Vergadering raadscommissie NOTULEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering raadscommissie NOTULEN"

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 22/02/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 18:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie, voorzitster Herman Pelgrims, ondervoorzitter Vic Laureys, Michel Vanderhasselt, Jan Vangramberen, Hilde Van Overstraeten, Roger Heyvaert, Christel Verlinden, Johan De Clercq, Geert Schellens, Yvette Luypaert, Willy Smout, Nico Creses, Eliane Anseeuw-Trogh, Ghislaine Duerinckx, An Hermans, leden Karin Jiroflée, gedeputeerde Marc Vervloet, directeur informatica Petra Vanhercke, diensthoofd projecten en ontwikkelingen Liesbeth Tobac, secretaris Albert Absillis, lid Jean-Pol Olbrechts, Julien Dekeyser, Walter Zelderloo, Monique Swinnen, Elke Zelderloo, gedeputeerden Lodewijk De Witte, gouverneur Marc Collier, provinciegriffier Agendapunten 1 Goedkeuring van het verslag 30 november 2010 Het verslag van de raadscommissie personeel, vorming en informatica van 30 november wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 2 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de levering en bedrijfsklare installatie van een oplossing ter ondersteuning van het facilitair beheer binnen het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. Marc Vervloet licht het agendapunt kort toe en meldt hierbij dat dit dossier een lange voorgeschiedenis heeft. Bij de verhuis naar het nieuwe provinciegebouw in 2003 werd in een ijltempo gezocht naar een oplossing voor de inventarisatie en zaalreservatie binnen het hoofdgebouw. Hierdoor bleven de domeinen en provinciale instellingen in de kou staan. Daarenboven is de huidige toepassing technisch verouderd en dekt ze niet alle noden van de centrale administratie. Daarnaast zijn de provinciedomeinen al geruime tijd vragende partij voor een reservatietool. Het nu voorliggende dossier groepeert een aantal dringende noden en biedt een basispakket aan. Dit basispakket bestaat uit een solide

2 basislaag, zijnde de inventaris, met daaraan toegevoegd een oplossing voor de reservaties en helpdesk-functionaliteiten voor de verschillende entiteiten. Willy Smout stelt vast dat de raming van de kostprijs redelijk lijvig is. In het vorige dossier was die prijs nog hoger gezien er toen een allesomvattende oplossing voor het facilitair beheer voor de ganse organisatie werd voorgesteld. Hij stelt zich dan ook de vraag welke bijkomende functionaliteiten er toen in het bestek werden omschreven die nu niet worden meegenomen. Gedeputeerde Karin Jiroflée antwoordt dat de vraag van de domeinen voor een reservatietool het meest dringend was. Oorspronkelijk werd dan ook een beperkt dossier aan de deputatie voorgelegd. De deputatie adviseerde toen om ook de noden van alle diensten en instellingen op dit vlak te bekijken. De directie informatica heeft toen een inventaris gemaakt van alle noden op het vlak van facilitair beheer van de gehele organisatie. Dit resulteerde in een omvangrijk en erg duur project. De deputatie besliste toen het dossier te "downsizen" en enkel de meest dringende noden van zowel de administratie als de domeinen en instellingen op te nemen. Marc Vervloet vult aan dat in het grote dossier ook o.a. patrimoniumbeheer, wagenparkbeheer, periodiek en verplicht onderhoud, enz. als noodzakelijke modules werden opgenomen. De basisinvestering was hierdoor erg hoog. Nu wordt er geopteerd om in het kader van een raamcontract, een solide maar beperktere basis te voorzien maar de mogelijkheid open te houden om later eventuele bijkomende modules toe te voegen. Willy Smout vraagt of er reeds een prospectie werd gedaan van de producten die in dit kader worden aangeboden. Hij vraagt zich af of we sowieso niet gaan eindigen bij een SAP-product. Marc Vervloet antwoordt dat SAP geen oplossing kan aanbieden voor zaalreservatie. Daarenboven werd het bestek zo open mogelijk geschreven om zoveel mogelijk firma's de kans te geven hun product aan te bieden. Een koppeling van een inventaris-item aan het vast actief is echter wel noodzakelijk. Op die manier zal de directie financiën in staat zijn om op een efficiëntere manier hun jaarrekening op te stellen. Willy Smout vraagt of de zaalreservatie niet kan gebeuren via Outlook. Marc Vervloet licht toe dat deze optie eveneens werd bekeken maar de huidige toepassing bevat ook o.a. facturatiegegevens, cateringgegevens, enz. Dit zijn elementen die niet zomaar kunnen meegenomen worden in een Outlook-oplossing. Jo De Clercq informeert of er vergelijkbare projecten zijn in de andere provincies. Marc Vervloet antwoordt dat de provincie Antwerpen gebruik maakt van Planon. Dit is een "niche-pakket" dat enkel gemaakt werd voor het facilitair beheer. Op de markt zijn er ongeveer 4 à 5 spelers met een dergelijk pakket. Deze pakketten kunnen de link met het vast actief in SAP wel garanderen. Jan Van Gramberen vraagt zich af of er eveneens een link is met de toepassing van de uitleendienst. Petra Vanhercke licht toe dat het dossier, zoals het nu voorligt, geen link voorziet met de uitleendienst. Zij werken op dit ogenblik met een eigen toepassing. Niettegenstaande wordt de mogelijkheid wel open gehouden om op termijn de info, uit de huidige tool van de uitleendienst, te implementeren in de nieuwe tool.

3 Vic Laureys schets het belang van het geven van prioriteiten bij het toekennen van lokalen of zalen in een reservatietool. Hij wil graag weten of in de nieuwe tool een optie wordt voorzien om bepaalde personen, entiteiten, voorrang te verlenen bij het toewijzen van een zaal. Interne organisaties kunnen vaak niet vergaderen omdat externen de zalen bezetten. Gedeputeerde Jiroflée antwoordt dat dit eerder een beleidsbeslissing is. Het succes van het verhuren van de beschikbare zalen, maakt dat er problemen zijn. Ze stelt voor deze problematiek aan te kaarten in de deputatie. Vic Laureys haalt aan dat er bij de gunningscriteria in het bestek er 40 punten werden toegekend aan de prijs en 60 aan de technische en functionele conformiteit. Hij vraagt zich af of het niet wenselijk is een aparte weging te voorzien voor de opgegeven referenties aangezien deze een belangrijk beeld geven of de betrokken firma in staat is de opdracht naar behoren uit te voeren. Marc Vervloet licht toe dat het opgeven van vergelijkbare referenties is opgenomen als selectiecriteria. Een firma die hier niet op kan antwoorden, wordt niet verder toegelaten tot de onderhandelingsrondes. Petra Vanhercke vult aan dat er in het bestek eveneens een demo is voorzien. Elke dienstverlener moet kunnen aantonen dat het gevraagde ook daadwerkelijk kan worden geleverd. De demo zal enerzijds een beeld geven over het technische luik en anderzijds de mate van gebruiksvriendelijkheid van de toepassing aantonen. Wat de demo moet inhouden staat omschreven in het bestek, de inschrijvende firma is dus op de hoogte wat er verwacht wordt. Jo De Clercq vraagt of de gebruiksvriendelijkheid van het product niet apart dient bekeken te worden. Een dergelijk product, waaraan zoveel eisen worden gesteld moet steeds werkbaar blijven voor de gebruikers. Het geheel mag ook niet te zwaar worden. Als we een dermate groot budget uitgeven aan een tool voor facility management moeten we zeker zijn dat die ook gebruikt kan worden. Marc Vervloet antwoordt dat de mensen die het pakket gaan gebruiken ook mee aan de beoordelingstafel zitten. Daarnaast zal ook de demo aan hen worden getoond. De gebruikers bepalen dus mee of het een werkbaar product is. Indien er geen product wordt gevonden dat voldoet aan de eisen, zal de procedure hernomen worden. Er worden geen verdere vragen meer geformuleerd. Advies: Het agendapunt wordt met een positief advies ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. De voorzitster sluit het agendapunt af. 3 Bespreking doelstellingen directie informatica 2010 Marc Vervloet licht aan de hand van het overzicht de resultaten van 2010 toe. Strategische doelstelling 1 OD 1: Het in productie nemen van de toepassing voor de nieuwe procedure bouwberoepen werd oorspronkelijk verschoven wegens de krappe personeelsbezetting. De dienst ruimtelijke ordening nam echter op 15 november 2010 deze toepassing in gebruik.

4 OD 2: De deelsite voor toerisme werd eind juni in productie genomen. Dit gebeurde binnen de vooropgestelde termijn en budget. OD 3: De module vorming (HR) werd in september in productie genomen. Er werd een tijdje dubbel gedraaid tot eind Vanaf 1 januari 2011 is deze module definitief in productie. OD 4: Het analyseren en implementeren van een bijkomende module is niet gelukt door interne discussies en niet beschikbaar zijn van de mensen van Northgate Arinso. Sinds begin 2011 werkt men aan de analyse van de module werving & selectie. Deze module zal ook uitstraling hebben naar buiten toe gezien men in de toekomst via de website zal kunnen solliciteren. OD 5: De vervanging van de aanwezige toepassing voor zaalreservatie, helpdesktool en inventaris is in uitvoering en vertraging. Dit punt staat vandaag op de agenda van de raadscommissie. OD 6: Operationele doelstelling 6 werd opgenomen in operationele doelstelling 5. OD 7: De functionele analyse van de subsidiedossiers werd uitgevoerd. Het project wordt nu geïmplementeerd. De ingebruikname is voorzien voor september. Vanaf dan zullen subsidies via de website kunnen aangevraagd worden. Strategische doelstelling 2 OD 1: De ondersteuning van de helpdesk is een steeds wederkerend aandachtspunt. De gebruikers zijn in het algemeen erg tevreden over de ondersteuning die ze van de helpdesk ontvangen. OD 2: SAP BW (beleidsinformatie) heeft een update gekregen. Deze update werd afgerond op 15 november OD 3: De directie informatica heeft als doel de buitendiensten even veel functionaliteiten te bieden als de centrale administratie. De domeinen en provinciale instellingen hebben via Citrix toegang tot het provinciale netwerk. De performantie van de verbindingen blijft een probleem. Er is een dossier in voorbereiding om ook dit probleem op te lossen. Strategische doelstelling 3 OD 1: Het serverpark werd vernieuwd, het oude materiaal werd naar het PIVO gebracht om daar te fungeren als backup. Jo De Clercq vraagt of het de bedoeling is om het serverpark in huis te houden. Gedeputeerde Jiroflée antwoordt dat we hiervoor het resultaat van de ICT-studie afwachten. OD 2: De upgrade van het computernetwerk werd midden 2010 volledig uitgevoerd. Strategische doelstelling 4 OD 1: In 2010 was er niet voldoende tijd om deze doelstelling op te nemen. De prioriteiten lagen ergens anders.

5 Strategische doelstelling 5 OD 1: VERA bouwt het digitaal sociaal huis verder uit. De vooropgestelde doelstelling werd behaald. Willy Smout vraagt of ook de doelstellingen van de andere departementen eveneens aan de raadscommissie zullen worden gepresenteerd. Karin Jiroflée antwoordt dat ook de doelstellingen van de andere beleidsdomeinen zullen worden voorgelegd. Er worden geen verdere vragen meer geformuleerd. Advies: Het agendapunt wordt ter kennisgeving aan de provincieraad voorgelegd. De voorzitster sluit het agendapunt af. 4 Varia Er worden geen verdere vragen of opmerkingen meer geformuleerd. Einduur van de vergadering 18:40 uur De secretaris, Liesbeth Tobac De voorzitster, Anne Sobrie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 11/09/2012 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 15:30 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats Raadzaal Datum 05/04/2011 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 10:05 uur Aanwezig Verontschuldigd Anne Sobrie,

Nadere informatie

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17.

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17. directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.60 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-RO-20111206_verslag vergadering

Nadere informatie

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010

Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE "ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID" Plaats: PISO, Tienen Datum: 30.11.2010 Voorzitter: Hilde Van Overstraeten Aanvangsuur: 13.10 uur Aanwezig: Effectieve leden:

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Patricia Willems Tel - fax 016/26.75.34 016/26.75.60 e-mail patricia.willems@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120424 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 09/06/2015 Voorzit(s)ter Ann Schevenels Aanvangsuur 09:30 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS,

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID

RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 14 september 2010 Voorzitter : Roel ANCIAUX Aanvangsuur: 9.30 uur Aanwezig:

Nadere informatie

Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010

Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010 Vergadering Raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats: Leuven Datum: 12 oktober 2010 Voorzitter: MARTINE LEMONNIER Aanvangsuur: 10.00 uur Aanwezig: MARTINE LEMONNIER, voorzitter

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 28 mei 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur: 13.00

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 21 januari 2014 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, Provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 september 2013 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadszaal Provinciehuis Datum: 24 februari 2015 Voorzitter: JAAK PIJPEN Aanvangsuur: 10u30 Aanwezig: JAAK PIJPEN, EDDY POFFE,

Nadere informatie

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten

Provinciegriffier: Julien Dekeyser, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, Karin Jiroflée. Agendapunten Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID Plaats Raadzaal, Provinciehuis Leuven Datum 26/03/2013 Voorzitter Ingrid Claes Aanvangsuur 10.00 uur Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2012 18de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 3 Nr. 4 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN Plaats raadzaal Datum 06/01/2015 Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadszaal Provinciehuis Datum: 16 juni 2015 Voorzitter: JAAK PIJPEN Aanvangsuur: 10u00 Aanwezig: JAAK PIJPEN, EDDY POFFE,

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU

Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE : LANDBOUW EN LEEFMILIEU Plaats raadzaal Datum 30 november 2010 Voorzit(s)ter :Linda De Dobbeleer - Van den Eede Aanvangsuur: 9.10u Aanwezig: ANCIAUX ROEL,

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.85 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120605 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN VOORSTEL nr. 2 Betreft: opdracht voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van drankautomaten (huurformule: termijn van 7 jaar) en bijbehorende grondstoffen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u

Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober 2012 Voorzitter: CHRIS TAES Aanvangsuur: 15.15u Vergadering raadscommissie NOTULEN Gezamenlijke raadscommissie: - Landbouw en leefmilieu - Regionaal beleid en economie - Ruimtelijke Ordening, verkeer en mobiliteit Plaats: raadzaal Datum: 23 oktober

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats raadzaal Datum 19/04/2016 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Verontschuldigd Raadsleden: Technische leden:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie VI. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 25/10/2016 Voorzitter Joël Vander Elst Aanvangsuur 09:45 uur Aanwezig Joël VANDER ELST,

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN

Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Vergadering raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium NOTULEN Plaats gemeentehuis Lubbeek Datum 12/05/2015 Voorzit(s)ter Ann Schevenels Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS, voorzitter

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 mei 2012 Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 10:00u Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010 RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 26 oktober 2010 Voorzitter: / Uur: 10 uur Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS, PIVO EN VEILIGHEID Plaats Raadzaal, Provinciehuis Leuven Datum 15/05/2012 Voorzitter Audrey Valkeniers-Van Zyl Aanvangsuur 16:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit Plaats Provincieraadszaal Datum 19/02/2013 Voorzit(s)ter MARIE-CLAIRE LOOZEN Aanvangsuur 13.35 uur Aanwezig

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA

RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA RAADSCOMMISSIE FINANCIEN, FISCALITEIT, PERSONEEL, VORMING EN INFORMATICA Plaats: Raadzaal, Gelijkvloers, Provinciehuis Datum: 14 oktober 2014 Voorzitter: Jaak PIJPEN Aanvangsuur: 9u45 Aanwezig: JAAK PIJPEN,

Nadere informatie

JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN

JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN RAADSCOMMISSIE DOMEINEN JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN Plaats Raadzaal Datum 8/10/2013 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig Effectieven: Vanlinthout Lieve,

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE REGIONAAL BELEID EN ECONOMIE Plaats Provinciehuis, Leuven Datum 11 juni 2013 Voorzit(s)ter CHRIS KINDEKENS Aanvangsuur 10.30 uur Aanwezig Verontschuldigd

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013

Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013 Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEZONDHEIDSBELEID EN WOONBELEID Plaats: Raadzaal Provinciehuis Datum: 19 februari 2013 Voorzitster: Bernadette STASSENS Aanvangsuur: 10.30 uur

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN

Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Vergadering raadscommissie Onderwijs, PIVO en veiligheid NOTULEN Plaats raadzaal provinciehuis Datum 27/10/2015 Voorzit(s)ter Ingrid Claes Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Effectieve leden Gedeputeerde Marc

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 december 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING AANWEZIG Danny SMESSAERT, voorzitter NIET AANWEZIG / Karel BEKAERT, Ann DELLAERT, Nicole DE MUNTER, Christiaan DE SCHEPPER,

Nadere informatie

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Reinold BORRÉ Voorzitter P.F.V Karin De PAUW Sportief Directeur PFV Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief

Nadere informatie

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN

Agendapunten JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN DOMEINEN RAADSCOMMISSIE DOMEINEN JEUGD, CULTUUR, VLAAMS KARAKTER, SPORT, RECREATIE EN Plaats Provinciedomein Huizingen Datum 10/06/14 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14 uur Aanwezig Effectieven: Vanlinthout

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Plaats raadzaal Datum 5/5/2015 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 15:00 uur Aanwezig Gedeputeerde

Nadere informatie

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden september 2014 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 14/34 25.06.2014 Jan Laeremans Directie vrije tijd - i.v.m. de kosten en inkomsten voor het zwembad

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 1 september 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratieve

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM

RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM RAADSCOMMISSIE VI. - INFRASTRUCTUUR, WATERBELEID EN PATRIMONIUM Plaats: Leuven, raadzaal provinciehuis Voorzitter: mevrouw Ann SCHEVENELS Datum: 3 juni 2014 Ondervoorzitter: de heer Dirk JANSSENS Aanvangsuur:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN

Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Vergadering raadscommissie Jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen NOTULEN Plaats kasteel Huizingen Datum 31/03/2015 Voorzit(s)ter Lieve Vanlinthout Aanvangsuur 14:00 uur Aanwezig

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie