Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF"

Transcriptie

1 WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire traumatisering - Allochtone gezinnen en recht op hulpverlening - Overzicht werking kwaliteitsstuurgroep - Jaaractieplan C.A.B Deel II: THUISBEGELEIDING - Inleiding TB - Hernieuwd profiel TB - Continuï tijd - Werken op en onder de grens Deel III BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN - Inleiding BZW - B.Z.W. in cijfers - Tevredenheidsmeting cliënten - Een vergeten groep of alleen niet aan gedacht? - Ervaring van een jongere: Lien en de bank - Studienamiddag schuldig verzuim: beroepsgeheim meldingsplicht Deel IV H.C.A. - Wat moois kan er voortkomen uit een gedwongen huwelijk? - Opstart Ouderstage - Leerproject Mijmeringen rond herstelgerichte finaliteit Deel V JAAROVERZICHTEN - Samenstelling Raad van Bestuur en Personeel - Overzicht gevolgde vorming Overzicht externe activiteiten medewerkers Bezettingsgraden Lijst afkortingen

2 WOORD VOORAF Met dit jaarverslag willen wij u een overzicht bieden van onze voornaamste realisaties en aspiraties van het afgelopen jaar In dit eerste gedeelte behandelen we onder gemeenschappelijke thema s de onderwerpen die bijzondere aandacht gekregen hebben binnen het geheel van onze werking. In vele opzichten zijn het nieuwe of verdiepende topics waaruit de dynamiek van onze werking kan afgeleid worden. Onze eerste stappen in het pilootproject Multifunctioneel Centrum ontbreken hierbij niet. Daarna vindt u de neerslag van de verwezenlijkingen per afdeling. Thuisbegeleiding zal u o.a. haar grondig bijgewerkt profiel voorstellen. BZW brengt naast andere onderwerpen, een haarscherpe analyse van de problematieken van en kansen voor de begeleide jongeren. In het kader van de projecten constructieve en herstelgerichte afhandeling (HCA) kunnen we u het verhaal brengen van de opstart van de Ouderstage, een op zijn minst niet onbesproken maatregel uit het nieuwe jeugdrecht. Maar ook de Leerprojecten blijven hard aan hun profilering werken en komen op voor de zinvolheid van hun benadering. Onder de hoofding jaaroverzichten vindt u onze engagementen in netwerking en in vorming. In een aparte bijlagenbundel verschaffen wij u nog veel cijfergegevens (ook te vinden op Deze zijn voor ons noodzakelijke parameters om bij te houden of we goed bezig zijn. Zij kunnen u een meer gedetailleerd zicht geven op de doelgroepkenmerken, instroom, verloop en uitstroom van onze cliënten. Uw bedenkingen m.b.t. dit jaarverslag zijn steeds welkom op ons adres. Dirk Meulyzer Directeur Luc Billiet Voorzitter

3

4 WERKEN AAN DIVERSITEIT Situering In het jaarverslag 2006 brachten wij een bespreking van de uitvoering van het clusterdiversiteitsplan, waar we sinds eind 2005 aan gewerkt hebben. Dit past in het beleid van de Vlaamse Gemeenschap, binnen het VESOC actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. Hiermee beoogt zij een impulsbeleid te voeren dat ondernemingen ertoe aanzet om kansengroepen meer mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt (allochtonen, oudere medewerkers, arbeidsgehandicapten e.d.m.). Zoals we vorig jaar reeds stelden, is het onze bedoeling de verhoogde aandacht voor diversiteit verder open te trekken over de grenzen van louter tewerkstellingskansen heen. Het werken met ons doelpubliek verplicht er ons toe vaardiger en toleranter te worden in het omgaan met culturele diversiteit. Wij werden ons meer en meer bewust van de diversiteit binnen de eigen personeelgroep. Heel wat kansen voor wederzijdse verrijking lagen hier voor het grijpen, we merkten ze meestal wel niet op Diversiteit betekent dan voor ons niet alles naar eigen inzichten en normen te willen plooien, het besef dat er meerdere wegen naar Rome leiden, dat het ook anders kan, daarom niet slechter of niet persé beter. Komen tot een houding die het mogelijk maakt verschillen als een opportuniteit te zien en niet als een bedreiging. In 2007 zijn we hier intens verder mee bezig geweest. De interne werkgroep onder leiding van diversiteitscoach Alain De Bruyne ( reeds het jaar voordien gestart, liep door tot eind juni. Van dan af ging de investering vooral naar de coaching op de werkvloer, gezamenlijk georganiseerd met onze GROB-partners. De interne werkgroep We hebben het voornamelijk gehad over vooroordelen en racisme, stereotypering, categorisering. Hierbij kregen wij een handig schema om in de omgang met onder meer onze cliënten, het type van discriminatie te leren onderkennen en er de meest passende reactie op te geven. In april hielden we een methodiek team over dit onderwerp. Dit betekent dat er een halve dag met de volledige personeelsgroep onder leiding van onze coach werd gediscussieerd en nagedacht. We maakten er een actief moment van waarbij oefeningen in vivo, reflectie en duiding elkaar afwisselden. De afronding eind juni van de interne coaching mocht voor ons geen eindpunt zijn van het werken rond diversiteit. Met de coach zochten wij hoe we het vuur brandende konden houden. We engageerden er ons in elk geval toe de interne werkgroep niet meteen te ontbinden. Vanaf het najaar kwamen we minder frequent samen. Op de laatste vergadering maakten we de afspraak dat van elke werkvorm één werkgroeplid als diversiteitsconsulent zou optreden. Wat hiervan de invulling kan zijn, is een eerste opdracht voor de werkgroep. Helaas is wegens ziekte een vervolgbijeenkomst in de tweede helft van het jaar niet meer kunnen doorgaan. De diversiteitswerkzaamheden kregen ondertussen volop een plaats op het niveau van het samenwerkingsverband GROB.

5 Externe coaching op GROB-niveau In een ander hoofdstuk van dit jaarverslag is alvast te lezen dat het samenwerkingsverband GROB in 2007 gevoelig verstevigd is. Met de erkenning als pilootproject multifunctioneel centrum reiken de contacten onder elkaar nu verder dan alleen op het niveau van het management. Alle medewerkers zullen hun grenzen moeten verleggen en zullen frequent met hun collega s van de andere voorzieningen te maken krijgen. Zo is er reeds een tijdlang de regelmatige bijeenkomst van de inhoudelijke coördinatoren die de hulpverleningstrajecten van de MFC-cliënten organiseren. En daar was het onmiddellijk te merken dat tussen de voorzieningen grote verschillen bestaan, zowel in opvattingen als in gewoontes en reglementeringen. Vanaf het late najaar kon elke medewerker deelnemen aan een GROB-diversiteitsdag. In totaal worden er zeven georganiseerd. Telkens nemen per voorziening twee personen deel. Een eerste bijeenkomst was er met het onderhoudspersoneel. Het leren kennen van hun collega s, ermee moeten overleggen en samenwerken deed hen zin krijgen dit in de toekomst nog meer te gaan doen! Op GROB-niveau zal inderdaad de gezamenlijke inzet van deze mensen voor meerdere activiteiten een meerwaarde betekenen. Wat vanzelfsprekend is in de ene voorziening, is dit soms allerminst in een andere. In geen geval kan de gemeenschappelijke aanpak van cliënten daarop stranden. Een diversiteitsbril is dan meer dan welkom. Dirk Meulyzer

6 TEVREDENHEIDSMETING PERSONEEL 2007 Dit is de vierde afname tevredenheidsmeting personeel sinds wij de gelijknamige procedure in gebruik hebben (eerste maal: 2002). Deze schrijft voor dat om het anderhalf jaar een afname plaatsvindt. Er is echter een volle twee jaar overgegaan! Twee vaststellingen hebben ons daartoe overhaald. Vooreerst viel telkens de tevredenheidsmeting samen met de organisatie van de evaluatietweedaagse. Dit zijn twee dagen waarop we met de volledige personeelsgroep naar een verder afgelegen jeugdherberg trekken. Naast de inhoudelijke onderwerpen die telkens het aspect evaluatie van de werking inhouden, biedt een dergelijke tweedaagse evenzeer opportuniteiten om de groepsgeest en het samenhorigheidsgevoel nieuw élan in te blazen. De veronderstelling die hierbij voor de hand ligt is dat deze samenloop wel eens een positieve vertekening van de resultaten op de tevredenheidsmeting zou kunnen geven. We zouden derhalve best eens voor een ander tijdstip kiezen. Een tweede argument vinden we in de twijfel over de mate waarin het instrument, dat we tot nog toe niet hadden bijgewerkt, nog voldoende actualiteitswaarde had. Het jaarverslag 2002 geeft de beschrijving weer van het proces waarin de tevredenheidsmeting werd opgebouwd tijdens de evaluatietweedaagse van De items werden er tijdens een groepsactiviteit met zijn allen op spontane basis en via een actieve methodiek gegenereerd. We konden er dus zeker van zijn dat de bevraging voor dit eerste jaar voldoende relevantie had en dat de medewerkers echt konden antwoorden op vragen die ze zelf hadden ontworpen en beschouwden als de kernelementen van hun al of niet tevredenheidsgevoel. Ondertussen zijn we al wat wijzer geworden. Zelfs al bij de voorbereiding van de derde afname, kwamen kritische vragen naar boven m.b.t. een voldoende validiteit van onze werkwijze. Maar de herinnering aan een gezamenlijk geconstrueerd en derhalve gedragen instrument samen met de wens tot behoud van de mogelijkheid over vergelijkbare resultaten te beschikken, overhaalden ons nog een keer om een derde maal alles bij het oude te laten. Een vierde keer zou van het goede teveel zijn geweest. De oorspronkelijke lijst was nooit getoetst aan bestaande al of niet gepubliceerde instrumenten. En ondertussen werkten we reeds een tijdlang met de Proza-zelfevaluatie en hadden we kennis van de elementen die daarin naar medewerkerstevredenheid peilden. De stuurgroep kwaliteit besliste, na veel discussie, de items ditmaal bij te werken en / of aan te vullen met wat Proza ons aanreikte. Een aantal vergaderingen van de stuurgroep werden hieraan gedeeltelijk besteed.

7 Vergelijking oud nieuw instrument Principieel gingen we ervan uit dat we onze bestaande lijst van 24 items konden behouden, mits enkele aanpassingen i.f.v. de verstaanbaar en de éénduidigheid. Een 20-tal vragen bleken goed overeen te stemmen met de suggesties vanuit Proza en die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, accommodatie, werkorganisatie, zinvolheid van het werk, flexibiliteit, werksfeer, erkenning en waardering, openheid, bijscholing, erkenning door cliënten, resultaat van het werk, verhouding tijd werk. Wat ontbrak is het peilen naar onderwerpen als financieel beleid, aanpak van problemen, het systeem van de personeelsevaluatie, de inspraakmogelijkheden, de begeleiding van medewerkers en het aspect communicatie. We behouden ook enkele topics die in onze oorspronkelijke bevraging voorkwamen, maar niet in Proza: de logistieke ondersteuning en de samenwerking met andere diensten. We kwamen zo tot een vernieuwde lijst van 27 items, die we hieronder weergeven. 1. de verhouding tijd/werk (kwantitatief); 2. de werkdruk (psychische belasting); 3. de ruimte voor reflectie (in brede zin); 4. het takenpakket; 5. de zinvolheid van het werk; 6. de ondersteuning door collega s; 7. de ondersteuning door verantwoordelijken; 8. de waardering die je krijgt voor je werk; 9. de mate waarin met jou rekening wordt gehouden; 10. de mate waarin duidelijk is wat van jou verwacht wordt; 11. de mate waarin duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is; 12. de mate waarin werkafspraken nagekomen worden; 13. het resultaat van het werk; 14. de ondersteuning door de logistieke medewerkers; 15. de infrastructuur (o.a. de eigen ruimte); 16. de aanwezigheid / beschikbaarheid van materiaal; 17. de mogelijkheden tot vorming; 18. de mate waarin het C.A.B. zich open stelt voor nieuwe ideeën; 19. de mate van ervaren autonomie; 20. de werksfeer; 21. de arbeidsvoorwaarden (loon / vakantie / flexibiliteit); 22. de promotiekansen; 23. de samenwerking met andere diensten / hulpverleners; 24. het financieel beleid; 25. de manier waarop problemen worden aangepakt; 26. het systeem van personeelsevaluatie; 27. de manier waarop de communicatie loopt.

8 De toegevoegde waarde van anonimiteit De interpretatie van de resultaten bij vorige afnames bleek voor bepaalde onderdelen soms bemoeilijkt door de totale anonimiteit die werd gewaarborgd. Dit was een duidelijke keuze die bij aanvang was gemaakt. Zo is het echter niet mogelijk de draagwijdte van bepaalde scores te koppelen aan te onderscheiden personeelscategorieën: teamlidmaatschap, anciënniteit, jobtime, M/V. Op een vergadering met de volledige personeelsgroep stelden we de nieuwe items voor. Tevens wezen we op het belang van het laten aanduiden van de verschillende boven genoemde parameters. Deze zouden evenwel een zekere beperking van de anonimiteit voor gevolg hebben, maar zouden ons heel wat meer gedifferentieerde informatie opleveren: waar situeren zich eventuele problemen?. De democratische stemronde die daarop volgde bevestigde de voorkeur voor het behoud van de strikte anonimiteit. Het zich veilig weten bij het gebruik van deze procedure speelt een grotere rol dan we hadden ingeschat. Van een aantal lagere scores zullen we derhalve niet kunnen achterhalen waar die precies moeten aangepakt worden, ze verdwijnen immers in de grote pot Afname en verwerking Zoals vorige jaren presenteerden wij de items a.d.h.v. een computerprogramma dat eerder specifiek daartoe was ontworpen (zie jaarverslag 2002). Naast scoring op een vijfpuntenschaal wordt ook telkens gevraagd naar de mate waarin dit item belangrijk gevonden wordt. Daarnaast kunnen medewerkers ook nog commentaar en bedenkingen toevoegen. De oorspronkelijke statistische verwerking blijft eveneens behouden zodat de vergelijkbaarheid met de eerdere afnames voor wat betreft de globale resultaten, toch nog behouden blijft. I.f.v. de verstaanbaarheid van onderstaande tabellen, gaan we nog even in op de methodiek van verwerking. De vijfpuntenschaal voor elk item levert de cijfers -2, -1, 0, +1, +2 op, waarbij -2 zeer ontevreden voorstelt, en +2 zeer tevreden. De belangrijkheid wordt als volgt weergegeven: 0: niet belangrijk, 1: belangrijk, 2: zeer belangrijk. Hiermee kan tevens een gecombineerde score berekend worden: de mate van tevredenheid gekoppeld aan de mate van belangrijkheid van het item. De gecombineerde score kunnen we omzetten in een standaardscore (percentage), waarbij 50% = even tevreden als ontevreden, > 50%: meer tevreden dan ontevreden, < 50%: meer ontevreden dan tevreden. De combinatie van tevredenheid en belangrijkheid maakt dat de scores eerder tenderen naar het centrum, dan naar een meer afgetekende hoge of lage score.

9 Globaal resultaat (gemiddelde score): ,9% 64,1% 63,9 64, Hoogste persoonlijke score: 77,78% 92,19% 74,48% 77,1% Laagste persoonlijke score: 53,50% 44,27% 50,52% 51,8% Items hoogste scores tevredenheid tevreden belang 5. de zinvolheid van het werk 1,17 1,74 7. de ondersteuning door collega s 1,17 1, de ondersteuning door de logistieke medewerkers 1,13 1, de mogelijkheden tot vorming 1,13 1, de arbeidsvoorwaarden 1,13 1,35 Items laagste scores tevredenheid tevreden belang 23. de promotiekansen 0,04 0, de manier waarop de communicatie loopt 0,22 1, de infrastructuur 0,26 1, de manier waarop problemen worden aangepakt 0,39 1, het resultaat van het werk 0,43 1,39 Items hoogste scores belang tevreden belang 5. de zinvolheid van het werk 1,17 1,74 2. de werkdruk (psychische belasting) 0,52 1,65 7. de ondersteuning door collega s 1,17 1,65 6. de ondersteuning door verantwoordelijken 0,78 1, de werksfeer 1,04 1,52 Items laagste scores belang tevreden belang 23. de promotiekansen 0,04 0, de samenwerking met andere diensten/hulpverleners 0,57 1, het financieel beleid 0,87 1, de infrastructuur (o.a. eigen ruimte) 0,26 1, de mate waarin duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is 0,61 1,17

10 SCORES TEVREDENHEID Items Scores % 1 5. de zinvolheid van het werk 1,17 79,25 7. de ondersteuning door collega s 1,17 79, de ondersteuning door de logistieke medewerkers 1,13 78, de mogelijkheden tot vorming 1,13 78, de arbeidsvoorwaarden (loon/vakantie/flexibiliteit) 1,13 78, uw takenpakket 1,04 76, de mate van ervaren autonomie 1,04 76, de werksfeer 1,04 76, de mate waarin het CAB zich open stelt voor nieuwe ideeen 0,96 74, de ruimte voor reflectie in brede zin 0,91 72, het systeem van personeelsevaluatie 0,91 72, het financieel beleid 0,87 71, de mate waarin werkafspraken nagekomen worden 0,83 70, de ondersteuning door verantwoordelijken 0,78 69, de verhouding tijd/werk (kwantitatief) 0,74 68,50 8. de waardering die je krijgt voor je werk 0,74 68, de mate waarin duidelijk is wat van jou verwacht wordt 0,74 68, de aanwezigheid/ beschikbaarheid van materiaal 0,74 68, de mate waarin met jou rekening gehouden wordt 0,70 67, de mate waarin duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is 0,61 65, de samenwerking met andere diensten/hulpverleners 0,57 64, de werkdruk (psychische belasting) 0,52 63, het resultaat van het werk 0,43 60, de manier waarop problemen worden aangepakt 0,39 59, de infrastructuur (o.a. eigen ruimte) 0,26 56, de manier waarop de communicatie loopt 0,22 55, de promotiekansen 0,04 51,00 SCORES BELANGRIJKHEID Items Scores % 1 5. de zinvolheid van het werk 1,74 87, de werkdruk (psychische belasting) 1,65 82,50 7. de ondersteuning door collega s 1,65 82, de ondersteuning door verantwoordelijken 1,57 78, de werksfeer 1,52 76, de manier waarop de communicatie loopt 1,48 74, de ruimte voor reflectie in brede zin 1,43 71, uw takenpakket 1,39 69, het resultaat van het werk 1,39 69, de mate waarin het CAB zich open stelt voor nieuwe ideeën 1,39 69, de mogelijkheden tot vorming 1,35 67, de arbeidsvoorwaarden (loon/vakantie/flexibiliteit) 1,35 67, de verhouding tijd/werk (kwantitatief) 1,30 65,00 8. de waardering die je krijgt voor je werk 1,30 65, de mate van ervaren autonomie 1,30 65, de ondersteuning door de logistieke medewerkers 1,26 63, de manier waarop problemen worden aangepakt 1,26 63, het systeem van personeelsevaluatie 1,26 63, de mate waarin met jou rekening gehouden wordt 1,22 61, de mate waarin duidelijk is wat van jou verwacht wordt 1,22 61, de mate waarin werkafspraken nagekomen worden 1,22 61,00

11 de infrastructuur (o.a. eigen ruimte) 1,17 58, de mate waarin duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is 1,17 58, de aanwezigheid/ beschikbaarheid van materiaal 1,17 58, de samenwerking met andere diensten/hulpverleners 1,09 54, het financieel beleid 1,09 54, de promotiekansen 0,91 45,50 GECOMBINEERDE SCORES Items Scores % 1 5. de zinvolheid van het werk 2,13 76, de ondersteuning door collega s 2,04 75, de werksfeer 1,78 72, de mogelijkheden tot vorming 1,70 71, de mate van ervaren autonomie 1,57 69, de arbeidsvoorwaarden (loon/vakantie/flexibiliteit) 1,57 69, uw takenpakket 1,48 68, de mate waarin het CAB zich open stelt voor nieuwe ideeen 1,48 68, de ruimte voor reflectie in brede zin 1,43 67, de ondersteuning door de logistieke medewerkers 1,43 67, het systeem van personeelsevaluatie 1,22 65, de ondersteuning door verantwoordelijken 1,17 64, de mate waarin duidelijk is wat van jou verwacht wordt 1,00 62, de mate waarin werkafspraken nagekomen worden 1,00 62, het financieel beleid 0,96 62, de verhouding tijd/werk (kwantitatief) 0,91 61, de waardering die je krijgt voor je werk 0,87 60, de mate waarin met jou rekening gehouden wordt 0,83 60, de aanwezigheid/ beschikbaarheid van materiaal 0,83 60, de mate waarin duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is 0,78 59, de werkdruk (psychische belasting) 0,74 59, de samenwerking met andere diensten/hulpverleners 0,74 59, het resultaat van het werk 0,61 57, de infrastructuur (o.a. eigen ruimte) 0,43 55, de manier waarop problemen worden aangepakt 0,43 55, de manier waarop de communicatie loopt 0,43 55, de promotiekansen 0,04 50,50 Items lage tevredenheid met een hoge belangrijkheid T % B % manier waarop de communicatie loopt 0,22 55,50 1,48 87,00 manier waarop problemen worden aangepakt 0,39 59,75 1,26 81,50 resultaat van het werk 0,43 60,75 1,39 84,75 werkdruk (psychische belasting) 0,52 63,00 1,65 91,25

12 Overzicht van de tevredenheidsscores per antwoordcategorie Totaal aantal scores: 621 (aantal ingevulde formulieren [23] X aantal items) Categorie aantal percentage ,7% ,9% ,8% ,1% ,5% Genoteerde commentaren Er zijn bij de invulling van de tevredenheidslijst slechts een beperkt aantal commentaren genoteerd. Deze geven vnl. uitleg over de reden waarom een bepaald item zus of zo werd gescoord. Derhalve zijn zij in het kader van de bespreking van de resultaten hier verder niet relevant. Bespreking Het globale resultaat, 63,9%, is vrijwel identiek aan de uitslag van de drie vorige afnames. Hieruit leiden we af dat de globale medewerkerstevredenheid op (een behoorlijk) peil blijft. Na de invoering van de centrale planning in de tweede helft van 2005 werd ervoor gevreesd dat de medewerkerstevredenheid daaronder zou te lijden krijgen. Deze centrale planning vraagt dat medewerkers begeleiders hun dagelijkse werkplanning en aanwezigheid telkens vooraf zouden kenbaar maken op het intranet. Aanvankelijk bracht dit een gevoel van verhoogde controle en verminderde flexibiliteit teweeg. Na een aantal bijsturingen en de op termijn opgebouwde ervaring dat bij correcte hantering van deze centrale planning de voordelen merkbaar werden en de gevreesde gevolgen uitbleven, kunnen we nu vaststellen dat dit systeem de goede werking van de voorziening niet ondergraaft. Belangrijk bij deze vierde afname, nu de inhoud a.d.h.v. het Proza-instrument gevoelig is bijgewerkt, is de vraag of deze ook nieuw materiaal aanlevert om verbeteracties eraan te koppelen. En dit blijkt inderdaad zo te zijn! Enkele van de nieuw aangebrachte items komen onderaan voor in de rangschikking van tevredenheid: - de manier waarop problemen worden aangepakt; - de manier waarop de communicatie loopt. De bespreking op de stuurgroep kwaliteit deed ons besluiten dat beide topics zeer dicht bij elkaar aanleunen en samen dienen aangepakt te worden. Een ad hoc werkgroep werd hiertoe samengesteld. En ook nog de werkdruk

13 Bij alle vorige afnames bleek werkdruk een thema te zijn waarover weinig tevredenheid wordt uitgedrukt. Ook nu blijkt dit nog steeds aan de lage kant te zijn. Als opvolging van een eerdere meting werd daarom bij medewerkers-begeleiders al een individuele bevraging rond dit thema gehouden. De algemene conclusie was dat deze materie zeer individueel gekleurd was en algemene organisatiemaatregelen niet erg relevant zijn. Daarom nodigden wij onze EDPBW 1 uit voor een psychosociale risicoanalyse die in dit voorjaar plaatsvond. Jammer genoeg peilde die voornamelijk naar het interne organisatieklimaat en kwam het aspect werkdruk (vooral voor diegenen die mobiel zijn op het C.A.B., nl. de begeleiders) zo goed als niet aan bod. Derhalve konden wij hieruit geen aanwijzingen krijgen om iets op te zetten rond werkdruk. Communicatie Wel kregen we langs deze weg wat meer zicht op aspecten van communicatie die men wil verbeteren of die men wil behouden. De ad hoc werkgroep communicatie heeft hiermee ook rekening gehouden bij de analyse en het komen tot verbetervoorstellen, waaronder: EEN GRONDIGE WIJZIGING VAN DE GOM-FORMULE Het GOM (gemeenschappelijk overlegmoment) vindt vier maal per jaar plaats en is het forum waarop alle medewerkers een ganse voormiddag aanwezig zijn. Allerlei informatie op zowel organisatorisch als inhoudelijk niveau komt er aan bod. Hoewel er ruimte was voor overleg kwam deze vergadering niettemin neer op een groot deel doorgeven van allerlei informatie met een laag overleggehalte. De nieuwe formule bestaat er nu in 1 uur voor te behouden voor het doorgeven van allerlei informatie (klassieke werkwijze). De resterende tijd behandelt nog twee à drie onderwerpen onder de vorm van een debat. Iedereen kan onderwerpen aanbrengen. Informatie over deze onderwerpen, die steeds een zekere actualiteitswaarde moeten hebben, wordt vooraf via het intranet ter beschikking gesteld en moet zelfstandig verwerkt worden. Er is telkens een moderator die het onderwerp voorbereidt en inleidt, en die er een boeiend moment poogt van te maken. Ieder die geïnteresseerd is, kan het debat bijwonen, het is geen verplichting. Het is ook niet de bedoeling telkens tot een besluit te komen. We willen er vooral toe komen dat ieder reflecteert over de topic en dat meningen uitgewisseld worden. De eerste ervaringen zijn alvast positief. BEVRAGING M.B.T. DE COMMUNICATIE OP HET C.A.B. Een ad hoc werkgroep communicatie stelde voor een verdiepende bevraging te houden over de wijze waarop de communicatie in de voorziening loopt. Waarom de cijfers in de tevredenheidsmeting zo laag noteerden was niet onmiddellijk daar uit af te leiden. We kozen voor de methodiek critical incidence technique. Een vragenlijst werd opgesteld waarin we vroegen drie situaties te beschrijven waarbij de communicatie niet goed liep, en nog eens drie situaties waarbij de communicatie wel goed was gelopen. We geven beknopt de bevindingen weer. Een ruime meerderheid heeft een (anoniem, maar wel met aanduiding van het team) formulier ingevuld en ingediend. 1 EDPBW: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

14 Eén iemand heeft de mededeling gedaan dat hij het formulier niet wou gebruiken omdat het niet anoniem en niet veilig genoeg was. Opvallend is dat de mate van invullen verschilt naargelang het team. We hoeden er ons echter voor geen conclusies te trekken of hypotheses te vormen rond formulieren die niet zijn ingevuld. Algemene vaststellingen Belangrijk is dat er geen algemeen patroon zit in de antwoorden. Vaak gaan de voorbeelden over heel concrete situaties, soms ook over eerder uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld: verlofperiodes, problemen als iemand ziek is). We merken dat een aantal elementen niet voorkomen: het gaat bijvoorbeeld niet over roddel, over kliekvorming, over gekleurde informatie. Als we de ingebrachte situaties bekijken, ook de probleemsituaties, dan lijken de communicatieproblemen minder groot dan zou kunnen vermoed worden uit de klemtoon die ze kregen in de risico-analyse en de tevredenheidsmeting. Sommigen gaven ook voorbeelden waar communicatie misliep omwille van hun eigen aandeel, omdat ze zelf in de fout gingen. Waar communicatie minder goed liep Dit gebeurt wanneer men zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Een ander aandachtspunt is dat men soms de ander onvoldoende informeert, en dat is des te moeilijker in uitzonderlijke situaties (bij voorbeeld: iemand is ziek en een collega neemt de taken over). Soms worden zaken gewoon vergeten door te geven. Soms zijn collega s zelf traag of achter met taken, en zetten de volgende medewerker die de taken dan verder moet afronden, onder druk. Uit een aantal voorbeelden blijkt dat er niet altijd voldoende rechtstreeks wordt gecommuniceerd naast de formele of digitale communicatie, die er wel eens overvloediger is. Vooral bij informeren over contracten en de beslissingen daar rond moet de grootste zorg besteed worden. Het is zeer gevoelige materie voor de betrokkenen, en de boodschap neemt nogal eens de vorm aan van slecht nieuws. De individuele belangen die hierin betrokken zijn, wegen nogal eens door.

15 Waar communicatie wel goed loopt Als je een vraag stelt, krijg je antwoord. Positief is als rechtstreekse communicatie de formele en / of digitale communicatie ondersteunt. Regelmatig wordt op het belang gewezen van deze rechtstreekse communicatie. We lezen ook waardering als mensen moeite doen om duidelijke boodschappen door te geven, en bijzonder als dat gebeurt op momenten dat iemand taken van anderen moet overnemen, en op die manier een extra steuntje krijgt. Enkelen geven aan dat de communicatie in het algemeen wel goed verloopt. Misverstanden zijn er wel eens, en zullen er altijd zijn. Belangrijk daarbij is dat je dan directe feedback geeft aan de betrokkenen. Waar dat gebeurt, geeft dat goede resultaten: de feedback wordt aanvaard. Verscheidene elementen uit onze digitale en georganiseerde communicatiekanalen krijgen een expliciete waardering: het permanentiescherm, het GIM dat goed informeert over wat reilt en zeilt in de sector, Aanbevelingen Als we proberen een aantal krachtlijnen uit de resultaten van de bevraging te halen, dan kunnen we vier elementen weerhouden. Wees zorgzaam: dit is onder meer voldoende informatie geven, duidelijk zijn, afspraken nakomen. Neem perspectief: probeer je in de schoenen van de ander te zetten, heeft die voldoende info om u te verstaan, wat leeft bij die andere, Communiceer rechtstreeks: spreek mensen aan, ondersteun andere communicatiekanalen door te praten, geef feedback, laat horen als je het met iets lastig hebt (wacht niet op een volgende bevraging) Besef dat het (ondanks alles) wel eens kan mislopen. Misverstanden zijn er altijd wel, het loont om moeite te doen als je de andere wil begrijpen. Opvolging De bevindingen uit de bevraging kregen een terugkoppeling in elk team. Vooraf was afgesproken binnen de ad hoc werkgroep dat een teamlid van de werkgroep naar een teamvergadering zou gaan waartoe deze niet behoort. Daar zou hij / zij deze bevindingen voorstellen en aftoetsen op herkenbaarheid. Globaal kon ieder zich vinden in hetgeen op tafel lag. Hier en daar werd het nog aangevuld met teamspecifieke aangelegenheden, wat opnieuw de communicatie ten goede kwam We zien uit naar de resultaten van de volgende tevredenheidsmeting en verwachten een betere score voor het item communicatie. Dirk Meulyzer

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek 4.6.1 Het functioneringsgesprek WAAROM FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN? Ze leveren u een schat aan informatie op: Heeft uw medewerker wel nog steeds zin in de job? Is hij/zij van plan om te blijven werken

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Mediation als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Inhoud 1. Wat is mediation? 2. Belang van mediation 3. Visie en concept 4. Hoe werkt het? 5. Integreren in de praktijk 2 1. WAT IS MEDIATION?

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Voor een meer persoonlijk gesprek kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor een babbel of afspraak!

Voor een meer persoonlijk gesprek kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor een babbel of afspraak! TEVREDENHEIDSMETING BEGELEIDERS KINDERPVANG Beste begeleider Dagelijks ben je druk in de weer met het zorgen voor veel jonge levens. Dankzij je warme lieve zorgen en een veilige plek kunnen de aan jou

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Van wettelijke verplichtingen voor personeel naar globaal beleid voor iedereen Voorstelling in Kinepolis Brussel, 24 oktober

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Preventie van psychosociale

Preventie van psychosociale Preventie van psychosociale risico s in Familiehulp Infosessie 20141009 1 Inhoud Korte voorstelling van de organisatie Familiehulp Knelpunten m.b.t. preventie van psychosociale risico s De knipperlichtmeter

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Don Boscocollege Hechtel Hieronder vind je een tekst en bijbehorende vragen waarmee de gangmakers in Hechtel een gesprek op gang willen brengen in verschillende

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Panel of Klankbordgroep

Panel of Klankbordgroep Cliënten kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het beleid van de instelling. Met de vraag hun stem te laten horen in datgene wat anders en beter kan vanuit het perspectief van de cliënt.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG Enkele voorbeelden: - Vormings- of begeleidingstraject voor medewerkers en verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie