Wie belegt in wat? Het beleggingsgedrag van Belgische gezinnen. Een verkennende analyse.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie belegt in wat? Het beleggingsgedrag van Belgische gezinnen. Een verkennende analyse."

Transcriptie

1 Wie belegt in wat? Het beleggingsgedrag van Belgische gezinnen. Een verkennende analyse. Aaron Van den Heede Karel Van den Bosch Bea Cantillon In deze verkennende analyse trachten we het profiel te schetsen van de Belgische belegger. Welke soort gezinnen en individuen kiezen voor risicovolle beleggingen, en wie kiest er voor de meer veiliger wegen om zijn of haar geld te beleggen? Hiertoe maakten we gebruik van de EU-SILC dataset van 2004, welke van meer dan 5000 huishoudens inkomensgegevens bevat voor In deze analyse werden enkel huishoudens met aan het hoofd personen ouder dan 20 jaar weerhouden. Dit brengt het totaal aantal huishoudens op Het huishoudenhoofd werd gedefinieerd als de hoofdkostwinner in het huishouden. De analyse zelf bestaat uit het vergelijken van de verdelingen van het al dan niet bezitten van diverse beleggingstypes over verscheidene (socio-)demografische en socio-economische kenmerken, namelijk equivalent gezinsinkomen, bruto financieel vermogen, burgerlijke staat, huishoudtype, opleidingsniveau (van het huishoudhoofd), beroepsstatuut (van het huishoudhoofd), tewerkstelling (van het huishoudhoofd) en de leeftijd (van het huishoudhoofd). Het equivalent huishoudinkomen is het beschikbaar huishoudinkomen, gecontroleerd voor de gezinssamenstelling en de non-respons binnen het huishouden. De verdeling naar bruto financieel vermogen is gebaseerd op SHARE-data Deze verdeling geldt echter enkel voor vijftigplussers. Resultaten Uit de eerste verdeling naar equivalent gezinsinkomen (tabel 1) blijkt dat de huishoudens in de hoogste inkomensen aanzienlijk meer risicovolle beleggingsvormen bezitten (aandelen, obligaties, en, ). Daarnaast doen ook 46.9% van de 20% rijkste huishoudens aan pensioensparen terwijl de 20% armste huishoudens slechts 7.9% aan pensioensparen blijkt te doen. Deze vaststelling bevestigt vorig onderzoek waaruit blijkt dat huishoudens met een hoger inkomen meer risico nemen dan gezinnen met een lager inkomen en dus meer investeren in risicovolle beleggingsvormen zoals aandelen, obligaties, (Hochguertel et al, 1997). Tabel 1. Bezit van diverse beleggingsvormen naar equivalent beschikbaar gezinsinkomen (EU-SILC 2004) Eerste Tweede Derde Vierde Vijfde Zichtrekening 96,2% 97,8% 98,2% 97,9% 98,7% 58,0% 73,4% 82,8% 89,3% 91,4% Aandelen 7,5% 10,6% 16,6% 20,0% 35,8% 2,5% 3,6% 6,5% 6,4% 14,9% Totaal N (ongewogen)

2 Wanneer we verder ingaan op het vermogen en dit uitsplitsen naar bruto financieel vermogen dan zien we dat dit een sterk effect heeft (tabel 2). Wat het bezitten van aandelen betreft, merken we dat de 20% armste huishoudens geen aandelen bezitten, terwijl 50% van de 20% rijkste gezinnen wel aandelen bezit. Ook wat betreft de overige risicovolle beleggingstypes zien we dat het bruto financieel vermogen sterk samenhangt met het al dan niet bezitten van obligaties, beleggingsfondsen. Kantopmerking is dat in deze verdeling enkel vijftigplussers en hun gezin is opgenomen. Veralgemenen naar de volledige bevolking op basis van deze gegevens is dus niet mogelijk. Tabel 2. Bezit van diverse beleggingsvormen naar bruto financieel vermogen van 50+ers (SHARE 2004) Eerste Tweede Derde Vierde Vijfde Bankrekeningen 63,8% 99,0% 99,4% 99,4% 99,4% Aandelen 0,0% 1,0% 6,6% 28,6% 50,0% 0,0% 3,2% 7,0% 18,8% 38,2% Beleggingsfondsen 0,0% 3,6% 9,4% 26,4% 45,8% Totaal N (ongewogen) Wanneer we kijken naar hoe het al dan niet bezitten van diverse beleggingsvormen verdeeld is over de burgerlijke staat, dan valt onmiddellijk op dat gehuwden een ander profiel hebben dan de overige categorieën (tabel 3). Ruim 23% van de gehuwden bezitten aandelen, terwijl slechts 10.7% van de huishoudens waarvan het huishoudenhoofd gescheiden is aandelen bezit. Tabel 3. Bezit van diverse beleggingsvormen naar burgerlijke staat (EU-SILC 2004) Nooit gehuwd Gehuwd Weduwe/ weduwnaar gescheiden Zichtrekening 98,1% 98,2% 95,0% 97,8% 77,1% 84,3% 73,1% 70,0% Aandelen 14,6% 23,3% 12,4% 10,7% 5,3% 9,0% 5,4% 2,9% Totaal N (ongewogen) Uit de verdeling naar huishoudtype (tabel 4) komt naar voren dat éénoudergezinnen met kinderen ten en eenpersoonshuishoudens beduidend minder over aandelen, obligaties, levensverzekering en een pensioenspaarplan bezitten dan de overige huishoudtypes. Vier maal meer gezinnen bestaande uit 2 ouders met één of meerdere beschikken over aandelen dan huishoudens bestaande uit slechts één persoon of uit één ouder met één of meerdere kinderen ten. 2

3 Tabel 4. Bezit van diverse beleggingsvormen naar huishoudtype (EU-SILC 2004) Een persoon Twee volwassenen (- 65 jaar) - geen Twee volwassenen (minstens één ouder dan 65 jaar) - geen Andere familievormen - geen kinderen ten Eén oudergezinnen - één of meer Zichtrekening 97,2% 97,9% 97,3% 97,7% 97,6% 71,5% 83,7% 83,9% 84,1% 66,2% Aandelen 12,7% 21,8% 20,7% 22,6% 5,5% 4,8% 7,7% 12,7% 10,0% 2,7% Totaal N (ongewogen) Twee ouders- één kind ten Twee ouders twee Twee ouders drie of meer kinderen ten Andere familievormen meerdere kinderen ten Zichtrekening 99,3% 97,9% 98,3% 98,8% 85,3% 87,3% 80,2% 80,2% Aandelen 19,3% 26,4% 21,7% 20,9% 2,6% 6,4% 6,0% 12,0% Totaal N (ongewogen) Opnieuw is dit vermoedelijk gerelateerd met de inkomens van dergelijke huishoudtypes. Wanneer we de verdeling naar opleidingsniveau bekijken (tabel 5), dan merken we dat 28.9% van huishoudens waarvan het hoofd hoog opgeleid is aandelen heeft, terwijl slechts 8.9% van de huishoudens met een hoofd een laag opgeleid iemand over aandelen beschikt. Tabel 5. Bezit van diverse beleggingsvormen naar opleidingsniveau (EU-SILC 2004) Lager ond. Lager sec.ond. Hoger sec.ond. Hoger ond. Zichtrekening 96,5% 97,3% 98,5% 98,8% 71,3% 76,5% 80,6% 88,9% Aandelen 8,9% 14,8% 17,4% 28,9% 3,0% 5,2% 5,6% 12,5% Totaal N (ongewogen)

4 Uitgesplitst naar tewerkstelling (tabel 6) is het opvallend dat huishoudens waarvan het hoofd actief tewerkgesteld is of was, beduidend meer in het bezit zijn van aandelen, obligaties, levensverzekeringen en pensioenspaarplannen dan huishoudens waarvan het huishoudenhoofd niet actief is of arbeidsongeschikt is. Ruim 20% van de actieve huishoudens bezitten aandelen. Dit vormt een groot contrast met de niet-actieve huishoudens, waarvan slechts 3.9% aangeeft over aandelen te beschikken. Vermoedelijk speelt ook hier het inkomen van de huishoudens een belangrijke rol. Tabel 6. Bezit van diverse beleggingsvormen naar tewerkstelling (EU-SILC 2004) Voltijds Deeltijds Werkloos (vervroegd) gepensioneerd Arbeidsongeschikt Huisman/- vrouw Zichtrekening 98,5% 99,0% 98,7% 96,6% 97,3% 91,5% 85,8% 82,6% 57,5% 78,2% 51,6% 67,9% Aandelen 21,8% 18,5% 3,9% 17,6% 6,5% 8,1% Totaal N (ongewogen) 6,8% 5,1% 1,2% 8,9% 2,2% 4,6% Als laatste bekijken we dan de verdeling naar leeftijd (tabel 7). Opvallend is dat er een stijgende lijn is in het bezit van aandelen, obligaties, levensverzekeringen en pensioensparen tot de pensioensleeftijd. Daarna stellen we een lichte daling vast. Dit geldt echter niet voor obligaties en. Dit kan te wijten zijn aan cohorteneffecten en leeftijdseffecten. Uit onderzoek naar de beleggingsportefeuille van Amerikaanse huishoudens blijken deze cohorteneffecten vrij groot te zijn. Ouderen zijn doorgaans minder vertrouwd met vrij nieuwe beleggingsvormen zoals aandelen en beleggingsfondsen dan de Baby Boomgeneratie en hun nakomelingen en investeren aanzienlijk minder in dergelijke beleggingsvormen (Poterba en Samwick, 1997). Bovendien blijken ook institutionele factoren een belangrijke rol te spelen in de wijze waarop mensen hun geld beleggen (Poterba en Samwick, 1997). De data laten ons echter niet toe om na te gaan of cohorteneffecten ook hier van belang zijn. Tabel 7. Bezit van diverse beleggingsvormen naar leeftijd (in klassen) (EU-SILC 2004) Twintigers Dertigers Veertigers Vrijtigers Zestigers Zeventigers Tachtig en ouder Zichtrekening 98,0% 98,8% 98,3% 98,6% 96,5% 96,9% 94,4% 75,0% 82,1% 79,1% 80,5% 79,8% 77,8% 73,1% Aandelen 12,1% 16,7% 20,1% 22,0% 19,2% 16,5% 14,8% 2,3% 3,9% 6,0% 9,4% 10,1% 8,2% 8,2% Totaal N (ongewogen) Uiteraard dienen deze cijfers met de nodige omzichtigheid benaderd te worden. Ze dienen slechts ter indicatie en moeten een beeld vormen van de Belgische huishoudens en hun bezittingen. De 4

5 gegevens laten echter niet toe om na te gaan hoe de beleggingsportefeuille binnen een huishouden verdeeld is en in welke sector, bedrijf, geïnvesteerd wordt. Daarnaast moet men zich ook bewust zijn van het feit dat inkomensdata niet altijd even betrouwbaar zijn. Mensen zijn nu eenmaal niet geneigd om hun financiële hebben en houden bloot te geven. Mogelijks zijn de onderste en bovenste inkomensgroepen dan ook ondervertegenwoordigd in deze steekproef. Conclusie De data suggereren dat de Belgische gezinnen uit de rijkere lagen van de bevolking, waarvan het hoofd tewerkgesteld is, getrouwd is, hoogopgeleid en de pensioensgerechtigde leeftijd nadert beduidend meer risicovolle beleggingen bezit dan gezinnen die het financieel minder breed hebben, die bestaan uit of één persoon al dan niet met en waar het hoofd laagopgeleid is. Een belangrijk punt om in het achterhoofd te houden is dat dit gegevens betreft uit het aanslagjaar Het financiële landschap is echter de afgelopen vijf jaar immens gewijzigd ging immers de geschiedenis in als het slechtste beursjaar sinds Tot en met 2008 normaliseerden de beurskoersen echter en gingen ze gestaag omhoog. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat ook het beleggerprofiel sinds 2003 veranderd is. Toch vormt deze analyse een eerste aanzet tot het verwerven van meer inzicht in de beleggingsstrategieën van de Belgische huishoudens. Bibliografie Hochguertel, S., R. Alessie en A. Van Soest (1997) Saving accounts versus stocks and bonds in household portfolio allocation. Scandinavian Journal of Economics 99(1), Lannoo, K. (2008) The crisis, one year on. Ceps commentary. 7 august Onaran, Yalman (2008) Subprime losses top $379 billion on balance-sheet marks: table. Geraadpleegd op 21 november, 2008 (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= &sid=ak4z6c2kxs3a&refer=home) Poterba, J. & Samwick, A. (1997) Household portfolio allocation over the lifecycle. NBER Working Paper Series, Working Paper 6185 RealtyTrac (2008) U.S. Foreclosure activity increases 75 percent in Geraadpleegd op 21 november, 2008 (http://www.realtytrac.com/contentmanagement/pressrelease.aspx?channelid=9&itemid=3988&acc nt=64847) 5

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Andere tijden, andere zorg?

Andere tijden, andere zorg? Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke gevolgen van aanpassing van de arbeidsduur Marian van der Klein Marjan de Gruijter Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Risicoperceptie bij beleggers

Risicoperceptie bij beleggers Risicoperceptie bij beleggers Niets menselijks is de belegger vreemd! Willem Landman docent beleggingsadvies en beheer, Hogeschool van Amsterdam Jaap Koelewijn hoogleraar corporate finance, Nijenrode In

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies Bevolkingstrends 2014 Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies Hans Schmeets December 2014 CBS Bevolkingstrends December 2014 1 Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Cahier 2007-10 Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Kenmerken, problemen en inkomenspositie G.C. Maas E. Niemeijer a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Exemplaren van deze publicatie

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

De eeuw van het aandeel

De eeuw van het aandeel De eeuw van het aandeel Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Koedijk, C.G. (auteur) Otten, R. (auteur) De auteurs zijn werkzaam aan het Limburg Institute of Financial Economics van de Universiteit Maastricht.

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie