Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1

2 2

3 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag Verslag toezichthoudend orgaan 7 2. Verslag uitvoerend orgaan 10 Identiteit 10 Missie & doelstelling 10 Beleid en kernactiviteiten 11 Beleidsvoornemens 11 Structuur en organisatie 11 Interne beheersing en toezicht Verslag directies 13 Onderwijs 13 Personeel 20 Huisvesting en ICT 23 Communicatie en relaties Financieel verslag (2013) Toekomstperspectieven en continuïteit 31 Scholen 31 Financiën 33 III. Bijlagen 39 Verantwoording besteding prestatiebox 39 Goedkeuringsverklaring accountant 40 Verslag kascontrolecommissie 41. IV. Verklarende woordenlijst 43 V. Samenstelling bestuur en directies 47 3

4 4

5 I. Inleiding L.S., Wij bieden u het jaarverslag aan van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel over het boekjaar Met dit verslag wil de schoolvereniging zich verantwoorden aan de ledenvergadering over de vele activiteiten en behaalde resultaten in het boekjaar. Het past ons om de Heere te erkennen voor alle weldaden, bewezen aan de schoolvereniging en allen die werkzaam zijn op en betrokken zijn bij het onderwijs op de scholen. In het afgelopen jaar zijn we rijk gezegend door de Heere. In een periode van politieke veranderingen mogen we gelukkig nog reformatorisch onderwijs hebben en dat geeft reden tot dankbaarheid. In een tijd van moreel verval wordt verbondenheid ervaren met zowel de leerkrachten op de scholen, de ouders van onze kinderen en de kerken die bij onze schoolvereniging in bestuurlijk opzicht zijn aangesloten. Veel voorrechten die ook een grote verantwoordelijkheid geven. De opzet van het jaarverslag is anders dan in voorgaande jaren. Allereerst treft u een kort verslag aan van het toezichthoudend orgaan. Daarna doet het uitvoerend orgaan op hoofdlijnen verslag van haar belangrijkste werkzaamheden. Vervolgens wordt door de drie schooldirecteuren op de verschillende deelgebieden, zoals onderwijs, personeel, huisvesting, communicatie en relaties verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten op de scholen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de financiële situatie van de scholen en de schoolvereniging, alsmede de toekomstperspectieven en continuïteit. Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 400 (jaarverslag van het bestuur) en Richtlijn 660 (onderwijsinstellingen). Eindverantwoordelijk voor dit verslag is het collectief bestuur van de vereniging. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud zijn welkom bij de secretaris via het adres, zoals dat op de laatste pagina is vermeld. 5

6 6

7 II. Jaarverslag Verslag toezichthoudend orgaan Door middel van onderstaand verslag leggen wij als toezichthoudend orgaan (TO) verantwoording af aan de leden van onze schoolvereniging. Elf bestuursleden hebben zitting in het TO. Alle binnen het bestuur participerende kerken zijn hierin vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar heeft het TO zes maal vergaderd, waarvan drie maal in aanwezigheid van het uitvoerend orgaan (UO). Inmiddels is door het TO besloten voorafgaand aan elke vergadering van het collectief bestuur (CB) een vergadering van het TO te beleggen zonder aanwezigheid van het UO. Enkele leden van het TO hebben een door de VGS georganiseerde bijeenkomst bijgewoond voor schoolbesturen. De VGS gaf tijdens die bijeenkomst nadere uitleg over de wijze waarop het TO, mede gezien de wettelijke eisen, zijn rol op een goede wijze gestalte kan geven. Naar aanleiding daarvan hebben het TO en het UO een aantal avonden met elkaar gesproken over de wijze van besturen nu en in de toekomst Deo volente. Ook heeft de heer L. Niewenhuijse, MSc en adviseur VGS Besturenorganisatie, op verzoek van het TO twee maal een vergadering van het CB bijgewoond. Naar aanleiding van deze besprekingen zijn enkele documenten opgesteld, waaronder het TObeleidskader. Uiteraard is er ook geconstateerd dat zaken, zoals identiteit, de hoogste prioriteit hebben, maar dat was in het verleden ook al zo. Kaders hiervoor hoeven niet opnieuw te worden bepaald. Wel komen er, en dat is ook niet nieuw, telkens weer nieuwe ontwikkelingen en wetsvoorstellen op het schoolbestuur af. Daarop blijven we alert. Zo hebben we als TO een missie met betrekking tot de identiteit en het voortbestaan van de scholen, maar ook een ambitie om door te ontwikkelen op onderwijsgebied en professionalisering. Natuurlijk moeten we de balans tussen prestaties en resultaten enerzijds en de niet meetbare of merkbare zaken niet uit het oog verliezen. Dit zijn allemaal zaken die een nadere doordenking vragen. Het TO zal daar in de toekomst gezamenlijk met het UO gestalte aan geven. Het voorgaande wil zeker niet uitdrukken dat er in het verleden geen aandacht was voor deze zaken. We sluiten aan bij wat al is bereikt en letten op nieuwe ontwikkelingen, teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen voor goed onderwijs en goed bestuur. In de samenstelling van het TO is het afgelopen jaar een wijziging opgetreden. De heer C.T. van Vliet trad af en de heer G.J. van der Slikke trad aan. Inzake de functies zijn geen wijzigingen opgetreden. Door de leden van het TO worden regelmatig schoolbezoeken afgelegd. Verder hebben de leden van het TO met die van het UO gezamenlijk de periodieke overleggen met de kerkenraden gevoerd. Tijdens de benoemingsgesprekken met de door de directie(s) voor een benoeming voorgedragen personen waren altijd twee leden van het TO aanwezig als adviseurs. Ook hebben leden van het TO een informatieavond inzake passend onderwijs bijgewoond en de in januari 2014 gehouden bezinningsdag. Twee leden van het TO hebben ook zitting in het bestuur van de Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen. Eén lid van het 7

8 TO is tevens lid van het bestuur van de Stichting Limena, thuis voor schipperskinderen, waaronder internaat De Driemaster ressorteert en waarvan de kinderen leerling zijn op de Admiraal De Ruyterschool. Diverse leden van het TO hebben zitting in een kerkenraad waardoor de binding met zowel de kerkenraden als de achterban gewaarborgd is. Naar aanleiding van vragen tijdens de algemene ledenvergadering van 28 juni 2013 inzake art. 13 lid 3 van het Reglement verhouding Toezichthoudend en Uitvoerend Orgaan heeft het CB met toestemming van de leden besloten dit voor de op 28 juni zittende leden niet toe te passen. In dit verband wordt verwezen naar de notulen van die ledenvergadering. Het TO heeft in het afgelopen jaar toezicht uitgeoefend op de volgende aandachtsvelden: Onderwijs en identiteit Met betrekking tot het onderwijs heeft het TO kennisgenomen van de schoolgidsen en deze beoordeeld op inhoud. Het TO ontvangt periodiek (drie maal per jaar) de managementrapportages inzake het onderwijs, waarover uitvoerig met het UO is gesproken. In dit kader zijn door het TO ook identiteitsgebonden en kwaliteitsgerichte vragen gesteld aan het UO. De beantwoording van de vragen en de verstrekte documentatie geven het TO vertrouwen in de uitvoering van de aan het UO toebetrouwde verantwoordelijkheden. Personeel Het personeel heeft de volle aandacht van het TO. Het TO ontvangt van het UO uitgebreide verslagen inzake benoemingen. Het TO heeft aan de hand hiervan het benoemingsbeleid getoetst. Het TO heeft inzake de benoemingen een adviserende rol. Het TO heeft signalen van ouders over leerkrachten besproken met het UO. Verder informeerde het UO het TO over ziekteverzuimpercentages, contracten, de in- en uitstroom van leerkrachten, de status van de functioneringsgesprekken en vele andere zaken. TO-leden hebben regelmatig contact met personeelsleden. Huisvesting Verschillende keren heeft de huisvesting de aandacht van het TO gevraagd. O.a. de Jacobus Koelmanschool is volledig voorzien van nieuwe vloerbedekking en is aan de buitenzijde geschilderd. De scholen verkeren op dit moment in een goede staat van onderhoud. Financiën Het TO heeft de begroting van het jaar 2014 goedgekeurd. Tevens is de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2013 besproken. Het TO heeft de jaarrekening integraal doorgenomen en relevante zaken aan de orde gesteld. Alle gestelde vragen werden door het UO en de accountant naar tevredenheid beantwoord. Regelmatig worden door het UO financiële zaken aan de orde gesteld tijdens de CBvergaderingen. Het TO heeft het UO bevraagd op financiële consequenties. Naar de mening van het TO worden de middelen van de organisatie doelmatig en rechtmatig besteed. De voorgaande punten zullen in het komende jaar een plek krijgen in de bestuurlijke jaaragenda waarin op overzichtelijke wijze alle zaken aan de orde zullen komen die 8

9 tijdens de vergaderingen centraal zullen staan. Het TO is van mening dat het UO zijn taken naar behoren heeft verricht. In de toekomst zal het TO naast de al eerder genoemde taken en verantwoordelijkheden o.a. een besluit nemen over de aanstelling van de accountant, functioneringsgesprekken voeren met het UO en het Strategisch Bestuursbeleidskader vaststellen. Wij spreken de wens uit dat de Heere Zijn Zegen over het onderwijs op onze scholen wil schenken. Krimpen aan den IJssel, mei 2014 Namens het Toezichthoudend Orgaan: W. Pols, voorzitter A. van Vliet, plv. voorzitter 9

10 2. Verslag uitvoerend orgaan Identiteit Het is van groot belang dat de schoolvereniging een helder en consistent beleid formuleert op basis van de Bijbelse kernwaarden en normen. Conform de statuten heeft de vereniging als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God, alsmede de Drie Formulieren van Enigheid. Met betrekking tot de opvoeding van onze kinderen wordt de relatie tussen het gezin, de school en de kerk van groot belang geacht. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, in het bijzonder om hen volgens het doopformulier te onderwijzen in de voorzeide leer. Naast de ouders zijn ook de scholen en de kerk aangewezen om de kinderen te doen en te helpen onderwijzen in deze voorzeide leer. De voorzeide leer wordt verder uitgelegd als de leer van ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals verwoord in de Heidelberger Catechismus, ook wel de leer der zaligheid genoemd. Vanuit deze Bijbelse kernwaarden wenst de schoolvereniging haar werkzaamheden vorm te geven. In toenemende mate wordt vanuit de politiek en de maatschappij weerstand ondervonden tegen religieus onderwijs. Steeds meer wordt in deze pluriforme samenleving van christelijke instellingen en organisaties gevraagd om verantwoording af te leggen van de beleden normen en waarden. Van het christelijk onderwijs wordt een visie verwacht op de pluriforme samenleving, op de modernisering van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), op een mogelijke samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen, op een open toelatingsbeleid, alsmede op de vormgeving van het eigen karakter van reformatorische scholen. Allemaal thema s die de komende tijd verdere doordenking en studie vereisen. Tegelijk wordt in een snel veranderende wereld een heroriëntatie gevraagd van de relatie en de samenwerking tussen gezin, school en kerk, met behoud van de Bijbelse kernwaarden. In onze tijd dient men rekening te houden met een (verdere) uitholling van het unieke onderwijsstelsel in ons land. Godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid dreigen ondermijnd te worden door voorvechters van mensenrechten. In opvoedings- en onderwijskringen wordt dit onder meer zichtbaar door een toenemende bijna dwangmatige aandacht voor seksuele diversiteit. Steeds meer wordt een strijd der geesten zichtbaar, zowel in nationaal als in internationaal verband. Onze gezindte wordt in toenemende mate uit haar zogenoemde comfortzone gejaagd. De Bijbel spreekt ook niet over een comfortzone voor christenen. De geschiedenis heeft aangetoond dat in een tijd van verdrukking de kerk een bloeitijd heeft doorgemaakt. Die wetenschap geeft hoop voor de toekomst. Tegen deze achtergrond en onder deze omstandigheden ziet het bestuur van de schoolvereniging het als zijn verantwoordelijke taak de identiteit vorm en inhoud te geven in de dagelijkse schoolpraktijk. Hierbij is Gods hulp onmisbaar. Missie en doelstelling De missie van de vereniging kan op basis van haar grondslag als volgt worden verwoord: Het verzorgen van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag ten behoeve van ouders die bij de doop van hun kind(eren) beloofd hebben hun 10

11 kind(eren) een christelijke opvoeding te zullen geven en christelijk onderwijs te laten volgen. De vereniging neemt dan ook de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen. Beleid en kernactiviteiten Als algemene kernactiviteit geldt dat de scholen, ressorterend aan de vereniging, kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar begeleidt bij hun ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord, waarbij rekening wordt gehouden met iedere fase in die ontwikkeling. Het onderwijs is gericht op het hart (godsdienstig, sociaalemotioneel) het hoofd (cognitief) en de handen (creatief, vaardigheden) van de kinderen. Alle drie de scholen zijn gevestigd in Krimpen aan den IJssel, maar het voedingsgebied strekt zich uit tot buiten de grenzen van de gemeente. Vooral de Jacobus Koelmanschool en de Johannes Calvijnschool betrekken ook kinderen uit gemeenten als Ouderkerk aan den IJssel en Nederlek. Beleidsvoornemens Belangrijkste doelstelling is om in 2014 een nieuw Strategisch Bestuursbeleidsplan te hebben met daarin verwoord de huidige kaders per domein in een koersplan voor Het voornemen is om dit plan in werking te laten treden per augustus Op basis van dit plan kan dan in de loop van het cursusjaar een nieuw schoolplan worden geschreven voor de periode Ander belangrijk doel is het implementeren van de gevolgen van de nieuwe wet waardoor het buitenonderhoud van de scholen voor rekening van de vereniging zelf komt. Hiervoor komen gelden van het Rijk naar de scholen toe. Om dit goed in te voeren, zoeken we aansluiting bij het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de binnenruimte. Het doel om de leerlingen in goede gebouwen te huisvesten is nagenoeg voltooid. Twee vrij nieuwe schoolgebouwen en één praktisch totaal gerenoveerd schoolgebouw is iets waar we trots op en dankbaar voor zijn. Structuur en organisatie De organisatie heeft de verenigingsvorm als rechtspersoon, waarbij de leden tijdens de algemene ledenvergadering het bevoegd gezag kiezen. De voorzitter wordt niet gekozen door de algemene ledenvergadering. Dit is op basis van de statuten bepaald. De directeur bestuurder wordt benoemd door het CB. Per 1 augustus 2012 vond de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht plaats. Het TO houdt toezicht op het UO. Beide organen vormen het bevoegd gezag of anders gezegd het CB. Het UO, met daarbij inbegrepen de directeur bestuurder, geeft dagelijks leiding aan de organisatie en is in die hoedanigheid ook werkgever van het personeel. De verhouding tussen het UO en het TO is geregeld in het Reglement verhouding Toezichthoudend en Uitvoerend Orgaan 1 De verhouding tussen UO en management is vastgelegd in het Managementstatuut. 2 1 Vastgesteld op 11 april Vastgesteld op 7 juni

12 Uitvoerend orgaan Toezichthoudend Orgaan Uitvoerend Orgaan Directeur Bestuurder Bevoegd gezag AMT Directeur Adm. De Ruyterschool Directeur Jac. Koelmanschool Directeur Joh. Calvijnschool SMT Teamleiders OnBo, MiBo (tevens plv. directeur) en BoBo Teamleiders OnBo (tevens plv. directeur) en BoBo (tevens directeur). Teamleiders OnBo (tevens plv. directeur), MiBo en BoBo. Groepsleerkrachten Groepsleerkrachten Groepsleerkrachten AMT = Algemeen managementteam SMT = Schoolmanagementteam OnBo = Onderbouw; MiBo = Middenbouw; BoBo = Bovenbouw. Het bevoegd gezag (CB) wordt ondersteund door de managementassistent. De directeuren worden elk ondersteund door een secretaresse. De teamleiders worden ondersteund door de staffunctionarissen IB en ICT. Interne beheersing en toezicht Bij wet van 4 februari 2010 is onder meer de Wet op het Primair Onderwijs gewijzigd. Onder meer zijn daarbij de artikelen 17a tot en met c aan deze wet toegevoegd, betreffende intern toezicht. Vanaf 1 augustus 2011dienden binnen het bevoegd gezag de functies van bestuur en het toezicht daarop te worden gescheiden. Dat kan door de instelling van een apart toezichthoudend orgaan of door benoeming van toezichthoudende bestuursleden, die weliswaar deel uitmaken van het bestuur, maar onafhankelijk van de uitvoerende leden daarvan opereren. De vereniging heeft ervoor gekozen een functionele scheiding toe te passen in het CB en vier bestuursleden aan te wijzen om zitting te nemen in het UO. Tevens heeft men besloten een directeur bestuurder te benoemen die voorzitter is van het UO. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2012 is dit door de leden bekrachtigd. De benoeming van personeel is een bevoegdheid van het UO. Tijdens de benoemingsgesprekken zijn altijd twee leden van het TO aanwezig om het UO te adviseren inzake het al dan niet benoemen van de door de directie(s) voorgedragen sollicitant(en). 12

13 3. Verslag directies Onderwijs Admiraal De Ruyterschool Visie Door alles wat er op het onderwijs af komt, kan een school gaan lijken op een schip zonder duidelijke koers; een schip als speelbal van de wind. Met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen en om positieve energie in het team te creëren, hebben we vorig jaar tijdens een studiedag nagedacht over onze gezamenlijke visie. Deze beschrijft waar we als school met ons onderwijs over 5 jaar willen staan. De acties om daar te komen, hebben we geprioriteerd en enkele ervan in het werkplan opgenomen. Er heerst in het team een grote mate van enthousiasme en motivatie om aan de doelen te werken. Tegelijkertijd komen we er achter dat we soms te veel willen in korte tijd. Daarom hebben we af en toe de route wat verlengd zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Taalonderwijs In de groepen 4, 5 en 6 is de nieuwe methode Taal Actief ingevoerd. Tijdens twee bijscholingsmomenten en twee rondes klassenbezoeken is er onder leiding van een onderwijsadviseur van Driestar Educatief nagedacht over allerhande praktische en onderwijskundige zaken rondom het gebruik van deze methode. Te denken valt aan: het helder krijgen van doorlopende leerlijnen en de wijze van differentiëren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een borgingsdocument waarin de afspraken rondom de methode worden vastgelegd. Doordat de nieuwe methode in één keer in drie jaargroepen werd ingevoerd, hadden de leerlingen van de groepen 5 en 6 te maken met een kenniskloof. Met behulp van extra inoefentijd en door te focussen op de kerndoelen uit de methode hebben we de belangrijkste hiaten opgevuld. Gezien de vorderingen die de kinderen nu al maken en doordat de methode de lat hoog legt qua einddoelen, verwachten we dat het gemiddelde taalniveau van de leerlingen de komende jaren verder zal stijgen. Volgend jaar zal de methode ook in groep 7 ingevoerd worden. Op dit moment is nog onduidelijk of we de methode volgend jaar ook in groep 8 zullen invoeren. Mogelijk is de overgang in niveau voor de huidige groep 7 leerlingen te groot om in hun laatste jaar op de basisschool nog met de nieuwe methode te gaan werken. Opbrengstgericht en handelingsgericht Werken Opbrengst- en handelingsgericht werken is al enkele jaren een belangrijke ontwikkeling in ons onderwijs. Tegelijkertijd lag een toenemende administratiedruk steeds meer op de loer. Daarom hebben we in de achterliggende periode nagedacht over de wijze waarop we zoveel mogelijk opbrengst- en handelingsgericht werken met elkaar kunnen verbinden op een manier die passend is bij de leerkracht en die de meeste winst oplevert voor de leerling. De koppeling tussen deze methodieken zien we terug in het diepgaand analyseren van resultaten. Vervolgens wordt op basis van deze data-analyse bepaald wat de groep als geheel en de individuele leerling nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken zijn: het analysemodel tussentijdse resultaten en het groepsplan. In het analysemodel krijgt de analyse van de Citotoetsen een plaats. De aanpak om aan de volgende doelen te werken wordt beschreven in het groepsplan. 13

14 In de achterliggende tijd is er een commissie (bestaande uit enkele leerkrachten) aan de slag geweest om het bestaande groepsplan te vereenvoudigen, zodat het minder administratietijd van de leerkracht gaat vergen en het meer als werkdocument gaat fungeren. Er is een pilot gedraaid met een nieuw format dat tot grote tevredenheid leidde. Inmiddels is er een concept groepsplan gereed dat de komende tijd gebruikt en geëvalueerd zal worden. Met ingang van het cursusjaar willen we in de groepen 3 t/m 8 met het nieuwe groepsplan gaan werken bij rekenen. De overstap om het groepsplan ook bij de nieuwe taalmethode te gaan gebruiken, zal vervolgens minder tijd en energie vragen. Deze werkwijze zorgt voor doelgericht onderwijs waarbij zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt. Muziek In verband met de veelheid aan onderwijskundige ontwikkelingen hebben we er voor gekozen om in dit cursusjaar ten aanzien van de nieuwe muziekmethode vooral te experimenteren. Doordat bij veel leerlingen in de bovenbouw een goede muzikale basis ontbreekt, hebben de leerkrachten uit de bovenbouw de lessen vereenvoudigd of lessen uit voorgaande leerjaren gegeven. De leerlingen zijn erg enthousiast over de nieuwe muzieklessen. Ook de leerkrachten werken er naar tevredenheid mee. In de toekomst zal enige bijscholing nodig zijn aangezien de methode (vooral in de bovenbouw) een behoorlijk hoog kennisniveau vraagt van de leerkrachten. Meer- en Hoogbegaafdheid Onder leiding van een onderwijsadviseur van Driestar Educatief hebben we nagedacht over onze visie op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit is noodzakelijk om dit onderwijs goed handen en voeten te kunnen geven in de onderwijspraktijk van elke dag. Eén van de belangrijkste conclusies was dat de doelgroep goed helder moet zijn. Wat verstaan we onder meerbegaafden? Wat verstaan we onder hoogbegaafden? Wat hebben deze verschillende groepen leerlingen nodig qua pedagogische en didactische aanpak? Door goed te differentiëren in instructietijd en verwerkingsstof door middel van drie niveaugroepen kunnen bijna alle leerlingen tegemoet gekomen worden in hun onderwijsbehoeften. Dit valt onder de basisaanpak van de leerkracht. Er zijn echter ook leerlingen die door een dermate hoog intelligentieniveau en een andere manier van leren buiten deze basisaanpak vallen. Zij hebben specifieke onderwijsbehoeften en vragen daarmee ook om een specifieke begeleidingsstijl. Momenteel wordt er door de intern begeleiders een protocol geschreven waarin de stappen beschreven worden om te komen tot een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen. Het goed uitvoering geven aan differentiatie door middel van drie niveaugroepen en het hanteren van een goede pedagogische/didactische aanpak van de meer- en hoogbegaafde leerling zien we als voortgaand doel voor de komende jaren. Zoveel mogelijk Passend Onderwijs voor elke leerling! Engels De leerkrachten van de bovenbouw hebben zich verdiept in enkele methoden Engels. Om een goede keuze te kunnen maken is het echter noodzakelijk om ons als team te bezinnen op de mogelijkheden en achtergronden van verschillende methoden. Hierbij hebben we de vraag voorop gesteld: Wat is wenselijk én haalbaar voor onze school, onze leerlingen en onze leerkrachten? Op dit moment is er nog geen eenduidige keuze gemaakt. We hopen dit proces voor de zomervakantie af te 14

15 ronden, zodat er (in ieder geval in de bovenbouw) zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de invoering van een (nieuwe) methode. Ondersteuningsprofiel In het kader van Passend Onderwijs is er in het achterliggende verslagjaar gewerkt aan het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Dit profiel van de school beschrijft welke (specifieke) ondersteuning we wel en niet kunnen bieden. Ouders die een school zoeken voor hun kind (met specifieke onderwijsbehoeften) kunnen binnenkort ons ondersteuningsprofiel raadplegen op de website. In het ondersteuningsprofiel hebben we ook onze ambities geformuleerd die logischerwijs in lijn liggen met onze opgestelde visie. De komende jaren blijven we ons inzetten om deze ambities te realiseren. Opbrengsten * Landelijk gemiddelde in 2014: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op schoolgroep. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers). De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewichtenleerlingen is op de Admiraal De Ruyterschool in 2014: 9%. De score op de Cito Eindtoets was lager dan de ondergrens voor onze scholengroep. Alhoewel we het hadden verwacht, was het toch een tegenvaller na twee jaren respectievelijk boven de ondergrens en rond het landelijk gemiddelde gescoord te hebben. Momenteel worden de resultaten geanalyseerd. Daarbij willen we het volgende helder krijgen: a. Wat zijn jaarlijks onze eindopbrengsten? We vergelijken hierbij verschillende groepen 8 met elkaar. b. Hebben de leerlingen zich ontwikkeld naar hun mogelijkheden? c. Wat zegt bovenstaande over ons onderwijs en welke evt. acties zijn nodig om ons onderwijs blijvend te verbeteren? 15

16 Door een goede analyse van de tussentijdse Citoresultaten en de resultaten op de Cito Eindtoets willen we de komende jaren nog duidelijker de ontwikkeling van een groep leerlingen in het oog houden. We willen hierbij niet de resultaten volgen, maar preventief handelen om de resultaten voldoende en stabiel te houden. De tussentijdse resultaten liggen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde. We verwachten dan ook dat we de komende jaren ook bij de Cito Eindtoets weer op of boven het landelijk gemiddelde kunnen scoren. Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO Jacobus Koelmanschool De afgelopen periode is voor de Jacobus Koelmanschool goed verlopen. Vanuit een goede motivatie en ontspannen teamsfeer is er hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verhogen. De resultaten daarvan werden ook opgemerkt door de onderwijsinspectie die in december 2013 onze school bezocht. De Heere heeft het voorbijgevlogen jaar de leerlingen en het team gezegend met kracht, gezondheid en wijsheid om het werk te kunnen verrichten. Daarvoor past oprechte dank voor Zijn onverdiende goedheid. Ontwikkelingen In de afgelopen periode zijn wij verder gegaan om de kwaliteit van ons onderwijs op een aantal punten te verbeteren. In het kort worden hieronder de belangrijkste punten toegelicht: - In de groepen 4, 5 en 6 is een nieuwe taalmethode geïmplementeerd. De groepen 7 en 8 volgen volgend cursusjaar. Omdat in deze nieuwe methode veel nadruk gelegd wordt op woordenschat en spelling van de (niet)- werkwoorden, verwachten we de resultaten op dit vakgebied op een hoger niveau te krijgen. - In het kader van Passend Onderwijs hebben wij een ondersteuningsprofiel (OSP) opgesteld. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die worden aangemeld. Het OSP is inmiddels door team, MR en bestuur vastgesteld. Op dit moment van schrijven ligt ons OSP ter goedkeuring bij het samenwerkingsverband Berséba. - In december 2013 bezocht de onderwijsinspectie onze school. Het betrof een regulier onderzoek. De inspectie beoordeelde onze school (wederom) als voldoende. De belangrijkste ontwikkelpunten uit het inspectierapport zijn: het implementeren van een (beter) kwaliteitsinstrument en het ontwerpen van beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze ontwikkelpunten worden meegenomen in ons werk- en schoolplan. 16

17 Score - In groep 1 en 2 is dit cursusjaar gestart met de invoering van KIJK in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Op dertien gebieden worden de leerlingen geobserveerd en hun ontwikkeling goed in kaart gebracht. Het bijbehorende rapport geeft de ouders een helder inzicht in de ontwikkeling en schoolvorderingen van hun kind. - Dit cursusjaar is een start gemaakt met het kwaliteitsinstrument Integraal. Integraal is een softwareprogramma voor de directie dat kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met elkaar verbindt. Het doel hiervan is zorg te dragen voor een goed systeem van zelfevaluatie. Opbrengsten Dit jaar haalden we met de Cito Eindtoets een zeer goede score. Ook de tussentijdse resultaten laten een positieve trend zien. Dit is mede het gevolg van de getroffen maatregelen en de gemaakte afspraken, zoals het verhogen van de onderwijstijd van de basisvakken, het invoeren van een nieuwe taal- en rekenmethode én de focus op instructie en correctiewerk. Op het gebied van rekenen hebben we in de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt. De resultaten hiervan zijn inmiddels in alle groepen op een goed niveau. De komende jaren zullen we ons met name focussen op taal en spelling om ook de resultaten in dit vakgebied op een hoger niveau te krijgen. Als team hebben we gezamenlijk de ambitie om de komende drie jaren minimaal het landelijk gemiddelde te scoren. Gezien de tussentijdse resultaten én de ambitie van het team, heeft de directie er alle vertrouwen in dat we ook de komende jaren (ruim) voldoende resultaten blijven behalen. Score CITO- Eindtoets Gem. score. JK 535,3 533,9 534,3 537,4 539,3 Ondergrens 533,8 533,8 534,3 534,6 534,8 Bovengrens 536,6 536,6 538,3 538,6 538,8 Jaren * Landelijk gemiddelde in 2014: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op schoolgroep. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewogen leerlingen is op de Jacobus Koelmanschool in 2014: 3%. 17

18 Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO Johannes Calvijnschool We zijn het cursusjaar in alle rust gestart. Wel hadden we te maken met een behoorlijke mazelen-epidemie. Diverse kinderen zijn hard ziek geweest, maar mochten gelukkig allemaal weer herstellen. In verschillende gezinnen waren er zorgen omtrent de gezondheid van de ouders en ook waren er verschillende sterfgevallen van jonge mensen in de familiekring van leerlingen. Ernstige roepstemmen voor ons allemaal. Dit jaar staan we heel nadrukkelijk stil bij het thema Gewoon gehoorzaam. Een thema dat ons allen dagelijks raakt. Ontwikkelingen - De Calvijnschool is, n.a.v. de evaluatie in het cursusjaar , een ontwikkeltraject gestart onder de naam Gewoon gehoorzaam onder begeleiding van dr. S.D. Post. Hiermee wil de school, in samenwerking met ouders, de trend van toenemende ongehoorzaamheid ombuigen naar gehoorzaamheid. Meer rust en orde in de school en daardoor een fijner pedagogisch klimaat en hogere opbrengsten. Tot op heden zijn de ervaringen positief. - De nieuwe taalmethode Taal Actief is ingevoerd in de groepen 4 t/m 6 en de invoering wordt begeleid door Driestar Educatief. Met name het spellingsonderdeel in de methode is erg sterk. Dit was al gelijk te merken aan hogere LOVS-resultaten in februari Uiteraard heeft ook het plan van aanpak verhogen van de spellingsresultaten in het cursusjaar hieraan meegewerkt. - Via het nieuwe kwaliteitsinstrument Integraal is een ouderenquête uitgezet om de tevredenheid inzake alle schoolspecifieke terreinen te peilen. De vragenlijst is geijkt op de onderwerpen die de onderwijsinspectie toetst. Onze school focust dit jaar met name op het pedagogisch klimaat. In het werkplan van dit cursusjaar staat dat we gaan voor een tevredenheidsscore van 75% op dit onderwerp. - Het ondersteuningsprofiel (OSP) van de school is in samenwerking met het team, de MR vastgesteld door het bestuur en ter beoordeling verzonden naar het samenwerkingsverband Berséba. Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Ouders worden van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via de - De invoering van KIJK onder begeleiding van Driestar Educatief bevindt zich in een afrondende fase. 18

19 Score Opbrengsten De Johannes Calvijnschool scoorde dit jaar 536,1. Deze score is voldoende voor de inspectie en boven het landelijk gemiddelde van de schoolgroep. Een verblijdende uitslag waarvoor hard is gewerkt door leerkrachten en leerlingen! Het is gelukt om de hiaten in kennis op groeps- en individueel niveau door veel oefening weg te werken. De resultaten van de Cito Eindtoets van de achterliggende 4 jaar laten helaas wel een wisselend beeld zien. We hebben de ambitie om de komende jaren niet meer onder de ondergrens te scoren en proberen het landelijk gemiddelde van de schoolgroep te halen. De directie focust daarom op zoveel mogelijk rust en stabiliteit in de bovenbouw. Ook het lesgeven met effectieve instructie en het voeren van goed klassenmanagement is van groot belang. Hiervoor wordt met ingang van volgend cursusjaar collegiale consultatie ingezet. Score CITO- Eindtoets * 2012 * 2013 * 2014 Gem. score. JC ,9 533,1 531,9 536,1 Ondergrens 533,8 533,9 532,8 532,9 533,4 Bovengrens 536,6 536,7 536,8 536,9 537,4 Jaren * Landelijk gemiddelde in 2013: 534,6 * Sinds 2012 geldt een andere normering. De inspectie beoordeelt vanaf dit jaar op schoolgroep. De schoolgroep wordt bepaald door het aantal gewichtenleerlingen. Het leerlinggewicht wordt bepaald op basis van het het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De normen zijn dus per school verschillend. Het percentage gewichtenleerlingen is op de Johannes Calvijnschool in 2014: 12%. De tussentijdse resultaten (LOVS-toetsen) worden twee keer per jaar met het team geëvalueerd. Dit cursusjaar werd dat voor het eerst ook individueel gedaan met de directie. De bevindingen worden meegenomen in het groepsplan van de desbetreffende groep. Vervolgens worden de resultaten daarvan weer besproken tijdens de leerlingbespreking met de intern begeleiders (drie keer per jaar). Veel LOVSresultaten vertonen een stijgende lijn. Alleen het technisch lezen blijft nog zwak. 19

20 Doorstroming VO PrO VMBO-LWOO VMBO-BK VMBO-GT VMBO-GT/HAVO HAVO/VWO VWO+/ TTO Personeel Admiraal De Ruyterschool Vreugde en droefheid wisselden zich af in het achterliggende jaar. Drie collega s zijn langdurig ziek geweest, van wie twee collega s inmiddels hun werkzaamheden weer opgepakt hebben en één collega nog steeds niet in staat is om haar werk te doen. De aanstaande man van een andere collega overleed plotseling. Andere ernstige ongelukken en een sterfgeval in de familie van een leerling bepaalden ons bij de kortstondigheid van het leven dat ook zijn weerslag had op het team. Juf De Groot-Otterspeer gaf te kennen meer in haar gezin aanwezig te willen zijn na de geboorte van haar zoontje. We respecteren deze keuze. Inmiddels hebben we afscheid van haar genomen en haar bedankt voor de bewezen inzet in de achterliggende jaren. Dit geldt ook voor juf Van Baarle-van der Giessen. Bij meester Keereweer werd een dochter geboren. Juf Teeuw-Schinkelshoek trad in het huwelijk. In het kader van de functiemix zijn er twee leerkrachten benoemd in de functie van intern begeleider en één leerkracht in de functie van ICT-beleidscoördinator. Bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs was sprake van een overgangssituatie. Er werden geen nieuwe rugzakken meer afgegeven, maar er werden wel verschillende ondersteuningsbudgetten vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Hierdoor konden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften toch de extra hulp ontvangen die ze nodig hadden. Onze remedial teachers hebben hier verder uitvoering aan gegeven. Een mooie vorm van passende hulp op de passende plaats waardoor leerling én leerkracht werden ondersteund. Om de teamontwikkeling blijvend te stimuleren hebben we tijdens vergaderingen aandacht besteed aan communicatietechnieken. Het komende jaar willen we op geplande momenten het onderwerp teamontwikkeling op de agenda zetten. We werken hierbij vanuit de gedachte: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Alleen al door de toename van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben we elkaar als teamleden hard nodig. Hierbij gaat het niet om de kwaliteit van de individuele speler, maar juist om de samenwerking tussen de spelers. Daar willen we werk van maken! 20

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 94577 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei Datum

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie