bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52"

Transcriptie

1 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

2 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent

3 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 IDENTITEIT VAN DE CONCESSIEGEVER... 5 I.2 VOORWERP EN AARD VAN DE CONCESSIE... 5 I.3 INFORMATIESESSIE EN BEZOEK TER PLAATSE... 6 I.4 MANIER VAN TOEWIJZING... 7 I.5 PRIJSVASTSTELLING... 7 I.6 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 7 I.7 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 9 I.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 9 I.9 OPENING VAN DE OFFERTES I.10 VERBINTENISTERMIJN I.11 TOEWIJZINGSCRITERIA I.12 TOELICHTING EN PRESENTATIE OFFERTE I.13 KEUZE VAN OFFERTE II. TECHNISCHE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 VOORWERP VAN DE CONCESSIE II.2 PRIJZEN EN PRIJSHERZIENING II.3 RECHTEN EN PLICHTEN CONCESSIEHOUDER II.4 RECHTEN EN PLICHTEN CONCESSIEGEVER II.5 PLAATSBESCHRIJVING II.6 DUUR VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST II.7 VERGOEDING VOOR ACCOMMODATIE EN NUTSVOORZIENINGEN II.8 VERZEKERING II.9 PERSONEEL II.10 BORGTOCHT II.11 LEIDING EN CONTROLE OP UITVOERING II.12 KLACHTEN VAN DE CONCESSIEHOUDER II.13 INBREUKEN II.14 VERBREKING II.15 EINDE VAN DE CONCESSIE II.16 GESCHILLEN III. BIJLAGEN III.1 BIJLAGE 1 = AANTAL STUDENTEN PER FACULTEIT EN PER OPLEIDING IN HET ACADEMIEJAAR (BAMAFLEX) III.2 BIJLAGE 2 = INDICATIEVE LIJST VAN LEERMATERIALEN IN HET ACADEMIEJAAR (HOGENT WEB APPLICATIE) III.3 BIJLAGE 3 = LIJST PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) EN HOGENT PR-PRODUCTEN (PARAFERNALIA) IN HET ACADEMIEJAAR (DIENSTEN DPMW EN COMMUNICATIE) III.4 BIJLAGE 4 = PROCEDURE CURSUSVERKOOP IN HET ACADEMIEJAAR III.5 BIJLAGE 5 = HANDLEIDING ONLINE CURSUSSHOP (HOGENT WEB APPLICATIE) III.6 BIJLAGE 6 = LOCATIE CAMPUSSHOP IN GEBOUW D (CAMPUS SCHOONMEERSEN) III.7 BIJLAGE 7 ACADEMISCHE KALENDER FACULTEITEN MENS EN WELZIJN, NATUUR EN TECHNIEK EN BEDRIJF EN ORGANISATIE III.8 OFFERTEFORMULIER DGFB/JN/

4 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Directie: Gebouwen en Facilitair Beheer Dienst: Coördinatie, Financiën en Personeel Adres: Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Contactpersoon: Mevrouw Joke De Bruycker Telefoon: Fax: Technische inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Directie: Gebouwen en Facilitair Beheer Dienst: Technieken en Systemen Adres: Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Contactpersoon: De heer Peter Van Landschoot Telefoon: GSM: Contactpersoon voor bijkomende technische informatie over boeken Directie: Onderwijs Dienst: Bibliotheken Adres: Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Contactpersoon: Mevrouw Sofie Vandroemme Telefoon: Telefoon: GSM: Contactpersoon voor bijkomende technische informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Dienst: Interne Preventie, Milieu en Welzijn Adres: Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Contactpersoon: De heer Marc Pieters Telefoon: GSM: DGFB/JN/

5 I. Administratieve bepalingen Onder deze titel wordt de procedure beschreven volgens dewelke de concessie wordt toegewezen. I.1 Identiteit van de concessiegever Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg Gent (hierna HoGent of concessiegever genoemd) I.2 Voorwerp en aard van de concessie Deze concessie heeft tot doel het in concessie geven van de uitbating van een campusshop in gebouw D op de Campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent, gelegen te 9000 Gent, Valentin Vaerwyckweg 1, ten behoeve van het personeel en de studenten van de Hogeschool Gent. De concessiehouder staat in voor de uitbating van de campusshop en de verkoop van de volgende leermaterialen: - boeken (HoGent studenten en personeel) - cursussen (HoGent studenten) - persoonlijke beschermingsmiddelen (HoGent studenten) en de HoGent PR-producten (parafernalia) (HoGent studenten en personeel). Ter ondersteuning van de verkoop ontwikkelt en beheert de concessiehouder een online web shop waar HoGent studenten en personeelsleden deze leermaterialen en parafernalia individueel moeten kunnen bestellen en betalen. De concessiehouder zorgt voor de verdere afhandeling van deze individuele bestellingen: - het bestellen van de benodigde boeken bij de uitgevers; - de reproductie van de gevraagde cursussen; - het bestellen van de gewenste persoonlijke beschermingsmiddelen; - het bestellen van de gewenste HoGent PR-producten (parafernalia); - het bezorgen van de individuele bestelling. Het uitbatingsrisico is volledig ten laste van de concessiehouder. Met de flexibilisering van het onderwijs is het aankoopgedrag van leermaterialen, hoofdzakelijk van boeken en cursussen, gewijzigd. De aanschaf loopt meer continu over een volledig academiejaar. Daarom moet de campusshop gedurende het hele academiejaar toegankelijk zijn (behalve tijdens de in dit bestek voorziene sluitingsperiodes) voor de aankoop van voormelde leermaterialen. De campusshop wordt daarbij optimaal geïntegreerd in de leefwereld van de studenten op de campus Schoonmeersen. In de campusshop mogen enkel andere dan de voormelde verkoopactiviteiten worden georganiseerd voor zover: DGFB/JN/

6 - de ruimte van de campusshop dit toelaat; - de in dit bestek en overeenkomst beschreven basisdienstverlening (doel van de overeenkomst) niet in het gedrang komt; - de bijkomende verkoopactiviteiten ten dienst staan van de HoGent studenten en personeel en passen binnen de missie van een hoger onderwijsinstelling en in het bijzonder de Hogeschool Gent; - dit past in het concept van een campusshop voor leermaterialen. Aangezien ook studenten/personeel van de Universiteit Gent (hierna UGent genoemd) onderwijs volgen/geven op de campus Schoonmeersen sluit dit niet uit dat de campusshop ook gelijkaardige dienstverlening voor deze studenten aanbiedt. Deze extra dienstverlening mag echter niet ten koste gaan van de dienstverlening die volgens deze overeenkomst aan HoGent studenten en personeel moet aangeboden worden. Aangezien de UGent geen contractspartij is, kan de HoGent niet contractueel aansprakelijk gesteld worden voor uitbatingsproblemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening van de concessiehouder aan UGent studenten en personeel. De concessiehouder kan zulke andere verkoopactiviteiten enkel aanbieden voor zover deze voorafgaandelijk schriftelijk werden goedgekeurd door de HoGent (ofwel door betekening van de goedkeuring van de offerte waarin deze worden vermeld ofwel door voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de HoGent tijdens de uitbating indien ze nog niet in de offerte werden vermeld). De wijze waarop deze concessie zal toegewezen worden, het voorwerp en de uitbatingsvoorwaarden van de concessie, alsook de rechten en plichten die hieruit voortvloeien voor de concessiegever (HoGent) en voor de gekozen concessiehouder worden verder in dit bestek uiteengezet. De concessieovereenkomst is GEEN huurovereenkomst. De huidige en toekomstige bepalingen van de huurwetgeving, inzonderheid de handelshuur, zijn dus niet van toepassing, tenzij expliciet anders aangegeven in dit bestek. De concessiehouder kan in geen geval een handelsfonds opbouwen. Bij het einde van de concessieovereenkomst, om welke reden dan ook, kan geen vergoeding verschuldigd zijn voor drempel, cliënteel of andere, behoudens eventueel over te nemen stockgoederen. I.3 Informatiesessie en bezoek ter plaatse Tussen de publicatie van de aankondiging van deze concessie in het Bulletin der Aanbestedingen (enotification) en de dag van de opening van de offertes, wordt een informatiesessie gehouden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal doorgaan op 28 januari 2014 om 10:00 op het volgende adres: Campus Schoonmeersen, Gebouw D, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Vergaderzaal GSCHD Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens zal een bezoek gebracht worden aan de lokalen die in concessie gegeven worden. Ten slotte zullen de eerder doorgestuurde vragen in verband met de inhoud van het bestek en de concessie beantwoord worden. Teneinde de informatiesessie zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om minstens 1 week vóór de datum van de informatiesessie: - hun aanwezigheid te melden - hun vragen in verband met de inhoud van het bestek en de concessie te bezorgen via naar met in het onderwerp van de mail duidelijke vermelding van Concessie van diensten nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen en de vermelding informatiesessie. DGFB/JN/

7 Enkel de vragen die tijdig en op de voormelde wijze werden bezorgd, zullen worden beantwoord tijdens de informatiesessie. Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van de onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand zal de concessiegever aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het procesverbaal opvragen bij de concessiegever per op het adres I.4 Manier van toewijzing De toewijzingsprocedure valt NIET onder de wetgeving op de overheidsopdrachten. De concessie wordt toegewezen na het houden van een vraag tot het indienen van (prijs)offertes. In eerste instantie mag de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals hierna beschreven. Daarna zal een selectie gehouden worden onder de inschrijvers aan de hand van de in dit bestek bepaalde selectiecriteria. Vervolgens wordt de regelmatigheid van de offertes van de geselecteerden gecontroleerd. De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om een onregelmatige offerte van een geselecteerde inschrijver te weren op basis van vastgestelde onregelmatigheden. Vervolgens zullen de niet geweerde offertes vergeleken worden aan de hand van de hierna vermelde toewijzingscriteria. De concessie zal na eventuele onderhandeling toegewezen worden aan de inschrijver die de voordeligste offerte heeft ingediend rekening houdend met de hierna vermelde gewogen toewijzingscriteria. De toewijzing gebeurt door de betekening van de toewijzingsbeslissing aan de gekozen inschrijver. De concessieovereenkomst bestaat in dat geval uit het samenlezen van het bestek en de offerte (voor zover die conform is met het bestek). De concessiegever behoudt zich echter het recht voor om de voorwaarden van de concessieovereenkomst aan de hand van het bestek, de offerte en de eventuele onderhandelingen nader te preciseren in een aparte concessieovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om de concessie niet toe te wijzen en eventueel een nieuwe vraag tot het indienen van (prijs)offertes uit te schrijven of elke andere maatregel te treffen die zij in overeenstemming acht met de belangen van de concessiegever. De niet-toewijzing van de opdracht kan geen aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding. I.5 Prijsvaststelling Voor de verkoop van boeken: vast kortingspercentage per boek op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers Voor de bestelling, reproductie, distributie en verkoop van cursussen: vaste verkoopprijs per cursuspagina Voor de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en voor de verkoop van de HoGent PRproducten (parafernalia): handelingsmarge (uitgedrukt in een percentage) voor een individuele bestelling van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of HoGent PR-producten (parafernalia) I.6 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Wordt in elk stadium van de toewijzingsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die en/of waarvan de zaakvoerder of de effectieve uitbater bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan DGFB/JN/

8 (waarvan de concessiegever kennis heeft) veroordeeld is voor: deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Kan uitgesloten worden van deelneming aan de toewijzingsprocedure (in welk stadium van de procedure ook) de inschrijver: - die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; - die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; - die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; - die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk; - die niet beschikt over een ondernemingsnummer en/of bekwaamheidsbewijs. Door indiening van de offerte verklaart de inschrijver impliciet dat hij zich niet in één van de voormelde uitsluitingsgronden bevindt. De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om na indiening van de offertes tijdens het verdere verloop van de toewijzingsprocedure deze impliciete verklaring op erewoord te controleren en hiertoe de nodige bewijsdocumenten ervan ter staving op te vragen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren. Minimumeis: omzet moet minimaal ,00 EUR bedragen in elk van de 3 laatste boekjaren. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Bij de offerte dient een lijst van de voornaamste uitgevoerde opdrachten relevant t.a.v. de opdracht bijgevoegd te worden die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het voorwerp van de opdracht, het bedrag (omzet), de periode (begin- en einddatum), de naam van de eventuele opdracht gevende instantie(s) en van de contactgegevens van de contactpersoon bij deze instantie. Minimumeisen: - Minstens 1 referentie moet betrekking hebben op de uitbating van een permanente campusshop waar boeken worden verkocht (= winkel op de campus van een onderwijsinstelling die doorheen het academiejaar open blijft) of op de uitbating van een (boeken)winkel waar boeken worden verkocht. In het laatste geval dient tevens een referentie bezorgd te worden waaruit de ervaring blijkt met de grootschalige organisatie van een tijdelijke campusverkoop. De relevantie van de referentie voor deze concessie dient gemotiveerd te worden. - Minstens 1 referentie moet betrekking hebben op de reproductie, distributie én verkoop van DGFB/JN/

9 cursussen van een vergelijkbare omvang. De relevantie ervan voor deze concessie dient gemotiveerd te worden. - Minstens 1 referentie waaruit ervaring blijkt met de verkoop van diverse producten via een online web shop met een gelijkaardige omvang. Indien de inschrijver voor de uitvoering van de concessie beroep doet op een onderaannemer (of een andere entiteit) dient bij de offerte de verbintenis van de onderaannemer (of andere entiteit) gevoegd te worden waaruit blijkt dat deze de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking zal stellen aan de inschrijver. De concessiehouder is in dat geval gehouden een beroep te doen op deze onderaannemer. Wijziging van onderaannemer is enkel mogelijk mits voorafgaande toestemming van de Hogeschool Gent. I.7 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult het offerteformulier en de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. I.8 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten omslag gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van openingszitting en OFFERTE Concessie van diensten DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. In het laatste geval dient op de omslag bijkomend voor offertebus vermeld te worden. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken waarop duidelijk "OFFERTE Concessie van diensten DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen" wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Hogeschool Gent Directie Gebouwen en Facilitair Beheer Kortrijksesteenweg Gent Bij bezorging van de offerte door een drager, dient de offerte op het voormelde adres gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde offertebus in het lokaal GKORT (gelijkvloers) na aanmelding bij het onthaal (gelijkvloers). Elke offerte moet bij de voorzitter toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Het komt aan de inschrijver toe om het bewijs van tijdige indiening te leveren. DGFB/JN/

10 I.9 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Hogeschool Gent, Site Kortrijksesteenweg, gebouw CA, lokaal GKORT 0.002, Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Datum: donderdag 27 februari 2014 om I.10 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.11 Toewijzingscriteria Volgende gewogen criteria zijn van toepassing bij de toewijzing van de opdracht: Nr. Beschrijving 1 Kortingen en prijzen voor studenten en personeel Gewicht 45 Om een idee te kunnen vormen van de omvang van de opdracht wordt als bijlage bij dit bestek een document gevoegd met studentenaantallen per faculteit en per opleiding (bijlage 1). De concessiehouder hanteert altijd dezelfde verkoopprijs voor leermaterialen en parafernalia die afgehaald worden, ongeacht de locatie waar de leermaterialen en/of parafernalia worden afgehaald. Zowel in de campusshop als in een ander gewenst of aangeboden afhaalpunt is de verkoopprijs uniform. Naast deze verkoopprijs mogen in de afhaalpunten geen andere kosten bijkomend worden aangerekend aan de koper. Boeken Bij de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met het in de offerte van de inschrijver opgegeven vast kortingspercentage voor gangbare handen studieboeken (20 punten) en (in mindere mate) voor niet-commerciële uitgaven (5 punten). Beide kortingspercentages moeten betrekking hebben op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers, wat impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken, en dit uitsluitend ten voordele van de student. Er mogen geen extra kosten worden aangerekend (van welke aard ook). Om een idee te kunnen vormen van welk soort boeken er in de campusshop verkocht en verdeeld moeten kunnen worden, wordt bij dit bestek een indicatieve lijst van tijdens het academiejaar gebruikte leermaterialen (boeken en cursussen) gevoegd. Deze lijst (bijlage 2) is gegenereerd uit de HoGent web applicatie die faculteiten gebruiken om de administratieve gegevens van de benodigde cursussen en boeken in te brengen waaronder ook de koppeling met opleidingen en opleidingsonderdelen. DGFB/JN/

11 De totale omvang van de opdracht wordt voor boeken (aan HoGent studenten en personeel) ingeschat op een omzet van ongeveer ,00 EUR. Het niet halen van deze omzet kan geen aanleiding geven tot bijkomende (schade)vergoeding. Cursussen De inschrijver bepaalt een verkoopprijs voor het bestellen, reproduceren en distribueren van de cursussen. Deze verkoopprijs is jaarlijks aanpasbaar aan de gezondheidsindex. De hogeschool wenst daarbij bij voorkeur het huidige, voor studenten gunstige prijstarief minstens zoveel mogelijk te behouden. Bij de beoordeling van dit criterium wordt dan ook rekening gehouden met de verkoopprijs van een cursuspagina (15 punten). Om een idee te kunnen vormen van de cursussen die besteld zullen worden, wordt bij dit bestek een indicatieve lijst van tijdens het academiejaar gebruikte leermaterialen (boeken en cursussen) gevoegd. Deze lijst (bijlage 2) is gegenereerd uit de HoGent web applicatie die faculteiten gebruiken om de administratieve gegevens van de benodigde cursussen en boeken in te brengen waaronder ook de koppeling met opleidingen en opleidingsonderdelen. De totale omvang van de opdracht wordt voor cursussen ingeschat op ongeveer kopieën op jaarbasis. Het niet halen van het aantal kopieën kan geen aanleiding geven tot bijkomende (schade)vergoeding. Persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) De hogeschool werkt momenteel met een overheidsopdracht voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeel. De hogeschool wenst de gunstige prijstarieven uit deze overheidsopdracht ook aan te bieden aan zijn studenten. De hogeschool beschikt ook over een aantal PR-producten. De hogeschool wenst deze parafernalia via de campusshop aan te bieden aan zijn studenten en zijn personeel. Om een idee te kunnen vormen van de persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) die besteld zullen worden, wordt bij dit bestek een indicatieve lijst van de tijdens het academiejaar door studenten gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen met richtprijzen gevoegd (bijlage 3). Bij de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met de door de inschrijver genomen handelingsmarge (uitgedrukt in een percentage) op individuele bestellingen van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of HoGent PR-producten (parafernalia) (5 punten). DGFB/JN/

12 2 Plan van aanpak campusshop 45 Voor de beoordeling van dit criterium voegt de inschrijver bij zijn offerte een plan van aanpak met betrekking tot de uitbating: - een visuele voorstelling van de mogelijke inrichting van de campusshop; - een beschrijving van diegene(n) die effectief gelast zal (zullen) worden met de uitbating van de campusshop; - een planning voor de realisatie van de gevraagde web applicatie en het verdere beheer van deze web applicatie; - de concrete organisatie van de verkoop van boeken, cursussen, persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) tijdens dal- en piekmomenten; - de concrete organisatie van eventuele andere aangeboden dienstverleningen; - de omgang met klanten; - de samenwerking met de concessiegever; - de mogelijkheid en flexibiliteit tot aanpassing van de initiële verkoopprijzen ten gunste van de concessiegever bij wijzigende gunstige marktevoluties; - Hierbij geeft de inschrijver aan hoe en in welke mate hij hiermee de doelstelling van deze concessie beoogt te realiseren. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de hierna vermelde duiding, de opdrachtomschrijving en de voorwaarden zoals bepaald in dit bestek en deze overeenkomst. De inschrijver verzorgt een volledige dienstverlening voor leermaterialen en integreert de campusshop optimaal in de leefwereld van de campus Schoonmeersen. De hogeschool wenst daarbij een uniforme dienstverlening rond boeken, cursussen, persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia). De uniforme dienstverlening rond leermaterialen en parafernalia wordt beschreven in een procedure die door de bevoegde HoGent bestuursorganen wordt goedgekeurd. Deze procedure voor de verkoop van leermaterialen en parafernalia wordt elk jaar ten laatste eind mei geactualiseerd. De huidige procedure cursusverkoop wordt als bijlage bij dit bestek toegevoegd (bijlage 4). De inschrijver optimaliseert de huidige dienstverlening door de ontwikkeling en het beheer van een web applicatie waar studenten boeken, cursussen, persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) online bestellen en betalen. Om een idee te hebben van de huidige web applicatie waarin HoGent studenten cursussen (en ook persoonlijke beschermmiddelen) kunnen bestellen, wordt de laatste versie van de handleiding van de HoGent web applicatie toegevoegd (bijlage 5). De inschrijver kan in de campusshop ook andere verkoopactiviteiten organiseren voor zover: - de ruimte van de campusshop dit toelaat; - de in dit bestek en overeenkomst beschreven basisdienstverlening (doel van de overeenkomst) niet in het gedrang komt; - de bijkomende verkoopactiviteiten ten dienst staan van HoGent studenten en personeel en passen binnen de missie van een hoger onderwijsinstelling en in het bijzonder de Hogeschool Gent; - dit past in het concept van een campusshop voor leermaterialen. zoals bijvoorbeeld (niet exhaustieve lijst): de verkoop van schoolbenodigdheden; de verkoop van kranten en tijdschriften; de verkoop van andere boeken;. DGFB/JN/

13 3 Andere distributiekanalen dan de campusshop 10 De inschrijver vermeldt in zijn offerte de andere mogelijke distributiekanalen voor de verkoop van boeken, cursussen, persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia). Voor de studenten en personeelsleden van de faculteit Bedrijf en Organisatie die onderwijs volgen/geven op de campus Aalst organiseert de concessiehouder de levering van individuele bestellingen via een ander afhaalpunt dan de campusshop. Het afhaalpunt bevindt zich nabij de HoGent gebouwen van de campus Aalst. De concessiehouder organiseert aanvullend een campusverkoop, in de onthaalweek en beperkt in tijd, in het gebouw van de Hogeschool Gent op de campus Aalst gelegen in de Arbeidsstraat 14 te Aalst. Voor de studenten en personeelsleden van de School of Arts organiseert de concessiehouder de levering van individuele bestellingen van leermaterialen en parafernalia op een ander afhaalpunt dan de campusshop. De School of Arts bemant zelf een afhaalpunt op de campus Bijloke gelegen in de Jozef Kluyskensstraat 2 te Gent en zorgt zelf voor de verdere distributie van de individuele bestelling. Studenten die een opleiding in het kader van het afstandsleren volgen zijn niet altijd in de mogelijkheid om af te zakken naar een afhaalpunt. De concessiehouder zorgt voor één of meerdere alternatieve distributiekanalen. De offerte dient voldoende informatie en documentatie te bevatten om de offerte te kunnen beoordelen aan de hand van de voormelde toewijzingscriteria. Het geheel of gedeeltelijk ontbreken ervan kan aanleiding geven tot het weren van de offerte. I.12 Toelichting en presentatie offerte De inschrijvers dienen hun offerte na indiening ervan toe te lichten aan de hand van een powerpoint presentatie. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 maart 2014 in vergaderzaal GSCHD.2.004, gebouw D, campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Het concrete aanvangsuur wordt voor iedere inschrijver individueel bepaald en zal tijdig na indiening van de offertes aan de inschrijvers worden meegedeeld. Bij wijziging van datum en/of locatie zullen de inschrijvers hier tijdig van op de hoogte gebracht worden. I.13 Keuze van offerte De concessiegever kiest de voor haar economisch meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de in dit bestek vermelde toewijzingscriteria) en na eventuele onderhandelingen. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de concessiegever wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoud loos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de concessiegever zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. DGFB/JN/

14 II. Technische en contractuele bepalingen Dit tweede deel bevat de bepalingen die van toepassing zijn op de uitbating van de campusshop. II.1 Voorwerp van de concessie De concessiehouder staat in voor de uitbating (zoals hierna beschreven) van de campusshop in gebouw D van de concessiegever op de campus Schoonmeersen gelegen te 9000 Gent, Valentin Vaerwyckweg 1. Voor deze exploitatie worden hem lokalen ter beschikking gesteld. De lokalen situeren zich op het gelijkvloers van het gebouw D van de campus Schoonmeersen en omvatten: Circulatieruimte (gang (A.0.G.03)); Kantoorruimtes (lokalen (A.0.03) en (A.0.04)); Bergruimte (nieuwe ruimte gevormd uit lokaal (A.0.06) en een deel van lokaal (A.0.07)); Koffieruimte ( (A.0.15)). Volgende technische ruimtes die ook gesitueerd zijn op het gelijkvloers van het gebouw D van de campus Schoonmeersen maken GEEN deel uit van de concessie: Technische kokers (technische kokers (A.0.K.03), (A.0.K.04) en (A.0.K.05); Patchruimte ( (A.0.05)); De precieze afbakening van de geconcedeerde lokalen blijkt uit de aanduidingen op het bijgevoegde plan dat deel uitmaakt van deze concessieovereenkomst (bijlage 6). De concessiegever zal de nodige werken uitvoeren om de circulatieruimte en de kantoorruimtes om te vormen tot één ruimte voor de campusshop (ca. 125 m²) en de aanpassingswerken uitvoeren om de geconcedeerde ruimte te voorzien van een eerste elementaire technische uitrusting. Deze werken worden gerealiseerd tegen begin juli De concessiehouder kan de bergruimte gebruiken voor tijdelijke opslag in functie van de campusshop. Het lokaal blijft evenwel toegankelijk voor leveringen in functie van de door de concessiegever georganiseerde reprografische dienstverlening in het resterende en aanpalende deel van lokaal (A.0.07). De concessiehouder verklaart uitdrukkelijk de geconcedeerde infrastructuur te kennen en te aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden met alle voor- en nadelen, zichtbare en onzichtbare gebreken. De lokalen blijven eigendom van de concessiegever. DGFB/JN/

15 II.2 Prijzen en prijsherziening Boeken: Boeken worden verkocht tegen het vast kortingspercentage per boek op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers zoals vermeld in de offerte ingediend in het kader van de toewijzingsprocedure. Het kortingspercentage kan niet eenzijdig gewijzigd worden door de concessiehouder in het nadeel van de concessiegever. De concessiegever heeft het recht om bij gewijzigde marktomstandigheden opnieuw te onderhandelen met de concessiehouder voor het bekomen van een gunstiger kortingspercentage. Cursussen: Cursussen worden verkocht tegen de vaste verkoopprijs per cursuspagina zoals vermeld in de offerte ingediend in het kader van de toewijzingsprocedure. De verkoopprijs per cursuspagina kan niet eenzijdig gewijzigd worden door de concessiehouder in het nadeel van de concessiegever. De concessiegever heeft het recht om bij gewijzigde marktomstandigheden opnieuw te onderhandelen met de concessiehouder voor het bekomen van gunstigere prijzen. Prijsherziening is niet mogelijk tijdens het eerste jaar. Daarna kan de prijs één keer per jaar bij de verjaardag van het in werking treden van de overeenkomst worden aangepast aan de consumptieindex (2004=100) volgens de volgende formule: Herziene prijs = offerteprijs x nieuwe index basisindex basisindex: index van de maand die voorafgaat aan de maand van de uiterste ontvangstdatum van de offertes. nieuwe index: index van de maand die aan de verjaardag van het in werking treden van de opdracht voorafgaat. De aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de concessiehouder en heeft geen terugwerkende kracht. Persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia): Persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) worden verkocht met een handelingsmarge per artikel zoals vermeld in de offerte ingediend in het kader van de toewijzingsprocedure. De handelingsmarge (uitgedrukt in een percentage) kan niet eenzijdig gewijzigd worden door de concessiehouder in het nadeel van de concessiegever. De concessiegever heeft het recht om bij gewijzigde marktomstandigheden opnieuw te onderhandelen met de concessiehouder voor het bekomen van een gunstigere handelingsmarge. DGFB/JN/

16 II.3 Rechten en plichten concessiehouder Locatie en inrichting a) De concessiehouder krijgt de geconcedeerde lokalen ter beschikking tijdens de duur van de concessieovereenkomst. De concessiehouder kan tijdens de duur van de concessieovereenkomst gebruik maken van de eerste elementaire technische uitrusting van de concessiegever zoals bedoeld in artikel II.1 en II.4.2. De geconcedeerde ruimte alsook de daarin aanwezige technische uitrusting zal na uitvoering van de in deze overeenkomst vermelde werken door de concessiegever worden beschreven in het proces-verbaal van plaatsbeschrijving. De concessiehouder kan tijdens de duur van de concessieovereenkomst de geconcedeerde ruimte op eigen kosten voorzien van bijkomende inrichting, technische installaties, technische uitrusting, meubilair en uitrusting mits hij/zij hiertoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever heeft gekregen. b) De concessiehouder mag aan de lokalen geen wijzigingen of veranderingen aanbrengen of de bestemming ervan wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever. c) Elke door de concessiehouder uitgevoerde (en door de concessiegever voorafgaandelijke goedgekeurde) vaste (= niet demonteerbare) constructie of inrichting wordt, van rechtswege en zonder enige vergoeding van de Hogeschool Gent, bij het einde van de exploitatie eigendom van de Hogeschool Gent. De concessiehouder mag de bedoelde constructies op het einde van de concessie op eigen kosten wegnemen. Hij moet in dat geval het goed in zijn vroegere staat herstellen. d) Alle door de concessiehouder uitgevoerde (en door de concessiegever voorafgaandelijke goedgekeurde) demonteerbare constructies of aangebrachte installaties dienen bij het einde van de overeenkomst door de concessiehouder op zijn kosten weggenomen te worden. De lokalen dienen in de vroegere toestand hersteld te worden. Dit dient te gebeuren vóór het einde van de concessie. De concessiegever wordt vergoed voor de eventuele financiële bijdrage die ze geleverd heeft bij de aankoop van voormelde goederen. De concessiegever kan er echter ook voor opteren dat de door de concessiehouder uitgevoerde demonteerbare constructies of aangebrachte installaties verworven worden door de concessiegever tegen de dan geldende waarde (en mits aftrek van de eventuele financiële bijdrage van de concessiegever bij de aankoop van de betreffende goederen). e) Bij het plaatsen van bijkomende toestellen, technische uitrusting, technische installaties of meubilair in de campusshop dient de concessiehouder vooraf de schriftelijke toestemming te vragen van de concessiegever. Het moeten energiezuinige installaties of toestellen zijn. f) De volledige inboedel moet afgestemd zijn op de normale behoeften, in functie van de volledige bezetting en brandveiligheid van het gebouw en moet voldoen aan alle geldende wettelijke bepalingen. g) De concessiehouder mag geen enkel inrichtings-, verbouwings- of veranderingswerk uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever. Plannen, tekeningen, beschrijvingen e.d. moeten vooraf voor goedkeuring aan de concessiegever worden voorgelegd. Als deze werken vergunningsplichtig blijken dan dient de concessiehouder naast de schriftelijke toestemming van de concessiegever bovendien eerst de vereiste stedenbouwkundige vergunning en/of bestuurlijke vergunning te hebben verkregen alvorens tot uitvoering van de werken te kunnen (laten) overgaan. De concessiehouder en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste vergunningen met betrekking tot de geconcedeerde lokalen. De concessiegever draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. De concessiehouder kan dan ook op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van de concessieovereenkomst omwille van het niet verkrijgen van de vereiste bestuurlijke toelatingen. DGFB/JN/

17 De concessiegever kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de concessiegever hiervoor de toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken door de concessiehouder gebeuren op risico van de concessiehouder. De kosten die voortvloeien uit noodzakelijke en door de concessiegever voorafgaandelijk schriftelijk goedgekeurde verbouwingen of aanpassingen van de in concessie gegeven infrastructuur als uitvoering van noodzakelijke wettelijke, administratieve of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of arbeidsveiligheid omwille van de aard van handel van de concessiehouder, zijn ten laste van de concessiehouder en de concessiegever samen elk voor de helft. Voorts is de concessiehouder ertoe gehouden de concessiegever steeds de toegang te verlenen tot de werken. De werken dienen uitgevoerd te worden in een periode die het minst storend is voor de exploitatie van de campusshop en voor de werking van de hogeschool. Onderhoud en beheer a) De concessiehouder moet de campusshop in alle opzichten in goede staat onderhouden (inclusief voorkomen en bestrijden van ongedierte) en gebruiken als een goede huisvader zonder de aard en de bestemming ervan te wijzigen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de verantwoordelijkheid voor onderhouds- en herstellingswerken bij huur van onroerende goederen zijn van toepassing op de concessieovereenkomst. De concessiehouder staat niet in voor het onderhoud van de toiletten. Bij het einde van de concessieovereenkomst dient de geconcedeerde infrastructuur in een perfecte staat van onderhoud te zijn. De concessiehouder is verplicht alle geconcedeerde ruimtes in een volledige staat van netheid te houden en ze bij het einde van de concessie in een perfecte staat van netheid over te dragen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid van de huurder bij huur van een onroerend goed zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de concessiehouder. b) De concessiehouder staat tevens in voor het onderhoud en de netheid van alle eventueel door de concessiegever ter beschikking gestelde roerende goederen. Bij het einde van de concessie dienen deze goederen in een perfecte staat van onderhoud en netheid te worden teruggegeven of ter beschikking gesteld aan de concessiegever. Indien in de loop van de overeenkomst blijkt dat sommige van deze goederen aan vervanging toe zijn, dan dient de concessiehouder hiervoor in te staan op eigen kosten. De nieuwe goederen dienen minimaal evenwaardig te zijn en moeten op voorhand expliciet worden aanvaard door de concessiegever. c) De concessiehouder dient de eerste elementaire technische uitrusting te onderhouden en te controleren zoals van een huurder verwacht wordt overeenkomstig de bepalingen van de huurwetgeving. De concessiehouder zal bij vaststelling van defecten aan de door de concessiegever voorziene eerste elementaire technische uitrusting steeds de concessiegever verwittigen. d) De concessiehouder voert de herstellingen uit die nodig zijn voor het in goede staat onderhouden van de campusshop. De concessiegever en de concessiehouder beslissen samen over de uitvoering en de termijn van de herstelling. e) De concessiehouder zal de concessiegever binnen de 24 u verwittigen van elk schadegeval, defect of mankement die een herstelling noodzaken. De concessiehouder dient de concessiegever ten allen tijde vrije toegang te verschaffen tot de geconcedeerde ruimtes voor de uitvoering van de contractuele onderhoudsplicht van de concessiegever. DGFB/JN/

18 Exploitatie a) De concessiehouder staat in voor de uitbating van de campusshop van de concessiegever. Hiertoe worden hem een aantal onroerende goederen (lokalen) ter beschikking gesteld (zie II.1. Voorwerp van de concessie). Hij kan in deze geconcedeerde infrastructuur alle handelsverrichtingen uitvoeren die binnen het normale kader van zijn exploitatie vallen en dit binnen de perken zoals hierna bepaald. Het is de concessiehouder niet toegestaan om bij de exploitatie te werken met onderaannemers die niet in de offerte werden vermeld zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de concessiegever. b) De concessiehouder zal op eigen kosten en risico zorgen voor de verkoop van de volgende leermaterialen en HoGent PR-producten (parafernalia). Dit houdt in: de verkoop van boeken aan alle studenten en personeel van de concessiegever de reproductie en verkoop van cursussen aan alle studenten van de concessiegever de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen aan alle studenten van de concessiegever de verkoop van HoGent PR-producten (parafernalia) aan alle studenten en personeel van de concessiegever. De concessiehouder kan naast de verkoopprijzen zoals vastgesteld in de in het kader van de toewijzingsprocedure ingediende en door de concessiegever goedgekeurde offerte en deze overeenkomst noch van de studenten en personeel van de concessiegever noch van de concessiegever zelf enige bijkomende betaling of kostenvergoeding eisen voor leermaterialen en parafernalia die ofwel in de campusshop ofwel in een ander afhaalpunt worden afgehaald. De inschrijver kan in de campusshop enkel andere verkoopactiviteiten aanbieden mits schriftelijke voorafgaande toestemming van de concessiegever en voor zover: - de ruimte van de campusshop dit toelaat; - de in dit bestek en overeenkomst beschreven basisdienstverlening (doel van de overeenkomst) niet in het gedrang komt; - de bijkomende verkoopactiviteiten ten dienst staan van de HoGent studenten en personeel en passen binnen de missie van een hoger onderwijsinstelling en in het bijzonder de Hogeschool Gent; - dit past in het concept van een campusshop voor leermaterialen. De gevraagde dienstverlening wordt verder in detail beschreven. De concessiehouder verzorgt deze dienstverlening voor HoGent studenten en in geval van boeken ook voor HoGent personeel. Eventueel kan de concessiehouder in bepaalde mate ook leermaterialen van de UGent verkopen aan studenten en personeel van de UGent die voor lesactiviteiten aanwezig zijn op de campus Schoonmeersen voor zover dit niet ten koste gaat van de dienstverlening aan de studenten en het personeel van de concessiegever. Dit wordt wel gezien als een extra dienstverlening en vraagt bijgevolg schriftelijke voorafgaande toestemming van de concessiegever. Aangezien de UGent geen contractspartij is, kan de HoGent niet contractueel aansprakelijk gesteld worden voor uitbatingsproblemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening van de concessiehouder aan de (de studenten en personeel van) UGent. Het uitbatingsrisico is volledig ten laste van de concessiehouder. De in het kader van de toewijzingsprocedure door de concessiegever meegedeelde hoeveelheden en omzetgegevens zijn louter indicatief. De concessiehouder kan geen schadevergoeding vragen van de concessiegever indien deze hoeveelheden of omzet niet kunnen gerealiseerd worden. DGFB/JN/

19 Algemeen - De concessiegever verbindt zich ertoe de gewenste leermaterialen op te vragen bij haar onderwijzend personeel. - De concessiehouder organiseert de verkoop van de leermaterialen voor de faculteiten van de hogeschool. - De concessiehouder implementeert en beheert een beveiligde web applicatie waar HoGent studenten en personeel individueel leermaterialen (boeken, cursussen en persoonlijke beschermingsmiddelen) en HoGent PR-producten (parafernalia) kunnen bestellen en betalen. Studenten kunnen in deze web applicatie hun leermaterialen selecteren op basis van een overzicht van alle beschikbare opleidingen en hun opleidingsonderdelen en studenten kunnen leermaterialen selecteren op basis van hun eigen jaarprogramma. - De studenten van de School of Arts kunnen op basis van hun eigen jaarprogramma hun leermaterialen gratis bestellen via deze web applicatie. Deze studenten pre-financieren de individuele bestellingen van hun leermaterialen via hun bijzondere studiegelden. De concessiehouder factureert de totale verkoopprijs van deze individuele bestellingen op maandelijkse basis aan de School of Arts van de Hogeschool Gent. - De concessiegever stelt een API ter beschikking zodat de concessiehouder in zijn web applicatie gegevens (aangeleverd in JavaScriptObjectNotation formaat) eigen aan de concessiegever kan opvragen: De opleidingen en de opleidingsonderdelen; De leermaterialen (cursussen en boeken) die gevalideerd werden voor gebruik in een opleidingsonderdeel; Elementaire administratieve gegevens van de student/het personeelslid (o.a. naam, voornaam, adres); Het jaarprogramma van de student (de opleidingsonderdelen waarvoor een student is ingeschreven). - De concessiehouder staat tijdens de volledige duur van de uitbating in voor de ontwikkeling en het volledige beheer en onderhoud van een web applicatie waar HoGent studenten en personeel individueel leermaterialen en parafernalia kunnen bestellen en betalen. De concessiehouder dient ervoor te zorgen dat deze web applicatie ten laatste operationeel is tegen 1 september De web applicatie waar HoGent studenten en personeel leermaterialen en parafernalia kunnen bestellen en betalen is elk academiejaar minimum online van 1 september tot een week voor het zomerreces (aangeduid op de academische kalender). - Een goede communicatie naar de studenten is essentieel. De concessiehouder informeert elke student/elk personeelslid via mail over de verwerking van zijn bestelling en over de levering van zijn bestelling. - De aanwezige cultuur van online bestellen en betalen van cursussen en later persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de voorbije jaren geleid tot een spreiding van de leveringen van individuele bestellingen van deze leermaterialen. Dit maakt het mogelijk om ook in de piekperiodes (aanvang semesters) just in time te werken voor de individuele bestellingen van leermaterialen. De concessiehouder organiseert bijgevolg de leveringen van deze individuele bestellingen tijdens deze piekperiodes ook in de campusshop en houdt hiermee rekening in de organisatie van de campusshop. - De concessiehouder verbindt zich ertoe de laagst mogelijke verkoopprijs voor leermaterialen en parafernalia aan te bieden zonder daarbij de kwaliteit van de leermaterialen uit het oog te verliezen. - De concessiehouder hanteert altijd dezelfde verkoopprijs voor leermaterialen en parafernalia die afgehaald worden, ongeacht het afhaalpunt waar de leermaterialen en parafernalia worden afgehaald. Zowel in de campusshop als in een ander gewenst of aangeboden afhaalpunt is de verkoopprijs uniform. Naast deze verkoopprijs mogen in de afhaalpunten geen andere kosten bijkomend worden aangerekend aan de koper. - Voor de studenten en personeelsleden van de faculteiten Bedrijf en Organisatie (m.u.v. studenten en personeelsleden die onderwijs volgen/geven op de campus Aalst), Mens en Welzijn en Natuur en Techniek organiseert de concessiehouder de leveringen van de individuele bestellingen van leermaterialen en parafernalia in de campusshop, tenzij de student/het personeelslid opteert voor een ander aangeboden distributiekanaal. - Voor de studenten en personeelsleden van de faculteit Bedrijf en Organisatie die onderwijs volgen/geven op de campus Aalst organiseert de concessiehouder de levering van individuele DGFB/JN/

20 bestellingen via een ander afhaalpunt dan de campusshop. Het afhaalpunt bevindt zich nabij de HoGent gebouwen van de campus Aalst. De concessiehouder organiseert aanvullend een campusverkoop, in de onthaalweek en beperkt in tijd, in het gebouw van de Hogeschool Gent op de campus Aalst gelegen in de Arbeidsstraat 14 te Aalst. - Voor de studenten en personeelsleden van de School of Arts organiseert de concessiehouder de levering van individuele bestellingen van leermaterialen en parafernalia op een ander afhaalpunt dan de campusshop. De School of Arts bemant zelf een afhaalpunt op de campus Bijloke gelegen in de Jozef Kluyskensstraat 2 te Gent en zorgt zelf voor de verdere distributie van de individuele bestelling. - Studenten die een opleiding in het kader van het afstandsleren volgen zijn niet altijd in de mogelijkheid om af te zakken naar een afhaalpunt. De concessiehouder zorgt voor één of meerdere alternatieve distributiekanalen tegen een aanvaardbare meerprijs voor eventuele extra verzendingskosten. Studenten en personeel kunnen voor deze extra distributiekanalen kiezen in de web applicatie waar de HoGent studenten en personeel leermaterialen en parafernalia individueel kunnen bestellen en betalen. - De concessiegever wenst in functie van de kwaliteitsbewaking inzicht in de leveranciers waarop de concessiehouder beroep doet. De concessiegever heeft in dat kader het recht om een leverancier te weigeren. - De concessiegever en de concessiehouder leggen elk jaar de prijsbepaling, de bestellingfaciliteiten, de reproductiespecificaties en de modaliteiten van levering voor boeken, cursussen, persoonlijke beschermingsmiddelen en HoGent PR-producten (parafernalia) vast in de procedure voor de verkoop van leermaterialen en parafernalia. De procedure wordt ten laatste in juni van het lopende jaar goedgekeurd door de concessiegever. - In de campusshop worden geen alcoholische dranken toegestaan. Deze zijn te allen tijde verboden. In elk geval is het de concessiehouder verboden om automaten met alcoholhoudende dranken en/of automaten met rookwaren of kansspelautomaten met geldelijke inzet te plaatsen. - In het volledige gebouw van de concessiegever inclusief de campusshop geldt een algemeen rookverbod. Het verkopen van rookartikelen door de concessiehouder is dan ook verboden. De concessiehouder dient er op toe te zien dat er in de geconcedeerde lokalen niet gerookt wordt en grijpt indien nodig in. Het rookverbod moet in de campusshop door de concessiehouder duidelijk worden aangegeven. Boeken - De concessiegever bezorgt uiterlijk de vrijdag van de eerste volle week van juli een eerste boekenlijst en uiterlijk de vrijdag van de voorlaatste week van augustus een aanvullende boekenlijst. De concessiegever bezorgt uiterlijk de vrijdag voor het kerst- en nieuwjaarverlof een bijkomende boekenlijst voor het tweede semester. De boekenlijst vermeldt volgende gegevens per boek: de titel, de naam van de auteur, de uitgever, het ISBN-nummer, het opleidingsonderdeel, de naam van de lector(en) of docent(en) van het betreffende opleidingsonderdeel, modeltraject betrokken studenten, alsook de richtaantallen. - De concessiehouder geeft voor de start van het academiejaar aan de door de concessiegever aangeduide contactpersonen de prijzen van de op de doorgegeven boekenlijst vermelde boeken door samen met de beschikbaarheid ervan. - De concessiehouder voorziet van elk boek een presentexemplaar voor de titularissen (één boek per titularis, dus meerdere boeken indien een opleidingsonderdeel door verschillende onderwijspersoneelsleden wordt gedoceerd) van de opleidingsonderdelen waarvoor de boeken dienen te worden aangeschaft. Cursussen - Cursussen kunnen het ganse jaar door gevalideerd worden. De concessiegever zorgt voor een uniforme lay-out van de cursussen en stelt ze na validatie - digitaal in PDF-vorm ter beschikking in een centraal elektronisch archief met cursusmateriaal. - De concessiehouder is verantwoordelijk voor de reproductie van de cursussen. Hij krijgt daartoe toegang tot het centraal elektronisch archief met cursusmateriaal voor synchronisatie met het (aparte) reproductie archief van de concessiehouder. Cursussen kunnen enkel gereproduceerd worden voor studenten en medewerkers van de hogeschool. - De reproductie van de cursussen gebeurt conform de specificaties van de concessiegever. De huidige specificaties worden beschreven in de procedure cursusverkoop in bijlage (bijlage 5). De specificaties worden vastgelegd in de procedure voor de verkoop van leermaterialen en DGFB/JN/

21 parafernalia. - De hogeschool stelt voor een individuele bestelling van cursussen een basisleveringstermijn van maximaal 3 werkdagen voorop. - De concessiegever geeft de concessiehouder geen exclusiviteitsrecht voor de reproductie van cursussen. Studenten en personeelsleden kunnen hun cursussen ook reproduceren in het HoGent reprografisch machinepark. - De concessiehouder voorziet van elke cursus een presentexemplaar voor de titularissen (één cursus per titularis, dus meerdere cursussen indien een opleidingsonderdeel door verschillende onderwijspersoneelsleden wordt gedoceerd) van de opleidingsonderdelen waarvoor de cursussen dienen te worden aangeschaft. Persoonlijke beschermingsmiddelen - De concessiegever bezorgt uiterlijk de vrijdag van de eerste volle week van juli de lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen. De lijst duidt aan in welke opleiding een type persoonlijk beschermingsmiddel mag verkocht worden. - De concessiegever (dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn van de hogeschool) organiseert in het kader van een overheidsopdracht de aankoop van de persoonlijke beschermingsmiddelen. De concessiegever is voor de concessiehouder dus de (enige) leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen. HoGent PR-producten (parafernalia) - De concessiegever bezorgt uiterlijk de vrijdag van de eerste volle week van juli de lijst met HoGent PR-producten (parafernalia). - De concessiegever (dienst Communicatie van de hogeschool) organiseert de aankoop van de HoGent PR-producten (parafernalia). De concessiegever is voor de concessiehouder dus de (enige) leverancier van HoGent PR-producten (parafernalia). De concessiehouder beschrijft de uitbating van de campusshop in een plan van aanpak. Het plan van aanpak maakt deel uit van de procedure voor de verkoop van leermaterialen. Het beschrijft minimum: o o o o o o o o de inrichting van de campusshop; wie de campusshop effectief uitbaat; de gevraagde web applicatie voor online bestelling en betaling van leermaterialen en parafernalia; de concrete organisatie van de gevraagde dienstverlening tijdens dal- en piekmomenten; de concrete organisatie van andere aangeboden dienstverleningen; de omgang met de klanten; de samenwerking met de concessiegever; de mogelijkheid en flexibiliteit tot aanpassing van de initiële verkoopprijzen. c) De wet op de beteugeling van de openbare dronkenschap dient door de concessiehouder op een goed zichtbare plaats aangebracht. Dronken personen mogen niet toegelaten worden. Indien ze zich toegang weten te verschaffen, moet hun bestelling geweigerd worden. d) De concessiehouder mag geen ingangsgeld vragen voor het betreden van de campusshop. e) De campusshop dient een open, neutrale sfeer uit te ademen. De concessiehouder zal geen ideologisch wervende en/of partijpolitiek geëngageerde affiches ophangen in de campusshop. Commerciële merkreclame is verboden, behalve voor in de campusshop verkochte producten. Deze reclame, zo aanwezig, zal zo discreet mogelijk worden gevoerd en tot een minimum worden beperkt. f) Het geluid voortgebracht in de in concessie gegeven lokalen mag niet hoger liggen dan de door de Dienst Leefmilieu van de Stad Gent voorgeschreven normen, onverminderd de wettelijke voorschriften. g) De concessiehouder staat in voor het afsluiten van de geconcedeerde ruimtes. DGFB/JN/

22 Verwijderen van afval Afval voorkomen is steeds beter dan het te moeten laten ophalen en verwerken. Dit principe indachtig wordt gevraagd om bewust met grond- en hulpstoffen om te springen en om zoveel mogelijk vorming van afval te voorkomen. Ook het gebruik van andere, milieuvriendelijke verpakkingen wordt sterk aangeraden. De concessiehouder is verplicht dagelijks het afval dat voortvloeit uit de uitbating van de campusshop en het afval dat door het publiek in de door hem geëxploiteerde plaatsen wordt achtergelaten, op te ruimen en gescheiden aan te bieden. De concessiehouder staat er zelf voor in om het afval dat voortvloeit uit de uitbating naar de afvalcontainer van de concessiegever te brengen. In geval van tekortkoming zal de concessiegever hier zelf voor instaan, maar zal de kosten ervoor, inclusief personeelskosten, doorrekenen aan de concessiehouder. Veiligheid en hygiëne Het bewaren en opslaan van producten en materialen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen is verboden, tenzij daarvoor toestemming werd bekomen en de nodige veiligheidsvoorschriften in acht werden genomen. De concessiehouder dient zich bij de uitbating te conformeren aan alle binnen de concessiegever geldende interne afspraken, regels, procedures en richtlijnen van de concessiegever op het vlak van veiligheid en milieu. Openingsdagen en openingsuren De concessiehouder zorgt ervoor dat de campusshop voor het publiek toegankelijk is op de hierna volgende tijdstippen: - normale openingsuren: op weekdagen minimaal van 09u00 t.e.m. 17u00, uitgezonderd de wettelijke feestdagen, de brugdagen, het kerstreces, het paasreces en het zomerreces volgens de academische kalender. Deze worden vastgelegd in de eerder vermelde procedure van de verkoop van leermaterialen en parafernalia. - Om een idee te kunnen vormen van de gevraagde openingsmomenten wordt bij dit bestek de academische kalender gevoegd (bijlage 7). - elke afwijking op de normale of bijzondere openingsuren wordt schriftelijk bevestigd door beide partijen. De concessiehouder verzekert alleszins de voortdurende, ononderbroken en werkelijke uitbating van de campusshop. Kosten en lasten Tenzij anders bepaald wordt in dit bestek zijn alle taksen, lasten of vergoedingen, van welke aard ook, die ontstaan uit de uitbating ten laste van de concessiehouder. De concessiehouder verbindt zich ertoe in alles de bestaande en toekomende wetgeving en reglementen die aan de exploitatie van dergelijke inrichtingen verbonden zijn, te eerbiedigen. De concessiehouder draagt hiervoor alleen, ter volledige vrijwaring van de concessiegever, de gehele verantwoordelijkheid en de lasten. De registratierechten zijn ten laste van de concessiehouder. Bij eventuele laattijdige registratie zijn alle boetes en verhogingen eveneens ten laste van de concessiehouder. DGFB/JN/

23 II.4 Rechten en plichten concessiegever Vrijwaring rustig genot Binnen de perken van wat in de concessieovereenkomst is bepaald, verbindt de concessiegever zich ertoe de concessiehouder het volledig en ongestoord genot van de exploitatie te verzekeren. Eerste uitrusting De concessiegever voorziet het lokaal van een eerste elementaire technische uitrusting (zie ook artikel II.1 en bijlage 6). Deze eerste elementaire technische uitrusting bestaat uit: elektriciteit (een apart elektriciteitsbord 3*400V+A 40A met teller wordt voorzien), water, verwarming, verlichting (conform de HoGent standaard), branddetectie (conform de HoGent standaard), alarmbeveiliging (conform de HoGent standaard), telefoon en datanetwerk (een leeg patchpaneel wordt voorzien). Onderhoud en grove herstellingen De concessiegever neemt de werken tot onderhoud en herstelling van de geconcedeerde lokalen die volgens het Burgerlijk Wetboek ten laste vallen van de verhuurder voor haar rekening, tenzij expliciet anders bepaald in de concessieovereenkomst. De grove herstellingen blijven ten laste van de concessiegever behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van de herstellingen tot onderhoud door de concessiehouder of door diens verzuim om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, in welk geval de concessiehouder ook daartoe gehouden is. De grove herstellingen zijn deze van muren en gewelven, alsmede van de installaties dewelke gemeenschappelijk zijn voor het hele gebouw (zoals de sanitaire leidingen, de waterleiding, de leidingen voor de verwarming) waarin de infrastructuur zich bevindt. In de grove herstellingen zijn derhalve niet inbegrepen herstellingen van de individuele toestellen die deel uitmaken van de inrichting van infrastructuur of die uitsluitend ten dienst staan van de uitbating van de campusshop (bv. waterkranen, lichtarmaturen en lampen, radiatoren in de campusshop, ). De concessiegever staat in voor het onderhoud van het deel van het gebouw dat niet tot de concessie behoort en de aanleg en het onderhoud van eventuele beplantingen rond de concessie. De concessiehouder is verplicht erop toe te zien dat zijn exploitatie niet leidt tot beschadiging en bevuiling. Hij mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, noch op groenvoorzieningen, noch op verhardingen. De concessiegever staat in voor de uitvoering en de betaling van de wettelijk verplichte periodieke technische keuringen, controles en/of onderhoud, van toepassing op de aanwezige technische installaties van de concessiegever met uitzondering van de apparaten nodig voor de exploitatie. Nuttig geachte werken De concessiegever behoudt zich het recht voor te allen tijde de werken die door haar nodig geacht worden te laten uitvoeren in de lokalen die in concessie gegeven werden. De concessiegever zal evenwel haar voornemen minstens 15 kalenderdagen op voorhand aan de concessiehouder meedelen. De concessiehouder is gehouden om de concessiegever hiertoe toegang te verschaffen tot de in concessie gegeven lokalen. Diefstal De concessiegever is niet verantwoordelijk voor diefstal in de in concessie gegeven ruimtes, onverschillig in welke voorwaarden of door welke personen de diefstal werd gepleegd. DGFB/JN/

24 Kosten en lasten De onroerende voorheffing is ten laste van de concessiegever. De concessiehouder verbindt zich ertoe in alles de bestaande en toekomende wetgeving en reglementen die aan de exploitatie van dergelijke inrichtingen verbonden zijn, te eerbiedigen. De concessiehouder draagt hiervoor alleen, ter volledige vrijwaring van concessiegever, de gehele verantwoordelijkheid en de lasten. De registratierechten zijn ten laste van de concessiehouder. Bij eventuele laattijdige registratie zijn alle boetes en verhogingen eveneens ten laste van de concessiehouder. Rechtsopvolger Indien tijdens de periode van de concessie de Hogeschool Gent institutioneel geïntegreerd zou worden in een nieuwe juridische entiteit, dan fungeert deze voor wat de concessie betreft als rechtsopvolger van de concessiegever, met alle rechten en plichten zoals bepaald in de overeenkomst. II.5 Plaatsbeschrijving Bij het ingaan van de concessieovereenkomst (vóór de inbezitneming van de goederen door de concessiehouder) en bij het beëindigen ervan, wordt door de partijen gezamenlijk een plaatsbeschrijving opgemaakt. In het geval de concessie start voor het vervolledigen van de eerste inrichting, uitrusting en meubilair zal er bij elke verandering of levering een bijkomend proces-verbaal van plaatsbeschrijving opgemaakt worden. II.6 Duur van de concessieovereenkomst a) De concessieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 15 maanden. De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van de betekening van de toewijzingsbeslissing aan de gekozen inschrijver of na ondertekening van de overeenkomst. Tijdens deze 15 maanden is de concessieovereenkomst ten allen tijde opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt het verstrijken van de contractuele periode van 15 maanden de overeenkomst automatisch verlengd tot 9 jaar. Vanaf dat ogenblik is de concessieovereenkomst opzegbaar bij het einde van iedere contractuele jaarperiode (verjaardag datum van de inwerkingstelling van het contract) mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden. De concessie neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken van de duur van 9 jaar zonder dat enige opzegging of kennisgeving vereist is. b) De concessieovereenkomst kan te allen tijde bij wederzijdse schriftelijke toestemming worden beëindigd. c) Indien de concessiegever van zijn recht gebruik maakt om de concessieovereenkomst te verbreken om reden van algemeen belang zoals bepaald in artikel 21, dan heeft de concessiehouder geen recht op enige schadevergoeding. d) Wanneer op één of andere manier een einde komt aan de bestemming van de gebouwen als hogeschool vervalt de concessie van rechtswege. DGFB/JN/

25 II.7 Vergoeding voor accommodatie en nutsvoorzieningen De concessiehouder vergoedt de concessiegever voor het energieverbruik (water, gas, elektriciteit) en de verwerking van het afval. De concessiehouder betaalt op het einde van iedere derde contractmaand een vergoeding van 500 euro (exclusief eigen elektriciteitsverbruik). De concessiehouder betaalt het elektriciteitsverbruik volgens het verbruik geregistreerd op de teller en aan de eenheidsprijs die de concessiegever betaalt voor haar elektriciteitsverbruik. Deze driemaandelijkse vergoeding wordt op het einde van iedere derde contractmaand betaald door storting op het bankrekeningnummer van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer van de Hogeschool Gent, Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent, met vermelding concessie campusshop t.a.v. Directie Gebouwen en Facilitair Beheer vergoeding. II.8 Verzekering a) De concessiehouder alleen, ter volledige ontlasting van de concessiegever, is verantwoordelijk voor elke schade veroorzaakt bij de uitvoering van de exploitatie van de concessie: hetzij aan zijn persoon of aan zijn goederen hetzij aan de persoon of aan de goederen van zijn aangestelden, in wier arbeidscontract hij moet bepalen dat zij geen verhaal kunnen nemen tegen de concessiegever hetzij aan de concessiegever, aan haar studenten of aan haar personeelsleden of aan bezoekers of aan andere derden hetzij aan de goederen die aan de concessiegever toebehoren of aan deze waarvan hij het genot of waarvan hij het toezicht heeft. De bewijslast van het tegendeel ligt bij de concessiehouder. b) De concessiegever zal het gebouw en de uitrusting voor hun volle heroprichtingswaarde verzekeren tegen brand, ontploffing en andere schade. De concessiegever doet afstand van verhaal ten aanzien van de concessiehouder voor wat betreft schade veroorzaakt aan het gebouw bij brand, ontploffing of andere. c) De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe de uitbating aanleiding kan geven. De concessiehouder zal ook de wettelijke verzekeringen afsluiten, onder meer in voorkomend geval de objectieve aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing. De concessiehouder moet voor het ingaan van de concessieovereenkomst een afschrift van de polissen aan de concessiegever meedelen. Op ieder verzoek van de concessiegever moet hij de polis en de kwijtschriften kunnen voorleggen. Er dient een beding in te worden opgenomen dat elke schorsing van de polis voorafgaandelijk aan de concessiegever moet worden meegedeeld. De concessiehouder is verplicht in de vergunde gebouwen alle maatregelen te treffen om brand te voorkomen en, ingeval van brand, deze met de eerste hulpmiddelen te bestrijden. De concessiehouder is verplicht eigen materiaal, goederen en koopwaar te laten verzekeren tegen brand en aanverwante risico s. d) Het personeel van de concessiehouder zal op zijn kosten verzekerd worden tegen arbeidsongevallen, overeenkomstig de geldende wetgeving op de arbeidsongevallen. Er moet voldaan worden aan de sociale wetten. DGFB/JN/

26 II.9 Personeel a) Het personeel, noodzakelijk voor de exploitatie, wordt door de concessiehouder aangeworven op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid. De concessiegever kan te allen tijde de concessiehouder verzoeken de volledige personeelslijst voor te leggen, alsook haar elke wijziging in het personeelsbestand ter kennis te brengen. De concessiehouder blijft evenwel alleen verantwoordelijk tegenover de concessiegever voor het naleven van de bepalingen van de concessieovereenkomst. b) De concessiehouder en het door hem aangestelde personeel moeten van goed zedelijk gedrag zijn. Een uittreksel uit het strafregister moet op verzoek kunnen voorgelegd worden aan de concessiegever. De concessiegever kan de toegang weigeren aan alle personen die weigeren hierop in te gaan. c) De concessiehouder moet over voldoende en bekwaam personeel beschikken zodat de exploitatie op vakkundige wijze en in een normaal tempo kan verzekerd worden. De concessiehouder en het personeel verbonden aan deze concessie, moet op de één of andere doch duidelijke wijze geïdentificeerd kunnen worden als verbonden met de concessie. Bij ziekte dient het betreffende personeel onmiddellijk vervangen te worden zonder dat de exploitatie daar hinder van ondervindt. d) De concessiehouder en zijn personeel moeten een verzorgd voorkomen hebben, zich steeds beleefd en dienstvaardig opstellen en de Nederlandse taal spreken. De concessiehouder moet zich ten opzichte van de gebruikers van de infrastructuur onthouden van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische en filosofische redenen. De concessiegever kan zich verzetten tegen het verder in dienst houden van personeelsleden die wegens vastgestelde onvoldoende bekwaamheid of hun houding jegens de bezoekers niet de waarborg bieden die vereist is. Dit zal schriftelijk door de concessiegever meegedeeld worden aan de concessiehouder. De concessiegever is niet gebonden tot enige schadevergoeding en kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de schadevergoeding, opzegvergoeding of nog uit te betalen salaris of andere vergoedingen die een weggezonden personeelslid van zijn werkgever zou kunnen vorderen in geval van wegzenden op initiatief van de concessiegever. e) De concessiehouder en alle personen die hem bij zijn exploitatie helpen, evenals zijn cliënteel, zijn onderworpen aan de reglementen en/of aan de voorschriften van inwendige orde van de campus Schoonmeersen en van de Hogeschool Gent. f) Het personeel van de concessiegever staat niet ter beschikking van de concessiehouder voor de uitbating, noch voor het onderhoud van de in concessie gegeven lokalen. Afwijkingen van deze bepaling kunnen alleen worden toegestaan mits goedkeuring door de concessiegever. DGFB/JN/

27 II.10 Borgtocht a) Vóór de ingebruikname en ten laatste 20 dagen na de betekening van de toewijzing van de concessie dient de concessiehouder ten gunste van de concessiegever een borgtocht te stellen van 1000 euro. Deze som moet binnen de gestelde termijn gestort worden op het bankrekeningnummer van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer van de concessiegever. De waarborgsom zal geen intrest opleveren in het voordeel van de waarborggever(s). De storting van de waarborgsom kan vervangen worden door het aanbieden van een onvoorwaardelijke bankwaarborg (= de formele en onvoorwaardelijke verbintenis van een erkende bankinstelling de gezegde som op eerste verzoek van de concessiegever te storten in handen van de concessiegever). Binnen de dertig kalenderdagen na de betekening van de toewijzing van deze concessie dient een attest van deze onvoorwaardelijke bankwaarborg te worden voorgelegd aan de concessiegever. Indien de concessiehouder de borgtocht niet gesteld heeft of het bewijs niet geleverd heeft binnen de vermelde termijnen kan de concessiegever de concessie eenzijdig verbreken onverminderd het recht van de concessiegever schadevergoeding te vorderen voor het verlies dat zij uit dien hoofde zou geleden hebben. b) De borgtocht wordt pas vrijgegeven na het verstrijken van de duur van de overeenkomst en nadat werd vastgesteld dat de concessiehouder alle verplichtingen is nagekomen. Zo niet zal de concessiegever haar rechten ten opzichte van de concessiehouder op deze waarborg verhalen. c) De borgtocht mag maximaal drie maanden na het eind van de overeenkomst door de concessiegever ingehouden worden. De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven. d) De concessiegever kan van de borgtocht alle sommen afnemen waarop hij recht heeft in toepassing van de clausules van deze concessieovereenkomst. Met het oog hierop zal door de concessiegever een proces-verbaal van ingebrekestelling verzonden worden aan de concessiehouder. Bij ontstentenis van enige betaling of schriftelijk verweer binnen de 10 kalenderdagen worden de inhoudingen ambtshalve toegepast, onverminderd het recht van de concessiegever om de wettelijke intrest te vorderen wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn. e) Bij gehele of gedeeltelijke inhouding op de gestelde borgtocht dient de concessiehouder de borgtocht binnen een termijn van één maand aan te vullen tot beloop van het origineel gestelde bedrag. f) In geval van voortijdige verlating of voortijdige beëindiging van de concessie door de concessiehouder (buiten de opzeggingsmogelijkheid die werd voorzien) kan de concessiegever de borgtocht volledig in beslag nemen bij wijze van schadevergoeding. g) De voorgelegde borg moet de onherroepelijke borg inhouden voor de duur van de concessie en voor alle verplichtingen van de concessiehouder. DGFB/JN/

28 II.11 Leiding en controle op uitvoering De persoon die voor de concessiegever de leiding en het toezicht zal uitoefenen op de uitvoering van de concessieovereenkomst is de directeur Gebouwen en Facilitair Beheer. Hij zal dit doen in actief en nauw overleg met het diensthoofd Technieken en Systemen en de stafmedewerker repro en audiovisuele middelen. De concessiegever is steeds gerechtigd om zich in de geconcedeerde lokalen te begeven om er controle uit te oefenen op de stipte eerbiediging van de bepalingen van de afgesloten concessieovereenkomst. Aan de concessiegever wordt tevens volledig inzagerecht verleend in de exploitatierekening en in alle andere beheersdocumenten. De concessiehouder dient bovenvermelde personen te allen tijde inzage en toegang te verlenen en mee te werken aan de controle. II.12 Klachten van de concessiehouder Het inroepen door de concessiehouder van feiten, die hij meent te kunnen ten laste leggen van de concessiegever of van haar aangestelden, hetzij om vergoeding of schadeloosstelling te vorderen, hetzij om het niet-nakomen van de ene of andere van zijn verplichtingen te rechtvaardigen, is slechts ontvankelijk voor zover de concessiehouder deze feiten binnen de 15 kalenderdagen na de datum waarop ze voorgevallen zijn, schriftelijk en aangetekend ter kennis gebracht heeft aan de concessiegever. Hij dient de invloed ervan op de uitoefening van de exploitatie van de concessie aan te tonen. II.13 Inbreuken a) Overtredingen van de voorwaarden kunnen (ter plaatse) vastgesteld worden door de concessiegever. De gemotiveerde processen-verbaal die gelden als ingebrekestelling, worden aan de concessiehouder schriftelijk meegedeeld binnen de dertig kalenderdagen. Deze laatste beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de betekening van het proces-verbaal (postdatum), om eventueel zijn bezwaren te doen gelden. De concessiegever oordeelt over de draagwijdte van de overtreding. b) Bij gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de concessiehouder van één of andere wettelijke of contractuele verplichting kan de concessiegever onder voorbehoud van al haar rechten op schadeloosstelling, de exploitatie ambtshalve verderzetten op kosten van de concessiehouder. Hij mag deze kosten op de borgtocht inhouden. De concessiehouder dient binnen een periode van één maand na de afhouding zijn borg weer aan te vullen tot het oorspronkelijk totaalbedrag. In geval de exploitatie, bij toepassing van vorige alinea ambtshalve wordt voortgezet, behoudt de concessiegever zich het recht voor al het materieel (ook het materieel dat de concessiehouder zich heeft aangeschaft met oog op de concessie) voor een periode van zes maanden te gebruiken zonder vergoeding, in afwachting dat een nieuwe concessiehouder wordt aangesteld. Dit materieel wordt opgenomen in een lijst waarvan beide partijen een exemplaar bekomen. DGFB/JN/

29 II.14 Verbreking De concessiegever heeft steeds het recht eenzijdig deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven. De verbreking door de concessiegever gebeurt per aangetekende brief waarin de concessiegever eenzijdig de termijn oplegt binnen de welke de concessiehouder het gebouw moet ontruimen (minstens 14 dagen na het posten van de brief in geval van fout en minstens 60 dagen na het posten van de brief in geval van eenzijdige verbreking omwille van redenen van openbaar belang). Indien de concessiegever een fout vaststelt van de concessiehouder, dan is een uitdrukkelijke ingebrekestelling noodzakelijk. Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: - niet-betaling van verschuldigde bedragen; - slecht onderhoud van de in concessie gegeven lokalen, materieel en roerende goederen van de concessiegever; - overlijden van de concessiehouder en/of de zaakvoerder van de concessiehouder; - vervalsing in de boekhouding door de concessiehouder; - nalatigheid in de uitbating door de concessiehouder; - niet-naleving van de in de overeenkomst gestipuleerde voorwaarden; - grove nalatigheid of wanbeheer; benadeling of poging daartoe; - veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf die de goede naam van de uitbating schaadt; - persoonlijke houding van de uitbater of van de personeelsleden van de concessiehouder die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden; - waardevermindering of achteruitgang van de uitbating die aan nalatigheid, het verzuim of ernstige tekortkomingen van de concessiehouder, diens aangestelde of personeel, te wijten is; - zwartwerk of personeel buiten het wettelijk verplicht statuut; - niet naleven van de sociale wetgeving (RSZ); - faillissement van de concessiehouder of gerechtelijk akkoord door de concessiehouder aangevraagd of kennelijk onvermogen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de concessiehouder is deze een schadeloosstelling verschuldigd, vastgesteld op euro, vermeerderd met om het even welke kosten, onkosten en uitgaven die voortvloeien uit de ontbinding. Geen enkele vergoeding zal door de concessiehouder of zijn rechthebbende kunnen worden geëist in geval de concessiegever aan deze concessie een einde zou stellen om reden van één van de hierboven vermelde inbreuken. De concessiehouder wordt verondersteld in gebreke gesteld te zijn zonder dat daarvoor een akte nodig is, zodra hij in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen of een der voorwaarden van het lastenkohier of de bevelen hem verstrekt overeenkomstig dit lastenkohier, niet naleeft. In geval van verbreking van de concessie kan de concessiegever, onder voorbehoud van al haar rechten op schadeloosstelling, de exploitatie ambtshalve verder zetten op kosten van de concessiehouder gedurende maximaal zes maand. De concessiegever mag alle schadevergoedingen op de borgtocht inhouden. In geval bij verbreking de exploitatie ambtshalve voortgezet wordt door de concessiegever behoudt de concessiegever zich het recht voor al het materieel van de in gebreke zijnde concessiehouder voor een termijn van maximum zes maanden zonder vergoeding te gebruiken, in afwachting dat een nieuwe concessiehouder aangeduid wordt. DGFB/JN/

30

31 III. BIJLAGEN III.1 Bijlage 1 = Aantal studenten per faculteit en per opleiding in het academiejaar (BAMAFLEX)

32 Bijlage 1: Aantal studenten per faculteit en per opleiding in het academiejaar (BAMAFLEX) Opleidingen per faculteit Aantal studenten FBO (Faculteit Bedrijf en Organisatie) 3817 Bachelor in de toegepaste fiscaliteit 33 Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL) 78 Bachelor in de toegepaste informatica 822 Bachelor in het bedrijfsmanagement 2221 Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement 33 Bachelor in het office management 452 Bachelor in het retailmanagement 61 Creditcontracten 27 Navorming Cobol Navorming DB2 - SQL Navorming ISPF Navorming JCL Postgraduaat IT-management 22 Postgraduaat Trendwatching 22 FMW (Faculteit Mens en Welzijn) 4935 Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie 192 Bachelor in de ergotherapie 191 Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg 76 Bachelor in de logopedie en audiologie 155 Bachelor in de orthopedagogie 1180 Bachelor in de verpleegkunde 407 Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar beroepservaring) 66 Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (5 jaar beroepservaring) 121 Bachelor in de voedings- en dieetkunde 159 Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 239 Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs 227 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 815 Bachelor in het sociaal werk 771 Bachelor in het zorgmanagement 80 Creditcontracten 28 Examencontracten met oog op behalen van credits 1 Navorming coachend leiding geven 11 Navorming diabeteseducator 10 Navorming expert nefrologische diëtetiek 15 Navorming radioprotectie 14 Navorming referentieverpleegkundige diabetologie 15 Navorming referentieverpleegkundige voor geriatrische zorg 14 Navorming tools voor supervisoren, coaches en teambegeleiders 15 Navorming verkort traject expert nefrologische diëtetiek 14 Navorming verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (overgangsmaatregel - 12 stp) 7 Navorming verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (overgangsmaatregel uren) 1 Postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding 13 Postgraduaat niet-confessionele zedenleer 14 Postgraduaat omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek 17 Postgraduaat psycho-analytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen 9 Postgraduaat verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 26 Postgraduaat verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie 32 FNT (Faculteit Natuur en Techniek) 2523 Bachelor in de agro- en biotechnologie 607 Bachelor in de chemie 243 Bachelor in de elektromechanica 461 Bachelor in de houttechnologie 346 Bachelor in de modetechnologie 121 Bachelor in de textieltechnologie 21 Bachelor in het vastgoed 688 Creditcontracten 17 Navorming proefdierkunde 19 SCH (School of Arts) 2082 Bachelor in de audiovisuele kunsten 104 Bachelor in de beeldende kunsten 502 Bachelor in de interieurvormgeving 360 Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur 233 Bachelor in de landschapsontwikkeling 18 Pagina 1 van 2

33 Bijlage 1: Aantal studenten per faculteit en per opleiding in het academiejaar (BAMAFLEX) Opleidingen per faculteit Aantal studenten Bachelor in de muziek 260 Bachelor in het drama 39 Creditcontracten 54 Master in de audiovisuele kunsten 32 Master in de beeldende kunsten 163 Master in de muziek 124 Master in het drama 18 Master of Audiovisual Arts 2 Master of Fine Arts 30 Master of Music 18 Master solist: hedendaagse muziek 10 Postgraduaat tentoonstelling en beheer van actuele kunst 12 Schakelprogramma tot master in de audiovisuele kunsten 3 Schakelprogramma tot master in de beeldende kunsten 11 Schakelprogramma tot master in de muziek 3 Schakelprogramma tot master in het drama 2 Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten 2 Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten 36 Specifieke lerarenopleiding drama 4 Specifieke lerarenopleiding muziek 42 Eindtotaal Pagina 2 van 2

34 III.2 Bijlage 2 = Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (HoGent web applicatie)

35 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Registratie- en successierechten (FI) A. Haelterman Codex Fiscaal Recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Procedures (FI) M. De Jonckheere, M. Maus De fiscale procedure Semester 2 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Grondige studie van de btw (FI) Wille, Borger en Govers Handboek BTW Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Lokale en regionale fiscaliteit (FI) Thierry Lauwers Lokale belastingen, anders bekeken Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Registratie- en successierechten (FI) Hilde Dhont - beschikbaar begin oktober!!!! Praktisch Handboek Vlaamse Registratierechten Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Lokale en regionale fiscaliteit (FI) Thierry Lauwers Regionale belastingen: quo vadis? Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL) Lokale en regionale fiscaliteit (FILE) Thierry Lauwers Lokale belastingen, anders bekeken Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL) Registratie- en successierechten (FILE) Hilde Dhont - beschikbaar begin oktober!!!! Praktisch Handboek Vlaamse Registratierechten Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL) Lokale en regionale fiscaliteit (FILE) Thierry Lauwers Regionale belastingen: quo vadis? Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica OO Programmeren I (TI) Gertjan Laan En dan is er... Java(3e druk) Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica OO Programmeren I (TILE) Gertjan Laan En dan is er... Java(3e druk) Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica OO Programmeren I (TI) Deitel & Deitel Java How To Program-9th edition Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica OO Programmeren I (TILE) Deitel & Deitel Java How To Program-9th edition Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie I (TILE) Foley, Hall My GrammarLab Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie I (TI) Foley & Hall MyGrammarLab Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken (TILE) Jan Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Besturingssystemen (TILE) Jan Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken (TILE) Jan Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken Jan Smets Netwerkbeheer met WindowsServer 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Besturingssystemen (TI) Jan Smets Netwerkbeheer met WindowsServer 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken Jan Smets Netwerkbeheer met WindowsServer 2008 deel 2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Bedrijfsmanagement (TI) Clarence Van der putte Principes van Bedrijfseconomie Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Bedrijfsmanagement (TILE) Clarence Van der Putte Principes van Bedrijfseconomie Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica OO Programmeren I (TI) Deitel & Deitel Java how to program 9th edition inclusief myprogramminglab Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie I (TI) Foley / Hall My Grammar Lab Intermediate B1/B2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken J. Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Besturingssystemen (TI) J. Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Netwerken J. Smets Netwerkbeheer met Windows Server 2008 deel 2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in de toegepaste informatica Bedrijfsmanagement (TI) C. van der putte - F. Rienstra Principes van bedrijfseconomie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Basisboekhouden en documenten I (AFLE) Christine Van Liedekerke/Guy Walraevens Algemeen boekhouden Nu 1&handleiding oplossingen oefeningen Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Basisboekhouden en documenten II (incl project) (AFLE) Christine Van Liedekerke/Guy Walraevens Algemeen boekhouden Nu 1&handleiding oplossingen oefeningen Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Analytisch boekhouden (AFLE) De Lembre Analytisch boekhouden en kostencalculatie Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Kostencalculatie (AFLE) De Lembre Analytisch boekhouden en kostencalculatie Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Arbeidsrecht (RE) Heylen, Verreyt Arbeidsrecht toegepast Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (LM) van begin tot eindbalans Coen Coppens Basis boekhouden, Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Consolidatie (AF) Carina Coppens, Mario Dekeyser Basisboek consolidatie met toepas. BE GAAP en IFRS Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie II (KM) E. De Lembre, C. Coppens Basisboekhouden van begin tot eindbalans Semester 2 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM) C.Coppens, E. De Lembre Basisboekhouden -van begin tot eindbalans(+oefenboek Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Webdesign (KM) Danny Devriendt Basiscursus Webdesign met Dreamweaver CS6 (/CS5) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beurs en beleggingen (FV) Siem de Ruijter en Jan Van Doorslaer Beleggingsleer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Grondwettelijk recht (RE) S.Bracke, J. Vandelanotte België voor beginners Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Gerechtelijk privaatrecht III (incl deontologie en practicum) (RE) Eric Dirix Beslagrecht. Kort begrip van het beslag-en exec.recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Burgerlijk recht III (incl practicum) (RE) Alain Verbeke-Pieter Brulez Bijzondere overeenkomsten in kort bestek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handel en financiële rapportering (MK) Bonne, Liagre, Saenen Boekhouden, een kennismaking Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Btw en casestudies II (AF) J. Vervoort- ENKEL VR NIEUWE STUDENTEN 2DE J! BTW Basiscursus Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Budgettering (AFLE) Mieke Kimpe Budgettering en budgetcontrole Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Gerechtelijk privaatrecht (RE) Paul Dauw Burgerlijk procesrecht, basis met schema's Academiejaar FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Business-to-business marketing (MK) Chris Fill & Karen E. Fill Business-to-businessmarketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) Larcier Codex FBO Wetboek deel 2 AF Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) Larcier Codex FBO Wetboek deel 2 AF Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Frans II (KM) Isabelle Werbrouck Comme convenu Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) M-A. Baert Communicatiewijzer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatievaardigheden (KM) M-A. Baert Communicatiewijzer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie I (MK) Baert en De Witte Communicatiewijzer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AFLE) Baert, De Witte Communicatiewijzer Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Engels III (LM) Andrew Littlejohn Company to company Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Statistiek (MM) H. Stumpel Direct aan de slag met SPSS Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Direct marketing (MK) BDMA - Greet Dekocker Direct Marketing Toolbook Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Economie (AF) De Cnuydt Ivan, De Velder Sonia Economie Vandaag Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Economie (FV) De Cnuydt Ivan, De Velder Sonia Economie vandaag Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Economie (AFLE) Sonia De Velder en Ivan De Cnuydt Economie vandaag Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Economie (LM) S. De Velder, I. De Cnuydt Economie vandaag 2012 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement E-marketing (MK) Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationalisering: Engels II (AF) Evan Frendo and Sean Mahoney English for Accounting-ENKEL VOOR NIEUWE STUDENTEN IN 2eJAAR Academiejaar FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (FV) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (KM) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (AF) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MK) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement English (LM) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MM) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (RE) Ian MacKenzie English for Business Studies Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement English for logistics II (LM) Marion Grusdorf English for Logistics Express Series Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Engels II (FV) Ian Mac Kenzie English for the Financial Sector-Student's Book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Onderzoeksvaardigheden en enquêtering (MM) A.M. Oudemans en K.A.R. Markus Enquête research Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Supply chain management en ERP (KM) Drs. JPM van der Hoeven Erp en Business Management Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Ruimtelijke ordening (MM) Jay Withgott Essential Environment. The science behind the stories 4th ed Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Inkoopmanagement (MK) K. Tieleman, M. Buelens Essentials onderhandelen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Marketingcommunicatie (MK) Kevin Van Der Straeten Events 2: hoe organiseer je een geslaagd evenement? Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Controleleer en deontologie (AF) Dirk Van Vlaenderen Externe controle in de praktijk Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financieel management II (KM) Andre Dorsman,.. Financieel Management Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële analyse (AF) Carina Coppens, Mieke Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegep.3e editie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële analyse (FV) C. Coppens, M. Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegepast Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Financiële analyse (AF) Carine Coppens en Mieke Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegepast, 3de editie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Frans (AF) Jef De Speigeleer, R. Sinjan Grammaire 2000 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Frans en taaltraining Frans (AFLE) J. De Spiegeleer Grammaire 2000 Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Boekhouden voor de overheid (AF) Johan Christiaens & Christophe Vanhee Handboek Accountancy in de publieke en non-profitsector Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (FV) Erik De Lembre, Patricia Everaert Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden basisbeginselen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie II (FV) Erik De Lembre, Patricia Everaert Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden basisbeginselen Semester 2 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Boekhoudrecht (AF) E. De Lembre, L. V.D. Velde Handboek boekhouden: belgisch boekhoudrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Boekhoudrecht en financiële analyse (AF) De Lembre, Liesbet Van de Velde Handboek boekhouden: belgisch boekhoudrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Inleiding Internationale boekhoudnormen (IAS/IFRS) (AFLE) boekhoudkundig vertaald-e. De Lembre Handboek boekhouden: IFRS, De IFRS standaarden Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Uitdieping IFRS (AF) boekhoudkundig vertaald-e. De Lembre Handboek boekhouden: IFRS, De IFRS standaarden Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Basisboekhouden en documenten I (AF) Erik De Lembre, Patricia Everaert Handboek boekhouden-dubbel boekhouden Semester 1, Se Pagina 1 van 16

36 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Basisboekhouden en documenten II (AF) Erik De Lembre, Patricia Everaert Handboek boekhouden-dubbel boekhouden Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Financieel beheer (AFLE) Eddy Laveren Handboek Financieel beheer Semester 2 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AFLE) Thierry Lauwers Handboek internationaal fiscaal recht Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handel en financiële rapportering (MK) Bellon, De Graeve, Gyselaers,Kollen Handels en financiële technieken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzendingen II (LM) Christa Sys Het belang van de Antwerpse Voorwaarden 1951 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Inkoopmanagement (MK) Peter Streefkerk en Walter Ploos Van Amstel Inkoop Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Algemeen en burgerlijk recht (AF) B. Bouckaert Inleiding tot het recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Algemeen en burgerlijk recht (FV) B. Bouckaert, M. Van Hoecke Inleiding tot het recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Personen- en familierecht (RE) B. Bouckaert-idem vr verbintenissenrecht!! Inleiding tot het recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE) Bouckaert, Van Hoecke Inleiding tot het recht Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels en taaltraining Engels (AFLE) C. Johnson Intelligent Business pre-intermediate Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AF) Anne Vanmaercke en Geert Wittemans Internationale fiscaliteit in essentie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationale marketing (KM) Brigitte Neetens Internationale Marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationale marketing (MK) Brigitte Neetens Internationale Marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Controleleer en deontologie (AF) Griet Beerten Interne controle in de praktijk Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Controleleer en deontologie (AFLE) Griet Beerten Interne controle in de praktijk Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Juridisch Engels II (RE) A. Krois-Lindner Introduction to International Legal English Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Juridisch Engels II (incl project mededinging) (RE) A. Krois-Lindner Introduction to International Legal English Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Milieubeleid en milieurecht (MM) Larcier-verschijnt pas einde november!!!! Larcier milieurecht wetboeken 2013 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Frans (AF) S. Rymenams, K, Merckx,e.a. Le Français économique, j'en fais mon affaire Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AFLE) Thierry Lauwers Lokale belastingen, anders bekeken Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Marketingcommunicatie (MK) De Pelsmacker, Geuens, VD Bergh Marketingcommunicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingmanagement (KM) Ko Floor Marketingcommunicatiestrategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie III (MK) Rien Hummel Marketingplanning Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Onderzoeksvaardigheden I (KM) De Laet + Toye Marktonderzoek in rechte lijn Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marktonderzoek I (MK) De Pelsmacker P. en Van Kenhove Marktonderzoek. Methoden en toepassingen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels en taaltraining Engels (AFLE) M. Foley My Grammarlab Intermediate with key Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (AF) Mark Foley-Diane Hall My GrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MK) Mark Foley-Diane Hall My GrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement English (LM) Mark Foley-Diane Hall My GrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MM) Mark Foley-Diane Hall My GrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (RE) Mark Foley-Diane Hall My GrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (FV) Mark Foley-Diane Hall MyGrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (KM) Mark Foley-Diane Hall MyGrammarLab Intermediate without Key and MyLab Pack Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE) Licap NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Frank Plooij Onderzoek doen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AFLE) Frank Plooij Onderzoek doen Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Statistiek (LM) Frank Plooij Onderzoek doen, 2de editie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT II: Data-analyse (MK) Johan Smits en Ronals Edens Onderzoek met SPSS en Excel Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Personenbelasting I (AFSV) Jos Vervoort Personenbelasting - initiatiecursus Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Inleiding tot de rechtspraktijk (RE) W. Scheurs, E. Eggermont Praktijkboek rechtsmethodologie Academiejaar FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Strategisch management (KM) Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke Praktijkboek Strategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Strategisch management (AF) Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke Praktijkboek Strategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Strategisch management (MK) Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke Praktijkboek Strategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Strategisch Management (AFLE) Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke Praktijkboek Strategie Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Strategisch management (FV) Aimé Heene Praktijkboek Strategie. Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Administratief recht II (incl practicum) (RE) J. Cleymaet, S. Van Damme Praktisch administratief recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Administratief recht (RE) I. Cleymaet, S. Van Damme Praktisch administratief recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Btw en casestudies I en II (AFLE) Ruysschaert- vr info: zie chamilo Praktisch BTW recht-enkel te bestellen bij DE BOECK!!!!!!!!! Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handelsrecht (AF) G. Ghysels, J. Roodhooft Praktisch handels-en economisch recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handelsrecht (FV) G. Ghysels, J. Roodhooft Praktisch handels-en economisch recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE) G. Ghysels Praktisch handels-en economisch recht Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Personenbelasting II en procedures (AF) Sophie Hugelier Praktisch personenbelasting + Praktisch pb-caseboek(pakket) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Personenbelasting II en procedures (AFLE) Sophie Hugelier Praktisch personenbelasting + Praktisch pb-caseboek(pakket) Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Sociale wetgeving (AFLE) Ludo Laurysens Praktisch sociaal recht Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Vennootschapswetgeving (KM) An De Graeve Praktisch vennootschapsrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzekeringsrecht (RE) Miek De Graeve en Marlies Ghyselaers Praktisch verzekeringsrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie I (MK) Kotler e.a. Principes van marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Engels II (MK) Cate Farrall, Marianne Lindsley Professional English in Use Marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AFLE) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit (AFLE) Thierry Lauwers Regionale belastingen: quo vadis? Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Verkoop- en accountmanagement (MK) Gerbrand rustenburg Salesmanagement Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Familiaal vermogensrecht (RE) Pintens Walter Schets van het familiaal vermogensrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelorproef (KM) Leen Pollefliet Schrijven van verslag tot eindwerk Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelorproef (KM) Jimme Keizer en Piet Kempen Scorend afstuderen Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Sociaal recht II (incl practicum) (RE) D. Heylen, I. Verbeeck Sociale zekerheidsrecht toegepast Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Baert en De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie I (MK) Baert en De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Project mobiliteitsbeleid (MM) Baert en De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Project mobiliteitsbeleid (MM) Baert en De Witte Tekstvaardig werkboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement English for logistics II (LM) Rushton, Phil Croucher The handbook of logistics and distribution management Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Prijsbeleid (MK) Thomas Nagle The strategy and Tactics of Pricing The 5/E Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële analyse en kredieten (KM) KEFIK, Serge Peffer Vademecum KMO-financiering Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsbelasting (KM) J. Vervoort Vennootschapsbelasting Basiscursus Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsbelasting (AF) Jos Vervoort Vennootschapsbelasting, basiscursus Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF) Prof dr Erik De Lembre e.a. Vennootschapsboekhouden Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF) plus elektronische oefeningen- Erik De lembre Vennootschapsboekhouden incl. verenigingen en stichtingen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen en vennootschapsboekhouden II (AF) plus elektronische oefeningen- Erik De lembre Vennootschapsboekhouden incl. verenigingen en stichtingen Semester 2 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) Jean Pierre Vincke en Roosmarijns Smits Vennootschapsrecht toegepast(derde editie) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AFLE) Jean Pierre Vincke en Roosmarijns Smits Vennootschapsrecht toegepast(derde editie) Semester 2, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Verkooptechnieken (MK) Geert Delobelle Verkopen van afspraak tot klant Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Inleiding tot de rechtspraktijk (RE) Uitgeverij Kluwer VRG Codex Academiejaar FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AF) Handels-en economisch recht Wetboek: Grondwettelijk recht, Burgerlijk recht, Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE) Handels-en economisch recht Wetboek: Grondwettelijk recht, Burgerlijk recht, Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Europees recht (incl practicum) (RE) Sterckx, Ryckbost, Delva Zo werkt Europa na Lissabon Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Consolidatie C. Coppens Basisboek Consolidatie BE GAAP/IFRS Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM) De Lembre - Caen - Coppens Basisboekhouden van begin tot eindbalans Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Webdesign Danny Devriendt Basiscursus Dreamweaver C S 6 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsbelasting Jos Vervoort Basiscursus Vennootschapsbelasting Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beurs en beleggingen (FV) Siem de Ruijter - Jan Van Doorslaer Beleggingsleer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Bin-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 Pagina 2 van 16

37 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handel en financiële rapportering (MK) Bonne Boekhouden, een kennismaking Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingmanagement III Chris Fill Business To Businessmarketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Business-to-business marketing (MK) Chris Fill Business To Businessmarketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Baert - De Witte Communicatiewijzer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Arbeidsongevallen G. Hullebroeck De arbeidsongevallenverzekering Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Economie (MK) Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt Economie Vandaag 2013 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement E-Marketing Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MK) Ian Mackenzie English for Business Studies Student's Book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (KM) Ian Mackenzie English for Business Studies Student's Book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (AF) Ian Mackenzie English for Business Studies Student's Book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Engels II Ian Mackenzie English for the financial sector Student's book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Controleleer en deontologie Van Vlaenderen Externe controle in de praktijk Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financieel management II A. Dorsman- L.Keuleneer Financieel Management Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Financiële analyse (AF) C. Coppens - M. Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegepast Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële analyse (FV) C. Coppens - M. Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegepast Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Successieplanning Herman Cools Gids Successie- en vermogensplanning Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (FV) E. De Lembre Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden - Basisbeginselen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Basisboekhouden en documenten I (AF) E. De Lembre Handboek boekhouden. Dubbel boekhouden. Basisbeginselen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Boekhoudrecht (AF) E. De Lembre Handboek boekhouden: belgisch boekhoudrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit T. Lauwers Handboek internationaal fiscaal recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Handels- en financiële technieken (5) Bellon Handels- en financiële technieken Semester 1, Se FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingproject (MK) Marian Burk Wood Het Marketingplan Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Juridische basisvorming (KM) B. Bouckaert Inleiding tot het recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Algemeen en burgerlijk recht (AF) B. Bouckaert Inleiding tot het recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationale marketing Brigitte Neetens Internationale marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Controleleer en deontologie G. Beerten - T. Van Loocke Interne controle in de praktijk Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Frans (AF) Rymenams Le français économique, j'en fais mon affaire Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Frans (AF) Rymenams Le Français économique, j'en fais mon affaire Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit T. Lauwers Lokale belastingen anders bekeken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingmanagement (KM) Floor en Van Raaij Marketingcommunicatiestrategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Onderzoeksvaardigheden I (KM) M. De Laet Marktonderzoek in rechte lijn Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marktonderzoek I (MK) Patrick De Pelsmacker Marktonderzoek: methoden en toepassingen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (MK) Foley / Hall My Grammar Lab Intermediate B1/B2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (KM) Foley / Hall My Grammar Lab Intermediate B1/B2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (FV) Foley / Hall My Grammar Lab Intermediate B1/B2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Engels (AF) Foley / Hall My Grammar Lab Intermediate B1/B2 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) F. Plooij Onderzoek Doen Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement partim ICT I E. Cuypers PowerPoint 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Strategisch management (AF) Heene Praktijkboek strategie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handelsrecht (FV) Ghysels - Roothhooft Praktisch handels- en economisch recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Personenbelasting (FV) S. Hugelier Praktisch Personenbelasting Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Personenbelasting II en procedures (AF) S. Hugelier Praktisch Personenbelasting caseboek - pakket Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Vennootschapswetgeving (KM) A. De Graeve Praktisch vennootschapsrecht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie I (MK) Philip Kotler Principes van de Marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingmanagement III D. Chaffey Principes Van Internetmarketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Engels II (MK) Farrall - Lindsley Professional Englisch in Use Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Lokale, regionale en internationale fiscaliteit T. Lauwers Regionale belastingen : quo vadis Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Verkoop- en accountmanagement Rustenburg Salesmanagement Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Communicatie- en onderzoeksvaardigheden (AF) Baert - De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingstrategie I (MK) Baert - De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Interdisciplinair project (MK) Baert - De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Interdisciplinair project (MK) Van In Tekstvaardig werkboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Prijsbeleid (MK) T.Thomas - J. Zale The Strategy And Tactics of Pricing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Marketingcommunicatie vervolmaking N. Hoppe Toolbook Direct Marketing Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële analyse en kredieten (KM) C. Collet - C. Dauw Vademecum KMO - financiering Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsbelasting - basis J. Vervoort Vennootschapsbelasting basiscursus Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen en vennootschapsboekhouden I (AF) E. De Lembre Vennootschapsboekhouden Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) J.P Vincke Vennootschapsrecht toegepast derde editie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Verkooptechnieken (MK) G. Delobelle Verkopen van afspraak tot klant Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Risk-management Ann Deferme Verzekeringen voor beginners Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AF) speciaal uitgegeven voor hogent Wetboek deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Algemeen en burgerlijk recht (AF) speciaal uitgegeven voor hogent Wetboek deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Juridische basisvorming (KM) speciaal uitgegeven voor hogent Wetboek deel 1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) speciaal uitgegeven voor hogent Wetboek deel 2 vennootschapsrecht en fiscaal Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Vennootschapswetgeving (KM) speciaal uitgegeven voor hogent Wetboek deel 2 vennootschapsrecht en fiscaal Semester 1 FBO Boek Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT I D. De Vriendt Word (deel 1) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Business English (Advanced - C1) (IB) Bill Mascull Business vocabulary in use. Advanced Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement ERP (IB) JPM van der hoeven ERP en business management Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Financieel management (IB) Carine Coppens en Mieke Kimpe Financiële analyse van de jaarrekening toegepast, 3de editie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Financieel management uitdieping (IB) E.Laveren, P.J-Engelen Handboek financieel beheer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Business English (Intermediate - B2) (IB) Tonya Trappe Intelligent Business. coursebook upper-intermediate Bus. Eng Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Business English (Advanced - C1) (IB) Tonya Trappe Intelligent Business. Coursebook. Advanced Business English Semester 1 FBO Boek Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Le français des affaires (Niveau avancé - C1) (IB) François Lenglet Qui va payer la crise? Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management partim ICTIII - DTP (MA) Peter Maas Adobe In Design CS6(Nederlandse versie) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-Toepassingen III Danny Devriendt Adobe Indesign CS 6 classroom in a book Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Pathologie Dr. J. Vandewynckele Algemene ziekteleer Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II (BV) Adeline Lesot Bescherelle l'essentiel Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (BV) Bescherellle Bescherelle, la conjugaison pour tous Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Financieel Management (MA) Bonne Boehhouden een kennismaking Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Financieel Management (MA) C. Bonne, H. Liagre Boekhouden, een kennismaking Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Initiatie Boekhouden (MD) C. Bonne, H. Liagre Boekhouden, een kennismaking Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Medische Terminologie (MD) A.A.F. Jochems-FWMG Joosten Coelho zakwoordenboek der Geneeskunde Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Spaans I (BV) Snauwaert, Berquin Cuaderno 1, curso de espanõl Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels taaltraining III Sarah Cunningham Cutting Edge Advanced Workbook No key Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Duits - basis (MA). DAF kompakt A1-B1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Duits - basis (MA) Sander (Klett Verlag) DaF Kompakt A1-B1 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Economie en Globalisering (BV) Sonia De Velder en Ivan De Cnuydt Economie vandaag Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Economie en Globalisering (MA) Sonia De Velder en Ivan De Cnuydt Economie vandaag Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Economie en Globalisering (MA) I De Cnuydt en S. De Volder Economie vandaag Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Cultuurkennis Spaans (BV) Francisco J. Urtiz en birgit Harling En el mundo hispanico Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels III + Medische Terminologie E. Glendinning-B. Holmstrom English in medicine Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels I (MA) Michael Mc Carthy, Felicity O'Dell English Vocabulary in Use Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels I (MA) M. McCarthy English Vocabulary in Use Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels I (MD) Michael Mc Carthy English Vocabulary in Use Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Spaans - basis (MA) Bürsgens Espagñol profesional 1: tekstboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Spaans - basis (MA) Bürsgens Espagñol profesional 1: werkboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Spaans - basis (MA) G. Bûrrsgens Espanol professional 1 tekstboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Spaans - basis (MA) G. Bûrrsgens Espanol professional 1werkboek Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I De Spiegeleer Grammaire 2000 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (BV) Verluyten, Dumont, Bernod Grammaire française avec exercices Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management HRM en sociaal Recht Ilse Vanderstukken HR-instrumenten Semester 1 Pagina 3 van 16

38 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Boek Bachelor in het office management Internationale handel (MA) L. Lombaert Internationale handels-en betalingstechnieken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Internationale handel (BV) L. Lombaert Internationale handels-en betalingstechnieken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (MA) S. Paul Verluyten, Pascale Dumont, Bernad Le français des affaires: Grammaire française avec exec Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II en Medische Terminologie (MD) Thomas Fassier Le français des médecins Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans III + Medische Terminologie Thomas Fassier Le français des médecins Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II en Medische Terminologie (MD) Jacques Thieulle Le langage médical Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (BV) Daniël Berlion Les 50 règles d'or de l'orthographe Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) C. Descotes-Genon L'exercisier Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II en Bedrijfscommunicatie (MA) Christiane Descotes-Genon L'exercisier Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II (BV) Christiane Descotes-Genon L'exercisier Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II Descotes - Genon L'exercisier Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (BV) Dumont, Sambre, Smet Lexique didactique du français des affaires avec exercic Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels III - BT Cotton Market Leader Upper Intermediate Coursebook Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Medische Terminologie (MD) G.H. Mellema Medische terminologie Anatomie en Fysiologie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-Toepassingen III E. Cuypers MS Access 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Partim ICT-toepassingen II: rekenblad (BV) Eddy Van den Broeck MS Excel 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen III: rekenblad (MD) Eddy Van den Broeck MS Excel 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen III: rekenblad (MA) Eddy Van den Broeck MS Excel 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) E. Cuypers - E. Van Den Broeck MS Exel 2010 Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Partim ICT-toepassingen II: tekstverwerking (BV) LiCAP NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) LiCAP NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD) LiCAP NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) LiCAP NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MD) LiCAP NBN-normen voor efficiënte communicatie Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Nederlands I (MA) De Schrijver Johan Oefenboek Spraakkunst Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Event en Sales I (MA) L. Huysmans Operationele Verkoop Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen (MD) Stefaan Callens, Jan Peers Organisatie van de gezondheidszorg Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels III VT Ken Paterson Oxford Grammar for EAP Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management HRM en sociaal Recht Frans D'Hertefelt Praktisch sociaal recht Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Partim ICT-toepassingen II: tekstverwerking (BV) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MD) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MD) LiCAP Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Nederlands III MMA Baert en De Witte Tekstvaardig tekstgids Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Engels III + Medische Terminologie Alison Pohl Test your professional English Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans I (MD) P. Desmet, M. Piette Vocabulaire 2000-exercices(Tome A) Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Frans II (BV) J.L. Penfornis Vocabulaire progressif du français des affaires Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-Toepassingen I D. De Vriendt Word (deel 2) Semester 2 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MA) werken-danny Devriendt Word deel 2 Gevorderd: voor wie echt met Word wil Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen II: tekstverwerking (gevorderd gebruik) (MD) werken-danny Devriendt Word deel 2 Gevorderd: voor wie echt met Word wil Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management Partim ICT-toepassingen II: tekstverwerking (BV) werken-danny Devriendt Word deel 2 Gevorderd: voor wie echt met Word wil Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) deel 1 basis, Danny Devriendt Word voor wie echt met Word wil werken - Semester 1 FBO Boek Bachelor in het office management ICT-toepassingen I: tekstverwerking (MA) deel 2 gevorderd, Danny Devriendt Word voor wie echt met Word wil werken - Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Le français des détaillants I (RM) Jean-Luc Penfornis Affaires.com Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Le français des détaillants II (RM) Penfornis Affaires.com Semester 2 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Le français des détaillants III (RM) Penfornis Affaires.com Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Communicatietechnieken II (RM) Olav Severijnen- Basisboek communiceren Semester 2 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Communicatietechnieken I (RM) Is zelfde boek als voor HRM I Basisboek Communiceren Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement HRM I (RM) Olav Severijnen, Mart Bakker Basisboek Communiceren Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Financiële administratie I (RM) K. Belon Handels-en financiële technieken Semester 1 FBO Boek Bachelor in het retailmanagement Le français des détaillants IV (RM) Penfornis Vocabulaire progressif du français des affaires Semester 1 FBO Boek International Curriculum Financial Statements Analysis (BU) A. Reheul, J. Van den Bossche Financial Statement Analysis. A case study Approach Semester 1, Se FBO Boek International Curriculum Business English (Advanced - C1) (BU) Tonya Trappe Intelligent Business. Coursebook. Advanced Business English Semester 1 FBO Boek Postgraduaat IT-management Supply chain management - Business software (IT) JPM van der Hoeven ERP en business management Semester 1 FBO Boek Postgraduaat IT-management Methoden en technieken van onderzoek (IT) M. Saunders, Philip Lewis Methoden en technieken van onderzoek Semester 1 FBO Boek Postgraduaat Trendwatching Digitale Technologie & Trends (TW) Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen Semester 2 FBO Boek Postgraduaat Trendwatching Marketing & Communicatie (TW) Floor en Van Raaij Marketingcommunicatiestrategie Semester 1 FBO Boek Postgraduaat Trendwatching Marktonderzoek (TW) P. De Pelsmacker & P. Van Kenhove Marktonderzoek: methoden en toepassingen Semester 1 FBO Boek Postgraduaat Trendwatching Trendwatching basiscursus (TW) Fons Maenhoudt Trends herkennen,begrijpen, gebruiken, creëren Semester 1 FBO Boek Postgraduaat Trendwatching Trendwatching basiscursus (TW) Fons Maenhoudt Trends in de toekomst- Trendwatching kan je leren Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Internationale fiscaliteit (FI) G. Heirewegh Internationale fiscaliteit 202 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Vennootschapsrecht (incl.vzw-wetgeving) en rechtspersonenbelasting (FI) Frank Duquet Verenigingen en vennootschappen 113 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste fiscaliteit (AL) Internationale fiscaliteit (FILE) G. Heirewegh Internationale fiscaliteit 202 Nee Semester 2, Se FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie I (TI) Veerle Hofman Internationale Communicatie Frans I en II 83 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie II (TI) Veerle Hofman, Johan Trypsteen Internationale communicatie Frans II 45 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie II (TI) Veerle Hofman, Johan Trypsteen Internationale communicatie Frans II 45 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Math4IT (TI) N. Slaats Math4it - Syllabus 240 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica partim Communicatievaardigheden Frans Daniele September Communicatievaardigheden Frans 54 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Communicatievaardigheden Nederlands H. Francq Communicatievaardigheden Nederlands 98 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie I (TI) Veerle Hofman Internationale communicatie 85 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Math4IT (TI) N. Slaats Math4it 240 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in de toegepaste informatica Internationale Communicatie II (TI) Decock Pablo / Veerle Hofman Taalvaardigheid Frans 45 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Engels II en III (FV) Walter Colman A Course of Insurance and Basic Financial English 149 Nee Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE) Barbara Mestdagh Bedrijfseconomische informatieverwerking: tekstverwerking 250 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE) Barbara Mestdagh Bedrijfseconomische informatieverwerking: tekstverwerking-opdrachten 33 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Frans II (KM) J. Coppens Beroepsgericht Frans II 51 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte Taaltraining Engels (AFLE) Eddy Van Rompaye Beroepsgerichte Taaltraining Engels 129 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Engels III (LM) Anne De Clercq Beroepsgerichte Taaltraining Engels III 117 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Beroepsgerichte taaltraining Frans III (KM) Johan Trypsteen Beroepsgerichte Taaltraining Frans III 107 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Frans III (FV) M. Van Cauwenberghe Beroepsgerichte Taaltraining Frans III 107 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Btw en casestudies II (AF) C. Vanheuverzwijn en J. Van Maeldergem Btw en casestudies II: toepassingen en bijlagen 81 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Chemie (MM) Jurgen Meirlaen Chemie Organische Chemie 43 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Chemie (MM) Jurgen Meirlaen Chemie Anorganische Chemie 98 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Interdisciplinair project (MK) M-A Baert Communicatietaken binnen het interdisciplinair project 52 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Project mobiliteitsbeleid (MM) M-A Baert Communicatieve vaardigheden binnen het project mobiliteitsbeleid 31 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Milieubeleid en milieurecht (MM) Danny Schepens Controle op de ingedeelde inrichtingen 78 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Frans IV (MK) Jean-Michel Maréchal Cours de français axé sur la pratique professionnelle, module IV 138 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Beroepsgericht Frans II (FV) Jean-Michel Maréchal, Danièle September Cours de français axé sur la pratique professionnelle, partim module II 87 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Frans II (MK) Jean-Michel Maréchal, Jurgen Coppens Cours de français axé sur la pratique professionnelle, module II 114 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Beroepsgerichte taaltraining Engels III (AF) Noëlla Van Reepingen Course Companion 137 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT II (AFLE) Lectoren ICT Databasebeheer 249 Ja Semester 1, Se Pagina 4 van 16

39 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT II (RE) Lectoren ICT Databasebeheer 249 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT II (AF) Lectoren ICT Databasebeheer 249 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Voortgezette ICT (AFLE) Lectoren ICT Databasebeheer 249 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Databasebeheer en GIS (MM) Patrick Lauwaerts Databasebeheer en GIS 315 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Databasebeheer vervolmaking (MK) Lectoren informatica Databasebeheer vervolmaking 56 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Databasebeheer vervolmaking (MK) Lectoren informatica Databasebeheer vervolmaking Oefeningen 24 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Energie (MM) Jurgen Meirlaen Energie 83 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement English for logistics II (LM) Anne De Clercq English for Logistics II 101 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM) Marie Moulin Financieel en Bedrijfskundige Administratie I Aanvulling bij "Basisboekhouden" 66 Nee Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Fiscaal recht III (incl practicum) (RE) I. Goethals Fiscaal Recht III 162 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Fysica en procestechnologie (MM) Jurgen Meirlaen Fysica en procestechnologie Fysica 95 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Fysica en procestechnologie (MM) Jurgen Meirlaen Fysica en procestechnologie Procestechnologie 41 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Handhaving (MM) Danny Schepens Handhaving 117 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT I (RE) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking 250 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim ICT I (MK) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking 250 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (KM) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking 250 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (LM) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking 250 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (LM) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking -opdrachten 33 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT I (RE) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking -opdrachten 33 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim ICT I (MK) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking -opdrachten 33 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (KM) Barbara Mestdagh ICT: tekstverwerking -opdrachten 33 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Milieubeleid en milieurecht (MM) Danny Schepens Inleiding milieubeleid en milieurecht 158 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationalisering: Engels II (AF) Guido Beelaert, Noëlla Van Reepingen Internationalization: English part 1 57 Nee Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationalisering: Engels II (AF) Guido Beelaert, Noëlla Van Reepingen Internationalization: English Part 2 51 Ja Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Kredieten aan particulieren (FV) Lut Laureys Kredieten aan particulieren 135 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Kredieten aan particulieren (FV) Lut Laureys Kredieten aan particulieren Aanvraagformulier 14 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Marketinglexicon (MK) Anne De Geeter Marketinglexicon 70 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Marketinglexicon (MKSV) Anne De Geeter Marketinglexicon 70 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Meten en bemonsteren (MM) Jurgen Meirlaen Meten en bemonsteren 80 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Milieu en Veiligheid (KM) Danny Schepens Milieu en veiligheid 294 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim ICT I (MK) Barbara Mestdagh Oefenen met PowerPoint Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (KM) Barbara Mestdagh Oefenen met PowerPoint Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (FV) An Vandenberghe Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen 229 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (FV) Lectoren informatica Praktijkgerichte oefeningen Excel 147 Ja Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT II: Data-analyse (MK) Lectoren informatica Praktijkgerichte oefeningen Excel 147 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (KM) Lectoren ICT Praktijkgerichte oefeningen Excel 147 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Bedrijfseconomische informatieverwerking (AFLE) Lectoren ICT Praktijkgerichte oefeningen Excel 147 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim ICT I (MK) Barbara Mestdagh Presentaties maken met PowerPoint Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement ICT (KM) Barbara Mestdagh Presentaties maken met PowerPoint Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Quality Management (KM) Bart Derre Quality Management 59 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Ruimtelijke ordening (MM) Danny Schepens, Frederique Verhaeghe Ruimtelijke Ordening Wetgeving 132 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Ruimtelijke ordening (MM) Danny Schepens, Frederique Verhaeghe Ruimtelijke Ordening Wetgeving Bijlagen 84 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Studie milieucompartimenten II (MM) Jurgen Meirlaen Studie milieucompartimenten II Mest 22 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Studie milieucompartimenten II (MM) Jurgen Meirlaen Studie milieucompartimenten II Bodem 66 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Studie milieucompartimenten II (MM) Jurgen Meirlaen Studie milieucompartimenten II Afval 67 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Successie- en vermogensplanning (AF) I. Goethals Successie-en vermogensplanning 162 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Successie- en vermogensplanning (AFLE) I. Goethals Successie-en vermogensplanning 162 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Engels II (MK) Luc Solomé Syllabus beroepsgericht Engels II 83 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) F. Duquet m.m.v. Ph. Thion Vennootschapsrecht 136 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AFLE) F. Duquet m.m.v. Ph. Thion Vennootschapsrecht 136 Ja Semester 2, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzekeringstechniek (FV) An Vandenberghe Verzekeringstechniek 130 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzekeringstechniek (FV) An Vandenberghe Verzekeringstechniek Bijlagen 70 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzendingen II (LM) Christa Sys Verzendingen II Module zeevaart 235 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzendingen II (LM) Christa Sys Verzendingen II Module Binnenvaart 142 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzendingen II (LM) Christa Sys Verzendingen II Bijlagen zeevaart 63 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE) Inge Cleymaet Werkboek bij de handboeken Algemeen, Burgerlijk en Handelsrecht 17 Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Algemeen, burgerlijk en handelsrecht (AFLE) Inge Cleymaet Werkboek bij de handboeken Algemeen, Burgerlijk en Handelsrecht-deel Ja Semester 1, Se FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Energie (MM) Danny Schepens Wetgeving energie 27 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Wetgeving milieucompartimenten II (MM) Danny Schepens Wetgeving Milieucompartimenten II 352 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Internationalisering: Engels II (AF) Noëlla Van Reepingen Woordenlijst vaktermen 30 Nee Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Engels II (MK) S. Auman - L. Solemé Beroepsgericht Engels II 85 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Frans II (KM) J. Coppens Beroepsgericht Frans II 49 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Beroepsgericht Frans II (FV) Jean-Michel Marchal - D. September Beroepsgericht Frans II 87 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement partim BTT Frans III - AF J. Coppens Beroepsgerichte taaltraining Frans III 58 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement partim BTT Frans III - KMO J. Coppens Beroepsgerichte taaltraining Frans III 58 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining Frans III J. Coppens Beroepsgerichte taaltraining Frans III 58 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgerichte taaltraining: Frans IV J. Coppens Beroepsgerichte taaltraining Frans IV 58 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Btw en casestudies II (AF) C. Vanheuverzwijn / J. Van Maeldergem BTW en Casestudies II : Toepassingen en Bijlagen 83 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Beroepsgericht Frans II (MK) J.M Maréchal Cours de français axé sur la pratique professionnelle - Filière Marketing 2ème année - Module Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Duits III Verbist Linda Duits III 73 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Financiële en bedrijfskundige administratie I (KM) M. Moulin Financiële en bedrijfskundige administratie I Aanvulling bij basisboekhouden van begin tot eindbalans 66 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Spreadsheettoepassingen (FV) Vakgroep ICT Introductie Exel 147 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Spreadsheettoepassingen (KM) Vakgroep ICT Introductie Exel 147 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Partim Marketinglexicon (MK) Anne De Geeter Marketinglexicon 70 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen Henk Damme Ongevallen - ziekte en invaliditeits- verzekeringen 227 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Spaans III Daniele September Spaans III 66 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Vennootschapsrecht (AF) F. Duquet - Ph. Thion Vennootschapsrecht 136 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzekeringstechniek (FV) An Vandenberghe Verzekeringstechniek 128 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het bedrijfsmanagement Verzekeringstechniek (FV) An Vandenberghe Verzekeringstechniek Bijlagen 68 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Communicatieve en interculturele vaardigheden (IB) M-A Baert Communicatievaardigheden 102 Ja Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Strategy and entrepreneurship (IB) Wim Buekens Course material Strategy and Entrepreneurship 154 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Internationaal ondernemen (IB) Wim Buekens Cursus Internationaal Ondernemen 129 Nee Academiejaar FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Marketingmanagement (IB) Wim Buekens Cursus Marketing Management 240 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Le français des affaires (Niveau intermédiaire - B2) (IB) Marianne Van Cauwenberghe Le français des affaires niveau intermédiaire 100 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Le français des affaires (Niveau avancé - C1) (IB) Marianne Van Cauwenberghe Le français des affaires Niveau avancé 118 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Frans II (BV) Christine D'Haenens Cours de français II 242 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Frans III VT Christine D'Haenens Cours de français III 198 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Cultuurkennis Duits (BV) Guido Van Hoey Cultuurkennis Duits 329 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Cultuurkennis Spaans (BV) Geert Baekelandt Cultuurkennis Spaans 47 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Duits III Verbist Linda Duits III 45 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Duits taaltraining III Verbist Linda Duits Taaltraining III 32 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Duits vertalen II Guido Van Hoey Duits Vertalen II 139 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Engels I (MA) Kathleen Leemans - Jo Van Den Nootgaete Engels I 177 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Engels I (MA) Kathleen Leemans, Jo Van Den Noortgaete Engels I 177 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Engels I (BV) Dominique Martin Engels I 214 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Engels I (MD) Kathleen Leemans, Jo Van Den Noortgaete Engels I 177 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Engels II en Bedrijfscommunicatie (MA) D'hondt J. Engels II en Bedrijfscommunicatie 213 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Spaans taaltraining III Daniele September Espanôl de negocios 47 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Frans I (MA) Daniele September, Sabine Bogaert Frans I 87 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Frans I (MA) Veerle Hofman / Brigitte Deknuyt Frans I 87 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Frans I (BV) Colette Van Cuyck Frans I 204 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Management van het secretariaat II Betty Bauwens Management van het Secretariaat II 37 Nee Semester 1 Pagina 5 van 16

40 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FBO Cursus Bachelor in het office management Marketing (MA) Crescentia Bonne Marketing 186 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Medische psychologie Paul Philips Medische psychologie OMMD Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Nederlands III Guido Van Hoey Nederlands III 135 Ja Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Spaans III Daniele September Spaans III - Gramatica y ejercicios 45 Nee Semester 1 FBO Cursus Bachelor in het office management Training Interpersoonlijke Vaardigheden (MA) Paul Philips Training interpersoonlijke vaardigheden OM MA MT Ja Semester 2 FBO Cursus International Curriculum Strategy and entrepreneurship (BU) Wim Buekens Course material Strategy and Entrepreneurship 154 Nee Semester 1, Se FMW Boek Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Toegepaste informatica VVKSO BIN-normen: Efficiënte communicatie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Toegepaste informatica VVKSO Efficiënt rapporteren met behulp van de computer Semester 1 FMW Boek Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Moleculaire Biologie Craeynest P. & Cokelaere M. Onze genen Handboek menselijke erfelijkheid Semester 1 FMW Boek Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Deontologie D'Hertefelt Praktisch sociaal recht Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Maatschappelijke vorming Trips De samenleving bekijken: een sociologische kennismaking Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: communicatie Pollefliet L. Een eindwerk schrijven - do's & don'ts Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: initiatie onderzoek Pollefliet L. Een eindwerk schrijven - do's & don'ts Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: communicatie Pollefliet L. Een eindwerk schrijven do's & don'ts Academiejaar FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Theorie ergotherapie De Coninck, L. Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvo Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Theorie ergotherapie Kinebanian, A. en Le Granse, M. Grondslagen van de ergotherapie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: communicatie Kinebanian, A. en Le Granse, M. Grondslagen van de ergotherapie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Ergo in de kinderrevalidatie / ontwikkelingsstoornissen Kinebanian, A. en Le Granse, M. Grondslagen van de ergotherapie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: communicatie Vlaams ergotherapeutenverbond- Acco Jaarboek ergotherapie 2013 Academiejaar FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: communicatie Vlaams ergotherapeutenverbond- Acco Jaarboek ergotherapie 2013 Semester 1 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Pathologie in de kinderrevalidatie J. Rigter Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Semester 2 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Beleid en gezondheidszorg Frans D'Hertefeldt, Ludo Laurysens Praktisch sociaal recht Semester 2 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Psychologie Heuvelman-Gutteling-Drossaert Psychologie Semester 2 FMW Boek Bachelor in de ergotherapie Anatomie Bosch en Keuning Sesam atlas, deel 1 Bewegingsapparaat Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 1 Huybrechts e.a. Articulatie in de praktijk: (1) Consonanten Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 1 Huybrechts e.a. Articulatie in de praktijk: (2) Vocalen en diftongen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Taalbeheersing Johan De Schrijver Klein handboek spelling Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Toegepaste spreektechnieken Bernadette Timmermans Klink klaar (nieuwe editie) Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 4 B. Timmermans Klink klaar (nieuwe editie) Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Taalbeheersing J. De Schrijver Oefenboek "Spelling" Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Normale ontwikkeling van het kind Feldman Ontwikkelingspsychologie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Normale ontwikkeling van het kind Vallaey M. & Vandroemme G. Psychomotoriek bij kinderen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Wetenschappelijk handelen 1 Pollefliet Leen Schrijven van verslag tot eindwerk: do's & don'ts Semester 2 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 1 Franken en Kooijman Spreken en zingen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakstoornissen De Bodt, e.a. Stemstoornissen, handboek voor de klinische praktijk Semester 2 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Vloeiendheidsstoornissen Bezemer en Bouwen Stotteren: van theorie naar therapie (ed.2010) Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Taalbeheersing Smedts & van Belle Taalboek Nederlands Semester 1 FMW Boek Bachelor in de logopedie en audiologie Normale ontwikkeling van het kind Zink I., Smessaert H. Taalontwikkeling, stap voor stap Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Muzische vaardigheden en methoden 1 (AO) Hilde Duyck (on)gewoon doen-(on)gewoon zijn Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Muzische vaardigheden en methoden 1 Hilde Duyck (on)gewoon doen-(on)gewoon zijn Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Mens en arbeid Jan Blommaert 360 werknemer Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Recht Beknopt Burgerlijk recht voor welzijnswerkers Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Recht (AO) Jan Fiers Beknopt Burgerlijk recht voor welzijnswerkers Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogiek 1 (AO) E.Broekaert, G.Van Hove Bijzondere orthopedagogiek Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogiek 1 E.Broekaert,G. Van Hove Bijzondere orthopedagogiek Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen met een verstandelijke beperking Vera Van Hove De begeleider als bruggenbouwer Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Personen met een verstandelijke beperking Vera Van Hove De begeleider als bruggenbouwer Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 vzw Vormingsinstituut Rode Kruis Help!eerste hulp voor iedereen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 (AO) vzw Vormingsinstituut Rode Kruis Help!eerste hulp voor iedereen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 Ter Horst Herstel van het gewone leven Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Ethische thema's uit de orthopedagogiek Ter Horst Herstel van het gewone leven Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 (AO) Ter Horst Herstel van het gewone leven Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 Ter Horst Herstel van het gewone leven Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Sociologie (AO) Vrancken en Henderickx Het speelveld en de spelregels Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Sociologie Vrancken en Henderickx Het speelveld en de spelregels Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische kaders E.Broekaert Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Agogische vaardigheden en methoden Petra De Bil Observeren, registreren, rapporteren, interpreteren Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Agogische vaardigheden en methoden (AO) P. Be Bil Observeren, registreren, rapporteren, interpreteren Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Social profit management (AO) G. Guyvers Organisatiekunde Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Social profit management G. Cuyvers Organisatiekunde Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Internationaal vergelijkende orthopedagogiek Vera Van Hove Orthopedagogiek in breder perspectief Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen S.Vandevelde,S.De Smet,W. Vanderplasschen, W. Oude uitdagingen, Nieuwe kansen! Beh. geinterneerden Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie MT3: Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen Vandevelde S., Desmet S., Vanderplaschen W. & To W.T. Oude uitdagingen, nieuwe Kansen! behand. van geïnterneerden Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek in de orthopedagogiek De Lange R., Schuma H., Montessori N.M. Praktijkgericht onderzoek naar reflectieve professionals Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Sociaal Recht F.D'Hertefelt, L.Laureyns, B. De Klerck Praktisch sociaal recht Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische methoden en interventies (AO) W. Vandereyken, R. Van Denth Psychiatrie Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische methoden en interventies W.Vandereyken,R.Van Denth Psychiatrie Semester 2 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Mens en milieu Vicky Demeyere, Peter Tom Jones Terra Revers - de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Deontologie van het orthopedagogisch handelen (AO) Rudy Schellaert Wat ervan te zeggen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de orthopedagogie Deontologie van het orthopedagogisch handelen Rudy Schellaert Wat ervan te zeggen. FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Sociale Ad Snellen Basismodel vr methodisch hulpverlenen in het maatsch. werk Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Basiswetenschappen 1 Grégoire L. & Van Straaten A.- Huygen Inleiding in de anatomie en fysiologie van de mens Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Alternatieve geneeskunde Prof. Fraeyman Kritische reflecties over alternatieve geneeswijzen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Sociale F. D'Hertefelt, D. Verhaeghe, L. Laureysens & B. De Klerck Praktisch sociaal recht Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Informatieverwerking Leen Pollefliet Schrijven van verslag tot eindwerk - do's & don'ts Semester 2 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 1 van der Cingel M. Toepassen van klinisch redeneren Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 1 Sandra F. Smith, Donna F. Duell, Barbara C. Martin Verpleegkundige vaardigheden, deel 1 Semester 1 FMW Boek Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 1 Carpenito Zakboek verpleegkundige diagnosen Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar Boek beroepservaring) Sociale - brugopleiding AD Snellen Basismodel methodisch hulpverlenen Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar Boek beroepservaring) Sociale - brugopleiding D'Hertefelt, Verhaege, Lauryses, De Klerck Praktisch Sociaal Recht Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar Boek beroepservaring) Informatieverwerking - brugopleiding Leen Pollefliet Schrijven van verslag tot eindwerk- do's & don'ts Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (5 jaar Boek beroepservaring) Sociale - brugopleiding AD Snellen Basismodel methodisch hulpverlenen Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (5 jaar Boek beroepservaring) Sociale - brugopleiding D'Hertefelt, Verhaege, Lauryses, De Klerck Praktisch Sociaal Recht Semester 1 FMW Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (5 jaar Boek beroepservaring) Informatieverwerking - brugopleiding Leen Pollefliet Schrijven van verslag tot eindwerk - do's & don'ts Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Pathologie Dr. J. Vandewynckele Algemene ziekteleer, een handboek voor paramedische beroepen Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Levensmiddelenleer en wetgeving Nubel VZW De Belgische voedingsmiddelentabel 5e editie Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Communicatie en gezondheidsbevordering Erika Vanhauwaert Handboek gezondheidspromotie. Evenw. eten en gezond bewegen. Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Gemeenschapsvoeding SVH Keukenorganisatie -en apparatuur Semester 1 Pagina 6 van 16

41 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Toegepaste Voedingsleer 1 Stichting Nederlands Voedingsstoffenbestand NEVO-tabel-2011 Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Management en recht Laurysens L., Van Robbroeck Wim Praktisch Sociaal Recht 40de Druk 2013 Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Familiale keukentechnologie Van Eden, Visser, Visser Receptenleer. Bereidingstechnieken en processen. Semester 1 FMW Boek Bachelor in de voedings- en dieetkunde Wetenschappelijke documentatie en methodologie Leen Pollefliet Schrijven van verslag tot eindwerk: do's & don'ts Semester 2 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muziek en zorg Petra Polman Tuin De taal van muziek en materiaal. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogisch-didactisch atelier I Marc Boone Doelenboek voor de kleuterschool Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogisch-didactisch atelier I Marc Boone Groei- en leerlijnen in de kleuterschool. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogisch-didactisch atelier III Marc Boone Groei- en leerlijnen in de kleuterschool. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogiek I Struyven, Baeten, Kindt, Sierens Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muziek en zorg Petra Polman Tuin Het jaar rond met muziek en beweging. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming III Frans Haverkort Kleuterwijs Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Communicatievaardigheden I Bernadette Timmermans Klink klaar Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Stan Van Vaerenbergh Pim Pam Peus. Deel 1. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Stan Van Vaerenbergh Pim Pam Peus. Deel 2. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Herma Hopster Zingen met likkepot. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I Yvonne Halink Basisboek grammatica Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I Aafke Moons, M. Bovenhoff Basisboek spelling Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I F. Haverkort, R. van der Lei, L. Noordam Eigen-wijs. Liedbundel voor het basisonderwijs. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding III - Groot Applaus Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Fysiek welzijn en eerste hulp Rode Kruis Vlaanderen Help! Eerste hulp voor iedereen. (+dvd) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I B. Timmermans Klink klaar Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I A. Akyüz Les exercices de grammaire Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans III M. Caquireau, Gürdüz Les exercices de grammaire niveau B1 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wereldoriëntatie I C. Kersbergen, A. Haarhuis Natuuronderwijs Inzichtelijk Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wereldoriëntatie I De Vaan, Marell Praktische didactiek voor natuuronderwijs Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wiskunde en wereldoriëntatie III De Vaan, Marell Praktische didactiek voor natuuronderwijs Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I F. Daems, K Vanden Branden Taal verwerven op school Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I C. Miguel Vocabulaire progressif du français - niveau débutant Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 1 H. De Muynck Bank- en beurswezen in België Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 1 Anja De Ridder, Karin van der Borght Basisboek Biologie Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 1 Kurt Haim, Klaus Müller Basisboek Scheikunde Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 N. Coulommier, D. Daenekint, G. Tibau Basisvaardigheden aardrijkskunde Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 1 - Belgische voedingsmiddelentabel Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 3 Luc D'Haeninck Biogenie - Biotoopboek. Biologie voor 1A. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 - Biogenie 4.2. Leerwerkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 - Biogenie 4.2. Werkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 1 David Mc Dowall Britain in Close-up Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 1 Yves Torfs, Marcel Van Rompay, C. Van Rompay Burgerlijk en handelsrecht voor de richting kantoor Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 Ph. De Maeyer De Boeckatlas Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Geschiedenis 5 Caljé De lange 20ste eeuw Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Dictionaire Le Robert Dictionaires Le Robert Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Cornu Ph. Erreurs courantes Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Geschiedenis 3 A. Wilschut Geschiedenisdidactiek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Geschiedenis 1 A. Wilschut Geschiedenisdidactiek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Henk Genbrugge, Tim De Bie, e.a. GIGA Informatica - Access Office Leerwerkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 Henk Genbrugge, Lisa Van Bauwel, GIVI GIGA Informatica - In en Om de PC Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 De Spiegeleer J. Grammaire 2000 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 Van den Berg G., Bosschaart A,... Handboek vakdidactiek aardrijkskunde Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 1 Rode Kruis Vlaanderen Help! Eerste hulp voor iedereen +dvd Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 1 J. Glenn Brookshear Inleiding informatica (8e editie) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Cisse Vleminckx, Luc Noël Kringen 3 module 2 - Logistiek derde graad Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 5 Luc Noël, Cisse Vleminckx Kringen 3 module 2 - Logistiek derde graag Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 5 Rita Legroe, Annie Vanroose Kringen 4 module 1 - Boekhouden en facturatie BOB Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Rita Legroe, Annie Vanroose Kringen 4 module 1 - Boekhouden en facturatie BOB Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Eddy Van den Broeck, Freddy Lemmens MS Access 2010 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 3 Eddy Van den Broeck, Freddy Lemmens MS Access 2010 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 1 Eddy Van den Broeck, Eric Cuypers MS Excel 2010 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 3 Werkgroep verzorging Naslagwerk textiel- en interieurzorg Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 1 Douglas C Giancolli Natuurkunde - Deel 1. Mechanica en thermodynamica Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 3 Douglas C Giancolli Natuurkunde Deel 2. Elektriciteit, magnetisme, optica... Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 - Natuurwetenschappen - T 3. Leerwerkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 - Natuurwetenschappen - T 4. Leerwerkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Danny Devriendt Oefenboek gevorderd tekstverwerking 7e specialisatiejaar Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 3 B. D'Haese, J. De Poorter, K. Strubbe Onderzoekscompetent in de klas Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 K. Strubbe, B. D'haese,... Onderzoekscompetent in de klas. Leerwerkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Frank Verberckt Optimum - Handelsroute (handboek) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 Johan Henderickx, Nicole Smets Optimum - Kantoortechnieken bso 3 (handboek) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Johan Henderickx, Nicole Smets Optimum - Kantoortechnieken bso 4 (handboek) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 1 Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens Optimum Handelseconomie (handleiding Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 3 Nadine Huybrechts Optimum Handelseconomie (handleiding) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Nadine Huybrechts Optimum 2.2 Handelseconomie Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 Linda Coeck, Patrick Geuens Optimum Boekhouden 2.1. Handboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Maurits Massy, Michel Janssens Optimum Boekhouden 2.2 (handboek) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Maurits Massy, Michel Janssens Optimum Boekhouden 2.2 (handleiding) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 1 Swan Oxford English Grammar Course Intermadiate Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 E. Van Hecke Plantyn Algemen Wereldatlas Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 1 J. Van Eden Receptenleer Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 5 Ludo Laurysens, Christiaan Van Rompay Sociaal en fiscaal recht Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 3 Bart Laureys Stapstenen, onderzoek stap voor stap Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Wiskunde 5 R. Van Nieuwenhuyze Statistiek met Geogebra Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 Peter Debrabandere Taal in het onderwijs. Van academicus tot zittenblijver Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 W. Smedts, W. Van Belle Taalboek Nederlands Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 3 Coolsaet D., e.a. Terranova 3 - Werkboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 3 Coolsaer D., e.a. Terranova 3: Van Vlaamse naar Europese regio's - Leerboek Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 - Typ-top Plus Vandaag Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 - Vademecum spelling, woordenleer, zinsleer, constituenten Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 3 Claire Miquel Vocabulaire progressif du français. Niveau avancé Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 3 Claire Miquel Vocabulaire progressif du français. Niveau avancé - Corrigés Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Leroy - Miquel Cl., Golio - Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Claire Miquel Vocabulaire progressif du francais.niveau interméd. Corrigés Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 5 Netty Van Kaathoven Voeding en diëten in de verzorging. Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Ludo Laurysens, Christiaan Van Rompay Wetgeving - Sociaal en fiscaal recht (handboek) Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 1 Danny Devriendt Word Deel 1. Basis Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 3 Danny Devriendt Word Deel 2 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 Danny Devriendt Word Deel 1 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 E. Van Hecke, D. Vanderhallen, L. Slegers Zenit 1 leerwerkboek + cd-rom Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 E. Van Hecke, D. Vanderhallen, L. Slegers Zenit 2 leerwerkboek + cd-rom Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 Van Hecke E, Vanderhallen D. Zenith 5/6 ASO wetenschappen Semester 1 FMW Boek Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 1 E. Van Dijck Zorg voor Voeding Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Sociaal cultureel werk en cultuur Marjolein Bultinck 360 participatie Semester 1 Pagina 7 van 16

42 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester Aspecten van de psychologie: ontwikkelingspsychologie & FMW Boek Bachelor in het sociaal werk sociale psychologie Greet De Brouwere Aspecten van de psychologie Semester 2 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Arbeidsrecht W. Van Eeckhoutte, N. De Brabandere BAMACODEX 4 Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Sociaal zekerheidsrecht W. Van Eeckhoutte, N. De Brabandere BAMACODEX 4 Semester 2 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Inleiding tot het Belgisch rechtssysteem: grondwettelijk recht en strafrecht Jan Fiers Beknopt Burgerlijk recht voor Welzijnswerkers Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Sociologie A.Verbruggen,A.Vandersrtaeten, G.Desnerck De sociologische verbeelding: visie en vizier Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Economie I.De Cnuydt, S.De Velder Economie vandaag Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Forensisch sociaal werk Rudi Roose Forensisch Welzijnswerk Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Psychologie M. Brysbaert Fundamenten van de psychologie Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Aspecten van de psychologie: ontwikkelingspsychologie & sociale psychologie K.Struyven,E.Kyndt,E.Sierens Groot worden-de ontwikkeling van baby tot adolescent Semester 2 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Structuur en beleid sociaal-cultureel werk F.Cockx, H.De Blende, H.Gehre, G.Van den Eeckhaut G.Verschel Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Jeugdhulpverlening K.DE Koste, K. De Vos, D. Kerger, G. Roets, R. Roose Integrale jeugdhulp: Publicatie Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Internationaal vergelijkende orthopedagogiek Vera Van Hove Orthopedagogiek in breder perspectief Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Culturele antropologie Chris Vankerkhove, Eva Vens Overgangsrituelen Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Personeelsmanagement Lou Van Beirendonck Paars management. Leiding geven met hart en cijfers Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk Pascal Roskam Personeel in goede handen. Basishandboek HRM Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Sociaal-wetenschappelijk onderzoek F. Mighelbrink Praktijk gericht onderzoek in zorg en welzijn Semester 2 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Praktijk sociaal recht F.D'Hertefelt, L.Laureyns, B. De Klercq Praktisch sociaal recht Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Teamwork en projectmanagement R.Grit Projectmanagement Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Inleiding in de psychopathologie: een bio-psycho-sociale benadering W.Vandereycken,R.VanDeth Psychiatrie Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Psychopathologie P. Walleghem Psychoanalyse in de psychiatrie Semester 2 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 M. Groen. Reflecteren-de basis, op weg naar bewust & bekwaam handelen Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Beroepsethiek F.Ponteur,A.Verbruggen,P.Tuteleers,D.Gryp Sociaal-weer-werk Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Mens en milieu Vicky Demeyere, Peter Tom Jones Terra Reversa- de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Perspectieven op maatschappelijk werk Bram Verscheure Welzijn in Vlaanderen... Semester 1 FMW Boek Bachelor in het sociaal werk Theorie methodieken en methodes in sociaal cultureel werk F.Cockx,H.De blende, H.Gehre,G. Van den Eeckhaut, Wissels Handboek Sociaal cultureel werken met volwassenen Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Algemene chemie Muylaert Griet Algemene Chemie Practica 61 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Theorie en oefeningen Muylaert Griet Algemene Chemie Theorie en oefeningen 190 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Anatomie en fysiologie Leroy A. Anatomie en fysiologie B1 205 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bacteriologie 2 Leroy A. Bacteriologie 2 B3F 51 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Biochemie Cauwenberghs Peter Biochemie Oefeningen 31 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Celbiologie Hoebeeck J. Celbiologie B1 212 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Deontologie Dooms Pascale Deontologie Radioprotectie 36 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Fysica Verplaetse Caroline Elektriciteit en electronica 135 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Farmacologie en toxicologie Dooms Pascale Farmacologie en toxicologie: farmacologie B3F 143 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Fysica Muylaert G. & Cosyn L. Docent: Timmers S Fysica B1 197 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie galenica en tarificatie Cosyn Liesbet Galencia en Tarificatie Tarificatie 55 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Inleiding tot de apotheek Cosyn L. Galenica (theorie) B3 F 128 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Inleiding tot de apotheek Cosyn Liesbet Inleiding tot de apotheek Practicum 45 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Instrumentele chemie Brita Muyssen Instrumentele Chemie Theorie 238 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Instrumentele chemie Brita Muyssen Instrumentele Chemie Practicum 37 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Klinische chemie 1 en urineanalyse De Pauw Isabel Klinische Chemie 1 en Urine- analyse Practicum 78 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Klinische chemie 1 en urineanalyse De Pauw Isabel Klinische Chemie 1 en urine- analyse Theorie 259 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Klinische chemie 3 De Pauw Isabel Klinische Chemie 3 Practica 39 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Klinische chemie 3 Cosyn L. Klinische chemie: theorie B3M 163 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Mycologie, parasitologie De Pauw I. Mycologie en parasitologie B3M & B3F 282 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Mycologie, parasitologie en virologie Dooms Pascale Mycologie, Parasitologie en Virologie Virologie 111 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Organische Scheidingstechnieken Cosyn L. Organische scheidingstechnieken: theorie B2 F 132 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie pre-analytische fase De Pauw Isabel Pré- analytische fase Practicum 51 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie pre-analytische fase De Pauw Isabel Pré- analytische fase Theorie 93 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Scheidingstechnieken Cosyn Liesbet Scheidingstechnieken Practicum 33 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Informatica en gegevensverwerking De Keyzer W. Toegepaste informatica B1 157 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Farmacologie en toxicologie De Pauw I. Toxicologie B3F 247 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Wiskunde en Statistiek Roman L. Wiskunde (5.1) B1 103 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Adviseren De Vos L. Adviseren 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Anatomie Solomé Bram Anatomie 130 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment Duyvejonck R./ Uvijn K. Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment 218 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Ergo in de kinderrevalidatie / ontwikkelingsstoornissen Engelen A. Ergo in de kinderrevalidatie / ontwikkelingsstoornissen 72 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Ergonomie Willems F. Ergonomie 141 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Ergonomie en omgevingsaanpassing De Neels Annouk Ergonomie en omgevingsaanpassing Woningaanpassing 65 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Ergo in de ouderenzorg Colman P. Ergotherapie bij ouderen E3 72 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: therapeutische vaardigheden De Boodt C. / Lambrecht D. Hef- en tiltechnieken E1 142 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: basistechnieken 1 Zwaenepoel V. Houtbewerking E1 51 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Hulpmiddelen en vlibank De Neels A, Nollet H Hulpmiddelen en vlibank 114 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: initiatie onderzoek De Vos L. Initiatie onderzoek: literatuurstudie E1 45 Ja 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Maatschappelijke vorming Verbeke G. Maatschappelijke vorming Organisatie van de gezondheidszorg 139 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Maatschappelijke vorming Uvijn K. Maatschappelijke vorming Ethiek m.i.v. de ethische code en beroepscode 44 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Theorie ergotherapie Engelen A. Methodologie E1 55 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Neuropathologie Vermassen Annie lector: Solomé Bram Neuropathologie 65 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Onderzoek De Vos L. Onderzoek Statistiek 90 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Pathologie Dr. De Groote D. Pathologie: interne pathologie E2 45 Nee 1&2de semester FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Pathologie Dr. De Groote D. Pathologie: locomotorische pathologie E2 67 Nee 1&2de semester FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Theorie ergotherapie Colman P. Theorie ergotherapie Doelgroepen 129 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Theorie ergotherapie Colman P. Theorie ergotherapie: algemene begrippen ergotherapie E1 88 Nee 1&2de semester FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: therapeutische vaardigheden De Keyser Wivina Toegepaste ergotherapie Therapeutische vaardigheden: Rolstoelen 104 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de ergotherapie Toegepaste ergotherapie: therapeutische vaardigheden Baert M. & Tavernier I. Lectoren: Tavernier I./Traen K. Toegepaste ergotherapie: therapeutische vaardigheden: E.H.B.O. E1 118 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Aanvullende prothetische audiologie 1 Bienstman Evelien Aanvullende prothetische audiologie 1 76 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Neurogene stoornissen 1 Van Coppenolle L. Afasie en dysartrie: deel 1 L2L 129 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Akoestische fonetiek Dr. Corthals P. Akoestische fonetiek (4) LA2 76 Ja 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Algemene psychologie Van Bunder David Algemene psychologie 60 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Basis audiologie 2 Dr. Corthals P. Basis audiologie 2: habilitatieve audiologie L2 & LA2 80 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Basis audiologie 2 De Rycke E. Basis audiologie 2: klinische audiologie en audiometrie L2 L & L2 A 75 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Medische component 1 Leroy A. Beginselen van anatomie, fysiologie en pathologie L1 149 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Neurogene stoornissen 3 Cornelis K. Cerebrale parese L3 65 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Psychopedagogiek Philips P. Cognitieve psychologie L1 80 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Psychopedagogiek Goemanne A.-S. Communicatiepsychologie L1 30 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Elektronica en elektro-akoestiek Bienstman Evelien Elektronica en elektro-akoestiek 96 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Linguïstiek Corthals P. Fonetiek en orthofonie (3.3) L1 104 Nee 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Habilitatieve audiologie Verbanck Ingrid Habiliatieve Audiologie Deel Verbanck 72 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Leerstoornissen 1 Vandevelde Sabine Leerstoornissen 1 Spellingstoornissen 45 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Leerstoornissen 1 Vandevelde Sabine Leerstoornissen 1 Rekenstoornissen 78 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Leerstoornissen 1 De Coster S. Leesstoornissen L2 161 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Medische component 1 Vergote Michèle Medische Component Neurologie 71 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Neurogene stoornissen 3 De Vos C. Neurogene stoornissen 3: verbale apraxie (4.2) L3 L 68 Ja 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Neurogene stoornissen 1 Moerenhout C. Neurolinguïstiek L2 79 Ja Semester 1 Pagina 8 van 16

43 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Ondersteunde Communicatie Verbanck Ingrid Ondersteunende Communicatie 68 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Psychopedagogiek Philips P. Pedagogiek L1 97 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Sociale vaardigheden en inleiding tot het beroep Gailly Fleur Sociale Vaardigheden 84 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Spraak- en Taalontwikkeling Dr. Corthals P. Spraak- en taalontwikkeling L1 52 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 4 Hoste Eddy Stem -en spraakbeheersing Deel 4 41 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 3 Hoste Eddy Stem- en spraakbeheersing Deel 3 43 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Stem- en spraakbeheersing 1 Willockx V. Stem- en spraakbeheersing 1 L1 54 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Taalbeheersing De Rycke E. Lector: Van Coppenolle L. Taalbeheersing: spelling L1 20 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Theorie spraak en taal Dr. Corthals P. Theorie spraak en taal: psycholinguïstiek L1 62 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Toegepaste spreektechnieken Ochelen C. / Willockx V. Toegepaste spreektechnieken L2 A 28 Ja 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Bachelorproef (AU) De Vos Catherine Vademecum bachelorproef 56 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Bachelorproef De Vos Catherine Vademecum bachelorproef 56 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Wetenschappelijk handelen 1 Fleur Gailly, Lynn Lammens Vakliteratuur 69 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de logopedie en audiologie Vloeiendheidsstoornissen Hoste Eddy Vloeiendheidsstoornissen 112 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Actuele thema's in het sociaal werk Geertrui Van Vlem, Ann Brabandt Actuele thema s in het sociaal werk 53 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Agogische vaardigheden en methoden (AO) Mieke Gesquiere Agogische vaardigheden en methoden 82 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Agogische vaardigheden en methoden Mieke Gesquiere Agogische vaardigheden en methoden 82 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Aspecten van het professioneel functioneren (AO) Leen De Medts Aspecten van het professioneel functioneren 188 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Aspecten van het professioneel functioneren Leen De Medts Aspecten van het professioneel functioneren 188 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Bachelorproef: Algemene orthopedagogie Martine Lagae Bachelorproef: Algemene orthopedagogie 127 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Bachelorproef: Opvoedingsbegeleiding- en coaching bij kinderen Martine Lagae Bachelorproef: Opvoedingsbegeleiding- en coaching 127 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Creatief agogisch werken (AO) Bart D'Hauwe, Ann De Wilde Creatief agogisch werken (AO) 36 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Creatief-agogisch werken Ann de Wilde, Bart D'Hauwe Creatief-agogisch werken 36 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Diversiteit en orthopedagogische hulpverlening Inge Van Erum Diversiteit en orthopedagogische hulpverlening 115 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Diversiteit en orthopedagogische hulpverlening (AO) Inge Van Erum Diversiteit en orthopedagogische hulpverlening (AO) 115 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Ethische thema's uit de orthopedagogiek Marie-Rose Pauwels Ethische thema s uit de orthopedagogiek 191 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Ethische thema's uit de orthopedagogiek (AO) Marie-Rose Pauwels Ethische thema s uit de orthopedagogiek (AO) 191 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Filosofie Yvan Houteman Filosofie 143 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Filosofie Yvan Houtteman Filosofie (AO) 143 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Gespreksmodellen Nicky Dirkx, Joan Lesseliers, Joke Persyn, Anne Scheerlinck Gespreksmodellen 85 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Gespreksmodellen (AO) Nicky Dirkx, Joan Lesseliers, Joke Persyn, Anne Scheerlinck Gespreksmodellen (AO) 85 Ja Semester 1 MT3: Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en of FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie psychosociale problemen Goedele De Nil Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en/of psychosociale problemen 79 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT3: Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en of psychosociale problemen (AO) Goedele De Nil Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en/of psychosociale problemen 79 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en of psychosociale problemen Goedele De Nil Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en/of psychosociale problemen 79 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en of psychosociale problemen (AO) Goedele De Nil Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en/of psychosociale problemen 79 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT3: Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden (AO) Nicky Dirkx Kinderen en jongeren met ontwikkelings- stoornissen en/of leermoeilijkheden 239 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT3: Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden Nicky Dirkx Kinderen en jongeren met ontwikkelings- stoornissen en/of leermoeilijkheden 239 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden Nicky Dirkx Kinderen en jongeren met ontwikkelings- stoornissen en/of leermoeilijkheden 239 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en of leermoeilijkheden (AO) Nicky Dirkx Kinderen en jongeren met ontwikkelings- stoornissen en/of leermoeilijkheden 239 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 1 (AO) Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders Leidraad, versie voor de student m.i.v. handleiding evaluatiekaart (AO) 85 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 1 Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders Leidraad, versie voor de student m.i.v. handleiding evaluatiekaart 85 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Algemene orthopedagogie (AO) Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders Leidraad, versie voor de student m.i.v. handleiding evaluatiekaart (AO) 81 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Algemene orthopedagogie Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders Leidraad, versie voor de student m.i.v. handleiding evaluatiekaart 81 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Medico-sociale inhouden Katia Perquy, Karin Temmerman Medico-sociale inhouden 123 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Medico-sociale inhouden (AO) Katia Perquy,Karin Temmerman Medico-sociale inhouden (AO) 124 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Muzische vaardigheden en methoden 1 Hilde Duyck, Peter Boone Muzische vaardigheden en methoden Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Muzische vaardigheden en methoden 1 (AO) Hilde Duyck, Peter Boone Muzische vaardigheden en methoden 1 (AO) 217 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogiek 1 Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogiek 1 67 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogiek 1 (AO) Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogiek 1 (AO) 67 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische handelingsplanning Claudia Claes, Els Cokelaere Orthopedagogische handelingsplanning 193 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische handelingsplanning (AO) Claudia Claes, Els Cokelaere Orthopedagogische handelingsplanning (AO) 193 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische kaders Katia Perquy, Hanne Vandenbussche, Vera Van Hove & Stijn Vandevelde Orthopedagogische kaders 127 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Orthopedagogische kaders (AO) Katia Perquy, Hanne Vandenbussche, Vera Van Hove & Stijn Vandevelde Orthopedagogische kaders (AO) 127 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Pedagogisch coachen Chris De Rijdt, Sven Bussens, Chris Van Dam Pedagogisch coachen 53 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Pedagogisch coachen (AO) Chris De Rijdt,Sven Bussens, Chris Van Dam Pedagogisch coachen (AO) 53 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen in moeilijke opvoedings- en of levenssituaties Jessica De Maeyer Personen in moeilijke opvoedings- en/of levenssituaties 147 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen met een sensoriële en of fysieke beperking Leen Poppe Personen met een sensoriële en of fysieke beperkingen 227 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen met een sensoriële en of fysieke beperking (AO) Leen Poppe Personen met een sensoriële en of fysieke beperkingen (AO) 227 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT2: Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen (AO) Stijn Vandevelde Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen (AO) 202 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie MT3: Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen Stijn Vandevelde Personen met gedrags-, emotionele en of psychische stoornissen 202 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 POH-team Praktijk van het orthopedagogisch handelen Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Praktijk van het orthopedagogisch handelen 1 (AO) POH-team Praktijk van het orthopedagogisch handelen Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Preventie Peer van der Kreeft Preventie 57 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Preventie en vroegdiagnostiek Tina Van Havere (Preventie) Nicky Dirkx (Vroegdiagnostiek) Preventie en vroegdiagnostiek Deel I: Preventie Deel II: Vroegdiagnostiek 187 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Preventie en vroegdiagnostiek (AO) Tina Van Havere (Preventie) Nicky Dirkx (Vroegdiagnostiek) Preventie en vroegdiagnostiek Deel I: Preventie Deel II: Vroegdiagnostiek 187 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Psychologie Rudy Schellaert Psychologie 378 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Psychologie (AO) Rudy Schellaert Psychologie 378 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Sociaal beleid (AO) Agnès Biltris Sociaal beleid 96 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Sociaal beleid Agnès Biltris Sociaal beleid 96 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Algemene orthopedagogie Vera Van Hove Stage 2: Buitenlandse stage waarden en normen 44 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Algemene orthopedagogie Vera Van Hove Stage 2: Leidraad voor buitenlandse stage 19 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Vroegbegeleiding Tinneke Moyson Martine Lagae Vroegbegeleiding 206 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Vroegbegeleiding (AO) Tinneke Moyson Martine Lagae Vroegbegeleiding (AO) 206 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Werken in en met groepen 1 Inge De Vos, Chris De Rijdt Werken in en met groepen 1 94 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Werken in en met groepen 1 (AO) Inge De Vos, Chris De Rijdt Werken in en met groepen 1 (AO) 94 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de orthopedagogie Werken in en met groepen 2 (AO) Peter Boone, Bart D'Hauwe Werken in en met groepen 2 (AO) Drama & Muziek 131 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Basiswetenschappen 1 Baert M, De Bock T, De Marès I, Masson A, Van Landschoot L, Vlaeminck B Basiscommunicatie 110 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Ziekenhuis Traen K, Van Landschoot L, Verstraete E Basismodule Ziekenhuis 595 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig beroep en beroepenveld De Backer I, Tytgat H, Van Acker L, Van Heck L, Van Landschoot L Beroep en beroepenveld 358 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 2 Masson A. Heelkunde: theorie V2 82 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 2 Masson A. Heelkundige vaardigheden V2 65 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Individuele en professionele ontwikkeling 2 Van Heck Liesbeth Individuele en professionele ontwikkeling 2 12 Ja Academiejaar FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Informatieverwerking De Witte Nico Informatieverwerking 298 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Pediatrie De Backer Inge Kinderneurologie 72 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Pediatrie De Backer Inge Kinderpneumologie 61 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Pediatrie De Marès I. Kritieke interventies: Oncologie V3 60 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 1 Vanleerberghe Patricia Methodisch handelen 34 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Pathologie, verpleegkunde en diagnostiek De Marès I, Cooreman E, Huion A, Hoeyberhs L, Vlaeminck B Pathologie, Verpleegkunde en diagnostiek 903 Ja Semester 1 Pagina 9 van 16

44 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Pediatrie De Marès I. Pediatrische pathologie: Genetica en fertiliteit V3 65 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Bachelorproef De Marès I., Verstraete E. Richtlijnen Bachelorproef 28 Ja Academiejaar FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkunde Huion A. Verpleegkunde V1 232 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de verpleegkunde Verpleegkundig handelen 2 Vanleerberghe Patricia Verpleegkundig handelen 2 Theorie Interne 131 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Algemene en medische microbiologie Leroy A. Algemene en medische microbiologie D1 115 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Biologie Cauwenberghs Peter Biologie 102 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Communicatie en gezondheidsbevordering Van Bunder D. Communicatie en gezondheidsbevordering D2 123 Ja 1ste semester FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Familiale keukentechnologie Vandenhaute An Familiale keukentechnologie 122 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Gemeenschapsvoeding Verschraegen Mia Gemeenschapsvoeding 117 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Hygiëne van de voeding en parasietenleer Verschraegen Mia Hygiëne van de voedings- en parasietenleer Bijlage 258 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Hygiëne van de voeding en parasietenleer Verschraegen Mia Hygiëne van de voedings- en parasietenleer 258 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Oefeningen toegepaste voedingsleer 2 Devenyn Debbie Oefeningen Toegepaste Dieetleer Consultatietechnieken 73 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Practica algemene microbiologie Vandenhaute An Practica Algemene Microbiologie 125 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Diëtetische keukentechnologie m.i.v. practica 1 Callewaert Jessie Practica diëtische keukentechnologie 1 Theorie 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Toegepaste chemie Muylaert Griet Toegepaste Chemie Oefeningen 49 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Toegepaste voedingsleer 2 Vandenhaute An Toegepaste Voedingsleer Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in de voedings- en dieetkunde Toegepaste voedingsleer 2 Vandenhaute An Toegepaste Voedingsleer 2 Deel II 164 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Beeld en zorg Karen Clement Titularis: Ida Jonniaux Beeld en zorg 21 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Communicatievaardigheden I Ilse Baetslé, Cleo Cordonnier, Cathy De Raes, Donald Hendrickx Communicatievaardigheden I 216 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 1: Morele vorming 74 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 2: Evolutietheorie en zingeving 50 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Nederlands en zorg Donald Hendrickx Discriminatieoefeningen 59 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Frans en zorg Sigrid Van Liedekerke Frans en zorg 113 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muziek en zorg Ida Jonniaux Muziek en zorg 44 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Marian Haven Titularis: Marian Haven Muzische vorming I Deel 2/3: Muziek 136 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Lynn Steelant, Eline Coppens Titularis: Marian Haven Muzische vorming I Deel 3/3: Lichamelijke opvoeding 100 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming I Karen Clement, Martha Verschaffel Titularis: Marian Haven / Karen Clement Muzische vorming I - II Deel 1/3: Beeld 59 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming III Lynn Steelant Titularis: Lynn Steelant Muzische vorming III Deel 3/3: Lichamelijke opvoeding 60 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming III Ida Jonniaux Titualaris: Lyn Steelant Muzische Vorming III Deel 2/3: Muziek 98 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Muzische vorming III Karen Clement Titularis: Lynn Steelant / Ida Jonniaux Muzische vorming III - IV Deel 1/3: Beeld 41 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Nederlands en zorg Donald Hendrickx Nederlands en zorg 52 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Taal: Nederlands II Donald Hendrickx Titularis: Donald Hendrickx Nederlands II 95 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Observatiestage Kelly Van Driessche, Annelies Driessens, Sarah Verschaeve Observatiestage 80 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogiek I A. Driessens, C. Van Steenkiste, S. Verschaeve Titularis: K. Van Driessche Pedagogiek I 178 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogisch-didactisch atelier I Lien Coppens, Sarah Verschaeve Titularis: Lien Coppens Pedagogisch-didactisch atelier I 173 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Pedagogisch-didactisch atelier III L. Coppens, H. Vanhuysse, S. Verschaeve Titularis: Helena Vanhuysse Pedagogisch-didactisch atelier III 451 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Sociaal-agogisch atelier II Ilse Baetslé Titularis: Ilse Baetslé Sociaal-agogisch atelier II Deel ICT 93 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Sociaal-agogisch atelier IV Lien Coppens, Helena Vanhuysse, Annelies Driessens Sociaal-agogisch atelier IV 348 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I Diane Boudringhien, Bert Dejonghe Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I Wiskundige initiatie 56 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I Diane Boudringhien, Bert De Jonghe Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I Natuur / Techniek 75 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Agogiek: basis K. Detollenaere, R. David, C. Vansteenkiste, M. Tratsaert Titularis: M. Tratsaert Agogiek basis 154 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 1: Morele vorming 74 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 2: Evolutietheorie en zingeving 50 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Didactiek zwemmen: vervolmaking Eline Coppens Titularis: Eline Coppens Didactiek zwemmen: vervolmaking 111 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Hilde Van Dooren Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit inclusief, en buitengewoon onderwijs Europese Unie 39 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Muriel De Kestelier Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Aardrijkskunde 43 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs K. De Praetere, E. Coppens, D. Van Dender Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Muziek en beweging / Beeld 168 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Kristel Detollenaere, Barber Bossuyt Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Nederlands 90 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Roos David Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Pedagogiek 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs John Alleman Titularis: Roos David Diversiteit: interculturaliteit, inclusief en buitengewoon onderwijs Wiskunde 52 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Fysiek welzijn en eerste hulp Eline Coppens, Lieve Maeseele Titularis: Eline Coppens Fysiek welzijn en eerste hulp 239 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Hedendaagse onderwijssystemen Hilde Van Dooren Titularis: Roos David Hedendaagse onderwijssystemen Actua 91 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Hedendaagse onderwijssystemen Roos David Titularis: Roos David Hedendaagse onderwijssystemen Pedagogiek 53 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Hedendaagse onderwijssystemen John Alleman / Barber Bossuyt Titularis: Roos David Hedendaagse onderwijssystemen Wiskunde / Nederlands 36 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Hedendaagse onderwijssystemen: uitdieping Roos David Titularis: Roos David Hedendaagse onderwijssystemen: uitdieping 19 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Huiswerkbegeleiding Roos David Roos David Huiswerkbegeleiding 21 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Media: uitdieping Ilse Baetslé Titularis: Ilse Baetslé Media: uitdieping 106 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I Katrien De Praetere Titularis: Katrien De Praetere Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I Deel 2/3: Muziek 140 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I Eline Coppens Titularis: Katrien De Praetere Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I Deel 3/3: Lichamelijke opvoeding 193 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding I Dominique Van Dender Titularis: K. De Praetere / D. Van Dender Muzische vorming en LO I - II Deel 1/3: Beeld 71 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding III Katrien De Praetere, Eline Coppens Titularis: Katrien De Praetere Muzische vorming en LO III Deel 4/4: Bewegingstussendoortjes en kinderdans 158 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding III Katrien De Praetere Katrien De Praetere Muzische vorming en LO III Deel 2/4: Muziek 155 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding III Eline Coppens Titularis: Katrien De Praetere Muzische vorming en LO III Deel 3/4: Lichamelijke opvoeding 108 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Muzische vorming en lichamelijke opvoeding III Dominique Van Dender Titularis: K. De Praetere, D. Van Dender Muzische vorming en LO III - IV Deel 1/4: Beeld 43 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Pedagogiek I Carmen Van Steenkiste, Roos David Titularis: Marjan Tratsaert Pedagogiek I 229 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Pedagogiek III Marjan Tratsaert Titularis: Marjan Tratsaert Pedagogiek III 218 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Pedagogiek V Roos David Titularis: Roos David Pedagogiek V 47 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Projectwerk I M. De Kestelier, L. Maeseele, H. Van Dooren Titularis: Muriel De Kestelier Projectwerk I Vakkenstage kust - informatiebundel 150 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I Kristel Detollenaere Titularis: Sigrid Van Liedekerke Taal: Nederlands en Frans I Partim: Nederlands 106 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans I Sigrid Van Liedekerke Titularis: Sigrid Van Liedekerke Taal: Nederlands en Frans I Partim: Frans 147 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans III Sigrid Van Liedekerke Titularis: Kristel Detollenaere Taal: Nederlands en Frans III Partim: Frans 112 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Taal: Nederlands en Frans III Kristel Detollenaere Titularis: Kristel Detollenaere Taal: Nederlands en Frans III Partim: Nederlands 151 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wereldoriëntatie I Hilde Van Dooren, Lieve Maeseele Titularis: Hilde Van Dooren Wereldoriëntatie I Partim: Geschiedenis en maatschappij Partim: Natuur en techniek 164 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wereldoriëntatie I Muriel De Kestelier Titularis: Hilde Van Dooren Wereldoriëntatie I Partim: Aardrijkskunde 124 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wiskunde en wereldoriëntatie III Lieve Maeseele, Hilde Van Dooren Titularis: Lieve Maeseele Wiskunde en wereldoriëntatie III Partim: Wereldoriëntatie 249 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wiskunde en wereldoriëntatie III John Alleman Titularis: Lieve Maeseele Wiskunde en wereldoriëntatie III Partim: Wiskunde 121 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wiskunde en wereldoriëntatie III Muriel De Kestelier Titularis: Lieve Maeseele Wiskunde en wereldoriëntatie III Parim: Aardrijkskunde - Techniek 143 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Wiskunde I John Alleman Titularis: John Alleman Wiskunde I 142 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 1 Els Sichien, Pascale Van Schandevyl Aardrijkskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 3 Els Sichien Aardrijkskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Aardrijkskunde 5 Els Sichien Aardrijkskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Jean-Philippe Musch Anatomie 164 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 3 Rita Van hauwermeiren Atletiek 72 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Rita Van Hauwermeiren Atletiek: methode en techniek 225 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bewegingsrecreatie 1 Lise Speleers, Maarten Demeestere Bewegingsrecreatie Vakkennis - vaardigheden "Outdoor" 36 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 1 Gerda De Bock Biologie Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 3 Gerda De Bock Biologie Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Biologie 5 Gerda De Bock Biologie Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Communicatie en informatieverwerking 1 Alain Lescur, Cathelyne Dyserinck Titularis: Alain Lescur Communicatie en informatieverwerking Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Communicatie en informatieverwerking 3 Dyserinck, Braemscheute, Steenhout, Durinck, Van Poucke, Van Steenkiste, Van Eenoo Communicatie en informatieverwerking Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Communicatie en informatieverwerking 5 J. Block, B. Bossuyt, E. Ockerman, H. Sys, D. Van Den Bosch (titularis) Communicatie en informatieverwerking 5 97 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 3 Barbara Vanassche Cours 147 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Barbara Vanassche Cours 174 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 5 Fannie Tallieu Databanken & Normalisatie 31 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Kevin Van Eenoo Desktoppublishing met MS Publisher Ja Semester 1 Pagina 10 van 16

45 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 1 Fannie Tallieu Didactiek informatica 46 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 5 Annemie Demol Didactique et morphosyntaxe 162 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 5 Kevin Van Eenoo Drupal 7 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 1 Monique Duquet English Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 3 Monique Duquet, Cathy De Raes English Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 5 Barber Bossuyt English 5 Part 1: LTEFL III 100 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 5 Barber Bossuyt English 5 Part 2: Skills - Vocabulary - Grammar 64 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Engels 5 Barber Bossuyt English 5 Part 3: Literature 86 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bewegingsrecreatie 1 Maarten Demeestere Floorball 11 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Fysica 1 Jouri Van Landeghem Fysica Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Rita Van Hauwermeiren Fysieke conditie 69 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 Sigrid Suy Grammatica Zinsleer 64 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 Sigrid Suy Grammaticaoefeningen zinsleer en woordleer 84 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Arlette Dekens, Jean-Philippe Musch, Maarten Demeestere Gym: leerlijnen 18 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Arlette Dekens, Jean-Philippe Musch, Maarten Demeestere Gymnastiek 105 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 An Gaublomme, Nancy Van Assche Handelsrekenen en Statistiek 108 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Geschiedenis 1 Wis Geysen Krachtlijnen van de geschiedenis van de prehistorie, het oude Nabije Oosten, Hellas en het oude Rome 332 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Veerle Permentier Lichamelijke opvoeding Interactieve sporten: Handbal 78 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Muzikale opvoeding 1 Annick Roelens Lieddidactiek 126 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 3 Veerle Lagaert, Karen Merckx Macro-economie 184 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 1 Veerle Lagaert, Karen Merckx Micro-economie 136 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Muzikale opvoeding 1 Annick Roelens Muzikale opvoeding Blokfluitdidactiek 96 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 1 Sigrid Suy Nederlands Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 3 Sigrid Suy Nederlands 3 en Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Nederlands 3 Sigrid Suy Nederlands 3 en 4 Vakdidactiek 235 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Niet-confessionele zedenleer 1 Steven Mortier Niet-confessionele zedenleer Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Onderwijskunde 1 en de praktijk J. Block, E. Braemscheute, K. De Maegd, A. Driessens, H. Sys, C. Vansteenkiste Onderwijskunde 1 en de praktijk 278 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Onderwijskunde 2 Eva Braemscheute, Katrien Durinck, Els Ockerman, Petra Steenhout Onderwijskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Informatica 3 Fannie Tallieu Ontwerp & Implementatie semester Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 3 Barbara Vanassche Portfolio 48 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Frans 1 Barbara Vanassche Portfolio 33 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Project algemene vakken 1 Jo Cochuyt Project algemene vakken Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bewegingsrecreatie 1 Nele Van Hove Rugby 28 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bewegingsrecreatie 1 Maarten Demeestere Slagbal- en honkloopspelen, honk- en softbal 27 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Technologische opvoeding 1 Sabine Vandergheynst Technologische opvoeding Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Technologische opvoeding 3 Sabine Vandergheynst Technologische opvoeding 3 54 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 3 Maarten Demeestere, Roger De Braeckeleer, Rita Van hauwermeiren, Barbara Coens Vakdidactiek 66 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Economie 1 Veerle Lagaert, Karen Merckx Vakdidactiek 47 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Joeri Callaert, Jean-Philippe Musch, Maarten Demeestere, Veerle Permentier Vakdidactiek 122 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Maarten Demeestere Vakdidactiek Leerplan 103 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 An Verbrugge Vakdidactiek Burotica Didactische en pedagogische basisvormen voor toekomsige lesgevers dactylografie/toegepaste informatica 25 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Handel-burotica 1 An Gaublomme Vakdidactiek Handel Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 1 Joeri Callaert, Jean-Philippe Musch, Maarten Demeestere, Veerle Permentier Vakdidactiek: bijlagen 113 Ja FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 1 Gerda De Bock, Tineke De Vriendt Sandra Vanhaute Voeding-verzorging Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Voeding-verzorging 3 Gerda De Bock, Tineke De Vriendt Sandra Vanhaute Voeding-verzorging Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Wiskunde 1 Tania Mouton Wiskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Wiskunde 3 Tania Mouton Wiskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Wiskunde 5 Tania Mouton Wiskunde Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Actuele thema's in het sociaal werk Geertrui Van Vlem, Ann Brabandt Actuele thema s in het sociaal werk 52 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Algemeen maatschappelijk werk Hildegarde Gobeyn Algemeen maatschappelijk werk Eerste lijn 45 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Arbeidsactivering Annick Verstraete Arbeidsactivering 94 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Arbeidsactivering (AO) Annick Verstraete Arbeidsactivering 94 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Arbeidsrecht Stany Ossieur Arbeidsrecht 141 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Arbeidsrecht (AO) Stany Ossieur Arbeidsrecht 141 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Bachelorproef Didier Reynaert Bachelorproef 108 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Bedrijfseconomie Jacques De Bruyckere Bedrijfseconomie 115 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Beleidsvoering en management van de publieke sector Annick Verstraete Beleidsvoering en management van de publieke sector 188 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Bemiddelen en ombudswerk Erik Van Den Broeck Bemiddelen en ombudswerk 130 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Bemiddelen en ombudswerk (AO) Erik Van Den Broeck Bemiddelen en ombudswerk 130 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Creatief-agogisch werken Ann De Wilde, Bart D'Hauwe Creatief-agogisch werken 36 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Culturele antropologie Eva Vens Culturele antropologie 83 Ja Semester 1, Se FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Culturele antropologie (AO) Eva Vens Culturele antropologie 83 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Etnisch-culturele minderheden Beatrice Zeltner Etnisch-culturele minderheden 128 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Etnisch-culturele minderheden (AO) Beatrice Zeltner Etnisch-culturele minderheden 128 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Filosofie Chris Van Kerkhove Filosofie 139 Ja Semester 1, Se FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Filosofie (AO) Chris Van Kerkhove Filosofie (AO) 139 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Gespreksmodellen ten behoeve van het personeelwerk Steven Brandt Gespreksmodellen ten behoeve van het personeel 78 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Gespreksmodellen ten behoeve van het personeelwerk (AO) Steven Brandt Gespreksmodellen ten behoeve van het personeel 78 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Gespreksmodellen t.b.v. het maatschappelijk werk Inge De Waele, Karin Temmerman Gespreksmodellen t.b.v. het maatschappelijk werk 77 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Inleiding op het sociaal werk Luc De Droogh Tine Vanthuyne Inleiding op het sociaal werk 155 Ja Semester 1, Se FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Inleiding op het sociaal werk (AO) Luc De Droogh Tine Vanthuyne Inleiding op het sociaal werk (AO) 155 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Geestelijke gezondheidszorg Freya Ponteur Keuzemodule sectoren [ Maatschappelijk werk ] Geestelijke gezondheidszorg Extract uit de cursus geestelijke gezondheid- zorg van Jana van Zegeren ( ) 45 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Loonadministratie Jacques De Bruyckere Loonadministratie 83 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Loonadministratie (AO) Jacques De Bruyckere Loonadministratie 83 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 (AO) MAP-team Maatschappelijk assisten in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen INHOUDSONDERDEEL BEROEPSPRAKTIJK AFSTUDEERRICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK (AO) 47 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 (AO) MAP-team Maatschappelijk assisten in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 INHOUDSONDERDEEL GESPREKSVAARDIGHEDEN 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 MAP-team Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 INHOUDSONDERDEEL BEROEPSPRAKTIJK ALGEMENE STAM 57 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 MAP- team Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 INHOUDSONDERDEEL GESPREKSVAARDIGHEDEN 68 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 (AO) MAP-team Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 INHOUDSONDERDEEL BEROEPSPRAKTIJK ALGEMENE STAM 57 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 MAP-team Maatschappelijk assistent in de praktijk: theoretische en praktische bouwstenen 1 INHOUDSONDERDEEL BEROEPSPRAKTIJK AFSTUDEERRICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK 47 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Management social profit Jacques De Bruyckere Management social profit 99 Nee Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Perspectieven op maatschappelijk werk Bart Ryckewaert, Francisca Van Drongelen, Inge Vanroose Perspectieven op maatschappelijk werk Groepswerk 49 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Politieke en sociale geschiedenis Deneckere Martine Politieke en Sociale Geschiedenis 83 Ja Semester 1, Se FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Preventie Peer van der Kreeft Preventie 57 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Sociaal werk: sociologische en beleidsmatige visies (AO) Sven De Visscher Sociaal werk: sociologische en beleidsmatige visies (AO) 212 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Sociale filosofie en ethiek Chris Van Kerkhove Sociale filosofie en ethiek 129 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Stage 1 Ann Brabandt Stage 1: Stagegids 85 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Stage 1 Ann Branbandt Stage 1: Supervisiegids 73 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk stage 2 (MW) Ann Branbandt Stage 2: Stagegids 85 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk stage 2 (MW) Ann Branbandt Stage 2: Supervisiegids 73 Ja Semester 2 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk Erik Vandenbroeck & Jan Fiers Werkvelden sociaal werk [partim Maatschappelijke advisering] 103 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk Nancy De Blieck & Pascal Tuteleers Werkvelden sociaal werk Sociaal-cutureel werk (SCW) 135 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk (AO) Erik Vandenbroeck & Jan Fiers Werkvelden sociaal werk [partim Maatschappelijke advisering] 103 Ja Semester 1 FMW Cursus Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk (AO) Nancy De Blieck & Pascal Tuteleers Werkvelden sociaal werk Sociaal-cutureel werk (SCW) 135 Ja Semester 1 Pagina 11 van 16

46 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FMW Cursus Postgraduaat niet-confessionele zedenleer Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 1: Morele vorming 74 Ja Semester 1 FMW Cursus Postgraduaat niet-confessionele zedenleer Niet-confessionele zedenleer: theorie Jan Van Vaek Deel 2: Evolutietheorie en zingeving 50 Ja Semester 1 FMW Materiaal Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Algemene orthopedagogie Stagecoördinatie i.s.m.stagebegeleiding 2 evaluatiekaarten(direct aankopen, niet vooraf bestellen) Semester 2 FMW Materiaal Bachelor in de orthopedagogie Stage 2: Opvoedingsbegeleiding- en coaching bij kinderen Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders 2 evaluatiekaarten(direct aankopen, niet vooraf bestellen) Semester 2 FMW Materiaal Bachelor in de orthopedagogie Stage 1 Stagecoördinatie i.s.m. stagebegeleiders 2 evaluatiekaarten(direct aankopen, niet vooraf bestellen) Semester 1, Se FMW Materiaal Bachelor in het sociaal werk Sociaal cultureel werk en educatie Greet de Brauwere Sociaal cultureel werk en educatie Semester 1 FMW Nota Bachelor in de orthopedagogie Actuele methodieken in het welzijnswerk Sabine Vandevelde Actuele methodieken in het welzijnswerk Semester 1 FMW Nota Bachelor in de orthopedagogie Actuele thema's uit de pedagogiek Agnes Biltris Actuele thema s uit de pedagogiek Semester 1 FMW Nota Bachelor in het sociaal werk Geestelijke gezondheidszorg Freya Ponteur Geestelijke gezondheidszorg Semester 1 FMW Nota Bachelor in het sociaal werk Inleiding op het sociaal werk Luc De Droogh Inleiding op het sociaal werk Semester 1 FMW Nota Bachelor in het sociaal werk Werkvelden sociaal werk Hildegard Gobeyn, Didier Reynaert Werkvelden sociaal werk: MW Semester 1 FMW Syllabus Bachelor in de orthopedagogie Bijzondere vraagstukken uit de orthopedagogiek Joan Lesseliers Bijzondere vraagstukken uit de orthopedagogiek Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Ondernemersvaardigheden 1 Herman Snyers - Frank Verberckt Bedrijfsbeheer, standaardwerk voor het attest bedrijfsbeheer Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Ondernemersvaardigheden 2 Herman Snyers - Frank Verberckt Bedrijfsbeheer, standaardwerk voor het attest bedrijfsbeheer Semester 2 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Bosbeheer, natuurbeheer en natuurinrichting K. Boer en C.M.G.J. Schils Ecologisch groenbeheer in de praktijk Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Economie De Velder - De Cnuydt Economie vandaag 2013 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste plantkunde Delanghe e.a. Flora van België Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Voedingsmiddelenchemie Ruiter Inleiding tot de levensmiddelenchemie Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Wetgeving 1 Boudewijn Bouckaert & Mark Van Houcke Inleiding tot het recht Semester 2 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste informatica 2 Eddy Van Den Broeck, F. Lemmens, E. Cuypers MS Access 2010 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste informatica en wetenschappelijke rapportering Eddy Van Den Broeck, Erik Cuypers MS Excel 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste informatica en wetenschappelijke rapportering Eddy Van Den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de chemie Milieutechnologie Carlo Vandecasteele en Chantal Block Lucht, water en bodem - milieuproblemen en hun oplossingen Semester 1 FNT Boek Bachelor in de chemie Communicatievaardigheden Engels Module Grammar 1 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de chemie Communicatievaardigheden Engels Module Grammar 2 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de chemie ICT Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Excel 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de chemie ICT Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Elektriciteit toepassingen II Claerhout-Dekelver-De Schepper-Libbrecht-Maes Elektriciteit 3 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Bedrijfscommunicatie Frans The Language Focus - explio Online module FR Grammaire 3 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Bedrijfscommunicatie Frans The Language Focus - explio Online module: FR Grammaire 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Bedrijfscommunicatie Frans The Language Focus - explio Online module: FR Grammaire 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Mechanica Plantyn Uitgeverij Tabellenboek voor metaaltechniek Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Mechanica Plantyn Uitgeverij Vaktekenen en tekeninglezen leerboek 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de elektromechanica Mechanica Plantyn Uitgeverij Vaktekenen en tekeninglezen leerboek 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie CAD Ir. R. Boeklagen AutoCAD 2014, computer ondersteund ontwerpen Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Bedrijfsautomatisering Peter Van De Laarschot Basisopl Proteus ERP-software voor de Meubel- en interieurbr Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Toegepaste chemie - theorie Karel Bruggemans, Yvette Herzog Compendium Basischemie Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Chemie - theorie Karel Bruggemans, Yvette Herzog Fundamentele begrippen van algemene chemie Semester 2 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Houttechnologie Iep Wiselius Houtvademecum Semester 2 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Communicatievaardigheden: Duits explio nv Klick für Klick - module Themen Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Engels Module Grammar 1 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Engels Module Grammar 2 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Uitbreiding burotica Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Access 2010 Semester 2 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Burotica Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Excel 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de houttechnologie Burotica Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Procesanalyse Chris Bakker - Marc Mittelmeijer Bedrijfsprocessen en logistiek Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Mode en design 2 William McDonough en Michael Braungart Cradle 2 Cradle - Afval is voedsel Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Mode en design 1 Valerie Mende en Amy de la Haye Fashion Since 1900 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Mode en design 1 Johannes Itten Kleurenleer Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Communicatievaardigheden: Duits explio nv Klick für Klick - module Themen Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Communicatievaardigheden: Engels Module Grammar 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Communicatievaardigheden: Engels Module Grammar 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de modetechnologie Patroontekenen 1 Helen Joseph-Armstrong Patternmaking for fashion Design (5th edition) Semester 1 FNT Boek Bachelor in de textieltechnologie Logistiek management Chris Bakker - Marc Mittelmeijer Bedrijfsprocessen en logistiek Semester 1 FNT Boek Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden: Duits explio nv Klick für Klick - module Themen Semester 1 FNT Boek Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden: Engels Module Grammar 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden: Engels Module Grammar 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Boekhouden Crescentia Bonne Boekhouden een kennismaking Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Algemene economie Sonia De Velder Economie vandaag 2013 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed GNSS-Global Navigation Satellite System Levitan Ben en Harte Lawrence Global positioning system (gps) Systems, Technology and oper Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Meetmethodes 1 J.E. Alberda, J.B. Ebbinge Inleiding Landmeetkunde Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Informatietechnologie Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Excel 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Informatietechnologie (AFLE) Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Excel 2010 Semester 1, Se FNT Boek Bachelor in het vastgoed Informatietechnologie Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Informatietechnologie (lam) Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 2 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Informatietechnologie (AFLE) Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers MS Word 2010 Semester 1, Se FNT Boek Bachelor in het vastgoed Handelsrecht Gerda Ghysels - Jan Roodhooft Praktisch handels- en economisch recht Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Technisch Engels explio nv Registratiecodes The Language Focus - Grammar 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Technisch Engels explio nv Registratiecodes The Language Focus - Grammar 1 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Technisch Engels explio nv Registratiecodes The Language Focus - Grammar 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Technisch Engels explio nv Registratiecodes The Language Focus - Grammar 2 Semester 1 FNT Boek Bachelor in het vastgoed Topografisch rekenen S. Kemme, W. Groen, C. Koolen, T. Van Pelt Wiskunde voor het hoger onderwijs - deel A Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Aanleg en beheer groene ruimten Ing. Lieven Dhollander Aanleg en beheer groene ruimten Partim : bestek en kostprijsberekening 3 BAB GROENMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Agro-industrie L. Hannes Agro-industrie deel : Pompen 2 BAB Landbouw en Plantmanagement Semester 1 65 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Agro-industrie L. Hannes Agro-industrie deel 1 : elektriciteit 2 BAB Landbouw en Plantmanagement Semester 1 39 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Anatomie en fysiologie van het dier E. Struelens Anatomie en fysiologie van het dier 1 BAB DIERENZORG Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Basiswetenschappen 1 Edith Van Der Speeten Basiswetenschappen 1 partim : wiskunde 1 BAB Semester 1 77 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Chemie H. Van Limbergen Basiswetenschappen 1 Partim Chemie 1 BAB - semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bedrijfsmanagement dierlijke productie Katrien Van Lembergen Bedrijfsmanagement dierlijke productie 3 BAB LANDBOUW en DIERENZORG Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bedrijfsmanagement dierlijke productie Els Goossens Bedrijfsmanagement Dierlijke Productie Randvoorwaarden en wetgeving 3 BAB LANDBOUW en keuzevak 3 BAB DIERENZORG Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bedrijfsmanagement plantaardige productie Bram Marynissen / Stefaan Werbrouck Bedrijfsmanagement Plantaardige Productie Manag. plant. prod. : In Vitro-Weefselteelt 3 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bedrijfsmanagement plantaardige productie ir. Hervé De Clercq Bedrijfsmanagement plantaardige productie Deel : Moderne plantenveredeling 3 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bedrijfsmanagement plantaardige productie Katrien Van Lembergen Bedrijfsmanagement plantaardige productie : management plantaardige productie 3 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Biologische productiesystemen Els Goossens Biologische productiesystemen Biologische Dierlijke Productie 2 BAB LANDBOUW en VOEDING en GROEN Semester 1 88 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bodemkunde en bemestingsleer Frank Van Boxstael Bodemkunde en bemestingsleer 1 BAB DIERENZORG en VOEDING Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bodemtechnologie Geert Baert Bodemtechnologie : Bodemkunde (Bodemkunde en Bodembewerking) Semester 1 1 BAB Groenmanagement en Landbouw 157 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bodemtechnologie Frank Van Boxstael Bodemtechnologie : partim bemestingsleer 1 BAB GROENMANAGEMENT en LANDBOUW Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Boomteelt Lucien Verschoren Boomteelt : deel 1 2 BAB GROENMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Boomteelt Lucien Verschoren Boomteelt : deel 2 : Naaktzadigen 2 BAB GROENMANAGEMENT Semester 1 52 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Bosbeheer, natuurbeheer en natuurinrichting Ing Bart Mouton Bosbeheer, natuurbeheer en natuurinrichting partim : bosbeheer 3 BAB GROENMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Dierenzorg paard Drs. Liesbeth De Sadeleer, DVM Semester 1 Dierenzorg Paard 2 BAB - Dierenzorg 164 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Eenheidsbewerkingen in de voedingsindustrie Marianne De Meerleer Eenheidsbewerkingen in de voedingsindustrie : Theorie 1 BAB VOEDING 316 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Faunabeheer Ing Bart Mouton Faunabeheer 3 BAB GROENMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Gedragsleer en dierenwelzijn E. Struelens Gedragsleer en dierenwelzijn 3 BAB DIERENZORG Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Integrale kwaliteitszorg Edith Van Der Speeten Katrien Van Lembergen Integrale Kwaliteitszorg Partim : statistiek 3 BAB Semester 1 61 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Integrale kwaliteitszorg ir.dirk Roelens Integrale kwaliteitszorg 3 BAB Semester Ja Semester 1 Pagina 12 van 16

47 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Kwaliteitszorgsystemen in de voedingsindustrie dr.ir.lieve Vermeiren Kwaliteitszorgsystemen in de voedingsindustrie 3 BAB VOEDING Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Levensmidddelenmicrobiologie dr. ir. Lieve Vermeiren Levensmiddelenmicrobiologie 2 BAB VOEDING Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Natuurbeheer Ing Bart Mouton Natuurbeheer Partim : toegepaste mechanisatie 2 BAB GROENMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Plantmanagement ir. Hervé De Clercq Plantmanagement Deel : vollegrondsgroenten 2 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie IKKB, oogst en bewaring vollegrondsgewassen Ing. J. Latré Plantmanagement : IKKB Oogst en bewaring van vollegrondsgewassen 2 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester 1 51 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie IKKB, oogst en bewaring vollegrondsgewassen L. Hannes Plantmanagement : IKKB, oogst en bewaring 2 BAB Landbouw en Plantmanagement Semester 1 98 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Plant-en zaaimachines L. Hannes Plantmanagement : machines 2 BAB Landbouw en Plantmanagement Semester 1 65 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Plantmanagement- vollegrondsgewassen Ing. J. Latré Plantmanagement : partim Vollegrondsgewassen 2 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Ecologie A. OP De Beeck project ecologie + werkmap 1 BAB Semester Nee Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste dierkunde Drs. Bie Van Wiele Toegepaste Dierkunde Partim : Genetica 1 BAB Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste dierkunde Luc Decombel Toegepaste dierkunde Partim : dierkunde 1 BAB Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Wetenschappelijke rapportering A. Van Den Eede Toegepaste informatica en wetenschappelijke rapportering : deel : wetenschappelijke rapportering 1 BAB - semester 1 52 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste mechanisatie Hannes Lucas Toegepaste mechanisatie Partim : energieproductie 3 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester 1 60 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste mechanisatie Hannes Lucas Toegepaste mechanisatie Partim : hydraulica 3 BAB LANDBOUW en PLANTMANAGEMENT Semester 1 77 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste plantkunde Marianne De Meerleer Toegepaste plantkunde 1 BAB Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Toegepaste reologie en textuuranalyse Ingrid De Leyn Toegepaste reologie en textuuranalyse 3 BAB VOEDINGSMIDDELENTECHNOLOGIE Semester 1 63 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Voedingsmiddelenanalyse dr. ir. Heidi Van Limbergen Ing. Delina Van Laere Voedingsmiddelenanalyse : practicum 3 BAB VOEDING Semester 1 50 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Voedingsmiddelenanalyse dr. ir. Heidi Van Limbergen Ing. Delina Van Laere Voedingsmiddelenanalyse : Theorie 3 BAB VOEDING Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Basisprincipes veemanagement Els Goossens Voedselproducerende dieren : Basisprincipes veemanagement 2 BAB LANDBOUW en DIERENZORG Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de agro- en biotechnologie Landbouwconstructies L. Hannes Voedselproducerende dieren : Landbouwconstructies 2 BAB Landbouw en Dierenzorg Semester Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Aanvullingen organische chemie C. Meert AANVULLINGEN ORGANISCHE CHEMIE OEFENINGEN 59 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Afval- en bodembeheer Karla Berckmoes AFVAL- EN BODEMBEHEER 203 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Algemene en anorganische chemie C. Meert ALGEMENE EN ANORGANISCHE CHEMIE - OEFENINGEN 73 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Algemene en anorganische chemie C. Meert ALGEMENE EN ANORGANISCHE CHEMIE - THEORIE DEEL Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Analysetechnieken Karla Berckmoes ANALYSETECHNIEKEN 446 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Analysetechnieken Dr. Sc. De Vynck Valérie ANALYSETECHNIEKEN PRACTICUM 206 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Analytische chemie - theorie Karla Berckmoes Docent: Elke Vermeulen ANALYTISCHE CHEMIE THEORIE 108 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Aquatische ecologie Dr. C. Van der Heyden AQUATISCHE ECOLOGIE 102 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Biochemie Sara Van Houdt BIOCHEMIE 219 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Biochemische technologie Karen Vlaemynck Biochemische Technologie Theorie 190 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Chemische technologie 1 Karen Vlaemynck CHEMISCHE TECHNOLOGIE 286 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Duurzaam en veilig handelen Karen Vlaemynck DUURZAAM EN VEILIG HANDELEN OEFENINGEN 36 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Duurzaam en veilig handelen Karen Vlaemynck DUURZAAM EN VEILIG HANDELEN DEEL Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Duurzaam en veilig handelen Karen Vlaemynck DUURZAAM EN VEILIG HANDELEN DEEL Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Fermentatietechnologie Ann Messens Fermentatietechnologie THEORIE 95 Nee 1ste semester FNT Cursus Bachelor in de chemie Fermentatietechnologie Ann Messens Fermentatietechnologie OEFENINGEN 59 Nee 1ste semester FNT Cursus Bachelor in de chemie Fysicochemie 2 Dr. Sc. De Vynck Valérie Fysicochemie Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Genetica Sara Van Houdt GENETICA 293 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Immunologie Ann Messens IMMUNOLOGIE 86 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Integraal waterbeheer Karla Berckmoes INTEGRAAL WATERBEHEER 209 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Materialenleer en kunststoftechnologie Karen Vlaemynck KUNSTSTOFFEN THEORIE 322 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Kwaliteitsbeheersing en chemometrie Frank Deruyck KWALITEITSBEHEERSING 178 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Levensmiddelenanalyse en - microbiologie Monique Van Bergen LEVENSMIDDELENANALYSE Oefeningen 28 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Levensmiddelenanalyse en - microbiologie Ann Messens LEVENSMIDDELENANAYLYSE EN -MICROBIOLOGIE Theorie 150 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Levensmiddelenanalyse en - microbiologie Ann Messens Levensmiddelenmicrobiologie Oefeningen 63 Nee 2de semester FNT Cursus Bachelor in de chemie Materialenleer en kunststoftechnologie Karen Vlaemynck MATERIAALTECHNOLOGIE 140 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Milieubeleid en natuurbehoud Dr. C. Van der Heyden MILIEUBELEID EN NATUURBEHOUD 159 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Milieumicrobiologie Dr. C. Van der Heyden MILIEUMICROBIOLOGIE 68 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Moleculaire biotechnologie Sara Van Houdt MOLECULAIRE BIOTECHNOLOGIE 263 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Oefeningen biotechnologie Dr. C. Van der Heyden OEFENINGEN BIOTECHNOLOGIE 112 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Onderzoeks- en communicatievaardigheden S. De Schepper, C. Dhondt, E. Janssens H. Peyskens, J. Van Assche ONDERZOEKS- EN COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 215 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Sturing en automatisatie Jan De Strooper, Koen Pieters Lesgever: Michel Holemans PNEUMATICA 239 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Polymeerchemie Dr. Sc. De Vynck Valérie POLYMEERCHEMIE 212 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Project 1: Chemische zoektocht K. Vlaemynck, S. Van Houdt, M. Catry PROJECT CHEMISCHE ZOEKTOCHT 35 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Scheidingstechnieken Mieke Catry SCHEIDINGSTECHNIEKEN - OEFENINGEN 59 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Scheidingstechnieken Mieke Catry SCHEIDINGSTECHNIEKEN - THEORIE 196 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Technologie van de biochemische industrieën Dana Vanderputten TECHNOLOGIE VAN DE BIOCHEMISCHE INDUSTRIE 222 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de chemie Toegepaste elektriciteit Carloline Verplaetse TOEGEPASTE ELEKTRICITEIT 184 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Aandrijftechnieken Hilde Willems AANDRIJFTECHNIEKEN 249 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Basiswetenschappen Hans Vanlanduyt BASISWETENSCHAPPEN 239 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica CAD Mechanica Michel Holemans CAD Mechanica 83 Ja FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Elektriciteit 1 Caroline Verplaetse Elektriciteit: Theorie 321 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Elektronica II Hilde Willems ELEKTRONICA II 204 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Industriële pneumatica en hydraulica Jan De Strooper Koen Pieters INDUSTRIELE HYDRAULICA 181 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Industriële procestechnieken Michel Holemans INDUSTRIELE PROCESTECHNIEKEN Lassen 226 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Materiaalkennis Caroline Van de Meerssche MATERIALENKENNIS LABO 38 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Materiaalkennis Michel Holemans MATERIALENKENNIS 236 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Mechanica toepassingen II Koen Pieters MECHANICA 188 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Mechanica toepassingen I Yvan Van Belle Mechanica toepassingen I Technologie semester Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Mechanica Michel Holemans, Philippe Beerlandt Isabelle Van Keymeulen MEETTECHNIEKEN MECHANICA 78 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Microcontrollers Patrick Steelandt Microcontrollers 137 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Onderzoeks- en communicatievaardigheden S. De Schepper, C. Dhondt, E. Janssens H. Peyskens, J. Van Assche ONDERZOEKS- EN COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 221 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Industriële pneumatica en hydraulica Jan De Strooper Koen Pieters PNEUMATICA 239 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Veilig en duurzaam handelen Luc Herregods VEILIG EN DUURZAAM HANDELEN 146 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de elektromechanica Verbrandingstechnieken en CV Patrick Depreter VERBRANDINGSTECHNIEKEN en CV 286 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Bedrijfsautomatisering Patrick Depreter AUTOMATISERING 265 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Financieel Beheer Crescentia Bonne BEDRIJFSBEHEER FINANCIEEL BEHEER 154 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Juridisch beheer Crescentia Bonne BEDRIJFSBEHEER JURIDISCH BEHEER 167 Ja Semester 1 Ondersteunend onderdeel 1: burotica, CAD, FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie communicatievaardigheden, toegepaste wiskunde S.De Schepper, C.Dhondt, E Janssens, H.Peyskens, J. Van Assche COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 215 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Communicatievaardigheden: Duits Johan Van Assche DUITS 144 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Houtleer Reinhilde Vanlishout Tuur Vander Linden Houtleer - Deel 1 PB in de Houttechnologie semester 2 48 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Houtleer Reinhilde Vanlishout Tuur Vander Linden Houtleer - Deel 2 PB in de Houttechnologie semester 2 54 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Meubeltechnologie Patrick De Vos MEUBELTECHNOLOGIE 104 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Ondersteunend onderdeel 1: burotica, CAD, communicatievaardigheden, toegepaste wiskunde Edith Vander Speeten TOEGEPASTE WISKUNDE 91 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Verspaningstechnologie Lieven Claeys Verspaningstechnologie Differentiatie 104 Nee 1ste semester FNT Cursus Bachelor in de houttechnologie Verspaningstechnologie Lieven Claeys Verspaningstechnologie basispakket deel Nee 1ste semester FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Bedrijfsmanagement Crescentia Bonne BEDRIJFSMANAGEMENT Marketing, Kostprijsberekening en Recht 269 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Communicatievaardigheden S. De Schepper, C. Dhondt, E. Janssens, H. Peyskens, J. Van Assche COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 215 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Communicatievaardigheden: Duits Johan Van Assche DUITS 148 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële confectietechnieken 1 Nadine Thys INDUSTRIELE AFWERKINGSTECHNIEKEN 1 Praktijk - Oefenboek 90 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële confectietechnieken 1 Nadine Thys INDUSTRIELE AFWERKINGSTECHNIEKEN 1 Praktijk - Technische fiches Rok 69 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële confectietechnieken 2 Nadine Thys INDUSTRIELE AFWERKINGSTECHNIEKEN 2 Praktijk - oefenboek 65 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële confectietechnieken 2 Nadine Thys INDUSTRIELE AFWERKINGSTECHNIEKEN 2 Praktijk - Technische fiches Bloes 52 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële Confectietechnieken 3 Linda Van Wesemael INDUSTRIELE AFWERKINGSTECHNIEKEN Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Machinebeheersing 1 Valérie Ver Eecke INDUSTRIELE CONFECTIETECHNIEKEN 1 MACHINEBEHEERSING 1 - OEFENINGEN 55 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële Confectietechnieken 3 Nadine Thys INDUSTRIELE CONFECTIETECHNIEKEN 3 Patroontekenen 3 Theorie 63 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële Confectietechnieken 3 Nadine Thys INDUSTRIELE CONFECTIETECHNIEKEN 3 CAD 2 Theorie 124 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële Confectietechnieken 4 Nadine Thys INDUSTRIELE CONFECTIETECHNIEKEN 4 CAD 3 Theorie 70 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële confectietechnieken 1 Nadine Thys INDUSTRIELE CONFECTIETECHNIEKEN I Afwerkingstechnieken I Theorie 88 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Industriële productie Linda Van Wesemael INDUSTRIELE PRODUCTIE AFWERKINGEN PRAKTIJK 118 Ja Semester 1 Pagina 13 van 16

48 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Inleiding tot de mode- en confectieindustrie Els Janssens INLEIDING TOT DE MODE EN CONFECTIE INDUSTRIE THEORIE 128 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Procesanalyse Filip Weyers PROCESANALYSE 148 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Seminaries en bedrijfsbezoeken 1 Edith Vander Speeten TOEGEPASTE WISKUNDE 39 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de modetechnologie Vezelkennis Els Janssens VEZELKENNIS 168 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Bedrijfsmanagement Crescentia Bonne BEDRIJFSMANAGEMENT THEORIE 264 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden S. De Schepper, C. Dhondt, E. Janssens, H. Peyskens, J. Van Assche COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 215 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden: Duits Johan Van Assche DUITS 148 Nee Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Communicatievaardigheden: Engels Erika Janssens ENGELS 141 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Garentechnologie 1: mechanisch spinnen Els Janssens GARENTECHNOLOGIE 1: MECHANISCH SPINNEN THEORIE 280 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Garentechnologie 1: mechanisch spinnen Kurt Gabriël GARENTECHNOLOGIE 1: MECHANISCH SPINNEN OEFENINGEN 175 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Non-woven Geert De Smedt NON-WOVEN 151 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Tapijttechnologie Kurt Gabriël TAPIJTTECHNOLOGIE OEFENINGEN 195 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Tapijttechnologie Geert De Smedt TAPIJTTECHNOLOGIE - THEORIE 188 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Technisch Textiel Geert De Smedt TECHNISCH TEXTIEL 192 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Textielchemie 1 F. Deruyck Textielchemie Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Textielonderzoek Greet Raes TEXTIELONDERZOEK 80 Ja Semester 2 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Veredelingstechnologie 1: voorbehandelen Greet Raes VEREDELINGSTECHNOLOGIE 1: VOORBEHANDELEN 118 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Veredelingstechnologie 3: finishing Greet Raes VEREDELINGSTECHNOLOGIE 3: FINISHEN 160 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Vezeltechnologie Greet Raes VEZELTECHNOLOGIE 355 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Weverijtechnologie 2: samengestelde weefsels Geert De Smedt WEVERIJTECHNOLOGIE 2: SAMENGESTELDE WEEFSELS Theorie 192 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in de textieltechnologie Weverijtechnologie 2: samengestelde weefsels Kurt Gabriël WEVERIJTECHNOLOGIE 2: SAMENGESTELDE WEEFSELS OEFENINGEN 127 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Algemeen recht Dagmare Lockefeer ALGEMEEN RECHT 185 Ja Semester 2, Se FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Architectuurtypologie Dirk Gijsemans ARCHITECTUURTYPOLOGIE 205 Ja Semester 1, Se FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Communicatie- en onderzoeksvaardigheden S. De Schepper, C. Dhondt, E. Janssens H. Peyskens, J. Van Assche COMMUNICATIE- EN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN 215 Nee Semester 1, Se FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Communicatie 2 (lam) Herbert Peyskens COMMUNICATIE FRANS 154 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Constructies 1 Dirk Gijsemans CONSTRUCTIES Deel 1: WONINGBOUW 238 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Constructies 1 (mak) Michaël Theyskens CONSTRUCTIES WONINGBOUW 215 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Constructie en materialenkennis Dirk Gijsemans CONSTRUCTIES Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Constructies 2 (mak) Arch. Dirk Gijsemans CONSTRUCTIES Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Vastgoedrecht Dirk Meulemans DE KOOPOVEREENKOMST EN DE VASTGOEDOPDRACHTEN 295 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Kantoormanagement en deontologie (mak) Philippe De Backer DEONTOLOGIE 118 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Digitale planontwikkeling (mak) Jeroen Saelens DIGITALE PLANONTWIKKELING 118 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Communicatie 2 (lam) Erika Janssens ENGELS - BZL 38 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Fiscaliteit (lam) Dagmare Lockefeer FISCALITEIT 158 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Kantoormanagement en deontologie (mak) Philippe De Backer KANTOORORGANISATIE EN OFFICE MANAGEMENT 233 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Kredieten Dirk Meulemans KREDIETEN DEEL I 232 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Kredieten Dirk Meulemans KREDIETEN DEEL II 130 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Patrimoniumdocumentatie Jeroen Saelens PATRIMONIUMDOCUMENTATIE 144 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Ruimtelijk beleid en woonbeleid Dieter Janssens RUIMTELIJK BELEID EN WOONBELEID 146 Ja Semester 1, Se FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Wiskunde en statistische verwerking Caroline Campens Edith Vander Speeten STATISTISCHE VERWERKING 207 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Wiskunde en statistische verwerking Edith Vander Speeten STATISTISCHE VERWERKING AANVULLING 41 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Stedelijke ontwikkeling en woonbeleid Dieters Janssens STEDELIJKE ONTWIKKELING EN WOONBELEID 99 Ja Semester 1, Se FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Syndicschap Dagmare Lockefeer SYNDICSCHAP 129 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Topografisch rekenen Reinout Janssens TOPOGRAFISCH REKENEN - DEEL 1 55 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Topografisch rekenen Reinout Janssens TOPOGRAFISCH REKENEN - DEEL 2 55 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Topografisch rekenen Reinout Janssens TOPOGRAFISCH REKENEN - DEEL 3 60 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Topometrie 2 Reinout Janssens TOPOMETRIE 2 MEETMETHODES EN GNSS VEREFFENINGSLEER THEORIE 169 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Vastgoedrecht Jan Kamoen VASTGOEDRECHT 144 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Vastgoedrecht (lam) Dirk Meulemans VASTGOEDRECHT 301 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Vastgoedrecht (lam) Jan Kamoen VASTGOEDRECHT 87 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Zakenrecht en handelsrecht Filip Weyers VERZEKERINGEN 57 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Wegenbouw en riolering Heidi Vandenhende WEGENBOUW EN RIOLERING 94 Ja Semester 1 FNT Cursus Bachelor in het vastgoed Zakenrecht en handelsrecht Dagmare Lockefeer ZAKENRECHT 155 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Documentaire strategieën An Van Dienderen Documentaire strategieën 61 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Audiovisuele compositie Martine Huvenne Filmmuziek / Geluid in film 67 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Kunstenaarsteksten 2 Peter De Smet Kunstenaarsteksten 2 Lectuur teksten 18de eeuw t.e.m. 20ste eeuw 75 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Kunstfilosofie 1 Helena De Preester Kunstfilosofie 1 Partim I 168 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Kunstfilosofie 2 Frank Vande Veire Kunstfilosofie 2 63 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Methodiek van onderzoek in de kunsten Peter De Smet Methodiek van onderzoek in de kunsten 46 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde Peter De Smet Overzicht van de kunsten: Renaissance tot avant-garde 55 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Scenario II Bavo Defurne Scenario II 76 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire teksten 2 Reader Deel I 198 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire teksten 2 60 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de audiovisuele kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire testen 2 Reader Deel II 119 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Minor analoge fotografie Daniël Libens Analoge fotografie 33 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Geschiedenis textiel & design Ingrid De Meûter Geschiedenis Textiel & Design 47 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Geschiedenis van de mode Patrick Viaene Geschiedenis van de mode 180 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Kunstenaarsteksten 2 Peter De Smet Kunstenaarsteksten 2 Lectuur teksten 18de eeuw t.e.m. 20ste eeuw 75 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Kunstfilosofie 1 Helena De Preester Kunstfilosofie 1 Partim I 168 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Kunstfilosofie 2 Frank Vande Veire Kunstfilosofie 2 62 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Methodiek van onderzoek in de kunsten Peter De Smet Methodiek van onderzoek in de kunsten 46 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Modetechnologie en materie 1 Filip Eyckmans Modetechnologie en materie 1 Modetechnologie 54 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Modetechnologie en materie 2 Annie Neve Lesgever: Filip Eyckmans Modetechnologie en materie 2 - Modetechnologie 59 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Modetechnologie en materie 3 Filip Eyckmans Modetechnologie en materie 3 Modetechnologie 29 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Modetechnologie en materie 2 Filip Eyckmans Modetechnologie en materie 3 31 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Multimediale technieken Daniël Libens Multimediale technieken Analoge Fotografie 35 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde Peter De Smet Overzicht van de kunsten: Renaissance tot avant-garde 55 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Studie van de fotografische beeldtaal II Daniel Libens Studie van de fotografische beeldtaal II 32 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire teksten 2 60 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire teksten 2 Reader Deel II 119 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Studie van literaire teksten 2 Paul Demets Studie van literaire teksten 2 Reader Deel I 198 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de beeldende kunsten Theorie en geschiedenis van de illustratie 2 Sébastien Conard Theorie en geschiedenis van de illustratie II 95 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Architectuurgeschiedenis en actualiteit Patrick Viaene Architectuurgeschiedenis en actualiteit 160 Ja SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Historisch-culturele context van het wonen Gillis Senepart Historisch-Culturele Context van het Wonen 424 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Materialen 1 Gustavo Mulhall Materialen Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Project technologie H. Langaskens - Y. Henskens Lesgever: Steven Neetens Project technologie 115 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Stedelijke en landschappelijke context Patrick Viaene Stedelijke en landschappelijke context 317 Ja SCH Cursus Bachelor in de interieurvormgeving Verlichting en elektriciteit Susanna Antico Verlichting en Electriciteit 68 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Beplantingsontwerp 1 Bart Depestel Luc Deschepper Beplantingsmethodiek 1 51 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Beplantingsontwerp 1 Dirk Baele Beplantingsontwerp 1 Aanleg- en beheertechnieken Inleiding voor gazons en sportvelden 53 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Beplantingsontwerp 3 Luc Deschepper Beplantingsontwerp Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Beplantingsontwerp 1 Dirk Baele Beplantingsontwerp I Aanleg en beheertechnieken I Deel: Bemestingsleer 61 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Digitale presentatietechnieken Johan Isselée Digitale presentatietechnieken 127 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Digitale visualisatietechnieken 1 Johan Isselée Digitale visualisatietechnieken Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Digitale visualisatietechnieken 2 Johan Isselée Digitale visualisatietechnieken Ja Semester 2 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Digitale visualisatietechnieken 3 en GIS Johan Isselée Digitale visualisatietechnieken Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Geschiedenis en actualiteit van de landschaps- en tuinkunst 1 Caroline Poullier Geschiedenis en actualiteit van de landschaps- en tuinkunst 1 Deel Esthetica 69 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Geschiedenis en actualiteit van de landschaps- en tuinkunst 1 Caroline Poullier Geschiedenis en actualiteit van de landschaps- en tuinkunst 1 Deel: Tuin- en bouwkunstgeschiedenis 129 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Landschapsplanning en stedenbouwkunde Sylvie Van Damme - Pieter Foré - Ruben Joye Landschapsplanning en Stedenbouwkunde 189 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Manuele visualisatietechnieken 1 Ivan Vanbroekhoven Caroline Poullier - Bart Depestel Manuele Visualisatietechnieken Ja Academiejaar Pagina 14 van 16

49 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Manuele visualisatietechnieken 1 Caroline Poullier Manuele visualisatietechnieken 1 Deel: Handtekenen 116 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Manuele visualisatietechnieken 2 Hendrik De Vis Manuele visualisatietechnieken 2 Schetsen 92 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Monumenten & landschapszorg Hendrik De Vis Monumenten en Landschapszorg 400 Ja Semester 2 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Projectgestuurd ontwerpen 1 Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwert Ontwerpen 1 Waanemen en ontwerpen in tuin en landschap 121 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Ontwerpen 1 Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwert Ontwerpen 1 Waarnemen en ontwerpen in tuin en landschap 121 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Toegepaste plantenkennis en plantkunde 1 Stefanie Delarue Plantenkennis Bijlage: onderdeel vaste planten 26 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Toegepaste plantenkennis en plantkunde 1 Stefanie Delarue Plantenkennis 486 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Plantenkennis en plantkunde Stefanie Delarue Plantenkennis 486 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Plantenkennis en plantkunde Stefanie Delarue Plantenkennis Bijlage: onderdeel vaste planten 26 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Toegepaste plantenkennis en plantkunde 1 Stefanie Delarue Plantkunde 199 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Plantenkennis en plantkunde Stefanie Delarue Plantkunde 199 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Ruimtelijk instrumentarium Sylvie Van Damme Ruimtelijk Instrumentarium 51 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Materialen en uitvoeringstechnieken 1 Ivan Vanbroekhoven Uitvoerings- en meettechnieken Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Materialen en uitvoeringstechnieken 1 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 1 Topografie Deel 1: vlaktemeting 67 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 1 Ivan Vanbroekhoven Uitvoerings- en meettechnieken Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 1 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 1 Topografie Deel 1: vlaktemeting 67 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoeringstechnieken 1 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Vijvertechnieken 152 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoeringstechnieken 1 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Grondverzet 22 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoeringstechnieken 1 Johan Carrijn Ivan Vanbroekhoven Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Riolering 33 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 3 Johan Isselée Uitvoerings- en meettechnieken 3 Het total station 67 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 3 Johan Carrijn Ivan Vanbroekhoven Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Riolering 33 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 3 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Grondverzet 22 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Uitvoerings- en meettechnieken 3 Johan Carrijn Uitvoerings- en Meettechnieken 3 Deel Vijvertechnieken 152 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Verkeerskunde Hendrik De Vis Verkeerskunde 181 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschapsontwikkeling GIS I Joris Verbeken GIS I 57 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschapsontwikkeling Landschap en beleid Sylvie Van Damme Landschap en Beleid 351 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschapsontwikkeling Planmethodiek Sylvie Van Damme Planmethodiek 36 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de landschapsontwikkeling Ruimtelijke planning Sylvie Van Damme Ruimtelijke Planning 47 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Arrangement 1 Maarten Weyler Arrangement Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Arrangement 1 Maarten Weyler Arrangement 1 Bijlage 91 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Auditieve analyse Cornelis Dirk Auditieve Analyse 37 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module renaissance barok Cornelis Dirk Barok 90 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Begeleidingspraktijk 1 (klavierinstrumenten en gitaar) Petra Vermote Begeleidingspraktijk gitaar Standards 126 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Begeleidingspraktijk 1 (klavierinstrumenten en gitaar) Petra Vermote Daeninck Scheerlinck Begeleidingspraktijk Gitaar 287 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Close harmony 1 Wilfried Van Beveren Close Harmony Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Contrapunt 3 Cornelis Dirk Contrapunt III 46 Ja Semester 2 SCH Cursus Bachelor in de muziek Harmonie 1 Daniël Gistelinck gedoceerd door Lucien Posman Harmonie Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Harmonie 3 Daniel Gistelinck Inleiding in de harmonieleer 149 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Jazz combo 1 Maarten Weyler Jazzcombo 1 Leesensemble 119 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Onderzoeksmethodiek Geert Dhondt Onderzoeksmethodiek 1 77 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Instrumentatie en orkestratie 1 Frank Nuyts ORKESTRATIE Ja SCH Cursus Bachelor in de muziek Instrumentatie en orkestratie 2 Frank Nuyts ORKESTRATIE Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Overzicht muziek - en cultuurgeschiedenis 1 Yves Senden Overzicht muziek- en cultuurgeschiedenis Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Partituuranalyse, module 1 helft XX eeuw Geert Dhondt PARTITUURANALYSE BIJLAGEN 221 Ja SCH Cursus Bachelor in de muziek Partituuranalyse, module 1 helft XX eeuw Geert Dhondt Partituuranalyse 1ste helft 20ste eeuw 34 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Partituuranalyse, module jazz Maarten Weyler Partituuranalyse, module Jazz 149 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Partituuranalyse, module jazz Maarten Weyler Partituuranalyse, module Jazz Bijlage 147 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Piano lab 1 Ivo Delaere Piano Lab 1 Deel II 20 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Piano lab 1 Ivo Delaere Piano Lab 1 30 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Piano lab 2 Ivo Delaere Piano Lab 2 51 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Pop combo 1 Maarten Weyler Pop combo 1 Leesensemble 119 Nee Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Muziekgeschiedenis & partituuranalyse, module renaissance barok Cornelis Dirk Renaissance 68 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Stemvorming 2 Hilde Verheyen Stemvorming 48 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in de muziek Stemvorming 1 Hilde Verheyen STEMVORMING 47 Ja SCH Cursus Bachelor in de muziek Theorie en geschiedenis van de instrumentenbouw 1 Wim Raymaekers Theorie en geschiedenis van de instrumentenbouw 1 40 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in de muziek Harmonie 3 Dirk Cornelis Werkboek Harmonie III 75 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in het drama Inleiding tekstanalyse drama Paul Demets Inleiding tekstanalyse drama Reader Deel I 293 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in het drama Inleiding tekstanalyse drama Paul Demets Inleiding tekstanalyse drama Reader Deel II 107 Ja Semester 1 SCH Cursus Bachelor in het drama Inleiding tekstanalyse drama Paul Demets Inleiding tekstanalyse drama 170 Nee Semester 1 SCH Cursus Bachelor in het drama Onderzoek en reflectie 1 Katrien Vuylsteke-Vanfleteren Onderzoek en reflectie 1 Onderzoek en theater 67 Ja Academiejaar SCH Cursus Bachelor in het drama Spreektraining 1 Frank Cools Mieke Dobbels Spreektraining 83 Nee SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Beeld woord verhaal: close readings Sébastien Conard Beeld, woord, verhaal: close readings 107 Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Beelden in scherven: aspecten van filmnarratologie Paul Demets Beelden in scherven, aspecten van filmnarratologie 45 Nee Semester 1 De wereld binnen de stad. Etnomusicologische studie van de SCH Cursus Master in de beeldende kunsten muziek van etnischculturele minderheden Liselotte Sels De wereld binnen de stad Etnomusicologische studie van de muziek van etnisch-culturele minderheden in Gent 193 Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Kunst en industrie Arbeid in beeld Patrick Viaene Kunst en Industrie Archief in beeld 46 Ja Semester 2 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Moderne teksten over kunst Frank Vande Veire Moderne teksten over kunst Deel Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Moderne teksten over kunst Frank Vande Veire Moderne teksten over kunst 415 Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Mooi is nuttig. De kunstpraktijk Kristof Van Gestel Mooi is nuttig. Deel II: Bijlage 53 Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de beeldende kunsten Mooi is nuttig. De kunstpraktijk Kristof Van Gestel Mooi is nuttig. Deel I: cursusboek 141 Ja Semester 1 Begeleidingspraktijk 4 (orgel, clavecimbel, gitaar, accordeon, SCH Cursus Master in de muziek harp, blokfluit) Petra Vermote Daeninck Scheerlinck Begeleidingspraktijk Gitaar 287 Ja Academiejaar SCH Cursus Master in de muziek Kunstagogiek Helena De Preester Kunstagogiek 270 Ja Semester 1 SCH Cursus Master in de muziek Organologisch onderzoek 1 Wim Raymaekers Organologisch onderzoek 1 11 Nee Academiejaar SCH Cursus Master in de muziek Piano lab 1 Ivo Delaere Piano Lab 1 30 Ja Academiejaar SCH Cursus Master in de muziek Piano lab 1 Ivo Delaere Piano Lab 1 Deel II 20 Ja Academiejaar SCH Cursus Master in de muziek Piano lab 2 Ivo Delaere Piano Lab 2 51 Ja Academiejaar SCH Cursus Master of Music Piano lab 1 Ivo Delaere Piano Lab 1 Deel II 20 Ja Academiejaar SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten Onderwijsstage Ines Beert Handleiding onderwijsstage 116 Ja Academiejaar SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten Kunstagogiek Helena De Preester Kunstagogiek 270 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten Onderwijsstage Ines Beert Handleiding onderwijsstage 116 Ja Academiejaar SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten Kunstagogiek Helena De Preester Kunstagogiek 270 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding drama Onderwijsstage Ines Beert Handleiding onderwijsstage 116 Ja Academiejaar SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding drama Kunstagogiek Helena De Preester Kunstagogiek 270 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Onderwijsstage Mirella Ruigrok Handleiding onderwijsstage 116 Ja Academiejaar SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Kunstagogiek Helena De Preester Kunstagogiek 270 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek accordeon Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek blaasinstrumenten Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek slagwerk Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek strijkinstrumenten Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek toetsinstrumenten Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek tokkelinstrumenten Mirella Ruigrok Samenspel en Instrumentaal Ensemble 72 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek zang Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek accordeon Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek blaasinstrumenten Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek slagwerk Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek strijkinstrumenten Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek toetsinstrumenten Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek tokkelinstrumenten Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: jazz/pop Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 Pagina 15 van 16

50 Bijlage 2: Indicatieve lijst van leermaterialen in het academiejaar (http://cursusdienst.hogent.be) Faculteit Medium Opleiding Opleidingsonderdeel Auteur Titel Aantal Pagina's Recto/Verso Semester SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: muziekproductie Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: muziektheorie Lucien Posman Vakdidactiek Algemene muzikale vorming Muziektheorie 177 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek blaasinstrumenten Karin de Fleyt Vakdidactiek blazers 50 Ja Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: jazz/pop Marc Godfroid Vakdidactiek Jazz 104 Nee Semester 1 SCH Cursus Specifieke lerarenopleiding muziek Vakdidactiek theorie: klassiek tokkelinstrumenten Petra Vermote Vakdidactiek tokkelinstrumenten 168 Ja Semester 1 Pagina 16 van 16

51 III.3 Bijlage 3 = Lijst Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en HoGent PR-producten (parafernalia) in het academiejaar (diensten DPMW en Communicatie)

52 Bijlage 3: Lijst Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) en HoGent PR-producten (parafernalia) in het academiejaar Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) - Dienst DPMW Foto artikel Naam artikel Maten Richtprijs (incl. BTW) Specificatie webapplicatie Veiligheidsschoen HOGE SCHOEN BULL LIGHT CONSTRUCT S3 passen mogelijk bij de inschrijving Veiligheidsschoen HOGE SCHOEN HISHOE BASIC-2 S3 passen mogelijk bij de inschrijving ,00 Maat kunnen opgeven ,00 Maat kunnen opgeven voor mechanische risico's BRIL SKYPER PC BLANK OPTI NC (ZW) - 7,00 voor chemische risico's BRIL EAGLE CR39 BLANK (BL) - 9,00 enkel voor brildragers OVERZETBRIL NAGARA PC BLANK AK - 5,00 OORDOP CORDED ULTRAFIT 32/50 PR - 2,00 Helm 1100 FP-SLIP-30MM ( DARK BLUE ) - 5,00 SIGNA GILET ALDAN GSA XL 4,00 kortstondig gebruik (wegwerp) OVERALL TYVEK CLASSIC XL - XXL 6,00 Maat kunnen opgeven langdurig gebruik (wasbaar) OVERALL A passen mogelijk bij de inschrijving SX - S - M - L - XL - XXL 31,00 Maat kunnen opgeven VOUWMASKER P1V ,00 mogelijk maken om een aantal in te vullen (meer dan 1 kunnen bestellen) LABOJAS (100% katoen) passen mogelijk bij de inschrijving ,00 Maat kunnen opgeven PIPETTEERBALLON 10,00 SPATEL 4,00

53 HoGent PR-producten (parafernalia) - Dienst Communicatie Foto artikel Naam artikel Kleur Richtprijs (incl. BTW) Specificatie webapplicatie Balpen Opschrift Groen-Rood-Blauw-Zwart 0,50 Kleur kunnen opgeven Potlood 0,30 Blocnote A4 1,00 Blocnote A5 1,75 Etui balpen en vulpotlood 6,50 USB-stick 7,00 Kopjesset 8 cl 11,00 Kopjesset 18 cl 13,00 Paraplu 7,00 Slabbetje Rood-Donkerblauw-Roze- Lichtblauw 6,00 Kleur kunnen opgeven Sweater met kap Blauw-Groen-Rood-Zwart 17,00 Kleur kunnen opgeven Fleece 20,00

54 III.4 Bijlage 4 = Procedure cursusverkoop in het academiejaar

55 Bijlage 4: Procedure cursusverkoop in het academiejaar Directie Gebouwen en Facilitair Beheer Procedure cursusverkoop Inleiding Binnen de Hogeschool Gent gelden een aantal algemene afspraken voor de aanmaak en verdeling (verkoop) van cursussen en andere leermaterialen. De reproductie gebeurt in principe in het kader van de overeenkomst met Océ Belgium NV (sinds 1 april 2013 Canon Belgium NV/SA) over reprodiensten 1. Gedurende een door de hogeschool bepaalde periode, d.w.z. rond de start van het betreffende opleidingsonderdeel, worden de cursussen tegen kostprijs 2 aangeboden aan de studenten. De praktische schikkingen worden in overleg met de faculteiten vastgelegd en medegedeeld aan de studenten. Buiten deze periode van georganiseerde verkoop kunnen cursusteksten tegen de gangbare kopieprijs bekomen worden. 2. Verkoopprijs Basisprijs per pagina/zijde, enkelzijdig of dubbelzijdig geprint, geperforeerd 4 gaatjes. Tijdens georganiseerde verkoop : (enkelzijdig) (dubbelzijdig) Buiten georganiseerde verkoop: Deze prijs wordt verhoogd met de kostprijs van voor- en achterblad en de verpakking, afgerond naar een veelvoud van 0,20. Prijs voor een A4 in kleur : 0, Overzicht aanbod leermateriaal/cursussen per studiejaar De directie Financiën en ICT stelt programmatuur ter beschikking om overzichtslijsten op te stellen met de leermaterialen die ter beschikking staan van de studenten: cursussen, boeken, nota s docenten, los materiaal, syllabus, software, CD-ROM s... De lijst vermeldt de relevante informatie hieromtrent: opleidingsonderdeel, titel, auteur(s), ISBN nummer, aantal pagina s, distributiekanaal, (vermoede) prijs,. Per faculteit wordt een verantwoordelijke contactpersoon aangeduid, verder cursusverantwoordelijke genoemd. Deze staat in voor de coördinatie van de cursusdienst binnen de faculteit. Hij verzamelt o.a. 1 De overeenkomst met Océ Belgium NV over reprodiensten verloopt op 1 juli Vanaf academiejaar zal in een campusshop zowel de cursusverkoop als de boekenverkoop georganiseerd worden. Naar studenten toe heeft dit een meerwaarde: één platform om zowel boeken als cursussen te bestellen en meer openingsmomenten. De campusshop wordt in concessie uitgebaat door een derde partij die ook voor de reproductie van de bestelde cursussen zal zorgen. 2 Het nieuwe concept impliceert wel een verhoging van de kostprijs omdat nu ook de kostprijs voor distributie door derden in rekening moet worden gebracht, evenals de kostprijs voor het beheren van de applicatie waar naast boeken nu ook cursussen kunnen worden besteld. Academiejaar mei /7

56 de volgende informatie: gebruikte materiaal, relatie tussen gebruikte materiaal en de opleidingsonderdelen, beschikbaarheid, Hij brengt deze informatie in een centrale databank in (http://cursusdienst.hogent.be). Aldus ontstaat een overzichtslijst van leermaterialen per modeltraject dat opgevat is als een uitbreiding van het programmaboek, d.w.z. gestructureerd volgens de opleidingsonderdelen. Deze lijst wordt gepubliceerd op Daarnaast kan het onderwijzend personeel de status van hun teksten opvragen via De faculteiten herinneren hun docenten aan hun plichten in verband met auteursrechten, plagiaat en bronvermelding. 4. Centraal elektronisch archief en reproductie van cursussen De activiteiten rond de reproductie van cursussen worden opgesplitst in twee deelactiviteiten, namelijk enerzijds de aanmaak van een centraal elektronisch archief met cursusmateriaal dat gestockeerd is in PDF formaat en anderzijds de reproductie voor verkoop. Hierbij worden enkel de gearchiveerde teksten als bronmateriaal gebruikt. Het geheel wordt beheerd via de eerder vermelde applicatie (zie afzonderlijke handleiding). Alle teksten krijgen binnen dit systeem een unieke code. De tekst kan zich in volgende statussen bevinden: Korte omschrijving Gegevens beschikbaar In archief Gevalideerd In productie Omschrijving Beschrijvende gegevens van de cursus beschikbaar; geen afgewerkte versie (cursustekst met titelblad en schutbladen) van de cursus in het centraal elektronisch archief Afgewerkte versie van de cursus aanwezig in het centraal elektronisch archief; deze versie werd reeds in het vorige academiejaar gevalideerd. Afgewerkte versie van de cursus is voor het nieuwe academiejaar gevalideerd door de auteur, cursusverantwoordelijke of een andere verantwoordelijke (vb. titularis). Afgewerkte versie van de cursus is na een technische kwaliteitscontrole aanvaard voor reproductie door het CBS (Canon Business Services) Front Office. Indien een cursus ten opzichte van vorig jaar onveranderd blijft, dient deze enkel nog gevalideerd te worden voor gebruik in het volgend academiejaar. Indien een tekst aangepast wordt, wordt een nieuwe code toegekend en wordt deze als een nieuwe tekst behandeld, onafhankelijk van de omvang van de wijziging. Volgende stappen worden onderscheiden, met opgave van de verantwoordelijke. i) inbrengen administratieve gegevens (door cursusverantwoordelijke). Deze stap gebeurt voor alle leermateriaal dat niet eerder werd ingevoerd. Academiejaar mei /7

57 De administratieve gegevens van nieuw of vernieuwd materiaal worden als (verplichte) eerste stap ingebracht, zoals titel, auteur, aantal pagina's, specifieke desiderata i.v.m. reproductie met opgave van het opleidingsonderdeel waarvoor deze tekst bestemd is. Hierbij wordt de unieke interne code aan het materiaal toegekend. Voor cursussen wordt deze als barcode op de kaft van de cursus hernomen. Tijdens deze stap (en ook later) kan een gedefinieerd item gekoppeld worden aan één of meerdere opleidingsonderdelen. Van zodra deze informatie ingebracht is, verschijnt het materiaal in de overzichtslijst van de leermaterialen. ii) aanmaak van een "drukproef" in PDF formaat door de faculteit De faculteit is zelf verantwoordelijk voor de aanmaak van het corpus van de cursus (inhoud zonder titelblad en schutbladen). Voor elektronisch bronmateriaal (WORD-formaat) staat Adobe Acrobat Professional X ter beschikking via het applicatieportaal Het titelblad wordt niet opgenomen in het bestand. Dit titelblad en de schutbladen worden later automatisch door de applicatie toegevoegd. De faculteiten wijzen er het onderwijzend personeel op dat deze werkwijze (rechtstreekse conversie ipv scanning van uitprint) technisch de beste oplossing is. De drukproef in PDF formaat is opgemaakt in het A4-formaat (geen Amerikaans formaat of andere formaten). De PDF wordt voor het valideren (de volgende stap) geconverteerd naar het PDF/X-3 bestandsformaat zodat fouten zoals het ontbreken van een lettertype en dergelijke worden vermeden. Indien enkel een papieren origineel beschikbaar is, zorgt de faculteit voor de scanning naar PDF formaat, bijvoorbeeld via de beschikbare kopieer/printer/scannerapparatuur. Na conversie wordt het bestand door de faculteit in het archief geplaatst. Het feit dat teksten elektronisch gestockeerd worden, is enkel ingegeven door overwegingen van efficiëntie. Het wijzigt op geen enkele wijze de intellectuele eigendomsrechten van het OP-lid en/of de hogeschool. Enkel de personen belast met de cursusdienst hebben toegang tot deze bestanden. Zij worden noch door de hogeschool/faculteit, noch door het onderwijzend personeel rechtstreeks aangeboden aan studenten via de elektronische leeromgeving. iii) validering PDF formaat (door de faculteit): Na controle en goedkeuring van de "drukproef" in PDF formaat wordt deze gevalideerd door de faculteit. Eventuele bijsturingen kunnen uitgevoerd worden in overleg met de centrale cursusdienst. Deze validatie kan ook door de docenten (titularis opleidingsonderdeel of auteur) zelf uitgevoerd worden. Hierdoor wordt deze versie vrijgegeven voor reproductie. Deze informatie wordt op de overzichtslijst van de leermaterialen weergegeven. Het tijdstip van validatie en van bestelling worden als enige referentie gebruikt bij het vaststellen van prioriteiten bij het reproduceren. Academiejaar mei /7

58 iiii) reproductie 3 De reproductie valt onder de verantwoordelijkheid van CBS (Canon Business Services). Het CBS Front Office 4 bepaalt de planning en volgt de interne (Front Office) en externe reproductie (Back Office > grote volumes) op. Volgende basisleveringstermijnen 5 gelden: - < kopieën per dag (voor de hogeschool): 2 werkdagen (levering 3 de werkdag) - >= kopieën per dag: in overleg met de opdrachtgever (interne klant), het CBS Front Office neemt hierover contact op. De reproductie van de voorbladen gebeurt conform de huisstijl (ontwerp door de dienst Communicatie van de Hogeschool Gent). Op het intranet van de Hogeschool Gent (http://hnet.hogent.be) staat het overzicht van welk kleur voor welke faculteit gebruikt wordt. Cursussen worden als volgt gereproduceerd 6 : - Duurzaam papier (Océ Black Label) geperforeerd 4 gaten 80 gram; - Niet geperforeerd voorblad (160 gram) in kleur faculteit met logo Hogeschool Gent, logo duurzaam papier, naam en (officieel) logo faculteit, titel, auteur, opleiding en opleidingsonderdeel, jaar uitgave en barcode; - Eerste cursusvoorblad afgedrukt als voorblad. Cursussen worden gedistribueerd in de vorm van pakketten (niet op naam, vooraf samengesteld door de faculteit) of in de vorm van een individuele bestelling (wel op naam, samengesteld door de student). Het CBS Front Office verwerkt dagelijks de bestellingen van pakketten en individuele bestellingen van de vorige dag. Reproductie gebeurt volgens het first in first out principe. 1. Het CBS Front Office zorgt voor de reproductie van de pakketten 7 in bulk. De pakketten worden in krimpfolie verpakt waardoor er een beperking is in grootte van het pakket. 2. Het CBS Front Office zorgt voor de reproductie van de individuele bestellingen. De cursussen worden in krimpfolie verpakt per bestelbon. Er is geen financieel risico op niet betaalde, overblijvende stock. Zowel pakketten als individuele bestellingen worden gereproduceerd na betaling. Studenten van faculteiten waar de kostprijs van de cursussen opgenomen is in het ateliergeld vormen daarop een uitzondering. 3 In het nieuwe concept (vanaf academiejaar ) valt de reproductie van cursussen onder de verantwoordelijkheid van de uitbater van de campusshop: ongeveer pakketten (iets meer dan pagina s) en om en bij individuele bestellingen (afgerond pagina s). Dit zijn de statistieken van het huidige academiejaar voor de faculteiten van de hogeschool (dus zonder de geassocieerde faculteiten). Kort samengevat wordt op basis van deze cijfers verondersteld dat HoGent studenten de volgende academiejaren elk jaar opdrachten genereren, goed voor zo n clicks. 4 Er wordt in de campusshop geen ruimte meer voorzien voor reproductie van cursussen door een front office, m.a.w. reproductie van cursussen gebeurt in back offices extra muros. 5 Als basisleveringstermijn voor de toekomst wordt levering binnen de 48 uur vooropgesteld. 6 De wijze van reproductie verandert in het nieuwe concept niet: 4-gaats papier, niet geperforeerd voorblad (160 gram), krimpfolie. 7 De mogelijkheid om in het nieuwe concept verder te werken met vooraf samengestelde pakketten wordt nog afgetoetst met potentiële kandidaten. Academiejaar mei /7

59 5. Pakketten of individuele bestellingen Pakketten Een pakket bevat cursussen die behoren tot een opleidingsonderdeel van een modeltraject. Waar tot nog toe pakketten werden gemaakt voor studenten die een opleidingsonderdeel in het eerste modeltraject volgen, kunnen in het nieuwe academiejaar ook pakketten worden gemaakt voor de studenten die andere opleidingsonderdelen volgen. De inhoud van de pakketten wordt door de faculteit, in overleg met de centrale cursusdienst, bepaald op basis van het officiële programmaboek en de informatie uit de applicatie van de cursusdienst. Het eerste en tweede semester worden afzonderlijk verwerkt, dit betekent dat een student zijn cursussen voor het tweede semester pas ontvangt bij de start van dit semester. De cursusverantwoordelijke van de faculteit maakt pakketten in de applicatie van de cursusdienst (http://cursusdienst.hogent.be). Pakketten kunnen enkel gevalideerde cursussen bevatten. Een cursusverantwoordelijke houdt rekening met de beperking in grootte van een pakket. Een pakket bevat maximaal pagina s. Indien nodig worden er meerdere pakketten gemaakt voor een opleidingsonderdeel. De prijs van een pakket is de som van de individuele prijs van elke cursus waaruit het pakket is samengesteld. De prijs zal geafficheerd worden op het voorblad van een pakket. Pakketten bestemd voor distributie tijdens de onthaalweek worden ten laatste op maandag 26 augustus 2013 samengesteld in de applicatie van de cursusdienst. Studenten bestellen pakketten via de cursusshop (http://cursusshop.hogent.be) 8. Studenten kunnen pakketten enkel online in de cursusshop betalen (dus geen mogelijkheid tot betalen op het cursusverkooppunt). Na betaling ontvangt de student via zijn HoGent mail een bewijs van betaling. Het bewijs van betaling bevat ook een richtdatum voor de levering van het pakket. Met dit bewijs van betaling en de studentenkaart bekomt de student vanaf de onthaaldagen een pakket op een cursusverkooppunt. Na het afgeven van het bewijs van betaling en het voorleggen van de studentenkaart bekomen de studenten op het cursusverkooppunt het betaalde pakket. De afhaling van een pakket door een student wordt geregistreerd. Als studenten pakketten bestellen voor maandag 9 september 2013 dan zullen deze pakketten beschikbaar zijn tijdens de onthaaldagen. Pakketten worden in tegenstelling tot individuele bestellingen niet geïndividualiseerd (op naam afgedrukt). Pakketten blijven dus anoniem wat de mogelijkheid biedt om te blijven reproduceren in bulk. De motivatie om in bulk te reproduceren wordt vooral ingegeven door de kostprijs voor bulkreproductie. Ten opzichte van de kostprijs voor reproductie van individuele bestellingen is de kostprijs voor bulkreproductie zo n 13 % lager. Een cursusverantwoordelijke van een faculteit kan zelf via de applicatie van de cursusdienst een aantal pakketten bestellen. De kostprijs van deze pakketten zal aan de faculteit verrekend worden. De faculteit staat dan zelf in voor de distributie en draagt in dat geval ook het financieel risico. Individuele bestellingen 8 De cursusshop wordt in het nieuwe concept geïntegreerd in de web applicatie waar ook de boeken kunnen worden besteld. Voordeel voor de studenten: één web applicatie waar studenten zowel boeken als cursussen kunnen bestellen en betalen. Deze web applicatie wordt niet langer ontwikkeld en beheerd door de directie Financiën en ICT maar door de externe partij die de campusshop uitbaat. Academiejaar mei /7

60 Studenten kunnen via een cursusshop op het web (http://cursusshop.hogent.be) alle cursussen individueel bestellen. Deze online cursusshop is vanaf 26 augustus 2013 via het internet terug toegankelijk met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de HoGent account van een student van de Hogeschool Gent 9. De student kan zich bij zijn bestelling laten leiden door zijn curriculum 10. De status van de bestellingen kan elektronisch worden opgevolgd door alle betrokken partijen. Cursussen kunnen pas individueel besteld worden na validatie van de tekst in PDF formaat door de cursusverantwoordelijke van de faculteit. Cursussen van een opleiding moeten tijdig gevalideerd worden (voor bestaande cursussen onmiddellijk) zodat een student zijn cursussen tijdig en zoveel mogelijk gegroepeerd kan bestellen. De reproductie van een individuele bestelling gebeurt pas na betaling van de bestelling. Studenten van faculteiten waar de kostprijs van de cursussen opgenomen is in het ateliergeld vormen daarop een uitzondering. 11 Het betalen gebeurt bij voorkeur online via de cursusshop, maar kan ook nog in de lokale cursusshop gebeuren weliswaar enkel nog elektronisch. Studenten worden per mail verwittigd over de plaats en het tijdstip van het beschikbaar zijn van hun bestelling. 6. Helpdesk Alle verstoringen van de normale werking of problemen worden gemeld via het mailadres Organisatie en timing Faculteiten organiseren de distributie van de betaalde pakketten en individuele bestellingen ofwel zelf. De faculteit zorgt daartoe voor de nodige opslagruimte en gebruikt de centraal aangeboden software als verantwoording; 13 ofwel via het centrale cursusverkooppunt. De distributie gebeurt op de campus Schoonmeersen. 14 Distributie pakketten en individuele bestellingen door de faculteit zelf De betaalde pakketten en individuele bestellingen worden per opleiding geleverd aan de faculteit. De faculteit zorgt voor een passende opslagplaats, bijvoorbeeld één leslokaal per opleiding gedurende de onthaalweek. Voor het tweede semester wordt een gelijkaardige oplossing uitgewerkt. Aan de faculteit wordt gevraagd om voor de tijdens de onthaalweek niet afgehaalde exemplaren een passende oplossing te zoeken. De centrale cursusdienst bezorgt de nodige software om de distributie vlot te laten verlopen. Faculteiten informeren de centrale cursusdienst door middel van deze software welke studenten hun studiemateriaal hebben ontvangen. 9 Ook in het nieuwe concept (vanaf academiejaar ) moeten studenten zich met hun account kunnen aanmelden in de web applicatie ontwikkeld en beheerd door de externe partij die de campusshop uitbaat. 10 Er wordt afgetoetst of dit in het nieuwe concept mogelijk is om dat dit een vergaande integratie vraagt met het pakket van de studentenadministratie (BAMAFLEX) wat dan ook weer zijn impact op de kostprijs zal hebben. 11 Aandachtspunt bij de integratie van de cursusshop in de web applicatie ontwikkeld en beheerd door de externe partij die de campusshop uitbaat. School of Arts studenten moeten hun cursussen gratis kunnen bestellen. De kostprijs voor de bestelling en de reproductie van deze cursussen moet wel kunnen betaald worden met het ateliergeld. 12 De externe partij die de campusshop uitbaat wordt het nieuwe aanspreekpunt. 13 Er wordt onderzocht of dit nog wenselijk/haalbaar is in het nieuwe concept en wat de invloed is op de kostprijs. Momenteel organiseert de School of Arts de distributie nog zelf. De faculteit Bedrijf en Organisatie organiseert dit ook nog zelf op de campus Aalst. 14 In het nieuwe concept wordt het centrale cursusverkooppunt de campusshop. De campusshop wordt vanaf academiejaar in afwachting van een nieuwbouw georganiseerd in de containerruimte (paviljoen) naast het gebouw B op de campus Schoonmeersen. Academiejaar mei /7

61 Distributie pakketten en individuele bestellingen via het centrale verkooppunt op de campus Schoonmeersen Op de campus Schoonmeersen wordt de cursusverkoop centraal georganiseerd, met de hulp van de faculteiten. Deze dienstverlening is beschikbaar gedurende het volledige academiejaar en is beschikbaar voor alle faculteiten. Bij de start van het academiejaar wordt een grootschalige distributie georganiseerd. Pakketten en individuele bestellingen worden aan toonder overhandigd. De distributie/verkoop wordt doorlopend georganiseerd van 16 tot en met 27 september 2013 (containerruimte naast gebouw B campus Schoonmeersen). Tijdens het academiejaar wordt in diezelfde ruimte een lokale cursusshop uitgebaat met beperkte openingstijden 15. Deze worden ad valvas aan de studenten medegedeeld (http://cursusshop.hogent.be en Voor de organisatie hiervan kan beroep gedaan worden op ondersteuning van de faculteiten. In de lokale cursusshop wordt enkel elektronisch betalen (betalen met bankkaart) voorzien. Er kan niet contant (cash) betaald worden in de lokale cursusshop. Dat geldt ook voor de grootschalige distributie die eind september doorlopend wordt georganiseerd. De faculteiten informeren de studenten tijdig (eerste inschrijving bij de inschrijving, herinschrijvingen tijdens proclamatie/feedback) over deze regeling, zorgen voor tijdig gevalideerde cursusteksten en sporen hun studenten aan om hun cursusmateriaal tijdig te bestellen en af te halen vóór de start van het academiejaar. 15 In de voorbereiding van het nieuwe concept van de campusshop moeten deze beperkte openingstijden herbekeken worden. Academiejaar mei /7

62 III.5 Bijlage 5 = Handleiding online cursusshop (HoGent web applicatie)

63 Bijlage 5: Handleiding online cursusshop (HoGent web applicatie) Inleiding Studenten kunnen hun cursussen bestellen via de web applicatie https://cursusshop.hogent.be. Een student krijgt toegang tot deze web applicatie door in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord van zijn -account. Na het inloggen beschikt de student over een aantal tabbladen, met name: het tabblad Uitloggen het tabblad Overzicht het tabblad Manueel cursussen bestellen het tabblad Bestellen volgens curriculum het tabblad Historiek 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 1 van 19

64 Default start de student in het tabblad Overzicht. In dat tabblad krijgt de student informatie over het mailverkeer en de pakketten die hij kan bestellen. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 2 van 19

65 Cursussen bestellen in pakketvorm Pakketten worden vooraf samengesteld door de faculteit. Pakketten worden vooral gemaakt voor de nieuwe studenten (eerstejaars) die hun weg binnen de hogeschool nog zoeken. Een pakket bevat een aantal algemene cursussen gerelateerd aan het deeltraject dat de student volgt. Een student kan ook elke cursus van het pakket individueel bestellen (zie verder Bestellen volgens curriculum en Manueel cursussen bestellen ) maar een pakket vereenvoudigt deze acties. In het tabblad Overzicht krijgt een student een overzicht van de beschikbare pakketten gebaseerd op curriculum informatie. De student bestelt een exemplaar van het pakket met de Online betalen afhandeling wordt besproken in het hoofdstuk Online betalen (zie verder). knop. De verdere Pakketten kunnen enkel via de web applicatie worden betaald. De student ontvangt na betaling een bevestigingsmail. Deze mail geldt als betalingsbewijs op het afhaalpunt. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 3 van 19

66 Bestellen volgens curriculum Als het curriculum van een student definitief is, wordt er bij voorkeur en in afwezigheid van een bruikbaar pakket - besteld in het tabblad Bestellen volgens curriculum. De student krijgt er een overzicht van de cursussen die hij nodig heeft volgens zijn curriculum. Verder op krijgt de student ook een overzicht van de boeken die nodig zijn in het kader van zijn opleiding. Boeken kan een student evenwel NIET bestellen via de cursusshop. Om cursussen te bestellen, moet de student het volgende doen. 1. Klikken op Bestel voor elk cursus die de student nodig heeft. De bestelde cursussen verschijnen in het overzicht aan de rechterzijde. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 4 van 19

67 2. Als de bestelling niet voldoet, wissen met de Bestelling wissen knop. 3. Als de bestelling van de student volledig is, klikken op de knop. Bestelling plaatsen Als een student zijn bestelling definitief plaatst, krijgt hij nogmaals een overzicht van zijn bestelling. De student heeft de keuze om zijn bestelling onmiddellijk online te betalen of te betalen aan de kassa. Online betalen impliceert dat de bestelling van de student doorgegeven wordt aan reproductie. Met andere woorden, zijn bestelling gaat onmiddellijk door. Betalen aan de kassa impliceert dat de bestelling van de student on hold wordt gezet. De bestelling wordt NIET doorgegeven aan reproductie. De bestelling zal niet worden klaargemaakt. Het doorgeven aan reproductie gebeurt pas op het moment dat de student effectief aan de kassa betaalt. Aan de kassa kan alleen maar elektronisch worden betaald. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 5 van 19

68 Met de Online betalen knop, betaalt de student zijn bestelling via de web applicatie. DE BESTELLING VAN DE STUDENT WORDT DEZELFDE NACHT DOORGESTUURD VOOR REPRODUCTIE. 4. Voor de verdere handelingen: zie hoofdstuk Online betalen. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 6 van 19

69 Studenten van de faculteit School of Arts bevestigen hun bestelling met de Bestelling aanvragen bestelling knop. Hun cursussen worden betaald met het ateliergeld. 5. (Optioneel) Als de student zijn betaling uitstelt en met de Betalen aan kassa knop kiest om aan de kassa te betalen, wordt zijn bestelling NIET doorgestuurd naar reproductie. De student ontvangt een mail met de details van zijn bestelling. Deze mail legt de student voor aan de kassa van het centrale cursusverkooppunt (surf via de link op het inlogscherm naar de webpagina met de openingsuren). Aan de kassa betaalt de student dan het bedrag van de bestelling. Betalen aan de kassa kan enkel nog elektronisch, cash betalen kan dus niet. AAN DE KASSA WORDT DE BETALING GEREGISTREERD EN PAS DAARNA WORDT DE BESTELLING DOORGESTUURD NAAR REPRODUCTIE. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 7 van 19

70 Manueel cursussen bestellen In het tabblad Manueel cursussen bestellen kan een student elke cursus bestellen. De student selecteert achtereenvolgens de faculteit, de opleiding en het deeltraject waarvoor hij cursussen wil bestellen. Hij of zij kan van elke cursus 1 exemplaar bestellen. Om cursussen te bestellen, moet de student het volgende doen. 1. Een faculteit selecteren en klikken op Ga verder. De student krijgt een overzicht van alle opleidingen binnen de faculteit. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 8 van 19

71 2. Klikken op de naam van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven (vb. Bachelor in het sociaal werk). De student krijgt een overzicht van de deeltrajecten binnen de gekozen opleiding. 3. Klikken op de naam van het deeltraject waarvoor de student opleidingsonderdelen volgt (vb. PBA-SW: modeltraject 1). De student krijgt een overzicht van alle cursussen die op dat moment kunnen besteld worden voor dat deeltraject. 4. Klikken op Bestel voor elk cursus die de student nodig heeft. Studenten bestellen cursussen voor de opleidingsonderdelen waarvoor ze zijn ingeschreven (zie curriculum). De bestelde cursussen verschijnen in het overzicht aan de rechterzijde. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 9 van 19

72 5. Als de bestelling niet voldoet, wissen met de Bestelling wissen knop. 6. Als de bestelling van de student volledig is, klikken op de knop. Je krijgt een overzicht van de betalingsmogelijkheden. Bestelling plaatsen 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 10 van 19

73 7. Als een student zijn bestelling definitief plaatst, krijgt hij nogmaals een overzicht van zijn bestelling. De student heeft de keuze om zijn bestelling onmiddellijk online te betalen of te betalen aan de kassa. Online betalen impliceert dat de bestelling van de student doorgegeven wordt aan reproductie. Met andere woorden, zijn bestelling gaat onmiddellijk door. Betalen aan de kassa impliceert dat de bestelling van de student on hold wordt gezet. De bestelling wordt NIET doorgegeven aan reproductie. De bestelling zal niet worden klaargemaakt. Het doorgeven aan reproductie gebeurt pas op het moment dat de student effectief aan de kassa betaalt. Aan de kassa kan alleen maar elektronisch worden betaald. Met de Online betalen knop, betaalt de student zijn bestelling via de web applicatie. DE BESTELLING VAN DE STUDENT WORDT DEZELFDE NACHT DOORGESTUURD VOOR REPRODUCTIE. 8. Voor de verdere handelingen: zie hoofdstuk Online betalen. 9. (Optioneel) Als de student zijn betaling uitstelt en met de Betalen aan kassa knop kiest om aan de kassa te betalen, wordt zijn bestelling NIET doorgestuurd naar reproductie. De student ontvangt een mail met de details van zijn bestelling. Deze mail legt de student voor aan de kassa van het centrale cursusverkooppunt (surf via de link op het inlogscherm naar de webpagina met de openingsuren). Aan de kassa betaalt de student dan het bedrag van de bestelling. Betalen aan de kassa kan enkel nog elektronisch, cash betalen kan dus niet. AAN DE KASSA WORDT DE BETALING GEREGISTREERD EN PAS DAARNA WORDT DE BESTELLING DOORGESTUURD NAAR REPRODUCTIE. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 11 van 19

74 Online betalen Het online betalen gebeurt via Ogone, een Payment Services Provider. Om online te betalen moet een student over een bankkaart / kredietkaart en een kaartlezer beschikken. Om te betalen, voeren studenten volgende stappen uit: 1. De informatie over betaalmethodes ten gronde nalezen. 2. In het bijzonder de informatie in de rood gemarkeerde rechthoek met titel OPGELET! lezen. 3. De check box onderaan deze rechthoek Ik heb deze aandachtspunten gelezen aanvinken. 4. Klikken op de Online betalen knop. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 12 van 19

75 5. De student wordt doorgestuurd naar het online betaalplatform van Ogone, de Payment Services Provider waarmee de hogeschool samenwerkt. Volgende betaalmethodes staan ter beschikking van de student: a. Maestro (klik op het logo) De student vult zijn kaartnummer met controlegetal ( ) en de vervaldatum van zijn kaart (01/34) in en bevestigt zijn betaling. Het invullen van de Card verification code is voor de meeste banken niet nodig. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 13 van 19

76 b. Bancontact/Mister Cash (klik op het logo) De student vult zijn kaartnummer met controlegetal ( ) en de vervaldatum van zijn kaart (01/34) in en bevestigt zijn betaling. c. Visa (klik op het logo) De student vult zijn kaartnummer ( ), de vervaldatum van zijn kaart (01/34) en de Card verification code (588) in en bevestigt zijn betaling. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 14 van 19

77 d. Mastercard (klik op het logo) De student vult zijn kaartnummer ( ), de vervaldatum van zijn kaart (01/34) en de Card verification code (666) in en bevestigt zijn betaling. 6. De student bevestigt zijn transactie volgens de instructies van zijn bank (in dit geval de KBC). De verwerking van een veilige internetbetaling gebeurt verder door middel van een kaartlezer (te verkrijgen via de bank) en de bank- of kredietkaart. Als de student de juiste response geeft en op OK klikt, wordt de financiële verrichting verwerkt (kan een tijdje duren) en geaccepteerd. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 15 van 19

78 De student keert terug naar de cursusshop alwaar de betaling nogmaals bevestigd wordt. De student ontvangt een bevestigingsmail met de details van zijn bestelling op zijn HoGentmailadres. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 16 van 19

79 Afhalen van de bestelling Als een bestelling (pakket of cursussen) betaald is, wordt ze doorgegeven aan reproductie. Reproductie zorgt ervoor dat er van elke bestelde cursus een exemplaar wordt afgedrukt. De afgedrukte exemplaren worden vervolgens ingepakt in krimpfolie en klaargezet voor transport naar het afhaalpunt. Pakketten worden in bulk geleverd op een afhaalpunt. Gemiddeld moet een student rekening houden met een leveringstermijn van 5 werkdagen. De student kan enkel een pakket afhalen mits het voorleggen van studentenkaart en betalingsbewijs (mail waarvan sprake in hoofdstuk Cursussen bestellen in pakketvorm ). Wanneer een bestelling van cursussen (dus geen pakket) geleverd wordt op een afhaalpunt is er een registratie van deze levering. Door deze registratie ontvangt de student een mail met een distributienummer. Met deze mail kan de student zijn bestelling afhalen op het afhaalpunt. De mail is essentieel omdat ze het distributienummer vermeldt. De inhoud van deze mail is als volgt: "Beste, Je bestelling met bonnummer is aanwezig op het verkooppunt Cursusverkoop Schoonmeersen. Het distributienummer is BIOT1082. Je mag je bestelling daar afhalen. Vergeet deze en je bestelbon niet mee te brengen voor een vlotte afhandeling. Opmerking: Deze mail werd automatisch aangemaakt. Beantwoorden heeft dus geen zin. " Het centraal cursusverkooppunt op de campus Schoonmeersen is het grootste afhaalpunt. Er zijn evenwel ook nog twee kleinere afhaalpunten. Volgende tabel geeft een overzicht van welke faculteit gebruik maakt van welk afhaalpunt. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 17 van 19

80 Faculteit Mens en Welzijn Natuur en Techniek Bedrijf en Organisatie School of Arts Handelswetenschappen en Bestuurskunde Toegepaste Taalkunde Toegepaste Bio-Ingenieurswetenschappen Toegepaste Ingenieurswetenschappen Afhaalpunt Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen met uitzondering van de campus Aalst waar een lokaal afhaalpunt is Lokaal afhaalpunt op de campus Bijloke Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Centraal cursusverkooppunt campus Schoonmeersen Surf via de link op het inlogscherm naar de webpagina met de openingsuren en de locatie van het centraal cursusverkooppunt op de campus Schoonmeersen. Voor de lokale afhaalpunten informeren studenten best bij de faculteit zelf. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 18 van 19

81 Historiek In het tabblad Historiek kan een student de status van zijn bestellingen opvolgen. 18/11/2013 Cursussen aankopen via de HoGent cursusshop Pagina 19 van 19

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

leidraad concessie stationsgebouw Asch

leidraad concessie stationsgebouw Asch leidraad concessie stationsgebouw Asch I. Voorwoord en situering stationsgebouw Asch De stationsite van As is een bijzondere cultuurhistorische plaats in de gemeente. Een kleine decennia probeert het gemeentebestuur

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Stations Concessies - 1060 Brussel 10-08 B-ST. 41 Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Station Brussel-Centraal: Commercialisering van een concessieruimte op de tussenverdieping.

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g D i r e ct i e Facilitair Beheer Administratie-Vastgoedmanagement Biedings- en beoordelingsvoorwaarden voor de concessie van de cafetaria t Kelshof in het provinciedomein

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station van Ieper.

Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station van Ieper. DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum PCab2016-821 1 26 september 2016 Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat 36-9290 BERLARE CONCESSIE VOOR DE LEVERING VAN DRANKEN IN SCC DE VENNE KANDIDATUREN Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling PROJECTONTWIKKELING GENT FABIOLALAAN

Oproep tot kandidaatstelling PROJECTONTWIKKELING GENT FABIOLALAAN Oproep tot kandidaatstelling PROJECTONTWIKKELING GENT FABIOLALAAN De NV SOFA (Stedelijke Ontwikkeling Fabiolalaan) doet een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling van

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

De concessie zal worden gegund op grond van onderhandelingen na algemene bekendmaking.

De concessie zal worden gegund op grond van onderhandelingen na algemene bekendmaking. 1 1. Aanbestedende overheid Gemeentebestuur van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist. 2. Voorwerp van de opdracht De exploitatie van een helihaven, Herenweg te 8300 Knokke-Heist. 3.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie