T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD"

Transcriptie

1 T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

2 / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde Schrans 35, Leeuwarden. Telefoon Bijkantoren te Leeuwarden, Stiens, Warga, Wartena en Wijtgaard.

3 1 DORPSBLAD "IT HAVENPYPKE" 20e jaargang, no. 115 februari/maart 1990 erschijnt 6 x per jaar edaktie: Joz.B. Roorda. Hoekstra-Siemonsma G. Hofstra-Koopmans... Vermeulen-Jorna T. Hettinga P. Stel pstra Redaktie-adres:. Cathstrjitte BW Wytgaard Tel Adm inistratie-adres: (ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aan meld ingen) 1. Hoekstra-Siemonsma A. Cathstrjitte BW Wytgaard Tel Abonnementen: Voor leden van Dorpsbelang f 17,50 per jaar. Overige abonnementen f 22,50 per jaar. Buitenland: f 30, per jaar. Losse nummers: leden f 2,-; niet-leden f 4,-. Betaling van abonnements geld: jaarlijks via toegezon den acceptgi rokaarten. Verantwoording: De redaktie is niet verant woordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de in zender dient altijd bij de redaktie bekend te zijn. Omslagontwerp: Piet Stelpstra 2 Van de redaktie 3 Schoolnieuws 4 De Wintermoanne... 5 Tafeltennisver. Wytgaard 8 Roemenié -aksje: grut sukses! 9 Slagge Alternatieve Elfstedentocht in Weissensee 73 Bond van Plattelandsvrouwen 75 Volleybal 76 Amnesty Teatergroep yn Wurdum 77 Politiek Café 78 Socié"teit "Klaver Aas" 79 Kruisvereniging Uit de oude kronieken 20 Burgerlijke stand Rattenissen Cirkel verdwijnt, Sybesma bijjft Woon- en dienstencentrum Wytgaard komt er.. 23 Internationale Vrouwendag 8 maart 26 WWS 27 Eet smakelijk (afl. 54) 29 "Lyts Mar Krigel" 30 Activiteitencommissie 37 Biljartclub "Oant No Ta" 35 Agenda-buro 36 Weekenddiensten huisartsen 37 INFORMA TIE-GIDS WYTGAARD Tekeningen: Dirk Vermeulen en Titus Hettinga INZENDEN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER:VOOR 1 APRI L 1990

4 VAN DE REDAKTIE... 2 Hei eeal:>u nllj71j72fz//.. VCL.J1 de jcl/i..en negenli-g! OVfZ/l.. i.ien jacl/i.. I:>chAijven we hei jacl/i ~acl/i.. voo//.. het zove//.. il:> zal e//.. nog hr~ wai wou//.. (al o/- rud VfZ/l..vu.i...1d) doo//.. onze //..~vierrnj kcl.j1alen J I:>loun en plal:>l:>en vloeien... 7och wo/l..dt doo//.. velen een JLijzondR//..e f1-e;lekenil:> acl.j1 deze datum gegevenj ieder op zijn man.i...e//.. J mel zijn vfz/l..langenl:>j vfz/i..wachtingenj hoop enz. enz. De ve//..cl.j1de//..ingen in de we//..efd volgen eijwcl/i.. in I:>neltRein-vaCLRi 0PJ vaaj" te I:>nel om te Rcel:>e/-ten wat de gevolgen e/?.vcl.j1 zullen zijn. UJaCL/I.. we ze/<ér/?. VCL.J1 kunnen zijn il:> dat het e/?. allemaal wera heef ande/?.i:> uil zal zien dan we nu denken ~gint voo//.. UJijtgaCL/I..d ook al wee/?. met een ve/?.ander.i...ng: dil jaa/?. wo/?.dt M.gonnen met de JJ.ouw VCL.J1 een woon- en dienl:>unc.eni/?.umj een unie/uz. ger...eu/l..ien.il:> in een "lytl:> I:>lidl:>-doa//..p". Nadat een /\.feine g/?.oep indiatie/--nrmfz/i..l:> in 1986 acl.j1 dil ka/?. wei JJ.egon (en- geluk/üg- niet wil:>un wamacl.j1 ze Kegonnen) il:> -na vel..e ve/?.gadl2//..ingenj ul..e/-oontjei:>j Kezo{2/<éRnJ typewe/?.kj /wp-l~/?.en en noem maa/?. op- acl.j1 de e (I:>oml:> lijdenl:>weg) wl2//..kzaamheden een eind gl2komen. Niet dat men nu op zijn lauwe/l..fzn kan /?.ul:>i12n (ve/?.gl2et het!)j macl/i.. hei I:>ta/?.tl:>chot voo/?. de JJ.ouw kan nu gelol:>t women en men kan JJ.eg-Ln.l7-en mel dl2 ve//..volg-p/?.ocedu /?.el:>. [en /-elicitai-i.e acl.j1 de I:>tichLing nc1ltl.r.nl:> de //..edajdie voo/?. de val:>moudl2ndheid en het uiteindelij/{fz /?.el:>ultaat il:> zeke/?. op zijn plaatl:>! "ft Havenpypke" J dat lange tijd wat aan de Z-Ljlijn hre/-t moeien I:>taCL.J1J hoopt in de toekoml:>t zijn aandeel in de in/-o/l..matie te mogen hejj.é.en. Dat het niet alleen unnenj mawi ook e.uiten kan I:>to/l..menJ hei (].en we.in jcl.j1ua//..i (en nu ook nogj te/?.wijl ik z.u tel:>ch/?.ijven il:> 't alwee/?. windk/?.achl 9) kunnen me//..ken. Veer!. I:>chade alomj macl/i.. zo ie zien zijn we er nog /?.edelijk vcl.j1a/- gekomen. Helaal:> gaat dit al1el:> ten kol:>u VCL.J1 ijl:>clujj. "T'ie/?. 7homal:>"J die al

5 3 ru.-e.t fl1e./lji.. weet WCWA ze met cd dat co~uti.e-ge.1d rwq./l.. toe modi -idee :.i.nveijl.e/i.r.n.uz..een kunijtijija-aan? Achu,rUn dit nutfij71e/l vindt u wevl.. onze "ad/i.r.ijijen-lijijt") wevl.. zoveel moge.fijk up-to-date. ~ocht.en VI.. nog touten.uz. de IJa m.enj:jie~g van A-eIJtWl.eJl.) ad/le.ijij.eji. e. d. zilt.e.n.) dan kan dat Cl.-Ueen z.i.}n omdat he.t nie.t aan d.e /Le.da/d.-i.e. iij doo/lgegeven. Wij wenij.en u veel leeijplez~ van hel (dit /~e/l niet zo dv{ ke) do/lp/)ilad.en) zoalij voo/lgaand.e jq./l...en het geval. waij w.<.j houd.en onlj zéé/l aana-.evof.e.n. VOO/L kopij) op welk L.e/L/Le...J/.. dan ook! P.S. SCHOOLrJIEUWS Beste lezers van het havenpypke zoals u weet hebben wy kerstkaarten verkocht en daar hebben wy dan ook 244 pakjes verkocht en wy hebben dan ook byna 500 gulden winst aan en daar hebben een voor het schaatsen nodig en de rest is voor kamp en nu weer helemaal wat anders de school word verbouwd niet helemaal nee alleen de muren en het dak nu weer een paar maanden turug juf jannie werd geopareerd ze is toen een lange tyd niet by ons geweest maar nu is ze ochtends er weer. We hebben nog één nieuwtje voor u. We weten precies hoeveel kinderen op school zitten. Het zijn er 52. Nu zijn we helemaal op. Veel groeten van de T.J. Roordaschool: Berber en Sjouke.

6 4 De Wintermoanne... Damp en wiet, gj~n /~omj~ t~oahi, De th~ome~ joui ~ oan: Sa gi~ jarwewa~h '90 yn'e iod~n. De ien~ dep~hje jag~ de o~, fiei hu~de wyn ~ tû.& hio~m, S~ n~a nei yn' e t~~zfvlh hod~. Nol-1-ik waa~ ha he~ de ~~, 1an dy kje1..cl cd.ju..ef gjin te~~, 1o~ de o~e ih'i iedocl/ul, af WfVL m~h. Hoe hil de ~/IJL aanh~h noch witte, tjat hn~ en ~~h ie1.hjui? Hja mihhe ii af U fang, dat 'h Wih. De iihiaan, ioq/dr./lhpfal{ to~ hwan en ~ljl, tjyn en wette~ huw' alle wif...&i lh deh dê~to~, ûndeh weiie~ hei? li iihtehtifvl k~igei ha gj~n kánh, 'i Behijoe~ tdfi huvfvl yn'e hf~p, HUHdhile~ij? lh "ii" dat dan nel! lt ioil/>jeguod hei af ut em, 't Snu/dokje koml tifvlhten.. U ~iid, No af mei in m~iidh g~oe1. Ç~i~ g~eiden ha neat fii, Dat dê~ no~ih dafje op komt, Dil wa~ joui dochh ej.c wof noed. De natoe~, 'i hat af:tyd ha wehl, Suud ha~ necl/ule n~ oan, fia~ wy te~~tef..je h~ dochh m~i Uh /~Unht. tjuni ~eed ~«Len.. wu~dt de/l fir.f7.. tfuch:t af!. m~ hu~de~ ce~ 'ii..ih Dat mei ie meilhjen ~h dochh ~n ge.unht! :J. R.

7 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA o arren 31 WIJTGAARD TEL * In- en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij * A.P.K. keuringsstation r ~ WIRDUMER AUTORIJSCHOOL * Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen * Herscholingscursus in neutrale auto's * Ver,lenging van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel A V Wirdum Tel.: 't Is niet duur stap bij V.D. WOUDE achter het stuur.

8 r-- A , Open: dinsdag donderdag DE L YTSE WINKEL baby en peuterkleding 11 wenskaarten sieraden aardewerk kleine kadootjes uur uur Alie Deelstra Buorren 23, Wytgaard, tel _934 r) AKTUElE BROEKEN met minimaal foutje slechts f ItO, = B(JORRlN 28 WYTCAAR,O tel. 2718

9 FELTENNISVERENIGING WYTGAARD -~~~ ~eer wat berichten van onze tafeltennisvereniging. = zijn weer volop in training en bezig met de competitie. _ ebben een nieuwe trainer en wel de heer Mursan uit ~-3chten. Nu we al weer een tijdje training van hem ~ 2J en gehad, kunnen we merken dat wij al weer een heleboel J'~geleerd hebben. e hebben twee teams die competitie spelen. Eén team :3 eelde tot december in de derde klas; door ziekte van =-ze beste speler, Robby Galama, degradeert dit team naar de vierde klas. Het andere team speelt in de.':jf e klas... at wel even vermeldenswaard is; 20 jaar geleden 1S ce tafel tennisvereniging opgericht en vanaf de oprichting ':5 Robby Galama al lid van onze vereniging. Hiermede. an harte ge felici teerd, Robby en we hopen jou nog lang E_5 lid bij ons te hebben. L e en wat uitslagen van verschillende toernooien, december hebben wij een badmintontoernooi gehad. ~2 opkomst was grandioos, er waren 25 teams. Doordat -0 opkomst zo groot was is het de bedoeling dat wij co:> 2e badmintonavond op vrijdag 30 maart om 7 uur zullen =8 innen in plaats van om 8.30 uur. Hierover komt nog t.z.t ~ bericht te hanoe~ in dedwinkel en de Twirre. :2 u1ts1agen van de 1e avon : ~ prijs Tjeerd Jongbloed en Sytske Jellema _8 p ijs Hans de Ruiter en Annie de Bruin ~~ prijs Gabe Bruinsma en Renate Hoekstra prijs André Blümers en Gonde Boersma -- prijs Appie de Ruiter en Lolkje de Ruiter ;:> rijs Simon reersema Hoekstra en rerrina Bijma e prijs Jappie Mulder en ytje Mulder prijs Robby Galama en Corry Wever,e prijs Wim Schuurman en Esther Schuurman. - fantastische prestatie was dat Hans de Rui ter, een.~~ de oudste deelnemers, samen met Annie de Bruin de ~ _..eede prijs won. -~ elijk kunnen wij op 30 maart weer zo I n grote opkomst e _:.ach ten. 5

10 6 Taptoe toernooi. 30 december hebben W1J het taptoetoernooi gehad. Dit gaat uit van het blad Taptoe dat de kinderen via school kunnen krijgen. Alle kinderen mogen hier gratis aan deeln~me~. Ook worden hier meerdere dorpen uitgenodigd en dlt Jaar deden Weidum en Wirdum ook mee. In totaal deden er.30 kinderen mee. Het werd een he Ie mooie middag en alle klnderen zijn druk bezig geweest. Groep 5 en 6, 8 deelnemers Ie Hendrik Kooistra Weidum 2e Maria Reitsma Wirdum 3e Jan Pieter de Boer Weidum Groep 7, 10 deelneme~s Ie Antony v.d. eer ~ijtgaard 2e Sjouke Jorna ijtgaard 3e Wietse Castelein irdum Groep 8, 12 deelnemers Ie prljs Pepijn v.binsbergen Weidum 2e prijs Tjerk Kooistra Weidum 3e prijs Durk Reitsma Wirdum. De eerste prljswinnaars kunnen nog meespelen met een groot toernooi dat gehouden wordt op 31 maart n kkrum. Dorpstafeltennistoernooi. 4 februari hadden W1J ons toernooi weer,. aarvan de opbrengst voor onze 2 geadopteerde ~inderen was. De deelname was zéér goed. 20 kinderen speelden van hal f 10 tot 12 uur. 40 senioren speelden van 12 tot 6 ur. Wij hadden er een grote verloting bij ~aar ~ij maar liefst 101 prijzen beschikbaar voor hadden. De mensen die ons de prljzen hebben geschonken, o.a. de leden, winkels en nog andere gulle gevers willen wij heel hartelijk bedanken I Natuurlijk ook onze hoofdsponsor 5ible v.d.heer niet te vergeten: heel hartelijk bedankt, evenals de kleinere sponsors. Prijswinnaars: Jongste kinderen: Ie prijs Gradeke Terra 2e prijs Katrien Jorna Middelste kinder Ie prijs Antony v.d.meer 2e prijs Berber Roorda

11 7 Oudste kinderen: Ie prijs Watze Roorda 2e prijs sipke v.d.meer 50 + Ie prijs Dhr. Hoogland 2e prijs Mevr. Galama Recreanten: Ie prijs Griet v.d. Veen 2e prijs Marian Hettinga Geoefende Recr. Ie prijs SibIe v.d.meer Geoefenden 2e prijs Yvonne Hettinga Ie prijs Ids Boersma 2e prijs Alex Rodenhuis Zeer geoefenden: e finale tussen Joop Andringa en Bertus Blümers ging in 5 sets. Bertus Joop Ie set e set e set 'e set :>e set Ie prijs: Joop Andringa 2e prijs: Bertus Blümers. Doordat alle loten verkocht waren en door de gif (en hebben we ruimschoots het bedrag gehaald voor onze geadopteerde kinderen. ~et dit goede resultaat zijn wij ontzettend blij en hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien. amens de tafeltennisvereniging, da Liezenga-Blümers.

12 8 ROEMENIE - AKSJE: GRUT SUKSES! In telefoantsje ut Wur-dum:" Doch jimme ek mei'!" "Jawis, fansels dogge wy mei!" Doe gong it baltsje oan ft r-oljen. In pear jonger-en opbelle en in pear "sterke" mannen. En eltsenien reagearre like spontaan. In spandoek makke, blêdtsjes by de do rren lans! En sneon 30 desimber 1989 waerd mei in fracht~ein alle guod ophelle. Safn 54 "voedselpaketten", in berch klean, tekkens, ensafuorthinne. En ek noch in moai bedrag fan i=_~q±=. Fantastisch Wytgaard! Betanke! Boukje & Froukje.

13 TENNIS-AKKüMüDATIE "JELLUM" - KüBI en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.:OSI06-S69 voor alle Transporten, speciaal Veevervoer ~ BUORREN 64 Tel JI-IC

14 11.,~ friedrichs / p &r architectuur- fotografie bedrijfsfamilie- brédyk 171 huwelijks bw wirdum (td.) theate"eportages telefoon paul friedrichs * Gratis vergroting bij inlevering van uw filmrol.

15 9 SLAGGE... Yn de twadde helte fan 1989 binne der yn us doarp hiel wat "motormuizen " by kommen. Foar harren moterrydbewiis slaggen: Theo van der Werff Corry loma Guus van der Linden Adelma Hoekstra Michael Bakker Marijke Tiesema Suze van der Linden Truus loma Daniël Span Allegearre lokwinske hjirmei en "skeur" foarsichtich!

16 10 ALTERNATIEVE 11-STEDENTOCHT IN WEISSENSEE... Gepakt en gezakt stonden we dan 's zaterdags 27 januari klaar om met de bus naar Oostenrijk te vertrekken. Deze dag gingen zeven bussen uit Nederland met zo'n 350 mensen naar Weissensee. De dinsdag daarop zouden dan nog eens een dikke 30 bussen volgen. En dan gingen ook nog een aantal personen op eigen gelegenheid. Met een drietal tussenstops ging het in een ruk door. Ik moet zeggen dat de busreis mij bijzonder is meegevallen, hoewel 15 uur in de bus is niet niks. Aangekomen in Weissensee bleek dat het ook daar niet erg winterde. Was het met Kerstmis begonnen te vriezen (in 3 dagen tijds een ijslaag van 13 cm!) op donderdag 25 januari ( die dag dat het hier zo stormde) keerde het tij. Het regende zondag 28 januari en het ijs was bedekt met een laag water. Een aantal fanatiekelingen liet zich echter niet weerhouden en ging toch het ijs op om te schaatsen. Wij niet.

17 11 s ~aandags was het beter weer en konden we naar hartelust -chaatsen op een meer van 12 km. lengte, omgeven door groene bergen. Jammergenoeg lag er geen sneeuw, maar wij kwamen er o te schaatsen. Op deze manier kunnen wij ons goed voorbereiden op de Alt. 11 Stedentocht die vrijdags voor de rekreatie schaatsers en zaterdags voor de wedstrijd schaatsers ehouden zou worden. Helaas gooide de natuur roet in het eten. Vanwege het feit dat het sedert een week weinig tot niets vroor, moest de organisatie een nieuw parkoers uitzetten. Was het oorspronkelijk de bedoeling om op het grote ~eer 8 ronden van elk 25 km. te laten verrijden, dit kon niet doorgaan omdat de Oostenrijkse politie het verboden had oldat men het onverantwoord achtte i.v.m. de betrouwbaarheid van het ijs.(dit meer is 100 m. diep)! Het alternatief was 20 ronden van elk 10 km. op een aangrenzend kleiner (ondie ~er) meer. Dit was wel vertrouwd. Zo deed Gretha 100 km. en ik de 200 km. Aangezien wij ons Goed voorbereid hadden leverde dit geen problemen op. Gret a aeed er 4! uur over en ik 7! uur. De winnaar van de rereatie tocht zou de 200 km. in ongeveer 5! uur verreden ebben. Hiermee zou hij sneller zijn dan de winnaar van vorig jaar van de wedstrijd, Dolle Dries. Het vermoeden bestaat dat hij een ronde te weinig gereden zal hebben. Het aantal ron den moesten wij nl. zelf bijhouden, omdat stempelen teveel oponthoud en mogelijk veel water op het ijs zou opleveren. ~aar ja, door te weinig te schaatsen beduvel je jezelf. Hadden wij goed tot redelijk ijs, de wedstrijd schaatsers troffen het slechter. ~ij hadden het ijs van het kleine meer behoorlijk kapot ge reden en daarom had de organisatie voor de wedstrijd schaat sers voor de zaterdag een parkoers van 10 km. achter op het rote meer uitgezet. Nadeel was dat het nogal veraf was: o er ijs een kwartier schaatsen, over de weg 85 km! (bergen). oordeel zou zijn dat wanneer de zon zou doorkomen het ijs niet zacht zou worden, zoals op andere gedeelten van het ~eer wel zou gebeuren, omdat het achterste deel van het meer oeheel door bergen is omgeven en er geen zon komt. Het is e dan ook bijzonder koud. Doch, 's avonds en 's nachts re

18 12 gent het. Het gevolg is dat het water weer opvriest. Wanneer de schaatsers het ijs opstappen is het net of er glas breekt: de scherpe ijzers snijden het dunne laagje ljs open, waardoor het één en al water wordt. Het is niet verantwoord om de schaatsers van start te laten gaan. Rein Jonker zegt het zo: "Asto falst bisto strûpt as in iel" en ziet af van deelname. De organisatie stelt de wedstrijd 2 uur uit en kort bovendien de wedstrijd 50 km. in. In de tussentijd wordt de bovenlaag weggeschrapt, waarna men van start gaat. Winnaar van de 150 km. wordt Jan Oliemans in een tijd van 3 uur 46 min. 45. Al met al heeft de natuur de organisatie parten gespeeld, waardoor gezocht moest worden naar alternatieven. En dan gokt men natuurlijk wel eens mis. Ondanks de (te hoge) temperatuur kan ik zeggen dat de trip voor ons geslaagd genoemd mag worden. Voor herhaling vatbaar. Na weer een reis van 15 uur arriveerden wij 's zondags 4 februari tegen half 11 's avonds in Leeuwarden. Volgend jaar weer' Thijs Hofstra. Elfsteden-estafetLeloop op 16 juni Noteer deze datum. RUI LEN * * * VERKOOP * * * KOOP * * * HOEK Voor af te halen: een keukenkastje, een bloembak, wasteil, kookplaat (gas), TV tafel, enz. tel

19 Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOLIE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon

20 TRANSPORTBEDRIJF JAN DE RUITER&zN. WIJTGAARD, Pundyk 11 tel /1440 gespecialiseerd in het egaliseren van wegen en erven. GRIND - MIJNSTEEN GEBROKEN STEEN HYDROSLAKKEN GEBROKEN ASFALT de juiste maat! vindt u bij de vakman --- zand - betontegels - woudgrond o GROTE MATEN pantalons kostuums * overhemden * sport- Im maat 49 kolberts * sokken I.m maal 62 ' h Im. maat 47 * ook voor werkkleding overals-stofjassen blauwe broeken en jasjes

21 DE BOER de speelboom Schrans 94 Leeuwarden Tel.: ************** Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed WIJ VERZORGEN AANLEG, ONDERHOUD VAN: "* electro licht, kracht, signaal- en besturingsinstallaties "* energiebesparende regelapparatuur "* pompen en motoren e.d. "* tevens verkoop en reparatie van alle merken huishoudelijke apparaten en verlichting G gespecialiseerd in technisch bedrijfsonderhoud TH. BEEKHUISSTRJITTE AS WIRDUM TEL S B.V. INSTALLATIES (llte1o ~ Urne van elektrotechnische ondernemers *24-uurs service *geen voorrijkosten

22 Voor: * Slooponderde len * Inkoop sloopauto's Pundyk 4 Wijtgaard.~ :..' Tel RINSMA'S AMBACHTELUKE Nieuwestau 19 tel Nw. Oosterstraat 8 tel EleEN WORSTMAKERIJ Onze specialiteit: turf-gerookte droge worst

23 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plattelandsvrouwen, acww Overzicht aktiviteiten: 14 december: Op deze laatste avondbijeenkomst van het jaar 1989 begon de avond voor een dertigtal vrouwen met een gezellige koffietafel. Na de maaltijd werd de avond in de met kaarslicht en met een kerstboom versierde bovenzaal voortgezet met de schrijfster Akky van der Veer uit Marssum, die voorlas uit eigen werk. Akky van der Veer haar boek:"zwart/wit" is bekroond met een prijs (vlag en wimpel). Het boek is oorspronkelijk in het Fries geschreven en heeft dan de titel:"swart/wyt". Uit dit boek leest de schrijfster enkele hoofdstukken voor. Het als een dagboek geschreven boek gaat over een meisje van 16 jaar, Femke, dochter van een ongehuwde moeder en opgegroeid bij haar grootmoeder, beppe Styn. Na de pauze las Akky gedeeltes voor uit de 3 delen van "Frou Hilarides". Met Baukje Wytsma en Jaap Oosterwijk (muziek) heeft zij 3 jaar lang tijdens de "Sutelaksje" de basisscholen bezocht met dit boek. Elk jaar was er een ander thema, maar wel dezelfde hoofdrolspelers. In het eerste boek gaat Frou Hilarides uit Poppenhuzen met de hond "Bulle" en de kat "Ansjelyk" naar Parijs. In het tweede boek richt Frou Hilarides een museum voor moderne kunst op en het derde boek had als thema: "Fierder sjen as dyn noas lang is". Alle personen en dieren beleven vele avonturen: iedereen zat geboeid te luisteren naar deze verhalen over Frou Hilarides maar ook vooral de verhalen over Bulle en Ansjelyk, die Akky van der Veer, ondanks een lichte verkoudheid, zo mooi naar voren bracht. De avond werd besloten met iedereen Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

24 14 9 januari 1990: Jaarvergadering. ~a de opening, notulen, jaarverslag en verslag penningmeester vond er een bestuurswisseling plaats. Froukje Straatsma ver liet het bestuur. Voor haar en voor de nog openstaande vakature van vorig jaar werden in het bestuur gekozen mevr.w.bruinsma en mevr. C. Zevenhuizen. Van Froukje werd o.a. met het aanbieden van een ikebana-bloemstukje afscheid genomen. Froukje op haar beurt biedt onze afdeling een vignet aan. ~a het officiële gedeelte volgde een pauze, waarna mevr. Schippers ons dia's liet zien van haar reis door China. Via een kaart van China laat mevr. Schippers ons eerst zien welke route zij, meestal per vliegtuig, hebben afgelegd. Alle grote steden die ze hebben bezocht hadden meer dan een miljoen inwoners. Van elk van deze steden hebben we prachtige dia's gezien o.a. Honkong, Peking, Shanghai. China is een dictatoriaal geregeerd land, een democratie zoals wij die hebben, hebben zij nooit gekend. De Chinezen zijn heel inventief en beslist niet primitief, aldus mevr. Schippers. Het leven en werken gebeurt op straat. De steden zijn propvol. In de stad heeft elke inwoner 6m 2 ter beschikking. Er wonen 1200 miljoen mensen in China, maar alles was zeer schoon. Arbeidskrachten zijn er voldoende aanwezig. Mooie dia's hebben we verder gezien van boeddhistische tempels, pagode's, boeddhabeelden, versierde huizen, de Chinese muur en van het porseleinen leger van de eerste keizer van China en door het enthousiasme van mevr. Schippers was het een boeiende avond. A.Fopma. Gevraagd: Dhr. Jan Kingma te Bemmel had graag een foto en bidprentje van zijn vader Ynte Sakes Kingma, gestorven in Ynte was gehuwd met Tjitske van Balen uit Wijtgaard. Dhr. Jan Kingma is nl. in de oorlog alles kwijtgeraakt. Wie kan hem helpen? A.Terwisscha van Scheltinga Bornialaan ls A 9024 EM Weidum.

25 VOLLEYBAL VOLLEYBALSTANDEN. Dames 3e klas A Dames 4e klas A Dames Se klas A DHC \"'ytgaarcl DETO DETO TIETJERK GROUW ORBI ORBI DETO \.,'YTGAARD KDO TIETJERK UDI MEP ICARUS ANIMO BRON STARS GROUW GROUW DHC ORBI HARDEGARIJP GROU\'" UDI AEGON \"'EIDUM LEEVOC OREI GROUW WYTGAARD LEEVOC DETO GROUW LEEVOC ORBI Dames Se klas B Heren 2e klas Heren 3e klas B \'. YTGAARD ICARUS HARDEGARIJP HARDEGARIJP ANIMO LEKAS DHC ORBI DHC IC RUS LEEVOC GROUl", Dno HARDEGARIJP SSS GROUH WYTGAARD ANIMO A~II BRON STARS ORBI GROl,\\ DETO \ntgaard TA\FRIES DETO BRON STARS WYTGAARD ORBI ORBI DETO g UOI DHC l

26 16 AMNESTY TEATERGROEP YN WURDUM Der sil wol net folle minsken yn Wytgaard wêze dy't de namme Amnesty International neal seit. Fanut \~ytgaa rd wurde der al jierren troch Thûsskriuwers brieven ferstjoerd oan regearings, om minsken dy't ûnskuldich yn de gefangenis sitte en faak martele wurde hij te krijen. VOOR I8ABELLA EN En yn desimbe r '89 is der in AL DIE NAAMLOZEN kaarte-aksje west, der binne doe 300 kaarten oan gefangenen skreaun. Op 8 maa rt oansteande kinne jo op in hiele oa re Idze 'n' e kunde komme mei it wurk fan Amnesty-International. D s let nammentlik de "Amnesty Theatergroep Friesland" b:: houx it stik "Voor Isabella en al die naamlozen". Amnesty hat tsien theatergroepen yn it hiele lan. Dêr Ç 's dy ût Fryslan yn 1988 oprjuchte en dêrmei de jong te. a se ferline jier foar de jiergeörkomste fan AmnesLy 1. _e..._ tional ûtnoege wiene, fûnen de spilers dan ek in hie e e Isabelle is in fleurich jongfaam mei blauwe eag n en l~ C.L hier. Mar it regym fan it lan dêr't Isabelle wenne linnich minsken mei donker hier en donkere eagen. Bo pe wol dat regear dat de minsken yn grize of swarte klea~ ne en Isabelle wegert dat.

27 't Leven kan toch Super zijn Boonstra's Superdorpsmarkt * Greate Buorren 9 - Wirdum, tel Annex postkantoor.

28 ==, 11 Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard Tel Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden ~trn ~]hl frniid~ ~~[))IE cdl (Q)rr}p)~~ceIID frrrlulmtil lrwrririrje~~ ~njfr~<8l<8lrrcdl Voor het hllren van zjal akkommodatie in het dorpscentnim "De Twirre"kllnlll (('recht bij de beheerster, mevl W. de Ruiter-Talsma, Buorren 42, Tel of 2600

29 17 Hja komt yn de finzenis te lane, derft se jierren lang yn bliuwt. In proces kriget se net en har famylje wit net werft se is. De minsken fan Amnesty-International witte it wol en be stookt it regear mei brieven. Isabelle komt frij, net om't it regym fan gedachten feroare is mar de autoriteiten wolle in goede beurt meitsje foar de wrald oer. "Isabella en al die naamlozen" is in yngripend stik. De tagongspriis is j2,50 en jo krije der in kop kof je op ta. Amnesty-International Wurkgroep Ferrina Bijma Myn Dykstra. POLITIEK CAFE Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn in ons land op 21 maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke par tijen en ook die partijen die meer gemeente-belangen-partij zljn, dan dat ze politiek bedrijven, komen in aktie. Daarom dan ook dat op 15 maart om 8 uur in café Duhoux een politieke discussie avond wordt gehouden. De organisatie gaat niet uit van een bepaalde partij, maar is op algemene basis, in overleg van de verschillelide ge meentelijke partijen. Gedacht wordt aan een forum, waaraan leden meewerken die gedegen kennis hebben van de dorpsproblematiek en in het bijzonder V30 de Leeuwarder dorpen. Hopelijk zal de avond bijdragen aan de politiek bewustwording van de kiezer. Dit is een voorlopige aankondiging. Te zijner tijd zal hier op nog worden teruggekomen met namen van forumleid(st)er en medewerk(st)ers. Maar wilt u alvast donderdag 15 maart noteren. Oant sjen dan, yn café Duhoux. De organisatoren.

30 18 - UTSLAGEN EN YNFORMAASJ E SOCIETEIT "KLAVER AAS" 2 dec. de Grutte Ie Auke van Balen Cor v.d. Veen 2e Foppe Jorna Hans Ypma 16 dec. de Grutte Ie Trees Hemstra Aan de Haan 2e Sibble v.d. Meer Antoon Jorna 30 dec. de Grutte Ie Willy de Bruin Frens de Ruiter 2e Douwe Leistra Joop Swart 3e Guus Hoekstra Marcel Hoekstra Troast Ie Frits Hoogland Jeroen Hemstra 2e Jelle v. Balen Aan de Haan Troast Ie Hans Ypma Wietse Jorna 2e Tjits Hoogland Frits Hoogland Troast Ie Auke v. Balen Simon v.d. Berg 2e Gerard Jorna Frits Hoogland 3e Theo \vestendorp Sjoerd Visser Poedel Ie Tjits Hoogland Lodewijk de Bruin 2e Gerard Jorna Jan Hoogland Poedel Ie Franskje de Boer Foppe Jorna 2e Afke Leistra Durk Hoekstra Poedel Ie Tjitske v.balen Wietse v.d. Berg 2e Ar jen Smit Piet de Jong 3e Janny Schuurman Floris Jorna 13 jan. de Grutte Ie Hans de Ruiter Lodewijk de Bruin 2e Jelle v. Balen Arjen v. Balen Troast Ie Koos Hemstra Robby Galema 2e Willy de Bruin Bert de Ruiter Poedel Ie Hilly Hoogland John Hoogland 2e Tjits Hoogland Sibble v.d. Meer 27 jan. de Grutte Ie Jel1e v. Balen Aan de Haan 2e Douwe Leistra sieger Dykstra Troast Ie Jappie Schuurman Doeke Schaafsma 2e Joop Swart Jan Brinksma Poedel Ie Frits Hoogland Wietse Jorna 2e Franskje de Boer Willem Hemstra Puntenklassement om Joop Swart 10 pnt. Hans Ypma 9~ pnt. Ie \vikselbeker: Freerk de Boer Frits Hoogland 9 pnt. 9 pnt.

31 19 regionale kruisvel'ieniging friesland-noord Vooral voor huisgenoten van een zieke kan deze cursus nuttig z'jn. In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - hoe verzorgt u een zieke thuis. - hoe wast, tilt u de patiënt. - hoe maakt u het bed handig op. welke materialen gebruikt u bij de verzorging. Data: 12, 19, 26 maart, 2, 9 april. Tijd: uur. Plaats: Wijkgebouw Grouw, Wilhelminastraat 1. Kosten: Bijdrage koffie/thee. Aanmelden/informatie: tel , ma.-vrijdags tussen uur. Vóór 28 februari. Geboren februari Tjitske d.v. Jildert Jorna 36 jaar, timmerknecht en Jitsche Kooiker te Wijtgaard. Jelle Z.v. Tjeerd de Jong 24 jaar, veekoopman en Tjitske Sijbrandy te Wirdum. Geboren maart Geertje d.v. Herre Renia 32 jaar, arbeider en Wijbrigje Dijkstra te Wirdum. Grietje d.v. Lolke Miedema 34 jaar, arbeider en Rinske,'-outers te Wijtgaard.. Jan Z.v. Cornelis Boekerna 33 jaar, arbeider en Rinske Tekstra te Wijtgaard.

32 20 J} ur.!jerljj ", an~ Geboren. 20 Dec. Hedzer zoon van Benny en Jitske Jongbloed broertje van Marijke, Ike en Harm. 24 Jan. Rixt Welmoed dochter van Pier en Annie Meinderts Jorna, zusje van Rutger. Onze felicitattes. Huwelijksjubilea. Op 2 febr. waren Jan en Saakje Brinksma 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd ook voor Johannes-Marian, Roelof en Janette onze gelukwensen. i\dreswijziging. De fam. H. Zwart heeft de Hegedyk en ook Wijtgaard verlaten. Wij wensen hen veel geluk in hu~ nieuwe woonomgeving. Verzorgingshuis Abbingahiem, kamer 511 te Leeuwarden. Overleden 26 December is in het M.C.L. te Leeuwarden overleden mevr. Ymkje Hettinga v.d.werf echtgenote van Klaas Hettinga, de laatste jaren woonachtig aan de legedyk te Wirdum. Wij wensen dhr. Hettinga en de kinderen sterkte om dit verlies te dragen. RATTENISSEN... Even een vervolg op de "Muizenissen" in het vorige "Havenpypke". De dorpelingen hoeven niet meer naar het vreemde voorwerp uit te zien. Hel is al gevonden door de vrouw des huizes zelf. En ze heeft ook de rat er mee gevangen' Tot twee keer heeft hij het ding weggesleept. Maar de derde keer was het raak: toen lag het beestje dood naast de val. En in de kelder deed er zich nog één te goed aan de aardappelen. Ze werden netjes geschild en het midden werd er uilgevrelen. Maar die is door vergif om het leven gekomen. En nu zijn we er gelukkig van af. WanL ratten in je huis is niet best. J.G.

33 000 EN BA.N/( ~~ 1:.,.. BAKKERIJ BOKSUM tel FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN twee maal in de week bij u voor de deur. JAN en ALlE TIJSELING Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fruitmanden

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Zeventiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 4-1 december april 20112013 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29 41 61 Tel: 29

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 31e jaargang nummer 3 MAART 2013 De Buitenschool gaat verhuizen. Door Jitske Bruinenberg Centrale hal Al vanaf

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster

mededelingen voor de Beemster Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum: 2/3 april 2011. De kopij voor het volgende nummer

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten nummer 58 Afscheidsinterview met Thomas van Duin Foto: FransHoekFotografie Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten door Margot Lodewijk Dodenherdenking in de wijk 4 mei - 19.00 uur Herdenkingsboom Zeemanlaan

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden!

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! archipel willemspark & november 2013 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Vieze lucht happen www.archipelwillemspark.nl en de Javastraat voor

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

bunker voor de eerste keer in te vertelt Prins die als eerste de muurschilderingen ontdekte. Tenminste, later bleek dat de

bunker voor de eerste keer in te vertelt Prins die als eerste de muurschilderingen ontdekte. Tenminste, later bleek dat de WEEKBLAD VOOR Castricum Bakkum Akersloot Limmen Tel. 0255-520456 10 december 2014 www.castricummer.nl 12 ZONNEPANELEN? Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00-18.00 uur. bunker voor de eerste keer

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Colofon - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum 0518-452

Nadere informatie

Op naar de 3e Diabetes

Op naar de 3e Diabetes 40e Jaargang, nr. 21 19 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Op naar de 3e Diabetes Classic Martijn Verschoor van 24 mei Brandweer rukt uit

Nadere informatie