulier werk. Wij zullen hen alleen in dienst kunnen houden als de Gemeente Amsterdam garant staat voor de loonkostensubsidie. Bij de Bestuurscommissie gaat het om drie medewerkers. Als ID-medewerkers hun baan verliezen bij hun huidige werkgever stelt de Gemeente Amsterdam zich garant voor het vinden van nieuwe banen voor de ontslagenen. Voor de scholen bestaan alternatieven voor het inlenen van ondersteunende medewerkers bij Pantar voor een gunstig tarief zonder dat het schoolbestuur werkgever wordt Personeelsactiviteiten Op de volgende wijze is vanuit de Bestuurscommissie aandacht en zorg uitgegaan naar het onderwijspersoneel. Op alle scholen is uitvoering gegeven aan de IPB-kadernotitie. De directies voerden gesprekken met personeelsleden waarin de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal stond in relatie tot de schoolontwikkeling en de functiemix. Alle directies hebben de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken gevolgd. De medewerkers van het stafbureau waren vrijwel dagelijks beschikbaar om personeelsleden te woord te staan over rechtspositionele zaken. Elke startende leerkracht kreeg een standaardbegeleiding aangeboden van een van de onderwijsconsulenten. Dit aanbod bestaat uit een kennismaking, drie klassenbezoeken met nagesprekken, een afsluitend gesprek en een terugkomgesprek. Door het benoemen van de sterke punten en de verbeterpunten krijgt de leerkracht zicht op het eigen functioneren. De begeleiding richt zich vooral op de interactie met de groep en het pedagogisch-didactisch handelen. In 2009 hebben 24 leerkrachten dit aanbod gekregen. Niet alleen de startende leerkrachten kunnen een beroep doen op de onderwijsconsulent. In overleg met de directeur kan coaching, supervisie of video-interactie op maat worden verzorgd. Hiervan is in 2010 door 29 medewerkers gebruik gemaakt, waarvan zeven videotrainingen, twee maal supervisie, twee groepsbegeleidingstrajecten en achttien andere vormen van coaching. Daar waar extra zorg voor medewerkers nodig was, bijvoorbeeld in de vorm van reïntegratie-, begeleidings- en outplacementactiviteiten heeft de afdeling personeelszaken deze taken van de directies overgenomen. Er zijn twee studiebijeenkomsten voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs georganiseerd. Voor de interne begeleiders van de openbare scholen zijn er vijf studieochtenden geweest. Daarnaast waren er bijeenkomsten voor de intern begeleiders in het gehele samenwerkingsverband WSNS Amsterdam-Noord. Aan alle medewerkers is een kerstpakket uitgereikt. Op de dag van de leerkracht is er een kleine attentie voor het schoolteam naar alle scholen gestuurd. Het Schoolschrift, het blad voor alle medewerkers, verscheen vier keer. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 18

19 4.4. Ziekteverzuim Vanaf het cursusjaar is de doelstelling voor de hoogte van het ziekteverzuimpercentage op bestuursniveau: - een ziekteverzuimpercentage in 2011 vergelijkbaar met het Amsterdamse gemiddelde in het primair onderwijs -. Voor 2014 is de doelstelling een percentage onder dat van het Amsterdamse gemiddelde. Het ziekteverzuimpercentage in het Amsterdamse primair onderwijs was in 2008, gemiddeld 7,5 procent. Inmiddels is dat weer licht gestegen. Dat is overigens landelijk ook het geval. De cijfers in Noord laten ook in 2010 een lichte daling zien. Het schoolbestuur wil deze positieve tendens vasthouden. Dat vergt een intensieve samenwerking met de arbodienst. Het bestuur blijft samen met de arbodienst streven naar een verdere reductie van het ziekteverzuim. Daarvoor is in ieder geval nodig dat we de huidige vorm en intensiteit van dienstverlening van de arbodienst handhaven. Ziekteverzuim Amsterdam OSB Periode % 1 jaar % 1 jaar % 2 jaar Schooljaar ,21 11,80 Schooljaar ,35 11,28 Schooljaar ,97 9,52 Schooljaar ,27 9,49 Kalenderjaar ,52 8,73 Kalenderjaar 2009 onbekend 8,33 Kalenderjaar 2010 onbekend 7,22 9,77 Deze gegevens zijn gebaseerd op de kengetallen uit de centrale salarisadministratie van het onderwijspersoneel (CASO), zoals die jaarlijks aan de Stichting Vervangingfonds worden geleverd Ontwikkelingen, acties en aandachtspunten voor de komende vier jaar Personeelstekort Landelijk en ook stedelijk is er veel aandacht voor het (komende) personeelstekort in het onderwijs. Stedelijk is dit georganiseerd binnen de zogenaamde Initiatiefgroep Lerarentekort Amsterdam (ILA). In het primair onderwijs in Amsterdam is tot nog toe nauwelijks sprake geweest van een tekort. Zelfs lang tijdelijke vervangingen konden worden bezet. Wel kunnen/konden kort tijdelijke vervangingen moeilijk worden bezet. Per 1 augustus 2010 neemt de Bestuurscommissie deel aan de invalpool van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam, bureau INZET. Doordat regelingen om eerder te stoppen met werken onaantrekkelijker zijn geworden, blijft een aantal personeelsleden ook langer werken. De terugloop van beschikbare formatie kon worden opgevangen door het natuurlijk verloop. Tot nog toe behoeven er geen personeelsleden in vaste dienst te worden ontslagen. Scholen proberen wel talenten te spotten onder hun stagairs en deze te interesseren voor eventuele vacatures. Op deze manier wordt een deel van de instroom verzorgd. De verwachting van een tekort aan leerkrachten is inmiddels enigszins bijgesteld. Door de recessie zijn er meer aanmeldingen bij de PABO s. Bovendien dalen landelijk de leerlingenaantallen. In sommige regio s in Nederland daalt het leerlingenaantal zo drastisch dat afgestudeerde leerkrachten uit die regio s werk gaan zoeken in de Randstad. Toch blijkt dat er voor sommige vacatures minder kandidaten beschikbaar zijn. Dit geldt vooral voor leerkrachten in de bovenbouw en voor interne begeleiders. Per 1 augustus 2010 is bij de Bestuurscommissie opleiden in de school gestart, dit project zal de komende jaren verder worden uitgebreid. In de Federatie is een initiatief uitgewerkt waarbij per 1 augustus 2011 een IB-Academie wordt gestart. Het doel is om zelf talentvolle leerkrachten op te leiden tot interne begeleider. Ook in de bezetting van vacatures voor directeur zijn wel knelpunten geconstateerd. In de komende vier jaar zullen op basis van leeftijd nog drie directeuren uitstromen. De Bestuurscommissie neemt deel aan een kweekvijvertraject voor directiefuncties van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Uit de eerste lichting van de kweekvijver zijn inmiddels 3 kandidaten benoemd tot directeur. Bij de Bestuurscommissie vervangen twee kandidaten van de kweekvijver een directeur. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 19

20 Ziekteverzuim De doelstelling blijft om een ziekteverzuimpercentage in 2011 vergelijkbaar met het Amsterdamse gemiddelde in het primair onderwijs te halen. Het ziet ernaar uit dat dit in 2011 gehaald wordt. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Een deel van het oudere personeel heeft moeite met de invulling van hun functie. Zij kunnen zich niet meer aanpassen aan de veranderingen, hebben fysieke beperkingen en het ontbreekt hen aan motivatie. Doordat het onaantrekkelijker is geworden om eerder te stoppen met werken, zijn sommigen gedwongen langer door te werken. Met twee personeelsleden die om bovengenoemde redenen niet meer geschikt zijn om hun functie als groepsleerkracht uit te oefenen, wordt een detacheringconstructie in werkzaamheden buiten het onderwijs gevolgd tot aan het moment van FPU (flexibel pensioen en uittreden). Deze werkzaamheden leveren inkomsten die worden verrekend met de loonkosten. Dit beslaat een periode van maximaal twee jaar. De verwachting is dat er in de komende jaren zeker nog een aantal personeelsleden in aanmerking komen voor een dergelijke detacheringconstructie. Indien er signalen zijn dat individuele personeelsleden moeite hebben om hun werk met plezier uit te voeren wordt hen een kort traject aangeboden waarbij wordt ingezet op revitalisering, zodat zij met meer plezier en energie aan het werk kunnen. Dit heeft in de meeste gevallen succes gehad. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 20

Bestuurscomissie. Openbaar-Primair Onderwijs Amsterdam-Noord. Jaarverslag 2009

Bestuurscomissie. Openbaar-Primair Onderwijs Amsterdam-Noord. Jaarverslag 2009 Bestuurscomissie Openbaar-Primair Onderwijs Amsterdam-Noord Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1 Inleiding... 5 2 Management en organisatie... 9 3 Onderwijs en leren... 13 4 Personeel en organisatie...

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG School : Basisschool Marang Plaats : Angeren BRIN-nummer : 04UD Onderzoeksnummer : 81885 Datum schoolbezoek : 7 september 2006 Datum vaststelling : 28 november

Nadere informatie

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan Préambule De stad Amsterdam kent een grote diversiteit.

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Achtbaan, locatie Appelvink Plaats : Veenendaal BRIN-nummer : 13AN Onderzoeksnummer : 123184 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Wissel Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19VB Onderzoeksnummer : 126646 Datum schoolbezoek : 19 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Notulen GMR vergadering van 24 september 2013

Notulen GMR vergadering van 24 september 2013 Notulen GMR vergadering van 24 september Agendapunt: Omschrijving en eventuele toelichting: Door: MR belang Aanwezig: Natasja Buckens, Brenda Maas, Aukje Nooijens Jac Bastiaanse, Erica Davelaar, Maja van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO S.B.O. DE BALDAKIJN School : S.B.O. De Baldakijn Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 01KY Onderzoeksnummer : 101925 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2007

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert CONCEPT Jaarverslag MR 2015-2016 OBS De Wizzert Samenstelling MR Teamgeleding Yvon van der Heijden Rianne van der Loop (Secretaris) Oudergeleding Josien Verhoeven Rob van Rooij Nicole van Gerwen (Voorzitter)

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs Vleuterweide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 122452 Datum schoolbezoek : 31 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie