Vergadering raadscommissie NOTULEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 22/02/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 18:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie, voorzitster Herman Pelgrims, ondervoorzitter Vic Laureys, Michel Vanderhasselt, Jan Vangramberen, Hilde Van Overstraeten, Roger Heyvaert, Christel Verlinden, Johan De Clercq, Geert Schellens, Yvette Luypaert, Willy Smout, Nico Creses, Eliane Anseeuw-Trogh, Ghislaine Duerinckx, An Hermans, leden Karin Jiroflée, gedeputeerde Marc Vervloet, directeur informatica Petra Vanhercke, diensthoofd projecten en ontwikkelingen Liesbeth Tobac, secretaris Albert Absillis, lid Jean-Pol Olbrechts, Julien Dekeyser, Walter Zelderloo, Monique Swinnen, Elke Zelderloo, gedeputeerden Lodewijk De Witte, gouverneur Marc Collier, provinciegriffier Agendapunten 1 Goedkeuring van het verslag 30 november 2010 Het verslag van de raadscommissie personeel, vorming en informatica van 30 november wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 2 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de levering en bedrijfsklare installatie van een oplossing ter ondersteuning van het facilitair beheer binnen het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. Marc Vervloet licht het agendapunt kort toe en meldt hierbij dat dit dossier een lange voorgeschiedenis heeft. Bij de verhuis naar het nieuwe provinciegebouw in 2003 werd in een ijltempo gezocht naar een oplossing voor de inventarisatie en zaalreservatie binnen het hoofdgebouw. Hierdoor bleven de domeinen en provinciale instellingen in de kou staan. Daarenboven is de huidige toepassing technisch verouderd en dekt ze niet alle noden van de centrale administratie. Daarnaast zijn de provinciedomeinen al geruime tijd vragende partij voor een reservatietool. Het nu voorliggende dossier groepeert een aantal dringende noden en biedt een basispakket aan. Dit basispakket bestaat uit een solide

2 basislaag, zijnde de inventaris, met daaraan toegevoegd een oplossing voor de reservaties en helpdesk-functionaliteiten voor de verschillende entiteiten. Willy Smout stelt vast dat de raming van de kostprijs redelijk lijvig is. In het vorige dossier was die prijs nog hoger gezien er toen een allesomvattende oplossing voor het facilitair beheer voor de ganse organisatie werd voorgesteld. Hij stelt zich dan ook de vraag welke bijkomende functionaliteiten er toen in het bestek werden omschreven die nu niet worden meegenomen. Gedeputeerde Karin Jiroflée antwoordt dat de vraag van de domeinen voor een reservatietool het meest dringend was. Oorspronkelijk werd dan ook een beperkt dossier aan de deputatie voorgelegd. De deputatie adviseerde toen om ook de noden van alle diensten en instellingen op dit vlak te bekijken. De directie informatica heeft toen een inventaris gemaakt van alle noden op het vlak van facilitair beheer van de gehele organisatie. Dit resulteerde in een omvangrijk en erg duur project. De deputatie besliste toen het dossier te "downsizen" en enkel de meest dringende noden van zowel de administratie als de domeinen en instellingen op te nemen. Marc Vervloet vult aan dat in het grote dossier ook o.a. patrimoniumbeheer, wagenparkbeheer, periodiek en verplicht onderhoud, enz. als noodzakelijke modules werden opgenomen. De basisinvestering was hierdoor erg hoog. Nu wordt er geopteerd om in het kader van een raamcontract, een solide maar beperktere basis te voorzien maar de mogelijkheid open te houden om later eventuele bijkomende modules toe te voegen. Willy Smout vraagt of er reeds een prospectie werd gedaan van de producten die in dit kader worden aangeboden. Hij vraagt zich af of we sowieso niet gaan eindigen bij een SAP-product. Marc Vervloet antwoordt dat SAP geen oplossing kan aanbieden voor zaalreservatie. Daarenboven werd het bestek zo open mogelijk geschreven om zoveel mogelijk firma's de kans te geven hun product aan te bieden. Een koppeling van een inventaris-item aan het vast actief is echter wel noodzakelijk. Op die manier zal de directie financiën in staat zijn om op een efficiëntere manier hun jaarrekening op te stellen. Willy Smout vraagt of de zaalreservatie niet kan gebeuren via Outlook. Marc Vervloet licht toe dat deze optie eveneens werd bekeken maar de huidige toepassing bevat ook o.a. facturatiegegevens, cateringgegevens, enz. Dit zijn elementen die niet zomaar kunnen meegenomen worden in een Outlook-oplossing. Jo De Clercq informeert of er vergelijkbare projecten zijn in de andere provincies. Marc Vervloet antwoordt dat de provincie Antwerpen gebruik maakt van Planon. Dit is een "niche-pakket" dat enkel gemaakt werd voor het facilitair beheer. Op de markt zijn er ongeveer 4 à 5 spelers met een dergelijk pakket. Deze pakketten kunnen de link met het vast actief in SAP wel garanderen. Jan Van Gramberen vraagt zich af of er eveneens een link is met de toepassing van de uitleendienst. Petra Vanhercke licht toe dat het dossier, zoals het nu voorligt, geen link voorziet met de uitleendienst. Zij werken op dit ogenblik met een eigen toepassing. Niettegenstaande wordt de mogelijkheid wel open gehouden om op termijn de info, uit de huidige tool van de uitleendienst, te implementeren in de nieuwe tool.

3 Vic Laureys schets het belang van het geven van prioriteiten bij het toekennen van lokalen of zalen in een reservatietool. Hij wil graag weten of in de nieuwe tool een optie wordt voorzien om bepaalde personen, entiteiten, voorrang te verlenen bij het toewijzen van een zaal. Interne organisaties kunnen vaak niet vergaderen omdat externen de zalen bezetten. Gedeputeerde Jiroflée antwoordt dat dit eerder een beleidsbeslissing is. Het succes van het verhuren van de beschikbare zalen, maakt dat er problemen zijn. Ze stelt voor deze problematiek aan te kaarten in de deputatie. Vic Laureys haalt aan dat er bij de gunningscriteria in het bestek er 40 punten werden toegekend aan de prijs en 60 aan de technische en functionele conformiteit. Hij vraagt zich af of het niet wenselijk is een aparte weging te voorzien voor de opgegeven referenties aangezien deze een belangrijk beeld geven of de betrokken firma in staat is de opdracht naar behoren uit te voeren. Marc Vervloet licht toe dat het opgeven van vergelijkbare referenties is opgenomen als selectiecriteria. Een firma die hier niet op kan antwoorden, wordt niet verder toegelaten tot de onderhandelingsrondes. Petra Vanhercke vult aan dat er in het bestek eveneens een demo is voorzien. Elke dienstverlener moet kunnen aantonen dat het gevraagde ook daadwerkelijk kan worden geleverd. De demo zal enerzijds een beeld geven over het technische luik en anderzijds de mate van gebruiksvriendelijkheid van de toepassing aantonen. Wat de demo moet inhouden staat omschreven in het bestek, de inschrijvende firma is dus op de hoogte wat er verwacht wordt. Jo De Clercq vraagt of de gebruiksvriendelijkheid van het product niet apart dient bekeken te worden. Een dergelijk product, waaraan zoveel eisen worden gesteld moet steeds werkbaar blijven voor de gebruikers. Het geheel mag ook niet te zwaar worden. Als we een dermate groot budget uitgeven aan een tool voor facility management moeten we zeker zijn dat die ook gebruikt kan worden. Marc Vervloet antwoordt dat de mensen die het pakket gaan gebruiken ook mee aan de beoordelingstafel zitten. Daarnaast zal ook de demo aan hen worden getoond. De gebruikers bepalen dus mee of het een werkbaar product is. Indien er geen product wordt gevonden dat voldoet aan de eisen, zal de procedure hernomen worden. Er worden geen verdere vragen meer geformuleerd. Advies: Het agendapunt wordt met een positief advies ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. De voorzitster sluit het agendapunt af. 3 Bespreking doelstellingen directie informatica 2010 Marc Vervloet licht aan de hand van het overzicht de resultaten van 2010 toe. Strategische doelstelling 1 OD 1: Het in productie nemen van de toepassing voor de nieuwe procedure bouwberoepen werd oorspronkelijk verschoven wegens de krappe personeelsbezetting. De dienst ruimtelijke ordening nam echter op 15 november 2010 deze toepassing in gebruik.

4 OD 2: De deelsite voor toerisme werd eind juni in productie genomen. Dit gebeurde binnen de vooropgestelde termijn en budget. OD 3: De module vorming (HR) werd in september in productie genomen. Er werd een tijdje dubbel gedraaid tot eind Vanaf 1 januari 2011 is deze module definitief in productie. OD 4: Het analyseren en implementeren van een bijkomende module is niet gelukt door interne discussies en niet beschikbaar zijn van de mensen van Northgate Arinso. Sinds begin 2011 werkt men aan de analyse van de module werving & selectie. Deze module zal ook uitstraling hebben naar buiten toe gezien men in de toekomst via de website zal kunnen solliciteren. OD 5: De vervanging van de aanwezige toepassing voor zaalreservatie, helpdesktool en inventaris is in uitvoering en vertraging. Dit punt staat vandaag op de agenda van de raadscommissie. OD 6: Operationele doelstelling 6 werd opgenomen in operationele doelstelling 5. OD 7: De functionele analyse van de subsidiedossiers werd uitgevoerd. Het project wordt nu geïmplementeerd. De ingebruikname is voorzien voor september. Vanaf dan zullen subsidies via de website kunnen aangevraagd worden. Strategische doelstelling 2 OD 1: De ondersteuning van de helpdesk is een steeds wederkerend aandachtspunt. De gebruikers zijn in het algemeen erg tevreden over de ondersteuning die ze van de helpdesk ontvangen. OD 2: SAP BW (beleidsinformatie) heeft een update gekregen. Deze update werd afgerond op 15 november OD 3: De directie informatica heeft als doel de buitendiensten even veel functionaliteiten te bieden als de centrale administratie. De domeinen en provinciale instellingen hebben via Citrix toegang tot het provinciale netwerk. De performantie van de verbindingen blijft een probleem. Er is een dossier in voorbereiding om ook dit probleem op te lossen. Strategische doelstelling 3 OD 1: Het serverpark werd vernieuwd, het oude materiaal werd naar het PIVO gebracht om daar te fungeren als backup. Jo De Clercq vraagt of het de bedoeling is om het serverpark in huis te houden. Gedeputeerde Jiroflée antwoordt dat we hiervoor het resultaat van de ICT-studie afwachten. OD 2: De upgrade van het computernetwerk werd midden 2010 volledig uitgevoerd. Strategische doelstelling 4 OD 1: In 2010 was er niet voldoende tijd om deze doelstelling op te nemen. De prioriteiten lagen ergens anders.

5 Strategische doelstelling 5 OD 1: VERA bouwt het digitaal sociaal huis verder uit. De vooropgestelde doelstelling werd behaald. Willy Smout vraagt of ook de doelstellingen van de andere departementen eveneens aan de raadscommissie zullen worden gepresenteerd. Karin Jiroflée antwoordt dat ook de doelstellingen van de andere beleidsdomeinen zullen worden voorgelegd. Er worden geen verdere vragen meer geformuleerd. Advies: Het agendapunt wordt ter kennisgeving aan de provincieraad voorgelegd. De voorzitster sluit het agendapunt af. 4 Varia Er worden geen verdere vragen of opmerkingen meer geformuleerd. Einduur van de vergadering 18:40 uur De secretaris, Liesbeth Tobac De voorzitster, Anne Sobrie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 11/09/2012 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 15:30 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE "ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID" Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Voorzitter: Hilde Van Overstraeten Aanvangsuur: 13.10 uur Aanwezig: Effectieve leden:

Nadere informatie

Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010

Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010 Vergadering Raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010 Voorzitter: MARTINE LEMONNIER Aanvangsuur: 10.00 uur Aanwezig: MARTINE LEMONNIER, voorzitter

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 28 mei 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur: 13.00

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 21 januari 2014 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 september 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID Plaats Raadzaal, Provinciehuis Leuven Datum 26/03/2013 Voorzitter Ingrid Claes Aanvangsuur 10.00 uur Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN Plaats raadzaal Datum 06/01/2015 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u Vergadering raadscommissie NOTULEN Gezamenlijke raadscommissie: - Landbouw en leefmilieu - Regionaal beleid en economie - Ruimtelijke Ordening, verkeer en mobiliteit Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober

Nadere informatie

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN VOORSTEL nr. 2 Betreft: opdracht voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van drankautomaten (huurformule: termijn van 7 jaar) en bijbehorende grondstoffen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal Datum 30 november 2010 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Aanvangsuur: 9.10u Aanwezig: ANCIAUX ROEL,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 11 juni 2013 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010 RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010 Voorzitter: / Uur: 10 uur Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013

Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013 Voorzitster: Bernadette STASSENS Aanvangsuur: 10.30 uur

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 27/10/2015 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Effectieve leden Gedeputeerde Marc

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadzaal, Gelijkvloers, Provinciehuis Datum: 14 oktober 2014 Voorzitter: Jaak PIJPEN Aanvangsuur: 9u45 Aanwezig: JAAK PIJPEN,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden september 2014 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 14/34 25.06.2014 Jan Laeremans Directie vrije tijd - i.v.m. de kosten en inkomsten voor het zwembad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN RAADSCOMMISSIE DOMEINEN JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN Plaats Provinciedomein Huizingen Datum 10/06/14 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14 uur Aanwezig Effectieven: Vanlinthout

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING AANWEZIG Danny SMESSAERT, voorzitter NIET AANWEZIG / Karel BEKAERT, Ann DELLAERT, Nicole DE MUNTER, Christiaan DE SCHEPPER,

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Plaats kasteel Huizingen Datum 31/03/2015 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, raadzaal provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 juni 2014 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Reinold BORRÉ Voorzitter P.F.V Karin De PAUW Sportief Directeur PFV Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats provinciehuis Datum 31/03/2015 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Gedeputeerde Effectieve leden Marc Florquin

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT

Vergadering raadscommissie NOTULEN. Agendapunten RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MOBILITEIT Plaats Raadzaal Datum 13/05/2014 Voorzit(s)ter Marie-Claire Loozen Aanvangsuur 13:05 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 6 maart 2012 Vorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 6 maart 2012 Vorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 6 maart 2012 Vorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

10/33 06.04.2010 Dieudonné Horlait Directie recreatie - i.v.m. campagne fietsvriendelijk 2010-2012

10/33 06.04.2010 Dieudonné Horlait Directie recreatie - i.v.m. campagne fietsvriendelijk 2010-2012 INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2010 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 10/33 06.04.2010 Dieudonné Horlait Directie recreatie - i.v.m. campagne fietsvriendelijk 2010-2012 10/34

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal 2011 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Datum 30 november 201015 maart Aanvangsuur: 9.1011.45u Aanwezig:

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 december 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Mevrouw Delmal merkt op dat er een fout is in de notulen van maandag 13 juni 2005 in punt 7. Varia: notaris dient secretaris te zijn.

Mevrouw Delmal merkt op dat er een fout is in de notulen van maandag 13 juni 2005 in punt 7. Varia: notaris dient secretaris te zijn. Notulen van de ondernemingsraad van 11 juli 2005 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal, Dhr. Segers, Dhr. Vandenbussche. * Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit NOTULEN Plaats Raadzaal Datum 17/05/2016 Voorzit(s)ter Tom Troch Aanvangsuur 12:10 uur Aanwezig Verontschuldigd Ann SCHEVENELS, Tom

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT. Vergadering van 2 juni 2015

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT. Vergadering van 2 juni 2015 PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Vergadering van 2 juni 2015 Voorzitterschap van de heer Chris Taes De vergadering wordt om 14.15 uur geopend Verontschuldigingen Mevrouw Geertrui Windels-Van Rompuy, mevrouw

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verslag Luchthavenbeleid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel Tel. 02 553 78 11 Fax 02 553 78 65 luchthavenbeleid@vlaanderen.be Milieuoverleg Luchthaven

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie