Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)"

Transcriptie

1 Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel /364

2 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik van 40% zab-granulaat in ZAB) I D C (biblitheek en dcumentatie) ' Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 26Ü0 GA DELFT Tel /364 Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbuwkunde Delft, ktber 2000

3 Publicatienummer W-DWW Titel en subtitel Dem-vak A3 (In plant hergebruik van 40% zab-granulaat in ZAB) Auteur(s) R.R Seferina pdrachtgever Rijkswaterstaat Hfdkantr van de Waterstaat Pstbus EX DEN HAAG Verantwrdelijkheid rapprtage Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbuwkunde Van der Burghweg Pstbus GA Delft Prjectleider J. van der Kij Dit rapprt is tt stand gekmen met medewerking van : H. van den Tp Directie st-nederland Datum publicatie ktber 2000 Samenvatting Ten einde de ervaring met hergebruik van hge percentages zabgranulaat, pgedaan drmiddel van prefvakken, te vergrten en een betere vertaling te kunnen maken naar de dagelijkse praktijksituatie, is dit Demnstratie(Dem)-vak p de A30 aangelegd. Het vak bestaande uit een aantal wegdelen p de rechterrijstrk van de linker- en rechterbaan, is van 25 t/m 29 ktber 999 in het beheersgebied van Directie st-nederland, dr de aannemer Bruil Ede aangelegd. Het uitgangspunt bij de aanleg van dit vak was m met het zabgranulaat een gerecycled zab te maken met 30 a 50% zabgranulaat, waarvan de functinele eigenschappen minimaal gelijkwaardig mesten zijn aan die van de standaard zab 0/6. Ten einde dit te kunnen realiseren is met het aangeleverde granulaat een haalbaarheidsnderzek uitgeverd, waarbij naast standaard eigenschappen als de hlle ruimte, samenstelling en de eigenschappen van het teruggewnnen bitumen, k eigenschappen als afdruipgeveligheid, cantabr-sterkte en de (retained) splijtsterkte zijn nderzcht. p basis van de gunstige resultaten van dit nderzek en van het vrnderzek is men vergegaan tt de aanleg van het Dem-vak: Een nieuw aspect bij dit werk is dat het granulaat ten beheve van de beheersing van de kwaliteit in twee fracties is gesplitst ftewel is afgezeefd. Waarbij pgemerkt dient te wrden dat gelet p de prductieresultaten de effectiviteit van deze methde gering is gebleken. Na aanleg van het vak zijn diverse metingen verricht ten einde de initiële waarden van de functinele eigenschappen van het vak in kaart te brengen. De resultaten van deze metingen bleken in de lijn te liggen met waarden die k bij nieuwe standaard zab wrden gevnden. Een belangrijk resultaat is het met de Remer gemeten rlgeluidniveau. Metingen hebben uitgewezen dat de geluidemissie van de Dem-vakken bven de 90dB(A) ligt en hger is dan verwacht. pmerkelijk is dat dit k vr het referentievak geldt. m de ervaringen die bij dit Dem-vak zijn pgedaan vr de geïnteresseerden tegankelijk te maken, is het prcesverlp in dit rapprt vastgelegd. Daarnaast wrdt p grnd van visies en stellingen van de direct betrkken partijen, een uitspraak gedaan ver de haalbaarheid ten aanzien van een verhging van het hergebruikpercentage in zab tt minimaal 40%.

4 Dit werkdcument wrdt uitgegeven m geïnteresseerden de gelegenheid te bieden m de vrtgang van het desbetreffend nderzek kennis te nemen. Benadrukt wrdt dat de gezichtspunten in dit werkdcument niet ndzakelijk vereen beheven te kmen met de fficiële gezichtspunten f het beleid van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Met de in dit werkdcument gegeven infrmatie dient derhalve met de ndige vrzichtigheid te wrden mgegaan, aangezien de hierin vermelde cnclusies in de lp van verder nderzek f anderszins mgelijk herzien dienen te wrden. Het Rijk sluit iedere aansprakelijkheid uit vr schade die het gebruik van de in dit werkdcument pgenmen gegevens mcht vrtvleien.

5 Inhudspgave inleiding 7 2 ntwerp en realisatie van het mengsel 9 2. Asfaltgranulaat Vrtrajectnderzek Prductie Uitvering 74 3 Resultaten Prductiecntrle Verwerking van het asfalt Remvertraging en Strefheidsmetingen Celuidsmetingen Nazrgprgramma 23 4 Cnclusie 25 5 Visies en Stellingen 27 Bijlage verzicht van de resultaten van de serie prefstukken 2 verzicht samenstelling zab-granulaat 3 verzicht prductieresultaten 4 verzicht brkernen nderzek 5 verzicht gegevens rijksweg A30 6 Resultaten rlgeluidmetingen

6 Inleiding Het steeds grter wrdende wegenareaal dat met zab is bedekt, brengt met zich mee dat vanwege nderhudswerkzaamheden zabgranulaat in tenemende mate beschikbaar kmt. Een nderzek dr de DWW naar de mgelijkheden m dit type granulaat te hergebruiken heeft in 998 geresulteerd in het rapprt 'Hergebruik ZAB Dat gaat Z!!' []. De resultaten van de vele experimenten met mengsels p prefvakniveau die in dat nderzek zijn uitgeverd hebben uitgewezen dat een grt aantal van deze experimentele mengsels -en gebruikte technieken- geschikt waren m p grtere schaal te wrden tegepast. Een van de aanbevelingen die in het rapprt Hergebruik ZAB werd gedaan, was m bepaalde tepassingen geleidelijk in te veren middels de aanleg van demnstratievakken. De gedachte bij de aanleg van deze Dem-vakken is dat de alledaagse praktijksituatie zveel mgelijk wrdt nagebtst en dat bij de invering van nieuwe mengsels aan pdrachtgevers en pdrachtnemers c.q. asfaltprducenten de kans wrdt gebden m p een werk van nrmale peratinele mvang, kennis en ervaring p te den. Bij dit A30 prject is gezien de mvang van het vak gekzen vr een pzet, waardr de aanleg van het vak ver meerdere prduktiedagen f nachten mest wrden gerealiseerd en waarbij tijdens de uitvering de relevante aspecten uit de vigerende RAW regelgeving van kracht zuden zijn. Een geschikte lcatie vr de realisatie van een Dem-vak werd dr Directie st Nederland aangebden. p de A30, gelegen in het beheersgebied van de DAS Planken Wambuis en de DAS Apeldrn, is in ktber 999 in ttaal 5,4 km (ca m2) wegppervlak geasfalteerd met een zab 0/6 met 40% zab-granulaat (bestek N-742). Vr de prductie van deze zab is een chargemènger met paralleltrmmel gebruikt. Deze installatie beschikte ver twee kude ladders fwel twee pverbanden vr het transprt van het granulaat naar de paralleltrmmel. De uitvering van het werk is cnfrm de eisen in de Standaard RAW '95 verlpen en lag in handen van de aannemer Bruil Ede BV uit Ede. Het directe tezicht is uitgeverd dr de dienstkring. Gelet p de delstelling van het vak heeft de DWW bij de realisatie, anders dan wat bij een prefvak gebruikelijk is, gekzen vr een afstandelijke participatie danwei begeleiding van dit demnstratievak. Naast het demnstratievak is tevens ter wille van vergelijkingsmateriaal een referentievak aangelegd. Dit referentievak bestaat uit een standaard zab 0/6. Bij de aanleg van het Dem-vak A30 is vrtbrdurend p de resultaten en cnclusies uit [], uitgebreid lab-nderzek gedaan m een kwalitatief ged mengsel te kunnen ntwerpen en prduceren. Daarbij is extra aandacht besteed aan enkele prductie- en verwerkingsaspecten. In het vrtraject is aandacht besteed aan de vlgende punten fwel nzekerheden: Het mengselntwerp en de te kiezen testmethden in het haalbaarheidsnderzek. In tegenstelling tt een standaard zab recept bestaat vr dit mengsel geen definitief mengselreceptuur. m risic's - m.b.t. tt de levensduur van nieuwe zab mengsels met hergebruik - te beperken, wrdt t.a.v. het eisenpakket uit de RAW Bepalingen tevens aanvullende eisen gesteld. Bij de prductie is extra aandacht besteed aan: De hmgeniteit van het zab-granulaat tijdens prductie; De warmtehuishuding in de paralleltrmmel. Tijdens de verwerking is (k) aandacht besteed aan: ntmenging en afdruipingseffecten; De verwerkingsaspecten. De bevindingen met betrekking tt deze aspecten kmen in deze rapprtage aan de rde.

7 In hfdstuk 2 wrdt ingegaan p de aspecten die bij de lab-nderzeken zijn nderzcht en van belang zijn geweest bij de uitvering van het nderzek. In hfdstuk 3 kmen de resultaten van.a. de diverse metingen van de functinele eigenschappen aan de rde. Vervlgens wrden in hfdstuk 4 p basis van de resultaten, cnclusies getrkken ten aanzien van een vrlpige advies m.b.t. partiële regeneratie van rnd f bven de 40% zab-granulaat. Tensltte wrden in hfdstuk 5 dr alle drie partijen met betrekking tt het tekmstperspectief uitspraken gedaan ver het regenereren van hge percentages zab-granulaat in zab.

8 2 ntwerp en realisatie van het mengsel 2. Asfaltgranulaat Bij het gebruik van zab-granulaat wrdt gezien het specifieke karakter van het granuiaat in [] gepleit vr separate pslag van dit granuiaat, ten einde deze hgwaardig te kunnen hergebruiken. Dr tijdelijke aparte pslag is er de mgelijkheid m de eigenschappen (als krrelvrm en samenstelling) van het granuiaat vraf uitgebreid te nderzeken. Bij dit prject is de gefreesde zab gezien zijn tepassing dan k apart pgeslagen en uitgebreid nderzcht (zie par. 2.3). Wanneer in het algemeen vr een beperkt f uitgebreid vrnderzek (granuiaat nderzek) met wrden gekzen is.a. sterk afhankelijk van de situatie. De verwachting is dat indien het gefreesde zab-granulaat direct gerecycled met wrden, dit (navenant) een beperking plevert van het recyclebare percentage. Daar vr deze mengsels ng geen eenduidige mengselreceptuur bestaat, dient vraf een haalbaarheidsnderzek te wrden uitgeverd. Verndersteld wrdt dat beperkt vrnderzek bij recycling (f hergebruik) van hge percentages zab-granulaat (> 25%) niet mgelijk is znder dat aan kwaliteit wrdt ingeleverd. nderstaand een verzicht van de eigenschappen van het asfaltgranulaat dat bij de uitvering van dit vak, asfaltbestek N-742, is gebruikt. Het granuiaat was afkmstig van de A50 en had een leeftijd van 0 jaar. TabeM. Eigenschappen krrelverdeling p zeef C3.5 C22,4 C6 C,2 C8 -C5,6 2 mm 500 urn 80 pm 63 M m n) 0,4 2,3 54,4 7 8,2 87,5 9,3 93,9 gefreesde zabgranulaat Bitumengehalte Penetratie Dichtheid Nevenbestanddelen Krrelvrm (klasse) 3,7 % (m/m) 8 (x 0/ mm) , % kg/m3 (m/m) Het bvenstaande laat zien dat de penetratie van de bitumen uit het zab-granulaat bven de in [] aanbevlen minimale gemiddelde penetratie ligt. Het bitumengehalte van het granuiaat is relatief laag, als bedacht wrdt dat het een gehalte ver de gehele laagdikte betreft. De krrelverdeling van het granuiaat kmt vereen met de verdelingen die elders zijn gevnden. Desndanks is p basis van ervaring met vrgaande zab in zab prefvakken [] vrgesteld m tijdens het haalbaarheidsnderzek [2] en bij het vrnderzek (par. 2.2) met name rekening te huden met het bitumengehalte, de penetratie en de krrelverdeling van het granuiaat, daar de verwachting was dat zwel bij het vrnderzek als bij de bereiding, de hlle ruimte (HR) en de afdruipgeveligheid de kritieke aspecten zuden zijn. Uit vrgaande nderzeken [] naar de tepassing van zab-granulaat in zab, is k de essentie van een gede mnstername ten beheve van een representatief mnster van het granuiaat benadrukt, Gebleken is dat indien geen sprake is van een gede hmgene partij bij hergebruik van hge

9 percentages zab-granulaat (>25%), prblemen kunnen ntstaan ten aanzien van de uiteindelijke mengselkwaliteit en een cntinue prductie. Het hier gebruikte granulaat is niet prefndervindelijk getetst p milieutechnische aspecten. Wel is aan de hand van dcumentatie nagegaan f bij aanleg van de zab, milieubelastende middelen f mdificaties zijn gebruikt. Vlgens de registratie van de dienstkring zijn er geen aanwijzingen dat dergelijke middelen zijn gebruikt bij het mengselntwerp f prductie. Derhalve is labnderzek naar mgelijke milieubelastende eigenschappen van het granulaat achterwege gelaten. 2.2 Vrtrajectnderzek Het uitgangspunt bij het vrtrajectnderzek is geweest m een zab te maken met een z hg mgelijk hergebruik percentage (30 a 50%), met minimaal dezelfde eigenschappen en kwaliteit als een standaard zab. Mcht dit via de nrmale gang van zaken niet realiseerbaar blijken te zijn, dan behrden in dit geval de vlgende twee pties tt de mgelijkheden. Namelijk ) het verlagen van de fijne fractie in het mengsel drmiddel van afzeven f 2) dr het verlagen van het percentage granulaat. Een vrdeel bij het afzeven van de fijnste fractie -waarbij een deel van het fijne granulaat fractie wrdt weggelaten - is dat meerfabrieksvulstf (minimaal % extra) kan wrden gedseerd. Een tename van het percentage fabrieksvulstf met hydrxide in het mengsel bevrderd de kwaliteit van het zabmengsel, mdat de hechting tussen bitumen en aggregaat verbeterd wrdt. m vast te stellen f met dit granulaat een hg percentage hergebruik mgelijk was, is dr de aannemer een haalbaarheidstudie [2] uitgeverd. Centraal in dit haalbaarheidsnderzek stnd naast de realisatie van de HR, het afdruipgehalte en de tetsing p duurzaamheid p basis van de Cantabrpref en de (Retained) Splijtpref [4]. Met de inzet van deze laatste twee preven als tetsingscriteria kan een zekere maat vr de hechting tussen ud en nieuw bindmiddel en tussen bindmiddel en mineraal aggregaat wrden verkregen. De Cantabr wrdt uitgedrukt in matenaalverlies van een prefstuk. Met de Splijtpref wrdt de indirecte treksterkte van een prefstuk getetst en met de Retained-Splijt pref wrdt de invled van vcht p de hechting beprefd. Tabellen 2, 3 en 4 geven een verzicht van de resultaten van deze preven en de minimale eisen waaraan deze vrlpig meten vlden, (preven zijn ng experimenteel) pgemerkt met wrden dat vrafgaand aan dit nderzek, 7 mengsels met een bitumenpercentage van 4,5%, maar met variërend krrelverdeling en recyclepercentages zijn nderzcht alvrens het geschikte mengsel (met HR 20,9%) vr verder nderzek kn wrden vastgesteld. p grnd van met name de hlle ruimte en gezien de gunstige mate van afdruiping (%) [2] is gekzen vr een wat grvere zab mengsel dan de standaard 0/6. Bij het vervlg- fwel haalbaarheidsnderzek is de gradering van dit mengsel als referentie aangehuden. Uiteindelijk zijn er drie qua krrelverdeling identieke mengsels met afwijkende bitumenpercentages en elk met 40% zab-granulaat nderzcht. Hierbij is het percentage ud bitumen van,5% (0,40x3,7%) steeds verhgd met een bitumenpercentage van respectievelijk 3,0%, 3,2% en 3,5%. nderstaand een verzicht van de gekzen gradering uit de zeven mengsel, en van de drie nderzchte mengselsamenstellingen. Van elke samenstelling is een serie prefstukken nderzcht. Hiervan is ten beheve van de uitvering van de verschillende preven telkens een aantal prefstukken genmen en zijn gemiddelden bepaald. Deze series zijn als A, B en C aangeduid. Dit wil zeggen dat A, prefstuk nummer uit serie A betekent. Een vlledige verzicht van de series is in bijlage I terug te vinden. 0

10 pmerkelijk aan de eigenschappen is dat bij alle drie mengsels het verschil in teruggewnnen bitumen -0.5% bedraagt en dat ten pzichte van de ntwerp gradering het verschil in steen percentage p de zeven,2 en 8 van het referentiemengsel, redelijk grt is. Tabel 2. Samenstelling zab 0/6 met 40% zab-granulaat bij drie verschillende bitumen percentages Gekzen gradering gem. uit 4prst gem. uit 4prst gem. uit 4prst uit de 7 mengsels (uit de A serie) (uit de C serie) (uit de B serie) ntwerp bit % p zeef C22.4 C 6 C.2 C8 C 5,6 2 mm 500 urn 80 urn 63 urn < 63 urn 4,5 2,4 3,4 65,6 78, 86,0 95,5 4,5 4,5,5 23,2 57,9 73,7 86,0 90,9 93,2 94,9 5, 4,7,0 24,3 58,4 74,0 86, 90,7 92,7 94,7 5,3 5,0,2 23,4 58,3 72,7 84,9 90, 92,4 94,4 5,6 Referentie samenstelling (V) 4,7,0 24,3 58,4 74,0 86, 94,7 5,3 Bit.% (m/m) D mmpsd HR Penetratie 20,9 4,0 (-0,5% tv ntw) ,9 66 4,2 (-0,5% tv ntw) , ,5 (-0,5% tv ntw) , ,6 >h Het referentiemengsel [3] met 4,7% bitumen had een berekende pen van 70 x 0, mm met teveging van bitumen 80/00. Het maximaal tegestane gewichtsverlies bij de Cantabr (bij 300 mwentelingen) bedraagt < 30% vr het gemiddelde van het aantal beprefde prefstukken. Deze eis is dr de DWW p basis empirie vastgesteld []. Uit de A serie (mengsel met 4,5% bitumen) en de B serie (mengsel met 5,0% bitumen) zijn drie prefstukken nderzcht. Het nderzek is uitgeverd dr NPC [4]. Uit de resultaten blijkt dat het gemiddelde gewichtsverlies kleiner is dan 30% en dus aan de eis vldet. Bvendien blijkt uit deze resultaten dat een bitumenverschi! van 0,5% nauwelijks een verschil in massaverlies weergeeft. Tabel 3, Resultaten Cantabrpref van kernen uit de A en de B serie Kerncde Bruil A A2 A3 gem. stdev. Kernmassa [g] bij 0 mwent. 034,4 042,4 032,0 Kernmassa [g] bij 300 mwent. 830,2 797,5 730,6 Massaverlies [% m/m] 9,7 23,5 29,2 24, 4,8 B B2 B3 gem. stdev. 04,2 033,3 04,4 725,7 747,0 836,4 28,4 27,7 9,7 25,3 4,9

11 Vr de eis aan de indirecte splijtsterkte van zab wrden de splijtsterkte resultaten en de resultaten van de retained splijtsterkte aan elkaar gekppeld. De splijtsterkte wrdt bij 0 C uitgeverd en de retained bij f bij 30 C. Hier is de retained bij C uitgeverd. Als eis wrdt gesteld dat de retained splijtsterkte minimaal,8 MPa en dat de retained index (Rl) fwel GSp/cspretained minimaal 80% mag bedragen. k de splijtpreven zijn uitgeverd p kernen met respectievelijk 4,5% en 5,0% bitumen. De gemiddelde retained splijtsterkte en de gemiddelde indexwaarde vlden vr beide series aan de vrlpig gestelde eisen. Tabel 4. Splijt pref Kerncde Bruil A0 A A2 gem stdev. Kerndiameter [mm] 0,6 0,5 0,6 Kern hgte [mm] 64,2 64,7 64,4 Fmax [N] sp [Mpa] 2,2,9 2, 2, 0, B0 B B2 gem stdev. 0,6 0,7 0,2 65,4 64,4 64, ,7,7 2,0,8 0,2 Tabel 5. Retained Splijtpref Kerncde Bruil A3 A4 A5 gem. stdev. Kerndiameter [mm] 0,7 0,8 0,6 Kernhgte [mm] 65,6 64,7 65,0 Fmax [N] ,6 0,2 sp [Mpa],5,8,5,7 0,2 Retained Index [%] 8 B3 B4 B5 gem stdev. 0,6 0,8 0,5 62,5 64,8 65, , 0,2 2,3 2,,9 2, 0,2 7 pmerkelijk is dat de gemiddelde retained index - f wel de mate van achteruitgang van een prefstuk - van de B-serie bven de 00% is. 2

12 2.3 Prductie In paragraaf 2. en 2.2 is reeds verklaard waarm bij dit prject vr het pdelen c.q. afzeven van het zab-granulaat in twee fracties is gekzen. Dr beheersing en beperking van de heveelheid fijn materiaal, vergrt men de kans dat de gewenste hlle ruimte zal vlden aan de gestelde eis. De vraag is echter f dit in de tekmst een haalbare methde is m hge percentages zabgranulaat te recyclen. NB. p basis van recente ervaringen met hergebruik van zab-granulaat, wrdt verndersteld dat bij tepassing van lage percentages ( 20%) beperkt vrnderzek (met name naar de samenstelling van het granulaat) kan wrden verricht, daar deze heveelheid - minimaal 75% gecntrleerd nieuw materiaal - minder prblemen zu geven bij de temperatuurbeheersing tijdens de prductie en vr de uiteindelijke mengselkwaliteit. Hergebruikpercentages hger dan 20-25% vergen zals vermeld een uitgebreider nderzek naar de eigenschappen van de samenstelling van het granuiaat. Daar de hlle ruimte gekppeld is aan een maximaal haalbaar percentage grf aggregaat in het mengsel. Hetgeen bereikt kan wrden dr de heveelheid fijn materiaal in het nieuwe mengsel te beperken. Dientengevlge van de hlle ruimte en uit het gpunt van een geacht hg hergebruikpercentage, heeft de aannemer in verleg met de directie gekzen vr het afzeven van het zab-granulaat, waarbij het fijn- en grfmateriaal (>0mm) wrdt gescheiden. Het sec verhgen van het percentage grf granulaatmateriaal vertaalt zich niet alleen in een wat grvere mengsel en een daar aangepast bitumengehalte (i.v.m. afdruiping), maar levert k een prbleem p met betrekking tt de temperatuurhuishuding in de paralleltrmmel. Een te grt gehalte aan grf granulaat in deze trmmel bemeilijkt een cntinue prductieprces, drdat de gewenste temperatuur niet wrdt gerealiseerd. Hetgeen zich vervlgens vertaalt in nvldende mhulling en hechting van ud en nieuw bitumen. Dit temperatuurprbleem det zich vlgens de aannemer met name vr bij hergebruik van te kleine heveelheden granulaat en bij hergebruik van zab-granulaat met een hg percentage (>40%) grf materiaal. Beide situaties bemeilijken de temperatuurbeheersing in de paralleltrmmel. k in het kader van hergebruik van zab-granulaat in DAB [] is dit pgetreden. Bij de nderhavige prductie heeft dit verschijnsel zich niet vrgedaan. ndanks het gevaar vr de temperatuurbeheersing, is m aan de eisen van hlle ruimte te kunnen blijven vlden gekzen vr het afzeven van het granulaat. Dr het granulaat uit te zeven in een grve en een fijne fractie (het afzeven) is de dsering van het granulaat (gradering tbv de HR) tijdens de prductie beter cntrleerbaar, maar de temperatuurbeheersing in de paralleltrmmel dr het hgere gehalte aan grfmateriaal wellicht minder. Bij de prductie vr A30 is het granulaat afgezeefd ver een zeef van 0mm. Het granulaat is gescheiden in twee fracties en via twee aparte vrdseurs in een 3: grf-fijn verhuding gedseerd naar de paralleltrmmel en vervlgens aan het nieuw aggregaat tegevegd. Hierbij zijn ter cntrle van de gradering telkens van beide pverbanden mnsters van het granulaat genmen en als een mnster gecntrleerd p samenstelling en bitumeneigenschappen (zie bijlage II). De resultaten van de prductiecntrle kmen in paragraaf 3. aan de rde. Tijdens de prductie zijn geen emissies gemeten. Daar uit beschikbare infrmatie bekend was dat de zab uit de AS cnventineel bitumen bevatte en dat bij de bereiding geen bijzndere middelen zijn gebruikt. 3

13 2.4 Uitvering p basis van eerder vermelde ervaringen en gelet p de resultaten van het Vrnderzek [3], werd ten aanzien van de aanleg van het Dem-vak en de te behalen kwaliteit geen prblemen verwacht. Wel is gezien het iets hgere bitumengehalte (4,7%) en de wat grvere krrelverdeling van de zab, afdruiping als een punt van aandacht beschuwd. Echter gelet p de resultaten van het lab-nderzek is beslten m geen preventieve maatregelen te treffen en p een mgelijke effect tijdens de uitvering te reageren. Gezien het karakter van een Dem-vak is gekzen vr de nrmale gang van zaken betreffende het tezicht tijdens de aanleg. Anticiperend p mgelijke calamiteiten die zich tijdens verwerking kunnen vrden, zijn vraf tussen de betrkkenen duidelijke afspraken gemaakt. Indien tijdens de uitvering blijkt dat de behaalde kwaliteit niet aan de verwachtingen vldet, zu men verschakelen naar de prductie van een standaard zab 0/6. De kwaliteit zu p grnd van visuele cntrle (vet, ntmenging, afdruiping, materiaalverlies) en de bedrijfscntrle wrden berdeeld. 4

14 3 Resultaten Bij de bedrijfcntrle van het Dem-vak is.a. gecntrleerd p samenstelling, hlle ruimte, verdichtingsgraad en laagdikte. Na aanleg van het vak is het initiële niveau van enkele relevante eigenschappen gemeten. Het betreft hier cntrle p de strefheid, de remvertraging en het geluidsniveau van de zab na aanleg. De (initiële) resultaten van het Dem-vak wrden vergeleken met de (initiële) prestaties van het referentievak. Dit laatste bestaat uit een standaard zab 0/6. Als tetsingscriteria vr de bedrijfscntrle geldt de Standaard RAW '95. De resultaten van de strefheid, de remvertraging en het geluidsreducerendvermgen van deze zab wrden vergeleken met ervaringscijfers van de DWW, De eerste twee eigenschappen van het referentievak zijn in dit stadium niet gemeten. 3. Prductiecntrle De prductieresultaten zijn afkmstig van de aannemer. Het verzicht in bijlage III geeft de resultaten weer van de prductiecntrle gedurende alle prductiedagen. In ttaal is ver vijf dagen circa 2500 tn asfalt geprduceerd. Hiervan is p het mlengemengd materiaal bedrijfscntrle uitgeverd p samenstelling, penetratie-eigenschappen, HR en vullingsgraad. Indien de resultaten van de cntrle p het mlengemengd materiaal aan de tabellen 3.03 t/m 08 van de Standaard wrden getetst, waarbij deze tabellen ten pzichte van het vrnderzek (V) als richtlijn gelden, blijkt dat bijna alle waarden aan de individuele en gemiddelde tleranties vlden. De tetsing van de resultaten geschiedt ten pzichte van de ingewgen gradering in het V, waarbij de tleranties vermeld in tabel 6 de marges vr individuele mnsters zijn uit bvenvermelde tabellen uit de Standaard. Het verzicht in tabel 6 geeft de meest relevante resultaten van de eigenschappen van het mlengemengd materiaal. Uit de tabel blijkt dat - behudens een aantal uitschieters - de HR en samenstelling van de gerecyceld zab redelijk vereenkmen met de eigenschappen van de standaard zab 0/6 in het referentievak (zie bijlage III). Een verklaring vr de uitschieters is thans niet te geven. Wel is bekend dat dergelijke uitschieters k bij de prductie van zab znder granulaat vrkmen. Wellicht dat het bij deze prductie deels k te wijten is aan een mgelijke variatie in de krrelverdeling c.q. samenstelling van het zab-granulaat. Tabel 6. verzicht meest relevante prductie resultaten v/h Dem-vak Datum C22.5 C.2 23,7 C5,6 75, Eigennr C6 0,9 2,6 0,6 0,7, 0,6 3,3 2,2 2, 0,6 28,4 29,3 27,4 28,2 27,6 29,3 35,3 33,3 30,6 35,5 C8 56,4 59,2 59,9 59,5 66,5 62,8 66,8 67,2 60,8 60,6 67,7 78,5 79,3 77, 8,5 79,0 78,0 8,6 75,2 76,3 8,9 C2 mm 84,9 87,3 87,5 86,6 88,9 85,2 86,9 89,2 85,4 85,5 88,4 63 pm 93,3 95, 95,4 95,2 95,5 95, 95,4 95,7 94,6 94,8 94,9 Bit. 5,0 4,2 4,3 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 5,0 5,0 4, HR 9,5 22,4 2,3 2,0 23,6 22,7 2,0 8,8 2,6 2,8 2,0 5

15 Datum Eigennr C22.5 C6 3,6,8,0 0,7,4 C.2 36,3 34,2 3,0 35,9 33,9 C8 69,5 68,4 62,9 67,3 65,5 C5,6 8,5 8,3 78,3 82,5 8,9 C2 mm 88,3 87,9 87,5 89,5 88,7 63 um 95,6 95,6 94,9 95,2 95,6 Bit. 4,2 4,3 4,6 4,4 4,4 D WMhhlk HR 23,2 22,5 22,5 9,8 2,5 aantal Gemiddeld Spreiding 5 6,5,0 6 3,2 3,8 6 63,8 4,0 6 79,3 2,5 6 87,4,5 6 95,2 0,58 6 4,54 0, ,5,3 Mengsel Gewenst 2,4 3,4 65,6 78, 86,0 95,50 4,70 individueel Minimum Maximum 0,4 4,4 23,4 39,4 57,6 73,6 7, 85, 82,0 9 94,50 96,50 4,20 5,20 gemiddelde Minimum Maximum 0,85 3,95 26,4 29,3 6, 70, 73,6 82,6 83,25 88,75 94,6 96,40 4,35 4,95 Naast enkele eigenschappen van het mlengemengd materiaal zijn eveneens eigenschappen van het reeds verwerkte asfalt bepaald. In ttaal zijn 30 kernen gecntrleerd p dikte, HR en verdichtingsgraad. De resultaten hiervan zijn in nderstaande tabel terug te vinden. Tevens is van elke prductiedag de samenstelling van een kern bepaald. Een vlledige verzicht van dit brkernennderzek is in bijlage IV weergegeven. Uit het resultaten verzicht blijkt dat - m.u.v. de laagdikte - alle gemiddelde waarden zich binnen de tegestane tleranties vr de beprefde eigenschappen bevinden, als we de eisen in de Standaard '95 als richtlijn hanteren. In tegenstelling tt de individuele waarden vlden niet alle gemiddelde waarden (per uitveringseenheid) aan de gewenste tleranties (richtwaarden). Het niveau van de laagdikte is ver het algemeen laag. De gewenste laagdikte vlgens het bestek bedraagt 50mm. Van de 30 nderzchte kernen wrdt de 20% HR, dr circa 50% niet gehaald. Desndanks vlden alle waarden aan de eis vr maximale afwijking vr individuele mnsters ten pzichte van het vrnderzek. Met een gemiddelde HR van 20% en een gemiddelde verdichtingsgraad van 00,7% mag cnfrm de Standaard wrden gesprken van kwalitatief redelijk gede zab-eigenschappen. Tabel 7. verzicht meest relevante resultaten brkern nderzek Kernnr D, nen!^[kg/m3] D nreht k [kg/m3] 2075 P 2004 P 982 P 97 P 2072 P 965 P 2035 P 2034 P 957 P 999 P 968 P 2024 P HR [%] 6, 9,0 9,9 20,3 6,2 20,5 7,7 7,8 20,9 9,2 20,4 8,2 Dprtfstuk V Verd.gr. [%] 05,6 02,0 00,9 00,3 05,4 0 03,6 03,5 99,6 0,7 00,2 03,0 Dikte [mm] _j Extr. Datum

16 P 909 P 2036 P 2004 P 945 P 966 P 964 P 932 P 2002 P 956 P 923 P 924 P 909 P 988 P 2008 P 928 P 9 P 90 P 7,3 22,8 7,7 9,0 2,4 20,5 20,6 2,9 9,0 20,9 22,2 22,2 22,8 9,6 8,8 22,0 22,7 22,8 04, 97,2 03,6 02,0 99,0 00, 99,9 98,3 0,9 99,5 97,9 97,9 97,2 0,2 02,2 98, 97,3 97, Gemidd 2473 Sigma 0 Aantal Hlle ruimte V: 20,6% , Eis verdichtingsgraad > 97% 00,7 2, R= referentiewaarde uit het V P= bepaald uit prefstuk vak t/m 6= uitveringseenheid vak 7 t/m 3 = uitveringseenheid enz. 3.2 Verwerking van het asfalt In een tijdsbestek van 5 dagen is in al dan niet aansluitende vakken circa 2700 tn asfalt gedraaid. Waarvan de laatste 2.Ö0 tn ten beheve van het referentievak, znder regeneratie is geprduceerd. Bij de verwerking van het mengsel leverde het aanbrengen en verdichten geen te grte prblemen p. Het Dem-vak was niet geheel aaneensluitend en bestnd naast rijstrkbrede vakken bk uit vakken in zwel de linker als de rechterrijstrk, alsmede uit enkele invegers en een uitveger. Bijlage V geeft een verzicht van deze lcaties. Het belang van de gemaakte afspraken tussen pdrachtnemer en pdrachtgever, heeft zich p de eerste prductiedag al bewezen. Dr een misverstand tijdens de prductie is p de Westbaan (HR L) een mengsel met 3,2% bitumen i.p.v. 4,7% verwerkt. Éen dag later is de bewuste lcatie - als gevlg van materiaalverlies - p initiatief van de aannemer vervangen met recycled-zab. Het vrijgekmen granulaat is vervlgens wederm in de zab hergebruikt. Vrts zijn p de stbaan nabij km 23,5 enkele vette plekken in het reeds aangebrachte asfalt gecnstateerd. Verndersteld wrdt dat dit primair te wijten is aan het wat hgere bitumenpercentage van het mengsel, in cmbinatie met andere factren. In eerste instantie is bij de nulweging van vrachtwagens een lichte tename gemerkt van het (leeg)gewicht. Vervlgens is bij het leegkiepen van de vrachtwagens, asfaltresidu gecnstateerd. Dr het steeds laden van de wagens is het asfalt(residu) gaan klnteren, waardr achter de balk van de spreidmachine en met name tijdens de walsgangen vette plekken zijn ntstaan. 7

17 Ter vermijding van dit prbleem zijn vervlgens alle laadbakken na het kiepen m.b.v. een grijpmachine schn gemaakt. In de laadruimte van de vrachtwagens zijn dr tezichthuders drgaans temperaturen gemeten tussen de C. In een tweetal gevallen zijn temperaturen gemeten rnd de 70 C. De lcaties waar dit asfalt met hge temperaturen is verwerkt, zijn later herleid tt de lcaties waar de vette plekken vrkwamen. Tevens zijn deze lcaties met vette plekken p basis van asfaltbnnen herleid tt de plaatsen waar de mnsters met 5,0% bitumen zijn aangetrffen p de derde prductiedag. Hewel deze plekken in eerste instantie dr een samenlp van mstandigheden (hge temperatuur en percentage bitumen) lijken te zijn ntstaan, kan wellicht p basis van de nderhavige praktijk wrden gecncludeerd dat een wat hgere bitumengehalte (bijv. > 0,3%) t..v. het gewenste, tt vette plekken kan leiden. Dit zu betekenen dat extra aandacht gebden is vr de dsering van het bitumen en de temperatuurbeheersing in geval het gewenste bitumengehalte aan de hge kant is. ver het algemeen is de verwerking van de zab met uitzndering van het vermelde incident redelijk ged verlpen. ndanks het hgere percentage bitumen zijn naast de vermelde lcaties elders p het vak geen afdruipingseffecten gecnstateerd. Nch zijn er gevallen van ntmenging f andere incidenten gecnstateerd. 8

18 3.3 Remvertraging en Strefheidsmetingen ngeveer twee weken na aanleg is de remvertraging p de stbaan ( -HRR) gemeten tussen km 6,00 en 24,00. De exacte kilmetrering en de meetresultaten wrden in nderstaand tabel weergegeven. Tabel 8. Gemeten Km 6,3-6,4 6,5-6,6 6,7-6,8 6,9-7,0 6,9-7,0 7,0-7, 22,9-23,0 23,0-23, 23,2-23,3 23,3-23,4 strk 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR 2RR remvertraging en berekende remweg Remvertraging [m/sec 2 ] gem uitgeverd 5,39 5,46 5,45 5,28 5,5 5,43 5,5 5,59 5,54 5,45 x x x x x x x x x x aanv. Snelh [km/h] 82,4 77,8 72,9 78,4 80,3 77,3 79,2 83,3 74,4 75,5 Berekende bij aanv. Snelh. 48,6 42,8 37,6 44,9 45,2 42,9 43,5 47,9 38,5 40,3 remweg [m] Bij 80km/h (mgerekend) 45,8 45,2 45,3 46,8 44,8 45,5 44,8 44,2 44,6 45,3 De remvertraging is bij een snelheid van rnd de 80 km/h uitgeverd, waarna de remweg bij een exacte snelheid van 80 km/h is mgerekend. De richtwaarde van 6,5 m/sec 2 vr de remvertraging van zab-deklagen wrdt niet gehaald. Hierbij dient wel in gschuw te wrden genmen dat het hier gaat m een initiële remvertraging waarbij verndersteld mag wrden dat in de lp der tijd - als het bitumen vldende eraf is gereden - de gewenste vertraging kan wrden gerealiseerd. Tt dat mment wrden autmbilisten gewaarschuwd vr de langere remweg, De remwaarden van deze zab zijn vergelijkbaar met de waarden die dr de DWW drgaans p nieuwe standaard zab wrden gemeten. fschn niet vereist vlgens de Standaard is de initiële strefheid van de zab gemeten. De strefheid van nieuwe zab wrdt met name gemeten m het strefheidverlp (afname/tename) in de tijd te karteren. De strefheidsmetingen zijn circa drie weken na de laatste prductiedag (p 5-nv-999) uitgeverd. Dr de DWW zijn met behulp van de strefheidmeetwagen bij een meetsnelheid van 50 km/h de vlgende waarden gemeten. Tabel 9. Gemeten strefheid bij 50 km/h p de rijksweg A30 Baan: HRR Strk: 2R-R Spr: 2' RS R km-km 5,50-5,60 5,60-5,70 5,70-5,80 5,80-5,90 5,90-6,00 6,00-6,0 6,0-6,20 6,20-6,30 6,30-6,40 6,40-6,50 6,50-6,60 f: 0,44 0,50 0,48 0,47 0,45 0,45 km-km 9,00-9,0 9,0-9, ,30 9,30-9,40 9,40-9,50 20,40-20,50 20,50-20,60 20,60-20,70 20,70-20,80 20,80-20,90 f: [046 0,47 0,43 0,44 0,44 0,44 km-km 23,0-23,20 23,20-23,30 23,30-23,40 23,40-23,50 23,50-23,60 f: 0,47 0,48 Baan: HRR Strk: R-R Spr: 2 C RS R km-km 23,80-23,90 23,90-24,00 24,00-24,0 24,0-24,20 24,20-24,30 24,30-24,40 f: 0,45 0,42 0,44 0,45 0,45 Baan: HRL Strk: 2R-L Spr: 2'RSR km-km J7,20-7,0 7,0-7,00 9,20-9,0 9,0-9,00 20,60-20,50 20,50-20,40 20,40-20,30 24,30-24,20 f: 0,48 0,49 0,48 0,47 0,48 0,50 9

19 Baan: HRR Strk: 2R-R Spr: 2" RS R km-km 6,60-6,70 6,70-6,80 6,80-6,90 6,90-7,00 7,00-7,0 f: 0,45 0,47 km-km 20,90-2,00 2,00-2,0 22,00-22,0 22,0-22,20 f: 0,45 0,49 0,49 km-km f: Baan: HRR Strk: R-R Spr: 2 e RS R km-km f: Baan: HRL Strk: 2R-L Spr: 2' RS R km-km 24,20-24,0 24,0-24,00 24,00-23,90 f: 0,5 0,50 0,49 8,80-8,90 8,90-9,00 22,90-23,00 23,00-23,0 0,48 0,47 Deze waarden zijn vergeleken met DWW gegevens welke gegenereerd zijn uit metingen p nieuwe (standaard) zab. Uit de DWW gegevens blijkt dat deze waarden drgaans in de rde grtte van 0,50-0,56 liggen. Het referentievak is in dit stadium niet gemeten. Daar een vergelijking tussen de vakken pas interessant wrdt p het mment dat de bitumenhuid dr het verkeer is afgereden, wrdt te zijner tijd herhaalmeting verwgen 3.4 Geluidsmetingen De geluidsemissie van de gerecycled zab is met de rlgeluidemissie-meetaanhangwagen (Remer) gemeten. Als referentie vr het geluidsniveau wrdt de nieuwe standaard zab 0/6 (vak E) genmen. De metingen zijn in juni 2000 uitgeverd, circa acht maanden na aanleg/penstelling van de wegvakken. Elk van de in ttaal acht vakken (A t/m H in tabel 0) is 3x, met dezelfde (Uniryal Rallye Tube 85/65 R4) band bij een cnstante snelheid van 80km/h gemeten. De geluidssignalen zijn met twee micrfns pgenmen. Van de acht gemeten vakken bevinden zich vier p de HRL en vier p de HRR. nderstaand tabel geeft een verzicht van nder andere de meetgegevens. De uitwerking van de meetresultaten en cmplete resultaten is in [5] gerapprteerd. Tabel C gegevens Remermeting Baan HRL Strk 2RL vak dem dem dem dem gemeten van - tt 7,0-7, 9,0-9, 20,4-20,5 24,0-24, A B C D geluidsniveau db(a)] 90, 92,7 9,0 94, HR vlgens brkernen nderzek in bijl. IV laagdikte kernnr 20,6 2,4 9 20, * 6 HRR 2RR referentie 7,0-7, E 92,6 dem 9,0-9, F 92,7 dem 20,4-20,5 G 90,6 dem 23,0-23, H 9,9 "Kernen zijn enkele meters buiten het gemeten vakdeel gebrd 7,3 22,8 2, " 4* 20 20

20 equivalente rlgeluidemissieniv's p 8 meetvakken 94, figuur 87 D E meetvakken H Uit tabel 0 en bvenstaande diagram is af te lezen dat de verschillen in rlgeluidsniveau binnen het Dem-vak relatief grt zijn. Een uitschieter is het niveau in vak D. Indien deze waarden vergeleken wrden met de resultaten verkregen bij het prefvak p de A2 te Kerensheide [], blijkt dat de hier gemeten zabvakken qua geluid niet ged scren. Af te lezen is dat het gemiddelde niveau van alle vakken bven de 90 db(a) liggen. Deze waarde van 90 db(a) is geen nrm, maar een vrlpig aangenmen richtwaarde welke is ntstaan p grnd van eerdere rlgeluidsresultaten. pmerkelijk is dat k het niveau van het referentievak (E) relatief hg is, als die vergeleken wrdt met de rlgeluidresultaten van het referentievak te Kerensheide gemeten met een Uniryal band. k de variatie binnen een meetvak is relatief grt (bijl. VI). Ten einde een verklaring te vinden vr het nderlinge niveauverschil tussen de vakken, is in nderstaande grafieken het rlgeluidsniveau respectievelijk uitgezet tegen de hlle ruimte en de laagdikte van de gemeten lcaties (f binnen dat vakdeel) van het Dem-vak. De kernen welke wel binnen het Dem-vak deel liggen, maar niet binnen de gemeten lcatie, zijn in tabel 0 met een * aangeduid. n beide figuren (2 en 3) zijn k de meetgegevens van het referentievak uitgezet. 2

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

NETWERKPLANNING BRIEVENBUS

NETWERKPLANNING BRIEVENBUS DX: fc c ^ NETWERKPLANNING BRIEVENBUS Rij kswaterstaat ; Afdeling Plann... Netwerkplanning Brievenbus BURGHSIS u afd. Planning I Z1907 BIBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mz\q^.-^u INHUD: BIBLITHEEK j\

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Eisen thermisch gespoten deklagen

Eisen thermisch gespoten deklagen Opdrachtgeversverleg Staalcnserveren Eisen thermisch gespten deklagen Eisendeel Opdrachtgever : OGOS, Opdrachtgeversverleg Staalcnservering Samenwerkingsverband tussen: Gasunie Gemeentewerken Rtterdam

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Bewoners Bombardonstraat, Knuppelweg, De Bekroning, De Beurs Totaal circa 40 personen

Bewoners Bombardonstraat, Knuppelweg, De Bekroning, De Beurs Totaal circa 40 personen Verslag Gemeente Amersfrt Bambe Emiclaer 10 december 2008 Plaats: Tijd: Aanwezig: Kerk Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 1, Amersfrt 20.00 21.15 uur, inlp vanaf 19.30 uur Mieke Janssen, vrzitter Angela

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gaspslag Bergermeer Micrseismische mnitring Maandrapprtage Februari 2014 Sign. 17-Mar-2014 Sign. 17-Mar-2014 D. Nieuwland B. Teuben Authr Head f Department Prepared Authrized INHOUD Het Bergermeer gasveld

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t-

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t- Chapter VI Samenvatting en cnclusies Schl is een cmmercieel belangrijke platvissrt die algemeen vrkmt in de Nrdzee en de daaraan grenzende gebieden. De paaigebieden van de schl bevinden zich p pen zee,

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE

WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE OFFICIËLE KUBBSETS Er wrdt gespeeld met fficiële kubbsets. Hier vlgen de afmetingen en materiaalmschrijving 10 kubbs van 7 7 15 cm 6 werpstkken met drsnede 4,4 cm, lengte 30 cm 1 kning van 9 9 30 cm 6

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 Raad vr Accreditatie, Utrecht wwwrvanl Nieuwsbrief Dit is de tweede Nieuwsbrief waarmee de Raad vr Accreditatie (RvA) u infrmeert ver de vrtgang en de laatste

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Pilot Private Kwaliteitsborging BRL 5006 en BRL 5019

Pilot Private Kwaliteitsborging BRL 5006 en BRL 5019 Pilt Private Kwaliteitsbrging BRL 5006 en BRL 5019 Rapprtage in pdracht van: Platfrm Vrbereiding Stelselherziening SKW Certificatie Instituut vr Buwkwaliteit Oltgensplaat/Rtterdam April 2015 Inhud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Bergermeer Gasopslag Microseismisch monitoring

Bergermeer Gasopslag Microseismisch monitoring Bergermeer Gaspslag Micrseismisch mnitring Maandrapprtage Februari 2012 Het maandelijkse rapprt geeft verslag van de micrseismische mnitring van het Bergermeer veld, inclusief de resultaten zals die gerapprteerd

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie