INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR"

Transcriptie

1

2 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart

3 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon :. Object Adres :. Postcode :. Plaats :. Bouwjaar : 1934 Renovatiejaar : n.v.t. Type object : winkel, benedenwoningen en bovenwoningen Monumentaal : nee Opmerkingen : Het gebouw heeft een winkel op de begane grond, twee portieken en een aantal woningen op de begane grond. Overige woningen bevinden zich in bovengelegen 2 bouwlagen appartementen, op de 1 e en 2 e verdieping. Productie Opname :. Adviseur : dhr. A.M. Molleman Rapporteur : dhr. A.M. Molleman Overige uitgangspunten Offerte :. Opdracht :. Bedragen gerekend als in aanneming aanbesteed, derhalve exclusief opslagen hoofdaannemer. Bedragen inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Op prijspeil : 01 januari 2012 Indexering : Is in deze prognose voor de komende 10 jaar niet opgenomen. Stukken : Splitsingsakte 2 augustus 1971 (kozijnen wel opgenomen in MOP!) Stichtingstekeningen 1933

4 4 Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Molleman Vastgoed Beheer naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Molleman Vastgoed Beheer is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van deze opdracht, gemaakte fouten, behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen 6 maanden na rapportage-datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na datum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Molleman Vastgoed Beheer nadrukkelijk van de hand gewezen. Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder de toepasselijkheid van de Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding Opdrachtgeverarchitect, ingenieur en adviseur DNR2011, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

5 BIJLAGE - B1 OPMERKINGEN 1. De splitsingsakte is opgesteld volgens het Model Splitsingsreglement in appartementsrechten, d.d. 2 augustus Voor de verdeling van de eventuele kosten verwijzen wij naar betreffende akten en daarbij behorende splitsingstekeningen. In het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) zijn de kozijnen wel opgenomen in verband met de staat waarin zij verkeren. 2. Lopende reguliere onderhoudscontracten (schoonmaak trappenhuis, schoorsteenvegen, glasbewassing, CV, o.i.d.) zijn niet geïmplementeerd. De specifieke gegevens hiervoor zijn ons niet bekend. Ons advies is om deze alsnog in dit overzicht te verwerken. 3. Vaste lasten (water, elektra) voor gemeenschappelijke zaken zijn niet meegenomen in de kostenprognose. 4. Daar waar ons inziens de komende 10 jaar geen onderhoud noodzakelijk zal zijn, zijn ook geen regels opgenomen. Voor hoge kostenposten zijn echter wel jaarlijkse reserveringsbedragen opgenomen. 5. Opgenomen zijn opties welke door de Vereniging zijn aangedragen of vanuit ons als advies worden gesteld. Deze opties zijn niet opgenomen in de kostenprognose. 6. Er is voor zover bekend door de VvE geen collectieve glasverzekering afgesloten. Dit adviseren wij echter wel. 7. Garanties zijn mogelijk geregeld in diverse reeds uitgevoerde opdrachten, bijvoorbeeld renovatie/onderhouds werkzaamheden, installaties e.d. deze zijn ons niet ter beschikking gesteld en zijn dan ook niet vermeld. Ons advies is om nog lopende garanties door te lichten en na te zien in hoeverre deze MOP hiermee raakvlakken heeft. Werkzaamheden die binnen de garantieperiode vallen kunnen dan vervallen. 8. Wij maken u attent op de volgende aandachtspunten (niet voor rekening VvE): a. het geregeld schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen, hiervoor kan een servicecontract worden afgesloten, b. schoonmaakwerk balkonvloeren (openomen in prognose) i.v.m. voorkomen verstopping van hemelwaterafvoeren, c. schade aan de gemeenschappelijke zaken door toedoen van privé werkzaamheden. Urgentie Op verzoek van de Vereniging hebben wij gekeken naar onderdelen waar een urgentie op zit, op volgorde van urgentie onderstaand aangeduid: 1. metsel-en voegwerk herstel voor-en achtergevel incl. evt. stalen liggers, 2. herstellen betonranden en constructie balkons, 3. herstellen betonbanden en-waterslagen in de voorgevel, 4. herstel en schilderwerk kozijnen voor-en achtergevel incl. bergingen, 5. schilderwerk boeiboorden, 6. reinigen afvoerkanalen bovendaks. Deze onderdelen zijn visueel verduidelijkt in bijlage B2

6 BIJLAGE B2 FOTO S Urgentie 1. Hier kunnen we duidelijk zien in welke staat delen metselwerk zijn. Dit komt voor het grootste deel voor in de voorgevel, bij de achtergevel in mindere mate. Ook valt op dat veel metselwerk in de voorgevel reeds een keer vernieuwd is, maar vooral op die plaatsen wederom gescheurd is. Ook metalen onderdelen en oude pluggen dienen verwijderd te worden.

7 Urgentie 2. De betonranden van de balkons, dient men open te hakken, wapening ontroesten en conserveren, waarna het beton weer aangeheeld moet worden. Hierna dienen alle herstelde betononderdelen gecoat te worden.

8 Urgentie 3. Veel betonelementen in de gevels dienen hersteld te worden. Net als de betonranden van de balkons, dient men het beton open te hakken, wapening ontroesten en conserveren, waarna het beton weer aangeheeld moet worden. Hierna dienen alle herstelde betononderdelen gecoat te worden.

9 Urgentie 4. Ondanks dat de kozijnen conform de splitsingsakte buiten de Vereniging vallen, is het verstandig om hierbij te laten zien dat de kozijnen en bergingen snel toe zijn aan een grondige schilderbeurt. Als hier lang mee gewacht wordt zal er onherstelbare schade ontstaan en zullen complete kozijnen vervangen moeten worden. Nu al dienen enkele onderste delen en stijlen vernieuwd te worden. Een aantal bewoners heeft reeds kunststof of aluminium kozijnen geplaatst. Voor wat betreft de erkers in de voorgevel heeft dit echter constructieve consequenties!

10 Aandachtspunt plaatsen nieuwe kozijnen erkers voorgevel: Aandachtspunt voor het vernieuwen van de kozijnen van de erkers in de voorgevel, is de constructie voor de opvang van het metselwerk en betonbanden/vloeren, en de opvang van de bovengelegen erkerconstructie. Op betreffende foto is een duidelijke verschuiving van de betonrand te zien die veroorzaakt kan worden doordat de bestaande houten opvangbalk in het bestaande kozijn verwijderd wordt. Bij het vernieuwen van de erkerpuien dient men een stalen kolom te plaatsen om de bovengelegen constructie op te vangen. Wij adviseren om in dat geval een constructeur in te schakelen.

11 Urgentie 5. Alle boeiboorden dienen afgestoken, geschuurd en opnieuw geverfd te worden. Nu is men er nog op tijd bij maar dan moet men wel uiterlijk volgend jaar schilderen, anders zal er houtrot optreden en zullen delen vervangen moeten worden.

12 Urgentie 6. Wij adviseren om periodiek, alle kanalen te laten reinigen. Wanneer woningen welke boven elkaar gelegen zijn en allen voorzien zijn van een CV-ketel, kan het zijn dat de schoorsteen in zijn geheel niet meer gebruikt wordt. In dit geval kan het uit oogpunt van onderhoud, verstandig zijn om de betreffende schoorsteen bij een volgende renovatie te slopen, en dicht te zetten middels dakbedekking en bijbehorende dakconstructie.

13 Molleman Vastgoed Beheer Pagina 1 van V.v.E. demo MEERJAREN BEGROTING ONDERHOUDSKOSTEN VAN HET GEBOUW OVER DE EERSTKOMENDE 10 JAAR GEBOUWD IN 1934 KOSTEN JAARLIJKS VOLGENS TE RE- OMSCHRIJVING RAPPORT SERVEREN 1. DAKEN A. Dakbedekking - Schonen van het dakgrind Herstellen kleine gebreken hoofdgebouw Geheel overplakken dakvlak hoofdgebouw Vernieuwen opstanden hoofdgebouw Herstellen kleine gebreken uitbouw Geheel overplakken dakvlak uitbouw Vernieuwen opstanden uitbouw Aanbrengen nieuwe loodslabben B. Schoorstenen - Aanbrengen nieuwe loodslabben Herstellen metselwerk Geheel vernieuwen voegwerk Impregneren metselwerk Herstellen prefab betonplaten schoorstenen Vernieuwen prefab kanalen schoorstenen Coaten betonplaten C. Doorvoeren - Uitvoeren kleine reparaties D. Daklichten - Aanbrengen compriband afdictingen + reinigen GEVELS A. Metselwerk woningen - Reparaties metselwerk (5%) voorgevel Reparaties voegwerk (5%) voorgevel Geheel vernieuwen voegwerk voorgevel Aanbrengen dilataties voorgevel Reparaties metselwerk (5%) achtergevel Reparaties voegwerk (5%) achtergevel Geheel vernieuwen voegwerk achtergevel Aanbrengen dilataties achtergevel Reparaties stalen gevelliggers voorgevel (inschatting) Reparaties stalen gevelliggers achtergevel (inschatting) Reparaties stalen balkonliggers (inschatting) B. Metselwerk bedrijfsdeel - Reparaties metselwerk (5%) voorgevel Reparaties voegwerk (5%) voorgevel Geheel vernieuwen voegwerk voorgevel Sauswerk gevel incl. afsteken C. Betonwerk (+schilderwerk hersteldelen) - Herstellen en repareren betonranden voorgevel Herstellen en repareren waterslagen voorgevel Herstellen en repareren waterslagen achtergevel Herstellen en repareren constructie balkons

14 Molleman Vastgoed Beheer Pagina 2 van V.v.E. demo MEERJAREN BEGROTING ONDERHOUDSKOSTEN VAN HET GEBOUW OVER DE EERSTKOMENDE 10 JAAR GEBOUWD IN 1934 KOSTEN JAARLIJKS VOLGENS TE RE- OMSCHRIJVING RAPPORT SERVEREN D. Boeiboord dakranden - Jaarlijkse reiniging boeiboorden woningen jaarlijks BALKONS A. Vloeren - Betonherstel banden balkons (60%) Herstellen vloerputten balkons Aanbrengen nieuwe loodslabben balkons Jaarlijkse schoonmaak balkons jaarlijks SCHILDERWERK A. Houtwerk woningen (+herstel) - Reparaties uitpandige kozijnen voorgevel (15%) Kleine schilderbeurt uitpandige kozijnen voorgevel (10%) Grote schilderbeurt alle uitpandige kozijnen voorgevel Reparaties uitpandige kozijnen achtergevel (15%) Kleine schilderbeurt uitpandige kozijnen achtergevel (10%) Grote schilderbeurt alle uitpandige kozijnen achtergevel Reparaties inpandige kozijnen achtergevel (15%) Kleine schilderbeurt alle inpandige kozijnen achtergevel (10%) Grote schilderbeurt alle inpandige kozijnen achtergevel B. Boeiboorden en onderzijden - Kleine controlebeurt Grote schilderbeurt C. Betonwerken - Betoncoaten diktekanten balkons Betoncoaten vloeren balkons Betoncoaten betonranden gevels Betoncoaten waterslagen gevels D. Onderzijden balkons/galerijen - Afsteken en repareren onderzijde balkons Totale schilderbeurt onderzijde balkons E. Bergingen balkons - Herstellen houten delen Kleine schilderbeurt (15%) Grote schilderbeurt KOZIJNEN EN DUBBELGLAS - Totale vervanging kozijnen voorgevel OPTIE OPTIE 10 - Totale vervanging kozijnen achtergevel OPTIE OPTIE HEMELWATERAFVOEREN - Jaarlijks herstel gebreken Vernieuwen alle PVC hemelwaterafvoeren

15 Molleman Vastgoed Beheer Pagina 3 van V.v.E. demo MEERJAREN BEGROTING ONDERHOUDSKOSTEN VAN HET GEBOUW OVER DE EERSTKOMENDE 10 JAAR GEBOUWD IN 1934 KOSTEN JAARLIJKS VOLGENS TE RE- OMSCHRIJVING RAPPORT SERVEREN 7. ENTREE EN TRAPPENHUIZEN A. Schilderwerk trappenhuizen - Grote schilderbeurt traphekken/leuningen Grote schilderbeurt sauswerk wanden en plafonds (+rep.) Herstellen en repareren betonranden Reparaties inpandige kozijnen voorgevel (15%) Kleine schilderbeurt alle inpandige kozijnen voorgevel (10%) Grote schilderbeurt alle inpandige kozijnen voorgevel Vernieuwen ramen spiegeldraadglas portiek B. Verlichting - Aanbrengen van spaarlampen incl. armaturen LIFTINSTALLATIE - Niet van toepassing RIOLERINGEN A. Standleidingen en liggende leidingen - Vervangen van alle gietijzeren standleidingen Vervangen van alle gietijzeren/pvc liggende leidingen Bouwkundige herstelwerkzaamheden B. Spruitriolen - Vervangen van alle spruitriolen WATERLEIDINGEN - Controleren hoofdafsluiters eens per 5 jaar Vervangen bovendelen hoofdafsluiters Aanbrengen isolatie waterleidingen GASLEIDINGEN - Jaarlijkse controle jaarlijks METERKASTEN - Jaarlijkse controle jaarlijks INSTALLATIES A. CV-installatie - Compleet nieuwe CV-installatie voor 11 woningen OPTIE OPTIE 10 - Compleet nieuwe radiatoren voor 11 woningen OPTIE OPTIE 10 - Bouwkundige herstelwerkzaamheden OPTIE OPTIE 10 B. Mechanische ventilatie - Compleet nieuw ventilatiesysteem voor 11 woningen OPTIE OPTIE 10 - Aanbrengen plafondkoven-aftimmeringen bouwkundig OPTIE OPTIE 10 - Reinigen (shunt)kappen en kanalen BEGELEIDINGSKOSTEN - Gemiddelde begeleidingskosten van 5%

16 Molleman Vastgoed Beheer Pagina 4 van V.v.E. demo MEERJAREN BEGROTING ONDERHOUDSKOSTEN VAN HET GEBOUW OVER DE EERSTKOMENDE 10 JAAR GEBOUWD IN 1934 KOSTEN JAARLIJKS VOLGENS TE RE- OMSCHRIJVING RAPPORT SERVEREN TOTALE KOSTEN PER JAAR TE SPAREN

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie