Website-verkoopcontract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website-verkoopcontract"

Transcriptie

1 Dit is een voorbeeld van een verkoopcontract van een website zoals gegenereerd met de Website verkoopcontract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/website-verkoopcontractgenereren/ In dit voorbeeld ziet u een verkoopcontract van een online discussieforum. Dit contract bevat onder andere een terugkoopoptie voor verkoper, of de verkoper vergelijkbare websites mag maken na verkoop, wat er gebeurt met advertentiecontracten en welke garanties de verkoop geeft. Al deze aspecten (en meer) zijn naar keuze in te stellen met de generator. De partijen, Website-verkoopcontract XyOpinionBV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: Verkoper) en PietHein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: Koper), overwegende, dat - Verkoper beheerder is van de website XyOpinion ("de Website"), gekoppeld aan de internet-domeinnaam ("de Domeinnaam"), - middels de Website een discussieforum voor bezoekers beschikbaar wordt gesteld, - Koper beheerder wenst te worden van de Website alsook houder wenst te worden van de Domeinnaam, - Verkoper bereid is hiertoe over te gaan in ruil voor een vergoeding, een en ander op nader overeen te komen wijze, - de partijen hun afspraken hieromtrent schriftelijk wensen vast te leggen, zijn het volgende overeengekomen. Artikel 1. Overdracht van de Website 1.1 Verkoper draagt hierbij aan Koper alle handelsnaamrechten, auteursrechten en databankenrechten betreffende de Website over aan Koper. Deze overdracht betreft de auteursrechten wereldwijd en in de breedste zin des woords, omvattende alle vormen van exploitatie van deze rechten. 1.2 Partijen zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen 1

2 verrichten om Koper beheerder van de Website te laten worden. 1.3 In het bijzonder zal Verkoper aan Koper alle benodigde wachtwoorden en logincodes verschaffen om het feitelijk beheer van de Website te kunnen verrichten. Hieronder vallen onder meer FTP-logincodes, beheerswachtwoorden en API tokens. 1.4 Verkoper zal zich na afronding van de handelingen uit de vorige leden beschikbaar houden voor ondersteuning, inwerken en eenvoudige probleemoplossing betreffende de Website voor een periode van veertien dagen. 1.5 Voor het werk bedoeld in het vorige lid is Koper geen nadere vergoeding verschuldigd aan Verkoper. Verkoper mag onredelijke verzoeken om dergelijk werk weigeren. 1.6 Indien Koper niet binnen de in artikel 4.2 genoemde leveringstermijn beheerder van de Website of houder van de Domeinnaam is door handelen of nalatigheid die aan Verkoper te wijten is, dan mag Koper de transactie ontbinden middels schriftelijke mededeling daarvan aan Verkoper. Na ontbinding dienen alle reeds verrichte (rechts- en feitelijke) handelingen ongedaan te worden gemaakt. Artikel 2. Overdracht van (gebruiks-)rechten 2.1 Bij de overdracht geldt de volgende verdeling van verantwoordelijkheiden betreffende van overeenkomsten met derden: Alle gebruiksovereenkomsten met gebruikers van de Website worden van Verkoper op naam van Koper gesteld. Verkoper zal in samenwerking met Koper zorgdragen dat overeenkomsten met adverteerders op de Website op naam van Koper worden gezet. Verkoper verklaart dat gebruiksrechten onder auteursrechten op foto's, teksten en dergelijke van derden door Koper uitgeoefend mogen worden ten behoeve van de Website. 2.2 Verkoper zal in samenwerking met Koper zorgdragen dat gebruiksrechten onder softwarelicenties van derden door Koper uitgeoefend mogen worden ten behoeve van de Website. 2.3 Verkoper draagt hierbij zijn auteursrechten betreffende de beheersoftware (Content Management Systeem) van de Website over aan Koper. Deze overdracht betreft de auteursrechten wereldwijd en in de breedste zin des woords, omvattende alle vormen van exploitatie van deze rechten. Artikel 3. Overdracht van de Domeinnaam 3.1 Partijen zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen verrichten om Koper als domeinnaamhouder van de Domeinnaam in het 2

3 elektronisch domeinnamenregister voor de Domeinnaam (hierna de Registry ) te laten registreren. 3.2 In het bijzonder zal Verkoper ten behoeve van voorgaande alle eventueel door de Registry geëiste tokens beschikbaar stellen om een wijziging van domeinnaamhouderschap mogelijk te maken, alle door de Registry vereiste formulieren invullen en alle informatie verstrekken die Koper redelijkerwijs nodig heeft om de registratie bedoeld in het vorige lid te effectueren. 3.3 Koper zal een door haar aan te wijzen registrar de feitelijke verhuizing laten uitvoeren en de Domeinnaam koppelen aan server(s) onder haar beheer. Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 4.1 Als tegenprestatie voor overdracht van Website en Domeinnaam is Koper aan Verkoper een betaling verschuldigd van EUR 500 (exclusief BTW), te voldoen binnen 30 dagen na aangaan van deze overeenkomst. 4.2 Zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling zal Verkoper de in de vorige artikelen bedoelde handelingen strekkende tot overdracht verrichten. 4.3 Voor alle verschuldigde bedragen zal Verkoper een factuur uitbrengen. Verkoper is gerechtigd elektronisch te factureren. Het niet of niet op tijd ontvangen van een factuur ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichting binnen de gestelde termijn. 4.4 Indien Koper niet tijdig betaalt, is Koper per direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en mag Verkoper de wettelijke rente vorderen vanaf de dag dat de betalingsperiode eindigde Artikel 5. Garantiebepalingen 5.1 Koper garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan. 5.2 Verkoper garandeert het volgende: dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan dat de Website gedurende zes maanden na het moment van overdracht substantieel zal werken conform de verwachtingen de enige houder te zijn van de Domeinnaam en dat te blijven tot de levering dat de bij de Website behorende contactgegevens van bezoekers verkregen zijn met adequate toestemming of andere grondslag voor het versturen van aan de Website gerelateerde ongevraagde elektronische commerciële communicatie 5.3 Indien een hierboven gegeven garantie door de Verkoper wordt 3

4 geschonden, kan de Koper zijn hierdoor geleden schade vergoed krijgen Artikel 6. Concurrentie 6.1 Gedurende drie maanden na afronding van de overdracht is het Verkoper verboden met de Website vergelijkbare websites of diensten te ontwikkelen of aan te kopen en te exploiteren. Indien Verkoper dit toch doet, verbeurt hij aan Koper een onmiddellijk opeisbare boete van drie maal de prijs uit artikel Indien Koper op enig moment in de toekomst besluit de Website en/of de Domeinnaam te willen verkopen, zal Koper allereerst Verkoper uitnodigen een aanbod te doen tot terugkoop. Indien dit aanbod marktconform en redelijk is, is Koper gehouden dit te aanvaarden. Indien dit niet het geval is of Verkoper niet binnen 14 dagen reageert op het aanbod, is Koper vrij tot verkoop aan derden over te gaan. Artikel 7. Overige bepalingen 7.1 Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen eerdere mondelinge en schriftelijke toezeggingen en afspraken omtrent de Website en/of de Domeinnaam. 7.2 Partijen gaan er bij ondertekening van deze overeenkomst vanuit dat domeinnamen vermogensrechtelijk niet gekwalificeerd kunnen worden als een absoluut recht. Voor zover domeinnamen thans, dan wel op enige moment in de toekomst, wel als zodanig gekwalificeerd worden, dan dient de in artikel 3 beschreven transactie te worden aangemerkt als koop zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 7.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de woonplaats van koper. Was getekend: Voor XyOpinionBV: Voor PietHein: Naam: Datum: Plaats: Naam: Datum: Plaats: 4

5 5

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VCA

Algemene Voorwaarden VCA Algemene Voorwaarden VCA 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen een lid van de VCA, hierna te noemen het lid, en een (mogelijke)

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GEO-OPTO-Industries-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden. GEO-OPTO-Industries-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden GEO-OPTO-Industries-Nederland B.V. Maart 2013 1 Algemene Voorwaarden van GEO-OPTO-Industries-Nederland B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 Datum: 24-maart 2015

Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 Datum: 24-maart 2015 Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 1. en Definities A. Termen en woorden gedefinieerd in de van Regio-Glasvezel hebben in de Leveringsovereenkomst dezelfde betekenis, tenzij in de Leveringsovereenkomst anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 ALGEMENE VOORWAARDEN Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033 www.triggertekst.nl info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie