Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem Model No. SC-HC3 Geachte klant Dank u voor de aankoop van dit product. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag. De handelingen in deze handleiding zijn hoofdzakelijk beschreven voor de afstandsbediening, maar u kunt ook diverse handelingen vanaf het apparaat uitvoeren als de bedieningen hetzelfde zijn. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geïllustreerd. Kære kunde Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst denne vejledning i hele sin udstrækning, før du tilslutter, indstiller og anvender dette system. Opbevar denne vejledning til senere brug. Handlingerne i denne vejledning er beskrevet ved anvendelse af fjernbetjeningen, men du kan udføre de samme handlinger på hovedapparatet, hvis kontrolknapperne er de samme. Din enhed ser muligvis ikke ud præcis som på billedet. Bäste kund Tack för ditt val av denna produkt. Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning baseras i huvudsak på styrning via fjärrkontroll, men under förutsättning att kontrollerna är samma så kan funktionerna även styras via huvudenheten. Din enhet kanske inte ser exakt likadan ut som på bilden. EG -2H

2 NEDERLANDS 2 2 Meegeleverde accessoires 2 Veiligheidsmaatregelen 2 Aansluitingen 4 Voorbereiden van de afstandsbediening 5 Demofunctie 5 Overzicht van de bedieningsfuncties 6 Bedieningen van de cd 8 Bedieningen van de radio 9 RDS-uitzendingen 10 Timer 10 Geluid instellen 11 Extern apparaat 12 Verhelpen van storingen 13 Technische gegevens 15 Onderhoud 15 Meegeleverde accessoires Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. 1 Afstandsbediening 1 AM-raamantenne 1 FM-binnenantenne 2 Batterijen 1 Netsnoer Inhoudsopgave (N2QAYB000394) Opmerking Het bijgeleverde stroomsnoer kan alleen met dit apparaat gebruikt worden. Gebruik het niet voor andere apparatuur. Gebruik geen netsnoer van een ander apparaat. Veiligheidsmaatregelen Plaatsing Zet het apparaat op een horizontale oppervlakte; uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en sterke trillingen. Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van het systeem en van andere onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan. Plaats het apparaat tenminste op een afstand van 15 cm van de muur om ververvorming en ongewenste akoestische effecten te vermijden. Zet geen zware voorwerpen op het apparaat. Bedrijfsspanning Gebruik geen hoogspanningsbronnen. Dit kan het apparaat overladen en brand veroorzaken. Gebruik het apparaat niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het systeem wilt gebruiken in een boot of op een andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt. Bescherming van het stroomsnoer Verzeker u ervan dat het stroomsnoer op de juiste manier is aangesloten en niet beschadigd is. Een verkeerde aansluiting of beschadiging van het stroomsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op. Pak altijd de stekker stevig vast wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer, want dit kan een elektrische schok veroorzaken. Pak de stekker nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Vreemde stoffen Laat geen metalen voorwerpen in het apparaat vallen. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken. Verzeker u ervan dat er geen vloeistoffen in het apparaat terecht komen. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken. Mocht dit gebeuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar. Spuit geen insectensprays op, of in de buurt van, het apparaat. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in het apparaat worden gespoten. Reparatie Probeer niet zelf dit apparaat te repareren. Wanneer het geluid wegvalt, wanneer er waarschuwingslampjes niet gaan branden, wanneer er rook uit het apparaat komt, of wanneer er andere problemen ontstaan die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar of een erkend servicecentrum. Reparatie, demontage of reconstructie e.d. door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het systeem. Het systeem zal langer meegaan als u de stekker uit het stopcontact haalt wanneer u het systeem voor langere tijd niet gebruikt.

3 75Ω FM ANT LOOP EXT AM ANT LOOP ANT GROUND AUX AC IN WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER. WAARSCHUWING! OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS. ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT. DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER. WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. De stekker van het netsnoer moet goed te bedienen blijven. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. GEVAAR Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD KLIMAAT. ipod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en in andere landen. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Binnenin het apparaat Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. 3NEDERLANDS 3

4 LOOP ANT GROUND Aansluitingen Draagbare geluidsinstallatie (Snoeren en apparaat niet inbegrepen) NEDERLANDS 4 4 Draagbare geluidsinstallatie Ω FM ANT 1 LOOP EXT AM ANT 2 AUX Stekkertype: Ø3,5 mm stereo AC IN 3 HOOFDAPPARAAT Hoofdtelefoon (niet meegeleverd) AFSTANDSBEDIENING Opmerking Pas het geluidsvolume en de geluidskwaliteit van dit apparaat aan de andere installatie aan. Verlaag het niveau van het ingangssignaal van de andere installatie (bijvoorbeeld, door de equalizer uit te zetten of door het geluidsvolume te verlagen) voordat u de aansluiting maakt. Een hoog ingangssignaal zal het geluid vervormen. Voor meer informatie kunt u de handleiding raadplegen van de andere installatie. Sluit de FM-binnenantenne aan. 75 Ω Bevestig de antenne met behulp van een stukje plakband aan de muur of tegen een pilaar en plaats het in een positie die de minste storing oplevert. Sluit de AM-raamantenne aan Zwart Wit Rood Plakband AM-raamantenne Gebruik een kruiskop-schroevendraaier, enz. Zet de antenne recht op haar voetstuk. FM-binnenantenne Klik! Houd de losse antennedraad uit de buurt van andere draden en snoeren. Draai niet te stevig vast. Anders draait de schroef in een rondje en kan niet worden bevestigd. Begin met afspelen vanaf de draagbare geluidsbron. 3 Sluit het netsnoer aan. Sluit het stroomsnoer aan nadat alle andere kabels aangesloten zijn. Naar stopcontact Verlaag het geluidsvolume en sluit de hoofdtelefoon aan. Stekkertype: Ø3,5 mm stereo. Opmerking Vermijd langdurig luisteren, omdat dit uw gehoor kan beschadigen. Een teveel aan geluidsdruk uit oortelefoons kan oorbeschadiging veroorzaken. Opmerking Om energie te besparen wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact. U zult de geheugenitems opnieuw moeten terugstellen nadat u het apparaat hebt aangesloten. Insteken van de stekker Toestelcontactdoos Ong. 6 mm Aansluitstuk Afhankelijk van het soort stekkeraansluiting, kan de stekker, ondanks dat u deze er volledig heeft ingestoken, aan de voorkant iets uitsteken (zie tekening). Bij gebruik van dit apparaat vormt dit echter geen probleem.

5 Aansluitingen (vervolg) Optionele antenneaansluitingen FM-buitenantenne AM-buitenantenne Voorbereiden van de afstandsbediening Plaats deze kant voor de andere kant Batterijen Gebruik een managanese droogbatterij of een alkali droogbatterij. Stop de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening en zorg er voor dat u de + en op de juiste polen aansluit. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening, als u deze gedurende een langere periode niet gebruikt. Bewaar de batterijen op een donkere koele plaats. Verwarm niet en stel niet bloot aan een vlam. Laat geen batterijen achter in een auto die in direct zonlicht staat, gedurende langere tijd waarbij deuren en ramen gesloten zijn. Verkeerd gebruik van batterijen in de afstandsbediening kan elektrolyt lekkage veroorzaken, wat brand kan veroorzaken. Demofunctie FM-buitenantenne (niet meegeleverd) Gebruik nooit een buitenantenne tijdens onweer. U kunt de FM-buitenantenne aansluiten om een betere ontvangst te krijgen. Neem voor de installatie hiervan contact op met uw handelaar. Maak de FM-binnenantenne los wanneer u een FM-buitenantenne gaat installeren. Sluit de AM-buitenantenne aan, zonder de AM-raamantenne te verwijderen. Span een met vinyl geïsoleerde draad van 5 tot 12 meter horizontaal langs een raam of bevestig de draad op een andere geschikte plaats. Wat u zeker niet moet doen: 75 Ω coaxiale kabel (niet meegeleverd) Bovenaangezicht (Bovenste paneel) DEMO [g, DEMO] R6/LR6, AA oude en nieuwe batterijen door elkaar heen gebruiken; gebruik maken van verschillende soorten batterijen tegelijk; de batterijen uit elkaar halen of kortsluiten; oplaadbare alkaline of mangaan batterijen proberen op te laden; batterijen gebruiken die lekken of waarvan de beschermlaag beschadigd is. Draag bij tot het behoud van het milieu. Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst Signaalsensor van de afstandsbediening Gebruik Richt bij een maximale afstand van 7 meter, de sensor direct op de voorkant van het apparaat (De exacte afstand hangt af van de hoeken). De operatie kan worden beïnvloed door sterke lichtbronnen, zoals direct zonlicht, en de glazen deuren van stereomeubels. Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten, kan het zijn dat u op de display een demonstratie te zien krijgt van de functies van het apparaat. Als de demo-instelling is uitgeschakeld, kunt u een demonstratie laten zien door de optie DEMO ON te selecteren. Druk en houd [g, DEMO] ingedrukt. Het display verandert telkens wanneer u de toets ingedrukt houdt. DEMO OFF (uit) AM-buitenantenne (niet meegeleverd) 5 tot 12 m DEMO ON (aan) AM-raamantenne (inbegrepen) Transmissievenster Als het apparaat in de stand-bymodus staat, dient u de optie DEMO OFF te selecteren, om het stroomverbruik te verminderen. 5NEDERLANDS 5

6 Overzicht van de bedieningsfuncties Afstandsbediening NEDERLANDS De nummers die tussen haakjes staan verwijzen naar de betreffende pagina. [u/t] en [y/i] die in de handleiding worden beschreven, hebben dezelfde bedieningen als respectievelijk [w] en [q] Stand-by/aan schakelaar [^], [8] (8,10) Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. [DIMMER] Dimt het displaypaneel Genummerde knoppen [1-9, 0, 10] (8, 9) Om een getal van 2 cijfers in te voeren bijv. 16: [ 10] [1] [6] Om een getal van 3 cijfers in te voeren bijv. 226: [ 10] [ 10] [2] [2] [6] [DEL] Wis de laatste geprogrammeerde track (8) [PROGRAM] (8, 9) CD/ Programma Tuner programmeren (Handmatig) [CD q/h] (8) Keuzeschakelaar om naar cd te schakelen Direct cd afspelen/cd pauzeren [FM/AM] (9) FM-/AM-selectie [ipod q/h] (12) Keuzeschakelaar om naar ipod te schakelen Direct ipod afspelen/ipod pauzeren [g] Stopknop (8, 12) 10 [RE-MASTER] Re-master aan/uit (11) [PRESET EQ] (11) Programmeren van de moduskeuzeschakelaar van de equalizer [e, r, ALBUM] (8, 12) Album-/trackselectie Bladeren in menu van ipod [w, q] Track overslaan/zoeken Afstemmen/programmeren van kanaalselectie Instelling van de tijd Instelling van lage of hoge tonen [DISPLAY] (8, 10) CD: CD Display (Verstreken afspeeltijd/ Resterende afspeeltijd) : Display [Verstreken afspeeltijd/ Naam van album/naam track/id3 (Album)/ ID3 (Track)/ID3 (Artiest)] RDS: RDS Display (Naam zender/ Programmatype/Frequentie) [AUTO PRESET] (9) Tuner programmeren (automatisch) [TUNE MODE] (9) Tunermodus aan/uit Schakeling met keuzeschakelaar naar handmatig/programmeren (10) [z, PLAY] Afspelen timer aan/uit (10) [CLOCK/TIMER] Instelling van klok en timer [AUTO OFF] Als u het apparaat gedurende 10 minuten niet gebruikt en het apparaat in de cdmodus staat, kunt u met behulp van deze functie het apparaat uitschakelen. De instelling wordt gehandhaafd zelfs wanneer het systeem wordt uitgeschakeld. Druk opnieuw om deze functie te annuleren. (11) [SLEEP] Sleeptimerinstelling (8, 10, 12) [VOL +, ], [ VOLUME+] Om het volume in te stellen [MUTE] Om het geluid te dempen Druk hier nogmaals op het dempen van het geluid uit te schakelen (9) [REPEAT] Herhalen aan/uit (8, 9) [PLAY MODE] Knop van de afspeelmodus Tuner: Laagste/Huidige (4, 13) [AUX] Aansluiting aan andere externe apparaten (8, 9, 10, 11, 12) [u/t], [y/i] Track overslaan/zoeken Afstemmen/programmeren van kanaalselectie Instelling van de tijd Instelling van lage of hoge tonen (11) [D.BASS] D.BASS aan/uit (12) [ipod MENU] Om het ipodmenu weer te geven (11) [BASS/TREBLE] Selectie van hoge en lage tonen (8, 12, 13) [OK] Cd afspelen Selectie bevestigen (11) [SURROUND] Surround modus aan/uit (11) [INPUT LEVEL] Het niveau aanpassen in de AUX-modus naar normaal/hoog (9) [FM MODE] FM-modus aan/uit Keuzeschakelaar veranderen naar mono/ stereo

7 Overzicht van de bedieningsfuncties (vervolg) Hoofdapparaat Toetsen zoals de 1 functie werken op precies dezelfde manier als de toetsen op de afstandsbediening Vooraangezicht Display Signaalsensor van de afstandsbediening Bovenaangezicht (Bovenste paneel) [ipod ;, OPEN/CLOSE] (12) Schuifdeur voor het openen en sluiten voor de bediening van de ipod. [g, DEMO] (5) Stop/Demo [CD ;, OPEN/CLOSE] (8) Schuifdeur voor het openen en het sluiten voor de bediening van de cd. DEMO VOLUME Schuifdeurhandeling Dockingschakelaar Om de cd te bedienen Druk op om de schuifdeur te openen. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de cd op zijn plaats hebt gebracht. (Raadpleeg bladzijde 8 voor het invoeren van de cd.) Om de ipod te bedienen Druk op om de schuifdeur te openen. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de ipod op de juiste manier hebt ingevoerd. (Raadpleeg bladzijde 12 voor het invoeren van de ipod.) 7NEDERLANDS 7

8 Bedieningen van de cd Standaard afspelen Afspeelmodus NEDERLANDS 8 8 Druk op [^] om het apparaat aan te zetten. Druk op [CD ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te openen en de cd op zijn plaats te brengen. Middelste gedeelte Druk opnieuw op [CD ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te sluiten. Houd de vingers uit de buurt van de schuifdeur wanneer het sluit om eventuele kleine verwondingen te vermijden. Druk op [CD q/h] of [OK] om het afspelen te beginnen. Druk op [VOL +, ] om het volume in te stellen. Opmerking Verzeker u ervan op de knop [CD ;, OPEN/CLOSE] te drukken om de schuifdeur te openen en te sluiten. Er kan schade ontstaan wanneer de schuifdeur wordt geforceerd bij het sluiten. Wees voorzichtig de cd niet tegen de schuifdeur te slaan wanneer u deze verwijdert. Naar Handeling Met behulp van deze functie kunt u informatie van de huidige track weergeven. Druk tijdens het afspelen of het pauzeren meerdere keren op [DISPLAY]. stop pauze overslaan/ zoeken album overslaan directe toegang tot het afspelen (Het afspelen begint met de track die u hebt geselecteerd.) CD Houd de cd links scheef en glijd deze op zijn plaats. Druk op [g]. Druk op [CD q/h]. Druk hier nogmaals op, om het afspelen te hervatten. Druk op [u/t] of [y/i] om over te slaan. Druk op [u/t] of [y/i] en houd deze ingedrukt om te zoeken. Opmerking U kunt zoeken tijdens het afspelen of tijdens het pauzeren. U kunt niet zoeken in de -bestanden. U kunt alleen zoeken binnen de huidige track tijdens het afspelen van het programma, tijdens de herhaling van een track, en bij willekeurig afspelen. Druk op [e,r, ALBUM] in de afspeelmodus. Druk één keer op [e,r, ALBUM] en druk vervolgens op de cijfertoetsen in de stopmodus. CD Druk op de cijfertoetsen om de gewenste track te selecteren. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. Druk één maal op [y/i] en druk vervolgens op de cijfertoetsen om de gewenste track te selecteren. Displayfunctie Verstreken afspeeltijd Het label van de cd moet aan de bovenkant zitten. Druk totdat u hoort dat het op zijn plaats klikt. Resterende afspeeltijd Verstreken afspeeltijd Naam van album Naam track ID3 (Artiest) ID3 (Track) ID3 (Album) Opmerking Maximaal aantal tekens dat de display kan weergeven: ongeveer 30. Dit apparaat ondersteunt versie 1.0 & 1.1 ID3 tags. Tekstgegevens die niet worden ondersteund worden niet weergegeven. ID3 is een opmaakcode dat geïntegreerd is in -nummers, om informatie weer te geven over de track, zoals de titel en de naam van de artiest. Druk op [CD q/h]. Druk op [PLAY MODE] om de gewenste modus te selecteren. Modus 1-TRACK 1TR 1-ALBUM 1ALBUM RANDOM RND 1-ALBUM RANDOM 1ALBUM RND Om af te spelen een nummer die op de cd is geselecteerd. Druk op de cijfertoetsen om de betreffende track te selecteren. een album die op de cd is geselecteerd. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. een willekeurige cd. alle nummers op een geselecteerd album willekeurig afspelen. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. Opmerking Tijdens het willekeurig afspelen, kunt u niet teruggaan naar de vorige track. De huidige afspeelmodus wordt gewist wanneer u de schuifdeur opent. CD Tijdens het afspelen van de optie RANDOM (willekeurig), kunt u alleen achteruit of vooruit zoeken in het huidige nummer. Met deze functie kunt u maximaal 24 muziektracks programmeren. CD Druk op [CD q/h] en vervolgens op [g]. Druk op [PROGRAM]. Druk op de cijfertoetsen om de tracks te selecteren. Herhaal deze stap om andere nummers te programmeren. Druk op [CD q/h] of [OK] om het afspelen te beginnen. Druk op [CD q/h] en vervolgens op [g]. Druk op [PROGRAM]. Druk op [e,r, ALBUM] om het gewenste album te selecteren. Druk op [y/i] en druk vervolgens op de cijfertoetsen om de tracks te selecteren. Druk op [OK]. Herhaal stap 3 tot 5 om andere tracks te programmeren. Druk op [CD q/h] om het afspelen te starten. Naar Geprogrammeerde afspeelmodus annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen controleer de inhoud van het programma wis het laatste nummer wis alle geprogrammeerde tracks Handeling Druk op [PROGRAM] in de stopmodus om het PGM -controlelampje van de display te verwijderen. Druk op [PROGRAM] en vervolgens op [CD q/h]. Druk op [u/t] of [y/i] wanneer PGM wordt weergegeven in de stopmodus. Als u tijdens het programmeren wilt controleren, druk dan twee keer op [PROGRAM] nadat PGM is verschenen, en druk aansluitend op [u/t] of [y/i]. Druk op [DEL] in de stopmodus. Druk op [g] in de stopmodus. CLR ALL verschijnt op het display. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de toets om alle tracks te wissen. Opmerking Als u meer dan 24 nummers wilt programmeren verschijnt het bericht PGM FULL. Het programmageheugen wordt gewist wanneer u de schuifdeur opent. CD Tijdens afspelen van het programma kunt u alleen binnen het huidige nummer vooruit of achteruit zoeken.

9 Bedieningen van de cd (vervolg) Herhaald afspelen Bedieningen van de radio Handmatige afstemming U kunt een programma of een andere geselecteerde afspeelmodus herhaaldelijk laten afspelen. Druk vóór of tijdens het afspelen op [REPEAT]. ON REPEAT en & verschijnen op de display. Om te annuleren Druk nogmaals op [REPEAT]. OFF REPEAT wordt weergegeven en & wordt gewist. Opmerking over CD-R en CD-RW Dit apparaat kan CD-R en CD-RW afspelen die opgenomen zijn met CD-DA of. Gebruik een cd voor de CD-DA-geluidsopname en beëindig* het wanneer u klaar bent met opnemen. Het kan zijn dat dit apparaat niet in staat zal zijn om bepaalde cd s af te spelen vanwege de opnamecondities. * Een proces dat wordt uitgevoerd na de opname die CD-R/CD-RW spelers in staat maakt om geluid van CD-R en CD-RW af te spelen. Let op Wat u zeker niet moet doen: Cd s gebruiken met een onregelmatige vorm. extra labels en stickers opplakken. Cd s gebruiken waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel. krasvrije hoesjes of ander soort accessoires toevoegen. iets op de cd schrijven. de cd s schoonmaken met vloeistoffen (Veeg af met een zachte, droge doek). Opmerking over het gebruik van een DualDisc De digitale geluidsinhoud van een DualDisc komt niet overeen met de technische kenmerken van de Compact Disc Digital Audio (CD-DA) formaat. Het kan dus zijn dat het afspelen niet mogelijk zal zijn. Het apparaat kan afspelen, een samendrukkingsmethode van geluid dat de geluidskwaliteit niet beschadigd. Bij het creëren van -bestanden om deze op dit apparaat af te spelen. Maximaal aantal tracks en albums : 999 tracks en 256 albums. Compatibel met compressiesnelheid: Tussen 64 kbps en 320 kbps (stereo). 128 kbps (stereo) wordt aangeraden. Cd-formaten: ISO9660 niveau 1 en niveau 2 (behalve voor uitgebreide formaten). De leestijd van de TOC hangt af van het aantal tracks, de mappen of mapstructuren. Beperkingen bij Dit apparaat is compatibel met multisessies maar wanneer er veel sessies zijn, neemt het meer tijd voordat het afspelen begint. Beperk het aantal sessies tot een minimum om dit te voorkomen. Dit apparaat kan geen bestanden afspelen die opgenomen zijn met gebruik van packet-writing. Wanneer de disk zowel als normale geluidsgegevens (CD-DA) bevat, dan speelt het apparaat het type af dat opgenomen is in het binnenste gedeelte van de cd. Wanneer de cd zowel als andere types van geluidsgegevens bevat (bijv. WMA of WAV), dan speelt het apparaat alleen af. Afhankelijk van de manier waarop u -bestanden creëert, kan het zijn dat ze niet afgespeeld worden in de volgorde die u hebt gemaakt of kunnen ze helemaal niet afspelen. Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om de frequentie van de gewenste zender te selecteren. Automatische afstemming Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] en houd deze ingedrukt tot de Druk op [FM MODE] om MONO weer te geven. Om te annuleren Druk op [FM MODE] en houd deze ingedrukt, tot het lampje MONO verdwijnt. ST verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. frequentie snel begint te wijzigen. Het automatisch afstemmen stopt wanneer het een zender heeft gevonden. Om de automatische afstemming te stoppen, drukt u op [u/t] of [y/i] opnieuw. Opmerking De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. Het FM-geluid verbeteren MONO wordt ook geannulleerd wanneer u een andere frequentie kiest. Schakel de optie MONO uit, als u normaal wilt luisteren. Het AM-geluid verbeteren Druk op [FM/AM] om AM te selecteren. Druk herhaaldelijk op [TUNE MODE] en houd deze ingedrukt om de beat proof instelling te wijzigen ( BP1, BP2, BP3 of BP4 ). Voorkeurgeheugen U kunt tot 30 FM-kanalen en tot 15 AM-kanalen programmeren. Voorbereiding: Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Automatisch voorprogrammeren Druk op [PLAY MODE] om tussen LOWEST (laagste) of CURRENT (huidige) frequentie te schakelen. Druk op [AUTO PRESET] om het voorprogrammeren te beginnen. De tuner programmeert alle stations dat het kan ontvangen in de kanalen in neergaande volgorde. Wanneer het voltooid is, wordt er afgestemd op de zender die het laatst in het geheugen opgenomen is. Handmatig voorprogrammeren Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om op de frequentie van de gewenste zender af te stemmen. Druk op [PROGRAM]. Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Herhaal stap 2 tot 4 om meer zenders voor te programmeren. Een voorkeurzender selecteren Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren. Voor de kanalen 10 tot 30, drukt u op [ 10], en voert u vervolgens de twee getallen in. OF Druk op [TUNE MODE] om de optie PRESET te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om het kanaal te selecteren. 9NEDERLANDS 9

10 RDS-uitzendingen Timer NEDERLANDS Maakt u in staat om de naam van een zenderstation of een programmatype weer te geven. RDS licht op wanneer er RDS-signalen worden ontvangen. Druk op [DISPLAY] om weer te geven. Naam Zender (PS) Programmatype (PTY) Frequentieweergave Opmerking RDS-weergaven kunnen eventueel niet beschikbaar zijn wanneer de ontvangst slecht is. Het programmatype geeft het volgende weer NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M-O-R- M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TEST ALARM Nieuws Huidige zaken Informatie Sport Onderwijs Drama Cultuur Wetenschap Diverse Popmuziek Rockmuziek Middle of the road Muziek Licht klassiek Zwaar klassiek Andere muziek Weerinformatie Financiën Kinderen Sociale aangelegenheden Geloof Telefoon in Reizen Vrije tijd Jazzmuziek Countrymuziek Nationale muziek Oldies (Liedjes van vroeger) Folkmuziek Documentaire Testuitzending Noodbericht De klok instellen De klok werkt volgens het 24-uursysteem. Druk op [CLOCK/TIMER] om de klok in te stellen. Druk op [u/t] of [y/i] om de tijd te selecteren binnen 5 seconden. (Druk en houd ingedrukt om de tijd sneller te wijzigen.) Druk opnieuw op [CLOCK/TIMER]. g Om de klok weer te geven wanneer het apparaat aan staat of in de standbymodus staatt Opmerking U kunt de timer zo instellen zodat deze u op een bepaalde tijd wekt. Dit apparaat biedt 3 optionele afspeeltimers. Voorbereiding: Schakel het apparaat in en stel de klok in. ( zie boven) Bereid de muziekbron voor (cd, radio, ipod of AUX) en stel het volume in. Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER] om de optie afspeeltimer te selecteren. CLOCK zplay 1 zplay 2 zplay 3 Oorspronkelijk display Binnen 5 seconden drukt u op [u/t] of [y/i] om de begintijd in te stellen. Begintijd Controlelampje afspeeltimer Druk op [CLOCK/TIMER] om de invoer te bevestigen. Herhaal stap 2 en 3 om de eindtijd in te stellen. Eindtijd Druk op [CLOCK/TIMER] Stel de klok regelmatig opnieuw in om de juistheid van de tijdsweergave in stand te houden. Afspeeltimer De timer inschakelen Druk herhaaldelijk op [z, PLAY] om de gewenste afspeeltimer in te schakelen. Druk op [^] om het apparaat uit te schakelen. Naar Handeling de instellingen veranderen Herhaal de stappen 1 tot 4 en 6. verander de bron of het Druk op [z, PLAY] om het lampje van de volume zplay display te wissen. Verander de bron of het volume. controleer de instellingen (als het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat) annuleren Opmerking Controlelampje afspeeltimer ON wordt weergegeven OFF wordt weergegeven Voer de stappen 5 en 6 uit. Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om zplay 1, zplay 2 of zplay 3 te selecteren. Druk op [z, PLAY] om het controlelampje van de timer te wissen. De timer zal op de geprogrammeerde tijd beginnen, waarbij het volume langzamerhand oploopt naar het geprogrammeerde niveau. Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip. Het apparaat moet wel in de stand-bymodus staan wil de timer werken. Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd. Wanneer er een extern apparaat is geselecteerd als de bron wanneer de timer aan gaat, dan zal het systeem ingeschakeld worden en activeert het externe apparaat als de bron. Wanneer u vanaf het draagbare geluidssysteem wilt afspelen, dan activeert u de afspeelmodus van het apparaat en verhoogt u het geluidsvolume. (Zie de handleiding van het draagbare geluidssysteem.)

11 Timer (vervolg) Sleep timer Geluid instellen (vervolg) Genieten van de surround sound De SLEEP timer kan het apparaat uitzetten na de ingestelde tijd. Druk op [SLEEP] om de functie SLEEP aan/uit te zetten. Telkens als u op deze knop drukt: 30MIN 60MIN 90MIN 120MIN OFF (Geannuleerd) g Om de resterende tijd te controleren Opmerking Druk één maal op [SLEEP] De afspeel- en sleep-timer kunnen samen worden gebruikt. De sleeptimer heeft altijd voorrang. Zorg ervoor dat de timerinstellingen elkaar niet overlappen. Geluid instellen Met behulp hiervan kunt meer genieten van de lage of hoge tonen. Druk herhaaldelijk op [BASS/TREBLE] om de gewenste instelling te selecteren. BASS TREBLE Instelling BASS TREBLE Geluidseffecten selecteren U kunt de geluidseffecten veranderen door het selecteren van een van de voorkeurinstellingen van de equalizer (Preset EQ) of door de hoge of lage tonen aan te passen. Voorkeurinstellingen equalizer (Preset EQ) Druk herhaaldelijk op [PRESET EQ] om de gewenste instelling te selecteren. Instelling HEAVY CLEAR SOFT VOCAL FLAT HEAVY CLEAR SOFT VOCAL FLAT Effect Lage of hoge tonen Rock wordt krachtiger weergegeven Effect Oorspronkelijk display Voor lagere tonen Voor hogere tonen Druk op [u/t] of [y/i] om het niveau in te stellen. Opmerking Controlelampje sleeptimer Hogere frequenties klinken helderder Voor achtergrond muziek Vocalen klinken levendiger Geen effect Het toonniveau kan ingesteld worden tussen -4 tot +4. Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en diepte aan het stereogeluid toevoegen. Om te activeren Druk op [SURROUND] om Om te annuleren Druk nogmaals op [SURROUND] om het te laten verdwijnen. Verbeteren van de bas Geeft u de mogelijkheid om van een sterker baseffect te genieten. Druk op [D.BASS] tijdens het afspelen om ON D.BASS te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: ON D.BASS OFF D.BASS Opmerking Het feitelijke effect hangt af van de muziekbron. Digitale remaster is effectief op CD () Analoge remaster is effectief op ipod en AUX Deze functie reproduceert de frequenties die verloren zijn gegaan tijdens het opnemen om u een geluid te geven dat dichter bij het oorspronkelijke geluid ligt. Druk op [RE-MASTER] tijdens het afspelen om ON RE-MASTER te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: ON RE-MASTER OFF RE-MASTER controlelampje weer te geven. controlelampje Opmerking De surround sound is minder waarneembaar als u via een hoofdtelefoon gaat luisteren. Als de storing bij een stereo FM-ontvangst toeneemt, annuleer dan het surround sound effect. Re-master Genieten van natuurlijker geluid Instelling van het niveau (tijdens de AUX-modus) U kunt het ingangsniveau van het geluid van uw draagbare geluidsinstallatie selecteren. Druk herhaaldelijk op [INPUT LEVEL] om de gewenste instelling te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: HIGH NORMAL Opmerking Selecteer NORMAL wanneer het geluid vervormd is wanneer het niveau HIGH (hoog) is geactiveerd. NEDERLANDS 11 11

12 Extern apparaat NEDERLANDS g Invoeren van de ipod Druk op [ipod ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te openen. Druk op [;] om de dockingschakelaar te openen. Dockingschakelaar Stel de dockingschakelaar in en schakel en voer de juiste dockadapter voor uw ipod in. Voer de ipod op het dock in. Druk terug om de dockingschakelaar te openen. Het opladen begint wanneer het ipod-dock op de juiste manier vergrendeld is. Druk opnieuw op [ipod ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te sluiten. Houd de vingers uit de buurt van de schuifdeur wanneer het sluit om eventuele kleine verwondingen te vermijden. g Het opladen van de ipod Genieten van geluid vanaf de ipod Opmerking Klik Indrukken [;] Dockadapter (niet meegeleverd) ipod (niet meegeleverd) Het wordt aangeraden om de dockadapter van Apple te gebruiken. Verzeker u ervan om [;] in te drukken om de dockingschakelaar te openen en aan te passen wanneer u de ipod verwijdert. Breng de schakelaar naar achteren nadat u de ipod hebt verwijderd. De ipod zal beginnen met opladen of het apparaat nu aan staat of in de stand-bymodus staat. IPOD zal getoond worden op de display van het hoofdapparaat tijdens het opladen van de ipod in de stand-bymodus in het hoofdapparaat. Controleer de ipod om te zien of de batterij volledig is opgeladen. Wanneer u de ipod voor langere tijd niet gebruikt nadat u deze volledig hebt opgeladen, ontkoppelt u deze van het hoofdapparaat, zodat de batterij op een natuurlijke wijze leeg zal lopen. (Wanneer deze volledig opgeladen is, hoeft deze niet extra te worden opgeladen.) g Afspelen van de ipod Voorbereiding: Verlaag het volume op het hoofdapparaat tot het laagste niveau voordat u de Ipod aansluit/loskoppelt. Bevestig de ipod-aansluiting. ( links) Druk op [ipod q/h] om de ipod af te spelen. Stel het geluidsvolume op het hoofdapparaat in. Om Afstandsbediening Hoofdapparaat het ipodmenu weer te geven/terug te gaan het vorige menu (Tijdens het afspelen/ pauzeren) de inhoud te selecteren uit het ipod-menu (Tijdens het afspelen/ pauzeren) track te pauzeren een track over te slaan (Tijdens het afspelen/ pauzeren) de huidige track te zoeken (Tijdens het afspelen/ pauzeren) Compatibele ipod Naam ipod touch 2e generatie ipod nano 4e generatie (video) ipod classic ipod touch 1e generatie ipod nano 3e generatie (video) ipod classic Druk op [ipod MENU]. Druk op [e,r, ALBUM] gevolgd door [OK]. Druk op [ipod q/h] of [g]. Druk op [u/t] of [y/i]. ipod nano 2e generatie (aluminum) ipod 5e generatie (video) ipod 5e generatie (video) ipod nano 1e generatie ipod 4e generatie (kleuren display) ipod 4e generatie (kleuren display) ipod 4e generatie ipod 4e generatie ipod mini Druk op [u/t] en houd ingedrukt, of [y/i]. 3 3 Druk op [ipod q/h] of [g]. Druk op [u/t] of [y/i]. Druk op [u/t] en houd ingedrukt, of [y/i]. Geheugengrootte 8 GB, 16 GB, 32 GB 8 GB, 16 GB 120 GB 8 GB, 16 GB, 32 GB 4 GB, 8 GB 80 GB, 160 GB 2 GB, 4 GB, 8 GB 60 GB, 80 GB 30 GB 1 GB, 2 GB, 4 GB 40 GB, 60 GB 20 GB, 30 GB 40 GB 20 GB 4 GB, 6 GB De compatibiliteit hangt af van de softwareversie van uw ipod

13 Extern apparaat (vervolg) Veranderen van de hoofdapparaatmodus naar de modus van de afstandsbediening De afstandsbediening en het hoofdapparaat hebben een fabrieksinstelling in de REMOTE 1 modus. Als u opmerkt dat de afstandsbediening onbedoeld ook andere installaties bestuurt, kunt u omschakelen om de bediening uit te voeren in de REMOTE 2 modus. Om terug te schakelen naar de REMOTE 2 modus Druk op [AUX] om de AUX-modus in te voeren. (Terwijl u op [AUX] drukt op het hoofdapparaat) Druk op [2] en houd deze ingedrukt tot REMOTE 2 op de display van het hoofdapparaat verschijnt. Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [2] gedurende minstens 2 seconden. De afstandsbediening en het hoofdapparaat zullen nu in de REMOTE 2 modus werken. Verhelpen van storingen Voordat u reparatie aanvraagt, verzoeken wij u de volgende zaken te controleren. Wanneer u twijfelt over sommige van de controlepunten, of wanneer de aangegeven oplossingen in de tabel het probleem niet oplossen, raadpleegt u uw handelaar voor instructies. Algemene storingen Onjuiste display of het afspelen begint niet. De kan niet worden afgespeeld. Er wordt ruis gehoord of er is geen geluid. Brom tijdens afspelen. Een kloppend geluid of ruis wordt gehoord tijdens de ontvangst van een radiozender. Lage bromtoon of ruis tijdens AM-uitzendingen. Het TV-beeld in de buurt van de installatie verdwijnt of bevat strepen. Geen reactie wanneer er op de toetsen van de afstandsbediening wordt gedrukt. Display --:-- ADJUST CLOCK ADJUST TIMER PGM FULL NO PLAY ERROR F61 of F76 UNLOCKED ILLEGAL OPEN IPOD NO DEV U hebt de cd niet op de juiste wijze ingevoerd; voer deze op de juiste manier in. De cd vertoont krassen of is vuil. (Tracks worden overgeslagen.) Er zit vocht op de lens. Wacht ongeveer een uur en probeer het vervolgens opnieuw. Het kan zijn dat u geen kunt afspelen wanneer een multisessie cd hebt opgenomen dat geen gegevens bevat tussen de sessies. Wanneer u een multisessie cd creëert, is het nodig om de sessie te sluiten. Het aantal gegevens op de cd iste klein. Stel het aantal gegevens in op een waarde die ongeveer 5 MB is. Geruis kan voorkomen bij het afspelen van de wanneer de opnamekwaliteit slecht is. Houd dit apparaat uit de buurt van mobiele telefoons. wanneer de storing duidelijk is. Verhoog het geluidsvolume. Schakel het apparaat uit, controleer en corrigeer de aansluiting, en schakel vervolgens het apparaat aan. De oorzaken bevatten de belemmering van de luidsprekers vanwege een te groot geluidsvolume of stroom, en het gebruik van het apparaat in een warme omgeving. Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp in de buurt van de aansluitkabels. Houd andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat. Schakel de Tv of een andere geluidsinstallatie uit of haal het uit de buurt van het apparaat. Schakel de draagbare geluidsinstallatie uit deze aangesloten is aan de AUX -poort. Houd de antenne uit de buurt van andere kabels en snoeren. Houd de AM-antenne uit de buurt van het apparaat. De plaats en de richting van de antenne zijn niet juist. De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit systeem. Zorg er voor dat de antennedraad van het tv-toestel ver genoeg van dit systeem verwijderd is. Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst. ( bladzijde 5) U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken en er is kort geleden een stroomstoring geweest. Stel de tijd in. ( bladzijde 10) De klok is niet ingesteld. Stel de klok op de juiste manier af. Om terug te gaan naar de REMOTE 1 modus Voer de stappen 1 tot 3 uit maar gebruik [1] in plaats van [2] voor stap 2 en 3. ( REMOTE 1 verschijnt op het hoofdapparaat tijdens stap 2.) De afstandsbediening werkt niet met het hoofdapparaat wanneer de modi verschillend zijn. REMOTE 1 of REMOTE 2 verschijnt op het hoofdapparaat wanneer u de afstandsbediening bedient.* * Wanneer REMOTE 1 verschijnt (Het hoofdapparaat staat in de modus REMOTE 1.) Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [1] op de afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden. Wanneer REMOTE 2 verschijnt (Het hoofdapparaat staat in de modus REMOTE 2.) Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [2] op de afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden. Afspeeltimer is niet ingesteld. Stel de afspeeltimer op de juiste manier af. Het aantal geprogrammeerde tracks is beperkt tot 24. Er kunnen geen andere tracks worden geprogrammeerd. Er is een cd-rom ingevoerd dat niet het CD-DA- of het -formaat heeft. Het kan niet worden afgespeeld. Er werd een verkeerde bediening uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het opnieuw. Er is een probleem met de stroomtoevoer. Neem contact op met uw handelaar. Verzeker u ervan dat de dockingschakelaar op de juiste manier naar achteren is geduwd. De schuifdeur zit niet in de juiste positie. Zet het apparaat uit, en vervolgens weer aan. De ipod is niet op de juiste manier ingevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het opnieuw. ( bladzijde 12) NEDERLANDS 13 13

14 Verhelpen van storingen (vervolg) ipod NEDERLANDS ipod gaat niet aan. Er komt geen geluid uit de luidsprekers. Vervormd geluid of het geluidsniveau is te laag. Kan de ipod niet besturen met gebruik van de afstandsbediening of het hoofdapparaat. Controleer of de batterij van de ipod volledig leeg is voordat u deze aan het apparaat aansluit. Voordat u uw ipod in de dock invoert, zet u zowel het apparaat als de ipod uit. Zet het apparaat vervolgens weer aan de stroom en selecteer de juiste bron. De ipod is niet op de juiste manier in het dock ingevoerd. Zet de ipod uit, verwijder deze van de dockaansluiting. Voer de ipod opnieuw in en zet deze opnieuw aan. Verzeker u ervan dat de ipod aan het afspelen is. Het volume instellen. Verzeker u ervan dat de equalizerfunctie van uw ipod uitgeschakeld is. Verzeker u ervan dat de ipod op de juiste manier in het dock is ingevoerd. Controleer de aansluiting van de dock en verzeker u ervan dat de ipod geselecteerd is als de muziekbron. ( bladzijde 12) ipod laadt niet op. Controleer alle aansluitingen. ( bladzijde 4, 12) 14 14

15 Technische gegevens g VERSTERKERGEDEELTE RMS afgegeven vermogen stereomodus Voorste Kan (beiden kanaalgedreven) 20 W per kanaal (6 Ω), 1 khz, 10 % THD Hoofdtelefoonaansluiting Terminal Stereo, 3,5 mm stekker Uitgangsniveau (CD 1 khz, -20 db) max. 1,18 mw +1,18 mw, 32 Ω Aux (Achter) Gevoeligheid Normaal niveau 630 mv, 12,4 kω Hoog niveau 100 mv, 12,4 kω Terminal Stereo, 3,5 mm stekker g TUNERGEDEELTE Voorkeurgeheugen Onderhoud 30 FM-zenders 15 AM-zenders Frequentiemodulering (FM) Frequentiebereik 87,50 MHz tot 108,00 MHz (stappen van 50 khz) Antenneaansluitingen 75 Ω (asymmetrisch) Amplitudemodulatie (AM) Frequentiebereik 522 khz tot 1629 khz (stappen van 9 khz) Wanneer de buitenpanelen vuil zijn Gebruik een zachte en droge doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen. Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen. g CD-GEDEELTE Cd geschikt voor weergave [8 cm of 12 cm] (1) CD-Audio (CD-DA) (2) CD-R/RW (CD-DA, ) (3) * * MPEG-1 Laag 3, MPEG-2 Laag 3 Pick up (CD) Golflengte 795 nm Laserkracht CLASS 1 Audio-uitgang (cd) Aantal kanalen FL, FR, 2-kanaals Geluidsprestatie (Audio-cd) Frequentieweergave 4 Hz tot 20 khz S/N ratio 95 db Dynamisch bereik 93 db Totale harmonische vervorming 0,005 % g LUIDSPREKER-GEDEELTE Type 1-weg, 1 luidsprekersysteem (Bass reflex) Luidsprekers Volledig bereik 6,5 cm conustype Impedantie 6 Ω Ingangsvermogen (IEC) 30 W (Max) Uitgangsgeluidsdrukniveau 79 db/w (1,0 m) Frequentiebereik 55 Hz tot 25 khz (-16 db) 90 Hz tot 22 khz (-10 db) Reiniging van de cd-lens g ALGEMEEN Voeding AC 220 tot 240 V, 50 Hz Opgenomen vermogen 28 W Afmetingen (B x H x D) 500 mm x 195 mm x 102,5 mm (D = 69 mm minimum) Gewicht Ong. 3 kg Gebruikstemperatuurbereik 0 C tot +35 C Vochtigheidsbereik tijdens de werking 35 % tot 80 % RV (geen condensatie) Stroomverbruik in de standbymodus: 0,2 W (ong.) Opmerking Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De totale harmonische vervorming is gemeten met de digitale spectrumanalyser. Maak de lens regelmatig schoon om storingen te vermijden. Gebruik een blazer om stof te verwijderen en een katoenen wattenstokje wanneer het zeer vuil is. Gebruik geen lensreiniger van type Cd. NEDERLANDS 15 15

16 DANSK Indholdsfortegnelse Medfølgende tilbehør 2 Sikkerhedsforskrifter 2 Tilslutninger 4 Klargøring af fjernbetjeningen 5 Demo-funktion 5 Vejledning til betjeninger 6 Cd-betjeninger 8 Radio-betjeninger 9 RDS-udsendelser 10 Timer 10 Lydjustering 11 Ekstern enhed 12 Fejlfinding 13 Specifikationer 15 Vedligeholdelse 15 Medfølgende tilbehør Kontrollér venligst det medfølgende tilbehør. 1 Fjernbetjening 1 AM-rammeantenne (N2QAYB000394) Sikkerhedsforskrifter Placering Placer anlægget på et jævnt underlag, beskyttet mod direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og stærke vibrationer. Disse forhold kan beskadige kabinettet og andre komponenter og derved afkorte anlæggets levetid. Placer anlægget mindst 15 cm fra vægge for at undgå forvrængning af lyden og uønskede akustiske effekter. Undlad at anbringe tunge genstande på anlægget. Spænding Benyt ikke højspændingstrømforsyninger. Dette kan overbelaste anlægget og forårsage brand. Anvend ikke jævnstrøm. Kontroller omhyggeligt hvilken type strømkilde, der anvendes, når anlægget klargøres på et skib eller sted, hvor der anvendes jævnstrøm. Afskærmning af netledning Sørg for at sikre dig, at netledningen er ubeskadiget og tilsluttet korrekt. Ukorrekt tilslutning og beskadigelse af ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. Træk ikke i, bøj ikke og placer ikke tunge genstande på ledningen. Tag fat om stikket, når ledningen trækkes ud af stikkontakten. Det kan medføre elektrisk stød, når netledningen trækkes ud. Håndter ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Fremmedlegemer Sørg for, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker som det skal. Sørg for at væsker ikke trænger ind i apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker som det skal. I så fald, skal du straks frakoble apparatet fra strømforsyningen og kontakte din forhandler. Spray ikke insekticider på eller ind i apparatet. De indeholder brændbare gasser, som kan antændes, hvis de sprayes ind i apparatet. 1 FM-indendørsantenne 2 Batterier Service Forsøg ikke at selv at reparere apparatet. Hvis lyden afbrydes, indikatorlamperne ikke lyser, der opstår røg, eller der opstår et andet problem, som ikke er nævnt i betjeningsvejledningen, så træk netledningen ud af stikkontakten og kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter. Det kan medføre elektrisk stød og apparatet kan blive beskadiget, hvis apparatet repareres, adskilles eller samles af personer, som ikke er fagfolk. Forlæng apparatets levetid ved at frakoble det fra strømforsyningen, hvis det ikke skal bruges i lang tid. 1 Netledning Bemærk Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette apparat. Den bør ikke benyttes til andet udstyr. Anvend ikke en netledning fra andet udstyr. 2 16

17 75Ω FM ANT LOOP EXT AM ANT LOOP ANT GROUND AUX AC IN BEMÆRK! I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER. BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING. ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE. BEMÆRK: PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND. TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING. ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET. BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER BESKADIGELSE AF PRODUKTET: UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN, FUGT, DRYP ELLER TILSPRØJTNING, OG UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE GENSTANDE SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET. BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR. UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN INTERNE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEPERSONALE. Stikkontakten skal sidde i nærheden af udstyret og være lettilgængelig. Stikket til stikkontakten på netledningen må ikke beskadiges. For at koble apparatet helt fra strømforsyningen skal netledningen tages ud af stikkontakten. Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Indersiden af apparatet Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor): Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. 17DANSK 3

18 LOOP ANT GROUND Tilslutninger Bærbart lydudstyr (Ledninger og udstyr medfølger ikke) HOVEDENHED FJERNBETJENING Bærbar lydafspiller Stiktype: Ø3,5 mm stereo Start afspilning fra den bærbare lydkilde. Bemærk Justér lydstyrken og lydkvaliteten på denne enhed og det andet udstyr. Reducér niveauet af indgangssignalet (f.eks. ved at slukke for equalizeren eller ved at sænke lydstyrken) på det andet udstyr før tilslutning. Et højt niveau af indgangssignalet vil forvrænge lyden. For detaljer henvises til brugsvejledningen for det andet udstyr. Hovedtelefoner (medfølger ikke) DANSK 75Ω LOOP EXT FM ANT AM ANT 1 2 AUX AC IN 3 Skru ned for lydstyrken og tilslut hovedtelefonerne. Stiktype: Ø3,5 mm stereo. Bemærk Forebyg høreskader ved at undgå anvendelse af hovedtelefoner i længere tid ad gangen. For højt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskader. 1 Tilslut FM-indendørsantennen. 3 Tilslut netledningen. Tape FM-indendørsantenne Tilslut netledningen efter at alle andre tilslutninger er udført. 75 Ω 2 Sæt antennen fast med tape til væggen eller en søjle, i en position med mindst forstyrrelse. Tilslut AM-rammeantennen Sort Hvid Rød AM-rammeantenne Anvend en stjerneskruetrækker m.m. Anbring antennen på antennefoden. Til husets stikkontakt Bemærk For at spare strøm, når enheden ikke anvendes i en længere periode, skal strømstikket tages ud af væggen. Du vil være nødt til at indstille nogle elementer i hukommelsen, når du tilslutter apparatet igen. Isætning af stikket Apparatindtag Ca. 6 mm Stik 4 18 Klik! Hold den løse antenneledning på god afstand af andre ledninger og kabler. Undgå at overspænde skruen. I så fald risikerer du, at skruen kører rundt og ikke kan skrues fast. Selv om stikket isættes korrekt, kan den forreste del af stikket godt rage ud, som vist i illustrationen, alt afhængig af den anvendte stiktype. Apparatet kan alligevel anvendes uden problemer.

19 Tilslutninger (fortsat) Andre muligheder for antennetilslutning FM-udendørsantenne FM-udendørsantenne (medfølger ikke) AM-udendørsantenne til 12 m AM-udendørsantenne (medfølger ikke) Brug aldrig en udendørsantenne i tordenvejr. Du kan tilslutte FM-udendørsantennen for bedre modtagelse. Rådfør dig med din forhandler vedrørende montering. Frakobl FM-indendørsantennen, hvis du anvender en FM-udendørsantenne. Tilslut AM-udendørsantennen uden at fjerne AM-rammeantennen. Før et 5 til 12 m vinylisoleret kabel vandret langs et vindue eller et andet velegnet sted. Klargøring af fjernbetjeningen Batterier Anvend Mn-tørbatterier eller alkalibatterier. Sæt batterierne i, så polerne (+ og ) matcher dem på fjernbetjeningen. Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne mørkt og køligt. Må ikke opvarmes eller komme i nærheden af åben ild. Undgå at efterlade batterierne i en bil, hvor de kan blive udsat for direkte sollys i et længere tidsrum med døre og vinduer lukkede. Fejlhåndtering af batterierne i din fjernbetjening kan medføre udsivning af elektrolyt, hvilket kan forårsage brand. Undgå at: Sæt denne side i, før den anden side sættes i Demo-funktion Visning ovenfra (Toppanel) 75 Ω koaksialkabel (medfølger ikke) Blande gamle og nye batterier; Anvende forskellige typer batterier samtidigt; Adskille eller kortslutte; Forsøge at genoplade alkali- eller Mn-batterier; Anvende batterier, hvis coveret er pillet af. DEMO [g, DEMO] R6/LR6, AA Signalsensoren til fjernbetjeningen Anvendelse Undgå forhindringer og sigt direkte på sensoren på forsiden af apparatet i en afstand på maks. 7 m (Den precise afstand afhænger af vinklerne). Betjeningen kan forstyrres af stærke lyskilder, såsom direkte sollys og glaslåger på skabe. Når enheden tilsluttes første gang, kan en demonstration af dens funktioner vises på displayet. Hvis demo-indstillingen er slået fra, kan du få vist en demonstration ved at vælge DEMO ON. Tryk vedvarende på [g, DEMO]. Displayet skifter, hver gang knappen holdes nede. DEMO OFF (deaktiveret) DEMO ON (aktiveret) AM-rammeantenne (medfølger) Senderude I standbytilstanden vælges DEMO OFF for at reducere strømforbruget. 19DANSK 5

20 Vejledning til betjeninger Fjernbetjening Tallene i parentes er sidehenvisninger. [u/t] og [y/i] beskrevet I betjeningerne har de samme funktioner som henholdsvis [w] og [q]. DANSK Standby/Tænd afbryder [^], [8] (8, 10) Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby. [DIMMER] Dæmpning af displaybelysning Nummerede knapper [1-9, 0, 10] (8, 9) Valg af et 2-cifret tal f.eks. 16: [ 10] [1] [6] Valg af et 3-cifret tal f.eks. 226: [ 10] [ 10] [2] [2] [6] [DEL] Slet det sidst programmerede lydspor (8) [PROGRAM] (8, 9) CD/ Program Forindstilling af tuner (Manuel) [CD q/h] (8) CD vælgerknap Direkte CD-afspilning/CD i pause [FM/AM] (9) Valg af FM/AM [ipod q/h] (12) ipod vælgerknap Direkte afspilning fra ipod/ipod i pause [g] Stop-knap (8, 12) 10 [RE-MASTER] Re-master tændt/slukket (11) [PRESET EQ] (11) Vælger til forudindstillet EQ-tilstand [e, r, ALBUM] (8, 12) Album/Valg af nummer Gennemgang af ipod-menuen [w, q] Spring numre over/søg Tuning/valg af forudindstillet station Justering af klokkeslet Justering af bas/diskant (10) [z, PLAY] Afspilningstimer tændt/slukket (10) [CLOCK/TIMER] Ur- og timerindstillinger [AUTO OFF] Med denne funktion slukkes apparatet automatisk, hvis det ikke benyttes i 10 minutter, og det står i cd-tilstanden. Indstillingen bibeholdes, selvom apparatet slukkes. Tryk igen for at annullere denne funktion. (11) [SLEEP] Tidsindstilling af slumrefunktionen (8, 10, 12) [VOL +, ], [ VOLUME+] Justering af lydstyrken [MUTE] Slår lyden til/fra Tryk igen for at annullere (9) [REPEAT] Gentag tænd/sluk (8, 9) [PLAY MODE] Knap til afspilningsfunktion Tuner: Laveste/Aktuelle (4, 13) [AUX] Tilslutning til andre eksterne enheder (8, 9, 10, 11, 12) [u/t], [y/i] Spring numre over/søg Tuning/valg af forudindstillet station Justering af klokkeslet Justering af bas/diskant (11) [D.BASS] D.BASS tændt/slukket (12) [ipod MENU] Til visning af ipod menuen [DISPLAY] (8, 10) CD: CD-display (Forløbet spilletid/ Resterende spilletid) : -display [Forløbet spilletid/ Albums navn/nummerets navn/id3 (Album)/ ID3 (Nummer)/ID3 (Kunstner)] RDS: RDS-display (Stationsnavn/ Programtype/Frekvens) (11) [BASS/TREBLE] Valg af bas/diskant (8, 12, 13) [OK] Afspilning af cd Bekræft valg (11) [SURROUND] Surround-funktion tændt/slukket [AUTO PRESET] (9) Forudindstilling af stationer (Automatisk) [TUNE MODE] (9) Tuner-funktion tændt/slukket Vælgerknap til Manuel/Forudindstilling (11) [INPUT LEVEL] Justering af niveau i AUX-funktionen til normal/høj (9) [FM MODE] FM-funktion tændt/slukket Knap til valg af mono/stereo

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-TDA15 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TV-MONITOR wide vision

TV-MONITOR wide vision Navigation TV-MONITOR wide vision Inbouwhandleiding K7/VKD 8 622 402 817-07/2001 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsaanwijzingen... 4 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen en vervangen...

Nadere informatie