SCHOOLGIDS Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat JP Wormerveer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat JP Wormerveer

2 Inhoud 1. Voorwoord Beschrijving van de school en haar omgeving Ons bestuur Naam en logo Ons motto Ons profiel Breed Kind Centrum Gebouw Het onderwijs Algemene uitgangspunten Nadere uitgangspunten Hoe werken wij op de Pionier Didactisch handelen Doorgaande lijn Didactische aanpak Principes van IGDI (interactieve gedifferentieerde directe instructie) Zelfstandig werken met het GIP-model Huiswerk De schoolvakken en methoden Werken met tablets Het volgen van de leerlingen op school Kenmerken voor opbrengstgericht werken is: De Cito-LOVS toetsen: Passend onderwijs Kwaliteitszorg Resultaten Uitstroom voortgezet onderwijs De organisatie Team Samenstelling team Breed Kind Centrum Pionier/FreeKids Organigram Groepsformatie Groepssamenstelling

3 4.6 Schakelklas Plusklas Verrijkingsgroep Meer- en hoogbegaafde leerlingen Schooltijden Pionier Breed Vakanties + vrije dagen schooljaar Leerplicht Onderwijstijd Uren verantwoording Aanname beleid openbaar onderwijs Inschrijven Aanname en wenmomenten vierjarigen Zindelijkheid bij vierjarigen Overgang van groep 2 naar groep Overgang na groep Verhuizing Mogen we uw kind weigeren? Inschrijfprocedure leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Overgang naar het voortgezet onderwijs Schorsing en verwijdering van leerlingen Vroeg- en Voorschoolse Educatie (V.V.E.) VVE thuis Opvang op school Actief burgerschap Leerlingenraad Medezeggenschapsraad Ouderraad Wij zijn een veilige school Onze gedragsregels Wet bescherming Persoonsgegevens Medicijnverstrekking Meld code huiselijk geweld Vervoer bij excursies

4 4.40 Verzekeringen Ongewenst gedrag (pesten) Klachtenregeling Inspectie Ouders en de school Werkgroep Ouderbetrokkenheid Basisschoolnet.nl Kennismakingsgesprekken Koffie-uurtje met de directeur KrisKras Schoolgids en Jaarkalender Website + foto s Jaarverslag Overig contact Huisbezoek Bereikbaarheid van ouders Informatie over de vorderingen van uw kind Externe contacten Onderwijsbegeleiding De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige Bureau Jeugdzorg Centrum Jong Praktische zaken Culturele activiteiten Gymnastiek Ouderbijdrage Sponsoring Belangrijke adressen Protocollen, informatiefolders en thema katernen

5 1. Voorwoord Deze schoolgids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school. Scholen verschillen tegenwoordig steeds meer: in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze informatiegids geeft aan waar de school voor staat, zodat u weet "waar u ons op kunt aanspreken". Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past In deze schoolgids proberen wij u in ieder geval te vertellen: hoe wij de doelstellingen uitvoeren, die de wet op het basisonderwijs ons oplegt welke werkwijze wij hanteren hoe wij allerlei belangrijke zaken aan de orde stellen en wat wij daarmee voor ogen hebben hoe wij met elkaar omgaan wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten Deze gids is dus geschreven om te informeren. U als ouder van een leerling van de Pionier, maar misschien ook als toekomstige ouder van deze school, indien u nog op zoek bent naar een school, die het best bij uw opvattingen past. In de gids komt aan de orde: hoe ons onderwijs is opgezet hoe onze zorg voor de leerlingen is opgezet hoe de resultaten gemeten worden hoe u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals: uw aanwezigheid op informatie- en rapportenavonden uw eventuele deelname ter ondersteuning van het onderwijs (ouderhulp). Wij besteden ook aandacht aan formele zaken zoals o.a. verlofregelingen, festiviteiten, financiën en inspraak. Bovendien wijzen wij op de klachtenregeling. Procedure schoolgids: Wettelijk is vastgelegd dat alle ouders op het moment dat de schoolgids wordt vernieuwd, een exemplaar krijgen. Verder wordt er natuurlijk bij inschrijving een exemplaar aan de nieuwe ouders uitgereikt. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft haar instemming verleend aan de inhoud van deze schoolgids. Ook dit is wettelijk vereist. Bij deze informatiegids wordt een jaarkalender gevoegd waarop belangrijke data betreffende allerlei activiteiten vermeld staan. Tot slot van deze inleiding nog het volgende: Mocht u nog aanvullende wensen of suggesties hebben voor verbetering van deze gids, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie. U bent altijd van harte welkom om de school 'in bedrijf' te bezoeken. Belt u rustig voor een (vrijblijvende) afspraak!. Tonnie Ligtermoet Directeur * Op de site van Zaan Primair staat een centrale schoolgids en allerlei informatie betreffende ons bestuur en de 26 scholen die onder deze stichting vallen met verschillende wettelijke beleidsregelingen, 5

6 2. Beschrijving van de school en haar omgeving De Pionier is een openbare school, wij spreken ook wel van een ontmoetingsschool/ leefgemeenschap. Ons devies is dan ook: de Pionier: ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Onze school moet voor ieder kind een plek zijn waar het zich thuis voelt. Als een kind zich prettig voelt, zal het in staat zijn naar zijn of haar beste vermogen leerprestaties te leveren. 2.1 Ons bestuur OBS De Pionier valt onder het bestuur van de stichting Zaan Primair. De bestuurscommissie bestaat uit een zestal personen en is gekozen door alle geledingen van het openbaar primair onderwijs in Zaanstad. De leden van de commissie zijn benoemd op basis van het bezitten van een of meer vaardigheden op het gebied van bestuurlijk, financieel, juridisch, personeels- organisatorisch, marketing/pr en onderwijskundig terrein. De bestuurscommissie draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle openbare basisscholen en speciale basisscholen in Zaanstad en bestuurt op hoofdlijnen. De stichting heeft de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen Zaan Primair gemandateerd aan de voorzitter van het College van Bestuur. Deze heeft de algehele leiding over de organisatie en geeft leiding aan de schooldirecties. De voorzitter, de heer N. Persoon, wordt bijgestaan door een aantal medewerkers, die beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken hebben op het gebied van personeelszaken, onderwijskundige zaken, financiën, huisvesting, beheer en ICT. 2.2 Naam en logo Zaan Primair. Twee woorden die schakelen tussen de blauwe ader in onze omgeving en de scholen van onze onderwijsorganisatie: Zaan: De Zaan heeft de geschiedenis van deze streek duurzaam bepaald en beïnvloed. Tot ver over de landsgrenzen is de Zaanstreek bekend bij mensen. Het unieke landschap heeft een bijzondere cultuur voortgebracht. Door de eeuwen heen is geschiedenis geschreven langs de lijnen van de rivier. De Zaan verbindt daarmee ons allemaal. Primair: de verwijzing naar het primair onderwijs, de overkoepelende benaming van onze scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door de twee begrippen aan elkaar te koppelen, weet iedereen wie we zijn en waar men ons kan vinden. Het logo van Zaan Primair is speciaal ontworpen om ouders, leerlingen, personeel, de Zaan en de Zaanstreek in één beeld te vangen. De kleuren van de rivier en het landschap vormen de omlijsting van de mensen - groot en klein - die met elkaar vorm en inhoud bepalen van het openbaar primair onderwijs. 2.3 Ons motto Ontmoet - ontdek - ontwikkel. Begrippen die de doelstellingen van Zaan Primair voor haar leerlingen en personeel treffend weergeven. Openbaar onderwijs staat open voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, levensovertuiging, etniciteit, nationaliteit of geslacht. Het vormt de grondslag voor het waarderen en accepteren van verschillen tussen mensen. Door elkaar te ontmoeten, vindt verrijking plaats. Het biedt je een ruimer wereldbeeld waardoor je wordt uitgedaagd te gaan ontdekken. Stel vragen, wees nieuwsgierig, kijk om je heen en ga uitdagingen aan. Door anderen te ontmoeten en je ontdekkingen om te zetten in een lerende houding, maak je ontwikkeling door. Het beste in je komt naar boven. Talenten worden benut 6

7 en ambities worden waargemaakt. Ontmoet - ontdek - ontwikkel: uitgangspunten van Zaan Primair voor inspirerend onderwijs in een uitdagende schoolomgeving. 2.4 Ons profiel Literaire school De Pionier noemt zichzelf Literaire school. Vanaf groep 1 worden er aan de kinderen activiteiten aangeboden die met taal en boeken te maken hebben. Dus niet alleen de gangbare verplichte taalmethode Taal op Maat, maar allerlei creatieve manieren om met letters, woorden en zinnen te spelen. Uitgebreid aandacht voor Kinderboekenweek, gedichten (haiku s, elfjes, rondelen enz.) maken, verhalen schrijven, meedoen aan poëzieen gedichtenwedstrijden, deelname aan de Nationale Voorleesdagen zijn activiteiten die hoog in het vaandel staan. Vanaf dit schooljaar wordt er in iedere groep jaarlijks minimaal het werk van één kinderboekenschrijver uitgewerkt. Bij het werken met kinderboeken kunnen er allerlei vakgebieden betrokken worden zoals bv. beeldende vorming, toneel, wereldoriëntatie, techniek, schrijven en rekenen. Verder wordt er tijdens het grote schoolproject een bepaald genre in de kinderliteratuur behandeld. 2.5 Breed Kind Centrum Alle basisscholen van Zaan Primair ontwikkelen zich tot brede kind centra die genesteld zijn in de buurt of wijk. Een kind centrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is de gehele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang. Belangrijk is de samenwerking door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Het is belangrijke om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Binnen het schoolgebouw van obs de Pionier zijn Peuteropvang, kinderopvang en onderwijs samengebracht. Obs de Pionier werkt hierin nauw samen met FreeKids/Kindzorg. De school start dit schooljaar met ruim tweehonderd leerlingen verdeeld over 9 groepen, waarvan het overgrote aantal uit de directe omgeving (postcode 1521). De Pionier is er voor kinderen in de wijk Wormerveer-Noord. De kinderen op de Pionier komen uit de verschillende sociaaleconomische klassen in de wijk. In dit opzicht, en ook qua culturele achtergrond is de populatie van de Pionier gemengd. De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk. De school richt zich actief op de verschillende segmenten in de wijk omdat wij graag een gemengde school, midden in de wijk, willen zijn. Als school willen we graag blijven groeien. Door kwalitatief goed onderwijs te geven hopen we dat steeds meer ouders hun kinderen naar onze school laten gaan. We willen een veilige omgeving voor alle kinderen bieden. Een plaats waar ze zich thuis voelen en graag naar toe gaan. Dit vraagt inzet van alle betrokkenen en ook dit schooljaar willen we als team van de school deze inzet weer volledig geven. De Pionier zoekt steeds naar mogelijkheden om samenwerking te zoeken met partners in de wijk. Met als doel de ontwikkelingskansen voor de kinderen in Wormerveer te verbeteren. 7

8 2.6 Gebouw De school is gelegen aan de Kerkstraat. Via de Noorderstraat en de Anemoonstraat kunt u het schoolplein betreden. Aan de zijde van het schoolplein is de hoofdingang. De Pionier is gehuisvest in een gebouw dat uit een oud en nieuw gedeelte bestaat. Het oude gedeelte bestaat ongeveer 30 jaar, en het nieuwe gedeelte is in 2005 geopend. Beide delen zijn beveiligd tegen inbraak en er zijn meerdere uitgangen in geval van brand. De school bezit een noodplan; gemiddeld twee keer per jaar doen kinderen en leerkrachten een brandoefening. Er is een ruim bemeten schoolplein waar kinderen veilig kunnen spelen. De speeltoestellen voldoen aan de voorwaarden van veiligheid en worden regelmatig gecontroleerd. Het voldoet aan de eisen van veiligheid en bereikbaarheid voor gehandicapten. Er is een alarmsysteem bij brand. Het oude gedeelte bestaat uit: directiekamer administratie 8 groepslokalen speelzaal kleuters kantoor Interne Begeleiding kopieerruimte annex magazijn magazijnen schuur annex fietsenstalling personeel Het nieuwe gedeelte bestaat uit: de Grote Zaal + podium + keuken + bibliotheek + laptop lokaal 3 groepslokalen 2 magazijnen kind opvangruimte (Peuteropvang + buitenschoolse opvang) hoofdingang + hal Het speelplein bestaat uit een aparte verharde afdeling voor de kleuters met zandbak en een ruime speelplaats voor de oudere kinderen. Deze is in 2009 opnieuw ingericht. Een geheel verhard gedeelte met een voetbalkooi, basketbalveld, speeltoestellen voor de jongere kinderen. De gymzaal staat direct aan het schoolplein. Zowel leerlingen van de Pionier, als van het OPDC en andere sport verenigingen maken gebruik van deze sportzaal. Aan de voorkant van de school (Kerkstraat) is ons schooltuinen complex gesitueerd. Hier staan 12 zeshoekige bakken waarin de kleuters tuinieren. 18 rechthoekige bakken waarin groep 6 zaait en oogst in groep 7. 3 bakken voor de kinderen van de buitenschoolse opvang en 9 bakken voor leerlingen van het OPDC. 8

9 3. Het onderwijs 3.1 Algemene uitgangspunten Elk kind pioniert in de wereld, gaat op zoek in een veilige en interessante omgeving, die iets betekent en die belangrijk is voor hem/haar. Wij staan voor ontwikkeling en bevordering van persoonlijkheid en emancipatie van kinderen, afgestemd op de voortgang in hun ontwikkeling. Wij geloven in de eigen kracht van elk kind om, binnen zijn of haar eigen mogelijkheden, te leren in een rijk en uitdagend ingerichte omgeving. Om een indruk te geven waar we voor staan en hoe we dat doen, geven we hieronder enkele voorbeelden uit het dagelijks werken in de klas. Een kind ontwikkelt zichzelf, wil graag iets te weten komen,maar is daarvoor afhankelijk van gerichte hulp van de leerkracht In groep 8 wordt gebruik gemaakt van de rekenmethode Pluspunt. Als het onderwerp procenten daarbij aan de orde komt, krijgt het rekenen met procenten meer betekenis voor de leerlingen als hun eigen spaarrekening aan de orde komt. De leerkracht informeert wie spaart en bij welke bank. Ongeveer de helft heeft een spaarrekening. Deze kinderen kunnen hun spaarrekening mee naar school nemen. De leerkracht gebruikt bij de lessen naast het methodisch materiaal ook de gegevens die de kinderen van huis meenemen. Procenten berekenen wordt klassikaal nog eens behandeld, dan gaan de groepjes aan de gang met vergelijken en uitrekenen. Ze wisselen uit wat de verschillende rentes zijn, hoeveel je verdient als je je geld één, twee of vijf jaar laat staan. Ze ontdekken dat je eigen spaarbedrag steeds hoger wordt, terwijl je er niets voor hoeft te doen. De leerkracht legt uit wat een bank met je geld doet, of stelt een echt probleem aan de orde dat ze moeten oplossen. Van sparen komen ze bij geld lenen en ontdekken al doende dat het handig is om in termijnen af te lossen. De leerkracht zorgt voor zinvolle activiteiten waarin kinderen steeds een grote of een kleine stap verder kunnen. De leerkracht schept situaties waarin kinderen kunnen leren. Elk kind wil leren lezen, want het merkt vanzelf uit zijn omgeving dat het heel belangrijk is. Je naam schrijven bijvoorbeeld, want dan weten anderen óók dat die tekening van jou is. Groep 3 werkt met de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. Met de woorden die al vanaf het begin geleerd, moeten de kinderen eigen teksten leren maken. Op deze manier leren de kinderen lezen, maar wordt ook gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. Aan allerlei opdrachten wordt gewerkt: een uitnodiging, recept of uitnodiging voor ouders en vriendjes schrijven, een lijst met versnaperingen maken, die in de lunchroom moet hangen en een tekst schrijven die ze tijdens een voorstelling voorlezen. 9

10 Kinderen ontwikkelen zich (ze leren) in activiteiten die betekenis hebben en die te maken hebben met hun eigen omgeving en belevingswereld In een kleutergroep is het broertje van Jesse eindelijk geboren en dat is een feest. In de klas is het een mooie aanleiding om uit te zoeken hoe het in zijn werk gaat als de baby er is. De kinderen gaan mee naar het consultatiebureau, de babypop gaat natuurlijk mee. Eerst wordt Dante gewogen en gemeten, hij blijkt erg gegroeid te zijn, zijn moeder kleedt hem weer aan. De kinderen vragen of de baby goed drinkt, goed poept en plast, of hij goed slaapt en ook of hij goed lacht. In de klas spelen de kinderen het bezoek na met de poppen, er ligt een fotoboek over henzelf als baby en van andere broertjes en zusjes. Kerndoelen zijn streefdoelen. De school moet er voor zorgen dat deze worden aangeboden. De kerndoelen op het gebied van oriëntatie op jezelf en de wereld komen in onze methoden van de zaakvakken en sociaal emotionele ontwikkeling terug. Techniek, burgerschap en cultuureducatie zijn nieuwe kerndoelen in het basisonderwijs. Deze worden de komende tijd verder ingevoerd. Onze leerlingen moeten zich de noodzakelijke kennis binnen de diverse vakgebieden alsmede de moderne communicatiemiddelen hebben eigen gemaakt. Zij zijn in staat het voortgezet onderwijs adequaat op eigen niveau te volgen 3.2 Nadere uitgangspunten - een school met orde en regelmaat - een school met ruimte en aandacht voor kinderen - een school waar kinderen met plezier naartoe gaan - een school waar zelfstandigheid heel belangrijk is - een school waar de kinderen goed in hun ontwikkeling worden gevolgd - een school waar kinderen via het spelen tot leren worden gebracht - een school waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen door ontdekkend om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen. - een school die uitgaat van de gedachte dat elk kind uniek is en probeert dit tot ontwikkeling te brengen - een school die deel uitmaakt van de samenleving 3.3 Hoe werken wij op de Pionier - wij werken thematisch waar mogelijk en methodisch waar nodig. De school voldoet aan de kerndoelen. Wij zorgen ervoor dat de bedoelingen van het onderwijs aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. - wij hebben grote aandacht voor verschillen tussen leerlingen; ieder kind krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau. - wij werken met een zorgstructuur. Leerlingen die naast het reguliere programma extra aandacht vragen worden bij ons zorgvuldig en waar mogelijk met een passend aanbod begeleid. - wij werken in de kleuterbouw met heterogeen samengestelde groepen. Heterogeen betekent het samen brengen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia. Wij maken hiervan gebruik door de groepen als zodanig samen te stellen. 10

11 - wij werken in de midden- en bovenbouw, bij voorkeur, met jaargroepen en soms, afhankelijk van het aantal leerlingen per jaargroep, met combinatiegroepen. Als een groep gesplitst moet worden i.v.m. de totale groepsgrootte, dan hanteren wij daarvoor een aantal vaste criteria die ons helpen de juiste kinderen in de juiste combinatiegroep te plaatsen. - wij werken met een leerlingvolgsysteem. - wij zijn een lerende organisatie en spelen in op de eisen van een veranderende maatschappij. - wij bewaken en verbeteren voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs. - wij maken kinderen bewust van waarden en normen door activiteiten en opdrachten met kinderen te doen over goed omgaan met elkaar. - wij staan open voor ideeën en inbreng van ouders. - wij streven naar goede contacten tussen ouders en leerkrachten en normen en waarden zijn bespreekbaar. Om zo efficiënt en effectief mogelijk de lestijd te benutten doen wij het volgende: Voor de kernvaardigheden lezen, taal en rekenen maken de leerkrachten jaarlijks een jaarplanning. De leerkrachten werken met een weekrooster. Alle leerkrachten werken met een uniforme dag planning die voor de kinderen duidelijk is. Er wordt streng toegezien op te laat komen en ongeoorloofd verzuim. 3.4 Didactisch handelen Het didactisch handelen van de leerkrachten is de basis van het onderwijs aan de leerlingen. Door middel van teamscholing en individuele scholing en leren van elkaar onderhouden wij de volgende belangrijke items: Klassenmanagement en zelfstandig werken Doorgaande schoollijn GIP model (groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen) Effectieve instructie en actieve betrokkenheid (IGDI: Interactieve Gedifferentieerd Instructie Model) Systematisch volgen van vorderingen en afstemming 3.5 Doorgaande lijn De doorgaande lijn is vastgelegd in de verschillende methodes. Daarmee zijn de einddoelen en tussendoelen volgens de methodes vastgesteld. Uitgangspunt is dat de methoden voor taal en rekenen, met de bijbehorende handleidingen, strikt worden gevolgd. Via de methoden gebonden toetsen en de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem wordt bekeken of de doelen daadwerkelijk worden behaald. 3.6 Didactische aanpak Ons onderwijsaanbod is geborgd in de methodes. Methodes garanderen een goede opbouw, een doorgaande leerlijn en volledig aanbod. Leren is een sociale activiteit. Interactie en samenwerking zijn nodig om tot leren te komen. Uitgangspunt voor ons didactisch handelen is het zgn. IGDI-model voor de hele groep. Individuele leerlijnen op bepaalde vakgebieden organiseren we zó dat kinderen zo weinig mogelijk alleen werken. 11

12 3.7 Principes van IGDI (interactieve gedifferentieerde directe instructie) De terugblik - Er wordt een samenvatting van de voorgaande stof gegeven/gevraagd om de leerlingen snel bij het nieuwe gedeelte van de stof te betrekken en ze ervoor te motiveren - Er wordt voorkennis opgehaald die nodig is voor het begrijpen van de nieuw aan te bieden leerstof. De presentatie - De lesdoelen (wat gaan we leren) worden vooraf gegeven om de motivatie van de leerlingen op die manier positief te beïnvloeden. - Het te leren onderdeel in kleine stappen aanbieden en daarna meteen in oefenen - Er worden veel voorbeelden / demonstraties / illustraties gegeven om de leerlingen zo veel mogelijk te laten begrijpen wat hij/zij doet, zodat hij/zij in staat is het geleerde in nieuwe situaties toe te passen - De leerkracht spreekt heldere taal (bv.: "vlinders en bijen" i.p.v. "niet alle insecten") - De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpen door het stellen van vragen. Hierna gaan de kinderen met een verkorte instructiebehoefte zelfstandig aan het werk (In)oefening - de leerlingen oefenen, de leerkracht geeft voortdurend feedback over hun antwoorden, waarbij het belangrijk is dat de leerlingen horen dat het goed gaat of waarom iets fout is - de leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten die direct aansluiten bij datgene wat is uitgelegd tijdens de presentatiefase en stelt veel vragen - de leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen betrokken blijven - de leerkracht zorgt voor een hoge successcores - gaat zoveel mogelijk door met oefenen tot de leerlingen de stof onder de knie hebben Hierna gaan de kinderen met een basis instructiebehoefte zelfstandig aan het werk De kinderen met een verlengde instructiebehoefte zitten aan de instructietafel Individuele verwerking: - er wordt onmiddellijk begonnen zodat de werktijd efficiënt gebruikt wordt - er wordt een ononderbroken oefenfase gepland. In minuten kunnen leerlingen voldoende taken uitvoeren om een bepaalde bedrevenheid te bereiken; laat de leerlingen eventueel elkaar helpen; kijk het werk van de leerlingen zo snel mogelijk na of laat het ze zelf nakijken Periodieke terugblik: - aan het eind van de dag of na een onderdeel 3.8 Zelfstandig werken met het GIP-model Wat betekent GIP? GIP staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het is een model dat de leerkracht extra ruimte biedt voor individuele aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. 12

13 Maar ook een instrument dat de leerling stimuleert om: zelfstandig te leren plannen en werken taken beter te overzien prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen. Waarom werkt de Pionier met het GIP- model? Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren en de vierde heeft aan een half woord genoeg. Als school streven wij naar bevordering van zelfstandig denken en werken. Uiteindelijk worden ook die kwaliteiten straks in het voortgezet onderwijs van uw kind verwacht. Het verschil in ontwikkelingstempo en ondersteuningsbehoefte vraagt om een aanpak die individueel maatwerk mogelijk maakt. Om de leerkracht hierbij met een effectief instrument te ondersteunen, maakt de Pionier sinds enkele jaren gebruik van het GIP-model. Hoe werkt het GIP-model? Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig kunnen werken is dus een doel op zich maar ook een voorwaarde voor het kunnen geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. Door het werken met heldere afspraken werken kinderen in principe regelmatig zelf of binnen hun groepje aan opdrachten en biedt de leerkracht uitgestelde aandacht. Welke regels gelden er bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken? In iedere groep gelden in principe dezelfde regels. Natuurlijk zijn de bewoordingen in de bovenbouw iets anders dan in de onderbouw. Een voorbeeld: als het 'stoplicht' voor de klas op rood staat, weet ik als leerling dat de juf/meester tijdens de looprondes langskomt om me te helpen. Als ik iets aan de meester/juf wil vragen, dan leg ik mijn eigen 'vraagteken' (blokje) op mijn tafel, maar ik werk wel door. Ik mag in mijn eigen groepje een ander helpen of om hulp vragen. Ik blijf zoveel mogelijk op mijn plaats zitten. Wanneer ik iets pak of naar de wc ga, dan doe ik dat zo rustig mogelijk. Hoe wordt de individuele aandacht gegarandeerd? Het Gip-model werkt vooral omdat afspraken en regels over en weer worden nagekomen. Zo loopt de leerkracht regelmatig volgens een vaste route, systematisch langs alle leerlingen. De kinderen weten dus precies wanneer ze aan de beurt zijn. De startronde wordt meteen na de groepsinstructie gelopen. De leerkracht kijkt of alle leerlingen aan het werk kunnen gaan, en helpt sommige leerlingen even op weg. Tijdens de hulpronde(s) gaat de leerkracht weer langs alle leerlingen, en geeft hulp aan de leerlingen die het blokje op het vraagteken hebben gelegd. Deze leerlingen hebben in hun groepje al om hulp gevraagd maar komen ergens toch niet uit. Met behulp van de afbeeldingen op de dobbelsteen bv. het vraagteken,' geven ze aan dat ze hulp van de leerkracht nodig hebben. Voordat de les is afgelopen loopt de leerkracht de afsluitende of evaluerende ronde. Het is een moment waarop de leerkracht even kan vragen aan een leerling die moeite had met de stof of het toch gelukt is; of hij kijkt bijvoorbeeld bij een leerling of deze het afgesproken werk af heeft. 13

14 Afspraken 1. We gebruiken het blokje in de groepen 3 t/m 8 2. We gebruiken het blokje bij zelfstandig werken, weektaak en werklessen GROEN: Ik ben bezig, maar je mag mij vragen stellen ROOD: Ik begrijp het. Ik ben bezig en je mag mij niet storen Ik blijf op mijn plek om door te werken VRAAGTEKEN: Ik heb een vraag voor de juf / meester In de kleutergroepen gebruiken we de muis of beer en zijn de opdrachten meer leerkracht gebonden. Het blokje wordt in het leerling-laatje bewaard. Leerlingen en leerkrachten wijzen elkaar constant op het goed gebruiken van de dobbelsteen, beer of muis. Regelmatig evalueren we de toepassing en het gebruik van het blokje met de groep. Het stoplicht (concreet of op digitaal schoolbord) wordt gebruikt. 3.9 Huiswerk Op onze website staat het protocol huiswerk de Pionier De schoolvakken en methoden De overheid heeft voor het basisonderwijs de einddoelen vastgesteld, die per vak door elk kind gehaald moeten worden. Dit zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs. (Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, augustus 1998, Kerndoelen basisonderwijs 1998 ) Op de Pionier werken wij met moderne methoden die voldoen aan de kern- en einddoelen. Op onze website kunt u per leerjaar lezen wat er per vakgebied aangeboden wordt. 14

15 Vakgebied Methode Groep Nederlandse taal: taal Taal op maat 1 t/m 8 spelling Spelling op maat 3 t/m 8 aanvankelijk technisch lezen Veilig Leren Lezen 1 t/m 3 begrijpend lezen Nieuwsbegrip (XL) 4 t/m 8 Schrijven: Schrijven doe je zo! 4 t/m 8 Pennestreken 3 Rekenen en wiskunde Pluspunt 1 t/m 8 Mens en wereld: aardrijkskunde Meander 4 t/m 8 geschiedenis Brandaan 4 t/m 8 natuur/milieu/techniek Naut 3 t/m 8 verkeer Klaar Over! 1 t/m 8 sociaal emotionele ontwikkeling SEO... Kinderen en hun sociale talenten 1 t/m 8 Lichamelijke opvoeding Basislessen bewegingsonderwijs 1 t/m 8 Kunstzinnige vorming: tekenen, muziek en handvaardigheid Moet je doen! 1 t/m Werken met tablets Als uw kind in groep 4 komt, krijgt het van de school een eigen tablet. Deze tablet gaat mee met het kind tot en met groep 8. Het tablet met de bijbehorende software vervangt dan het voorgedrukte werkschrift voor enkele vakgebieden. Daarnaast blijven de leerlingen een deel van de leerstof nog schriftelijk verwerken in een schrift. Met de tablets kun je de voordelen van de digitale technologie in de klas gebruiken, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. De leerkracht gebruikt de methode die de school heeft gekozen en geeft zelf de instructie van de stof. Dit is en blijft een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de les. Daarna gaan de leerlingen lessen inoefenen op hun eigen tablet dat zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind. Leerstof voor zowel leerlingen die meer inoefenen nodig hebben als voor leerlingen die verder en meer kunnen. Doordat alle tablets op de monitor (dashboard) van de leerkracht zijn aangesloten kan de leerkracht precies volgen wat er op de individuele tablet gebeurt. Als een leerling niet vooruit kan of veel fouten maakt ziet zij dat onmiddellijk en kan er meteen gericht feedback en extra instructie gegeven worden. Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten. In de groepen 4 t/m 6 worden de volgende vakken op de tablet verwerkt: - Taal - Spelling - Rekenen - Begrijpend lezen 15

16 In de groepen 7 en 8 wordt dit aangevuld met: - Engels - Studievaardigheden Onderstaand het bericht dat Snappet onlangs werd bekroond met een belangrijke Europese prijs. Via deze link kunt u twee filmpjes bekijken die een indruk geven van de werkwijze met Snappet. Als u meer wilt weten over het gebruik van tablets kunt u naar deze link: Het volgen van de leerlingen op school Ons onderwijs is opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat kinderen onder leiding van de groepsleerkracht dagelijks leerprestaties moeten verrichten, met name op het gebied van taal, lezen en rekenen. Tevens willen wij zoveel mogelijk rekening houden met individuele onderwijsbehoeften van elk kind. Kinderen worden veel geobserveerd in hun ontwikkeling op alle mogelijke gebieden: hun sociale omgang, spel- en leergedrag en in kennisgebieden (hoe pakt het de uitleg op, enz.). De gegevens worden gebruikt om goed te kunnen bepalen wat het aanbod moet zijn voor het betreffende kind in de komende periode. De manieren van observeren en bijhouden van de ontwikkeling van elk kind is geen eenvoudige zaak, maar wel nodig om goed onderwijs te geven Kenmerken voor opbrengstgericht werken is: - Het werken vanuit hoge verwachtingen - Het stellen van doelen: op alle niveaus - Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en het onderwijsproces - Het meten en analyseren van opbrengsten: Signaleren wij trends? - Het gericht reflecteren op het onderwijsproces - Het bijstellen van de instructie, het programma en soms de doelen Toetsen worden gebruikt om zicht te krijgen op de vorderingen van de leerlingen. De gegevens zijn voor de leerkracht van belang om te bepalen wat goed beheerst wordt, waar hiaten zijn en waarin het kind verder kan. In de kleuterbouw worden de toetsen taal voor kleuters en rekenen afgenomen. Op het gebied van de spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen en woordenschat zijn er voor de groepen 3 t/m 8 tussentijdse methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. Vanaf de middenbouw komen daar nog de wereldoriëntatietoetsen bij. In groep 8 wordt met ingang van schooljaar de Cito eindtoets afgenomen. Een hernieuwde PoVo procedure kunt u vinden op onze website: en op de website van Povo Zaanstreek: De Cito-LOVS toetsen: Wij volgen uw kinderen vanaf dat ze op school zijn door middel van toetsen die door CITO zijn ontwikkeld. Zo houden we hen in de gaten om te zien of hun ontwikkeling op peil is. Het geeft ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen meer uitdaging te bieden als dit gewenst is. De onderwijsinspectie gebruikt deze niet-methodetoetsen om een beeld te krijgen van de prestaties van de school. Met niet- methodetoetsen is dit beeld onafhankelijk van de 16

17 gebruikte methodes en ook te vergelijken met een normgroep die het landelijk gemiddelde representeert. Op groepsniveau gebruiken leerkrachten niet-methodetoets informatie om leerlingen of de groep bij te sturen. Tevens kunnen we op basis van de informatie didactische beslissingen nemen ten aanzien van leerlingen en groepen, zoals het vormen van een instructiegroep, een leerling een extra jaar laten kleuteren of leerlingen met bepaalde (sterke) eigenschappen bij elkaar te plaatsen. Op groepsoverstijgend niveau gebruikt de school de informatie uit niet-methode toetsen vaak op tactisch niveau, bijvoorbeeld bij keuzes met betrekking methodes. Op schooloverstijgend niveau kunnen we onze school binnen een samenwerkingsverband vergelijken met andere scholen. Op de Pionier werken wij met een toetskalender. In de maanden januari en juni worden de meeste CITO toetsen afgenomen. De scores van de CITO toetsen roepen bij ouders nog wel eens vragen op als hun kind goede scores heeft op het rapport voor het onderdeel Spelling en bij CITO maar een C (III) wordt gescoord. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat kinderen voor de methodetoetsen kunnen oefenen en leren in de groep of thuis, terwijl dit bij CITO toetsen niet gebeurt. Ook kunnen er in CITO toetsen onderdelen aan bod komen die in de methode op school nog niet zijn behandeld. Hoe dient u de CITO scores te lezen? CITO scores werden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E. Soms werd er ook een + of achter een niveau weergegeven. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score. Vanaf augustus 2012 worden de scores weergegeven in niveaus I, II, III, IV en V. In ons leerlingvolgsysteem wordt soms ook gewerkt met de niveauwaarden 0 t/m 5. Dat lijkt ingewikkeld en is wel eens verwarrend. Daarom het onderstaande overzicht om te kunnen zien wat de scores inhouden: Op de rapportavonden worden de vorderingen van uw kind(eren) door de leerkracht met u besproken. Mocht een leerkracht naar aanleiding van de scores het wenselijk achten om u eerder te informeren, dan neemt hij/zij contact met u op. Het is dus niet nodig om na iedere CITO toets in gesprek te gaan met de leerkracht. 17

18 Daarnaast vraagt de onderwijsinspectie ons naar vaardigheidsscores. Die geven, per vakgebied anders, aan in hoeverre een kind gegroeid is t.o.v. zichzelf. Deze scores zijn niet in een tabel op te nemen. Vaardigheidsscores en niveauwaarden bieden binnen een hoofdniveau een nauwkeuriger beeld. Binnen een niveau kan een kind nl. ook groei of terugval tonen. Toelichting (terminologie) CITO toetsen De toets Taal voor (oudste) kleuters geeft inzicht in de volgende vaardigheden: woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, laatste en eerste woord horen, schriftoriëntatie (begrippen als letter, cijfer, eerste, middelste, laatste) en auditieve synthese (losse klanken zoals s-o-k kunnen samenvoegen tot het woord sok) De toets Rekenen voor (oudste) kleuters geeft inzicht in de volgende vaardigheden: classificeren (wat hoort waar bij), seriëren ( hoog - laag, breed - smal, lang kort, enz.), vergelijken, tellen en getallen. De toets Leeswoordenschat (groep 5 t/m 8) geeft inzicht in de ontwikkeling van de woordenschat van kinderen. De toetsen Leestechniek, Leestempo, drie minutentoets en AVI (wordt alleen afgenomen bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) geven inzicht in de vorderingen van het technisch lezen van de kinderen. In groep 3 volgen wij het leesproces ook door de afname van 4 methodetoetsen van Veilig Leren lezen. Tot slot gebruiken wij ook de toetsen Spellingvaardigheid en Rekenen & Wiskunde (groep 3 t/m 8). Op onze website is een ouderinformatiefolder te vinden over de CITO toetsen Naast de CITO-toetsen nemen wij op school methode-gebonden toetsen af. In de methode Pluspunt is na elk blok een toets opgenomen.(korte termijn) Deze toets geeft aan of de leerling de stof van het afgelopen blok beheerst. De resultaten registreren we in een daarvoor bestemd systeem. De methode-afhankelijke toetsen zijn voor een groot deel bepalend voor het rapport. 18

19 3.15 Passend onderwijs Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor leerlingen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding die bij hen past en meedoen in de samenleving. Leerlingen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet zorgplicht. Of uw kind nu gewoon of anders leert : elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op een reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. Gewoon als het kan, speciaal als het moet. Op onze website kunt u een informatiefolder en een informatiegids lezen over Passend Onderwijs. Samenwerkingsverband Primair onderwijs Zaanstreek Om de extra ondersteuning aan leerlingen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de scholen in de Zaanstreek samen in het samenwerkingsverband Primair onderwijs Zaanstreek. Onze school maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband Welke ondersteuning biedt onze school? In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de Pionier hebben we beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt. Deze wordt verzorgd door de groepsleerkrachten. Eventueel kan de hulp van de remedial teacher worden ingezet of worden stagiaires ingeschakeld. De basisondersteuning vindt, indien mogelijk in de klas plaats, maar kan indien gewenst ook buiten de klas plaats vinden. Voor iedere leerling dat meer ondersteuning nodig heeft, zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen we dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Zo kunnen we de hulp inschakelen van een gespecialiseerde leerkracht. Soms hebben we meer ondersteuning nodig vanuit het Samenwerkingsverband en in enkele gevallen biedt het speciaal(basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs. Traject naar een ondersteuningsarrangement Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. Tijdens de oudercontactmomenten bespreken we de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. Als er signalen zijn dat leren, gedrag of sociale-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. We willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen niet helpen of er is meer zorg, dan gaan de leerkracht en intern begeleider samen met u in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat we een medewerker van het Samenwerkingsverband hierbij uitnodigen of een andere deskundige. Ook u kunt iemand uit uw omgeving meenemen die betrokken is bij uw kind. 19

20 1 Evaluatie Groepsplan Leerkracht en IB 2 Smal Ondersteuningsteam Start Groeidocument Leerlingbespreking met ouders, IB en directie en mogelijk externe specialisten 3 IB organiseert ondersteuning aanbod basisondersteuning eigen school en/of extern aanbod Dienstencentrum. Uitvoering gedurende 1 jaar + evaluatie. IB + 4 Toevoeging schoolondersteuner of gezinsondersteuner Arrangeren van ondersteuning BOT (BreedOndersteuningsTeam) Arrangement in de Basisondersteuning Arrangement in de extra ondersteuning Arrangement op een andere basisschool Arrangement speciale lesplaats (sbo of so) 5 Aanvragen en afgifte Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) IB en coördinatieteam SWV PO Zaanstreek 6 Toelating S(B)O Bevoegd gezag S(B)O 20

21 3.16 Kwaliteitszorg We vinden het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs op de Pionier op niveau te houden. Daarom zijn we continu op zoek naar verbeterpunten en hanteren we binnen onze school een cyclische structuur. Beleid ontwikkelen betekent bij ons: doelen stellen, plannen maken, vertalen naar de praktijk, evalueren en bijstellen. Er wordt rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Het Schoolplan wordt elk jaar uitgewerkt naar een concreet Jaarplan. Gedurende het jaar zijn er momenten waarop het team onder schooltijd nascholing volgt. Het aantal verplichte lesuren van de leerlingen wordt hierdoor niet beïnvloed. Op 3 de Pinksterdag (Kritische Zelfevaluatie dag) evalueren we de uitgevoerde acties en krijgen we daarmee zicht op onderwerpen voor de volgende planperiode. Alle scholen van Zaan Primair scholengroep doorlopen dezelfde cyclus en nemen de gedeelde bovenschoolse doelen over in hun eigen schoolplannen. Met een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht over alles wat er binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder ogen en kan daardoor planmatig werken aan verbeteringen. Er wordt eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers afgenomen Resultaten Wat wij naast de opbrengstgerichte cijfermatige resultaten zeer belangrijk vinden, is de zorg voor een goede aansluiting op de vorm van vervolgonderwijs die bij de mogelijkheden van elk individuele leerling past. Een schooloverzicht van de toets resultaten vindt u in het Jaarverslag Uitstroom voortgezet onderwijs PrO OPDC VMBO-B met LWOO VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO HAVO/VWO VWO

22 4. De organisatie 4.1 Team Binnen het team van de school kennen we verschillende functies en taken. Directie De directeur is verantwoordelijk voor de leiding van de school. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en financiële beleid (binnen de bestuurlijke marges) en is ook aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Stafmedewerker administratie en beheer De stafmedewerker is verantwoordelijk voor de leerling administratie, de financiële administratie, de leerkrachtadministratie en alle beheerstaken zoals schoonmaak en onderhoud. Groepsleerkracht De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in hun groep. Heel belangrijk vinden we dat bewust gewerkt wordt aan een goede sfeer en een veilige omgeving. Verder is het een belangrijke taak te zorgen dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en dat elk kind de juiste zorg krijgt. Sommige leerkrachten werken parttime, waardoor u met meer leerkrachten te maken kunt krijgen. Ons streven is: niet meer dan twee leerkrachten per groep. Sommige leerkrachten zijn afgestudeerd en specialist in bepaalde vakken. Rekenspecialist De rekenspecialist ondersteunt de leerkrachten bij het verbeteren van het rekenonderwijs, het ontwikkelen van beleid en aanschaf van methoden en rekenmateriaal.. Taalspecialist De taalspecialist ondersteunt de leerkrachten bij het verbeteren van het taal/leesonderwijs, het ontwikkelen van beleid en aanschaf van moderne taal- en leesmethoden. Gedragsspecialist De gedragsspecialist zorgt voor deskundige, direct oproepbare ondersteuning en draagt tevens in preventieve zin bij aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen in school. Vakdocent gymnastiek De gymnastiek docent geeft gymnastieklessen aan de leerlingen in groep 3 t/m 8. Onderwijsassistent (VVE) De onderwijsassistent ondersteunt het onderwijs in de groepen 1, 2 en 3 in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Remedial teacher De remedial teacher (RT) verricht werkzaamheden met individuele of groepjes leerlingen. Werkzaamheden vinden zowel binnen als buiten de groep plaats. Alle aanmeldingen lopen via de interne begeleider. Conciërge De conciërge zorgt voor de huishoudelijke dienst, onderhoud en administratie. 22

23 Interne Begeleider De Interne Begeleider heeft als taak het opzetten en coördineren van de leerlingen(extra)ondersteuning in de school. De ene kant van zijn werk is een leidinggevende taak: het bewaken van procedures, de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van de extra ondersteuning en het nemen van initiatieven op deze terreinen. De andere kant is een ondersteunende taak: het begeleiden van leerkrachten bij het uitvoeren van de extra ondersteuningsactiviteiten in de groep. De IB er doet pedagogisch-didactisch onderzoek, beheert de orthotheek, verzamelt de resultaten uit de groepen, is lid van het ondersteuningsteam en kwaliteitsteam en onderhoudt contacten met het speciaal basisonderwijs en diverse instanties. Pedagogisch medewerker De pedagogische medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van onze leerlingen op de naschoolse opvang. Peuterleidster De Peuterspeelzaalleidster is verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van peuters tot 4 jaar. Schoolmaatschappelijk werker De schoolmaatschappelijk werker geeft adviezen aan de leerkracht en aan ouders over de aanpak van bepaalde problemen. De schoolmaatschappelijk werker is bovenschools ingezet en op afroep inzetbaar. ICT De leerkrachten worden door een deskundige ondersteund bij het ontwikkelen van onderwijs met computers, internet en digiborden. Vertrouwenspersoon We zijn blij dat we als school mogen constateren dat ouders met vragen en problemen vaak snel naar ons toekomen. Dat moet u ook zeker blijven doen. Wij zijn van mening dat we met elkaar altijd wel tot een goed antwoord of een goede oplossing bij problemen kunnen komen. Het is de laatste jaren gelukkig niet voorgekomen, maar het kan natuurlijk gebeuren dat er een klacht of probleem is, waarmee u voor uw gevoel niet bij de leerkracht of de directie terecht kunt. Voor dergelijke gevallen is er een contactpersoon cq. vertrouwenspersoon op onze school aanwezig. Dat is onze interne begeleider Jos Blekemolen. De vertrouwenspersoon kan u behulpzaam zijn bij de verdere procedure in een zaak en kan u, indien nodig, verwijzen naar de juiste instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. Meester Jos is op dinsdag, woensdag en donderdag op school. adres: 23

24 4.2 Samenstelling team Breed Kind Centrum Pionier/FreeKids Groep 1/2 A juf Christine maandag, dinsdag en woensdag om de week juf Anne-José woensdag om de week, donderdag en vrijdag Groep 1/2 B juf Havva maandag, dinsdag en woensdag om de week juf Maaike woensdag om de week, donderdag en vrijdag Groep 1/2 C juf Marloes hele week Schakelklas 2/3 juf Meghteld maandag en dinsdag Groep 3 juf Manon hele week Groep 4 juf Lottie hele week Groep 5 juf Yvonne maandag en dinsdag juf Leonie woensdag, donderdag en vrijdag Groep 6 juf Mariska hele week Groep 7 juf Hella hele week, bapo vrijdag om de week Groep 8 juf Cisca maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Els juf Anne-José juf Marloes woensdag VVE coördinator Webmaster Basisschoolnet Webmaster Pionier juf Cisca website Taalspecialist juf Manon Rekenspecialist juf Cisca Interne begeleiding en meester Jos dinsdag, woensdag en coördinatie ondersteuning donderdag 1-8 Vertrouwenspersoon meester Jos Interne begeleiding 1-2 juf Yvonne woensdag Interne begeleiding 3-8 meester Ben donderdag VVE ondersteuning juf Ellen donderdag en vrijdag Remedial teaching 1/2-4 juf Habibe maandag en donderdag Remedial teaching juf Els dinsdag en vrijdag Levelgroep juf Els dinsdag Gymnastiek meester Herman dinsdag en vrijdag Pionier Breed coördinator Saskia Smit Buitenschoolse opvang juf Linda Peuteropvang Ouder-buurt kamer Administratie juf Irma hele week Conciërge juf Ine maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie juf Tonnie hele week, vrijdag in principe thuiswerkdag 24

25 Het onderwijsteam bestaat schooljaar uit 22 personen. Functie Aantal Specialisme Formatie eenheden Leerkracht 17 IB : 3 Gymnastiek : 1 Directie : 1 Onderwijs Ondersteunend Personeel 5 OA : 3 Adm. : 1 Conciërge : Totaal Leeftijdsopbouw jaar jaar jaar jaar Organigram Directie Specialistenteam: Taalspecialist Rekenspecialist Gedragsspecialist IB-er MR: Ouders Personeelsleden Kwaliteitsteam rekenen Kwaliteitsteam taal/lezen Kwaliteitsteam gedrag Kwaliteitsteam VVE/schakelklas Werkgroepen Administratie Concierge Teambijeenkomst In de algemene teamvergadering overlegt en besluit het gehele team over onderwijskundige, organisatorische en praktische zaken. De voorbereiding gebeurt in het Specialistenoverleg en de overleggen van de kwaliteitsteams. Kwaliteitsteams Ieder KWT maakt een jaarplan waarin ontwikkelingsdoelen worden gesteld. Deze doelen staan in het Jaarplan. Onze kwaliteitsteams worden geleid door een specialist. Werkgroepen 25

26 Voor de activiteiten binnen en buiten de school zoals een festiviteit of project hebben wij taakgroepen. Deze zijn gedurende een schooljaar van tijdelijke aard. In sommige taakgroepen zijn ouders en/of leerlingen (Schooltuinen) vertegenwoordigd. Studiedagen Gedurende ieder schooljaar worden er studiebijeenkomsten voor het gehele team gepland. Tijdens dit soort bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde op het gebied van schoolof persoonlijke ontwikkeling. Dergelijke bijeenkomsten kunnen op een woensdagmiddag plaatsvinden, maar ook onder schooltijd. In het laatste geval zijn de kinderen vrij. Wanneer deze lesvrije dagen zijn, wordt nog voor aanvang van de zomervakantie aan de ouders meegedeeld en staan in deze gids. Ook de komende jaren zal er op verschillende zowel onderwijsinhoudelijk als praktisch/ organisatorische gebieden nascholing gevolgd worden. Een overzicht van de doelen voor schooljaar kunt u lezen in ons Jaarplan Daarnaast zijn er voor de directieleden van Zaan Primair diverse studiedagen gericht op management en kwaliteitsverbetering. Meerdere leerkrachten voor de groep Onder een leerkracht voor de groep wordt verstaan: een persoon die structureel ten minste één dagdeel per week in die groep lesgeeft. Door factoren als deeltijdarbeid, compensatieverlof, nieuwe onderwijsconcepten, leraren in opleiding en coördinatoren is het fenomeen meer leerkrachten voor een groep een onomkeerbaar gegeven. Er kan in bepaalde gevallen sprake zijn van twee, drie of zelfs meer leerkrachten voor een groep. Daarnaast kunnen er nog andere gezichten voor de groep verschijnen, zoals bijvoorbeeld een vakleerkracht muziek, handvaardigheid of gymnastiek. De directie van de school draagt mede zorg voor een goede communicatie tussen de leerkrachten die samen voor de groep staan. De pedagogische en de didactische afstemming dienen, los van de persoonlijke klankkleur en stijl, zo optimaal mogelijk te zijn. Het gegeven meer leerkrachten voor een groep is zorgvuldig geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Mocht u desondanks toch op problemen stuiten die hiermee te maken hebben, neemt u dan contact op met de directie. Stages Het is mogelijk dat uw kind te maken krijgt met een student van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO), de beroepsopleiding voor leerkrachten. Om het vak van leerkracht onder de knie te krijgen, moet zo n student ook praktijkervaring opdoen. Dit gebeurt onder begeleiding van de groepsleerkracht en een docent van de PABO of een stagebegeleider vanuit de school. Naarmate studenten verder zijn met hun opleiding, worden ze ook meer betrokken bij de overige teamtaken. Studenten die bijna afgestudeerd zijn, moeten nog een LIO-stage volgen (Leraar In Opleiding). Deze studenten verzorgen gedurende een aantal maanden zo zelfstandig mogelijk het onderwijs in een groep, meestal twee dagen per week. De groepsleerkracht is niet altijd in de groep, maar wel op school aanwezig. Hij of zij houdt de eindverantwoordelijkheid voor de groep. Door het bieden van deze stage mogelijkheden hopen wij samen met de PABO goede, nieuwe leerkrachten voor de toekomst op te leiden. Daarnaast hebben we regelmatig in meerdere groepen SPW (sociaal pedagogisch werk) stagiair(e)s. Zij worden opgeleid voor klassen- of onderwijsassistent. 26

27 Deskundigen Soms zullen deskundigen (bv. schoolarts) de school bezoeken. Na medisch onderzoek van de kinderen zal de schoolarts de resultaten daarvan met de betreffende leerkracht willen bespreken. Indien de ontwikkeling van een kind niet volgens de verwachting verloopt, dan zal de hulp van een psycholoog of orthopedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst (SBD) worden ingeroepen om de situatie met ons te bespreken en te helpen een plan van aanpak te maken. Ook kunnen wij in voorkomende gevallen een beroep doen op collegiale ondersteuning vanuit de school voor speciaal basisonderwijs, behorende bij ons Samenwerkingsverband en/of specialisten vanuit ons Expertise Centrum. U kunt hierbij denken aan een schoolondersteuner, psycholoog of coach. Afwezigheid/ziekte van teamleden De openbare scholen in Zaanstad hebben gelijkluidende afspraken over het omgaan met het tekort aan invallers in geval van ziekte en/of afwezigheid van een leerkracht. Het spreekt voor zich dat we alle moeite doen om de kinderen niet naar huis te sturen, maar soms kan het helaas niet anders. ALS DAN../OF OPMERKINGEN we tijdig, bijvoorbeeld de dag ervoor, weten dat een leerkracht ziek is, een leerkracht ziek is en niemand binnen school kan de groep overnemen, vragen we een collega om extra te werken / in te vallen. Dit is vaak niet mogelijk of u ontvangt een bericht via Basisschoolnet met morgen vrij wordt u via Basisschoolnet benaderd of gebeld om uw kind thuis te houden of gaan de kinderen naar huis met een briefje. Van elk kind weet de school of hij/zij naar huis kan. In geval van twijfel blijft het kind op school. Parttime-collega s kozen bewust om minder te werken en kunnen dus niet zomaar op een andere dag werken. Directeur en ib er kunnen zelden een groep overnemen i.v.m. afspraken en vergaderingen. Alle ouders vullen aan het begin van het schooljaar formulieren in over opvangmogelijkheden thuis. U wordt altijd gebeld, benaderd via Basisschoolnet of uw kind krijgt een briefje mee. er langere tijd geen invaller is, gaan de groepen om de beurt naar huis U ontvangt hiervan altijd bericht. 27

28 4.4 Groepsformatie augustus 14 Groep Aantal leerlingen 1/2 A 20 1/2 B 18 1/2 C 22 Schakelklas Groepssamenstelling De school kent de volgende groepsindeling: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De groepen 1/2, waarvan we er drie hebben, zijn kleutergroepen. We hebben bewust gekozen deze jaargroepen bij elkaar te doen. Kleuters gaan vanaf het moment dat zij vier jaar worden naar school. Dat betekent dat het hele schooljaar door, nieuwe kleuters in de groep opgenomen worden. De groepssamenstelling wisselt het hele jaar door en dan is het goed om de oudere kleuters bij het functioneren van de groep in te schakelen. Zij zijn vaak stukken zelfstandiger, kennen de regels, weten hoe alles werkt en kunnen natuurlijk heel goed jongere kinderen helpen. Vanaf groep drie hanteren we jaargroepen. Daar wij een redelijk kleine school zijn en bij de groepssamenstelling afhankelijk zijn van het aantal leerlingen, kan het soms nodig zijn om een combinatiegroep (samenvoegen van 2 leerjaren en/of halveren van een leerjaar) te formeren of bij een plotselinge toeloop van leerlingen in een bepaald leerjaar, een herverdeling te maken. Bij het samenstellen van een combinatiegroep en/of herverdelen van groepen hanteren wij voor zover mogelijk bepaalde afspraken. Er zullen nl.altijd ouders zijn die niet tevreden zijn met de plaatsing van hun kind in een bepaalde groep. Het is goed wanneer je als team kunt aangeven hoe de procedure verloopt. Per groep een evenwichtige verdeling jongens / meisjes. Per groep een zo eerlijk mogelijke verdeling van kinderen met een handelingsplan. Kinderen die onverenigbaar zijn van karakter niet bij elkaar plaatsen. Een evenwichtige verdeling van het aantal kinderen dat tot zelfstandig werken in staat is. Kinderen die een positieve invloed op elkaar hebben bij elkaar plaatsen. Broertjes en zusjes bij voorkeur niet in dezelfde groep (afhankelijke van leeftijd en aantal leerjaren) Rekening houden met de onderlinge sociale contacten. Rekening houden met de specifieke kwaliteiten en de individuele draagkracht van leerkrachten. Rekening houden met de wisselwerking leerkracht/leerling. Argumenten van ouders/verzorgers 28

29 En De definitieve indeling van de kinderen in groepen is de verantwoordelijkheid van de school en niet van de ouders. De huidige leerkracht geeft aan waar het kind naar toe zou moeten gaan. Vooraf worden geen uitspraken over de plaatsing gedaan. Onevenredige belasting van leerkrachten wordt in het taakbeleid gecompenseerd. En Inventarisatie overwegingen binnen de teamgeleding Opstellen concept voorstel door leerkracht Bespreking binnen het team, plenair Overleg leerkracht met de Interne Begeleider over verschilpunten Besluitvorming door directie na overleg met Interne Begeleider Presentatie resultaat aan het team, plenair Ouders per brief en/of ouderavond inlichten Als ouders nog toelichting op, of overleg over de besluitvorming willen, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij de leerkracht. Er volgt dan een gesprek tussen ouders, leerkracht en coördinator. Als uiteindelijk de ouders zich niet neer kunnen leggen bij het besluit van de directeur kunnen zij verder handelen volgens de klachtenprocedure 4.6 Schakelklas Wat is een schakelklas en voor welke leerlingen is hij bedoeld? In een schakelklas bieden wij leerlingen met een taalachterstand de mogelijkheid gedurende een heel schooljaar extra taalonderwijs te krijgen. Het gaat om kinderen van wie verwacht mag worden dat zij in een schooljaar zodanige vorderingen maken op taalgebied dat zij daarna in staat zijn met succes het reguliere onderwijs te vervolgen. In de schakelklas wordt kinderen de mogelijkheid gegeven om het bij hun leeftijd passend taalniveau te bereiken. Schakelklassen zijn bestemd voor taalzwakke leerlingen die aantoonbaar onder hun eigen cognitief niveau presteren omdat zij een taalachterstand hebben. Zij kunnen gedurende een periode intensief taalonderwijs in de schakelklas volgen. Hoeveel uur krijgen de leerlingen apart onderwijs in de schakelklas? Op de Pionier blijven leerlingen gedurende een heel schooljaar voor minimaal 8 uur per week in de schakelklas. Op maandag en dinsdag verblijft uw kind in de schakelklas, woensdag, donderdag en vrijdag zit uw kind in de eigen reguliere kleutergroep. Doelgroep. Op de pionier is gekozen voor de leerlingen van de groepen 2. Wij leggen het accent bij de kinderen uit deze groepen. Door zo vroeg mogelijk extra aandacht te schenken aan de taalachterstand, in de voor kinderen nog taalgevoelige periode, proberen we de achterstand zoveel mogelijk weg te werken of te beperken. De schakelklas is een vorm van zorg waar we kinderen een extra stimulans bieden. Hierdoor hopen wij dat zij in hun leeftijdsgroep kunnen blijven functioneren. Selectie van leerlingen. Voordat leerlingen worden toegelaten tot de schakelklas wordt vastgesteld of zij voldoen aan de criteria. De volgende gegevens worden gebruikt om de leerlingen te selecteren: toets gegevens taal, gegevens rekenen, motivatie van de leerling, advies van de leerkracht en advies van de intern begeleider. Mocht een leerling hieraan voldoen dan wordt contact opgenomen met de ouders. Ouder(s) en of verzorger(s), wiens kind in aanmerking komt voor 29

30 de schakelklas, wordt gevraagd toestemming te geven voor plaatsing van de leerling in de schakelklas. 4.7 Plusklas Wat is een plusklas? Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Vaak zijn het eenlingen in een groep. Kinderen die onderpresteren, omdat zij niet willen opvallen. Die vaak ongelukkig zijn, omdat zij niet herkend of erkend worden. Die vreemd gedrag gaan vertonen, omdat zij zich vervelen. Elke leerkracht kent dergelijke kinderen. Er zijn diverse mogelijkheden om hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben, om alles uit ze te halen wat er in zit, om deze kinderen gelukkiger te maken. Bij Zaan Primair zijn hiervoor Plusklassen in het leven geroepen. Plusklassen Zaan Primair Naar aanleiding van de opgedane ervaringen op een van de scholen van Zaan Primair is besloten op meerdere plaatsen/ locaties een Plusklas-aanbod te realiseren. Eén ochtend per week gaan hoogbegaafde kinderen naar deze Plusklas. Daar komen zij bij elkaar met gelijkgestemden en krijgen zij de uitdaging die zij nodig hebben. Dit alles onder leiding van een daartoe opgeleide leerkracht. Werken met de kinderen in de Plusklas Het werken in de Plusklas begint met het op hoog peil brengen van de motivatie van de kinderen. De manier van leren zal een open manier zijn, waarbij veel ruimte is voor creatief denken. Activiteiten: filosoferen werken aan sociale vaardigheden proefjes en technische opdrachten uitvoeren leren opnieuw te leren andere taal leren, sterrenkunde, wiskunde, etc. verwerkingen kunnen bestaan uit: film maken, PowerPoint, werkstuk, enz. waar nodig zullen gastdocenten uitgenodigd worden. De Plusklassen van Zaan Primair richten zich op de leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. In een later stadium kan daar een uitbreiding op plaatsvinden. Op basis van toets gegevens vanuit het Leerling Volg Systeem, diverse overlegmomenten en een screening volgens gestelde criteria worden leerlingen aangemeld voor een IQ test en mogelijke plaatsing in een Plusklas. De kosten voor dit traject worden gedragen door de school en bedragen per kind 500,-. Vanuit de testresultaten worden de betreffende leerlingen wel of niet toegelaten tot een Plusklas. Deze kinderen zullen 1 dagdeel per week op deze plek onderwijs krijgen. De andere momenten zijn ze gewoon in de eigen school en groep. Momenteel zijn er op 10 locaties binnen ons bestuur Plusklassen. Op de Pionier start m.i.v. schooljaar de Plusklas 7/8. De leerlingen zitten op de maandagochtend in het computerlokaal. 30

31 4.8 Verrijkingsgroep Afgelopen schooljaar zijn wij op de Pionier een interne pilot gestart de verrijkingsgroep. Komend schooljaar nemen wij dit onderdeel op in ons Jaarplan en gaan wij met de ervaringen van afgelopen jaar een protocol maken over toelating en inhoud. Leerlingen vanaf groep 5 gaan eenmaal per week over verschillende onderwerpen praten en/of werken, filosoferen, ontdekken en leren. De leerlingen worden voorgedragen door de groepsleerkracht en het streven is om 3 groepjes van ongeveer 5 leerlingen gedurende een bepaalde periode een aantal projecten aan te bieden die hun vermogens in de breedste zin van het woord aanspreken. De verrijkingsgroep wordt begeleid door juf Els en vindt op de donderdag plaats. U hoort via de leerkracht of uw kind meedoet en wanneer. 4.9 Meer- en hoogbegaafde leerlingen Het protocol meer- en hoogbegaafdheid staat op onze website Schooltijden Alle kinderen op De Pionier komen gelijk naar school en gaan gelijktijdig uit. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur Woensdag uur uur De deur gaat open om uur. Continurooster Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag draaien wij een continurooster tot uur. Alle kinderen eten tussen de middag samen met de leerkrachten op school. Het lunchen en pauzeren vindt plaats tussen uur en uur (afhankelijk van de groep). Bij slecht weer blijven de leerlingen in de groep. Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee. Dit wordt koel gehouden in de daarvoor bestemde koelkasten. Op woensdag gaat de school om uur uit en lunchen de kinderen thuis Pionier Breed Met ingang van het schooljaar is basisschool de Pionier begonnen met het aanbieden van zogenoemde naschoolse activiteiten. Dit is een groot succes geworden en is sindsdien een vast onderdeel van ons aanbod geworden. Sommige activiteiten zullen in samen werking met leerkrachten en/of ouders worden aangeboden. Andere activiteiten zullen wij met andere aanbieders (vaak buurtgericht) gaan organiseren. Onderdelen als muziek instrumenten leren spelen, korfballen en yoga zullen weer aangeboden gaan worden. Wij proberen d.m.v. subsidiegelden de kosten voor de verschillende activiteiten zo laag mogelijk te houden. 31

32 4.12 Vakanties + vrije dagen schooljaar Herfstvakantie 11 t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 20 dec. 14 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 21 febr. t/m 1 maart 2015 Pasen 3 t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 2 t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 t/m 17 mei 2015 Pinksteren 23 t/m 26 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 Vrije dagen i.v.m. teamstudiedagen en roosteraanpassingen: Donderdag 2 oktober Woensdag 19 november Vrijdag 5 december Vrijdag 19 december Vrijdag 30 januari Donderdag 2 april Dinsdag 26 mei Zaan Primair Ontmoetingsdag Teamstudiedag Alle leerlingen vanaf uur vrij Alle leerlingen vanaf uur vrij Teamstudiedag Teamstudiedag Teamstudiedag 4.13 Leerplicht Elk kind heeft recht op onderwijs. We noemen dat leerplicht. Een kind is leerplichtig als het vijf jaar oud is. In Nederland gaan verreweg de meeste vierjarigen al naar school. Dat is een goede zaak. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Het aanmelden echter kunt u veel beter eerder doen. Informatie over verlof buiten de schoolvakanties Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 per 1 augustus 1994 is er het een en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet meer mogelijk. Hieronder vindt u alle informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het met een genomen beslissing niet eens bent. Vakantieverlof Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste 10 schooldagen, door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie (art. 11 f.). Indien van toepassing, moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat: de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de schoolleiding moet worden ingediend, de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan, de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen. Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster is terug te vinden op 32

33 de website van de school en bij de gemeente. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken. Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden Door de aparte bepaling over vakantie zal de toepassing van de andere gewichtige omstandigheden (art. 11 g.) tot een gering aantal gevallen worden teruggebracht. Het gaat in beginsel om externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige of zijn ouders gelegen omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan: een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; verhuizing (ten hoogste 1 dag); bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende); ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de schoolleiding); overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3 e of 4e graad (ten hoogste 1 dag); het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum, het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag) of de viering van een lustrum van (over) grootouders boven de 65 jaar (1 dag); voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, die niet onder het vakantieverlof vallen Géén redenen voor verlof: familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. een ziek familielid woonachtig in een ander land Een aanvraag voor verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur acht weken van tevoren of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, schriftelijk bij de schoolleiding worden ingeleverd. Het maximum aantal dagen dat de directeur mag verlenen bedraagt 10. Indien het gaat om meer dan 10 schooldagen dan is de leerplichtambtenaar van de woongemeente bevoegd om een beslissing te nemen. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. Tevens is er ruimte voor een eventuele werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de schoolleiding. Alle aanvragen worden naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaanstad gestuurd. Als de aanvraag,,andere gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders, art. 11 g.) meer dan tien schooldagen betreft, zal de leerplichtambtenaar zich door de schoolleiding laten informeren alvorens een beslissing te nemen. 33

34 Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is. Bezwaar en beroep Als u het met een genomen beslissing niet eens bent kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen). Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: naam en adres van de belanghebbende; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar; een volmacht, als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem, door een ander wordt ingediend. Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen. Ongeoorloofd verzuim. Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces verbaal kan opmaken. Dit kan dan leiden tot een boete. Regelmatig te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verlof. Ziek- en afwezigheidsmelding Als uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter of iets dergelijks niet op school komt, meldt u dit dan voor 8.30 uur bij de school. Alle verzuim wordt door de school geregistreerd. De school moet onacceptabel verzuim melden bij de ambtenaar Leerplichtzaken van de gemeente. Wanneer de kinderen om wat voor reden niet kunnen gymmen of zwemmen, dienen zij een briefje van de ouders/verzorgers mee te nemen. Vragen? Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Via de onderstaande link, kunt u alle informatie terugvinden. Op deze site zijn aanvraag formulieren ook te downloaden. Adressen van de leerplichtambtenaren van de gemeenten in de regio Zaanstreek/ Waterland. Gemeente Zaanstad Gemeente Wormerland Postbus 2000 Postbus GA Zaandam 1530 AA Wormer T: T: F: F:

35 4.14 Onderwijstijd Groep 1/ Zintuiglijke en lichamelijke oefening Zwemonderwijs Arbeid naar keuze 385 Taal Lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Engelse taal Aardrijkskunde en geestelijke stromingen Geschiedenis en Maatschappelijke Verhoudingen Natuurkennis en Bevordering van Gezond Gedrag Actief Burgerschap en sociale integratie Wereldoriëntatie Sociaal-emotionele vorming (SEO) Sociale redzaamheid w.o. verkeer Bevordering van het taalgebruik Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging Dansante en dramatische vorming Zelfstandig werken Pauze Totaal per week (1460 min.) Totalen per groep in minuten

36 4.15 Uren verantwoording 36

SCHOOLGIDS 2015-2016. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2015-2016. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2015-2016 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 6 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 7 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal Parnassys

Handleiding ouderportaal Parnassys Handleiding ouderportaal Parnassys Inleiding Als team van de Sint Jozefbasisschool vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust gekeken

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. obs De Pionier. Kerkstraat 52 1521JP Wormerveer www.depionier.nl info@depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS. obs De Pionier. Kerkstraat 52 1521JP Wormerveer www.depionier.nl info@depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS obs De Pionier Kerkstraat 52 1521JP Wormerveer www.depionier.nl info@depionier.nl 075-6283845 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in deze schoolgids... 4 - In deze schoolgids proberen wij u in ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs?

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs Wat merk ik daarvan in de groep op school Wat merkt mijn kind daarvan Ehm... Wat is dat Passend Onderwijs SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er wordt

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met :

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met : Beste ouder(s)/ verzorger(s), Als team van de Willibrordschool vinden we openheid naar en communicatie met ouders belangrijk. We hopen u met deze handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal van ons

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Alie Zwaagstra

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Alie Zwaagstra -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 5 2017-2018 Alie Zwaagstra alie.zwaagstra@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera Kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie