INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz Over (bruto) toegevoegde waarde en welvaart, blz Over arbeidsaanbod en arbeidsvraag, blz Over investeringen, blz Over de balans en de resultatenrekening, blz Over het break-even-punt, blz Over collectieve lasten en collectieve uitgaven, blz Over directe belastingen, blz Over het financieringssaldo en de staatsschuld, blz Over internationale handel, blz Over de economische kringloop*, blz Over conjunctuur en structuur, blz Over recessie en de conjunctuurcyclus*, blz Over nominale en reële ontwikkelingen, blz. 38 ONDERDEEL 2: MARKTEN Over een marktmodel, blz Over de prijselasticiteit van de vraag, blz Over marktvormen, blz Over omzet, lineaire kosten en winst bij een polypolie*, blz Over een monopolist, blz Over minimum- en maximumprijzen, blz Over economische orde en economische politiek*, blz. 55 ONDERDEEL 3: GELD EN BANKEN Over omloopsnelheid en geld, blz Over primaire, secundaire banken en de Centrale Bank*, blz Over de liquiditeitsmassa (M3)*, blz Over de vermogensmarkt*,blz Over de monetaire politiek van de ECB*, blz Over inflatie, blz Over de betalingsbalans, blz Over de valutamarkt, blz Over stabiele wisselkoersen*, blz. 75 ONDERDEEL 4: ARBEID Over de arbeidsmarkt, blz Over werkloosheid, blz Over loonstijgingen, blz. 80 ONDERDEEL 5: INKOMENS Over de Lorenzcurve, blz Over de categoriale inkomensverdeling*, blz Over sociale zekerheid*, blz. 87 1

2 1. OVER SCHAARSE GOEDEREN Mensen hebben behoefte aan goederen (de vraag); de meeste moeten nog geproduceerd worden, de zgn. schaarse goederen (het aanbod). Daarvoor zijn productiefactoren (zoals arbeid, kapitaal, grond, ondernemerschap) nodig, die leiden tot toegevoegde waarden / inkomens (zoals loon, rente, pacht, winst). Schaarse goederen worden in drie groepen verdeeld: 1. Individuele goederen: goederen die door particuliere bedrijven worden geleverd en waarvoor men de kostprijs plus een winstopslag betaalt, b.v. boodschappen doen bij een supermarkt (of: particulier onderwijs) 2. Quasi-collectieve goederen: individuele goederen die door de overheid worden geleverd, maar waarvan men soms de kostprijs betaalt (b.v. stroom), soms een bijdrage daarin (b.v. het meeste onderwijs), maar waarin in principe nooit een winstopslag voor de overheid verwerkt zit; de term quasi betekent alsof, de goederen lijken collectief, maar zijn dat niet omdat mensen uitgesloten kunnen worden van het gebruik ervan indien ze niet betalen, denk aan het meeste onderwijs (collegegeld) en de stroomvoorziening (stroomnota). 3. Zuiver collectieve goederen: door de overheid geleverde goederen die niet in stukjes te verkopen zijn en waarvan niemand uitgesloten kan worden, ook al betaalt men er niet voor; betaal je b.v. geen belastingen, dan kun je niet uitgesloten worden van de bescherming van dijken of van het licht van een straatlantaarn. Soms is het moeilijk te onderscheiden of een goed quasi-collectief of individueel is. Dat ligt er b.v. aan of een overheidsbedrijf geprivatiseerd is, d.w.z. van de collectieve sector is overgebracht naar de private (particuliere) sector. Is dit het geval, zoals bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) het geval is, dan is het product (hier: een treinkaartje) dus een individueel goed en niet quasi-collectief, zoals dat vroeger het geval was. Ook is het soms moeilijk aan te geven of een goed collectief is of quasi-collectief. Snelwegen in Frankrijk zijn bijvoorbeeld quasi-collectief (men moet tol betalen, anders wordt men uitgesloten), terwijl die in Nederland over het algemeen (nog) als collectieve goederen zijn aan te merken. Schematisch: Schaarse goederen (in Nederland) individueel quasi-collectief zuiver collectief b.v. -treinkaartje b.v. - onderwijs (meestal) b.v.- dijken -stroom (nu) - stroom (vroeger) - asfaltweg -lantaarn in mijn tuin - parkeerbon - straatlantaarn 2

3 Het economische begrip schaars moet men goed onderscheiden van het begrip zeldzaam. Een goed is volgens economen schaars als zij aan twee voorwaarden voldoet: 1. Er moet behoefte aan zijn (er moet vraag zijn). 2. Er moeten productiemiddelen voor opgeofferd worden om ze te maken (het aanbod moet gemaakt worden). Zo zijn aardbevingen in Nederland zeldzaam, omdat ze bijna niet voorkomen; ze zijn echter niet schaars, want er is geen behoefte aan. Zo is lucht in een lokaal niet schaars, omdat er geen productiemiddelen voor opgeofferd hoeven te worden om lucht te maken. Lucht in een onderzeeboot of in een fietsband is wel schaars, omdat er b.v. arbeid of kapitaal voor opgeofferd moet worden om de lucht in een fietsband of onderzeeboot te krijgen. Als het om schaarste gaat, gaat het dus altijd om vraag en aanbod; stijgt de vraag naar appels en blijft het aanbod gelijk, dan worden de appels schaarser en zal de prijs van appels gaan stijgen. Schaarse goederen hebben dus over het algemeen een prijs: men moet ervoor betalen. Men zegt wel eens: voor niets gaat de zon op, dat betekent dat de zon een vrij goed is. Een geproduceerde zon, b.v. in een zonnebank, is natuurlijk wel schaars: het kost b.v. stroom. Voorbeelden goederen/ diensten Wel behoefte aan Wel productie middelen opofferen Geen behoefte aan Geen productie middelen opofferen Wel schaars brood X X X lucht in een X X X lokaal lucht in een X X X fietsband een X X aardbeving bramen in het X X X bos bramen in de X X X supermarkt kraanwater X X X water in een X X X bergbeekje zonlicht X X X buiten zonlicht in een X X X zonnebank gratis X X X reclamefolders een dijk X X X onderwijs X X X bosweg X X X Niet schaars 3

4 2. OVER (BRUTO) TOEGEVOEGDE WAARDE EN WELVAART Bij productiemeting in een land moet men niet de omzetten van alle bedrijven optellen, maar uitgaan van de Bruto Toegevoegde Waarden (TW) van die bedrijven (en overheid), anders telt men bepaalde onderdelen van het productieproces dubbel, omdat ze reeds bij een ander geteld zijn als productie; daarom nemen we de toegevoegde waarde, dit is: Bruto TW = omzet minus alle ingekochte spullen (d.w.z. ingekochte grondstoffen, diensten van derden, ingekochte halffabrikaten, ingekochte goederen.) Dus alles wat men inkoopt bij een ander (de zgn. onderlinge leveringen), moet men afhalen van zijn eigen omzet, om te bepalen wat jezelf hebt geproduceerd of toegevoegd aan dingen die er reeds waren. Een voorbeeld: BOER GRAAN: 100,- MEELFABRIEK MEEL: 200,- BAKKER CONSUMENT BROOD: 300,- De boer verkoopt graan aan de meelfabriek voor 100,-; deze maakt er meel van en verkoopt dit voor 200,- aan de bakker; deze maakt er brood van en verkoopt dit aan de consument voor 300,-. De som van de omzetten is 600,-. Echter wordt dan het graan en het meel vaker dan 1 keer geteld; dit gebeurt niet als men de toegevoegde waarde neemt: TW boer = = 100 TW meelfabriek = = 100 TW bakker = = 100 4

5 De som van de toegevoegde waarden is nu 300,- en dit is de echte productie! Deze bestaat uit toegevoegde productiefactoren, dus uit arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap die men zelf toevoegt aan reeds bestaande zaken. Deze productiefactoren moet men wel betalen als ondernemer: de arbeiders geven we loon, de kapitaalverschaffers geven we rente, de natuurverschaffers geven we pacht en de ondernemer krijgt de winst. Dus de toegevoegde waarden bestaan uit de optelsom van lonen, renten, winsten en pachten; dit zijn de inkomens voor iedereen die meedoet aan het productieproces. De netto toegevoegde waarden van de overheid bestaat alleen uit de lonen (de ambtenarensalarissen), omdat de overheid geen winst maakt en we afzien van pacht en rente aldaar. De optelsom van de netto toegevoegde waarden van de bedrijven en overheid van een land heet tezamen het Netto Nationaal Product; deze is dus gelijk aan het Netto Nationaal Inkomen, want elke productie schept zijn eigen inkomen. Houden we ook rekening met de afschrijvingen (waardevermindering van machines door slijtage), dan verkrijgt men de bruto toegevoegde waarden en dus ook het Bruto Nationaal Product. Deze afschrijvingen blijven binnen de bedrijven (en overheid), worden dus niet uitgekeerd aan personen, maar gebruikt voor vervanging van versleten machines. Deze afschrijvingen zitten verwerkt in de verkoopprijzen en dus ook in de omzetten van de bedrijven (waar dus in feite alles nog inzit: afschrijvingen, BTW, loonkosten, directe belastingen, etc.) De afschrijvingen zitten dus nog in de Bruto Toegevoegde Waarden, maar niet meer in de Netto Toegevoegde Waarden. Voorbeeld: - omzetten bedrijven: 800 miljard - onderlinge leveringen bedrijven: 250 miljard - afschrijvingen bedrijven: 50 miljard - lonen, renten, pachten bij bedrijven: 400 miljard Bepaal het Bruto en Netto Nationaal Product en de winsten van de bedrijven (als we even afzien van ambtenarensalarissen). Uitwerking Onderstaand schema kan altijd helpen bij dit soort opgaven: omzetten onderlinge leveringen = bruto toegevoegde waarden = afschrijvingen - 50 = netto toegevoegde waarden = lonen, renten, pachten = winsten = 100 Het BNP is dus 550 mrd. en het NNP is 500 mrd.; de winsten zijn 100 mrd. 5

6 Ingekochte spullen Toegevoegde productiefactoren: - Arbeid: loon - Kapitaal: rente - Natuur: pacht - Ondernemerschap: winst + machines: afschrijvingen Omzet Bruto Toegevoegde Waarde NB: 1. Het Bruto Nationaal Product is dus altijd meer dan het Netto Nationaal Product. 2. Meestal spreekt men van Bruto Binnenlands Product i.p.v. Bruto Nationaal Product: men heeft het dan over productie binnen de landsgrenzen van een land, ongeacht door welke nationaliteit dat gebeurt. Voor welvaartsgroei moeten we ook rekening houden met positieve en negatieve externe effecten. We moeten dan onderscheid maken tussen welvaart in enge zin en welvaart in ruime zin. Bij enge zin gaat het alleen om productiegroei per hoofd van de bevolking (en dus om een reële inkomensgroei per hoofd = koopkrachtverbetering per hoofd). Het gaat dus bij welvaart in enge zin alleen om geld. Bij welvaart in ruime zin gaat het ook om zaken als behoefte aan vrije tijd, behoefte aan stilte en behoefte aan een schoon leefmilieu (moeilijk in geld uit te drukken). Stijgt b.v. de productie per hoofd met 3%, dan stijgt de welvaart in enge zin. Maar als door deze productiegroei het milieu met 4 % achteruit gaat, zijn de negatieve externe effecten groter dan de positieve productiegroei en daalt dus de welvaart in ruime zin met ongeveer 1%, want: 3% - 4% = -1%. 6

7 Voorbeeld Het Centraal Bureau voor de Statistiek van een land heeft ten behoeve van de schatting van de economische prestaties in het afgelopen jaar de volgende gegevens verzameld: - de totale bevolking is met 2% toegenomen; - de verkoopwaarde van de door bedrijven en overheid voortgebrachte goederen en diensten bedroeg 350 miljard; - de afschrijvingen van bedrijven en overheid bedragen 50 miljard; - door bedrijven en overheid is voor 165 miljard aan goederen en diensten ingekocht; - er heeft geen handel met het buitenland plaatsgevonden; - de productie van bedrijven en overheid 2% groter dan het afgelopen jaar; - ten behoeve van de bouw van woningen, industrieterreinen en wegen is het natuurlijk areaal met 0,5% (zijnde 85 km 2 ) afgenomen; - de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is gestegen van 500 kg naar 510 kg. VRAGEN: a. Is hier sprake van een verschil tussen Nationaal en Binnenlands Product? b. Bereken de grootte van enerzijds het Netto Nationaal Product (NNP) / Netto Binnenlands Product (NBP) en anderzijds Bruto Nationaal Product (BNP) / Bruto Binnenlands Product (BBP). c Geef hier een gemotiveerd oordeel over de ontwikkeling van de welvaart in ruime zin. ANTWOORDEN: a. Nee, aangezien er geen handel met het buitenland optreedt. b. BNP (= BBP) = = 185 miljard NNP (= NBP) = = 135 miljard c. De groei van de productie is gelijk aan de bevolkingsgroei, zodat gemiddeld dat is per hoofd van de bevolking de productie niet is toegenomen. Wanneer we rekening houden met het afnemen van de voorraad natuurlijke bronnen en met de toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval, moeten we concluderen tot een afname van de welvaart in ruime zin. 7

8 3. OVER ARBEIDSAANBOD EN ARBEIDSVRAAG We kunnen het arbeidsaanbod (= beroepsbevolking), dat wil zeggen het aantal arbeiders dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt enerzijds en de arbeidsvraag (= werkzame beroepsbevolking), dat wil zeggen het aantal mensen dat gevraagd wordt door de werkgevers anderzijds, cijfermatig halen uit de bevolking: BEVOLKING in Nederland ,15 MILJOEN - MENSEN JONGER DAN 15 EN OUDER DAN 64: 5,22 MILJOEN = BEROEPSGESCHIKTE BEVOLKING: 10,93 MILJOEN - NIET-ACTIEVEN (huisvrouwen, arbeidsongeschikten, vutters): 3,19 MILJOEN = BEROEPSBEVOLKING = ARBEIDSAANBOD 7,74 MILJOEN - WERKLOZEN: 0,27 MILJOEN = WERKZAME BEROEPSBEVOLKING = ARBEIDSVRAAG 7,47 MILJOEN We kunnen uit deze getallen twee belangrijke economische percentages berekenen: 1. Participatiegraad (of: deelnemingspercentage): geeft aan hoeveel procent van het aantal mensen dat geschikt is om te werken, zich daadwerkelijk aanbiedt op de arbeidsmarkt: participatiegraad = beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking * 100% = 7,74 / 10,93 * 100% = 70,8% Deze participatiegraad kan stijgen, doordat bijvoorbeeld: meer vrouwen zich melden op de arbeidsmarkt (b.v door emancipatie, kinderopvang, etc.) arbeidsongeschikten worden herkeurd en weer op de arbeidsmarkt komen door aanmoedigingseffect meer studenten eerder gaan werken (voor meer dan 12 uur per week) 2. Werkloosheidspercentage: geeft aan hoeveel procent van de beroepsbevolking werkloos is: werkloosheidspercentage = werklozen / beroepsbevolking * 100% = 0,27 / 7,74 * 100% = 3,5% 8

9 4. OVER INVESTERINGEN Investeren betekent het kopen van kapitaalgoederen (b.v. machines, gebouwen, dijken, etc.) door bedrijven (en de overheid). Er dan ook diverse soorten investeringen te onderscheiden: Bruto investeringen (alle investeringen in een jaar) Netto investeringen (uitbreidingsinvesteringen): de productiecapaciteit neem toe Vervangingsinvesteringen (afschrijvingen): de productiecapaciteit blijft op peil uitbreidingsinvesteringen in vaste activa voorraadinvesteringen (uitbreiding in vlottende activa (deze kan vaak negatief zijn, men gaat dan desinvesteren!) Breedte investeringen (een zelfde type machines) gelijke kapitaalintensiteit Diepte investeringen (modernere machines) de kapitaalintensiteit neemt toe Conclusies: 1. Bruto = netto + afschrijvingen 2. Netto = uitbreidingsinvesteringen in vaste + in vlottende 3. Uitbreidingsinvesteringen in vaste = breedte + diepte. 4. Een toename van de voorraden betekent een investering, omdat de goederen nog niet zijn verkocht, dus nog geen consumptiegoederen zijn, maar nog steeds kapitaalgoederen: het bedrijfsgeld zit dus nog in de voorraad goederen. Zijn de voorraden wel verkocht, dan is het geen investering meer, want het bedrijfsgeld is vrij gekomen en zit nu b.v. in de bedrijfskas. NB: In de praktijk loopt dit schema wel eens door elkaar heen, omdat b.v. een vervangingsinvestering vaak ook deels een diepte-investering betekent. Een bedrijf schaft bij vervanging namelijk meestal een nieuwer type machine aan, waarmee vaak niet alleen een stukje capaciteit wordt vervangen, maar ook wordt uitgebreid, omdat deze machine meer kan. Ook kan het bij een diepte-investering soms gaan om een verbeteringsinvestering (b.v. het aanleggen van een airconditioning in een slagerij). 9

10 5. OVER DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Een balans is een vermogensoverzicht van een bedrijf, waarbij aan de creditzijde staat waar het vermogen vandaan komt (zelf ingebracht vermogen of geleend vermogen), d.w.z. eigen of vreemd vermogen (= schulden) en aan de debetzijde staat waar het vermogen is ingestoken (in de zogenaamde kapitaalgoederen of activa = bezittingen). Hoe ziet een balans eruit? debet BALANS credit Bezittingen Eigen vermogen Schulden Totaal y Totaal Y Let erop dat het balanstotaal altijd gelijk is aan beide kanten en dat dit ook zo blijft, omdat het eigen vermogen daar altijd voor zorgt. Het eigen vermogen wordt ook wel eens op de volgende manier berekend: BEZITTINGEN - SCHULD = EIGEN VERMOGEN. Of ook wel: Of: BEZITTINGEN = EIGEN VERMOGEN + SCHULD DEBET (ACTIVA) = CREDIT (PASSIVA) Het eigen vermogen op een balans van een eenmanszaak heet gewoon eigen vermogen; het eigen vermogen op een balans van een N.V. heet aandelenvermogen (plus de reserves, b.v. winstreserve). debet BALANS credit VASTE ACTIVA (alles wat je langer dan 1 jaar in je bezit hebt) a. Gebouwen b. Transportmiddelen. c. Inventaris d. Machines VLOTTENDE ACTIVA (alles wat je korter dan 1 jaar in je bezit hebt) e. Debiteuren f. Voorraad goederen EIGEN VERMOGEN h. Geplaatst aandelen kap. i. Reserves LANG VREEMD VERMOGEN (schulden die je langer dan een jaar hebt) j. Hypotheek k. Obligatielening KORT VREEMD VERMOGEN (schulden die je korter dan een jaar hebt) l. Crediteuren m. Belastingschuld LIQUIDE MIDDELEN (meest vloeibare vorm van vermogen) g. Kas g. Bank Totaal: X Totaal: X 10

11 Debiteuren zijn mensen waar jij nog geld van krijgt en crediteuren zijn mensen, waaraan jij nog geld moet betalen. Inventaris betekent inboedel, d.w.z. magazijnstellingen, toonbanken, computers, etc. Worden de schulden groter dan de bezittingen, dan wordt het eigen vermogen negatief en is het bedrijf failliet. Op een resultatenrekening staan de kosten en de opbrengsten van het bedrijf in het lopende jaar. Hieruit is dus ook de toegevoegde waarde te bepalen van het bedrijf door van de omzet de ingekochte spullen af te halen. Ook is er natuurlijk de winst te bepalen, als restant van de toegevoegde waarde, nadat de lonen, renten en pachten eraf zijn. Kosten Inkopen Resultatenrekening Opbrengsten Omzet Kosten productiefactoren Winst Bedrag x Bedrag x Dus: toegevoegde waarde = omzet - inkopen En: toegevoegde waarde = kosten productiefactoren (lonen, renten, pachten) + winst Opmerkingen: 1. Op een balans staan dus geen kosten en opbrengsten; wel kan er eventueel op het eind van het jaar het winstsaldo op staan. 2. Een balans is een momentopname, een voorraadgrootheid. 3. Op een resultatenrekening zet men de kosten en opbrengsten, die in het loop der jaar zijn ontstaan, het is dus een stroomgrootheid.. 4. Van een balans zijn een aantal kengetallen af te leiden: - liquiditeit (hoe goed zijn we bij kas, ons vloeibare ( liquid ) vermogen: kunnen we de korte schulden betalen?) - solvabiliteit (kunnen we alle schulden afbetalen met ons eigen vermogen, als het bedrijf nu zou stoppen, nu dus zou oplossen? ( solution ) Liquiditeit = (vlottende activa + liquide middelen) / kortlopende schulden (deze moet groter zijn dan 1,5 of 2) Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen * 100% (deze moet groter zijn dan 50%) 11

12 6. OVER HET BREAK-EVEN-PUNT De kosten van een bedrijf worden onderscheiden in constante en variabele kosten. De constante kosten heeft men al bij een productie van nul stuks, en bestaan in het bijzonder uit de afschrijvingskosten en interestkosten van machines en gebouwen. De variabele kosten ontstaan pas als men gaat produceren en bestaan vooral uit de grondstofkosten (bij een industriële onderneming), de inkoopprijs van het product (bij een handelsonderneming) en de loonkosten van het uitzendpersoneel. De variabele kosten stijgen meestal proportioneel, d.w.z. stijgen recht evenredig met de productie, want dan is namelijk heel gemakkelijk het breakeven-punt uit te rekenen. Men heeft dan namelijk een lineaire kostenvergelijking en grafisch is dit een rechte lijn. Bij het break-even-punt zijn de kosten en de opbrengsten gelijk aan elkaar, men maakt dus winst noch verlies; men speelt quitte. Als men de break-even-omzet moet berekenen moet men de break-even-afzet vermenigvuldigen met de verkoopprijs. Algemeen geldt: 1. Kosten: TK = TVK + TCK waarbij: TK = totale kosten, TVK = totale variabele kosten, TCK = totale constante kosten. Verder geldt dat: TVK = GVK * q waarbij GVK = variabele kosten per product of gemiddelde variabele kosten 2. Omzet: TO = P * Q waarbij: P = verkoopprijs en Q = afzet 3. Winst: TW = TO - TK waarbij TW = totale winst Nu geldt in het break-even-punt: TW = 0 Of: TO - TK = 0 Dus: TO = TK 12

13 Men vindt dan eerst de break-even-afzet q en kan dan simpel de break-evenomzet in euro s vinden door deze q te vermenigvuldigen met de verkoopprijs, dus: BEO = BEA * PRIJS VOORBEELD Verkoopprijs: 10,- Variabele kosten per product: 4,- Totale constante kosten: ,- Bepaal de Break-even-afzet (BEA) en de Break-even-omzet (BEO). Er volgt nu: TO = 10 Q en TK = 4 Q TO = TK 10 Q = 4 Q Q = Q = Dus: BEA = stuks En: BEO = BEA * p = stuks * 10,- per stuk = ,- Grafisch: - de omzetlijn (TO) start altijd in de oorsprong - de totale kostenlijn (TK) start altijd ter hoogte van de totale constante kosten - het snijpunt in de grafiek van deze twee heet break-even-punt (BEP) - de afzet Q die daar bij hoort heet break-even-afzet (BEA, op q as) en de omzet die daar bij hoort heet break-even-omzet (BEO, op -as). TO TK BEO BEP TCK 0 BEA Q 13

14 Hoe zit het nu met GTK, GVK en GCK? GVK = TVK / q GCK = TCK / q GTK = TK / q = (TVK + TCK) / q = TVK /q + TCK / q = GVK + GCK Een voorbeeld TK = 4 Q (zie hierboven) Productie q GVK TVK TCK GCK TK GTK , , Opmerkingen: 1. Als q = 0, bestaan er geen gemiddelde kosten, want delen door nul is flauwekul. 2. GVK blijft steeds gelijk, hier 4 geldeenheden, waardoor de TVK lineair stijgen, dat heet ook wel: proportioneel stijgende variabele kosten. 3. De TCK blijven steeds gelijk, maar de GCK daalt naarmate q toeneemt, want de TCK worden uitgesmeerd over steeds meer producten. 4. De TK is steeds TVK plus TVK; de GTK is steeds TK / q, maar ook is dus de GTK steeds gelijk aan GVK plus GCK. 5. De GTK heet ook wel kostprijs, d.w.z. alle kosten per product; dit moet men goed onderscheiden van de verkoopprijs, die natuurlijk hoger moet zijn dan de kostprijs. 6. We zien hierboven dat de break-even-afzet inderdaad stuks is, zoals eerder berekend, want bij stuks is de GTK gelijk aan de verkoopprijs van 10 geldeenheden en maakt men geen winst en geen verlies. 7. De winst is dus maximaal als de productie q maximaal is (dus bij de productiecapaciteit), want de verkoopprijs blijft steeds gelijk, maar de GCK neemt steeds af (en de GVK blijft steeds gelijk), waardoor de GTK ook steeds afneemt en het verschil tussen verkoopprijs en GTK steeds groter wordt; de winst per stuk wordt dus steeds groter en daarmee dus ook de totale winst. 14

15 7. OVER COLLECTIEVE LASTEN EN COLLECTIEVE UITGAVEN Onder de collectieve sector verstaat men de overheid (het Rijk en de lagere overheden) en de sociale verzekeringsfondsen (volks- en werknemersverzekeringen). Door de burgers moet aan deze collectieve sector betalingen verricht worden, de zgn. collectieve lasten, zodat de collectieve sector haar collectieve uitgaven (b.v. wegen aanleggen, uitkeringen betalen) kan financieren. De belastingen en niet-belastingen betaalt men aan de overheid en de sociale premies betaalt en aan de sociale fondsen (zoals de UWV = Uitvoering Werknemersverzekeringen en de SVB = Sociale Verzekeringsbank) De collectieve lasten zijn dus de inkomsten voor de collectieve sector, die als een last op de burger drukken. Hoe delen we deze collectieve lasten in? collectieve lasten betalingen aan de overheid betalingen aan de sociale verzekeringsfondsen belastingen niet-belastingen sociale premies directe indirect retributies andere premies premies volks- werkverzekeringen nemersverzek. loonbelasting, B.T.W., collegegeld, verkeers- W.W. en AOW- en vennootschaps- accijnzen parkeergeld boetes, W.I.A.premie A.W.W.- belasting staatsloterij premie NB de W.I.A. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO. 15

16 De uitgaven van de collectieve sector (= overheid + sociale fondsen) worden meestal zo ingedeeld: Collectieve Uitgaven Overheidsuitgaven SocialeVerzekeringsuitgaven (inkomensoverdrachten door Sociale Fondsen) b.v. W.I.A.- uitkering Overheidsbestedingen Overdrachtsuitgaven Uitgaven Staatsschuld (inkomensoverdrachten overheid) b.v. huursubsidie Overheidsconsumptie Overheidsinvesteringen Rente Aflossingen b.v. wegen aanleggen over op Staatsschuld Staatsschuld (aan beleggers) Ambtenarensalarissen b.v. salarissen docenten Materiële Overheidsconsumptie b.v. energiekosten 2 e Kamer NB: de rente en aflossingen over de staatsschuld worden vaak ondergebracht bij overdrachtsuitgaven (die de overheid gratis verstrekt), maar dat is zeker wat de rente betreft niet correct. Omdat rente een vergoeding is voor het afstaan van kapitaal door beleggers. Dus het is beter deze (samen met aflossing) onder een apart kopje in te delen. 16

17 8. OVER DIRECTE BELASTINGEN Directe belastingen worden geheven over de inkomens van personen (staan dan op naam van iemand, b.v. de loon - en inkomstenbelasting) of over de inkomens/winsten van organisaties (b.v. vennootschapsbelasting). Hier wordt alleen ingegaan op de inkomstenbelasting en om te bepalen hoeveel iemand moet betalen, wordt het inkomen ingedeeld in drie categorieën of boxen. Voor elke box geldt een apart belastingtarief: Box 1: inkomen uit werk en woning; hier geldt een progressief tarief: oplopende percentages Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang: hier geldt een proportioneel tarief: 1 percentage. Box 3: inkomen uit sparen en beleggen, hier geldt een proportioneel tarief: 1 percentage 30% van 4% fictief rendement (dus 1,2% van het vermogen) Box 1 Het gaat hier dus om loon, pensioen en winst uit het eigen bedrijf (b.v. eenmanszaak) Ook moet iedere eigenaar van een eigen huis zijn inkomen in deze box verhogen met een bepaald percentage van de waarde van zijn huis, het zgn. eigen woning forfait. Dit is een percentage, b.v. 0,60% (of: 6 promille) van de waarde van het huis (de zgn. W.O.Z.-waarde, de waarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken, bepaald door gemeenten). De overheid ziet dit forfait als een denkbeeldig inkomen uit het eigen huis, omdat je tenslotte je geld belegt in zo n huis en de waarde ervan kan toenemen; daarom moet je dus een bedrag optellen bij je bruto-inkomen (soort optelpost). Verder heeft een bezitter van een eigen huis wel een aftrekpost in de vorm van hypotheekrente, die hij betaalt aan de bank (de aflossing is dus niet fiscaal aftrekbaar!). Hoe vindt men nu het belastbaar inkomen, d.w.z. het inkomen waarover je daadwerkelijk de belastingen en premies volksverzekeringen moet betalen? Looninkomen plus: eigen woning forfait = inkomen uit werk en woning minus: aftrekposten (b.v. hypotheekrente) = belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen in deze box wordt belast volgens een schijventarief, er zijn vier schijven; men moet zijn belastbaar inkomen dus in vier stukken hakken en elk stuk wordt verschillend belast, waarbij het hoogste stuk het zwaarst belast wordt, de marginale tarieven worden dus steeds hoger, bijvoorbeeld onderstaande tabel (die jaarlijks iets verandert): 17

18 Schijf van tot en met tarief (marginaal) % % % oneindig 52% Het marginale tarief loopt dus op, d.w.z. hoe meer men verdient, hoe meer extra men van de extra verdiensten aan belastingen moet betalen, daarom zal het gemiddelde tarief natuurlijk ook oplopen, als men meer verdient, moet men gemiddeld in procenten van het gehele inkomen ook meer belastingen betalen; dit stelsel is dus progressief. Dus: marginale druk (tarief) = extra belastingen / extra inkomen * 100 % En: gemiddelde druk (tarief) = te betalen belastingen / gehele inkomen * 100 % De gemiddelde druk is altijd lager dan de marginale druk en heeft in theorie een waarde tussen 0 % en 52%; de marginale druk is of 32% of 38% of 42% of 52% (in dit voorbeeld). De gemiddelde druk van iemand die een miljoen euro per jaar verdient, ligt dus dicht bij 52% Box 2 Wanneer iemand ten minste 5% bezit van de aandelen van een B.V. of N.V. spreekt men van een aanmerkelijk belang. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (b.v. dividend) wordt belast met een tarief van 25% en is dus proportioneel, omdat de gemiddelde belastingdruk steeds 25% is. Box 3 De inkomsten uit sparen en beleggen worden berekend op basis van het gemiddelde vermogen in een jaar. Dit vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden (exclusief het eigen huis, zie box 1). De fiscus gaat hierbij uit van een zgn. fictief rendement van 4 % van het vermogen, d.w.z. dat zij er van uitgaat dat spaarders een rendement (winstgevendheid, b.v. rente opbrengsten) hebben van 4% van hun vermogen; over deze 4% inkomsten van een belastbaar vermogen, wordt 30% belasting geheven, waarbij dus eigenlijk totaal 1,2% (= 30% van 4%) van het belastbare deel van het vermogen wordt belast. Heb je dit jaar minder dan 4% rente ontvangen, dan heb je pech, heb je meer dan 4% ontvangen, dan heb je geluk, want dan hoef je toch slechts over 4% van je belastbaar vermogen die 30% te betalen. Dit tarief is proportioneel. 18

19 Totaal: Heeft men nu via alle boxen zijn te betalen belastingen uitgerekend, dan moet men eerst deze bedragen optellen en dan mag er van het totaalbedrag aan belastingen een bepaald bedrag afgetrokken worden, de zgn. heffingskortingen, die per persoon kunnen verschillen (b.v. een kinderkorting op belastingen geldt alleen voor mensen met kinderen) Voorbeeld (waarin alles verwerkt is): Voor meneer Jansen geldt het volgende: - Arbeidsinkomen: ,- - Eigen woning forfait: 1200,- (= 0,6 % * ,-, de WOZ - waarde van het huis) - Hypothecaire lening: ,-: hij betaalde hierover 5% rente dit jaar. (het hypotheekbedrag is ongeveer 3 maal het jaarinkomen, een vuistregel bij banken); - Spaarrekening: gespaard bedrag begin v/h jaar: , - en aan het eind: ,- - Tarieven box 1, zoals boven gegeven - In box 3 is een vermogen van vrijgesteld van belastingen. - Heffingskorting: 2500,- (naast algemene korting van 2000, - nog andere kortingen, zoals kinderkorting, ter waarde van 500,-; dit alles staat in tabellen van de belastingdienst!). Zijn te betalen belastingen worden nu: Box 1: Eerst het belastbaar inkomen uitrekenen: , - plus: 1200,- = ,- (inkomen uit werk en woning) minus: 5% * = 9000 = belastbaar inkomen: ,- Dit belastbaar inkomen gaan we in 4 stukken hakken, elk met een eigen tarief: Schijf 1: van 0 t/m betaalt hij: 32 % * = 4800,- Schijf 2: van t/m betaalt hij: 38% * = 4560,- Schijf 3: van t/m betaalt hij: 42% * = 7980 Schijf 4: over het restant ( ) 6200 betaalt hij: 52% * 6200 = 3224,- Totaal betaalt hij volgens box 1 dus: = ,- Zijn gemiddelde druk in box 1 is nu: / * 100% = 34,27 % (als we nog geen rekening houden met inkomen in box 3 en de heffingskortingen!). 19

20 (Zijn marginale tarief is 52%, omdat hij met de top van zijn inkomen in schijf 4 zit en als hij iets extra s zou gaan verdienen, hij van dit extra s 52% aan belastingen kwijt zou zijn.) Van een ander iemand, die maar een belastbaar inkomen heeft van ,- (en een inkomen van b.v ,-) is dat procentueel veel minder: 4800 / * 100% = 24%. Dus in box 1 geldt een progressief tarief: bij stijgend (belastbaar) inkomen, stijgt de gemiddelde belastingdruk. Box 2: Volgens box 2 heeft meneer Jansen geen inkomen. Box 3: Zijn gemiddeld vermogen is in dit jaar: ,-, maar hij hoeft slechts over het rendement van het vermogensbedrag verminderd met de vrijstelling (een soort belastbaar vermogen dus) belasting te betalen, dus: over = ,- Het fictief rendement daarvan is: 4 % * = 460,- (is rente = inkomen in box 3); Hiervan 30% belastingen te betalen: 30% * 460 = 138,- (is 1,2% van ,-). Totaal: Zijn totaal te betalen belastingen zijn nu: Box 1: ,- Box 2: 0,- Box 3: 138,- Totaal: ,-. Hiervan gaat af, vanwege de heffingskortingen: 2500,- Te betalen: ,- De gemiddelde druk van het inkomen is nu (nadat alle boxen, heffingskortingen, e.d. in beschouwing zijn genomen): / * 100% = 30,34 %. NB: het fictieve inkomen in box 3 (hier: 460 euro), wordt in deze berekening meestal niet meegenomen, omdat het inkomen niet werkelijk gehaald is (anders werd de gemiddelde druk / ) * 100% = 30,1 %, een klein verschil dus). Overigens moeten we hierbij wel bedenken dat er maandelijks reeds belastingen en sociale premies worden ingehouden van mensen die in loondienst werken; dit noemen we de voorheffing op de inkomstenbelasting of ook wel: de loonheffing. Het gaat hierbij om loonbelasting en premies volksverzekeringen.aan het eind van het belastingjaar (een kalenderjaar) wordt pas gekeken of mensen teveel belasting betaald hebben of te weinig, middels de beruchte blauwe envelop die in januari/februari bij de meeste mensen in de bus valt. 20

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

Inkomen uit sparen en beleggen

Inkomen uit sparen en beleggen Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelorscriptie 2012 Inkomen uit sparen en beleggen na wijzigingen nog steeds gebaseerd op het draagkrachtbeginsel Naam : M.A.E. Joosen Studentnummer : 328261 Studie : Fiscale

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid Module 6 Concept: Ruilen over de tijd De overheid Het nieuwe economieprogramma Verantwoording Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten WieBetaalt_Def 15-05-2007 10:48 Pagina 179 Hoofdstuk 7 vermogen zwaarder belasten 7.1 Vermogensbelastingen De geldkringloop biedt tal van aangrijpingspunten voor de heffing van belastingen (zie onderdeel

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE

VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE Ton van Haperen 25 Casussen Van economische informatie naar economische kennis Ruud de Moor Centrum Vakdidactiek en Economie Ton van Haperen 25 Casussen, van economische informatie

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie