LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement"

Transcriptie

1 functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een LOGISTIEK MEDEWERKER Statutair Niveau: D Rang: D2 Graad: speciaal hoofdassistent Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: EWI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT De hoofdassistent staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van diverse operationele taken, eigen aan het team Facility van het departement: vervoersopdrachten, klusjes, postbedeling. 2 FUNCTIECONTEXT De hoofdassistent werkt in het team Facility van de afdeling Algemene Zaken en Ondersteuning. Deze afdeling staat in voor administratieve en praktische ondersteuning van het eigen departement, maar levert evengoed diensten aan andere entiteiten (Agentschap Innoveren en Ondernemen, Departement Werk en Sociale Economie ) op terreinen als hr, selecties en aanwervingen, boekhouding, ICT, personeel en facility. De afdeling omvat een dertigtal personeelsleden. Het team Facility staat in voor een brede waaier van administratieve en logistieke taken (buitenlandse zendingen, organisatie van evenementen, vervoer, klusjes, telefonie, begroting ). Het team bestaat uit een zevental personen. De hoofdassistent neemt vervoersopdrachten op zich, wordt ingeschakeld in de postbedeling en voert kleine klussen uit (herstellingen, verhuizingen, leveren van papier, beheer magazijn ).

2 De hoofdassistent heeft een zekere mate van autonomie in de organisatie van zijn agenda en rapporteert aan de teamleider. De functie behoort tot de functiefamilie praktisch uitvoerende functies. 3 TAKENPAKKET 3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE Voorbereiden en uitvoeren van diverse operationele taken inherent aan de eigen vakkennis, met als doel de facilitaire dienstverlening mee te realiseren. 3.2 RESULTAATSGEBIEDEN Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 1. KENNIS NEMEN VAN DE OPDRACHT Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en te volgen richtlijnen en regels met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgevoerd moeten worden. - Raadplegen van de instructies, dag of weekplanning - Respecteren van de opgegeven prioriteiten - Regelmatig met de chef en/of collega s praten over de opdracht, de planning en hoe die uit te voeren 2. UITVOERING Uitvoeren van de opgedragen taken met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van het team. - Uitvoeren van vervoersopdrachten - Kleine herstellingen uitvoeren aan apparaten, machines, voertuigen, fietsen, meubilair, infrastructuur - Toezien op het onderhoud van de wagens - Instaan voor het afhalen en wegbrengen van de post - Uitvoeren van kleine klusjes (verhuizingen, leveren van papier, e.a.) - Beheer van magazijnen 3. MATERIAAL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 2 van 9

3 Nazien en onderhouden van het werkmateriaal met als doel altijd te beschikken over veilig, net en goed functionerend materiaal. - Onderhoudprogramma s voor machines, apparaten, voertuigen, nauwgezet volgen - Defecten en problemen signaleren aan de verantwoordelijke 4. AD HOC TAKEN Verrichten van een aantal ad hoc taken met als doel de dienst op logistiek, technisch of administratief vlak mee te ondersteunen. - Telefoons beantwoorden - Fotokopies maken - Eenvoudige informatie opzoeken (bv. telefoonnummers) - Bezoekers ontvangen en doorverwijzen - Standen op beurzen opbouwen en afbreken 5. ADMINISTRATIE EN VERSLAG UITBRENGEN Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden met als doel de leidinggevende in staat te stellen het resultaat te beoordelen en indien nodig bij te sturen. - Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de leidinggevende - Nauwkeurig registreren van uitgevoerde werkzaamheden (bv. in een logboek) - Gevraagde formulieren correct en tijdig invullen - Mails beantwoorden 6. INSPRINGEN BIJ WERKOVERLAST Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega s met als doel de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. - Telefoon opnemen bij afwezigheid - Inspringen bij grote of uitzonderlijke opdrachten - Collega s helpen om alle taken rond te krijgen - Inspringen op onregelmatige diensttijden t.g.v. calamiteiten /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// pagina 3 van 9

4 4 PROFIEL 4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Departement EWI in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Departement EWI én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 1 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent. 2) Je beschikt op datum van de bevordering over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot de hoger genoemde technische materies. 3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Eric Min tel. 02/ ). 4.2 COMPETENTIES Technische competenties Zeer goed kunnen autorijden Kennis van de wegcode De nodige handigheid bezitten om klusjes, verhuizingen e.d. tot een goed einde te brengen Persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1) 1 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31). ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 4 van 9

5 Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1) Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1) Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: Bijkomende voorwaarden en verwachtingen - Kennis van de structuur van het eigen departement en de klanten-entiteiten. - Een flexibele opstelling naar taken, opdrachten en beschikbaarheid (vroege en late uren, verre ritten ). 4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde geslaagd zijn in de selectieprocedure ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn je in dienstactiviteit bevinden medisch geschikt zijn voor deze functie burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// pagina 5 van 9

6 5 AANBOD Je wordt bevorderd in de graad van speciaal hoofdassistent D2 met de bijbehorende salarisschaal D231. Je eerste 4 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.vi 36). De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing. Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 6 SELECTIEPROCEDURE 6.1. CV-SCREENING Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De cv-screening vindt plaats op 30 november Standaardvragenlijst De kandidaat vult een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst in. Deze selectiefase is adviserend. Deze selectiefase vindt plaats in de week na de cv-screening EINDSELECTIE Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 6 van 9

7 Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: je visie op en inzicht in de functie je motivatie en verwachtingen je technische competenties je persoonsgebonden competenties je inzetbaarheid in de functie en de organisatie Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de tweede week na de cv-screening. Op basis van het verkregen totaalbeeld word je geschikt of niet geschikt bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. Wij willen elk talent volwaardige kansen geven en bruggen bouwen tussen alle burgers, teneinde de sociale inclusie te versterken. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe niet nodeloos hertesten in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 29 november /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// pagina 7 van 9

8 Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier via mail naar Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je het sollicitatieformulier gebruikt je je kandidatuur tijdig naar ons stuurt (de datum van verzending van de mail geldt hiervoor als bewijs). Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op 8 VRAGEN Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: Tom Rieder teamleider Facility 02/ Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met: Eric Min selectieverantwoordelijke 02/ Gewijzigde veldcode Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 9 FEEDBACK Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 15 december ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 8 van 9

9 . Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar Eric Min met vermelding van het vacaturenummer. 10 RESERVE EN GELDIGHEID Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op een concrete vacature. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// pagina 9 van 9

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt een ICT-ontwikkelaar en databeheerder via de horizontale mobiliteit Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau (D naar C) Agentschap Innoveren

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 3 medewerkers onderhoud gebouwen Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een GIS-deskundige Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken zoekt een straffe servicemedewerker-ict

Nadere informatie

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse overheid legt een werfreserve aan voor de functie van Dossierbeheerder

Nadere informatie

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder regionale

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt 2 projectverantwoordelijken

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een coördinerende ploegbaas Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. zoekt een Teamverantwoordelijke dossierbeheer VIPA

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. zoekt een Teamverantwoordelijke dossierbeheer VIPA Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen Kust zoekt een hoofddeskundige IT

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen Kust zoekt een hoofddeskundige IT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VAPH zoekt een Teamcoördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een jurist handelsvestigingsbeleid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker (werfreserve)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur VDAB zoekt een instructeur goederenvervoer Contractueel Niveau: B Rang: B161 ip Graad: instructeur Met standplaats: Herentals Vacaturenummer:

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement

Functiebeschrijving en selectiereglement Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een teamleider Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: A Rang: A1 Graad: Technisch Pedagogisch Adjunct van

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur & Bos zoekt 1 boswachters voor regio Haspengouw

Nadere informatie

Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/28

Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/28 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter Statutair Niveau: D Rang: D1

Nadere informatie

Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/29

Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/29 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker Statutair Niveau: D Rang:

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client) functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt Raadgever financiële ondersteuning

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorg en Gezondheid Zoekt één Secretariaat Bezwaarcommissie Zorgverzekering

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Assistent-operator Wegmetingen / Geluidsmetingen (M/V) statutaire functie, rang D1 graad Technisch assistent met standplaats Evere Afdeling Wegenbouwkunde Agentschap Wegen en Verkeer,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement WSE zoekt een P&O-assistent/ HR-specialist via een bevorderingsprocedure

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen

Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt een projectverantwoordelijke/-ingenieur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Werk & Sociale Economie zoekt 7 projectbeheerders Statutair Niveau:

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een medewerker onderhoud Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent (D121)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt een straffe medewerker logistiek

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

DE VACATURE IN HET KORT

DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk & Sociale Economie Zoekt een Projectontwikkelaar duurzaam

Nadere informatie

Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een Hoofddeskundige dossierbeheerder Reguliere Financiering

Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een Hoofddeskundige dossierbeheerder Reguliere Financiering functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur. Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 27502

Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur. Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 27502 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor de functie

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs.

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs. functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Onderwijs en Vorming zoekt een beleidsondersteuner

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt 2 Back-up werfverantwoordelijken schoonmaak

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt verschillende KOKS contractueel Niveau:

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Nadere informatie

ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING

ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING Het Departement EWI gaat over tot de invulling van een aantal functies van ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING (M/V) via bevordering Beleidsdomein: Niveau en rang: Graad Standplaats Economie, Wetenschap en Innovatie

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner

Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een duurzaamheidscoördinator Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Kanselarij en Bestuur zoekt een gedreven Coördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een halftijdse Medewerker Schoonmaak contractueel

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Flanders Investment & Trade zoekt een straffe Medewerker geografische

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ zoekt een expert overheidsopdrachten contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure AGODI zoekt een Adviseur Statutair Niveau: A Rang:

Nadere informatie

1. DE VACATURE IN HET KORT

1. DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk & Sociale Economie zoekt een straffe (Staf)Medewerker

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3 Bevorderingsprocedure binnen het niveau De Plantentuin Meise zoekt een SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3 SELECTIEREGLEMENT Vacaturenummer: VOR17001 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Dab VLOOT van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe Dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk en Sociale Economie zoekt een management assistant

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt een Hoofddeskundige Logistiek en Onthaal (m/v)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau De Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een gemotiveerde Coördinerend HR

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een bemiddelaar met specialiteit vacaturewerking voor het team industrie Contractueel: contract onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse Overheid legt een werfreserve aan voor een gedreven HR-businesspartner

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken legt een werfreserve aan voor servicemedewerker-ict

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Flanders Investment & Trade zoekt een straffe medewerker provinciale

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gedreven medewerker Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een expert klantenwerking met specialisatie inwerking Contractueel Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zoekt

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoekt een hoofd communicatie

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een enthousiaste klantenondersteuner faciliteiten

Nadere informatie