Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky"

Transcriptie

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra Nederlandistiky Obor: Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk Studijní rok 2011/2012 HET PRESENTEREN VAN NEDERLANDSE KUNST EN CULTUUR IN TSJECHIË (PRESENTATION OF DUTCH ART AND CULTURE IN THE CZECH REPUBLIC) Studentka: Bc. Kateřina Žáčková Vedoucí práce: doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. OLOMOUC

2 Dankbetuiging Op deze plaats wil ik graag de begeleider van mijn scriptie, de heer doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. bedanken voor zijn behulpzaamheid en nuttige opmerkingen bij de verwerking van mijn masterscriptie. Ik bedank ook de heer Bas Wels en mijn vrienden Sylva Alderliestenová, Lotte Pattyn, Tomáš Cakl, Petr Hanus, Matouš Hekela, Iva Pařízková en Tereza Pípová voor hun behulpzaamheid en ondersteuning bij de verwerking van mijn masterscriptie. Ik wil evenzeer ook mijn vader Karol Žáček en mijn vrienden vooral Martina Hrabalová, Jana Bittnerová, Marie Kumbárová, Anna Ševčíková, Iva Šabatková en Martina Lysová bedanken voor hun ondersteuning tijdens de hele tijd. Ik wil verder twee artiesten vermelden die mij inspireerden bij de verwerking van mijn scriptie, te weten Epos257 en Joost Zwagerman. 2

3 Verklaring Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. Ik verklaar dat ik mijn scriptie alleen heb geschreven en alle literatuur en bronnen die ik had gebruikt in de literatuurlijst heb vermeld. Olomouc, 21. srpen 2012 Olomouc, 21 augustus 2012 Žáčková Kateřina 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 6 1 Nederlandse internatinaal cultuurbeleid 1.1 Culturele diplomatie Het internationaal cultuurbeleidgezamenlijke belangen Gezamenlijke belangen Beoogde doelen Ambassade als bemiddelaar 15 2 Strategisch en project management 2.1 Hogere principes Strategisch management Project management 19 3 Marketing en Communicatie 3.1 Commercieel denken Internet marketing Marktsegmentatie Communicatie Mond-tot-mondcommunicatie Onbedoelde communicatie Communicatiemiddelen Het internet Communicatiecampagne Tekst Visual design Timing en plaatsing Evaluatie en feedback 37 4 Public Relations 4.1 Reputatie PR-activiteiten 39 5 Nethworks. cz en andere grootschalige projecten waaraan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag deel heeft genomen in 2009 en NethWorks.cz Architecture & Inclusion (14 april t/m 6 juni 2010) 47 4

5 5.3 Noc literatury / Literature Night 2010 / Nacht van de Literatuur Fringe festival Praag United Islands of Prague Nethworks.cz Evenementen van NethWorks.cz festival Beoordeling van het festival NethWorks.cz 2009 en Beoordeling van het festival NethWorks.cz Beoordeling van het festival NethWorks.cz Beoordeling van promotie Titel en Visual design 62 Conclusie 64 Resumé 68 Summary 69 Literatuurlijst 70 5

6 Inleiding Om meer inzicht in het Nederlands internationaal cultuurbeleid te krijgen, heb ik eerst een aantal belangrijke beleidsteksten van de periode 2006 tot en met 2012 onderzocht, in het bijzonder Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid en Grenzeloze Kunst en daaruit heb ik belangrijkste doelstellingen geciteerd en ook kort beschreven en uitgelegd. Het is in principe geen probleem een product te produceren, maar het te verkopen. Met andere woorden er zijn veel Nederlandse kunstenaars die tot de internationale top gerekend worden en die de Nederlandse cultuur vertegenwoordigen kunnen, maar de zaal te vullen door het publiek kan wel een probleem zijn. In volgende hoofdstukken hecht ik mijn aandacht aan strategisch management en project management van culturele instellingen, communicatie tussen culturele instellingen en het publiek, promotie van culturele evenementen, PR-activiteiten die alle nauw samenhangen met het implementeren van het internationaal cultuurbeleid in een gastland en kunnen het zowel positiv als negatief beïnvloeden. Daarop volgt een overzicht van grootschalige projecten waar de Nederlandse ambassade te Praag aan meegedaan heeft in 2009 en 2010 en van twee edities van het festival Nethworks.cz die de ambassade deels in samenwerking met andere uitvoerende organisaties gerealiseerd heeft in 2009 en Beide edities van het festival behandel ik vervolgens in relatie tot de al besproken marketing- en communicatie principes. In het kader van de tweede editie (2010) heb ik bij de ambassade een stage gelopen. Ik was toek ook bijna bij alle Praagse Nethworks.cz evenementen aanwezig. Met de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid hangt niet enkel de opgestelde strategie van de overheid en de PR-activiteiten (incl. communicatie) van de ambassade samen, maar ook wat er aan het publiek aangeboden wordt en of de voorwaarden geschikt geschapen worden opdat het publiek de gepresenteerde kunst juist (als Nederlandse kunst) kon waarnemen. De bovenstaande principes vooral hoe de onderlinge communicatie en het presenteren van (min of meer bekende) kunst in Tsjechië beïnvloedt, bespreek ik in conclusie. 6

7 Deze scriptie is bedoeld om de lezer een overzicht te geven van bepaalde ambities van de Nederlandse overheid in het kader van het internationaal cultuurbeleid en hoe deze uiteindelijk door de Nederlandse ambassade te Praag vervuld worden, eerder door welke instrumenten de vervulling ervan ondersteund wordt of potentieel ondersteund kan worden en hoe het vervullen ervan ook belemmerd wordt of kan worden. 7

8 1 Nederlandse internationaal cultuurbeleid 1.1 Culturele diplomatie De Raad voor Cultuur kent aan cultuur en kunst grote betekenis op het internationale terrein toe in zijn raadsadvies over Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid van april Cultuur als communicatiemiddel in het internationale verkeer aan belang wint. 1 Kortom de culturele component van diplomatie brengt niet enkel gelegenheden voor kunstenaars en culturele instellingen met zich mee, maar ook voor politieke en economische betrekkingen tussen afzonderlijke staten. Internationale culturele samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en beïnvloedt ook bredere politieke, sociale en economische betrekkingen met andere landen. 2 En het is niet verrassend dat de overheid zich deze gelegenheid niet wil laten ontsnappen. In het kader van culturele diplomatie maakt men gelijktijdig gebruik van zowel intrinsieke als instrumentele waarde van cultuur om behalve de culturele en sociale doelen ook de politieke en economische doelen te bereiken. Culturele diplomatie wordt steeds vaker ingezet door bewindslieden voor zowel buitenlandse zaken als voor economische zaken om de internationale positie en reflectie van Nederland en de reputatie ervan in het buitenland te houden eventueel versterken en de gewenste beeldvorming te helpen creëren. En er wordt steeds door de regering getracht om het internationaal cultuurbeleid nog effectiever en scherper te maken. Cultuur wordt in toenemende mate gezien als een strategische factor in de politieke, sociale en economische ontwikkeling. 3 1 RAAD VOOR CULTUUR. Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid. s-gravenhage: 14 april 2008, p TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Homogene Groep Internationale Samenwerking 2011 (HGIS-nota 2011). s-gravenhage: 2010, p

9 1.2 Het internationaal cultuurbeleid Internationaal cultuurbeleid is een complex waarin enerzijds het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie (OCW) van Buitenlandse Zaken (BZ) en anderzijds andere ministeries en instellingen waaronder bijv. het Ministerie van Economische Zaken 4 (EZ), Raad voor Cultuur, Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), fondsen 5, sectorinstituten 6, culturele instellingen of afzonderlijke kunstenaars en kunstenaressen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de concrete beleidsmaatregelen. Hoewel ze ieder een aparte rol in het internationaal cultuurbeleid spelen en aparte taken en odrachten uitvoeren, hebben ze tezamen een gezamelijk belang, te weten om zichzelf in het buitenland effectief te presenteren. Maar een gezamenlijk idee hoe het geboekte succes gebruikt zou worden, delen ze met elkaar niet. De hoofdmoot van het uitgevoerde internationaal cultuurbeleid is dat er met behulp van de ingenomen positie andere doelen bereikt worden zijn allerlei programma s bij de fondsen, sectorinstellingen en ministeries die internationaliseringsbeleid uitvoeren door middel van bijv. reguliere activiteiten op het terrein van internationale samenwerking te organiseren waaronder internationale projecten (adviezen, onderzoeken, kennisuitwisseling, bruikleen etc.), deelname aan internationale en bijeenkomsten, gremia, internationale festivals, biënnales, wereldtentoonstellingen, beurzen, internationale kunstmanifestaties of festivalachtige evenementen, (overzichts)tentoonstellingen die zowel sectoraal als nietsectoraal gefocust zijn en grootschalige of gebundelde presentaties. Er is sprake over projectmatige, éénmalige of meerjarige, tijdelijke of permanente programma s. Het programma moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en het gastland. Het draagvlak van de internationale uitvoeringspraktijk van de ministeries van BZ en OCW wordt vooral gevormd door speciaal gerichte programma s en initiatieven waaronder 3 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio s over de uitvoering van de Europese agenda voor cultuur. Brussel: 19 juli Per 14 oktober 2010 zijn de Ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ) opgegaan in het nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Zie ( ). 5 Bijv. Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; Fonds Podiumkunsten; Nederlands Letterenfonds 6 Bijv. Nederlands Architectuur Instituut (NAi) 9

10 bijv. bezoekersprogramma s 7, tournees, grootschalige gerichte manifestaties en gebundelde presentaties van Nederlandse cultuur in het buitenland. De sectorale presentaties in een bepaald land en collectieve promotietournees worden gerealiseerd als daar artistieke, economische of buitenlandpolitieke redenen voor zijn. Uit de door de op 12 januari 1999 opgerichte van de overheid onafhankelijke organisatie SICA 8 beheerde database Buitengaats 9 blijkt dat de omvang van erin geregistreerde buitenlandse activiteiten van de Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen alleen maar toeneemt. Sommige Nederlandse instellingen, gezelschappen of individuele kunstenaars uit uiteenlopende disciplines hebben zich reeds overal in de wereld gevestigd. Ook kunstenaars uit andere sectoren vinden erkenning over de grenzen en worden tot de internationale top gerekend. Dit alles doet zich voor zonder veel bemoeienis van de overheid en dat is goed. 10 Het is dus evident dat kunstenaars en culturele instellingen ook zelfstandig hun weg op de internationale markt kunnen vinden. Er bestaan verschillende netwerken waardoor ze in contact met hun buitenlandse collega's kunnen komen en onder andere het internet maakt de samenwerking ook in hoge mate nog makkelijker. Moet er dan nog de overheid bij betrokken worden? Zo ja, wat is dan de rol van de overheid behalve de financiële ondersteuning? Van der Laan (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Nicolaï (staatssecretaris voor Europese Zaken) verwoorden het in Koers Kiezen aldus: Succes is in eerste instantie afhankelijk van individuele artistieke talenten. Vervolgens kan de overheid een sleutelrol spelen bij het bestendigen en uitbreiden van succes zeker waar het om het collectief succes van een sector gaat, bijvoorbeeld Dutch Design In 1998 opgezet programma als aanvulling op bestaande programma s met als doel buitenlandse programmeurs en deskundigen kennis te laten maken met verschillende disciplines uit het Nederlandse culturele leven, zodat zij in eigen land Nederlandse voorstellingen en tentoonstellingen organiseren of coproducties opzetten. (PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p. 6.) 8 SICA werd opgericht o.a. om de bovensectorale programma s, projecten, informatie en uitwisseling te coördineren. 9 Databank waarin overzichten worden gemaakt van Nederlandse internationale activiteiten. 10 PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans: Grenzeloze Kunst. s-gravenhage, 2008, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p

11 In ieder geval wordt in Koers Kiezen aangesloten om zuiver artistieke subsidiebeslissingen over te dragen aan de fondsen, maar beslissingen waarbij ook een beleidsmatig belang aan de orde is aan de overheid te laten, 12 met andere woorden dat (...) de overheid zich op gepaste afstand houdt bij de inhoudelijke beoordeling van individuele aanvragen. 13 Dat sluit aan op de belangrijke principes in het Nederlands cultuurbeleid dat de overheid zich op gepaste afstand houdt bij de inhoudelijke beoordeling van kwaliteit van kunstenaars en de dus niet in strijd is met de al drie eeuwen geldige uitspraak van J. R. Thorbeckes over de houding van de regering ten opzichte van beoordeling van kunst. De kunst is geen regeringszaak, in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst Gezamenlijke belangen Aan de ene kant cultureel profiel van Nederland versterken, Nederlandse cultuur inspireren en verrijken, aan de andere kant markt verruimen, positieve beeldvorming over Nederland stimuleren, nieuwe verbindingen maken, kortom Nederland goed zichtbaar maken over de grens met alle eruit voortvloeiende positieve neveneffecten. Hoewel de ministeries van OCW en BZ beleidsinhoudelijk samen werken, zijn hun belangstellingssferen uiteenlopend. Dat is niet verbazend, want de ministeries spelen ongelijke rollen. Het internationaal cultuurbeleid wordt namelijk door het ministerie van BZ beschouwd als een instrument van diplomatie waarmee buitenlandpolitieke doelen nagestreefd worden. Echter, het ministerie van OCW richt zich op intrinsieke waarde van kunst en streeft cultuurpolitieke doelen na. Hoewel er een gezamenlijk doel ontbreekt, hoeven de activiteiten van beide geïntereseerde partijen niet automatisch tegenstrijdig. Echter, de vermenging van buitenlandpolitieke en cultuurpolitieke doelen, kan er toe leiden dat geen van de beoogde doelen optimaal zal worden gerealiseerd. 12 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei 2006, p Zie (geciteerd op ). 11

12 Voor kunstenaars spelen de te bereiken doelen die in allerlei beleidsdocumenten staan aangegeven, zoals bijv. het meten met hun buitenlandse sectorgenoten geen leidmotief. Door kunstenaars worden inspiratie, het verbreden van de horizon en het halen van kennis, het verbeteren van de kwaliteit van het eigen product centraal gesteld in het kader van internationale samenwerking. En zoals Ryan Emmen concludeert in zijn scriptie Grenzeloos Kiezen is de internationaliseringsambitie van culturele instellingen eerder een gevolg van andere aspiratie of komt voort uit een beperking, een beperking die voortkomt uit podia en uit publiek. Internationalisering is dus een middel en geen doel. Bij veel culturele instellingen of individuele artiesten spelen economische motieven die geassocieerd worden met de door de overheid bevorderde doelen geen doorslaggevende rol. Deze worden vaak overschaduwd door de bovenstaande artistieke ambities. Internationalisering wordt als middel ingezet om een artistieke ambitie na te streven of een beperking te omzeilen. In het geval van een beperking wordt internationalisering veelal nagestreefd om een breder publiek te bereiken Beoogde doelen De creatieve kracht van Nederland beter gebruiken. 16 Met andere woorden het inzetten van kunst en cultuur voor andere doelen. Sommige in Koers Kiezen geformuleerde afzonderlijke ambities van de overheid, niet alle zijn echter van toepassing in alle landen. Presentatie van Nederlandse cultuur in het buitenland; 15 EMMEN, Ryan Christiaan Maria. Grenzeloos Kiezen. Utrecht: 2010, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p

13 Verrijking en inspiratie van de Nederlandse cultuur door middel van confrontatie en samenwerking met andere culturen en buitenlandse kunstenaars; Toetsing van het kwaliteitsniveau en de relevantie van de Nederlandse kunst- en cultuurpraktijk aan internationale criteria; Behoud van cultureel erfgoed dat Nederland deelt met andere landen Imagoversterking van ons land en onze cultuur. 17 Plasterk en Timmermans hebben er aan o.a. onderstaande ambities toegevoegd: Gerichte inzet op disciplines waarin Nederland internationaal sterk staat: design, mode en architectuur; Marktverruiming en aansluiting op internationale netwerken Culturele diplomatie: kunst en cultuur benutten voor buitenlandse betrekkingen en diplomatie inzetten voor de versterking van Nederlandse kunst en cultuur. 18 Enkele door Plasterk en Timmermans geformuleerde ambities sluiten aan op de al door Van der Laan en Nicolaï voorgestelde uitganspunten voor het internationaal cultuurbeleid. De presentatie van veelbelovende economische disciplines in het buitenland zal bijdragen aan een sterker internationaal cultuurbeleid en het maakt deze cultuuruitingen niet alleen economisch onafhankelijker, maar ook internationaal competitiever. 19 Van der Laan en Nicolaï hebben een onderzoek ingesteld in het kader van hun zoektocht naar economisch sterke creatieve bedrijfstakken die sterke economische en culturele positie, in internationaal opzicht, innemen of althans een grote potentie hebben om met 17 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p

14 behulp van gerichte stimulatie en ondersteuning van de overheid een gretige afzet en erkenning in het buitenland te vinden. En naar kansen van collectieve promotie. Het hoeft nauwelijks betoog dat het verstandig is ons te concentreren op waar we goed of nog liever beter in zijn dan anderen, 20 beredeneren Van der Laan en Nicolaï de sectorspecifieke volgens hen toekomstgericht investering in de internationale positionering van bepaalde takken en waarom promotie ervan waard zijn. In september 2007 heeft de toenmalige minister van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald H. A. Plasterk de Raad voor Cultuur geraadpleegd, in verband met de door van der Laan en Nicolaï voorgenomen sectorspecifieke investeringen binnen het strategisch internationaal cultuurbeleid, over de vraag welke sectoren op het vlak van Nederlandse cultuur en kunst in de komende periode in aanmerking zouden kunnen komen voor het voorrangsbeleid. Architectuur en vormgeving hebben reeds bewezen internationaal gezien sterke disciplines te zijn. Naar het oordeel van de Raad verdient ook de literatuur dit predicaat. In de moderne dans heeft Nederland natuurlijk ook een vooraanstaande internationale positie ingenomen. Daarnaast ziet hij muziek (met name de moderne gecomponeerde muziek, jazz, dance), fotografie, jeugddans en animatiefilm als kansrijke disciplines. (...) Het zijn allemaal voorbeelden van disciplines waarin momenteel de creatieve kracht sterk aanwezig is of door gerichte investering ontwikkeld kan worden tot een niveau van internationale betekenis, 21 beredeneert de Raad zijn selectie. De geschiktheid en kansrijkheid, net als de positie en het actuele beeld van Nederland kunnen per land en per sector verschillen. Één maatwerk is dus niet universeel van toepassing over de hele wereld. Het ministerie van OCW is in overleg met fondsen getreden om een flexibel aanpak te vinden ten opzichte van het gerichter inspelen op de mogelijkheden voor de verschillende cultuursectoren en afzonderlijke gastlanden. Dat betekent dat betrokken overheidsdiensten, afzonderlijke bewindspersonen, fondsen, 20 NICOLAÏ, Atzo, VAN DER LAAN, Medy C.: Koers Kiezen: Meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. 10 mei p RAAD VOOR CULTUUR. Strategische keuzes internationaal cultuurbeleid. s-gravenhage: 14 april 2008, p

15 cultuurinstellingen etc. meer samenhang moeten brengen in het beoordeling van mogelijkheden van verschillende sectoren in de uitgekozen landen. Met andere woorden, het aanbod van de productie in Nederland en de vraag vanuit het buitenland gecombineerd met elkaar moeten worden. 1.5 Ambassade als bemiddelaar Aangezien de buitenlandse vraag van groot belang is, hebben onze diplomatieke vertegenwoordigingen een sleutelfunctie in het bij elkaar brengen van de buitenlandse vraag en het Nederlandse aanbod en stimuleren waar mogelijk culturele initiatieven. 22 Ambassades zijn een belangrijke en onmisbare bemiddelaar en bondgenoot in het kader van het internationaal cultuurbeleid. Ambassades zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid in een gastland, adviseren de fondsen over lokale impact en de haalbaarheid van projecten en verlenen subsidies aan lokale instellingen die willen met Nederlandse kunstenaars of instellingen samenwerken. De ambassades hebben als taak de samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en lokale instellingen in het bepaalde gastland te bevorderen waar Nederland wellicht in de toekomst weer profijt van heeft. Bij de beoordeling hiervan zijn de cultureel attachés ter plaatse betrokken. Goede afstemming en samenwerking tussen culturele en tevens handelsattachés is hierbij nuttig en wenselijk. Het presenteren van nationale cultuur op het internationale niveau is één van de taken van een ambassade of een ander soort van cultuur-politieke of eventueel uitsluitend culturele vertegenwoordigingen van een bepaald land in het buitenland. Nederlandse cultuur wordt in de Tsjechische republiek vertegenwoordigd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag, namelijk door de Pers- en Culturele Zaken afdeling, afgekort PCZ afdeling. Enkele landen worden, zoals aangegeven op het gebied van cultuur in het buitenland soms door een volkomen zelfstandig cultuur instituut vertegenwoordigd, 22 PLASTERK, Ronald; TIMMERMANS, Frans. Grenzeloze Kunst. s-gravenhage: 2008, p

16 bijv. volgende culturele instituten gevestigd, het Frans cultuur instituut (Institut français de Prague, Frankrijk), het Praags cultuur instituut Cervantes (Instituto Cervantes de Praga, Spanje) of Goethe-Instituut (Goethe-Institut Prag, Duitsland). Wellicht is het niet op het eerste gezicht te zien, maar er worden veel culturele projecten en evenementen (tentoonstellingen, dansvoorstellingen, concerten, literatuurprojecten, workshops, discussies, lezingen e.d.) met Nederlandse deelname in Tsjechië gerealiseerd. Dikwijls wordt de deelname van Nederlandse artiesten of deskundigen aan een bepaald evenement of project door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Praag gesubsidieerd, en zo niet, doet de Nederlandse ambassade meestal mee ten minste bij de promotie, namelijk door de bepaalde activiteit toe te voegen aan de door de ambassade uitgegeven Culturele agenda. Deze wordt enkele keren per jaar uitgegeven en dient om tips over leuke evenementen aan mensen in Tsjechië aan te bieden waarbij ze Nederlandse cultuur meemaken kunnen. Soms is de Nederlandse ambassade zelfs ook één van de projectorganisators van uiteenlopende gezamenlijke projecten. 16

17 2 Strategisch en project management 2.1 Hogere principes Afzonderlijke projecten worden ondergeschikt aan de strategie, visie van de organisatie en ook aan haar missie. 23 De bedoeling van de strategische planning is om goed te difiniëren waar de organisatie zich bevindt en waar zij wilt zich bevinden. 24 Binnen het onderzoek kunnen bijv. plaatselijke voorwaarden en omstandigheden (voorzieningen, vermogens, omvang en samenstelling van het publiek en derg.) geanalyseerd worden omdat het strategische vormen doorgaans beïnvloed wordt door de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, met name vooral door die plaatselijke voorwaarden en omstandigheden. Dat betekent dat de management theorie ondergeschikt is aan een bepaalde willekeurigheid ( ) en dat iedere oplossing afhankelijk is van actuele situatie en gegeven omstandigheden. Er bestaan wel algemene regels van het management, maar de toepassing ervan wordt ook door die omstandigheden bepaald. 25 Bovendien kunnen enkele van de overheid afhankelijke instellingen en autoriteiten met hun strategie afwijken van deze theoriën vanwege de zgn. hogere principen (bijv. de in het internationaal cultuurbeleid aangegeven principes) en daarom om de strategie van zulke instellingen beter te begrijpen, moeten we die principes weten en in aanmerking nemen. 23 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav, a kol. Projektový management podle IPMA: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012, p ŠEDIVÝ, Marek, MEDLÍKOVÁ Olga. Úspěšná nezisková organizace: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, p HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 17

18 2.2 Strategisch management Bij het strategische vormen wordt vaak ook de zogenaamde SWOT 26 -analyse gebruikt waarmee sterke en zwakke kanten en mogelijke kansen van de organisatie worden onderzocht om mogelijkheden te vinden hoe de positie van de organisatie in gunstige zin beïnvloed kan worden. Verder wordt binnen de SWOT-analyse nog bepaald wat de dreigingen zijn en hoe deze te vermijden. De dreigingen kunnen economisch, sociaal, polititsch, interpersoonlijk, technisch etc. zijn. De resultaten van deze analyse kunnen aansluitend ten behoeve van een toekomstig project of nieuwe strategie gebruikt worden. Deze analyse is van toepassing bij de strategische planning alsook bij het project management. Nu de strategie vastgelegd is, is het mogelijk om op basis ervan andere noodzakelijke activiteiten te formuleren waaronder bijv. marketingactiviteiten. Deze worden in een apart hoofdstuk van mijn scriptie behandeld. De strategie moet regelmatig geëvalueerd worden en daar is beslist een duidelijke definitie van criteria nodig. Zo nodig moet de strategie aangepast worden op de nieuw ontstane voorwaarden. Zoals door Giep Hagoort verwoord, (...) resulteert het precies definiëren van de stand van zaken en van mogelijke problemen in een strategisch profiel dat aanduidt of de bestaande strategie past wel of niet bij de huidige omstandigheden en welke activiteiten voortzetten zullen en welke stopgezet zullen worden. Daarop wordt onder andere op grond van op het profiel gebaseerde genomen beslissingen een toekomstige strategie ontworpen. Deze wordt vervolgens gerealiseerd. 27 In de herziene strategie worden vaak behalve de uitkomsten ook actuele trends en ontwikkelingen op verschillende externe gebieden gereflecteerd, alsook ontwikkelingen in de organisatie zelf, waaronder bijv. financiële, personele of structurele wijzigingen. Giep Hagoort onderscheidt drie wijzen van het strategische vormen bij culturele organisaties, te weten jaarlijkse planning, planning met programma als uitgangspunt, ad hoc planning of combinatie ervan 28. Bij de jaarlijkse planning zijn begroting (dikwijls enkel verstrekte subsidies) en ervan afhankelijke plan onontbeerlijk. Planning op basis van een programma is typerend voor organisaties die in mindere mate afhankelijk zijn van financiële 26 Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats 27 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 28 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 18

19 ondersteuning van buitenaf en gebonden zijn aan externe invloeden. Ad hoc planning wordt toegepast op het uitwerken van spontane ideeën. Het gaat doorgaans om projecten. In de culturele sector worden veel activiteiten waaronder ook festivalachtige evenementen, in de vorm van een project gerealiseerd. Bij de ambassade wordt de planning nog ondergeschikt aan het internationaal cultuurbeleid. Het is echter kenmerkend dat er ook belangen van andere geïnteresseerde partijen die met de organisatie verbonden zijn, van de basis vormen waardoor de algemene principes van de geldende management theorie bedreigd en verstoord worden. De strategie is dan een resultaat van het overleggen met alle betrokken partijen. 29 Naast de al besproken SWOT analyse vermelden Šedivý en Medlíková ook bijv. de analyse van buitenomgevig (bijv. sociale, technische, economische en politische factoren) Project management Strategisch motief - > begin van project - > evaluatie - > onderzoek van buitenomgeving - > gelegenheden - > sterkte en zwakke punten - > evaluatie - > nieuwe strategie 31 Giep Hagoort onderverdeelt project management in fasering en organiseren 32. Fasering bestaat uit zes onderdelen waarvan elk gedocumenteerd wordt. Het gaat om begin, voorbereiding, ontwikkeling, productie, verloop en voltooing. In iedere fase wordt er antwoord gegeven op een specifieke vraag. Waarom wordt het evenement georganiseerd? Wat vormt de basis van het evenement? Hoe wordt het evenement gerealiseerd? Waar, wanneer en wat wordt er gepresenteerd? En wat zijn de uitkomsten van het evenement? In het kader van de organisering zorgt men voor de realisatie van iedere van de bovenstaande 29 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 30 ŠEDIVÝ, Marek, MEDLÍKOVÁ Olga. Úspěšná nezisková organizace: 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, p (project management model) HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 32 HAGOORT, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, p. X 19

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Focus op functies u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d A M S

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie