T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD"

Transcriptie

1 T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

2 / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde Schrans 35, Leeuwarden. Telefoon Bijkantoren te Leeuwarden, Stiens, Warga, Wartena en Wijtgaard.

3 1 DORPSBLAD "IT HAVENPYPKE" 20e jaargang, no. 115 februari/maart 1990 erschijnt 6 x per jaar edaktie: Joz.B. Roorda. Hoekstra-Siemonsma G. Hofstra-Koopmans... Vermeulen-Jorna T. Hettinga P. Stel pstra Redaktie-adres:. Cathstrjitte BW Wytgaard Tel Adm inistratie-adres: (ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aan meld ingen) 1. Hoekstra-Siemonsma A. Cathstrjitte BW Wytgaard Tel Abonnementen: Voor leden van Dorpsbelang f 17,50 per jaar. Overige abonnementen f 22,50 per jaar. Buitenland: f 30, per jaar. Losse nummers: leden f 2,-; niet-leden f 4,-. Betaling van abonnements geld: jaarlijks via toegezon den acceptgi rokaarten. Verantwoording: De redaktie is niet verant woordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de in zender dient altijd bij de redaktie bekend te zijn. Omslagontwerp: Piet Stelpstra 2 Van de redaktie 3 Schoolnieuws 4 De Wintermoanne... 5 Tafeltennisver. Wytgaard 8 Roemenié -aksje: grut sukses! 9 Slagge Alternatieve Elfstedentocht in Weissensee 73 Bond van Plattelandsvrouwen 75 Volleybal 76 Amnesty Teatergroep yn Wurdum 77 Politiek Café 78 Socié"teit "Klaver Aas" 79 Kruisvereniging Uit de oude kronieken 20 Burgerlijke stand Rattenissen Cirkel verdwijnt, Sybesma bijjft Woon- en dienstencentrum Wytgaard komt er.. 23 Internationale Vrouwendag 8 maart 26 WWS 27 Eet smakelijk (afl. 54) 29 "Lyts Mar Krigel" 30 Activiteitencommissie 37 Biljartclub "Oant No Ta" 35 Agenda-buro 36 Weekenddiensten huisartsen 37 INFORMA TIE-GIDS WYTGAARD Tekeningen: Dirk Vermeulen en Titus Hettinga INZENDEN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER:VOOR 1 APRI L 1990

4 VAN DE REDAKTIE... 2 Hei eeal:>u nllj71j72fz//.. VCL.J1 de jcl/i..en negenli-g! OVfZ/l.. i.ien jacl/i.. I:>chAijven we hei jacl/i ~acl/i.. voo//.. het zove//.. il:> zal e//.. nog hr~ wai wou//.. (al o/- rud VfZ/l..vu.i...1d) doo//.. onze //..~vierrnj kcl.j1alen J I:>loun en plal:>l:>en vloeien... 7och wo/l..dt doo//.. velen een JLijzondR//..e f1-e;lekenil:> acl.j1 deze datum gegevenj ieder op zijn man.i...e//.. J mel zijn vfz/l..langenl:>j vfz/i..wachtingenj hoop enz. enz. De ve//..cl.j1de//..ingen in de we//..efd volgen eijwcl/i.. in I:>neltRein-vaCLRi 0PJ vaaj" te I:>nel om te Rcel:>e/-ten wat de gevolgen e/?.vcl.j1 zullen zijn. UJaCL/I.. we ze/<ér/?. VCL.J1 kunnen zijn il:> dat het e/?. allemaal wera heef ande/?.i:> uil zal zien dan we nu denken ~gint voo//.. UJijtgaCL/I..d ook al wee/?. met een ve/?.ander.i...ng: dil jaa/?. wo/?.dt M.gonnen met de JJ.ouw VCL.J1 een woon- en dienl:>unc.eni/?.umj een unie/uz. ger...eu/l..ien.il:> in een "lytl:> I:>lidl:>-doa//..p". Nadat een /\.feine g/?.oep indiatie/--nrmfz/i..l:> in 1986 acl.j1 dil ka/?. wei JJ.egon (en- geluk/üg- niet wil:>un wamacl.j1 ze Kegonnen) il:> -na vel..e ve/?.gadl2//..ingenj ul..e/-oontjei:>j Kezo{2/<éRnJ typewe/?.kj /wp-l~/?.en en noem maa/?. op- acl.j1 de e (I:>oml:> lijdenl:>weg) wl2//..kzaamheden een eind gl2komen. Niet dat men nu op zijn lauwe/l..fzn kan /?.ul:>i12n (ve/?.gl2et het!)j macl/i.. hei I:>ta/?.tl:>chot voo/?. de JJ.ouw kan nu gelol:>t women en men kan JJ.eg-Ln.l7-en mel dl2 ve//..volg-p/?.ocedu /?.el:>. [en /-elicitai-i.e acl.j1 de I:>tichLing nc1ltl.r.nl:> de //..edajdie voo/?. de val:>moudl2ndheid en het uiteindelij/{fz /?.el:>ultaat il:> zeke/?. op zijn plaatl:>! "ft Havenpypke" J dat lange tijd wat aan de Z-Ljlijn hre/-t moeien I:>taCL.J1J hoopt in de toekoml:>t zijn aandeel in de in/-o/l..matie te mogen hejj.é.en. Dat het niet alleen unnenj mawi ook e.uiten kan I:>to/l..menJ hei (].en we.in jcl.j1ua//..i (en nu ook nogj te/?.wijl ik z.u tel:>ch/?.ijven il:> 't alwee/?. windk/?.achl 9) kunnen me//..ken. Veer!. I:>chade alomj macl/i.. zo ie zien zijn we er nog /?.edelijk vcl.j1a/- gekomen. Helaal:> gaat dit al1el:> ten kol:>u VCL.J1 ijl:>clujj. "T'ie/?. 7homal:>"J die al

5 3 ru.-e.t fl1e./lji.. weet WCWA ze met cd dat co~uti.e-ge.1d rwq./l.. toe modi -idee :.i.nveijl.e/i.r.n.uz..een kunijtijija-aan? Achu,rUn dit nutfij71e/l vindt u wevl.. onze "ad/i.r.ijijen-lijijt") wevl.. zoveel moge.fijk up-to-date. ~ocht.en VI.. nog touten.uz. de IJa m.enj:jie~g van A-eIJtWl.eJl.) ad/le.ijij.eji. e. d. zilt.e.n.) dan kan dat Cl.-Ueen z.i.}n omdat he.t nie.t aan d.e /Le.da/d.-i.e. iij doo/lgegeven. Wij wenij.en u veel leeijplez~ van hel (dit /~e/l niet zo dv{ ke) do/lp/)ilad.en) zoalij voo/lgaand.e jq./l...en het geval. waij w.<.j houd.en onlj zéé/l aana-.evof.e.n. VOO/L kopij) op welk L.e/L/Le...J/.. dan ook! P.S. SCHOOLrJIEUWS Beste lezers van het havenpypke zoals u weet hebben wy kerstkaarten verkocht en daar hebben wy dan ook 244 pakjes verkocht en wy hebben dan ook byna 500 gulden winst aan en daar hebben een voor het schaatsen nodig en de rest is voor kamp en nu weer helemaal wat anders de school word verbouwd niet helemaal nee alleen de muren en het dak nu weer een paar maanden turug juf jannie werd geopareerd ze is toen een lange tyd niet by ons geweest maar nu is ze ochtends er weer. We hebben nog één nieuwtje voor u. We weten precies hoeveel kinderen op school zitten. Het zijn er 52. Nu zijn we helemaal op. Veel groeten van de T.J. Roordaschool: Berber en Sjouke.

6 4 De Wintermoanne... Damp en wiet, gj~n /~omj~ t~oahi, De th~ome~ joui ~ oan: Sa gi~ jarwewa~h '90 yn'e iod~n. De ien~ dep~hje jag~ de o~, fiei hu~de wyn ~ tû.& hio~m, S~ n~a nei yn' e t~~zfvlh hod~. Nol-1-ik waa~ ha he~ de ~~, 1an dy kje1..cl cd.ju..ef gjin te~~, 1o~ de o~e ih'i iedocl/ul, af WfVL m~h. Hoe hil de ~/IJL aanh~h noch witte, tjat hn~ en ~~h ie1.hjui? Hja mihhe ii af U fang, dat 'h Wih. De iihiaan, ioq/dr./lhpfal{ to~ hwan en ~ljl, tjyn en wette~ huw' alle wif...&i lh deh dê~to~, ûndeh weiie~ hei? li iihtehtifvl k~igei ha gj~n kánh, 'i Behijoe~ tdfi huvfvl yn'e hf~p, HUHdhile~ij? lh "ii" dat dan nel! lt ioil/>jeguod hei af ut em, 't Snu/dokje koml tifvlhten.. U ~iid, No af mei in m~iidh g~oe1. Ç~i~ g~eiden ha neat fii, Dat dê~ no~ih dafje op komt, Dil wa~ joui dochh ej.c wof noed. De natoe~, 'i hat af:tyd ha wehl, Suud ha~ necl/ule n~ oan, fia~ wy te~~tef..je h~ dochh m~i Uh /~Unht. tjuni ~eed ~«Len.. wu~dt de/l fir.f7.. tfuch:t af!. m~ hu~de~ ce~ 'ii..ih Dat mei ie meilhjen ~h dochh ~n ge.unht! :J. R.

7 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA o arren 31 WIJTGAARD TEL * In- en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij * A.P.K. keuringsstation r ~ WIRDUMER AUTORIJSCHOOL * Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen * Herscholingscursus in neutrale auto's * Ver,lenging van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel A V Wirdum Tel.: 't Is niet duur stap bij V.D. WOUDE achter het stuur.

8 r-- A , Open: dinsdag donderdag DE L YTSE WINKEL baby en peuterkleding 11 wenskaarten sieraden aardewerk kleine kadootjes uur uur Alie Deelstra Buorren 23, Wytgaard, tel _934 r) AKTUElE BROEKEN met minimaal foutje slechts f ItO, = B(JORRlN 28 WYTCAAR,O tel. 2718

9 FELTENNISVERENIGING WYTGAARD -~~~ ~eer wat berichten van onze tafeltennisvereniging. = zijn weer volop in training en bezig met de competitie. _ ebben een nieuwe trainer en wel de heer Mursan uit ~-3chten. Nu we al weer een tijdje training van hem ~ 2J en gehad, kunnen we merken dat wij al weer een heleboel J'~geleerd hebben. e hebben twee teams die competitie spelen. Eén team :3 eelde tot december in de derde klas; door ziekte van =-ze beste speler, Robby Galama, degradeert dit team naar de vierde klas. Het andere team speelt in de.':jf e klas... at wel even vermeldenswaard is; 20 jaar geleden 1S ce tafel tennisvereniging opgericht en vanaf de oprichting ':5 Robby Galama al lid van onze vereniging. Hiermede. an harte ge felici teerd, Robby en we hopen jou nog lang E_5 lid bij ons te hebben. L e en wat uitslagen van verschillende toernooien, december hebben wij een badmintontoernooi gehad. ~2 opkomst was grandioos, er waren 25 teams. Doordat -0 opkomst zo groot was is het de bedoeling dat wij co:> 2e badmintonavond op vrijdag 30 maart om 7 uur zullen =8 innen in plaats van om 8.30 uur. Hierover komt nog t.z.t ~ bericht te hanoe~ in dedwinkel en de Twirre. :2 u1ts1agen van de 1e avon : ~ prijs Tjeerd Jongbloed en Sytske Jellema _8 p ijs Hans de Ruiter en Annie de Bruin ~~ prijs Gabe Bruinsma en Renate Hoekstra prijs André Blümers en Gonde Boersma -- prijs Appie de Ruiter en Lolkje de Ruiter ;:> rijs Simon reersema Hoekstra en rerrina Bijma e prijs Jappie Mulder en ytje Mulder prijs Robby Galama en Corry Wever,e prijs Wim Schuurman en Esther Schuurman. - fantastische prestatie was dat Hans de Rui ter, een.~~ de oudste deelnemers, samen met Annie de Bruin de ~ _..eede prijs won. -~ elijk kunnen wij op 30 maart weer zo I n grote opkomst e _:.ach ten. 5

10 6 Taptoe toernooi. 30 december hebben W1J het taptoetoernooi gehad. Dit gaat uit van het blad Taptoe dat de kinderen via school kunnen krijgen. Alle kinderen mogen hier gratis aan deeln~me~. Ook worden hier meerdere dorpen uitgenodigd en dlt Jaar deden Weidum en Wirdum ook mee. In totaal deden er.30 kinderen mee. Het werd een he Ie mooie middag en alle klnderen zijn druk bezig geweest. Groep 5 en 6, 8 deelnemers Ie Hendrik Kooistra Weidum 2e Maria Reitsma Wirdum 3e Jan Pieter de Boer Weidum Groep 7, 10 deelneme~s Ie Antony v.d. eer ~ijtgaard 2e Sjouke Jorna ijtgaard 3e Wietse Castelein irdum Groep 8, 12 deelnemers Ie prljs Pepijn v.binsbergen Weidum 2e prijs Tjerk Kooistra Weidum 3e prijs Durk Reitsma Wirdum. De eerste prljswinnaars kunnen nog meespelen met een groot toernooi dat gehouden wordt op 31 maart n kkrum. Dorpstafeltennistoernooi. 4 februari hadden W1J ons toernooi weer,. aarvan de opbrengst voor onze 2 geadopteerde ~inderen was. De deelname was zéér goed. 20 kinderen speelden van hal f 10 tot 12 uur. 40 senioren speelden van 12 tot 6 ur. Wij hadden er een grote verloting bij ~aar ~ij maar liefst 101 prijzen beschikbaar voor hadden. De mensen die ons de prljzen hebben geschonken, o.a. de leden, winkels en nog andere gulle gevers willen wij heel hartelijk bedanken I Natuurlijk ook onze hoofdsponsor 5ible v.d.heer niet te vergeten: heel hartelijk bedankt, evenals de kleinere sponsors. Prijswinnaars: Jongste kinderen: Ie prijs Gradeke Terra 2e prijs Katrien Jorna Middelste kinder Ie prijs Antony v.d.meer 2e prijs Berber Roorda

11 7 Oudste kinderen: Ie prijs Watze Roorda 2e prijs sipke v.d.meer 50 + Ie prijs Dhr. Hoogland 2e prijs Mevr. Galama Recreanten: Ie prijs Griet v.d. Veen 2e prijs Marian Hettinga Geoefende Recr. Ie prijs SibIe v.d.meer Geoefenden 2e prijs Yvonne Hettinga Ie prijs Ids Boersma 2e prijs Alex Rodenhuis Zeer geoefenden: e finale tussen Joop Andringa en Bertus Blümers ging in 5 sets. Bertus Joop Ie set e set e set 'e set :>e set Ie prijs: Joop Andringa 2e prijs: Bertus Blümers. Doordat alle loten verkocht waren en door de gif (en hebben we ruimschoots het bedrag gehaald voor onze geadopteerde kinderen. ~et dit goede resultaat zijn wij ontzettend blij en hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien. amens de tafeltennisvereniging, da Liezenga-Blümers.

12 8 ROEMENIE - AKSJE: GRUT SUKSES! In telefoantsje ut Wur-dum:" Doch jimme ek mei'!" "Jawis, fansels dogge wy mei!" Doe gong it baltsje oan ft r-oljen. In pear jonger-en opbelle en in pear "sterke" mannen. En eltsenien reagearre like spontaan. In spandoek makke, blêdtsjes by de do rren lans! En sneon 30 desimber 1989 waerd mei in fracht~ein alle guod ophelle. Safn 54 "voedselpaketten", in berch klean, tekkens, ensafuorthinne. En ek noch in moai bedrag fan i=_~q±=. Fantastisch Wytgaard! Betanke! Boukje & Froukje.

13 TENNIS-AKKüMüDATIE "JELLUM" - KüBI en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.:OSI06-S69 voor alle Transporten, speciaal Veevervoer ~ BUORREN 64 Tel JI-IC

14 11.,~ friedrichs / p &r architectuur- fotografie bedrijfsfamilie- brédyk 171 huwelijks bw wirdum (td.) theate"eportages telefoon paul friedrichs * Gratis vergroting bij inlevering van uw filmrol.

15 9 SLAGGE... Yn de twadde helte fan 1989 binne der yn us doarp hiel wat "motormuizen " by kommen. Foar harren moterrydbewiis slaggen: Theo van der Werff Corry loma Guus van der Linden Adelma Hoekstra Michael Bakker Marijke Tiesema Suze van der Linden Truus loma Daniël Span Allegearre lokwinske hjirmei en "skeur" foarsichtich!

16 10 ALTERNATIEVE 11-STEDENTOCHT IN WEISSENSEE... Gepakt en gezakt stonden we dan 's zaterdags 27 januari klaar om met de bus naar Oostenrijk te vertrekken. Deze dag gingen zeven bussen uit Nederland met zo'n 350 mensen naar Weissensee. De dinsdag daarop zouden dan nog eens een dikke 30 bussen volgen. En dan gingen ook nog een aantal personen op eigen gelegenheid. Met een drietal tussenstops ging het in een ruk door. Ik moet zeggen dat de busreis mij bijzonder is meegevallen, hoewel 15 uur in de bus is niet niks. Aangekomen in Weissensee bleek dat het ook daar niet erg winterde. Was het met Kerstmis begonnen te vriezen (in 3 dagen tijds een ijslaag van 13 cm!) op donderdag 25 januari ( die dag dat het hier zo stormde) keerde het tij. Het regende zondag 28 januari en het ijs was bedekt met een laag water. Een aantal fanatiekelingen liet zich echter niet weerhouden en ging toch het ijs op om te schaatsen. Wij niet.

17 11 s ~aandags was het beter weer en konden we naar hartelust -chaatsen op een meer van 12 km. lengte, omgeven door groene bergen. Jammergenoeg lag er geen sneeuw, maar wij kwamen er o te schaatsen. Op deze manier kunnen wij ons goed voorbereiden op de Alt. 11 Stedentocht die vrijdags voor de rekreatie schaatsers en zaterdags voor de wedstrijd schaatsers ehouden zou worden. Helaas gooide de natuur roet in het eten. Vanwege het feit dat het sedert een week weinig tot niets vroor, moest de organisatie een nieuw parkoers uitzetten. Was het oorspronkelijk de bedoeling om op het grote ~eer 8 ronden van elk 25 km. te laten verrijden, dit kon niet doorgaan omdat de Oostenrijkse politie het verboden had oldat men het onverantwoord achtte i.v.m. de betrouwbaarheid van het ijs.(dit meer is 100 m. diep)! Het alternatief was 20 ronden van elk 10 km. op een aangrenzend kleiner (ondie ~er) meer. Dit was wel vertrouwd. Zo deed Gretha 100 km. en ik de 200 km. Aangezien wij ons Goed voorbereid hadden leverde dit geen problemen op. Gret a aeed er 4! uur over en ik 7! uur. De winnaar van de rereatie tocht zou de 200 km. in ongeveer 5! uur verreden ebben. Hiermee zou hij sneller zijn dan de winnaar van vorig jaar van de wedstrijd, Dolle Dries. Het vermoeden bestaat dat hij een ronde te weinig gereden zal hebben. Het aantal ron den moesten wij nl. zelf bijhouden, omdat stempelen teveel oponthoud en mogelijk veel water op het ijs zou opleveren. ~aar ja, door te weinig te schaatsen beduvel je jezelf. Hadden wij goed tot redelijk ijs, de wedstrijd schaatsers troffen het slechter. ~ij hadden het ijs van het kleine meer behoorlijk kapot ge reden en daarom had de organisatie voor de wedstrijd schaat sers voor de zaterdag een parkoers van 10 km. achter op het rote meer uitgezet. Nadeel was dat het nogal veraf was: o er ijs een kwartier schaatsen, over de weg 85 km! (bergen). oordeel zou zijn dat wanneer de zon zou doorkomen het ijs niet zacht zou worden, zoals op andere gedeelten van het ~eer wel zou gebeuren, omdat het achterste deel van het meer oeheel door bergen is omgeven en er geen zon komt. Het is e dan ook bijzonder koud. Doch, 's avonds en 's nachts re

18 12 gent het. Het gevolg is dat het water weer opvriest. Wanneer de schaatsers het ijs opstappen is het net of er glas breekt: de scherpe ijzers snijden het dunne laagje ljs open, waardoor het één en al water wordt. Het is niet verantwoord om de schaatsers van start te laten gaan. Rein Jonker zegt het zo: "Asto falst bisto strûpt as in iel" en ziet af van deelname. De organisatie stelt de wedstrijd 2 uur uit en kort bovendien de wedstrijd 50 km. in. In de tussentijd wordt de bovenlaag weggeschrapt, waarna men van start gaat. Winnaar van de 150 km. wordt Jan Oliemans in een tijd van 3 uur 46 min. 45. Al met al heeft de natuur de organisatie parten gespeeld, waardoor gezocht moest worden naar alternatieven. En dan gokt men natuurlijk wel eens mis. Ondanks de (te hoge) temperatuur kan ik zeggen dat de trip voor ons geslaagd genoemd mag worden. Voor herhaling vatbaar. Na weer een reis van 15 uur arriveerden wij 's zondags 4 februari tegen half 11 's avonds in Leeuwarden. Volgend jaar weer' Thijs Hofstra. Elfsteden-estafetLeloop op 16 juni Noteer deze datum. RUI LEN * * * VERKOOP * * * KOOP * * * HOEK Voor af te halen: een keukenkastje, een bloembak, wasteil, kookplaat (gas), TV tafel, enz. tel

19 Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOLIE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon

20 TRANSPORTBEDRIJF JAN DE RUITER&zN. WIJTGAARD, Pundyk 11 tel /1440 gespecialiseerd in het egaliseren van wegen en erven. GRIND - MIJNSTEEN GEBROKEN STEEN HYDROSLAKKEN GEBROKEN ASFALT de juiste maat! vindt u bij de vakman --- zand - betontegels - woudgrond o GROTE MATEN pantalons kostuums * overhemden * sport- Im maat 49 kolberts * sokken I.m maal 62 ' h Im. maat 47 * ook voor werkkleding overals-stofjassen blauwe broeken en jasjes

21 DE BOER de speelboom Schrans 94 Leeuwarden Tel.: ************** Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed WIJ VERZORGEN AANLEG, ONDERHOUD VAN: "* electro licht, kracht, signaal- en besturingsinstallaties "* energiebesparende regelapparatuur "* pompen en motoren e.d. "* tevens verkoop en reparatie van alle merken huishoudelijke apparaten en verlichting G gespecialiseerd in technisch bedrijfsonderhoud TH. BEEKHUISSTRJITTE AS WIRDUM TEL S B.V. INSTALLATIES (llte1o ~ Urne van elektrotechnische ondernemers *24-uurs service *geen voorrijkosten

22 Voor: * Slooponderde len * Inkoop sloopauto's Pundyk 4 Wijtgaard.~ :..' Tel RINSMA'S AMBACHTELUKE Nieuwestau 19 tel Nw. Oosterstraat 8 tel EleEN WORSTMAKERIJ Onze specialiteit: turf-gerookte droge worst

23 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plattelandsvrouwen, acww Overzicht aktiviteiten: 14 december: Op deze laatste avondbijeenkomst van het jaar 1989 begon de avond voor een dertigtal vrouwen met een gezellige koffietafel. Na de maaltijd werd de avond in de met kaarslicht en met een kerstboom versierde bovenzaal voortgezet met de schrijfster Akky van der Veer uit Marssum, die voorlas uit eigen werk. Akky van der Veer haar boek:"zwart/wit" is bekroond met een prijs (vlag en wimpel). Het boek is oorspronkelijk in het Fries geschreven en heeft dan de titel:"swart/wyt". Uit dit boek leest de schrijfster enkele hoofdstukken voor. Het als een dagboek geschreven boek gaat over een meisje van 16 jaar, Femke, dochter van een ongehuwde moeder en opgegroeid bij haar grootmoeder, beppe Styn. Na de pauze las Akky gedeeltes voor uit de 3 delen van "Frou Hilarides". Met Baukje Wytsma en Jaap Oosterwijk (muziek) heeft zij 3 jaar lang tijdens de "Sutelaksje" de basisscholen bezocht met dit boek. Elk jaar was er een ander thema, maar wel dezelfde hoofdrolspelers. In het eerste boek gaat Frou Hilarides uit Poppenhuzen met de hond "Bulle" en de kat "Ansjelyk" naar Parijs. In het tweede boek richt Frou Hilarides een museum voor moderne kunst op en het derde boek had als thema: "Fierder sjen as dyn noas lang is". Alle personen en dieren beleven vele avonturen: iedereen zat geboeid te luisteren naar deze verhalen over Frou Hilarides maar ook vooral de verhalen over Bulle en Ansjelyk, die Akky van der Veer, ondanks een lichte verkoudheid, zo mooi naar voren bracht. De avond werd besloten met iedereen Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

24 14 9 januari 1990: Jaarvergadering. ~a de opening, notulen, jaarverslag en verslag penningmeester vond er een bestuurswisseling plaats. Froukje Straatsma ver liet het bestuur. Voor haar en voor de nog openstaande vakature van vorig jaar werden in het bestuur gekozen mevr.w.bruinsma en mevr. C. Zevenhuizen. Van Froukje werd o.a. met het aanbieden van een ikebana-bloemstukje afscheid genomen. Froukje op haar beurt biedt onze afdeling een vignet aan. ~a het officiële gedeelte volgde een pauze, waarna mevr. Schippers ons dia's liet zien van haar reis door China. Via een kaart van China laat mevr. Schippers ons eerst zien welke route zij, meestal per vliegtuig, hebben afgelegd. Alle grote steden die ze hebben bezocht hadden meer dan een miljoen inwoners. Van elk van deze steden hebben we prachtige dia's gezien o.a. Honkong, Peking, Shanghai. China is een dictatoriaal geregeerd land, een democratie zoals wij die hebben, hebben zij nooit gekend. De Chinezen zijn heel inventief en beslist niet primitief, aldus mevr. Schippers. Het leven en werken gebeurt op straat. De steden zijn propvol. In de stad heeft elke inwoner 6m 2 ter beschikking. Er wonen 1200 miljoen mensen in China, maar alles was zeer schoon. Arbeidskrachten zijn er voldoende aanwezig. Mooie dia's hebben we verder gezien van boeddhistische tempels, pagode's, boeddhabeelden, versierde huizen, de Chinese muur en van het porseleinen leger van de eerste keizer van China en door het enthousiasme van mevr. Schippers was het een boeiende avond. A.Fopma. Gevraagd: Dhr. Jan Kingma te Bemmel had graag een foto en bidprentje van zijn vader Ynte Sakes Kingma, gestorven in Ynte was gehuwd met Tjitske van Balen uit Wijtgaard. Dhr. Jan Kingma is nl. in de oorlog alles kwijtgeraakt. Wie kan hem helpen? A.Terwisscha van Scheltinga Bornialaan ls A 9024 EM Weidum.

25 VOLLEYBAL VOLLEYBALSTANDEN. Dames 3e klas A Dames 4e klas A Dames Se klas A DHC \"'ytgaarcl DETO DETO TIETJERK GROUW ORBI ORBI DETO \.,'YTGAARD KDO TIETJERK UDI MEP ICARUS ANIMO BRON STARS GROUW GROUW DHC ORBI HARDEGARIJP GROU\'" UDI AEGON \"'EIDUM LEEVOC OREI GROUW WYTGAARD LEEVOC DETO GROUW LEEVOC ORBI Dames Se klas B Heren 2e klas Heren 3e klas B \'. YTGAARD ICARUS HARDEGARIJP HARDEGARIJP ANIMO LEKAS DHC ORBI DHC IC RUS LEEVOC GROUl", Dno HARDEGARIJP SSS GROUH WYTGAARD ANIMO A~II BRON STARS ORBI GROl,\\ DETO \ntgaard TA\FRIES DETO BRON STARS WYTGAARD ORBI ORBI DETO g UOI DHC l

26 16 AMNESTY TEATERGROEP YN WURDUM Der sil wol net folle minsken yn Wytgaard wêze dy't de namme Amnesty International neal seit. Fanut \~ytgaa rd wurde der al jierren troch Thûsskriuwers brieven ferstjoerd oan regearings, om minsken dy't ûnskuldich yn de gefangenis sitte en faak martele wurde hij te krijen. VOOR I8ABELLA EN En yn desimbe r '89 is der in AL DIE NAAMLOZEN kaarte-aksje west, der binne doe 300 kaarten oan gefangenen skreaun. Op 8 maa rt oansteande kinne jo op in hiele oa re Idze 'n' e kunde komme mei it wurk fan Amnesty-International. D s let nammentlik de "Amnesty Theatergroep Friesland" b:: houx it stik "Voor Isabella en al die naamlozen". Amnesty hat tsien theatergroepen yn it hiele lan. Dêr Ç 's dy ût Fryslan yn 1988 oprjuchte en dêrmei de jong te. a se ferline jier foar de jiergeörkomste fan AmnesLy 1. _e..._ tional ûtnoege wiene, fûnen de spilers dan ek in hie e e Isabelle is in fleurich jongfaam mei blauwe eag n en l~ C.L hier. Mar it regym fan it lan dêr't Isabelle wenne linnich minsken mei donker hier en donkere eagen. Bo pe wol dat regear dat de minsken yn grize of swarte klea~ ne en Isabelle wegert dat.

27 't Leven kan toch Super zijn Boonstra's Superdorpsmarkt * Greate Buorren 9 - Wirdum, tel Annex postkantoor.

28 ==, 11 Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard Tel Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden ~trn ~]hl frniid~ ~~[))IE cdl (Q)rr}p)~~ceIID frrrlulmtil lrwrririrje~~ ~njfr~<8l<8lrrcdl Voor het hllren van zjal akkommodatie in het dorpscentnim "De Twirre"kllnlll (('recht bij de beheerster, mevl W. de Ruiter-Talsma, Buorren 42, Tel of 2600

29 17 Hja komt yn de finzenis te lane, derft se jierren lang yn bliuwt. In proces kriget se net en har famylje wit net werft se is. De minsken fan Amnesty-International witte it wol en be stookt it regear mei brieven. Isabelle komt frij, net om't it regym fan gedachten feroare is mar de autoriteiten wolle in goede beurt meitsje foar de wrald oer. "Isabella en al die naamlozen" is in yngripend stik. De tagongspriis is j2,50 en jo krije der in kop kof je op ta. Amnesty-International Wurkgroep Ferrina Bijma Myn Dykstra. POLITIEK CAFE Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn in ons land op 21 maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke par tijen en ook die partijen die meer gemeente-belangen-partij zljn, dan dat ze politiek bedrijven, komen in aktie. Daarom dan ook dat op 15 maart om 8 uur in café Duhoux een politieke discussie avond wordt gehouden. De organisatie gaat niet uit van een bepaalde partij, maar is op algemene basis, in overleg van de verschillelide ge meentelijke partijen. Gedacht wordt aan een forum, waaraan leden meewerken die gedegen kennis hebben van de dorpsproblematiek en in het bijzonder V30 de Leeuwarder dorpen. Hopelijk zal de avond bijdragen aan de politiek bewustwording van de kiezer. Dit is een voorlopige aankondiging. Te zijner tijd zal hier op nog worden teruggekomen met namen van forumleid(st)er en medewerk(st)ers. Maar wilt u alvast donderdag 15 maart noteren. Oant sjen dan, yn café Duhoux. De organisatoren.

30 18 - UTSLAGEN EN YNFORMAASJ E SOCIETEIT "KLAVER AAS" 2 dec. de Grutte Ie Auke van Balen Cor v.d. Veen 2e Foppe Jorna Hans Ypma 16 dec. de Grutte Ie Trees Hemstra Aan de Haan 2e Sibble v.d. Meer Antoon Jorna 30 dec. de Grutte Ie Willy de Bruin Frens de Ruiter 2e Douwe Leistra Joop Swart 3e Guus Hoekstra Marcel Hoekstra Troast Ie Frits Hoogland Jeroen Hemstra 2e Jelle v. Balen Aan de Haan Troast Ie Hans Ypma Wietse Jorna 2e Tjits Hoogland Frits Hoogland Troast Ie Auke v. Balen Simon v.d. Berg 2e Gerard Jorna Frits Hoogland 3e Theo \vestendorp Sjoerd Visser Poedel Ie Tjits Hoogland Lodewijk de Bruin 2e Gerard Jorna Jan Hoogland Poedel Ie Franskje de Boer Foppe Jorna 2e Afke Leistra Durk Hoekstra Poedel Ie Tjitske v.balen Wietse v.d. Berg 2e Ar jen Smit Piet de Jong 3e Janny Schuurman Floris Jorna 13 jan. de Grutte Ie Hans de Ruiter Lodewijk de Bruin 2e Jelle v. Balen Arjen v. Balen Troast Ie Koos Hemstra Robby Galema 2e Willy de Bruin Bert de Ruiter Poedel Ie Hilly Hoogland John Hoogland 2e Tjits Hoogland Sibble v.d. Meer 27 jan. de Grutte Ie Jel1e v. Balen Aan de Haan 2e Douwe Leistra sieger Dykstra Troast Ie Jappie Schuurman Doeke Schaafsma 2e Joop Swart Jan Brinksma Poedel Ie Frits Hoogland Wietse Jorna 2e Franskje de Boer Willem Hemstra Puntenklassement om Joop Swart 10 pnt. Hans Ypma 9~ pnt. Ie \vikselbeker: Freerk de Boer Frits Hoogland 9 pnt. 9 pnt.

31 19 regionale kruisvel'ieniging friesland-noord Vooral voor huisgenoten van een zieke kan deze cursus nuttig z'jn. In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - hoe verzorgt u een zieke thuis. - hoe wast, tilt u de patiënt. - hoe maakt u het bed handig op. welke materialen gebruikt u bij de verzorging. Data: 12, 19, 26 maart, 2, 9 april. Tijd: uur. Plaats: Wijkgebouw Grouw, Wilhelminastraat 1. Kosten: Bijdrage koffie/thee. Aanmelden/informatie: tel , ma.-vrijdags tussen uur. Vóór 28 februari. Geboren februari Tjitske d.v. Jildert Jorna 36 jaar, timmerknecht en Jitsche Kooiker te Wijtgaard. Jelle Z.v. Tjeerd de Jong 24 jaar, veekoopman en Tjitske Sijbrandy te Wirdum. Geboren maart Geertje d.v. Herre Renia 32 jaar, arbeider en Wijbrigje Dijkstra te Wirdum. Grietje d.v. Lolke Miedema 34 jaar, arbeider en Rinske,'-outers te Wijtgaard.. Jan Z.v. Cornelis Boekerna 33 jaar, arbeider en Rinske Tekstra te Wijtgaard.

32 20 J} ur.!jerljj ", an~ Geboren. 20 Dec. Hedzer zoon van Benny en Jitske Jongbloed broertje van Marijke, Ike en Harm. 24 Jan. Rixt Welmoed dochter van Pier en Annie Meinderts Jorna, zusje van Rutger. Onze felicitattes. Huwelijksjubilea. Op 2 febr. waren Jan en Saakje Brinksma 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd ook voor Johannes-Marian, Roelof en Janette onze gelukwensen. i\dreswijziging. De fam. H. Zwart heeft de Hegedyk en ook Wijtgaard verlaten. Wij wensen hen veel geluk in hu~ nieuwe woonomgeving. Verzorgingshuis Abbingahiem, kamer 511 te Leeuwarden. Overleden 26 December is in het M.C.L. te Leeuwarden overleden mevr. Ymkje Hettinga v.d.werf echtgenote van Klaas Hettinga, de laatste jaren woonachtig aan de legedyk te Wirdum. Wij wensen dhr. Hettinga en de kinderen sterkte om dit verlies te dragen. RATTENISSEN... Even een vervolg op de "Muizenissen" in het vorige "Havenpypke". De dorpelingen hoeven niet meer naar het vreemde voorwerp uit te zien. Hel is al gevonden door de vrouw des huizes zelf. En ze heeft ook de rat er mee gevangen' Tot twee keer heeft hij het ding weggesleept. Maar de derde keer was het raak: toen lag het beestje dood naast de val. En in de kelder deed er zich nog één te goed aan de aardappelen. Ze werden netjes geschild en het midden werd er uilgevrelen. Maar die is door vergif om het leven gekomen. En nu zijn we er gelukkig van af. WanL ratten in je huis is niet best. J.G.

33 000 EN BA.N/( ~~ 1:.,.. BAKKERIJ BOKSUM tel FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN twee maal in de week bij u voor de deur. JAN en ALlE TIJSELING Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fruitmanden

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN

INFORMATIEBULLETIN INFORMATIEBULLETIN 2013-12-05 Groep 0-1-2 Het thema bij de kleuters is de komende weken: Kerst. Voor de donderdagmiddag om 12.45 uur hebben we nog een ouder nodig, die met groep 1 en 2 het biebboekje wil

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept.

Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept. Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept. Bijbelvertellingen deze periode: kijk ook eens op www.kindopmaandag.nl Week 36: 31 augustus t/m 3 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De slang, Genesis

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Sportvrienden van. k.c. Harich, Harich, 7 april. Zoals de meeste mensen wel. hebben meegekregen zijn we druk bezig om de plannen

Sportvrienden van. k.c. Harich, Harich, 7 april. Zoals de meeste mensen wel. hebben meegekregen zijn we druk bezig om de plannen Sportvrienden van k.c. Harich, Harich, 7 april Zoals de meeste mensen wel hebben meegekregen zijn we druk bezig om de plannen te realiseren voor de kleedkamers. We hebben vandaag bericht ontvangen dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator.

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator. Bestuur Oer t Net Informatie Oer t Net Voorzitter Anne Drent Erasmusstraat 17 8561 BW Balk 0514 602461 voorzitter@oertnet.nl Secretaris Hendrik Mulder Pypsterstikke 3 8561 AW Balk 0514 602841 secretaris@oertnet.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2011. Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie. Van de voorzitter Door Borgert Tegel

Nieuwsbrief maart 2011. Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie. Van de voorzitter Door Borgert Tegel NB maart B.C. t Gooi Inhoud Van de voorzitter Redactionele noot Eindstanden competitie Van de voorzitter Door Borgert Tegel Ik sla de shuttle naar Ons meidenteam M1 in t zonnetje Afscheid Gerard Het badminton

Nadere informatie

OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3

OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3 OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3 Zaterdag 3 december was het zover, de oud (ers) tegen de jeugd JO15-3. Deze wedstrijd is ontstaan door dat veel al ouders het langs de lijn beter weten dan de speler zelf. Hier

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 15 5 juni 2015 nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Merewade PrO-krant Tekening: Beau (1)

Merewade PrO-krant Tekening: Beau (1) Merewade PrO-krant Tekening: Beau (1) Schoolvoetbal Deel 1 Op vrijdag 22 mei 2015 was het jaarlijkse pro Talents! We waren begonnen met de eerste wedstrijd het begon in een keer goed. We hadden alles gewonnen

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 januari 2017

Nieuwsbrief 11 januari 2017 Nieuwsbrief 11 januari 2017 Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle Tel : 038-4533767 www.emmadaltonschool.nl Agenda Januari 2017 Maandag 16 vrijdag 27 januari Toetsweken groep 2 t/m 8 Februari 2017 Vrijdag

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

We willen jullie allemaal via deze F.A.N. Flits op de hoogte houden van het wel en wee van onze rijdsters. Dus verjaardagen, prestaties etc.

We willen jullie allemaal via deze F.A.N. Flits op de hoogte houden van het wel en wee van onze rijdsters. Dus verjaardagen, prestaties etc. 1 Hallo allemaal, Eindelijk was het dan weer zover, voor de meeste was het na een lange vakantie zonder schaatsen weer tijd om de schaatsen aan te doen en weer op het ijs de eerste moves te maken. Anderen

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

29 januari 2015, 20ste jaargang

29 januari 2015, 20ste jaargang 7 29 januari 2015, 20ste jaargang Maandag en woensdag fruitdag! Do. 29 jan. 20.00 OR vergadering Woe. 4 feb. Afsluiting Poëzieweek Do. 5 feb. Studiedag groep 1-2, leerlingen lesvrij 20.00 MR vergadering

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie