more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014"

Transcriptie

1 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014

2 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE Dit is 3xM Strategie Parters Omgag met belaghebbede Kercompeteties e SWOT-aalyse 11 2 VAN DE DIRECTIE 14 3 BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING Bestuur Fuctioere va de scheidig tusse uitvoere, besture e toezicht houde Effectiviteit va de bestedige Moitore va uitvoerig va activiteite e itere processe Leer- e verbeterpute Processe e procedures parters Risicobeheersig e -aalyse Oordeel va het bestuur over IMPACT Impact Nazorg Oderzoek Social Media Ivloed op de samelevig 31 5 PARTNERS Parters Kwaliteitsbewakig West-Afrika Azië 36 6 FONDSENWERVING Strategie, beleid e otwikkelige Bijzoderhede verschillede fiacierigsbroe Particuliere doateurs e giftgrootte Cotactmomete met doateurs e media Iteratioaal xM-USA 46 7 PERSONEEL EN ORGANISATIE Orgaigram per 31 december Persoeel e vrijwilligers Beleid maatschappelijk veratwoord odereme Samewerkigsverbade met adere orgaisaties 51 8 FINANCIËN Balas, Staat va bate e laste e Kasstroomoverzicht Aalyse va het fiaciële resultaat Toelichtig op de jaarrekeig Grodslage va Resultaatbepalig Meerjarebegrotig cotroleverklarig va de oafhakelijke accoutat 62 INHOUD

3 BIJLAGEN 1 Uittreksel va de statute e Gedragscode 63 2 Protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie 64 3 Model op toelichtig uitvoerigskoste 66 4 Overzicht ikomste e uitgave per project Verklarede woordelijst 68 3 INHOUD

4 4 BEELDDRAGERS Gods beeld vertoe. Dat doe wij ieder momet dat we leve i verbodeheid met Jezus. Adere mese kue aa os zie hoe goed e liefdevol God is. Christee zij bij uitstek beeldvormede mese. Voor 3xM is dat iet aders. Wij wille Gods beeld vertoe, i elke secode va oze televisie- e iteretuitzedige. Zeker i tijde va verdriet e lijde zie mese aa os wie God is. Ook dat is voor 3xM iet aders. Oze programma s gaa meestal over grote maatschappelijke probleme. Met Gods goede regels als oriëtatieput wille we vooral joge mese aar God toe leide. Wat jogere i Cetraal-Azië zij beter af als ze ee levesparter kieze i plaats va ee bruid kidappe. I West-Afrika vorme trouw e othoudig Gods oplossig voor relatieprobleme. We gue de mese i Bagladesh dat ze bevrijd worde va corruptie e gelove dat Idoesiërs iet afhakelijk hoeve te zij va drugs. Ee va oze films laat zie dat mese i Afrika bevrijd worde va het aimisme, ee religie waari plate e diere als geeste vereerd worde. Veel Aziate worde geraakt door de vertoige va oze films over het Evagelie i hu dorpe. God geeft om mese e heeft het beste met ze voor. Met die boodschap wille we i oze programma s mese bemoedige e aaspore. I Jeremia 29:11 zegt God tege de Joodse ballige i Babel: Mij pla met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor oge, iet jullie ogeluk. Die herierig aa de belofte, geeft hoop. Dat is ook precies wat wij met oze programma s wille doe. Hoop e geluk brege i de leves va mese. I dit jaarverslag leest u hu verhale. Ik be God dakbaar voor ruim reacties die we i 2014 op oze programma s krege. Voor de fiaciële steu die we otvige, het gebed waardoor we gedrage werde e de verbodeheid die er is i Christus. Same zige e gelove we: Hoe groot is het geluk, dat U hebt weggelegd voor wie U vreze, dat U bereid hebt voor wie schuile bij U, heel de wereld zal het zie. Psalm 31:20 VOORWOORD

5 5

6 HOOP Ik wilde zelfmoord plege, omdat ik het zo moeilijk had. Toe kreeg ik ee dvd va iemad met ee uitzedig over hoop. E ik wist: mij leve is iet voorbij. God zal voorzie. Ik heb weer toekomst. Adeela, Cetraal-Azië

7 DOELSTELLING EN STRATEGIE

8 DIT IS 3XM 1.2 STRATEGIE Naam 3xM is de afkortig va More Message i the Media e staat voor 3xMeer. Meer televisie. Meer mese bereike. Meer mese gelove. Werkgebied 3xM heeft ervoor gekoze om te werke i het 10/40 Widow omdat daar tweederde va de wereldbevolkig woot. Bovedie is dit gebied og het mist bereikt met het evagelie. Vele zij og iet i aarakig gekome met het christelijk geloof. Televisie is hier ee goed middel, omdat i heel veel huishoudes ee tv aawezig is e me graag met elkaar tv kijkt. Zake worde zo bespreekbaar, iclusief het evagelie. Zo bereike we eorm veel mese met éé programma: ee modere maier va zedig! Doelstellig Het bevordere va de verkodigig va het Woord va God via de modere media. Missie 3xM bereikt mese met het evagelie i lade waar het Woord va God iet of auwelijks doordrigt, door middel va televisieprogramma s die aasluite bij de lokale taal e cultuur. Visie Televisie is ee idriged medium. Wereldwijd is i bija ieder huishoude, hoe arm ook, ee televisie te vide. Va Seegal tot Idoesië stemme duizede mese hu tv af op de programma s va 3xM. I hu eige omgevig zie ze aasprekede programma s die he late zie wat het christelijk geloof ihoudt e wat dat i het dagelijks leve beteket. Zo kome zij i cotact met God e kue hu oge opegaa voor Zij liefde. 3xM is i 1980 opgericht door de Evagelische Omroep om het evagelie buite Nederlad te verkodige. I 1983 is de stichtig zelfstadig geworde. 3xM gebruikt het medium televisie voor het uitdrage va het christelijk geloof, daarbij odersteud door iteret e social media. 3xM is uiek i haar ispaig om christee uit verschillede kerke same te brege i éé lokale productieorgaisatie. Dit geeft kracht aa het getuigeis e sluit aa bij Jezus gebed om eeheid (Joh.17). 10/40 widow Figuur 1 DOELSTELLING EN STR ATEGIE Strategie xM wil de komede jare de volgede doele realisere: 1. I zeve lade i Azië ieuwe parterrelaties aagaa e zo mogelijk uitzedige realisere. 2. Het verspreidigsgebied i West-Afrika vergrote va ege aar elf lade die (deels) i het 10/40 Widow ligge; 3. Met 85% va oze middele die parters steue die zich i het 10/40 Widow bevide; 4. Daar waar mogelijk social media e iteret applicaties gebruike, zowel i het realisere va oze doelstellig als voor oze eige commuicatie; 5. Oze fodsewervig richte op Nederlad e i toeemede mate op adere gebiede zoals de USA, Scadiavië e Azië.

9 Stad va zake strategiepla eid 2014 Va de zeve lade zij er twee gerealiseerd, te wete Bagladesh (va start gegaa) e Zuid Azië (parterrelatie was er al, maar er is ihoudelijk ee ader project vormgegeve). I drie lade doe wij oderzoek, te wete Chia, Japa e er zij cotacte met ee ader Aziatisch lad. Er wordt i twaalf lade i West-Afrika uitgezode, waarva tie lade (deels) i het 10/40 Widow ligge. 100% va oze steu aa parters wordt bie het 10/40 Widow besteed. i 2014 is ee oderzoek gestart door prof. dr. Ja va der Stoep (CHE) aar de toepassig va sociale media. Na uitkomst va het oderzoek gaa we keuzes make. Naast Nederlad e de USA richte we os voor fodsewervig u ook op Noorwege, Caada e Sigapore. Hoogtepute 2014 De eerste uitzedig i Bagladesh is ee feit. Op 7 ovember werd het eerste programma uitgezode op ee atioale tv-zeder i ee lad met 166 miljoe iwoers. 90% va he is moslim. Vijf jaar a os eerste bezoek aa dit lad, is er u ee platform va christee e hebbe we zedtijd op TV, dé dramazeder va Bagladesh. I Frastalig West-Afrika kwame i totaal meer da reacties bie. Specificatie respos: Natioale tv-kaale i 13 lade: Iteret broadcast: Faceboek: Kraamkliiek: Via maadelijkse bijeekomste: 7000 per maad Uit het World Happiess Report 2013 blijkt dat dit deel va de wereld oderaa de raglijst geluksbelevig staat. Het stemt os dakbaar dat 3xM juist hier de goede boodschap mag brege. I Zuid-Azië bereikte de teams va oze parter ca mese i 151 filmvoorstellige i dorpe. Dit overtrof oze verwachtige e het is opmerkelijk hoeveel mese a de vertoig om gebed e bevrijdig vroege. We mochte het 25-jarig jubileum va directeur Martie Timmer viere i os ieuwe pad e dat stemde os meer da dakbaar. Hoewel de verhuizig e de verbouwig veel va oze tijd e eergie gevraagd hebbe, mag het resultaat er zij. We geiete elke dag va os ieuwe, ruime, lichte katoor. Het jubileum va de directeur werd gevierd met ee feest, ee symposium e ee zedigsevet. I 2014 is ee igrijpede itere herstructurerig doorgevoerd, waarbij de werkvelde aders over de medewerkers zij verdeeld e veratwoordelijkhede zij verlegd va de directeur aar de afdeligshoofde. Plae 2015 op hoofdlije Fodsewervig: a. Het aatal doateurs e de giftgrootte i Nederlad op het peil va 2014 houde. b. I de USA meer werve da i c. I Noorwege, Caada e Sigapore de koste va fodsewervig terugverdiee. Parters e projecte: de relaties met de huidige parters cotiuere e oderzoek aar mogelijkhede i Chia. Beheer: cotiue aadacht voor flexibiliserig e digitaliserig archief. Voor verdere uitwerkig verwijze we aar de desbetreffede hoofdstukke i het jaarverslag. 1 9 DOELSTELLING EN STRATEGIE

10 PARTNERS I het beleidspla voor is over de verhoudig met de parters het volgede opgeome: 3xM heeft als fiacier va diverse programma s ee bijzodere veratwoordelijkheid. Ervarige elders opgedaa zij uitgagsput voor ee ope gesprek met de parters. 3xM stelt zich te doel haar keis e vaardighede omtret het producere va christelijke televisieprogramma s zo sel mogelijk over te drage aa lokale parterorgaisaties om he i staat te stelle zelfstadig de programma s bie de doelstellig va 3xM e de eige cultuur va de parter te realisere. 3xM zoekt same met haar parterorgaisaties aar ee zo cocreet mogelijke ivullig va de gezamelijke doelstellige, oder adere door richtiggevede vierjareplae e -begrotige e elk jaar same ee actiepla e begrotig vast te stelle. Het is de veratwoordelijkheid va de parter om de eige fodsewervig vorm te geve. 3xM ka daarbij assistere op verzoek va de parter. Beëidigig va het parterschap zal plaatsvide volges 3xM-beleid. 3xM stimuleert de parters oderlig om keis te dele over programma s. Programma s Uit impactoderzoeke blijkt dat programma s die actuele oderwerpe i de samelevig i bijbels perspectief plaatse, hoge kijkcijfers hebbe e grote ivloed op meseleves. Het Woord va God wordt da heel praktisch verkodigd. Moitorig e evaluatie Met de parters wordt jaarlijks itesief gesproke over: De voortgag va de jaarplae; De kwaliteit e kwatiteit va de programma s; Het bereik e de impact va de programma s. 1.4 OMGANG MET BELANGHEBBENDEN Belaghebbede zij: (potetiële) doateurs, parters, bestuur, comité va aabevelig, vrijwilligers, medewerkers, kijkers va de programma s, de christelijke achterba i Nederlad e daarbuite, christelijke media e de fiscus. I het beleidspla zij de volgede afsprake opgeome: Beleidsmatige keuzes worde via het magazie I Beeld beked gemaakt; Als er op het werkveld, beleidsmatig of fiacieel ieuwswaardige otwikkelige zij, sture we ee persbericht uit; Door bestuurszetels i te vulle op basis va ee kerkelijke verdelig wordt aa breed protestats-christelijk Nederlad ee stem gegeve i de besluitvormig bij 3xM; Doore va grotere bijdrage krijge desgewest ee uitgebreide rapportage e worde tussedoor op de hoogte gesteld va relevate otwikkelige; Parters worde auw betrokke bij beleidsmatige keuzes die he betreffe; Reacties va kijkers zij meestal positief, maar er zij ook dreigemete. Bij werkbezoeke make we altijd ee paar iterviews met kijkers om reacties uit de eerste had te hore. Oze parters zorge voor de adresse; DOELSTELLING EN STRATEGIE

11 Diestreizigers prate a ee werkbezoek het thuisfrot bij; Commuicatie i de virtuele wereld eemt toe: via oze website, Twitter e Facebook geeft 3xM iformatie aa alle belaghebbede; I os protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie is de maier va commuicere vastgelegd. Klachtebehadelig Elke klacht wordt toegeweze aa ee medewerker. Voor de afhadelig geldt ee termij va 14 dage. Oze maximale orm is 0,5% (102 klachte) i totaal. We blijve daar tot u toe ruimschoots oder. I 2014 otvige we 12 klachte, die de afhadelig va ee icasso betroffe of hadelde over de mailfrequetie of de ihoud va ee mailig. 1.5 KERNCOMPETENTIES EN SWOT-ANALYSE Kertaak va 3xM is christee ter plaatse helpe om zelfstadig christelijke televisie te make i lade waar de meerderheid gee christe is. Ee belagrijk oderdeel daarva is christee bij elkaar brege om dat gezamelijk te doe. Veiligheid I 2010 zij de beleidsdocumete veiligheid e crisismaagemet vastgesteld, die regelmatig worde geactualiseerd. Diestreizigers volge ee veiligheidscursus voor vertrek aar het buitelad. Flexibiliserig Vaaf 2011 zie we gevolge va de kredietcrisis, de ikomste uit Nederlad staa oder druk. Dat vraagt om ee flexibele begrotig die, idie odig ka worde aagepast. I 2014 hebbe we flexibiliserig doordacht, waarmee we bedoele dat we meer zij gaa werke met tijdelijke cotracte, vrijwilligers, zzp ers e freelace persoeel. Mider mese op de vaste loolijst e meer mese die voor korte tijd worde igehuurd op projectbasis. Dit geldt voor os katoor i Nederlad, e wordt gestimuleerd bij de parters i de projectlade. Plaats i de maatschappij/keteveratwoordelijkheid I Nederlad is 3xM ee fodsewervede orgaisatie met werkzaamhede i het buitelad. Met oze doelstellig richte we os op christee met zedigsbewustzij. I de westerse wereld zie we dat bewustzij afeme. 3xM stimuleert kerke om same te werke, dat geeft christee ee steviger positie i de maatschappij. De positie va de parters wordt versterkt door kwalitatief e ihoudelijk goede programma s. Uit de respos blijkt dat oze programma s i West-Afrika goed bekeke worde: i 2014 werde ruim reacties geregistreerd. Oze parters hebbe ee eige bestuur e persoeelsbeleid. Lokale salariërig wordt regelmatig ter plekke oderzocht. De iformatie i dit hoofdstuk is gebaseerd op documetatie e gegeves zoals deze bij 3xM voorhade zij i de vorm va beleidspla, bestuursverslage e parterrapportages. I de komede hoofdstukke wordt dit vergeleke met de praktijk va het afgelope jaar DOELSTELLING EN STRATEGIE

12 1 12 SWOT-aalyse Figuur 2 Bro: 3xM Sterk (Stregth) De werkwijze lokale christee te vereige om te kome tot christelijke uitzedige i ee lad is uiek e sterk. Zo otstaat ibeddig i eige lad e cultuur. De atioale televisie e de overheid zie de christelijke uitzedige als ee represetatie va de christee i het lad, waardoor makkelijker (gratis) toegag wordt gekrege op (atioale) televisiekaale. 3xM hateert ee sterk systeem va parterschap. Bij igrijpede beslissige staat de mogelijkheid ope voor ee delegatie va het lokale bestuur om te spreke met ee delegatie va het 3xM-bestuur. Dat waarborgt weloverwoge strategische beslissige. Er is ee sterk systeem voor het make va afsprake, moitorig e evaluatie va de programmerig, de werkzaamhede va de parterrelatie e de impact daarva op mes e samelevig. 3xM Nederlad heeft al jare ee trouw geversbestad. Kase (Opportuities) I Afrikaase lade gebruikmake va het gemeeschapsdeke. Vaak hateert me het systeem dat iedere ma bove ee bepaalde leeftijd zij zieswijze mag geve bij belagrijke (stam-)aagelegehede. Vertaald aar os werk beteket dit dat ee christe ook zij/haar meig op televisie mag geve als oderdeel va de gemeeschap. I Aziatische lade gebruikmake va het recht dat vaak i de wetgevig is vastgelegd zedtijd te geve aa allerlei religies e bevolkigsgroepe. Publieke tv-statios hebbe vaak i hu statute staa dat zij voor de hele bevolkig uitzedige moete verzorge. Die kas kue we aagrijpe. Voor activiteite i het 10/40-widow is veel belagstellig vauit diverse doerede orgaisaties i Europa e de USA. Hierdoor kue we de fiacierig va werkzaamhede i dit gebied verbetere. I het 10/40-widow woot tweederde va de wereldbevolkig met de miste christee wereldwijd. Het is mogelijk om hier met televisie miljoee mese tegelijk te bereike. Hoewel het aatal christee i Nederlad afeemt, zie we ee toeame va het christelijk bewustzij. We wete og iet of dit zich vertaalt i ee toeame va het zedigsbewustzij, maar we zie dit positief tegemoet. We zie met ame groeimogelijkhede i de toekomst. We hebbe ee soevereie God e geve het werk i afhakelijkheid va Hem vorm. Zwak (Weakess) De eeheidsgedachte zoals deze op diverse plaatse i de Bijbel staat (Johaes 17: 20 e 21, Efeziërs, Colosseze) wordt iet door alle christee op dezelfde wijze geïterpreteerd. Hierdoor zulle ze gee steu verlee aa os werk. Om os hee zie we dat de gedachte voor eeheid steeds meer geoemd wordt. Het medium televisie wordt iet door iederee uit oze achterba gezie als ee goed e effectief middel om het Goede Nieuws te brege, waardoor me os iet zal steue. Recet zie we hieri ee keterig e behoort dit gedachtegoed steeds meer tot het verlede. De 3xM-orgaisatie heeft ee gerige e gespecialiseerde persoeelsformatie. Hierdoor is vervagig lastiger. We werke u meer met afdelige die aasluite bij de werkvelde projecte, fodsewervig e beheer i de o-profitsector, waardoor vervagig makkelijker wordt. Bedreigige (Threats) Christelijke uitzedige zij ee gevoelige aagelegeheid i lade waar de meerderheid iet-christe is. De politieke gedachte kue sel omslaa e er ka beperkede wetgevig kome die egatieve gevolge ka hebbe voor christelijke programmerig. De veiligheid i de wereld eemt af e we zoeke gebiede op waar het christelijk geloof het mist beked is. Vadaar dat we ee veiligheidsbeleid opgesteld hebbe. De parterorgaisatie ka teveel i hade late va éé persoo, i casu de projectleider. Tegewoordig legge we meer adruk op de soorte programma s die we wille realisere. Het aatal christee i de westerse wereld eemt af e de ecoomische crisis dwigt doateurs keuzes te make. Daaraast zie we dat er steeds meer kleiere doele gevormd worde die vauit hu persoolijke etwerke fodse werve. I Nederlad zette we i op ieuwe methode om oze achterba te bereike. Daaraast werve we fodse i het buitelad om oze doelstellig og beter te bereike.

13 1 13 DOELSTELLING EN STRATEGIE

14 AMBASSADEUR Ik be al jare doateur va 3xM e vid het ee geweldige orgaisatie. Nu verspreid ik het blad I Beeld i oze gemeete e imiddels be ik het gezicht geworde va 3xM. Gemeetelede kome bij mij voor vrage e gebedspute. Biekort ga ik ee presetatie geve over het werk va 3xM i ee aburige kerk. Ik vid het geweldig dat ik op mij eige plekje mee ka helpe aa zedig wereldwijd. Judith Maas (56), Dordrecht

15 VAN DE DIRECTIE TITEL HOOFDSTUK

16 GELUKSBRENGERS 2 16 Geluk is iet te koop. E het ligt al helemaal iet op straat. Zeker iet i Frastalig West-Afrika, waar volges oderzoek i het World Happiess report de meest ogelukkige mese ter wereld woe. Het is geweldig dat 3xM juist i dit deel va Afrika eeuwigdured geluk mag brege via televisie e iteret. De boodschap va geluk komt aa, gehoord de vele reacties die wij uit dit deel va de wereld otvage. Wij geve mese die hoger hebbe iet te ete. E wie werkloos is, biede wij gee werk. Maar we stimulere mese i oze programma s wel, geheel tege de heersede cultuur i, om op te staa e kase te grijpe. Ze hoeve iet doelloos thuis te zitte e te drome va ee rijke oom of ee beter bestaa i Europa. Same met God kue ze kieze voor liefdevolle relaties, voor trouw i je huwelijk, e ivetief zoeke aar maiere om i hu levesoderhoud te voorzie. De televisie is ee krachtige spiegel. E wie eerlijk kijkt, vidt geluk, eeuwig geluk. Ook i 2014 hadde veel kijkers de moed om hu leve radicaal te veradere, gestimuleerd door wat ze zage op televisie. Itere veraderige Wie zij werk goed wil blijve doe, moet af e toe de tijd eme om aar bie te kijke. Dat dede we i 2014 volop. Overiges iet altijd vrijwillig. Martie Timmer werd gecofroteerd met ziekte, waardoor iet alle extere doelstellige gehaald kode worde. Maar het gaf hem e adere wel volop gelegeheid tot beziig op de itere orgaisatie va 3xM. De uitkomst is dat de orgaisatie igericht gaat worde volges werkvelde. Het proces om te kome tot ee resultaatgericht e slagvaardig 3xM is og volop aa de gag. VAN DE DIRECTIE

17 Verbouwig Ook de verbouwig va het pad am meer tijd i beslag da geplad. We kue cocludere dat de stap aar het ieuwe pad ee positieve uitwerkig heeft. Er wordt hard e met plezier gewerkt i os ieuwe gebouw. Het is er licht, er hagt ee goede werksfeer, de lucht is gezoder e de cocetratie beter. We hebbe al dakbaar gebruik gemaakt va de mogelijkheid om i os prachtige gebouw gaste te otvage. We ervare het ieuwe katoor als ee zege va God. Dit was iet mogelijk geweest zoder de tomeloze izet va veel vrijwilligers. Vaaf deze plek hartelijk dak! Koerswijzigig Er was og meer itere bewegig i Same met het bestuur heeft de directie agedacht over de maier waarop we het evagelie wille verkodige i geslote lade. We moeste ee moeilijke afwegig make. Uitzedige via ee satelliet kome het lad bie via ee va de hoderde kaale. Het is og maar de vraag of de kijkers precies op dat kaaal afstemme. I deze uitzedige moge we wel vrijuit het evagelie verkodige. De adere weg is het uitzede va programma s via ee atioale of regioale zeder. Op deze zeders kue we het evagelie allee voorzichtig verkodige e i bedekte terme. Maar de programma s bereike wel ee eorm groot kijkerspubliek. We zij tot de slotsom gekome dat oze aawezigheid i ee geslote lad os alles waard is. Beter ee kleie lichtstraal da absolute duisteris. We bidde om zege voor de mese die de azorg i die lade op zich eme. Op hu schouders rust ee belagrijke taak. We zij dakbaar dat we a vijf jaar voorbereidig eidelijk preset zij op ee va de top vijf atioale zeders va Bagladesh. Met relatief weiig meerkoste bereike we i dit geslote lad u veel meer mese. De komst va 3xM heeft i Bagladesh ook tot overwachte zege geleid. Kerke die eerst gescheide optrokke, zij met elkaar i gesprek gekome e hebbe beslote het televisieproject same vorm te geve. Parabels Ee belagrijke koerswijzigig is de beslissig om verhale toe te passe i oze programma s, omdat meer opelijke verkodigig iet mogelijk is. Maar liefst ee derde va de beschrijvige i de evagelië komt i gelijkeisse, i verhale aar os toe, allee duidelijk voor de goede verstaader of waeer het later wordt uitgelegd. 3xM heeft de boodschap va het evagelie altijd zo expliciet mogelijk verkodigd. Maar we gelove ook dat we door het izette va verhale e drama veel meer mese i geslote lade kue bereike. Het bestuur stemde i met het voorstel va de directie om deze methode i te gaa zette. Social Media Ee ader middel dat we meer wille gaa gebruike is social media. Dr. Ja va der Stoep (CHE) deed oderzoek hieraar i Ivoorkust. Hij kwam tot de coclusie dat social media de televisie voorlopig iet va de eerste plaats zal verdrige, maar dat het middel zeker wel gebruikt moet worde. Bija ouderwets is da de methode te oeme die we i Zuid-Azië hatere. Hier worde i dorpe films vertood. De voorstellige trekke eorm veel publiek e de azorgers krijge overweldiged veel reacties op de films. Veel dorpelige geve a de voorstellig hu leve aa Jezus of vertrouwe zichzelf opieuw aa Hem toe. Opvalled is ook de vraag om gebed voor geezig e bevrijdig. Slot Meer evagelie i de media, meer mese bereike e meer geloof. Daaraa werkte 3xM i 2014 i afhakelijkheid va oze God. Ook i 2015 blijve we mese oproepe om i bewegig te kome e ee stap aar Jezus te zette. Het is e blijft ee voorrecht om het begi te moge zij va ee radicale veraderig i de leves va zoveel mese. We zij ee kleie orgaisatie, maar de impact op de mese is eorm. Wat ee voorrecht om zo te moge bouwe aa Gods Koikrijk! Martie Timmer CEO/directeur 2 17 VAN DE DIRECTIE

18 BID VOOR MIJ Isaac uit Zuid-Sulawesi raakte verslaafd aa drugs. Het bego met marihuaa e uiteidelijk gebruikte hij steeds hogere doses XTC. Om geld te verdiee, werd hij drugsdealer. Toe ee vried stierf aa ee overdosis e hijzelf i de gevageis beladde, bego Isaac a te deke: I de gevageis zag ik Sag Pemeag op televisie. Ik vroeg aa ee vried of hij ee kort bericht wilde sture, waari ik vroeg om gebed. Toe was ik sterk geoeg om af te kicke e te rehabilitere. Ik vecht tege de drugs, maar weet dat ik zelf iet sterk geoeg be. God staat achter mij e met Zij kracht zal ik de verslavig overwie! Isaac, Zuid-Sulawesi

19 BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOOR- DINGSVERKLARING

20 3 20 Oze orgaisatie heeft ee eevoudige structuur: er is ee bestuur, ee directeur e er zij medewerkers e vrijwilligers. 3.1 BESTUUR Het bestuur heeft de volgede veratwoordelijkhede, take e bevoegdhede: De veratwoordelijkheid voor het tot stad kome va ee (meerjare)beleidspla e vaststellig va jaarpla, begrotig, jaarverslag e jaarrekeig; Het vaststelle va reglemete, zoals het huishoudelijk reglemet e het bestuurs- e directiereglemet; Het beheer over het vermoge e de beschikkig over de geldmiddele va de stichtig om het gestelde doel te bereike; De zorg e veratwoordelijkheid voor de uitvoerig va het werk va de stichtig. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderig va het bestuur voor per e telefoo. I december 2014 werd ee ieuw Bestuurs- e directiereglemet (BDR) vastgesteld. De verhoudig bestuur e directeur is daar als volgt omschreve: 1. Het bestuur delegeert de beleidsvoorbereidig e realisatie hierva aa de directeur zoals dat i dit reglemet is opgeome. De gedelegeerde take vide plaats oder eidveratwoordelijkheid va het Algemee Bestuur. 2. Va de directeur wordt verwacht: het realisere va de doelstellige zoder overtrede va radvoorwaarde e gedragscodes. 3. De directeur hadelt bie de kaders va het door Kerkelijke achtergrod va bestuurslede Figuur 3 Bro: archief bestuur 3xM Kerk Ideale zetelverdelig Aatal lede per Verschil volges statute 1 jauari 2014 Protestatse Kerk i Nederlad Gereformeerde Kerke Vrijgemaakt/Nederlads Gereformeerde Kerke Christelijke Gereformeerde Kerke Gereformeerde Gemeete/ Hersteld Hervormde Kerk Overige christelijke kerke e geloofsgemeeschappe Totaal het AB vastgestelde beleid e is veratwoordelijk voor: a. beleidsvoorbereidig va (meerjare) beleids/ strategiepla, meerjarebegrotig, jaarpla, jaarbegrotig; b. beleidscriteria voor alle werkvelde om helderheid te verschaffe over de wijze waarop beleid wordt igevuld; c. tijdige rapportage aa het AB Samestellig bestuur Het bestuur vertegewoordigt oze achterba e is daarom zo goed mogelijk samegesteld volges de kerkelijke kaart va Nederlad, zie figuur 19. I het BDR is ee profiel voor bestuurders opgeome passed bij oze orgaisatie. Volges de statute bestaat het bestuur uit miimaal vijf e maximaal ege lede. Per 1 jauari 2015 zij er vijf lede. Beoemig bestuurslede Bestuurslede hebbe ee zittigsperiode va te hoogste drie keer vier jaar. Bestuurslede stemme i met e odertekee de statute, het huishoudelijk reglemet, het bestuurs- e directiereglemet, de gedragscode e het protocol fodsewervig, voorlichtig e commuicatie. Er moge gee familie- of vergelijkbare relaties tusse bestuurders oderlig of met medewerkers bestaa. Zij moge iet i loodiest zij va de stichtig e er mag gee relatie zij met éé va de parters. Bestuursvergaderige Het bestuur vergaderde i 2014 vier keer, éé va de vergaderige was ee beleidsdag. Het stelde oder meer het beleidspla, jaarpla, begrotig, jaarrekeig e jaarverslag vast. Ook gig het bestuur akkoord met het uitbreide va de vaste cotracte e de herstructurerig va de werkvelde. Het stelde ee budget vast voor de oprichtig va BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

21 Samestellig bestuur per 1 jauari 2014 Figuur 4 Lede bestuur Periode Aftreded Kerkgeootschap Fucties Nevefucties drs. G. Taute RA/RC Christelijk Gereformeerde Orgaisatie adviseur - Lid gemeeteraad va Wijk bij Duurstede voorzitter Kerke SBI-Formaat - Adviesbureau Cotrole e Orgaisatie dr. ir. L.G.H. Fortuij Protestatse Kerk Nederlad Verkeersadviseur - Gastdocet Techische Uiversiteit Delft plv. voorzitter Turbo Traffic Solutios drs. R. Ferwerda Gemeete va Jezus Christus Mediator-coach - Cultureel atropoloog secretaris e publicist - AB-lid Wetterskip Fryslâ (Waterschap Frieslad) - Secretaris deelemersraad Pesioefods PWRI 3 21 J. Bomhof Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Orgaisatieadviseur - Voorzitter Stichtig Preset peigmeester Mw. drs. P.G. va Gereformeerde Gemeete - Adviesburo PETI (adviseur studie, projecte e asiel- Maldegem-Luteij begeleidig, (iterim) docet geschiedeis, staatslid irichtig e maatschappijweteschappe. - Lederaadslid va de EO - Lid va de Medezeggeschapsraad va de Jacobus Fruytier Scholegemeeschap i Apeldoor - Voorzitter va Stichtig AZIZ ( Asielzoekers Zichtbaar i Zorge) BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

22 3 22 3xM Norge e besloot om storytellig/het gebruik va parabele toe te passe i geslote lade. Ook gig het bestuur akkoord met het bijstelle va de te hale jaardoele i verbad met ziekte e verhuizig. Zelfevaluatie bestuur I december 2014 heeft het bestuur ee zelfevaluatie gehoude, waarvoor ee model zoals dat i het bedrijfsleve gebruikelijk is toegepast werd. Reflectie vod plaats op het fuctioere als team e als idividu bie het bestuur. Het was de eerste keer dat ee dergelijke zelfevaluatie werd gehoude e het werd gezie als ee goede aazet om het bestuur te evaluere. Okostevergoedige Bestuurslede hebbe recht op: Ee reiskostevergoedig va 0,28 per kilometer. I 2014 werd hiervoor uitgegeve (2013: 1.409), gemiddeld 255 per lid (2013: 282). Ee vergoedig voor commuicatie- e pritkoste. I 2014 werd hiervoor 550 (2013: 522) uitgegeve. 3.2 FUNCTIONEREN VAN DE SCHEIDING TUSSEN UITVOEREN, BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN Het CBF geeft als omschrijvig va de begrippe: Uitvoere: het uitvoere va projecte e activiteite, toekee e bestede va middele, moitore e evaluere, voere va admiistratie, etc. Besture: richtig geve aa de orgaisatie, zorge voor het verwerve, bestede e behere va de odige middele e voor het adequaat fuctioere va de orgaisatie. - Toezicht houde: vooraf plae vaststelle of goedkeure e achteraf het fuctioere va de orgaisatie kritisch volge aar resultate. Uitvoere bij 3xM De directeur is veratwoordelijk voor het fuctioere va de orgaisatie e de medewerkers. De drie afdeligshoofde drage zorg voor de projecte, het beheer (iclusief fiacië) e de fodsewervig e commuicatie (atioaal e iteratioaal). Specifiek is de directeur veratwoordelijk voor (begeleidig va) fodsewervig i de USA e wordt hij igezet bij het vormgeve va ieuwe projecte. Besture bij 3xM Voor ee eeduidige iterpretatie va de doelstellig zij visie, missie e strategie beschreve i ee beleidspla. I de bestuursvergaderige deke we met elkaar a over het bereike va oze doelstellige aa de had va ee presetatie over ee specifiek beleidsoderwerp. Toezicht houde bij 3xM Het bestuur houdt toezicht via Jaarplae, meerjarebeleidsplae e begrotige; Tussetijdse wijzigigsvoorstelle voor het beleid; voortgagsrapportages e rapportages va de uitgevoerde werkzaamhede; Per reguliere bestuursvergaderig beoordele va het fiaciële resultaat e de progose; Visio trips aar parters; Voor bestuursvergaderige kijke we same ee odertiteld programma va éé va de parters; Goedkeurig va jaarrekeig e jaarverslag. Met de hierbove geschetste werkmethode ka het bestuur zowel besture als toezicht houde. 3.3 EFFECTIVITEIT VAN DE BESTEDINGEN Doelstellig Bie oze parterorgaisaties zij verschillede kerke vertegewoordigd. Allee gezamelijk ka me gratis zedtijd aavrage. We richte os i de eerste plaats op iet-christee om oze doelstellig te bereike. Commuicatie Vawege het afeme va ikomste uit Nederlad is ee begi gemaakt met fodsewervig i Sigapore, Scadiavië e Caada, op gelijke wijze als i de VS. Voor de resultate verwijze we aar hoofdstuk 5. Va voorlichtig is het resultaat lastig te mete. Persberichte e website worde redelijk geleze, er zij meer itesieve cotacte via de gebedsbrief, gebedsbijeekomste e social media. Tijdes de jubileumactiviteite kode we veel doateurs e vrijwilligers persoolijk spreke e dat heeft geleid tot ee sterkere motivatie om os te blijve steue. Het jaarverslag staat op de website e ka door doateurs worde gedowload. Beheer e admiistratie Beheer e admiistratie zij va goed iveau e zij behulpzaam om de doelstellig te realisere. I 2014 betrokke we ee ieuw katoorpad e de verhuizig e ee verbouwig brachte extra koste met zich mee. Het allergrootste deel va de koste werd door Amerikaase doateurs bekostigd, ee mooi resultaat! BESTUURSVERSLAG EN VERANTWOORDINGSVERKLARING

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie