ourant EEN NIEUWE LENTE (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent VAN DE LIBERALE BONDEN VAN GEPENSIONEERDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ourant EEN NIEUWE LENTE (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent VAN DE LIBERALE BONDEN VAN GEPENSIONEERDEN"

Transcriptie

1 ourant DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE LIBERALE BONDEN VAN GEPENSIONEERDEN 5e jaargang nr, januari. februari maart 87 Prijs per nummer 35 fr. Prijs abonnement: 100 fr. Redaktie: Livornostraat 25, 1050 Brussel v. z. w. Lib. Bond. Gep. ISSN EEN NIEUWE LENTE Lente Ik zie het aan de bomen, het zit eraan te komen, het voorjaar roer-t zich in een blauw gewelf. Laat binnen alle geul'en, de ramen en de deuren, gooi alles open maal' vooral je zelf, TOON HERMANS EEN NIEUWE TIJD uit, De Danstent in de Wei, Elsevier ISBN

2 2 Sprekers hoek DE T.G.V. : VERNIEUVVING OF GENADESLAG? Het laatste jaar worden op parlementair niveau vaak verhitte discussies gevoerd' over de aanleg door België van de T.G.V.-lijnen van Parijs naar Amsterdam en Keulen. Voor- en tegenstanders van deze supersneltrein slaan elkaar met studies en rapporten om de oren. Betekent de omstreden T.G.V. dè revolutie in het spoorverkeer en een beslissende schakel in de Europese eenmaking of wordt hij de Trein der Grote Vernieling die zowel een landschappelijk en financieel, als een verkeerskundiq fiasco vormt? Wij trachten enige duidelijkheid in de zaak te brengen en zetten het voor en tegen op een rijtje.. EEN KONKURRENT VOOR HET VLIEGTUIG De T.G.V. (train à grande vitesse of hoge snelheidstrein) is oorspronkelijk een Frans produkt. Om de lange reistijden in te korten, ontwikkelde Frankrijk in de jaren zeventig dit nieuwe treintype, aangepast aan hoge snelheden. Het moest een waardig concurrent vormen voor het vliegtuig, althans voor korte vluchten (tot 600 km). Een trein heeft overigens ook dat voordeel op een vliegtuig dat hij tot in het centrum van de steden komt. In 1981 werd de eerste T.G.V.-verbinding in gebruik genomen tussen Parijs en Lyon. Speciaal voor de T.G. V. werd een geheel nieuwe spoorweg aangelegd, waarop de treinen 270 km/u kunnen halen en de Fransen proberen dit nog op te drijven. Op de meeste klassieke lijnen zijn zulke hoge snelheden niet mogelijk, daar, die veel strengere technische eisen stellen. Zo moeten, om te beginnen, de bochten een grotere straal hebben zodat de treinen niet zouden hoeven af te remmen. Omwille van de luchtverplaatsing dienen ook de beddingen en de bruggen breder te zijn dan normaal. Voor de beveiliging van een hoge snelheidslijn zijn seinen onbruikbaar: aan 270 km/u zou de machinist'ze overigens niet opmerken. De informatie komt dan ook telegeleid rechtstreeks tot in de bestuurderskabine. Met de T.G.V. werd de reistijd Parijs- Lyon verkort tot twee uur en dat voor een afstand van 400 km. Sinds 1983 rijden de T.G. V. 's - over klassieke sporen en met een lagere snelheid - verder naar andere steden in het zuidoosten van Frankri jk (Besançon, Chclon-sur-Soóne, Toulon, Montpellier, Scint-Etlenne, Grenoble, Chambery en Annecy) en naar Genève en Lausanne in' Zwitserfond. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft haar T.G.V.-net ook uitgebreid in noordelijke richting (Rijsel) en is bezig aan een westelijke tak (Bretagne) en een zuid-westelijke (Bordeaux). NAAR EEN EUROPEES HOGE SNel HElDSNET De jongste plannen betreffen een verlenging van de T.G.V. vanuit Rijsel naar Amsterdam en Keulen via Brussel. Zo zou de reistijd Brussel-Parijs verkort worden tot 77 minuten, tot 65 minuten voor Keulen en tot 96 minu- -ten voor Amsterdam. Naargelang van het soort van treinen variëren de huidige reistijden voor de verbinding Brussel-Parijs tussen 143 en 176 minuten, voor Brussel-Keulen tussen 144 en 188 minuten en voor Brussel- Amsterdam tussen 164 en 189 minuten, AI bij al een flinke tijdwinst voor de drie trajecten. Met zijn hoge snelheidstreinen staat Frankrijk overigens beslist niet alleen. Reeds sinds de jaren zestig rijden in Japan de Shinkansentreinen aan meer dan 200 km/u tussen Tokio en Osaka. Momenteel experimenteert West- Duitsland met de ICE (Intercity Experimentai) en de Transrapid, resp. een klassieke en een magneettrein. Deze laatste zou tot 500 km/u kunnen halen, maar is ook veel duurder, daar hij niet op klassieke sporen kan rijden en dus op geen enkele' manier in het bestaande spoorwegnet kan worden geïntegreerd. De eerste doet «slechts» 250 km/u, doch is ook bruikbaar voor goederentreinen. Op het ogenblik rijden er in West- Europa reeds treinen aan 200 km/u in

3 West-Duitsland, Groot-Brittannië en Italië. Vooral wanneer binnen enkele jaren de Kanaaltunnel in gebruik zou worden genomen, kan de rechtstreekse verbinding met Londen en de T.G.V. door België een bijkomende stap zijn in de richting van een Europees snelspoornet. De argumentatie van de voorstanders van de T.G.V. luidt dan ook dat ons land zeker niet de trein mag missen en Europees moet denken. Het dwarsliggen van België zou in die zin een hypotheek vormen op de toekomst. Buiten dat zou de T.G.V. nieuwe - tijdelijke - arbeidsplaatsen opleveren in de bouwsektor en de konstruktie van spoorwegmaterieel - twee niet onbelangrijke sektoren in ons land - en in de toeleveringsbedrijven. DE MOGELIJKE BELGISCHE TRACE'S Anderzijds is de noodzaak van het opdrijven van de snelheid ook weer geen wet van Meden en Perzen, waarbij men zich onvoorwaardelijk heeft neer te leggen. De problematiek van de aanleg van een supersnelspoorweg ligt overigens totaal anders in landen als Frankrijk en Italië dan in België en Nederland. Vooreerst bevinden de te bedienen plaatsen zich in Frankrijk verder van elkaar. Van Parijs naar Lyon bvb. is het al meer dan 400 km. De afstand van Brussel naar Pari [s, Keulen en Amsterdam is daarentegen in de drie gevallen kleiner dan 300 km. Als de trein op de drie verbindingen nergens stopt, zouden belangrijke steden als Aken, Luik, Antwerpen, Rotterdam en Den Haag worden voorbijgereden. Krijgt hij daar wel een halte, dan gaat de commerciële snelheid omlaag. De T.G.V. heeft overigens reeds 20 km nodig om op snelheid te komen of om te stoppen, waardoor hij slechts op korte stukken aan 270 km/u zou kunnen rijden. Als de T.G.V. door ons land loopt, moet er alleszins een speciale lijn worden aangelegd tussen Rijsel en Brussel. Over het toekomstig tracé ligt vooralsnog niets met zekerheid vast. Een eerste mogelijkheid is de trein vandaar over de bestaande lijnen te laten verder rijden, maar daar ligt de toegelaten snelheid niet hoger dan 140 of 160 km/u. Een tweede plan is, voor de verbinding met Keulen een hoge snelheidslijn aan te leggen naast de huidige spoorlijn, tot Waremme. Van daar takt ze af naar Visé waar een station zou komen. Ten noorden van de bestaande lijn zou ze verder lopen naar Aken, waar de Duitsers een stop willen. Dit zijn eveneens twee halten op een traject van 200 km, wat de commerciële snelheid niet ten goede komt. Hierbij springt dan uiteraard het communautaire duiveltje uit het doosje : als de Walen een T.G.V.-stop krijgen nabij Luik, willen de Vlamingen er een te Antwerpen. De derde oplossing is weliswaar de snelste, maar ook de meest gecontesteerde. Vanuit Brussel zouden de lijnen naar Amsterdam en Keulen samenlopen tot in het Kempense dorp Olen, waar een vertakking zou komen. Hierover kan eveneens de T.G.V. Keulen-Amsterdam rijden, die in België geen enkele stop maakt. Met andere woorden, van deze verbinding zouden de Belgen niet kunnen genieten. Mogelijk komt er volgens dit plan wel een halte op de lijnen naar Keulen in het Nederlands-Limburgse Beek. Onlangs hebben de Duitse spoorwegen zich tegen dit plan verzet omdat ze de T.G.V. Liever over de bestaande lijn langs Düsseldorf en Arnhem zien lopen. VRAAGTEKENS De bezwaren tegen de aanleg van een snelspoorlijn hebben in belangrijke mate te maken met de ruimtelijke ordening. Vlaanderen behoort tot de dichtstbevolkte gebieden van Europa, wat betekent dat er bij de aanleg van de snelspoorlijn hoe dan ook een aantal woon- en industriegebieden voor de bijl moeten. Nutsvoorzieningen inbegrepen zou de lijn 15 meter breed worden. Waar ze de diepte of de hoogte in gaat, wordt dat 30 meter. Verder betekent de nieuwe spoorlijn hoe dan ook een verdere aanslag op de toch al schaarse open ruimten en op een aantal waardevolle natuurgebieden en landbouwgronden. Hebben de Fransen hun T.G.V.-lijn mooi weten te bouwen in het ruime en dunbevolkte landschap van Bourgogne, dan is hetzelfde om de bovenvermelde redenen niet mogelijk in Vlaanderen. Overigens is er op de gewestplannen op geen enkele manier rekening mee gehouden. Een tweede bemerking betreft de mogelijke negatieve weerslag op het binnenlands treinverkeer. Op de plaatsen waar de T.G.V. de bestaande infrastructuur gebruikt, krijgt hij alleszins voorrang op het binnenlands verkeer. Dit is o. m. het geval voor de Brusselse Noord-Zuidverbinding, die tijdens de piekuren verzadigd is. Het is dan ook niet denkbeeldig dat een aantal binnenlandse treinen zal worden afgeschaft om de T.G.V. ruime baan te verzekeren. Van verschillende zijden worden er dan ook voorstellen geopperd om bestaande lijnen uit te bouwen voor hogere snelheden in plaats van een aparte T.G.V.-lijn aan te leggen. Dit zou zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend verkeer ten goede komen. Een andere mogelijkheid bestaat erin een aantal op- en afritten aan de hoge snelheidslijn te voorzien. Hierdoor zou de rendabiliteit ervan merkbaar verhogen en de lijn ook dienstbaar worden aan het binnenlands vervoer. De financiering vormt het derde knelpunt in het T.G.V.-dossier. Volgens de voorstanders moet en kan het geld ervoor volledig door de privé-sektor worden bijeengebracht. Voor het Belgisch traject zal dit tussen de 50 en de 70 miljard bedragen. Of de financierders hiervoor ook daadwerkelijk over de brug zullen komen, heeft alles te maken met de verwachte rendabiliteit. Voor het traject Brussel-Parijs stellen er zich op dat vlak geen problemen, daar men er een rendabiliteit van 15 % voor verwacht, eens de Kanaaltunnel er ligt. Voor Brussel-Keulen en Brussel-Amsterdam zou dit slechts rond de 4 % bedragen. Maar privéinvesteerders zijn meestal slechts bereid om toe te happen vanaf 10 %. Overigens zijn er een aantal kosten, zoals de onteigeningen en het omleggen van nutsvoorzieningen, die niet op de privé-sector kunnen verhaald worden. De hele discussie rond de T.G.V. is uiteindelijk te herleiden tot een aantal politieke keuzen. Opteert men voor de uitbouw van een Europees snelspoornet. dan bevordert men onmiskenbaar de Europese integratie en het komfort van het lange afstandsreizen, maar dat alles ten nadele van het binnenlandse treinverkeer, dat meer dan 90 % van de verplaatsingen per spoor uitmaakt. En verder dringt zich, vooral voor Vlaanderen, de keuze op tussen het opofferen van woon- en landbouwgebieden en van open ruimten en een snel en comfortabel internationaal vervoermiddel. Ronny Van Hee 3

4 DE HEDENDAAGSE MUTUALITEITEN Van een «clandestiene» en «amateuristische» beweging is de mutualiteit uitgegroeid tot één der belangrijkste constituante van ons sociaal-politieke leven. Zoals in een vorig nummer beschreven werd, zijn de mutualiteiten de beheerders van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar daarnaast behielden ze een belangrijke vrijheid op het vlak van private verzekeringen. De ziekte- en invaliditeitsverzekering Op financieel vlak domineren twee tegemoetkomingen de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Z.I. V.). De eerste behelst de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van geneeskundige en farmaceutische verstrekkingen en de tweede verstrekt een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bepaalde categoriën van personen hebben recht op beide tegemoetkomingen, zoals de werknemers uit de privé-sector, de leerjongens, het tijdelijk tewerkgesteld overheidspersoneel, enz... Anderen kennen een regeling waarbij ze alleen recht hebben op een terugbetaling van geneeskundige verstrekking, bijvoorbeeld het statutaire overheidspersoneel. Zelfstandigen krijgen alleen een terugbetaling voor sommige geneeskundige verstrekkingen, doorgaans de grote risico's genaamd. Zij hebben ook recht op een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. De l.1. V. -uitkering is opgesplitst in de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. Het aspect geneeskundige verzorging van Z.I. V. heeft als doel de verzekering van de preventieve en de curatieve verzorging. Dit geldt voor de geneeskundige en tandheelkundige hulp, de kraamzorg, de analyses, de farmaceutische prestaties,... De nomenclatuur geeft de opsomming van de verstrekkingen met hun betrekkelijke waarde, hun toepassingsregeien en de bekwaamheidsvereisten. Voor bepaalde categorieën van personen is deze tussenkomst hoger (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen). Het persoonlijk aandeel dat de patiënt zelf betaalt noemt men het remgeld. De bedoeling hiervan is het verbruik af te remmen. De uitkeringsverzekering splitst zich op zijn beurt in een primaire arbeidsongeschiktheidsverzekering en een invaliditeitsverzekering. De eerste uitkeringsverzekering is van toepassing indien de arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval, zwangerschap) niet langer duurt dan 1 jaar. Men heeft recht op een uitkering die gelijk is aan een bepaald percentage van het begrensd dagloon. Indien de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 1 jaar dan valt men onder de invaliditeitsverzekering. De uitkering is eveneens gelijk aan een percentage van het begrensd dagloon, er is evenwel een maximum voorzien. De Z.I. V. -verzekering komt eveneens voor een gedeelte tussen in de begrafen iskosten. Ter informatie: in 1982 bedroeg het geheel der overdrachten van de mutualiteiten naar de verzekerden 260 miljard. De vrije verzekering en de aanvullende voordelen De mutualiteiten profiteren in zekere zin van de wet die de burgers oplegt lid te zijn van een mutualiteit opdat ze kunnen genieten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Immers, eens ingeschreven wordt de verzekerde aangespoord om vrije verzekeringen en aanvullende voordelen af te sluiten. Voor maandelijkse bijdragen die variëren van 40 fr. tot 160 fr. per gerechtigde kunnen de verzekerde en zijn familieleden genieten van gratis voordelen naast deze voorzien door de verplichte verzekering. Deze voordelen variëren van mutualiteit tot mutualiteit maar in het algemeen dekken ze risico's zoals verblijf in rusthuizen, transport per ziekenwagen, uitkeringen bij overlijden, voorhuwelijkspremie, enz... Tussen de verschillende mutualiteiten heerst een sterke concurrentiestrijd op het vlak van het aantal leden, de bijdragen en de verstrekte voordelen. De gerechtigden betalen hun maandelijkse bijdragen aan de lokale mutualiteiten. Deze dragen deze sommen over aan de federaties, de verantwoordelijke van de vrije verzekeringen, die op hun beurt één derde overdragen aan de nationale verbonden. Principieel volstaan deze bijdragen tot het dekken van deze vrije en aanvullende verzekering. De wet voorziet eveneens dat in het geval ven een deficit de mutualiteit hun bijdragen mogen verhogen. Gezien de sterke concurrentiestrijd is dit een praktijk die in de loop der. jaren weinig gebruikt werd. De sa neringspolitiek van de overheid van de laatste jaren noodzaken de mutualiteiten echter hun interventies te beperken. Dat is reeds het geval geweest voor de kleine zorgen voor zelfstandigen, de overlijdenskassen, enz... Het is eveneens in het kader van vrije verzekeringen dat de mutualiteiten sociaal-culturele activiteiten organiseren en actief zijn in de immobiliënsector. Een gedeelte van de bijdragen worden in een nationaal bouwfonds gestort waarin de federaties en de verwante v.z.w. een trekkingsrecht hebben. Dit groot aantal v.z. w. 's houden zich bezig met het beheer van hospitalen, vakantiecentra, herstel Ii ngscentra, thuisverzorging en de uitgifte van mutualistische tijdschriften en kranten. Voor het geheel der mutualiteiten bedroegen de bijdragen van de vrije verzekeringen in 1982 zo'n 10 miljard. (wordt vervolgd) P. Van De Waile 4

5 BOEK IN EEN NOTEDOP ook in «De Bosuil» Zoals men reeds via de media kon vernemen, werd op initiatief van de heer Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur, een culturele campagne opgestart onder het motto " Vlaanderen leeft!». Diverse initiatieven dragen hiervan reeds de stempel. Dat hierbij ook enige aandacht aan het seniorenpubliek zou besteed worden, is haast vanzelfsprekend. Aldus organiseert de Dienstvoor Volksontwikkelingswerk in samenwerking met het cultureel centrum" De Bosuil» te Jezus-Eik (Overijse) een aantal operette- en musicaltrefdagen, waarvan zowel de cultureel vormende als de ontspannende waarde zou verzekerd zijn. Uit de meest bekende operettes en musicals werd een hoogstaand en boeiend programma samengesteld. Hiervoor werd een beroep gedaan op Jo Nell : sopraan, Sylvain Adriaensens : bariton en Rudolf Francis : tenor. Het Casino Trio onder leiding van Jos Termonia zorgt voor de orchestrale bezetting. Indien gewenst kan de deelname aan deze muzikale trefnamiddagen gecombineerd worden met een toeristische halve-dagtrip in de druivenstreek. Vermeldenswaard is overigens dat er kan gekozen worden voor operettenamiddagen met koffietafel (130 fr. per persoon) of zonder koffietafel (80fr. per persoon). Perdag kunnen maximum 400 deelnemers aanvaard worden. Voorziene data: vanaf begin maart tot eind 1987 op dinsdag, woensdag en donderdag. Voor bijkomende praktische inlichtingen en inschrijvingen (tot uitputting van de beschikbare plaatsen) kan men terecht bij L.B.G.-Brabant - tel. 02/ of rechtstreeksbij het cultureel centrum" De Bosuil» te Jezus- Eik (Overijse) - tel. 02/ J.D.L. WAT HEET INTIMITEIT - OVER SEXUALITEIT EN OUDER WORDEN Hoe komt het dat ook zoveel ouderen hun behoefte aan intimiteit en sexualiteit niet serieus - durven te - nemen? Waarom is het niet gewoon om elkaar aan te raken en zo meer warmte en veiligheid te vragen én te bieden? Hoe kunnen we ook in praktische zin manieren vinden om met het klimmen der jaren uitdrukking te blijven geven aan onze behoeften en gevoelens? Wat voor ouderen misschien acceptabel is hoeft dat nog niet voor jongeren te zijn. En omgekeerd. Sexualiteit kan tal van persoonlijke betekenissen hebben en vormen aannemen. Hoe past de sexuele relatie binnen de hele levensloop? Blijven mensen door de jaren heen op dezelfde wijze op elkaar betrokken? Wat kan masturbatie ook voor ouderen (nog) betekenen? Hoe staat de wetenschap eigenlijk tegenover sexualiteit op de oude dag? Hoe ga je om met het verlies van je partner? Van je dementerende partner? Is een nieuwe relatie mogelijk? Wat zeggen de kinderen ervan? Hoe nodig is het dat binnen instituten de mogelijkheden tot privacy worden verruimd? Dat zijn een aantal van de vragen waar het in deze bundel om draait. Uit de bijdragen blijkt in ieder geval dat sexualiteit met het ouder worden verre van een capaciteitsvraagstuk is. Het gaat veeleer om een kwestie van omgaan met (elkaars) intimiteit. Maar wat heet intimiteit? Zopas verschenen als nr 24 in cahiers, ouderdom en levensloop, "Wat heet intimiteit» door Bère Miesen, ISBN bij uitgeverij Loghum Slaterus. VIJFTIG PLUS Vroeger werden er niet zoveel mensen vijftig en ze werden dan ook meteen oud verklaard. Nu zijn er veel mannen die zich heel wat jonger voelen en er ook heel wat jeugdiger uitzien dan de vijftig jaar of meer die ze tellen. Ze hebben er moeite mee zichzelf te bekennen dat ze aan de andere kant van de vijftig zijn beland, dat ze een halve eeuw oud zijn en nog van voor de oorlog. De Amerikaanse cartoonist Herbert I. Kavet heeft zo'n negentig tekeningen gemaakt die kunnen helpen als je zekerheid wilt hebben of je inderdaad vijftig (plus) bent. Ze gaan uitsluitend over mannen, want vrouwen - zo zegt Kavet - worden nooit vijftig. Herbert I. Kavet «You know you're over 50 when...» Contemporary Books Chicago. 5

6 Waarde Redactie willen hiermede bewi jzen, dat het bestuur haar verantwoordelijkheid die haar werd opgedragen waardig is. BLAUWE KONIJNTJES STELEN DE SHOW Te Dilbeek konden de inwoners tijdens de voorbije dagen nog maar eens kennis nemen van een vooruitstrevend initiatief. Enkele optimistische jonggepensioneerden bleken de mening toegedaan dat zij nog wat te jong waren om volledig af te haken en de gemeenschap de rug toe te keren. Anderzijds waren zij evenmin bereid hun verdere dagen te slijten gewoon met hun tuintje om te spitten of met de kaarten te spelen of ook nog met jeugdherinneringen op te halen met leeftijdsgenoten. Daarom werd besloten, om samen met enkele geestdriftige jongeren een vriendenkring seniorenclub op te richten die «De Blauwe Konijntjes» v. z. w. werd gedoopt. Tijdens de oprichtingsvergadering werd alvast een bestuur aangesteld dat de taak heeft meegekregen te zorgen voor de verdere bloei en uitbouw van de vrienden- en seniorenclub. Het ligt voornamelijk in de bedoeling gezamelijke initiatieven op te zetten zoals ondermeer uitstappen, bezoeken aan culturele instellingen en tal van andere activiteiten waarbij aan veel jonggepensioneerden de kans geboden wordt iets te doen waarvoor zij vroeger nooit de kans hebben gekregen omwille van hun drukke beroepsbezigheden of wegens familiale beslommeringen. De Blauwe Konijntjes lopen alvast niet het gevaar hun dagen in ledigheid door te brengen. De statuten van de pas opgerichte vrienden- en seniorenvereniging beslaan inderdaad eel"l zeer ruim werkingsgebied zoals het opzetten van vormingsprogramma's en projecten, het nemen, steunen en stimuleren van socio-culturele initiatieven, het organiseren van cursussen, studiedagen, demonstraties, tentoonstellingen, uitstappen en reizen. Kortom alle initiatieven nemen die een zinvolle en creatieve tijdsbesteding en een permanente vorming bevorderen. Waarbij voor alles zal getracht worden de belangen van de senioren en hun vrienden te behartigen. NIEUW Paul Broeckmans (Dilbeek) Hoewel het slecht gaat in de krantenwereld start L.B.G. -Leopoldsburg dit jaar met de uitgave van een eigen L.B.G.-magazine. De bedoeling van dit blaadje vonden wij in de redactionele bijdrage van hun allereerste editie. Van onzentwege succes gewenst! «L.B.G.-Magazine? Op het eerste gezicht iets nieuws hé?.. Een betiteling dat voor u, waarde leden, betekenisvol is, menen wij. Inderdaad een blaadje dat precies wil accentueren wat u vooral over de werking in onze Bond met eigen ogen wilt vaststellen. Iemand heeft eens gezegd: «Niets is aangenamer dan met vrienden leven, waarmee je openhartig kunt omgaan, in wederzijds begrip H. Met ons L.B.G. -Magazine is dit dan ook de drijfveer geworden. Elkaar beter leren kennen en met elkaar praten. Openhartig zijn... en dat, voor iedereen gelijk. Klaar omlijnd, zonder doekjes er omheen. Zonder pretentie, zeer nederig en vooral waarheidsgetrouw, zo willen wij ons bedienen van ons L.B.G.-Magazineblaadje om onze gedachten wat meer kracht, meer luister bij te zeilen, en nog meer om wat aan reliëf mist, wat dynamischer te maken. Zo kwam aldus onze L.B. G.- Magazine boven de doopvont. Wij Haar zin voor initiatieven, haar vastberadenheid in de uitvoering, wil zij thans bewijzen met dit kontaktblad. In deze eerste uitgave kan natuurlijk niet alles aan beurt komen. Laat het ons eerder bestempelen als een eerste kennismaking met daarin het programma van onze seniorenvakanties voor Ons Bondblaadje bestaat erin om tegemoet te komen aan ieders wens en staat aldus open voor iedereen. Het ligt in onze bedoeling langs deze weg nog meer kontakt te houden met onze leden, u eveneens van antwoord te dienen op alle mogelijke vragen die u ons eventueel zou willen stellen op alle gebied. Zet uw problemen ook maar eens gerust op papier, bezorg ze aan een van de bestuursleden of overhandig het ook maar gerust aan het lieftallig personeel bij uw ziekenfonds. Wij staan open voor alle kritiek, want kritiek oogst alleen maar die, die iets doen, en met suggesties bouwen we vast en zeker een betere toekomst. Wees ervan overtuigd, dat eventuele opmerkingen of klachten dankbaar zullen worden behandeld. Moge het dan ook voor u, waarde vriend en medel id van onze Liberale Bond van Gepensioneerden, een weigekome bode betekenen. H Armand Kaminsky (Leopoldsburg) Individuele lezersbrieven zijn welkom voor zover de naam en adres van de schrijver bekend zijn. Anonieme brieven gaan in de prul- Iemand. De redactie houdt zich het recht voor teksten in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de brief te raken. Aan manifesten, moties en andere omzendbrieven wordt geen gevolg gegeven. De Redactie 6

7 Van 20 tot 25 oktober 1986 hield de L.B.G. -organisatie te Baronville een kadervorming voor bestuursleden van de gepensioneerde bonden. Dit werd van begin tot einde met veel belangstelling gevolgd door nevenstaande groep. VORMINGSCURSUS EINDEJAARSFEEST Ruim 125 enthousiaste leden waren onlangs aanwezig in zaal Royal Palace te Menen voor het jaarfeest. Na een welgemeend welkomstwoord werd het nieuwe bestuur voorgesteld en op applaus onthaald. De nieuwe ploeg bestaande uit 9 personen overhandigde daarop aan de leden de nieuwe kalender activiteiten Opgemerkt wordt dat in het kader van de gezondheidspreventie, een nieuwe activiteit aan de leden wordt voorgesteld namelijk «bewegen voor derde leeftijd». Het ligt in de bedoeling op een vaste dag in de maand turnlessen aangepast aan de leeftijd te geven. Het thema «Fit blijven en/of worden» alsmede «voorkomen is beter dan genezen» werden daarbij centraal gesteld. Op het programma stond verder een opgemerkt optreden van de dansgroep «De Blauwe Vlinders». Een eindejaarsfeest betekent eveneens dat andere activiteiten dan louier sociaal-culturele in de belangstelling dienen gesteld. Derhalve werd overgegaan tot de uitreiking von de jubilarissen kaarten- en paardjesspel. Aan de nieuwe ploeg onze hartelijke gelukwensen! Albert Francq (Menen) TONEEL BARONVILLE Met de zowel technische als praktische medewerking van de L.B.G.- afdeling Wervik voerden de Rederijkerskamer«De Droogaerts» hun jaarlijks blijspel op. Ook ditmaal kende de opvoering een reuzesucces en kon weer rekenen op een meer dan ruime belangstelling. Titel van het stuk «Hotel St.Michel» in een regie van Noël Polfl iet. Roger Migneaux (Wervik) EEN DAGJE De Antwerpse Kempen bieden u talri jke bezienswaardigheden. Zo is er het Kempisch Museum te Brecht, het diamantmuseum te Grobbendonk, het kasteel van Oostmalle, het Vrieselhof te Oelegem, enz... Daarnaast is het ook mogelijk te genieten van de volle natuur. Om u wegwijs te maken in dit gamma van mogelijkheden en u tevens op een gastvrije wijze te ontvangen, heeft het restaurant «'t Open Vuurtje» gelegen te Westmalle, een volledige dagtrip De onderrichters waren de heer De Raedt Pierre en Verbrugghe Guido hier vooraan (geknield) op de foto, samen met de heer Pieron, nationaal beheerder van de L.B.G. Theo Bruylandt (Geraardsbergen) 'topen vuurtje IN DE ANTWERPSE KEMPEN voor groepen uitgewerkt. Dit programma dat zowel onthaal, middagmaal als gidsing omvat wordt naargelang uw versie aangepast. Indien u belangstelling heeft, neem contact op met mij, op het nummer 03/ of 03/ of schrijf naar «'t Open Vuurtje, Antwerpsesteenweg 505 te 2140 Westmalle. Prettige reis! Vanstaen (Westmalle) 7

8 DE ONTEVREDEN MENS GOEDGEVULDE KALENDER De L.B.G. van Galmaarden zorgt dit jaar voor een meer dan ruime activiteitenkalender. Behoudens het enthousiasme en dynamisme waarop het jaar werd ingezet, werd onze aandacht getroffen door een vernieuwde aanpak. Inderdaad zal deze afdeling dit jaar een aantal vormingsactiviteiten organiseren onder het thema veiligheid en preventie. Zo zullen films, voordrachten en zelfs uitstappen in de komende maanden in het teken staan. Velen onder ons hebben de vooroorlogse jaren meegemaakt en weten ten volle wat economische crisis kan betekenen. De oorlog bracht niet alleen ellende, maar velen hebben - in de periode van schaarste - honger geleden. We hebben toen geleerd gelukkig te zi jn met het weinige en het begrip matig zijn had een bijzondere betekenis. Zeker, deze tijden zijn voorbij en moeten nooit meer terugkomen. Nu leven wij in overvloed en toch zijn vele mensen niet tevreden. Er wordt zelfs meer geklaagd dan in de schaarste jaren. Weliswaar kan onze huidige maatschappij geen vergelijking meer meemaken met vroeger. Ons behoefte-patroon is zo sterk gestegen dat wi j ons meer dan eens betrappen op grilligheid. Wij eten om te eten, drinken met volle teugen, zodat in vele gevallen onze gezondheid bedreigd wordt. Wat vroeger een luxe was... is thans maar gewoon. Maar schenkt deze overvloed ons tevredenheid? Worden wij door al dit materieel bezit dan echt gelukkiger? Iedereen kan de vraag voor zichzelf stellen. Zijn wij zelfvoldaan? Of hebben wij te weinig aandacht voor het lot van anderen? Vinden wij voldoende vrede in onszelf. Zoveel vragen om vooral op latere leeftijd te bedenken. FILO Het werkjaar werd ingezet door een bijzonder belangwekkende lezing die professor Peter Vogelaere, docent aan de V.U.B., over deze onderwerpen kwam houden. De professor legde de nadruk op de nadelige gevolgen voor hart- en vaatlijders van roken, alcohol, zwaarlijvigheid, stressen gebrek aan beweging. «Vooral de voeding speelt een belangrijke rol en mag normaal de 1800caloriën per dag niet overschrijden -. stelde spreker. «En een dagelijks wandelingetje kan nooit kwaad!» De voordracht van professor Vogelaere leidde in feite het «Life-Fitness Programma» in. De volledige cyclus is gespreid over vijf maanden en gaat iedere donderdag van 19u30 tot uur door in de polyvalente gemeentelijke turnzaal van Galmaarden. Het ganse programma is een unicum in het land en richt zich niet alleen tot de senioren. Gelet op het feit dat vooral het preventieve wordt beoogd, moet het ook mensen van de tweede leeftijd aanspreken en kan dit meteen de sociale relatie tussen de generaties ten goede komen. Verder zal dit jaar de film «Harry and Tonto» geprojecteerd worden omdat precies in deze film naast algemene problemen rond de 3e leeftijd, de veiligheid centraal staat. Ook de L.B.G. voordracht «Veiliger wonen» staat op het programma. Dm het jaar af te ronden wordt aandacht besteed aan de preventie. Dit geschiedt met de voordracht «drie minuten voor een leven» met medewerking van het Rode Kruis. Dus,... een goedgevulde kalender en beslist een voorbeeld om na te volgen. P.D.R. GASTRONOMIE IN OOST-VLAANDEREN Dat het ook echt eens anders kan, bewijst reeds enkele jaren mevrouw Van Paemel, verantwoordelijke van de L.B.G.- «De Voorzorg» - afdeling Brugse Poort te Gent. Zij lanceerde toen de idee samen met de Stedelijke Hotelschool te Gent, haar senioren aan een zeer matige prijs te vergasten op een fijne lekkerbek-maaltijd. Ook dit voorjaar pikt de L.B.G. - afd. «De Voorzorg» - Kern Ledeberg hierop in en serveerde onlangs, voorafgegaan door een bezoek aan één van de vernieuwde afdelingen van deze vermaarde school, het volgend menu: - Aperitief - Veloutésoep met kalfszwezerikken - Zalmfilet met rode wijnsaus - Gevulde lamsrug met fijne groenten - Fruitgratin U mag ervan overtuigd zijn, beste lezer, dat dit voor een stafmedewerker, een fijne gelegenheid is om het aangename aan het nuttige te paren! Kijkt u zelf even in uw streek uit voor zo'n initiatief? M.V.H. 8

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie