Wat is intervisie? 1.1 Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is intervisie? 1.1 Inleiding"

Transcriptie

1 Wat is intervisie? Inleiding Deelnemers aan het woord Het effect van intervisie De samenstelling van de groep15 15 Het doel van intervisie De werkwijze Intervisie: een definitie Aanleidingen om voor intervisie te kiezen Verschillende uitgangssituaties van intervisiegroepen Voorwaarden voor effectieve intervisiegroepen Deelnemers aan een intervisiegroep19 19 Samenstelling van de groep19 20 De grootte van de groep20 20 Voorwaarden tot rolvervulling Samenvatting Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het begripintervisie. Uitspraken van deelnemers over hun beleving van intervisie schetsen de contouren van wat intervisie is. Zij vertellen over het effect van intervisie, hoe zij de samenstelling van hun groepervaren, over wat zij als doel van intervisie geformuleerd hebben en over hun werkwijze ( 1.2). De definitie van intervisie staat in paragraaf 1.3, aangevuld met wat in intervisie aan bod kan komen en termen die ook voor intervisie worden gebruikt. Wat zoal aanleiding kan zijn om voor intervisie te kiezen staat in paragraaf 1.4. We benoemen verschillende uitgangssituaties van intervisiegroepen ( 1.5) en voorwaarden waaronder een intervisiegroepkan gedijen ( 1.6).

2 1 Wat is intervisie? Deelnemers aan het woord Deelnemers van een goedlopende intervisiegroep komen hier aan het woord over effect, groepssamenstelling, doel en werkwijze. het effect van intervisie Intervisie voelt als een plezierige biechtstoel. Ik kan bespreken waar ik twijfels over heb en toetsen of mijn aanpak van bepaalde situaties wel zo goed is, zonder dat ik een etiket van onvermogen krijg opgeplakt, intervisie prikkelt me om anders naar mijn situatie te kijken. Ik kan praten over wat me beweegt en krijg een beter beeld van mijn kunnen en valkuilen. Intervisie is een leuk en belangrijk onderdeel van mijn werk, vaak een feest van herkenning en het is goed om met vakgenoten stil te staan bij dilemma s en keuzes. Het houdt mij scherp. Een professional die autonoom werkt moet zich blijvend onderwerpen aan toetsing, vind ik. In intervisie leer ik wat ik me niet via boeken en cursussen eigen kan maken. Door het doorlichten van mijn werkervaringen en vragen ontdek ik wat ik te leren heb en ik word bevestigd in wat ik goed doe of deed. Ik leer er beter mijn eigen grenzen te bewaken. Ik ben me bewust geworden van mijn soms te grote betrokkenheid bij mijn werk: de anderen spreken mij erop aan en ik merk zelf ook sneller op dat het weer gebeurt. Ik krijg ook nieuwe inspiratie. Intervisie is voor mij een doorgaand leren. de samenstelling van de groep We zijn gewaagd aan elkaar. Er is een diversiteit aan personen en kwaliteiten; we vullen elkaar aan en we dagen elkaar uit. Het gaat goed omdat we elkaars werk kennen, respect hebben voor ieders eigenheid en omdat iedereen zich inzet voor een goed verloop van de intervisiebijeenkomsten. het doel van intervisie Samengevat komen de bovenstaande uitspraken van de deelnemers neer op: elkaar uitnodigen tot zelfreflectie, ondersteuning krijgen van elkaar, deskundigheden vergroten of oppeil houden, doorgaand leren van praktijkervaringen van en met elkaar (ondersteunen, leren, adviseren).

3 16 Intervisie de werkwijze Omdat we allemaal uit hetzelfde werkveld komen herkennen we veel van de ingebrachte situaties. Een vaste vraag is dan ook of en hoe ieder van de groep met soortgelijke kwesties te maken heeft. Soms zoeken we literatuur bij hetgeen aan de orde komt. Uitwisselen van nieuwigheidjes op ons vakgebied doen we toch al. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een afspraak over wie de volgende bijeenkomst voor een inbreng zorgt. Wie aan de beurt is om de bijeenkomst te leiden staat vast. Degene die de volgende keer de bijeenkomst leidt maakt een verslag van de hoofdpunten uit de intervisie en zorgt voor het versturen van dat verslag plus de agenda. Tot zover uitspraken van deelnemers aan eenzelfde intervisiegroep. Deze uitspraken zijn niet te generaliseren, maar er zijn wel voor intervisie geldende kenmerken uit te halen. 1.3 Intervisie: een definitie Intervisie is een regelmatig gestructureerd overleg van een kleine groephiërarchisch gelijkwaardige professionals waarin vragen over het eigen functioneren centraal staan. Het doel is: op peil houden van de beroepsdeskundigheid en/of verbeteren van het functioneren van de beroepsbeoefenaar. Voor het vinden van een antwoord opvragen en het bewust worden van vanzelfsprekendheden, kunnen deelnemers elkaar bevragen, confronteren, aanvullen, adviseren en ondersteunen; zij kunnen gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Belangrijke voorwaarden zijn dat de deelnemers: hetzelfde of een voor hen herkenbaar beroepuitoefenen zodat zij zich in elkaars werkvragen herkennen; gelijkwaardig en respectvol met elkaar omgaan; verantwoording nemen voor het functioneren van de intervisiegroep. Bij het werken met mensen en het functioneren in (veranderende) organisaties loopt iedereen tegen problemen, dilemma s en vragen aan. Deze kunnen te maken hebben met twijfel of vragen over uitgangspunten, houding of handelen in diverse werksituaties (bijvoorbeeld in hulp- en dienstverlening, onderwijs, management). Ze kunnen betrekking hebben ophet omgaan met conflicten, lastige situaties met cliënten, omgaan met veranderingen in de functie in

4 1 Wat is intervisie? 17 een organisatie, moeite met doseren van tijd en energie, samenwerken met collega s. Kortom: het omgaan met veeleisende opgaven in het beroepsmatig werk komt in intervisie aan bod. Altijd gaat het om concrete werkervaringen. In intervisie staat de werker zelf die de ervaringen opdoet centraal. Daarin verschilt intervisie van andere werk- en overlegvormen waarin de voortgang van het werk (werkbegeleiding), het samenwerken (teambegeleiding), de leerling of de cliënt (leerlingbespreking, cliëntbespreking) of de organisatie, het beleid (beleidsvergadering) centraal staan. In bovengenoemde werk- en overlegvormen wordt er over het algemeen van uitgegaan dat de professional in staat is te bieden wat nodig is. Binnen intervisie stelt de werker aan zichzelf de vraag: wat is nodig om met deze situatie, dit dilemma, deze vraag, dit probleem, deze verandering professioneel om te gaan? Intervisiegenoten vragen hieropdoor en bieden weerklank. Hoe concreter de werker zijn vraag inbrengt, hoe beter het resultaat van de intervisiebespreking. Deze paragraaf startte met de definitie van intervisie. Is intervisie nu hetzelfde als collegiale consultatie? In de praktijk lijkt het daar wel op, als je let op het gebruik van de termen. Bij sommige organisaties valt de keuze opde term intercollegiale consultatie, omdat dat begripmisschien minder bedreigend is dan intervisie. Bij intercollegiale consultatie ligt de focus veel meer opde ingebrachte casuïstiek. Het kan bijvoorbeeld gaan over de correcte uitvoering van alle denk- en handelingsstappen in een complexe casus, of er iets over het hoofd is gezien. Bij intervisie is essentieel dat het gaat om het eigen functioneren, de professional als persoon, vraagstukken waaropniet één juist antwoord bestaat, de eigen visie en persoonlijke betekenissen en keuzen die een belangrijke rol spelen bij het professioneel handelen. 1.4 Aanleidingen om voor intervisie te kiezen Werkers kunnen om verschillende redenen voor intervisie kiezen, bijvoorbeeld: aanvullend opwerkbegeleiding of coaching om hun professionaliteit als werker samen met collega s oppeil te houden of verder te ontwikkelen; aansluitend opeen opleiding of cursus om het effect daarvan vast te houden; het nieuw geleerde aan methodieken of theorieën te integreren in het werk;

5 18 Intervisie omdat er behoefte is om te reflecteren opeigen functioneren en eigen functioneren te ontwikkelen dan wel te toetsen; vanuit een behoefte aan uitwisseling met werkers in gelijksoortige posities en functies (vooral in eenpersoonswerksituaties) wanneer door veranderingen binnen de organisatie een andere functie vervuld moet worden of de functie opeen andere manier gestalte moet krijgen; om door het bewerken van eigen praktijkvragen werkmodellen te ontwikkelen voor een nieuwe functie; om te kunnen voldoen aan eventueel gewijzigde eisen ophet vlak van de werkuitvoering (werken aan het persoonlijk competentieprofiel); om wat te doen tegen dreigende overbelasting of te veel of te weinig betrokkenheid ophet werk; om te voldoen aan (registratie)eisen van een beroepsvereniging. De keuze voor intervisie kan van individuele professionals uitgaan, maar ook van de organisatie. Een organisatie kan er kwaliteitsonderhoud of deskundigheidsbevordering mee beogen en de intervisie al dan niet verplicht stellen. Al deze aanleidingen leiden tot verschillende uitgangspunten. 1.5 Verschillende uitgangssituaties van intervisiegroepen Intervisiegroepen kunnen op verschillende manieren totstandkomen, bijvoorbeeld: gestimuleerd of verplicht gesteld door de organisatie waar intervisie in het beleid deskundigheidsbevordering en kwaliteit is opgenomen; verplicht gesteld tijdens de eindfase van een hbo- of post-hbo-opleiding; opeigen initiatief door werkers binnen een organisatie waar intervisie geen deel uitmaakt van het beleid; opeigen initiatief van professionals die buiten organisatieverband contact met elkaar zoeken (bijvoorbeeld managers, supervisoren, artsen, docenten); gestimuleerd door een beroepsvereniging als verplicht of alternatief onderdeel van een traject voor beroepsregistratie en/of herregistratie. Voor groepen die starten binnen de context van een organisatie is het noodzakelijk een contract met het management of de werkgever te maken. Het verdient voorkeur die afspraken op het niveau van de

6 1 Wat is intervisie? 19 organisatie vast te leggen in een intervisiecontract. Ophet niveau van de intervisiegroepgeldt ook: duidelijke afspraken vastleggen in een contract. Over de soort afspraken en over (dubbele) contracten gaat hoofdstuk Voorwaarden voor effectieve intervisiegroepen We sluiten dit inleidend hoofdstuk af met voorwaarden die aan de individuele deelnemers van intervisiegroepen gesteld worden, aan de samenstelling van een intervisiegroepen de groepsgrootte. Tot slot noemen we enkele voorwaarden voor de rolvervulling in de intervisiegroep. deelnemers aan een intervisiegroep Om goed als intervisiegroepte kunnen werken is het belangrijk dat die deelnemers: een gemeenschappelijke werkcultuur hebben of beschikken over een gezamenlijk referentiekader (bijvoorbeeld na het volgen van eenzelfde opleiding of in eenzelfde of verwante werksoort werkzaam zijn); zelfstandig handelen en verantwoordelijk zijn voor het professionele deel van hun werk. Zelfsturing als basis van het functioneren is een kernelement van intervisie (Siegers, 1998). Het gaat om werk wat opbasis van zelfsturing wordt uitgevoerd, om de wijze waaropdeelnemers met hun inbreng omgaan en het functioneren in de intervisiegroep. Een intervisiegroep kan slechts als intervisiegroepblijven functioneren als elk groepslid alle daarvoor vereiste taken in afwisseling met andere groepsleden op zich neemt (Siegers, 1998, 7). samenstelling van de groep Om ten volle te kunnen gebruikmaken van intervisie is verder van belang dat posities en relaties van deelnemers zo zijn dat ieder zich vrij genoeg voelt om kwesties in te brengen en opde anderen te reageren. Het is niet goed wanneer deelnemers in de praktijk direct met elkaar samenwerken of een hiërarchische gezagsverhouding met elkaar hebben. In beide gevallen wordt de vrijheid van inbreng en bespreking belemmerd. Bij een nauw samenwerkingsverband is het riskant om kwesties over gezamenlijke collega s in te brengen. In nauwe samenwerkingsverbanden ontstaan vaak vaste rollen, patronen en beeldvorming, zodat het binnen het intervisieproces lastig kan zijn als men problemen heeft met dezelfde onvrijheid of belemmering. In zo n geval kunnen niet alle vraagstukken betref-

7 20 Intervisie fende het professioneel functioneren vrijuit worden ingebracht. Intervisie kan dan niet de plek zijn van vrijheid en ontmoeting; een plek waar ieder dilemma s en onvolkomenheden met vakgenoten kan bespreken. Een hiërarchische gezagsverhouding kan zowel de werker als de leidinggevende belemmeren bij het bevragen van elkaar, bij het geven van feedback, bij het open zijn over samenwerkings- en werkervaringen. In een gezagsverhouding speelt altijd macht en dat is in tegenspraak met de gelijkwaardigheid in intervisie. de grootte van de groep De groepmoet bij voorkeur uit niet minder dan vier en niet meer dan vijf deelnemers bestaan. Bij minder dan vier is de groeperg kwetsbaar voor de, soms onvermijdelijke, afwezigheid van deelnemers. Interactie en uitwisseling zijn dan snel te gering en de continuïteit loopt gevaar. Een groep die uit meer dan vijf personen bestaat maakt het moeilijker voor deelnemers om overzicht te houden. Bij vier tot vijf personen kunnen alle rollen worden vervuld en is het mogelijk om tot een diversiteit aan inzichten, vragen, opvattingen en signalen te komen. Bij uitzondering zijn ook groepen van zes deelnemers mogelijk, bijvoorbeeld als alle deelnemers bekend zijn met supervisie of aan intervisie verwante begeleidingsvormen en als er ruime ervaring is in het functioneren in een groep. voorwaarden tot rolvervulling Elke deelnemer is in de intervisiegroepverantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep. Dat betekent dat deelnemers, behalve dat ze gemotiveerd zijn voor intervisie en deelname aan de groep, bereid moeten zijn de rollen van gespreksleider, inbrenger, gesprekspartner en verslaglegger op zich te nemen. Om die verschillende rollen te kunnen vervullen zijn vaardigheden nodig (zie hoofdstuk 4). Hoewel werkers voor wie intervisie een geschikt middel is over het algemeen vanuit hun opleiding, beroep of functie over de noodzakelijke kennis en vaardigheden (competenties) zullen beschikken, mag niet automatisch worden aangenomen dat ze die ook effectief kunnen inzetten voor intervisie. Wanneer geen van de deelnemers ervaring heeft met intervisie is een intervisietraining nuttig en nodig. Nuttig om snel als intervisiegroepte kunnen functioneren, nodig om ontbrekende vaardigheden opte sporen en te trainen. In het hoofdstuk 9 komen we opintervisietraining terug.

8 1 Wat is intervisie? 21 Samenvatting» In dit hoofdstuk over intervisie bespraken we een definitie van intervisie en verkenden we condities voor effectieve intervisiegroepen. In het volgende hoofdstuk gaan we in op intervisie in organisaties.

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Een visie op intervisie

Een visie op intervisie Een visie op intervisie 1. Inleiding 2. Intervisie: geschiedenis van stilstand en vooruitgang 3. Waarom intervisie 4. Wat is intervisie eigenlijk? 5. Voor wie is intervisie geschikt? 6. Waar gaat intervisie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT IN SUPERVISIE Eindwerkstuk supervisiekunde II Hogeschool Windesheim Wies Brinkhof, januari 2002 Begeleiding: Bea Jongema 1 WAT DICHTBIJ KOMT

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg Het goede gesprek Dialoog als basishouding in de zorg Een goed gesprek krijg je niet vanzelf Een zorgorganisatie die de dialoog tussen alle betrokkenen stimuleert, verhoogt de tevredenheid van haar bewoners

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie