Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky"

Transcriptie

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky Obor: Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk Studijní rok 2011/2012 HET PRESENTEREN VAN NEDERLANDSE KUNST EN CULTUUR IN TSJECHIË (PRESENTATION OF DUTCH ART AND CULTURE IN THE CZECH REPUBLIC) Studentka: Bc. Kateřina Žáčková Vedoucí práce: doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. OLOMOUC

2 Dankbetuiging Op deze plaats wil ik graag de begeleider van mijn scriptie, de heer doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. bedanken voor zijn behulpzaamheid en nuttige opmerkingen bij de verwerking van mijn masterscriptie. Ik bedank ook de heer Bas Wels en mijn vrienden Sylva Alderliestenová, Lotte Pattyn, Tomáš Cakl, Petr Hanus, Matouš Hekela, Iva Pařízková en Tereza Pípová voor hun behulpzaamheid en ondersteuning bij de verwerking van mijn masterscriptie. Ik wil evenzeer ook mijn vader Karol Žáček en mijn vrienden vooral Martina Hrabalová, Jana Bittnerová, Marie Kumbárová, Anna Ševčíková, Iva Šabatková en Martina Lysová bedanken voor hun ondersteuning tijdens de hele tijd. Ik wil verder twee artiesten vermelden die mij inspireerden bij de verwerking van mijn scriptie, te weten Epos257 en Joost Zwagerman. 2

3 Verklaring Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. Ik verklaar dat ik mijn scriptie alleen heb geschreven en alle literatuur en bronnen die ik had gebruikt in de literatuurlijst heb vermeld. Olomouc, 21. srpen 2012 Olomouc, 21 augustus 2012 Žáčková Kateřina 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 6 1 Nederlandse internatinaal cultuurbeleid 1.1 Culturele diplomatie Het internationaal cultuurbeleidgezamenlijke belangen Gezamenlijke belangen Beoogde doelen Ambassade als bemiddelaar 15 2 Strategisch en project management 2.1 Hogere principes Strategisch management Project management 19 3 Marketing en Communicatie 3.1 Commercieel denken Internet marketing Marktsegmentatie Communicatie Mond-tot-mondcommunicatie Onbedoelde communicatie Communicatiemiddelen Het internet Communicatiecampagne Tekst Visual design Timing en plaatsing Evaluatie en feedback 37 4 Public Relations 4.1 Reputatie PR-activiteiten 39 5 Nethworks. cz en andere grootschalige projecten waaraan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag deel heeft genomen in 2009 en NethWorks.cz Architecture & Inclusion (14 april t/m 6 juni 2010) 47 4

5 5.3 Noc literatury / Literature Night 2010 / Nacht van de Literatuur Fringe festival Praag United Islands of Prague Nethworks.cz Evenementen van NethWorks.cz festival Beoordeling van het festival NethWorks.cz 2009 en Beoordeling van het festival NethWorks.cz Beoordeling van het festival NethWorks.cz Beoordeling van promotie Titel en Visual design 62 Conclusie 64 Resumé 68 Summary 69 Literatuurlijst 70 5

6 Inleiding Om meer inzicht in het Nederlands internationaal cultuurbeleid te krijgen, heb ik eerst een aantal belangrijke beleidsteksten van de periode 2006 tot en met 2012 onderzocht, in het bijzonder Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid en Grenzeloze Kunst en daaruit heb ik belangrijkste doelstellingen geciteerd en ook kort beschreven en uitgelegd. Het is in principe geen probleem een product te produceren, maar het te verkopen. Met andere woorden er zijn veel Nederlandse kunstenaars die tot de internationale top gerekend worden en die de Nederlandse cultuur vertegenwoordigen kunnen, maar de zaal te vullen door het publiek kan wel een probleem zijn. In volgende hoofdstukken hecht ik mijn aandacht aan strategisch management en project management van culturele instellingen, communicatie tussen culturele instellingen en het publiek, promotie van culturele evenementen, PR-activiteiten die alle nauw samenhangen met het implementeren van het internationaal cultuurbeleid in een gastland en kunnen het zowel positiv als negatief beïnvloeden. Daarop volgt een overzicht van grootschalige projecten waar de Nederlandse ambassade te Praag aan meegedaan heeft in 2009 en 2010 en van twee edities van het festival Nethworks.cz die de ambassade deels in samenwerking met andere uitvoerende organisaties gerealiseerd heeft in 2009 en Beide edities van het festival behandel ik vervolgens in relatie tot de al besproken marketing- en communicatie principes. In het kader van de tweede editie (2010) heb ik bij de ambassade een stage gelopen. Ik was toek ook bijna bij alle Praagse Nethworks.cz evenementen aanwezig. Met de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid hangt niet enkel de opgestelde strategie van de overheid en de PR-activiteiten (incl. communicatie) van de ambassade samen, maar ook wat er aan het publiek aangeboden wordt en of de voorwaarden geschikt geschapen worden opdat het publiek de gepresenteerde kunst juist (als Nederlandse kunst) kon waarnemen. De bovenstaande principes vooral hoe de onderlinge communicatie en het presenteren van (min of meer bekende) kunst in Tsjechië beïnvloedt, bespreek ik in conclusie. 6

7 Deze scriptie is bedoeld om de lezer een overzicht te geven van bepaalde ambities van de Nederlandse overheid in het kader van het internationaal cultuurbeleid en hoe deze uiteindelijk door de Nederlandse ambassade te Praag vervuld worden, eerder door welke instrumenten de vervulling ervan ondersteund wordt of potentieel ondersteund kan worden en hoe het vervullen ervan ook belemmerd wordt of kan worden. 7

8 1 Nederlandse internationaal cultuurbeleid 1.1 Culturele diplomatie De Raad voor Cultuur kent aan cultuur en kunst grote betekenis op het internationale terrein toe in zijn raadsadvies over Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid van april Cultuur als communicatiemiddel in het internationale verkeer aan belang wint. 1 Kortom de culturele component van diplomatie brengt niet enkel gelegenheden voor kunstenaars en culturele instellingen met zich mee, maar ook voor politieke en economische betrekkingen tussen afzonderlijke staten. Internationale culturele samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en beïnvloedt ook bredere politieke, sociale en economische betrekkingen met andere landen. 2 En het is niet verrassend dat de overheid zich deze gelegenheid niet wil laten ontsnappen. In het kader van culturele diplomatie maakt men gelijktijdig gebruik van zowel intrinsieke als instrumentele waarde van cultuur om behalve de culturele en sociale doelen ook de politieke en economische doelen te bereiken. Culturele diplomatie wordt steeds vaker ingezet door bewindslieden voor zowel buitenlandse zaken als voor economische zaken om de internationale positie en reflectie van Nederland en de reputatie ervan in het buitenland te houden eventueel versterken en de gewenste beeldvorming te helpen creëren. En er wordt steeds door de regering getracht om het internationaal cultuurbeleid nog effectiever en scherper te maken. Cultuur wordt in toenemende mate gezien als een strategische factor in de politieke, sociale en economische ontwikkeling. 3 1 RAAD VOOR CULTUUR. Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid. s-gravenhage: 14 april 2008, p TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Homogene Groep Internationale Samenwerking 2011 (HGIS-nota 2011). s-gravenhage: 2010, p

9 1.2 Het internationaal cultuurbeleid Internationaal cultuurbeleid is een complex waarin enerzijds het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie (OCW) van Buitenlandse Zaken (BZ) en anderzijds andere ministeries en instellingen waaronder bijv. het Ministerie van Economische Zaken 4 (EZ), Raad voor Cultuur, Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), fondsen 5, sectorinstituten 6, culturele instellingen of afzonderlijke kunstenaars en kunstenaressen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de concrete beleidsmaatregelen. Hoewel ze ieder een aparte rol in het internationaal cultuurbeleid spelen en aparte taken en odrachten uitvoeren, hebben ze tezamen een gezamelijk belang, te weten om zichzelf in het buitenland effectief te presenteren. Maar een gezamenlijk idee hoe het geboekte succes gebruikt zou worden, delen ze met elkaar niet. De hoofdmoot van het uitgevoerde internationaal cultuurbeleid is dat er met behulp van de ingenomen positie andere doelen bereikt worden zijn allerlei programma s bij de fondsen, sectorinstellingen en ministeries die internationaliseringsbeleid uitvoeren door middel van bijv. reguliere activiteiten op het terrein van internationale samenwerking te organiseren waaronder internationale projecten (adviezen, onderzoeken, kennisuitwisseling, bruikleen etc.), deelname aan internationale en bijeenkomsten, gremia, internationale festivals, biënnales, wereldtentoonstellingen, beurzen, internationale kunstmanifestaties of festivalachtige evenementen, (overzichts)tentoonstellingen die zowel sectoraal als nietsectoraal gefocust zijn en grootschalige of gebundelde presentaties. Er is sprake over projectmatige, éénmalige of meerjarige, tijdelijke of permanente programma s. Het programma moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en het gastland. Het draagvlak van de internationale uitvoeringspraktijk van de ministeries van BZ en OCW wordt vooral gevormd door speciaal gerichte programma s en initiatieven waaronder 3 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio s over de uitvoering van de Europese agenda voor cultuur. Brussel: 19 juli Per 14 oktober 2010 zijn de Ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ) opgegaan in het nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Zie ( ). 5 Bijv. Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; Fonds Podiumkunsten; Nederlands Letterenfonds 6 Bijv. Nederlands Architectuur Instituut (NAi) 9

10 bijv. bezoekersprogramma s 7, tournees, grootschalige gerichte manifestaties en gebundelde presentaties van Nederlandse cultuur in het buitenland. De sectorale presentaties in een bepaald land en collectieve promotietournees worden gerealiseerd als daar artistieke, economische of buitenlandpolitieke redenen voor zijn. Uit de door de op 12 januari 1999 opgerichte van de overheid onafhankelijke organisatie SICA 8 beheerde database Buitengaats 9 blijkt dat de omvang van erin geregistreerde buitenlandse activiteiten van de Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen alleen maar toeneemt. Sommige Nederlandse instellingen, gezelschappen of individuele kunstenaars uit uiteenlopende disciplines hebben zich reeds overal in de wereld gevestigd. Ook kunstenaars uit andere sectoren vinden erkenning over de grenzen en worden tot de internationale top gerekend. Dit alles doet zich voor zonder veel bemoeienis van de overheid en dat is goed. 10 Het is dus evident dat kunstenaars en culturele instellingen ook zelfstandig hun weg op de internationale markt kunnen vinden. Er bestaan verschillende netwerken waardoor ze in contact met hun buitenlandse collega's kunnen komen en onder andere het internet maakt de samenwerking ook in hoge mate nog makkelijker. Moet er dan nog de overheid bij betrokken worden? Zo ja, wat is dan de rol van de overheid behalve de financiële ondersteuning? Van der Laan (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Nicolaï (staatssecretaris voor Europese Zaken) verwoorden het in Koers Kiezen aldus: Succes is in eerste instantie afhankelijk van individuele artistieke talenten. Vervolgens kan de overheid een sleutelrol spelen bij het bestendigen en uitbreiden van succes zeker waar het om het collectief succes van een sector gaat, bijvoorbeeld Dutch Design In 1998 opgezet programma als aanvulling op bestaande programma s met als doel buitenlandse programmeurs en deskundigen kennis te laten maken met verschillende disciplines uit het Nederlandse culturele leven, zodat zij in eigen land Nederlandse voorstellingen en tentoonstellingen organiseren of coproducties opzetten. (PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p. 6.) 8 SICA werd opgericht o.a. om de bovensectorale programma s, projecten, informatie en uitwisseling te coördineren. 9 Databank waarin overzichten worden gemaakt van Nederlandse internationale activiteiten. 10 PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans: Grenzeloze Kunst. s-gravenhage, 2008, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p

11 In ieder geval wordt in Koers Kiezen aangesloten om zuiver artistieke subsidiebeslissingen over te dragen aan de fondsen, maar beslissingen waarbij ook een beleidsmatig belang aan de orde is aan de overheid te laten, 12 met andere woorden dat (...) de overheid zich op gepaste afstand houdt bij de inhoudelijke beoordeling van individuele aanvragen. 13 Dat sluit aan op de belangrijke principes in het Nederlands cultuurbeleid dat de overheid zich op gepaste afstand houdt bij de inhoudelijke beoordeling van kwaliteit van kunstenaars en de dus niet in strijd is met de al drie eeuwen geldige uitspraak van J. R. Thorbeckes over de houding van de regering ten opzichte van beoordeling van kunst. De kunst is geen regeringszaak, in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst Gezamenlijke belangen Aan de ene kant cultureel profiel van Nederland versterken, Nederlandse cultuur inspireren en verrijken, aan de andere kant markt verruimen, positieve beeldvorming over Nederland stimuleren, nieuwe verbindingen maken, kortom Nederland goed zichtbaar maken over de grens met alle eruit voortvloeiende positieve neveneffecten. Hoewel de ministeries van OCW en BZ beleidsinhoudelijk samen werken, zijn hun belangstellingssferen uiteenlopend. Dat is niet verbazend, want de ministeries spelen ongelijke rollen. Het internationaal cultuurbeleid wordt namelijk door het ministerie van BZ beschouwd als een instrument van diplomatie waarmee buitenlandpolitieke doelen nagestreefd worden. Echter, het ministerie van OCW richt zich op intrinsieke waarde van kunst en streeft cultuurpolitieke doelen na. Hoewel er een gezamenlijk doel ontbreekt, hoeven de activiteiten van beide geïntereseerde partijen niet automatisch tegenstrijdig. Echter, de vermenging van buitenlandpolitieke en cultuurpolitieke doelen, kan er toe leiden dat geen van de beoogde doelen optimaal zal worden gerealiseerd. 12 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p Zie (geciteerd op ). 11

12 Voor kunstenaars spelen de te bereiken doelen die in allerlei beleidsdocumenten staan aangegeven, zoals bijv. het meten met hun buitenlandse sectorgenoten geen leidmotief. Door kunstenaars worden inspiratie, het verbreden van de horizon en het halen van kennis, het verbeteren van de kwaliteit van het eigen product centraal gesteld in het kader van internationale samenwerking. En zoals Ryan Emmen concludeert in zijn scriptie Grenzeloos Kiezen is de internationaliseringsambitie van culturele instellingen eerder een gevolg van andere aspiratie of komt voort uit een beperking, een beperking die voortkomt uit podia en uit publiek. Internationalisering is dus een middel en geen doel. Bij veel culturele instellingen of individuele artiesten spelen economische motieven die geassocieerd worden met de door de overheid bevorderde doelen geen doorslaggevende rol. Deze worden vaak overschaduwd door de bovenstaande artistieke ambities. Internationalisering wordt als middel ingezet om een artistieke ambitie na te streven of een beperking te omzeilen. In het geval van een beperking wordt internationalisering veelal nagestreefd om een breder publiek te bereiken Beoogde doelen De creatieve kracht van Nederland beter gebruiken. 16 Met andere woorden het inzetten van kunst en cultuur voor andere doelen. Sommige in Koers Kiezen geformuleerde afzonderlijke ambities van de overheid, niet alle zijn echter van toepassing in alle landen. Presentatie van Nederlandse cultuur in het buitenland; 15 EMMEN, Ryan Christiaan Maria. Grenzeloos Kiezen. Utrecht: 2010, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p

13 Verrijking en inspiratie van de Nederlandse cultuur door middel van confrontatie en samenwerking met andere culturen en buitenlandse kunstenaars; Toetsing van het kwaliteitsniveau en de relevantie van de Nederlandse kunst- en cultuurpraktijk aan internationale criteria; Behoud van cultureel erfgoed dat Nederland deelt met andere landen Imagoversterking van ons land en onze cultuur. 17 Plasterk en Timmermans hebben er aan o.a. onderstaande ambities toegevoegd: Gerichte inzet op disciplines waarin Nederland internationaal sterk staat: design, mode en architectuur; Marktverruiming en aansluiting op internationale netwerken Culturele diplomatie: kunst en cultuur benutten voor buitenlandse betrekkingen en diplomatie inzetten voor de versterking van Nederlandse kunst en cultuur. 18 Enkele door Plasterk en Timmermans geformuleerde ambities sluiten aan op de al door Van der Laan en Nicolaï voorgestelde uitganspunten voor het internationaal cultuurbeleid. De presentatie van veelbelovende economische disciplines in het buitenland zal bijdragen aan een sterker internationaal cultuurbeleid en het maakt deze cultuuruitingen niet alleen economisch onafhankelijker, maar ook internationaal competitiever. 19 Van der Laan en Nicolaï hebben een onderzoek ingesteld in het kader van hun zoektocht naar economisch sterke creatieve bedrijfstakken die sterke economische en culturele positie, in internationaal opzicht, innemen of althans een grote potentie hebben om met 17 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p

14 behulp van gerichte stimulatie en ondersteuning van de overheid een gretige afzet en erkenning in het buitenland te vinden. En naar kansen van collectieve promotie. Het hoeft nauwelijks betoog dat het verstandig is ons te concentreren op waar we goed of nog liever beter in zijn dan anderen, 20 beredeneren Van der Laan en Nicolaï de sectorspecifieke volgens hen toekomstgericht investering in de internationale positionering van bepaalde takken en waarom promotie ervan waard zijn. In september 2007 heeft de toenmalige minister van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald H. A. Plasterk de Raad voor Cultuur geraadpleegd, in verband met de door van der Laan en Nicolaï voorgenomen sectorspecifieke investeringen binnen het strategisch internationaal cultuurbeleid, over de vraag welke sectoren op het vlak van Nederlandse cultuur en kunst in de komende periode in aanmerking zouden kunnen komen voor het voorrangsbeleid. Architectuur en vormgeving hebben reeds bewezen internationaal gezien sterke disciplines te zijn. Naar het oordeel van de Raad verdient ook de literatuur dit predicaat. In de moderne dans heeft Nederland natuurlijk ook een vooraanstaande internationale positie ingenomen. Daarnaast ziet hij muziek (met name de moderne gecomponeerde muziek, jazz, dance), fotografie, jeugddans en animatiefilm als kansrijke disciplines. (...) Het zijn allemaal voorbeelden van disciplines waarin momenteel de creatieve kracht sterk aanwezig is of door gerichte investering ontwikkeld kan worden tot een niveau van internationale betekenis, 21 beredeneert de Raad zijn selectie. De geschiktheid en kansrijkheid, net als de positie en het actuele beeld van Nederland kunnen per land en per sector verschillen. Één maatwerk is dus niet universeel van toepassing over de hele wereld. Het ministerie van OCW is in overleg met fondsen getreden om een flexibel aanpak te vinden ten opzichte van het gerichter inspelen op de mogelijkheden voor de verschillende cultuursectoren en afzonderlijke gastlanden. Dat betekent dat betrokken overheidsdiensten, afzonderlijke bewindspersonen, fondsen, 20 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p RAAD VOOR CULTUUR. Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid. s-gravenhage: 14 april 2008, p

15 cultuurinstellingen etc. meer samenhang moeten brengen in het beoordeling van mogelijkheden van verschillende sectoren in de uitgekozen landen. Met andere woorden, het aanbod van de productie in Nederland en de vraag vanuit het buitenland gecombineerd met elkaar moeten worden. 1.5 Ambassade als bemiddelaar Aangezien de buitenlandse vraag van groot belang is, hebben onze diplomatieke vertegenwoordigingen een sleutelfunctie in het bij elkaar brengen van de buitenlandse vraag en het Nederlandse aanbod en stimuleren waar mogelijk culturele initiatieven. 22 Ambassades zijn een belangrijke en onmisbare bemiddelaar en bondgenoot in het kader van het internationaal cultuurbeleid. Ambassades zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid in een gastland, adviseren de fondsen over lokale impact en de haalbaarheid van projecten en verlenen subsidies aan lokale instellingen die willen met Nederlandse kunstenaars of instellingen samenwerken. De ambassades hebben als taak de samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en lokale instellingen in het bepaalde gastland te bevorderen waar Nederland wellicht in de toekomst weer profijt van heeft. Bij de beoordeling hiervan zijn de cultureel attachés ter plaatse betrokken. Goede afstemming en samenwerking tussen culturele en tevens handelsattachés is hierbij nuttig en wenselijk. Het presenteren van nationale cultuur op het internationale niveau is één van de taken van een ambassade of een ander soort van cultuur-politieke of eventueel uitsluitend culturele vertegenwoordigingen van een bepaald land in het buitenland. Nederlandse cultuur wordt in de Tsjechische republiek vertegenwoordigd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag, namelijk door de Pers- en Culturele Zaken afdeling, afgekort PCZ afdeling. Enkele landen worden, zoals aangegeven op het gebied van cultuur in het buitenland soms door een volkomen zelfstandig cultuur instituut vertegenwoordigd, 22 PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p

16 bijv. volgende culturele instituten gevestigd, het Frans cultuur instituut (Institut français de Prague, Frankrijk), het Praags cultuur instituut Cervantes (Instituto Cervantes de Praga, Spanje) of Goethe-Instituut (Goethe-Institut Prag, Duitsland). Wellicht is het niet op het eerste gezicht te zien, maar er worden veel culturele projecten en evenementen (tentoonstellingen, dansvoorstellingen, concerten, literatuurprojecten, workshops, discussies, lezingen e.d.) met Nederlandse deelname in Tsjechië gerealiseerd. Dikwijls wordt de deelname van Nederlandse artiesten of deskundigen aan een bepaald evenement of project door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag gesubsidieerd, en zo niet, doet de Nederlandse ambassade meestal mee ten minste bij de promotie, namelijk door de bepaalde activiteit toe te voegen aan de door de ambassade uitgegeven Culturele agenda. Deze wordt enkele keren per jaar uitgegeven en dient om tips over leuke evenementen aan mensen in Tsjechië aan te bieden waarbij ze Nederlandse cultuur meemaken kunnen. Soms is de Nederlandse ambassade zelfs ook één van de projectorganisators van uiteenlopende gezamenlijke projecten. 16

17 2 Strategisch en project management 2.1 Hogere principes Afzonderlijke projecten worden ondergeschikt aan de strategie, visie van de organisatie en ook aan haar missie. 23 De bedoeling van de strategische planning is om goed te difiniëren waar de organisatie zich bevindt en waar zij wilt zich bevinden. 24 Binnen het onderzoek kunnen bijv. plaatselijke voorwaarden en omstandigheden (voorzieningen, vermogens, omvang en samenstelling van het publiek en derg.) geanalyseerd worden omdat het strategische vormen doorgaans beïnvloed wordt door de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, met name vooral door die plaatselijke voorwaarden en omstandigheden. Dat betekent dat de management theorie ondergeschikt is aan een bepaalde willekeurigheid ( ) en dat iedere oplossing afhankelijk is van actuele situatie en gegeven omstandigheden. Er bestaan wel algemene regels van het management, maar de toepassing ervan wordt ook door die omstandigheden bepaald. 25 Bovendien kunnen enkele van de overheid afhankelijke instellingen en autoriteiten met hun strategie afwijken van deze theoriën vanwege de zgn. hogere principen (bijv. de in het internationaal cultuurbeleid aangegeven principes) en daarom om de strategie van zulke instellingen beter te begrijpen, moeten we die principes weten en in aanmerking nemen. 23 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav, a kol. Projektový management podle IPMA: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012, p ŠEDIVÝ, Marek, MEDLÍKOVÁ Olga. Úspěšná nezisková organizace: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, p HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 17

18 2.2 Strategisch management Bij het strategische vormen wordt vaak ook de zogenaamde SWOT 26 -analyse gebruikt waarmee sterke en zwakke kanten en mogelijke kansen van de organisatie worden onderzocht om mogelijkheden te vinden hoe de positie van de organisatie in gunstige zin beïnvloed kan worden. Verder wordt binnen de SWOT-analyse nog bepaald wat de dreigingen zijn en hoe deze te vermijden. De dreigingen kunnen economisch, sociaal, polititsch, interpersoonlijk, technisch etc. zijn. De resultaten van deze analyse kunnen aansluitend ten behoeve van een toekomstig project of nieuwe strategie gebruikt worden. Deze analyse is van toepassing bij de strategische planning alsook bij het project management. Nu de strategie vastgelegd is, is het mogelijk om op basis ervan andere noodzakelijke activiteiten te formuleren waaronder bijv. marketingactiviteiten. Deze worden in een apart hoofdstuk van mijn scriptie behandeld. De strategie moet regelmatig geëvalueerd worden en daar is beslist een duidelijke definitie van criteria nodig. Zo nodig moet de strategie aangepast worden op de nieuw ontstane voorwaarden. Zoals door Giep Hagoort verwoord, (...) resulteert het precies definiëren van de stand van zaken en van mogelijke problemen in een strategisch profiel dat aanduidt of de bestaande strategie past wel of niet bij de huidige omstandigheden en welke activiteiten voortzetten zullen en welke stopgezet zullen worden. Daarop wordt onder andere op grond van op het profiel gebaseerde genomen beslissingen een toekomstige strategie ontworpen. Deze wordt vervolgens gerealiseerd. 27 In de herziene strategie worden vaak behalve de uitkomsten ook actuele trends en ontwikkelingen op verschillende externe gebieden gereflecteerd, alsook ontwikkelingen in de organisatie zelf, waaronder bijv. financiële, personele of structurele wijzigingen. Giep Hagoort onderscheidt drie wijzen van het strategische vormen bij culturele organisaties, te weten jaarlijkse planning, planning met programma als uitgangspunt, ad hoc planning of combinatie ervan 28. Bij de jaarlijkse planning zijn begroting (dikwijls enkel verstrekte subsidies) en ervan afhankelijke plan onontbeerlijk. Planning op basis van een programma is typerend voor organisaties die in mindere mate afhankelijk zijn van financiële 26 Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats 27 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 28 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 18

19 ondersteuning van buitenaf en gebonden zijn aan externe invloeden. Ad hoc planning wordt toegepast op het uitwerken van spontane ideeën. Het gaat doorgaans om projecten. In de culturele sector worden veel activiteiten waaronder ook festivalachtige evenementen, in de vorm van een project gerealiseerd. Bij de ambassade wordt de planning nog ondergeschikt aan het internationaal cultuurbeleid. Het is echter kenmerkend dat er ook belangen van andere geïnteresseerde partijen die met de organisatie verbonden zijn, van de basis vormen waardoor de algemene principes van de geldende management theorie bedreigd en verstoord worden. De strategie is dan een resultaat van het overleggen met alle betrokken partijen. 29 Naast de al besproken SWOT analyse vermelden Šedivý en Medlíková ook bijv. de analyse van buitenomgevig (bijv. sociale, technische, economische en politische factoren) Project management Strategisch motief - > begin van project - > evaluatie - > onderzoek van buitenomgeving - > gelegenheden - > sterkte en zwakke punten - > evaluatie - > nieuwe strategie 31 Giep Hagoort onderverdeelt project management in fasering en organiseren 32. Fasering bestaat uit zes onderdelen waarvan elk gedocumenteerd wordt. Het gaat om begin, voorbereiding, ontwikkeling, productie, verloop en voltooing. In iedere fase wordt er antwoord gegeven op een specifieke vraag. Waarom wordt het evenement georganiseerd? Wat vormt de basis van het evenement? Hoe wordt het evenement gerealiseerd? Waar, wanneer en wat wordt er gepresenteerd? En wat zijn de uitkomsten van het evenement? In het kader van de organisering zorgt men voor de realisatie van iedere van de bovenstaande 29 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 30 ŠEDIVÝ, Marek, MEDLÍKOVÁ Olga. Úspěšná nezisková organizace: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, p (project management model) HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 32 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 19

20 fasen. Giep Hagoort definieert zeven niveaus van organisering, met name kwaliteit, organisatie, voorziening, tijd, informatie/ communicatie, geldmiddelen en digitalisering 33. Na het verloop zou een evaluatieverslag opgemaakt worden. Mede gebaseerd op het evaluatieverslag van een voorgaand project kunnen plannen voor volgende projecten uitgewerkt worden. In het kader van de evaluatie kunnen bijv. timing, kosten, effectiviteit, veranderingen, buitengewone situaties, gebruikte tools, promo, samenwerking met externe partners en uitvoerende organisaties etc. getoetst worden. Fouten moeten we volgende keer vermijden, aan de andere kant zouden we ervoor zorgen dat goede dingen zullen repeteerd worden bij andere projecten. 34 Een van de belangrijkste stappen in het kader van het project management is het definiëren van een doelgroep/ -en. Er wordt nog onder andere gezocht naar eventuele ondersteuning (door overheid, verschillende stichtingen en instituten, media), of aan de andere kant naar eventuele belemmeringen in de vorm van concurrentie, oppositie (overheid, verschillende stichtingen en instituten, media ezv.) of allerlei voorschriften, normen (inclusief ongeschreven) en derg. Vóór, tijdens alsmede na het evenement is wederzijdse communicatie tussen de organisator en het publiek van groot belang. Ten behoeve ervan wordt een communicatie plan opgesteld. Er moet altijd interactiviteit tussen de organisator en het publiek aanwezig zijn, 35 aldus Giep Hagoort. Speciaal aandacht verdienen informatie en communicatie technologie, namelijk de kansen die deze technologie aanbiedt. Deze onderwerpen behandel ik zelfstandig in mijn scriptie. 33 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 34 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav, a kol. Projektový management podle IPMA: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012, p HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 20

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky Obor: Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk Studijní rok 2011/2012 HET PRESENTEREN VAN NEDERLANDSE KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 10. Communicatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 10. Communicatie Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 10 Communicatie 1 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 1. Het communicatieproces te beschrijven. 2. De

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Het belang van internationaal cultuurbeleid. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag

Het belang van internationaal cultuurbeleid. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag Schimrrlelpenninckhan 3 61243 2so6AE Den telefoon 310 66 86 fax 361 27 e-mail cultuur@cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dr. R.H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 8J Den Haag datum:

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid Gezamenlijk beleid van Ministeries

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014.

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Inhoud 1. Profiel deelnemend publiek 2. De enquête a. Donateurs: hun voorkeur om een project

Nadere informatie

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website Informeren Audiovisuele media Publieke hoorzitting Schriftelijke informatie Tentoonstelling Website Audiovisuele media Via radio en televisie verspreiden van informatie aan een heel breed publiek. Wat

Nadere informatie

Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab

Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab De invasie =platform voor beginnende ontwerpers, bestaat sinds 3 jaar, draait op vrijwilligers Filosofie -Kansen bieden aan beginnende, jonge

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Een oude bekende In een nieuw jasje!

Een oude bekende In een nieuw jasje! presenteert Een oude bekende In een nieuw jasje! Stichting Stimulering Podiumkunsten Ralph Evegaars (voorzitter) Stichting Stimulering Podiumkunsten Stef Broos (initiatiefnemer) Doelstelling anno 2012

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN

VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN WAAROM DE TESTAPP? In eerdere verkenningen zijn verschillende ideeën naar voren gekomen voor ontwerp van het virtueel leefstijlcentrum. De functionaliteiten

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent Wat levert 10 000 Stappen nu op? - Resultaten van het project 10 000 Stappen Via een wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of een dergelijke aanpak wel effectief is om de se bevolking te bereiken en om

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 214 Hoger onderwijs en onderzoek plan Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen TOPSIDE TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe Richtlijnen voor Mentoren Inclusion Europe www.peer-training.eu Auteurs: TOPSIDE

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Wanneer het gemeentebestuur de beslissing heeft genomen om een stedenband

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Plan van Aanpak Brabant Water Periode B Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Klant: Brabant Water Opdrachtgever: Arno van de Ven Begeleider: Paul

Nadere informatie

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites...

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites... De vijf belangrijkste ondernemersvragen over websites... ...en de antwoorden van VVBS. VVBS Webservices behoort tot de nieuwste generatie webbouwers. Ingewikkeld doen over websites staat niet in ons woordenboek.

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie