more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014"

Transcriptie

1 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014

2 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE Dit is 3xM Strategie Parters Omgag met belaghebbede Kercompeteties e SWOT-aalyse 11 2 VAN DE DIRECTIE 14 3 BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING Bestuur Fuctioere va de scheidig tusse uitvoere, besture e toezicht houde Effectiviteit va de bestedige Moitore va uitvoerig va activiteite e itere processe Leer- e verbeterpute Processe e procedures parters Risicobeheersig e -aalyse Oordeel va het bestuur over IMPACT Impact Nazorg Oderzoek Social Media Ivloed op de samelevig 31 5 PARTNERS Parters Kwaliteitsbewakig West-Afrika Azië 36 6 FONDSENWERVING Strategie, beleid e otwikkelige Bijzoderhede verschillede fiacierigsbroe Particuliere doateurs e giftgrootte Cotactmomete met doateurs e media Iteratioaal xM-USA 46 7 PERSONEEL EN ORGANISATIE Orgaigram per 31 december Persoeel e vrijwilligers Beleid maatschappelijk veratwoord odereme Samewerkigsverbade met adere orgaisaties 51 8 FINANCIËN Balas, Staat va bate e laste e Kasstroomoverzicht Aalyse va het fiaciële resultaat Toelichtig op de jaarrekeig Grodslage va Resultaatbepalig Meerjarebegrotig cotroleverklarig va de oafhakelijke accoutat 62 INHOUD

3 BIJLAGEN 1 Uittreksel va de statute e Gedragscode 63 2 Protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie 64 3 Model op toelichtig uitvoerigskoste 66 4 Overzicht ikomste e uitgave per project Verklarede woordelijst 68 3 INHOUD

4 4 BEELDDRAGERS Gods beeld vertoe. Dat doe wij ieder momet dat we leve i verbodeheid met Jezus. Adere mese kue aa os zie hoe goed e liefdevol God is. Christee zij bij uitstek beeldvormede mese. Voor 3xM is dat iet aders. Wij wille Gods beeld vertoe, i elke secode va oze televisie- e iteretuitzedige. Zeker i tijde va verdriet e lijde zie mese aa os wie God is. Ook dat is voor 3xM iet aders. Oze programma s gaa meestal over grote maatschappelijke probleme. Met Gods goede regels als oriëtatieput wille we vooral joge mese aar God toe leide. Wat jogere i Cetraal-Azië zij beter af als ze ee levesparter kieze i plaats va ee bruid kidappe. I West-Afrika vorme trouw e othoudig Gods oplossig voor relatieprobleme. We gue de mese i Bagladesh dat ze bevrijd worde va corruptie e gelove dat Idoesiërs iet afhakelijk hoeve te zij va drugs. Ee va oze films laat zie dat mese i Afrika bevrijd worde va het aimisme, ee religie waari plate e diere als geeste vereerd worde. Veel Aziate worde geraakt door de vertoige va oze films over het Evagelie i hu dorpe. God geeft om mese e heeft het beste met ze voor. Met die boodschap wille we i oze programma s mese bemoedige e aaspore. I Jeremia 29:11 zegt God tege de Joodse ballige i Babel: Mij pla met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor oge, iet jullie ogeluk. Die herierig aa de belofte, geeft hoop. Dat is ook precies wat wij met oze programma s wille doe. Hoop e geluk brege i de leves va mese. I dit jaarverslag leest u hu verhale. Ik be God dakbaar voor ruim reacties die we i 2014 op oze programma s krege. Voor de fiaciële steu die we otvige, het gebed waardoor we gedrage werde e de verbodeheid die er is i Christus. Same zige e gelove we: Hoe groot is het geluk, dat U hebt weggelegd voor wie U vreze, dat U bereid hebt voor wie schuile bij U, heel de wereld zal het zie. Psalm 31:20 VOORWOORD

5 5

6 HOOP Ik wilde zelfmoord plege, omdat ik het zo moeilijk had. Toe kreeg ik ee dvd va iemad met ee uitzedig over hoop. E ik wist: mij leve is iet voorbij. God zal voorzie. Ik heb weer toekomst. Adeela, Cetraal-Azië

7 DOELSTELLING EN STRATEGIE

8 DIT IS 3XM 1.2 STRATEGIE Naam 3xM is de afkortig va More Message i the Media e staat voor 3xMeer. Meer televisie. Meer mese bereike. Meer mese gelove. Werkgebied 3xM heeft ervoor gekoze om te werke i het 10/40 Widow omdat daar tweederde va de wereldbevolkig woot. Bovedie is dit gebied og het mist bereikt met het evagelie. Vele zij og iet i aarakig gekome met het christelijk geloof. Televisie is hier ee goed middel, omdat i heel veel huishoudes ee tv aawezig is e me graag met elkaar tv kijkt. Zake worde zo bespreekbaar, iclusief het evagelie. Zo bereike we eorm veel mese met éé programma: ee modere maier va zedig! Doelstellig Het bevordere va de verkodigig va het Woord va God via de modere media. Missie 3xM bereikt mese met het evagelie i lade waar het Woord va God iet of auwelijks doordrigt, door middel va televisieprogramma s die aasluite bij de lokale taal e cultuur. Visie Televisie is ee idriged medium. Wereldwijd is i bija ieder huishoude, hoe arm ook, ee televisie te vide. Va Seegal tot Idoesië stemme duizede mese hu tv af op de programma s va 3xM. I hu eige omgevig zie ze aasprekede programma s die he late zie wat het christelijk geloof ihoudt e wat dat i het dagelijks leve beteket. Zo kome zij i cotact met God e kue hu oge opegaa voor Zij liefde. 3xM is i 1980 opgericht door de Evagelische Omroep om het evagelie buite Nederlad te verkodige. I 1983 is de stichtig zelfstadig geworde. 3xM gebruikt het medium televisie voor het uitdrage va het christelijk geloof, daarbij odersteud door iteret e social media. 3xM is uiek i haar ispaig om christee uit verschillede kerke same te brege i éé lokale productieorgaisatie. Dit geeft kracht aa het getuigeis e sluit aa bij Jezus gebed om eeheid (Joh.17). 10/40 widow Figuur 1 DOELSTELLING EN STR ATEGIE Strategie xM wil de komede jare de volgede doele realisere: 1. I zeve lade i Azië ieuwe parterrelaties aagaa e zo mogelijk uitzedige realisere. 2. Het verspreidigsgebied i West-Afrika vergrote va ege aar elf lade die (deels) i het 10/40 Widow ligge; 3. Met 85% va oze middele die parters steue die zich i het 10/40 Widow bevide; 4. Daar waar mogelijk social media e iteret applicaties gebruike, zowel i het realisere va oze doelstellig als voor oze eige commuicatie; 5. Oze fodsewervig richte op Nederlad e i toeemede mate op adere gebiede zoals de USA, Scadiavië e Azië.

9 Stad va zake strategiepla eid 2014 Va de zeve lade zij er twee gerealiseerd, te wete Bagladesh (va start gegaa) e Zuid Azië (parterrelatie was er al, maar er is ihoudelijk ee ader project vormgegeve). I drie lade doe wij oderzoek, te wete Chia, Japa e er zij cotacte met ee ader Aziatisch lad. Er wordt i twaalf lade i West-Afrika uitgezode, waarva tie lade (deels) i het 10/40 Widow ligge. 100% va oze steu aa parters wordt bie het 10/40 Widow besteed. i 2014 is ee oderzoek gestart door prof. dr. Ja va der Stoep (CHE) aar de toepassig va sociale media. Na uitkomst va het oderzoek gaa we keuzes make. Naast Nederlad e de USA richte we os voor fodsewervig u ook op Noorwege, Caada e Sigapore. Hoogtepute 2014 De eerste uitzedig i Bagladesh is ee feit. Op 7 ovember werd het eerste programma uitgezode op ee atioale tv-zeder i ee lad met 166 miljoe iwoers. 90% va he is moslim. Vijf jaar a os eerste bezoek aa dit lad, is er u ee platform va christee e hebbe we zedtijd op TV, dé dramazeder va Bagladesh. I Frastalig West-Afrika kwame i totaal meer da reacties bie. Specificatie respos: Natioale tv-kaale i 13 lade: Iteret broadcast: Faceboek: Kraamkliiek: Via maadelijkse bijeekomste: 7000 per maad Uit het World Happiess Report 2013 blijkt dat dit deel va de wereld oderaa de raglijst geluksbelevig staat. Het stemt os dakbaar dat 3xM juist hier de goede boodschap mag brege. I Zuid-Azië bereikte de teams va oze parter ca mese i 151 filmvoorstellige i dorpe. Dit overtrof oze verwachtige e het is opmerkelijk hoeveel mese a de vertoig om gebed e bevrijdig vroege. We mochte het 25-jarig jubileum va directeur Martie Timmer viere i os ieuwe pad e dat stemde os meer da dakbaar. Hoewel de verhuizig e de verbouwig veel va oze tijd e eergie gevraagd hebbe, mag het resultaat er zij. We geiete elke dag va os ieuwe, ruime, lichte katoor. Het jubileum va de directeur werd gevierd met ee feest, ee symposium e ee zedigsevet. I 2014 is ee igrijpede itere herstructurerig doorgevoerd, waarbij de werkvelde aders over de medewerkers zij verdeeld e veratwoordelijkhede zij verlegd va de directeur aar de afdeligshoofde. Plae 2015 op hoofdlije Fodsewervig: a. Het aatal doateurs e de giftgrootte i Nederlad op het peil va 2014 houde. b. I de USA meer werve da i c. I Noorwege, Caada e Sigapore de koste va fodsewervig terugverdiee. Parters e projecte: de relaties met de huidige parters cotiuere e oderzoek aar mogelijkhede i Chia. Beheer: cotiue aadacht voor flexibiliserig e digitaliserig archief. Voor verdere uitwerkig verwijze we aar de desbetreffede hoofdstukke i het jaarverslag. 1 9 DOELSTELLING EN STRATEGIE

10 PARTNERS I het beleidspla voor is over de verhoudig met de parters het volgede opgeome: 3xM heeft als fiacier va diverse programma s ee bijzodere veratwoordelijkheid. Ervarige elders opgedaa zij uitgagsput voor ee ope gesprek met de parters. 3xM stelt zich te doel haar keis e vaardighede omtret het producere va christelijke televisieprogramma s zo sel mogelijk over te drage aa lokale parterorgaisaties om he i staat te stelle zelfstadig de programma s bie de doelstellig va 3xM e de eige cultuur va de parter te realisere. 3xM zoekt same met haar parterorgaisaties aar ee zo cocreet mogelijke ivullig va de gezamelijke doelstellige, oder adere door richtiggevede vierjareplae e -begrotige e elk jaar same ee actiepla e begrotig vast te stelle. Het is de veratwoordelijkheid va de parter om de eige fodsewervig vorm te geve. 3xM ka daarbij assistere op verzoek va de parter. Beëidigig va het parterschap zal plaatsvide volges 3xM-beleid. 3xM stimuleert de parters oderlig om keis te dele over programma s. Programma s Uit impactoderzoeke blijkt dat programma s die actuele oderwerpe i de samelevig i bijbels perspectief plaatse, hoge kijkcijfers hebbe e grote ivloed op meseleves. Het Woord va God wordt da heel praktisch verkodigd. Moitorig e evaluatie Met de parters wordt jaarlijks itesief gesproke over: De voortgag va de jaarplae; De kwaliteit e kwatiteit va de programma s; Het bereik e de impact va de programma s. 1.4 OMGANG MET BELANGHEBBENDEN Belaghebbede zij: (potetiële) doateurs, parters, bestuur, comité va aabevelig, vrijwilligers, medewerkers, kijkers va de programma s, de christelijke achterba i Nederlad e daarbuite, christelijke media e de fiscus. I het beleidspla zij de volgede afsprake opgeome: Beleidsmatige keuzes worde via het magazie I Beeld beked gemaakt; Als er op het werkveld, beleidsmatig of fiacieel ieuwswaardige otwikkelige zij, sture we ee persbericht uit; Door bestuurszetels i te vulle op basis va ee kerkelijke verdelig wordt aa breed protestats-christelijk Nederlad ee stem gegeve i de besluitvormig bij 3xM; Doore va grotere bijdrage krijge desgewest ee uitgebreide rapportage e worde tussedoor op de hoogte gesteld va relevate otwikkelige; Parters worde auw betrokke bij beleidsmatige keuzes die he betreffe; Reacties va kijkers zij meestal positief, maar er zij ook dreigemete. Bij werkbezoeke make we altijd ee paar iterviews met kijkers om reacties uit de eerste had te hore. Oze parters zorge voor de adresse; DOELSTELLING EN STRATEGIE

11 Diestreizigers prate a ee werkbezoek het thuisfrot bij; Commuicatie i de virtuele wereld eemt toe: via oze website, Twitter e Facebook geeft 3xM iformatie aa alle belaghebbede; I os protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie is de maier va commuicere vastgelegd. Klachtebehadelig Elke klacht wordt toegeweze aa ee medewerker. Voor de afhadelig geldt ee termij va 14 dage. Oze maximale orm is 0,5% (102 klachte) i totaal. We blijve daar tot u toe ruimschoots oder. I 2014 otvige we 12 klachte, die de afhadelig va ee icasso betroffe of hadelde over de mailfrequetie of de ihoud va ee mailig. 1.5 KERNCOMPETENTIES EN SWOT-ANALYSE Kertaak va 3xM is christee ter plaatse helpe om zelfstadig christelijke televisie te make i lade waar de meerderheid gee christe is. Ee belagrijk oderdeel daarva is christee bij elkaar brege om dat gezamelijk te doe. Veiligheid I 2010 zij de beleidsdocumete veiligheid e crisismaagemet vastgesteld, die regelmatig worde geactualiseerd. Diestreizigers volge ee veiligheidscursus voor vertrek aar het buitelad. Flexibiliserig Vaaf 2011 zie we gevolge va de kredietcrisis, de ikomste uit Nederlad staa oder druk. Dat vraagt om ee flexibele begrotig die, idie odig ka worde aagepast. I 2014 hebbe we flexibiliserig doordacht, waarmee we bedoele dat we meer zij gaa werke met tijdelijke cotracte, vrijwilligers, zzp ers e freelace persoeel. Mider mese op de vaste loolijst e meer mese die voor korte tijd worde igehuurd op projectbasis. Dit geldt voor os katoor i Nederlad, e wordt gestimuleerd bij de parters i de projectlade. Plaats i de maatschappij/keteveratwoordelijkheid I Nederlad is 3xM ee fodsewervede orgaisatie met werkzaamhede i het buitelad. Met oze doelstellig richte we os op christee met zedigsbewustzij. I de westerse wereld zie we dat bewustzij afeme. 3xM stimuleert kerke om same te werke, dat geeft christee ee steviger positie i de maatschappij. De positie va de parters wordt versterkt door kwalitatief e ihoudelijk goede programma s. Uit de respos blijkt dat oze programma s i West-Afrika goed bekeke worde: i 2014 werde ruim reacties geregistreerd. Oze parters hebbe ee eige bestuur e persoeelsbeleid. Lokale salariërig wordt regelmatig ter plekke oderzocht. De iformatie i dit hoofdstuk is gebaseerd op documetatie e gegeves zoals deze bij 3xM voorhade zij i de vorm va beleidspla, bestuursverslage e parterrapportages. I de komede hoofdstukke wordt dit vergeleke met de praktijk va het afgelope jaar DOELSTELLING EN STRATEGIE

12 1 12 SWOT-aalyse Figuur 2 Bro: 3xM Sterk (Stregth) De werkwijze lokale christee te vereige om te kome tot christelijke uitzedige i ee lad is uiek e sterk. Zo otstaat ibeddig i eige lad e cultuur. De atioale televisie e de overheid zie de christelijke uitzedige als ee represetatie va de christee i het lad, waardoor makkelijker (gratis) toegag wordt gekrege op (atioale) televisiekaale. 3xM hateert ee sterk systeem va parterschap. Bij igrijpede beslissige staat de mogelijkheid ope voor ee delegatie va het lokale bestuur om te spreke met ee delegatie va het 3xM-bestuur. Dat waarborgt weloverwoge strategische beslissige. Er is ee sterk systeem voor het make va afsprake, moitorig e evaluatie va de programmerig, de werkzaamhede va de parterrelatie e de impact daarva op mes e samelevig. 3xM Nederlad heeft al jare ee trouw geversbestad. Kase (Opportuities) I Afrikaase lade gebruikmake va het gemeeschapsdeke. Vaak hateert me het systeem dat iedere ma bove ee bepaalde leeftijd zij zieswijze mag geve bij belagrijke (stam-)aagelegehede. Vertaald aar os werk beteket dit dat ee christe ook zij/haar meig op televisie mag geve als oderdeel va de gemeeschap. I Aziatische lade gebruikmake va het recht dat vaak i de wetgevig is vastgelegd zedtijd te geve aa allerlei religies e bevolkigsgroepe. Publieke tv-statios hebbe vaak i hu statute staa dat zij voor de hele bevolkig uitzedige moete verzorge. Die kas kue we aagrijpe. Voor activiteite i het 10/40-widow is veel belagstellig vauit diverse doerede orgaisaties i Europa e de USA. Hierdoor kue we de fiacierig va werkzaamhede i dit gebied verbetere. I het 10/40-widow woot tweederde va de wereldbevolkig met de miste christee wereldwijd. Het is mogelijk om hier met televisie miljoee mese tegelijk te bereike. Hoewel het aatal christee i Nederlad afeemt, zie we ee toeame va het christelijk bewustzij. We wete og iet of dit zich vertaalt i ee toeame va het zedigsbewustzij, maar we zie dit positief tegemoet. We zie met ame groeimogelijkhede i de toekomst. We hebbe ee soevereie God e geve het werk i afhakelijkheid va Hem vorm. Zwak (Weakess) De eeheidsgedachte zoals deze op diverse plaatse i de Bijbel staat (Johaes 17: 20 e 21, Efeziërs, Colosseze) wordt iet door alle christee op dezelfde wijze geïterpreteerd. Hierdoor zulle ze gee steu verlee aa os werk. Om os hee zie we dat de gedachte voor eeheid steeds meer geoemd wordt. Het medium televisie wordt iet door iederee uit oze achterba gezie als ee goed e effectief middel om het Goede Nieuws te brege, waardoor me os iet zal steue. Recet zie we hieri ee keterig e behoort dit gedachtegoed steeds meer tot het verlede. De 3xM-orgaisatie heeft ee gerige e gespecialiseerde persoeelsformatie. Hierdoor is vervagig lastiger. We werke u meer met afdelige die aasluite bij de werkvelde projecte, fodsewervig e beheer i de o-profitsector, waardoor vervagig makkelijker wordt. Bedreigige (Threats) Christelijke uitzedige zij ee gevoelige aagelegeheid i lade waar de meerderheid iet-christe is. De politieke gedachte kue sel omslaa e er ka beperkede wetgevig kome die egatieve gevolge ka hebbe voor christelijke programmerig. De veiligheid i de wereld eemt af e we zoeke gebiede op waar het christelijk geloof het mist beked is. Vadaar dat we ee veiligheidsbeleid opgesteld hebbe. De parterorgaisatie ka teveel i hade late va éé persoo, i casu de projectleider. Tegewoordig legge we meer adruk op de soorte programma s die we wille realisere. Het aatal christee i de westerse wereld eemt af e de ecoomische crisis dwigt doateurs keuzes te make. Daaraast zie we dat er steeds meer kleiere doele gevormd worde die vauit hu persoolijke etwerke fodse werve. I Nederlad zette we i op ieuwe methode om oze achterba te bereike. Daaraast werve we fodse i het buitelad om oze doelstellig og beter te bereike.

13 1 13 DOELSTELLING EN STRATEGIE

14 AMBASSADEUR Ik be al jare doateur va 3xM e vid het ee geweldige orgaisatie. Nu verspreid ik het blad I Beeld i oze gemeete e imiddels be ik het gezicht geworde va 3xM. Gemeetelede kome bij mij voor vrage e gebedspute. Biekort ga ik ee presetatie geve over het werk va 3xM i ee aburige kerk. Ik vid het geweldig dat ik op mij eige plekje mee ka helpe aa zedig wereldwijd. Judith Maas (56), Dordrecht

15 VAN DE DIRECTIE TITEL HOOFDSTUK

16 GELUKSBRENGERS 2 16 Geluk is iet te koop. E het ligt al helemaal iet op straat. Zeker iet i Frastalig West-Afrika, waar volges oderzoek i het World Happiess report de meest ogelukkige mese ter wereld woe. Het is geweldig dat 3xM juist i dit deel va Afrika eeuwigdured geluk mag brege via televisie e iteret. De boodschap va geluk komt aa, gehoord de vele reacties die wij uit dit deel va de wereld otvage. Wij geve mese die hoger hebbe iet te ete. E wie werkloos is, biede wij gee werk. Maar we stimulere mese i oze programma s wel, geheel tege de heersede cultuur i, om op te staa e kase te grijpe. Ze hoeve iet doelloos thuis te zitte e te drome va ee rijke oom of ee beter bestaa i Europa. Same met God kue ze kieze voor liefdevolle relaties, voor trouw i je huwelijk, e ivetief zoeke aar maiere om i hu levesoderhoud te voorzie. De televisie is ee krachtige spiegel. E wie eerlijk kijkt, vidt geluk, eeuwig geluk. Ook i 2014 hadde veel kijkers de moed om hu leve radicaal te veradere, gestimuleerd door wat ze zage op televisie. Itere veraderige Wie zij werk goed wil blijve doe, moet af e toe de tijd eme om aar bie te kijke. Dat dede we i 2014 volop. Overiges iet altijd vrijwillig. Martie Timmer werd gecofroteerd met ziekte, waardoor iet alle extere doelstellige gehaald kode worde. Maar het gaf hem e adere wel volop gelegeheid tot beziig op de itere orgaisatie va 3xM. De uitkomst is dat de orgaisatie igericht gaat worde volges werkvelde. Het proces om te kome tot ee resultaatgericht e slagvaardig 3xM is og volop aa de gag. VAN DE DIRECTIE

17 Verbouwig Ook de verbouwig va het pad am meer tijd i beslag da geplad. We kue cocludere dat de stap aar het ieuwe pad ee positieve uitwerkig heeft. Er wordt hard e met plezier gewerkt i os ieuwe gebouw. Het is er licht, er hagt ee goede werksfeer, de lucht is gezoder e de cocetratie beter. We hebbe al dakbaar gebruik gemaakt va de mogelijkheid om i os prachtige gebouw gaste te otvage. We ervare het ieuwe katoor als ee zege va God. Dit was iet mogelijk geweest zoder de tomeloze izet va veel vrijwilligers. Vaaf deze plek hartelijk dak! Koerswijzigig Er was og meer itere bewegig i Same met het bestuur heeft de directie agedacht over de maier waarop we het evagelie wille verkodige i geslote lade. We moeste ee moeilijke afwegig make. Uitzedige via ee satelliet kome het lad bie via ee va de hoderde kaale. Het is og maar de vraag of de kijkers precies op dat kaaal afstemme. I deze uitzedige moge we wel vrijuit het evagelie verkodige. De adere weg is het uitzede va programma s via ee atioale of regioale zeder. Op deze zeders kue we het evagelie allee voorzichtig verkodige e i bedekte terme. Maar de programma s bereike wel ee eorm groot kijkerspubliek. We zij tot de slotsom gekome dat oze aawezigheid i ee geslote lad os alles waard is. Beter ee kleie lichtstraal da absolute duisteris. We bidde om zege voor de mese die de azorg i die lade op zich eme. Op hu schouders rust ee belagrijke taak. We zij dakbaar dat we a vijf jaar voorbereidig eidelijk preset zij op ee va de top vijf atioale zeders va Bagladesh. Met relatief weiig meerkoste bereike we i dit geslote lad u veel meer mese. De komst va 3xM heeft i Bagladesh ook tot overwachte zege geleid. Kerke die eerst gescheide optrokke, zij met elkaar i gesprek gekome e hebbe beslote het televisieproject same vorm te geve. Parabels Ee belagrijke koerswijzigig is de beslissig om verhale toe te passe i oze programma s, omdat meer opelijke verkodigig iet mogelijk is. Maar liefst ee derde va de beschrijvige i de evagelië komt i gelijkeisse, i verhale aar os toe, allee duidelijk voor de goede verstaader of waeer het later wordt uitgelegd. 3xM heeft de boodschap va het evagelie altijd zo expliciet mogelijk verkodigd. Maar we gelove ook dat we door het izette va verhale e drama veel meer mese i geslote lade kue bereike. Het bestuur stemde i met het voorstel va de directie om deze methode i te gaa zette. Social Media Ee ader middel dat we meer wille gaa gebruike is social media. Dr. Ja va der Stoep (CHE) deed oderzoek hieraar i Ivoorkust. Hij kwam tot de coclusie dat social media de televisie voorlopig iet va de eerste plaats zal verdrige, maar dat het middel zeker wel gebruikt moet worde. Bija ouderwets is da de methode te oeme die we i Zuid-Azië hatere. Hier worde i dorpe films vertood. De voorstellige trekke eorm veel publiek e de azorgers krijge overweldiged veel reacties op de films. Veel dorpelige geve a de voorstellig hu leve aa Jezus of vertrouwe zichzelf opieuw aa Hem toe. Opvalled is ook de vraag om gebed voor geezig e bevrijdig. Slot Meer evagelie i de media, meer mese bereike e meer geloof. Daaraa werkte 3xM i 2014 i afhakelijkheid va oze God. Ook i 2015 blijve we mese oproepe om i bewegig te kome e ee stap aar Jezus te zette. Het is e blijft ee voorrecht om het begi te moge zij va ee radicale veraderig i de leves va zoveel mese. We zij ee kleie orgaisatie, maar de impact op de mese is eorm. Wat ee voorrecht om zo te moge bouwe aa Gods Koikrijk! Martie Timmer CEO/directeur 2 17 VAN DE DIRECTIE

18 BID VOOR MIJ Isaac uit Zuid-Sulawesi raakte verslaafd aa drugs. Het bego met marihuaa e uiteidelijk gebruikte hij steeds hogere doses XTC. Om geld te verdiee, werd hij drugsdealer. Toe ee vried stierf aa ee overdosis e hijzelf i de gevageis beladde, bego Isaac a te deke: I de gevageis zag ik Sag Pemeag op televisie. Ik vroeg aa ee vried of hij ee kort bericht wilde sture, waari ik vroeg om gebed. Toe was ik sterk geoeg om af te kicke e te rehabilitere. Ik vecht tege de drugs, maar weet dat ik zelf iet sterk geoeg be. God staat achter mij e met Zij kracht zal ik de verslavig overwie! Isaac, Zuid-Sulawesi

19 BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOOR- DINGSVERKLARING

20 3 20 Oze orgaisatie heeft ee eevoudige structuur: er is ee bestuur, ee directeur e er zij medewerkers e vrijwilligers. 3.1 BESTUUR Het bestuur heeft de volgede veratwoordelijkhede, take e bevoegdhede: De veratwoordelijkheid voor het tot stad kome va ee (meerjare)beleidspla e vaststellig va jaarpla, begrotig, jaarverslag e jaarrekeig; Het vaststelle va reglemete, zoals het huishoudelijk reglemet e het bestuurs- e directiereglemet; Het beheer over het vermoge e de beschikkig over de geldmiddele va de stichtig om het gestelde doel te bereike; De zorg e veratwoordelijkheid voor de uitvoerig va het werk va de stichtig. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderig va het bestuur voor per e telefoo. I december 2014 werd ee ieuw Bestuurs- e directiereglemet (BDR) vastgesteld. De verhoudig bestuur e directeur is daar als volgt omschreve: 1. Het bestuur delegeert de beleidsvoorbereidig e realisatie hierva aa de directeur zoals dat i dit reglemet is opgeome. De gedelegeerde take vide plaats oder eidveratwoordelijkheid va het Algemee Bestuur. 2. Va de directeur wordt verwacht: het realisere va de doelstellige zoder overtrede va radvoorwaarde e gedragscodes. 3. De directeur hadelt bie de kaders va het door Kerkelijke achtergrod va bestuurslede Figuur 3 Bro: archief bestuur 3xM Kerk Ideale zetelverdelig Aatal lede per Verschil volges statute 1 jauari 2014 Protestatse Kerk i Nederlad Gereformeerde Kerke Vrijgemaakt/Nederlads Gereformeerde Kerke Christelijke Gereformeerde Kerke Gereformeerde Gemeete/ Hersteld Hervormde Kerk Overige christelijke kerke e geloofsgemeeschappe Totaal het AB vastgestelde beleid e is veratwoordelijk voor: a. beleidsvoorbereidig va (meerjare) beleids/ strategiepla, meerjarebegrotig, jaarpla, jaarbegrotig; b. beleidscriteria voor alle werkvelde om helderheid te verschaffe over de wijze waarop beleid wordt igevuld; c. tijdige rapportage aa het AB Samestellig bestuur Het bestuur vertegewoordigt oze achterba e is daarom zo goed mogelijk samegesteld volges de kerkelijke kaart va Nederlad, zie figuur 19. I het BDR is ee profiel voor bestuurders opgeome passed bij oze orgaisatie. Volges de statute bestaat het bestuur uit miimaal vijf e maximaal ege lede. Per 1 jauari 2015 zij er vijf lede. Beoemig bestuurslede Bestuurslede hebbe ee zittigsperiode va te hoogste drie keer vier jaar. Bestuurslede stemme i met e odertekee de statute, het huishoudelijk reglemet, het bestuurs- e directiereglemet, de gedragscode e het protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie. Er moge gee familie- of vergelijkbare relaties tusse bestuurders oderlig of met medewerkers bestaa. Zij moge iet i loodiest zij va de stichtig e er mag gee relatie zij met éé va de parters. Bestuursvergaderige Het bestuur vergaderde i 2014 vier keer, éé va de vergaderige was ee beleidsdag. Het stelde oder meer het beleidspla, jaarpla, begrotig, jaarrekeig e jaarverslag vast. Ook gig het bestuur akkoord met het uitbreide va de vaste cotracte e de herstructurerig va de werkvelde. Het stelde ee budget vast voor de oprichtig va BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

21 Samestellig bestuur per 1 jauari 2014 Figuur 4 Lede bestuur Periode Aftreded Kerkgeootschap Fucties Nevefucties drs. G. Taute RA/RC Christelijk Gereformeerde Orgaisatie adviseur - Lid gemeeteraad va Wijk bij Duurstede voorzitter Kerke SBI-Formaat - Adviesbureau Cotrole e Orgaisatie dr. ir. L.G.H. Fortuij Protestatse Kerk Nederlad Verkeersadviseur - Gastdocet Techische Uiversiteit Delft plv. voorzitter Turbo Traffic Solutios drs. R. Ferwerda Gemeete va Jezus Christus Mediator-coach - Cultureel atropoloog secretaris e publicist - AB-lid Wetterskip Fryslâ (Waterschap Frieslad) - Secretaris deelemersraad Pesioefods PWRI 3 21 J. Bomhof Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Orgaisatieadviseur - Voorzitter Stichtig Preset peigmeester Mw. drs. P.G. va Gereformeerde Gemeete - Adviesburo PETI (adviseur studie, projecte e asiel- Maldegem-Luteij begeleidig, (iterim) docet geschiedeis, staatslid irichtig e maatschappijweteschappe. - Lederaadslid va de EO - Lid va de Medezeggeschapsraad va de Jacobus Fruytier Scholegemeeschap i Apeldoor - Voorzitter va Stichtig AZIZ ( Asielzoekers Zichtbaar i Zorge) BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

22 3 22 3xM Norge e besloot om storytellig/het gebruik va parabele toe te passe i geslote lade. Ook gig het bestuur akkoord met het bijstelle va de te hale jaardoele i verbad met ziekte e verhuizig. Zelfevaluatie bestuur I december 2014 heeft het bestuur ee zelfevaluatie gehoude, waarvoor ee model zoals dat i het bedrijfsleve gebruikelijk is toegepast werd. Reflectie vod plaats op het fuctioere als team e als idividu bie het bestuur. Het was de eerste keer dat ee dergelijke zelfevaluatie werd gehoude e het werd gezie als ee goede aazet om het bestuur te evaluere. Okostevergoedige Bestuurslede hebbe recht op: Ee reiskostevergoedig va 0,28 per kilometer. I 2014 werd hiervoor uitgegeve (2013: 1.409), gemiddeld 255 per lid (2013: 282). Ee vergoedig voor commuicatie- e pritkoste. I 2014 werd hiervoor 550 (2013: 522) uitgegeve. 3.2 FUNCTIONEREN VAN DE SCHEIDING TUSSEN UITVOEREN, BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN Het CBF geeft als omschrijvig va de begrippe: Uitvoere: het uitvoere va projecte e activiteite, toekee e bestede va middele, moitore e evaluere, voere va admiistratie, etc. Besture: richtig geve aa de orgaisatie, zorge voor het verwerve, bestede e behere va de odige middele e voor het adequaat fuctioere va de orgaisatie. - Toezicht houde: vooraf plae vaststelle of goedkeure e achteraf het fuctioere va de orgaisatie kritisch volge aar resultate. Uitvoere bij 3xM De directeur is veratwoordelijk voor het fuctioere va de orgaisatie e de medewerkers. De drie afdeligshoofde drage zorg voor de projecte, het beheer (iclusief fiacië) e de fodsewervig e commuicatie (atioaal e iteratioaal). Specifiek is de directeur veratwoordelijk voor (begeleidig va) fodsewervig i de USA e wordt hij igezet bij het vormgeve va ieuwe projecte. Besture bij 3xM Voor ee eeduidige iterpretatie va de doelstellig zij visie, missie e strategie beschreve i ee beleidspla. I de bestuursvergaderige deke we met elkaar a over het bereike va oze doelstellige aa de had va ee presetatie over ee specifiek beleidsoderwerp. Toezicht houde bij 3xM Het bestuur houdt toezicht via Jaarplae, meerjarebeleidsplae e begrotige; Tussetijdse wijzigigsvoorstelle voor het beleid; voortgagsrapportages e rapportages va de uitgevoerde werkzaamhede; Per reguliere bestuursvergaderig beoordele va het fiaciële resultaat e de progose; Visio trips aar parters; Voor bestuursvergaderige kijke we same ee odertiteld programma va éé va de parters; Goedkeurig va jaarrekeig e jaarverslag. Met de hierbove geschetste werkmethode ka het bestuur zowel besture als toezicht houde. 3.3 EFFECTIVITEIT VAN DE BESTEDINGEN Doelstellig Bie oze parterorgaisaties zij verschillede kerke vertegewoordigd. Allee gezamelijk ka me gratis zedtijd aavrage. We richte os i de eerste plaats op iet-christee om oze doelstellig te bereike. Commuicatie Vawege het afeme va ikomste uit Nederlad is ee begi gemaakt met fodsewervig i Sigapore, Scadiavië e Caada, op gelijke wijze als i de VS. Voor de resultate verwijze we aar hoofdstuk 5. Va voorlichtig is het resultaat lastig te mete. Persberichte e website worde redelijk geleze, er zij meer itesieve cotacte via de gebedsbrief, gebedsbijeekomste e social media. Tijdes de jubileumactiviteite kode we veel doateurs e vrijwilligers persoolijk spreke e dat heeft geleid tot ee sterkere motivatie om os te blijve steue. Het jaarverslag staat op de website e ka door doateurs worde gedowload. Beheer e admiistratie Beheer e admiistratie zij va goed iveau e zij behulpzaam om de doelstellig te realisere. I 2014 betrokke we ee ieuw katoorpad e de verhuizig e ee verbouwig brachte extra koste met zich mee. Het allergrootste deel va de koste werd door Amerikaase doateurs bekostigd, ee mooi resultaat! BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie