Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR363818_1 6 december 2016 Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, De Commissaris van de Koning in de provincie Gelet op de artikelen 59a, tweede lid, en 176, tweede lid, van de Provinciewet, en op Afdeling van de Algemene wet bestuursrecht; Overwegende dat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot herinrichting van de ambtelijke organisatie en vanwege de aard en de omvang van die wijzigingen daartoe op 10 december 2013 ter vervanging van de bestaande regeling de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant hebben vastgesteld; Overwegende dat de Commissaris van de Koning om die reden de regeling omtrent de overdracht van zijn bevoegdheden daaraan wenst aan te passen; besluit vast te stellen de volgende regeling: Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. presidium: presidium als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord- Brabant 2012; b. secretaris: secretaris als bedoeld in artikel 97 van de Provinciewet, tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie; c. algemeen directeur: secretaris in zijn hoedanigheid van algemeen directeur als bedoeld in de Regeling ambtelijke organisatie d. clusterdirecteur: clusterdirecteur als bedoeld in artikel 11 van de Regeling ambtelijke organisatie e. clustermanager: clustermanager als bedoeld in artikel 11 van de Regeling ambtelijke organisatie f. directeur Bedrijfsvoering/CIO: directeur Bedrijfsvoering/CIO als bedoeld in artikel 9 van de Regeling ambtelijke organisatie g. directeur Strategie & Beleid: directeur Strategie & Beleid als bedoeld in artikel 10 van de regeling ambtelijke organisatie h. hoofd: hoofd van een afdeling als bedoeld in artikel 12 van de Regeling ambtelijke organisatie i. kabinetschef: hoofd van de afdeling Kabinetszaken; j. mandaatregister: register als bedoeld in de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van k. machtigingslijst: lijst met verleende machtigingen en ondervolmachten; l. mandaatlijst: lijst van verleende ondermandaten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 2 Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, respectievelijk ondermandaat tot het nemen van besluiten ter uitoefening van bestuurs- en beheersbevoegdheden, wordt daar tevens onder verstaan volmacht, respectievelijk ondervolmacht en machtiging tot het uitoefenen van daarmee verbonden procedurele bevoegdheden. 3 Daar waar in deze regeling wordt gesproken over volmacht, respectievelijk ondervolmacht tot vertegenwoordiging van de provincie, wordt daaronder tevens verstaan machtiging tot het uitoefenen van daarmee verbonden procedurele bevoegdheden. 4 Daar waar in deze regeling wordt gesproken over clusterdirecteur, clustermanager, respectievelijk hoofd, wordt daar tevens onder verstaan de voor wat betreft de toepassing van deze regeling gelijk gestelde functionaris. Hoofdstuk 2 Vertegenwoordiging provincie buiten rechte Artikel 2 1 De Commissaris van de Koning verleent aan de secretaris, de algemeen directeur, de directeur Bedrijfsvoering/CIO, de directeur Strategie & Beleid, de clusterdirecteuren en aan de clustermanagers, binnen hun respectieve takenpakket, ter uitvoering van door Provinciale Staten, dan wel door of namens Gedeputeerde Staten genomen besluiten volmacht tot het namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid vertegenwoordigen van de provincie buiten rechte. 2 De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen ter uitoefening van de hen verleende volmacht schriftelijk ondervolmacht verlenen aan hoofden tot vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte. 1

2 3 Bij het verlenen van ondervolmacht als bedoeld in het tweede lid kan de desbetreffende functionaris bevoegd worden verklaard ter uitoefening van de bevoegdheid op zijn beurt schriftelijk ondervolmacht te verlenen aan een aan deze laatste ondergeschikte functionaris. 4 In incidentele gevallen kan de schriftelijke ondervolmacht, bedoeld in het derde lid, worden verleend aan een niet-ondergeschikte. 5 Het verlenen van ondervolmacht geschiedt zo nodig onder het stellen van voorwaarden en beperkingen en blijft achterwege voor zover de aard van de volmacht of de machtiging zich daartegen verzet. 6 De in het eerste lid bedoelde functionaris draagt er zorg voor dat elk besluit tot verlening, wijziging of intrekking van een ondervolmacht wordt opgenomen in het mandaatregister. Hoofdstuk 3 Afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat terzake van de beslissingsbevoegdheid Commissaris van de Koning Artikel 3 1 De Commissaris van de Koning verleent aan de kabinetschefmandaat om namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid zaken op het werkterrein van deze afdeling af te doen, een en ander met inachtneming van de in dit hoofdstuk overigens gestelde voorwaarden en beperkingen. 2 De afdoening van de zaken, bedoeld in het eerste lid, omvat zowel de beslissing als de ondertekening namens de Commissaris van de Koning. Artikel 4 Het mandaat aan de kabinetschef heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen betrekking op: a. besluiten met betrekking tot stukken die bestemd zijn voor het presidium en Provinciale Staten; b. besluiten tot het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht; c. besluiten tot het aangaan van convenanten; d. besluiten op bezwaar- of beroepschriften waarbij wordt afgeweken van het advies van de Hooren adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften, dan wel van de desbetreffende kamer uit haar midden; e. beslissingen naar aanleiding van een klacht in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ingeval de kabinetschef zelf direct betrokken is bij de klacht, of beslissingen waarbij wordt afgeweken van het advies van de Commissie voor klachten en verzoeken; f. besluiten tot het voordragen ter vernietiging of schorsing van besluiten van andere bestuursorganen; g. besluiten tot bemiddeling in geschillen tussen andere bestuursorganen; h. besluiten tot het benoemen of het ter benoeming voordragen van bestuurders in functies of commissies. Artikel 5 1 De kabinetschef kan ter uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid in specifieke gevallen ondermandaat verlenen aan een andere functionaris. 2 De kabinetschef kan bij het verlenen van ondermandaat aanvullende voorwaarden en beperkingen stellen. 3 Onverminderd artikel 10:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zijn van de in het eerste lid gegeven bevoegdheid uitgezonderd: a. besluiten op een bezwaarschrift; b. beslissingen naar aanleiding van een klacht in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, ingeval de andere functionaris, bedoeld in het eerste lid, zelf direct betrokken is bij de klacht; c. besluiten strekkende tot advisering aan het Rijk inzake besluiten van andere bestuursorganen. 4 De kabinetschef legt zijn besluit tot verlening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid, ter goedkeuring voor aan de Commissaris van de Koning. 5 De kabinetschef actualiseert de mandaatlijst ten minste eenmaal per twee jaar. 6 Besluiten tot verlening, wijziging of intrekking van mandaat zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door de Commissaris van de Koning zijn goedgekeurd. 7 De kabinetschef draagt er zorg voor dat de besluiten, bedoeld in het zesde lid, worden opgenomen in het mandaatregister. 2

3 Hoofdstuk 4 Ondertekeningsmandaat terzake van de beslissingsbevoegdheid van Gedeputeerde Staten Artikel 6 1 Met instemming van Gedeputeerde Staten verleent de Commissaris van de Koning op grond van artikel 59a, tweede lid, van de Provinciewet ondertekeningsbevoegdheid aan de secretaris en de algemeen directeur in geval van afdoening van besluiten, die door Gedeputeerde Staten op grond van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn gemandateerd aan de secretaris en de algemeen directeur. 2 Van het ondertekeningsmandaat, bedoeld in het eerste lid, is uitgesloten correspondentie die geen bestuurlijke afdoening vereist, maar die op grond van een wettelijk voorschrift of gezien de aard daarvan toch door de voorzitter van Gedeputeerde Staten en de secretaris persoonlijk ondertekend moet worden. 3 De secretaris en de algemeen directeur kunnen het hen verleende ondertekeningsmandaat conform de hen opgelegde voorwaarden en beperkingen, schriftelijk rechtstreeks ondermandateren aan de directeur Bedrijfsvoering/CIO, de directeur Strategie & Beleid, de clusterdirecteuren, de clustermanagers en aan de hoofden. 4 De secretaris en de algemeen directeur kunnen bij het verlenen van ondermandaat als bedoeld in het derde lid, de op te leggen voorwaarden en beperkingen zo nodig aanvullen. 5 De secretaris en de algemeen directeur kunnen het hen verleende ondertekeningsmandaat rechtstreeks ondermandateren aan een functionaris die ondergeschikt is aan een in het derde lid genoemde ondermandataris. 6 De secretaris en de algemeen directeur maken van hun bevoegdheid, bedoeld in het vijfde lid, geen gebruik dan na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Hoofdstuk 5 Overige bepalingen Artikel 7 1 De uitoefening van de op basis van deze regeling gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen van de bij of krachtens de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant vastgestelde taken en met inachtneming van het ter zake geldende recht, alsmede van de geldende beleidsen uitvoeringsregels. 2 Het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op aangelegenheden met financiële of mogelijke financiële gevolgen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in deze regeling en overigens voor zover daartoe in een vastgestelde begroting financiële middelen zijn toegekend. Artikel 8 1 De gemandateerden stellen de Commissaris van de Koning en hun leidinggevenden in kennis van krachtens mandaat of ondermandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door de Commissaris van de Koning of de leidinggevende van belang is. 2 De Commissaris van de Koning en de leidinggevenden kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten en verrichte handelingen. Artikel 9 Het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant wordt ingetrokken. Artikel 10 Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2015 Artikel 11 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. s-hertogenbosch, 31 maart 2015 De Commissaris van de Koning voornoemd, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk Toelichting bij Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant Algemeen 3

4 Deze toelichting geldt tevens als algemene instructie ter zake van de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden. Het onderhavige mandaatbesluit is opgedeeld in een vijftal hoofdstukken: 1. Begripsbepalingen. 2. Vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte, waarbij de provincie als rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam moet optreden. Gedeputeerde Staten zijn meestal beslissingsbevoegd, doch de Commissaris van de Koning treedt op als vertegenwoordiger. 3. Beslissings- en ondertekeningsmandaat aan de kabinetschef met betrekking tot taken en bevoegdheden die direct toebehoren aan de Commissaris van de Koning, (veelal wettelijke taken aangaande politie, brandweer etc.). 4. Het verlenen van ondertekeningsmandaat voor zaken waarvoor Gedeputeerde Staten de beslisbevoegdheid bezitten, maar waarvoor de Commissaris van de Koning op grond van het bepaalde in artikel 59a, tweede lid, van de Provinciewet in eerste instantie verplicht is de uitgaande stukken namens het bestuursorgaan Gedeputeerde Staten te ondertekenen, tezamen met de secretaris. 5. Overige bepalingen, onder meer inhoudende algemene instructies met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden en de controle en verantwoording. Artikelsgewijs Artikel 1 De definities in dit artikel leggen een relatie met de voor deze provincie vastgestelde Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant. Voor de wijze waarop de verdeling van de bevoegdheden is geregeld, is de gekozen organisatiestructuur en de daaraan ten grondslag gelegde filosofie uiteraard van groot belang.overigens zij er op deze plaats op gewezen, dat het mandaatbesluit niet afdoet aan de binnen de organisatie ten aanzien van de voorbereiding van besluiten geldende overleg- en coördinatieprocedures. Deze blijven onverkort hun gelding houden.dit geldt evenzeer de vervangingsregelingen; hiervoor zijn, overwegend in de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant, afzonderlijke regelingen vastgesteld. Artikel 1,eerste lid, onder i Het hoofd van de afdeling Kabinetszaken vervult een specifieke rol waar het betreft zijn functioneren namens de Commissaris van de Koning in zijn hoedanigheid van rijksorgaan. Om die reden is ervoor gekozen om daar de bij die rol behorende functieaanduiding van kabinetschef te gebruiken. Artikel 1, tweede en derde lid Gelet op de definitie van het begrip mandaat in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt in deze regeling niet uitsluitend over mandaat gesproken, maar ook over volmacht, respectievelijk machtiging. Volmacht is de privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat uit het publiek recht, terwijl machtiging betrekking heeft op feitelijke handelingen. Artikel 2, eerste lid Bij vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte moet worden gedacht aan de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, veelal de ondertekening van overeenkomsten (convenanten daaronder begrepen) of het doen van aanbestedingen. De volmacht/machtiging betreft vertegenwoordigingshandelingen inzake besluiten van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten. In de meeste gevallen zal het om besluiten door of namens Gedeputeerde Staten gaan. Als uitgangspunt geldt, dat ingeval van besluitvorming krachtens mandaat of ondermandaat, de vertegenwoordiging buiten rechte door dezelfde functionaris plaats heeft. Hoewel het derhalve meestal ambtenaren zullen zijn die de vertegenwoordiging zullen verrichten, kan het in specifieke situaties gewenst zijn dat de Commissaris van de Koning zélf, dan wel een individuele gedeputeerde daarvoor het meest in aanmerking komt. In dit laatste geval kan een incidentele volmacht worden verleend. Artikel 2, tweede en derde lid Om praktische redenen en om af te kunnen stemmen op hetzelfde niveau als de onderliggende besluitvorming, is voorzien in de mogelijkheid van ondervolmacht. Omdat het veelal gaat om handelingen met belangrijke rechtsgevolgen, dient niettemin zorgvuldig te worden omgegaan met ondervolmacht. Daarom wordt ondervolmacht schriftelijk verleend en blijft verlening achterwege voor zover de aard van de volmacht zich daartegen verzet. Artikel 2, vierde lid In incidentele gevallen komt het voor, dat het verlenen van een schriftelijke ondervolmacht aan een niet ondergeschikte wenselijk is. Bijvoorbeeld aan medewerkers van een notariskantoor in standaarden routinematige gevallen. Daartoe is in dit artikellid de mogelijkheid geopend. Bij de vertegenwoordiging van de provincie in rechte gaat het, in verband met de verplichte procesvertegenwoordiging bij civiele procedures, veelal om advocaten die namens de provincie optreden. Op grond van artikel 176, eerste lid, treedt de Commissaris van de Koning op als vertegenwoordiger van de provincie in rechte. Aangezien het opdragen van deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen persoon in voorkomende gevallen op ad hoc basis zal plaatsvinden, hoeft in deze regeling daarover niets te worden vastgelegd. Artikel 3 4

5 Aan de kabinetschef wordt hier een open mandaat verleend. Uitgangspunt is dat de afdoening mede de ondertekening omvat. Artikel 4 In dit artikel is, onverminderd artikel 10:3 Awb, een aantal categorieën van besluiten opgenomen dat niet voor mandatering in aanmerking komt. De bevoegdheid blijft derhalve bij de Commissaris van de Koning zelf berusten.uiteraard kan ook in alle andere gevallen door de gemandateerde worden besloten van zijn bevoegdheid geen gebruik te maken en worden aangestuurd op een besluit van de Commissaris van de Koning. Ook kan de Commissaris in incidentele gevallen het initiatief daartoe nemen en de besluitvorming aan zichzelf voorbehoudt. Artikel 4, onder a Hieronder worden mede begrepen stukken die bestemd zijn voor een Statencommissie, uitgezonderd die voor de Commissie voor klachten en verzoeken. Voor dit laatste is gekozen omdat dit een praktische werkwijze is en hiermee binnen de in deze procedure geldende termijnen gebleven kan worden. De uitzondering in dit artikellid vergt voor de gemandateerde overigens bijzondere attentie voor wat binnen de duale provinciale praktijk c.q. de ter zake gevoerde bestuursfilosofie gebruikelijk is met betrekking tot onderwerpen die via de griffie richting het presidium, de Staten of een Statencommissie gaan. Artikel 4, onder b Het vaststellen van beleidsregels als zodanig is uitgezonderd. De verdere uitwerking daarvan kan, indien de beleidsregels zulks toestaan, aan de gemandateerde worden overgelaten. Onder het vaststellen van een beleidsregel wordt mede begrepen het wijzigen of intrekken daarvan. Artikel 4, onder c Beoogd wordt aan te geven dat de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van een convenant, wanneer die bevoegdheid aan de Commissaris van de Koning toekomt, is voorbehouden aan de Commissaris zélf. Artikel 4, onder d Het afwijken van een advies is verstrekkend en behoort daarom aan de Commissaris van de Koning. Artikel 4, onder e Deze beperking waarborgt onpartijdigheid bij de afhandeling van klachten. Voor afwijking van het advies van de klachtencommissie geldt hetzelfde als voor de afwijking van de beslissingen op bezwaar. Artikel 4, onder f, g en h De consequenties van deze besluiten zijn in het algemeen van dien aard, dat mandaat op ambtelijk niveau niet in de rede ligt. Artikel 5 De Kabinetschef wordt gemachtigd het hem verleende mandaat te ondermandateren aan een andere functionaris. Dit ondermandaat is een benoemd mandaat. De medewerker zendt een afschrift van het besluit aan zijn naasthogere leidinggevende. Artikel 5, derde lid Onverminderd artikel 4 zijn enkele bevoegdheden in het derde lid van artikel 5 uitgezonderd van ondermandaten. Dit betekent dat zij door de kabinetschef zelf, en in voorkomende gevallen door de Commissaris van de Koning, dienen te worden uitgeoefend. Artikel 5, derde lid, onder a Het herroepen van een primair besluit in bezwaar is verstrekkend. De verwijzing naar artikel 10:3, derde lid, van de Awb is van belang, omdat het mandaat of ondermandaat niet mag worden uitgeoefend door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt heeft genomen. Artikel 5, derde lid, onder b Deze beperking waarborgt de onpartijdigheid bij de afhandeling van klachten. Artikel 5, derde lid, onder c De consequenties van deze besluiten zijn in het algemeen van dien aard, dat ondermandaat op ambtelijk niveau niet in de rede ligt. Op een ondermandaatlijst, ingericht naar analogie van het voor ondermandaat van bevoegdheden van Gedeputeerde Staten voorgeschreven model, wordt nauwkeurig aangegeven bij wie en in welke gevallen de afdoenings- en ondertekeningsbevoegdheid ligt. Zaken die niet op een ondermandaatlijst staan vermeld, kunnen alleen worden afgedaan door de kabinetschef. Daarnaast blijft het in uitzonderingsgevallen, onder goedkeuring van de Commissaris van de Koning, toegestaan om voor andere besluiten mandaat aan een medewerker te verlenen. Bij het gebruikmaken van de ondertekeningsbevoegdheid en ter bepaling of hij daarvoor de verantwoordelijkheid kan dragen, slaat de mandataris acht op de navolgende aspecten: - aard/type/soort brief/besluit; - politieke gevoeligheid van het moment; - de ontvanger van de brief/het besluit; - mate waarin reactie op het besluit richting de Commissaris van de Koning valt te verwachten; - mate waarin de ontvanger gevoelig kan zijn voor de wijze waarop de brief is gesteld. Zodra kan worden aangenomen dat één van deze aspecten een overwegende rol kan gaan spelen behoort ondertekening en afdoening in het geval van ondermandaat toch door het hoofd van de afdeling Kabinetszaken plaats te vinden dan wel, ingeval van mandaat, toch door de Commissaris van de Koning. De wijze van ondertekening van de betreffende besluiten dient als volgt te zijn: 5

6 De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, namens deze, de kabinetschef...(naam kabinetschef), kabinetschef Ingeval van ondermandaat worden de gegevens van de kabinetschef vervangen door die van de medewerker. Artikel 6 In dit artikel wordt ondertekeningsmandaat verleend door de Commissaris van de Koning op grond van artikel 59a, tweede lid, van de Provinciewet aan de secretaris en de algemeen directeur voor zover het betreft de ondertekening van stukken voortvloeiende uit besluiten waarbij de afdoening door Gedeputeerde Staten is gemandateerd aan deze functionarissen. Tevens is voorzien in een regeling voor het verlenen van ondermandaat. De in artikel 59a, tweede lid, voorgeschreven toestemming van Gedeputeerde Staten is neergelegd in de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De secretaris heeft ondertekeningsbevoegdheid indien stukken zijn afgedaan door het college. Artikel 7 Dit artikel geeft het kader aan waarbinnen de op basis van dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend. Artikel 8 Omdat de Commissaris van de Koning als mandaatgever uiteindelijk verantwoordelijk is, dient deze over de mogelijkheid te beschikken deze verantwoordelijkheid waar te maken. De gemandateerde dient derhalve verantwoording af te leggen aan de Commissaris van de Koning en deze laatste dient over controlemogelijkheden te beschikken. Dit geldt evenzeer de ondergemandateerde en zijn leidinggevende. De controle beperkt zich, gelet op de aard van de mandaatverhouding en een verondersteld vertrouwen van het bestuursorgaan in de gemandateerde, in beginsel tot controle achteraf, waarbij het initiatief primair ligt bij degene aan wie het mandaat is verleend. De mandaatgever kan het initiatief zonodig aan zich trekken (art.10:7 Awb) of de gemandateerde verzoeken hem alle inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid (art.10:6, tweede lid, Awb). Voor de terugkoppeling naar de Commissaris van de Koning en leidinggevenden is in het tweede lid van artikel 8 een regeling getroffen. Een basisvoorwaarde voor het kunnen uitoefenen van deze controle is wel, dat registratie van de bevoegdheidsuitoefening krachtens mandaat, ondermandaat, volmacht en ondervolmacht of machtiging plaatsheeft. Alleen dan is controle op zinvolle wijze mogelijk. De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk 6

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel:

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: BESLUITEN: Ieder voor zover het de hem toebehorende bevoegdheid betreft:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen CVDR Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. CVDR325909_2 6 juni 2017 Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen Kenmerk: WVS Bestuur - 3 De interim-watergraaf van het waterschap Vechtstromen;

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling.

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling. Nota mandaat 2007 Deze nota behoort bij de mandaatregeling Bergen 2007 zoals vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op De mandaatregeling is in 2002

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 (Onder)mandaat bevoegdheden ombouw N261 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-

Nadere informatie

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas en de burgemeester van de gemeente Zuidplas, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Burgemeestersen B&W besluit Onderwerp 128992 Algemeen besluit mandaat, volmacht en machtiging 2014-1 Datum 6 mei 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De burgemeester en het college van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De burgemeester en het college van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; De burgemeester en het college van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende dat het wenselijk is een herziene mandaat- en volmachtregeling vast te stellen; gelet

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Algemene toelichting Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft de NZa het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND Besluit van de raad van de orde in het arrondissement Gelderland, houdende regels inzake mandaat, volmacht

Nadere informatie

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid;

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid; Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6.,. GEMEENTE ='*f** KoREND.n< KDK/03395/i.01285 Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 539 9 februari 2017 Mandaatbesluit Dienst Weg Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op afdeling 10.1 Algemene

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Laarbeek - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Laarbeek - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Laarbeek - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Burgemeester en wethouders van Laarbeek, gelet op afdeling 10.1 Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 59a

Nadere informatie

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Vastgesteld door het en de voorzitter d.d. 23 maart 2015 Het en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, ieder

Nadere informatie

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 126742 31 december 2015 Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39557 28 juli 2016 Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING HOLLAND RIJNLAND

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING HOLLAND RIJNLAND BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING HOLLAND RIJNLAND Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester afzonderlijk, van de gemeente Teylingen, leder voor zover het de eigen bevoegdheid

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2014 NR: 039 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten vergunningverlening Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten

Nadere informatie

Mandaat- en volmachtregeling sociaal domein 2015 gemeente Buren

Mandaat- en volmachtregeling sociaal domein 2015 gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 78347 22 december 2014 Mandaat- en volmachtregeling sociaal domein 2015 gemeente Buren De burgemeester en het college van de gemeente Buren, ieder

Nadere informatie

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Artikel 1 Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan, aangezien ze door

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10676 28 februari 2017 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Vastgesteld

Nadere informatie

BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC

BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities (op alfabetische volgorde) Voor een juiste lezing en interpretatie van de Bevoegdhedenregeling gelden, voor zover niet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69424 28 december 2016 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) INHOUD

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/52

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/52 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/52 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 Citeertitel: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Ondermandaat-Iondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Ondermandaat-Iondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Ondermandaat-Iondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer; gelet op artikel 3, vijfde lid onder

Nadere informatie

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 184672 27 december 2016 Klachtregeling sociale wijkteams 2016 Op 20 december heeft het college van burgemeester en wethouders de Klachtregeling sociale

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19496 1 oktober 2012 Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Bijlage 5a mandaatlijst, behorende bij mandaatbesluit aan directeur Muskusrattenbestrijding. blz

Bijlage 5a mandaatlijst, behorende bij mandaatbesluit aan directeur Muskusrattenbestrijding. blz MANDAATLIJST Personele aangelegenheden 2 Algemene aangelegenheden 6 blz Behoort bij mandaatbesluit Directeur Dienst Muskusrattenbestrijding van de provincie Zuid-Holland d.d... 2011 Mandaatlijst Zuid-Holland,

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 399 15 augustus 2016 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 Besluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 Officiële naam regeling: Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies Citeertitel: Ondermandaatbesluit VGS Naam ingetrokken regeling: Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 28 5 januari 2017 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 Besluit van

Nadere informatie

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën, Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2014 De secretaris-generaal, Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1

UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1 1 UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel kent de provincie twee ambtelijke organisaties: a. de ambtelijke organisatie die werkzaam is voor Gedeputeerde

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie