CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel"

Transcriptie

1 CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

2 INHOUD 1. Introductie Over dit onderzoek Executive summary... 4 ICT sector positief over economische vooruitzichten... 4 Outsourcing heeft de toekomst...5 Van enabler naar service provider...1 Focus op nationale groei...7 Van dozenschuivers naar betrokken partners... 8 Groeiende behoefte aan goed geschoolde medewerkers... 9 Eén hostingplatform? Uitkomsten Dienstenpakket Internationaal Leveranciers Cliënten Personeel Economische situatie Financieel Samenwerking Over Mazars Introductie Mazars maakt het onderscheid Mazars TEAM Over DHPA Deelnemers informatie Enqueteteam Contactgegevens Pagina 2 van

3 1. INTRODUCTIE De hostingmarkt heeft een geheel eigen positie in de internetmarkt. Een groot aantal spelers waaronder veel relatief kleine ondernemingen bepaalt de markt. In Nederland is het met ondernemingen vechten om ieder stukje van de markt. In vergelijking; in Duitsland zijn dit ongeveer de helft in een veel grotere afzetmarkt. De hostingmarkt is een markt die sterk in beweging is door continue technologische ontwikkeling. Niet tijdig anticiperen kan leiden tot achterstand op de concurrentie, inzicht in de markt is dan ook bijna van levensbelang. In dit speelveld is DHPA gepositioneerd als vertegenwoordiger van de 20 leidende Managed Hosting Providers in de Nederlands markt Om het inzicht in de eigen markt te vergroten is DHPA (Dutch Hosting Providers Association) in samenwerking met Mazars Paardekooper Hoffman N.V. (accountants en belastingadviseurs) onder haar leden een onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt jaarlijks, voor het eerst in 2009, gehouden. Van de uitkomsten van dit eerste onderzoek wordt in dit document verslag gedaan. Mazars Paardekooper Hoffman N.V. dankt DHPA en haar individuele leden voor de ruime medewerking die is verkregen bij het uitvoeren van het onderzoek. 1.1 OVER DIT ONDERZOEK Deze publicatie vormt de weerslag van een jaarlijks terugkerend onderzoek onder de leden van DHPA aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst. De gegevens zijn onder geheimhouding verzameld en geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman N.V onder verantwoordelijkheid van Louis van Garderen RA met medewerking van Drs. Joost Stramrood en Sven Mak. Mazars heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er onjuistheden zijn geslopen in de uitkomsten van het onderzoek, maar heeft geen werkzaamheden verricht om de juistheid van de data te onderzoeken. Pagina 3 van

4 1.2 EXECUTIVE SUMMARY ICT SECTOR POSITIEF OVER ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN In tegenstelling tot vele markten, waaronder ook ICT en dienstverlening, is de markt voor hosting, web en applicatiediensten nog steeds groeiende en blijven de vooruitzichten op de middellange termijn goed. Dit blijkt uit een inventarisatie onder de leden van DHPA. Van de 20 aangesloten ondernemingen heeft 70% deelgenomen aan het onderzoek uitgevoerd door belangenvereniging DHPA in samenwerking met Mazars Paardekooper Hoffman NV. Wat opvalt is dat de sector een duidelijke professionalisering doormaakt waarbij het aloude imago van enabler van technische oplossingen plaats maakt voor een eigen plek in de keten van dienstverlening rondom internet. Focus van technologie verschuift naar de focus op serviceproviding. Logisch gevolg is dat de gewenste betrokkenheid van de leveranciers verandert. Ook van hen wordt een meer betrokken en servicegerichte opstelling verwacht. Er zijn nog duidelijke ontwikkelkansen aanwezig binnen de hostingmarkt. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat schaalvergroting mogelijk is mits human resources en de koppeling met de leveranciers dit niet in de weg staan. In dit hoofdstuk worden de onderdelen in detail nader geanalyseerd. Pagina 4 van

5 ICT sector niet harder getroffen OUTSOURCING HEEFT DE TOEKOMST Hoewel binnen de sector marges onder druk (komen te) staan, door onder andere faillissementen van clientèle en uitstel van orders, geven de deelnemers unaniem aan dat zij vinden dat de ICT sector niet harder is getroffen door de economische crisis dan andere sectoren. ICT is immers een vast onderdeel geworden op de agenda in de directiekamers en outsourcing van hosting en applicatiediensten wordt als kostenbesparend beschouwd. De helft van het aantal ondervraagden geeft aan het gevoel te hebben dat de markt weer aantrekt en uitgestelde prospects weer actueel zijn. Als de huidige krimp van de economie doorzet, verwacht een groot deel van de respondenten voordelen voor de ICT sector. Een belangrijk voordeel is het feit dat (grote) ondernemingen steeds verdergaan in hun automatisering van processen en zij met het oog op kostenreductie sneller bepaalde onderdelen hiervan willen outsourcen naar externe partijen. Deelnemers geven dan ook aan meer requests of proposals te krijgen dan vóór de crisis. Verwachtte omzetstijging van circa 10% Deze aannames uiten zich in de omzet die de deelnemers aan de enquête denken te verwachten in de komende periode: 8 respondenten geven aan een omzetstijging van 25% of meer te verwachten. Gemiddeld geven de uitkomsten van het onderzoek een verwachte omzetstijging van circa 10%. Ten opzichte van de winstmarge is men wat terughoudender: zo wordt door het merendeel van de deelnemers verwacht dat de marges op een gelijkblijvend niveau of zelfs licht (10%) dalen. Terug naar de onderhandelingstafel VAN ENABLER NAAR SERVICE PROVIDER Cliënten hebben last van de huidige economische omstandigheden en worden kritischer, waardoor 90% van de respondenten aangeeft terug naar de onderhandelingstafel te worden geroepen door bestaande klanten. Prijs Looptijd contract Serviceniveau Onderhandelingen geboden dienstverlening 27% 18% In 55% van de gevallen gaan de onderhandelingen hierbij om de prijsstelling voor de geboden dienstverlening. Maar ook het service niveau van het contract is onderdeel van de onderhandelingen; cliënten vragen meer service voor dezelfde prijs in deze economisch onzekere tijden. De trends die de deelnemende ondernemingen bij hun clientèle waarnemen in deze onderhandelingen zijn naast de eerder genoemde kostenreductie vooral te vinden in een toenemende behoefte aan service. Cliënten verwachten een 24/7 beschikbaarheid en leggen steeds meer de focus op Service Level Agreements (SLA s). Daarnaast is verdergaande virtualisatie van de aangeboden diensten iets waar steeds meer aandacht voor gevraagd wordt. Cliënten willen minder in componenten geholpen worden maar hebben behoefte aan een totaalpakket van diensten. Niet primaire bedrijfsprocessen als hosting, web en applicaties worden in grotere mate integraal uitbesteed. Wederzijds commitment en vertrouwen in de klantleverancier relatie is cruciaal voor het slagen van dergelijke processen en het overeenkomen van passende SLA s. Pagina 5 van Focus op Service Level Agreements Behoefte aan een totaalpakket van diensten 55%

6 Logische makkelijke aansluiting bij MKB Alle ondervraagden zeggen ondanks de verschuivende trends in de vraag bij cliënten nog steeds makkelijk aansluiting te vinden bij het MKB. Mond op mond reclame blijkt hierbij nog altijd een efficiënte manier van reclame voor de deelnemende ondernemingen. De respondenten verklaren hun aansluiting met het MKB verder uit het feit dat zij zelf MKB zijn en daarom perfect aansluiten bij de behoefte van het MKB met specialistische business solutions in een breed dienstenpakket. Pagina 6 van

7 FOCUS OP NATIONALE GROEI Het aangeboden dienstpakket van de deelnemende ondernemingen is zeer divers. In de grafiek hieronder wordt het dienstenpakket naar percentage van de omzet weergegeven. Dienstenpakket naar percentage van de omzet % 20-39% 40-59% 60-79% % Managed Hosting Co-locatie Shared hosting Dedicated hosting Datacenter services Overig 55% hosting Buitenlandse expansie nog niet echt aan de orde Op de verticale as van de grafiek wordt het aantal respondenten weergegeven. Hieruit blijkt dat de omzet relatief evenredig verdeeld wordt onder de verschillende diensten. Maar met een belangrijke focus; circa 55% van de activiteiten betreft managed en dedicated hosting. De verdergaande mate van virtualisatie zorgt ervoor dat de co locatie een steeds kleinere rol inneemt in dit geheel. Van alle ondervraagden geeft de helft aan ook actief te zijn in het buitenland, opvallende uitkomst hierbij is dat managed en dedicated hosting ook de diensten zijn die aan het buitenland worden geleverd maar dat datacenter services door geen enkele respondent genoemd worden als geleverde dienst in het buitenland. Dit laatste heeft te maken met het feit dat de Amsterdam Internet Exchange momenteel toonaangevend is voor de rest van de wereld en zeer hoogwaardige infrastructuur in Nederland. Hierin is dan ook eerder een import trend waar te nemen van buitenlandse hostingproviders. De kanttekening die bij dit geheel geplaatst dient te worden is dat de internationale omzet nog geen 5% van de totale omzet bedraagt en deelnemers aangeven dat internationale groei ook geen directe focus heeft. Veelal is een buitenlands project een direct gevolg van aanvragen van bestaande Nederlandse cliënten met internationale netwerken. De respondenten geven aan dat er nog voldoende groeipotentie in eigen land is zodat buitenlandse expansie nog niet echt aan de orde hoeft te komen. Pagina 7 van

8 Meer behoefte aan betrokken leveranciers Investeren gemiddeld 15% VAN DOZENSCHUIVERS NAAR BETROKKEN PARTNERS Opvallend is dat de betrokkenheid van leveranciers van DHPA leden als gemiddeld tot onder het gemiddelde niveau wordt ervaren. Nagenoeg alle respondenten geven aan meer behoefte te hebben aan betrokken leveranciers. Een grote gemeenschappelijke deler is dat men vindt dat leveranciers zich meer als een partner zouden moeten opstellen. Meer directe contactmomenten zouden kunnen bijdragen aan een optimalisering van de geleverde diensten van de leveranciers. Zodoende krijgen leveranciers meer inzicht in de bedrijfsvoering van hosting en applicatiebedrijven en kan uiteindelijk een betere toegevoegde waarde worden geleverd door beide partijen. Jaarlijks investeren DHPA leden gemiddeld 15% van de omzet in ondermeer techniek en de eigen organisatie. Een hoog percentage in vergelijking met andere sectoren. In combinatie met een groeiende markt impliceert dit dat leveranciers veel baat hebben bij een betrokken klantrelatie met DHPA leden. De belangrijkste leveranciers (in volume) zijn Dell, HP en Cisco. Hierbij wordt door de deelnemende bedrijven, ondanks dat zij vinden dat de betrokkenheid van de leveranciers groter zou kunnen zijn, vooral veel waardering uitgesproken voor de netwerken, servers en kwaliteit van de hardware van deze leveranciers. Dit zien de respondenten als een belangrijke reden om toch voor een bepaalde leverancier te kiezen. Ten aanzien van de externe financiering geven deelnemers aan dat leveranciers ook een grote rol spelen. Aangezien de financiële instellingen niet altijd even makkelijk zijn in het financieringen van activiteiten, geven de leveranciers hoge kredieten. Dit wordt door de deelnemers als zeer prettig ervaren. Pagina 8 van

9 GROEIENDE BEHOEFTE AAN GOED GESCHOOLDE MEDEWERKERS Het werven van nieuw personeel vindt het merendeel van de respondenten een lastige opgave. Een relatie met de crisis is ver gezocht, denken zij. Het tekort aan geschikte kandidaten wordt verreweg het meest aangeduid als oorzaak van de moeilijkheden rondom personeelswerving. Goed onderwijs zou volgens de leden de grootste bijdrage kunnen leveren aan een betere opvulling van vacatures. In de grafiek hieronder valt af te lezen in welke verschillende functiegroepen de deelnemende bedrijven personeelsverwerving als lastig ervaren. Personeelsverwerving in functiegroepen 16% 28% 24% 32% Sales Beheer Support Installatie Sales en beheer moeite geschikte kandidaten vinden Opvallend is dat 60% van de respondenten aangeeft dat het vooral de functiegroepen sales en beheer zijn waarin het moeite kost om geschikte kandidaten te vinden. Terwijl van de werkzame medewerkers in de sector circa tweederde van de medewerkers een technische achtergrond heeft. Een van de redenen die de respondenten hierover aanvoeren is dat deze kandidaten veelal geneigd zijn voor grotere bedrijven te kiezen. Het dreigende tekort aanvullen vanuit een aparte opleiding voor de hostingsector ziet het merendeel van de deelnemers niet noodzakelijk, wel zou er volgens hen meer aandacht gegeven mogen worden aan de facetten van de hostingsector op de bestaande opleidingen. Pagina 9 van

10 Delen van platformen niet gewenst Gedeeld hostingplatform serieuze optie EÉN HOSTINGPLATFORM? Het delen van platformen met partners binnen of buiten dhpa is voor het merendeel van ondervraagden nog een brug te ver. Concurrentie, veiligheid en het kiezen van de juiste techniek worden als barrière opgeworpen. Er wordt vooral terughoudend gereageerd vanwege het feit dat de bedrijven vaak net zelf hoge investeringen hebben moeten doen en zichzelf als groot potentieel zien. Terwijl de markt juist zo sterk gefragmenteerd is, dat een gedeeld hostingplatform kan bijdragen aan de concurrentiepositie. Een gedeeld hostingplatform aangeboden door leveranciers wordt door de helft van de ondervraagden wel als een serieuze optie beschouwd. Mits een dergelijk platform voldoet aan de veiligheidseisen, kwaliteit en gewenste flexibiliteit. De respondenten vragen zich af in hoeverre leveranciers van de DHPA leden hier extra toegevoegde waarde zouden kunnen leveren. Het blijft iets waar veel respondenten het over eens zijn; de crisis hebben ze wel overleefd. Nu wordt het zaak de MKB hostingsector aantrekkelijker te maken voor personeel en de band met leveranciers verbeteren om tot een sterk partnership te komen! Pagina 10 van

11 2. UITKOMSTEN Aan dit onderzoek is door 14 respondenten meegedaan. In totaal zijn 37 vragen beantwoord. Waar nodig zijn correcties op de antwoorden aangebracht om uniformiteit en vergelijkbaarheid te houden. In 8 deelonderwerpen worden de uitkomsten in dit deel in samenhang gebracht, waarbij is gestreefd naar grafiekenweergave. Teksten zijn interpretaties. 2.1 DIENSTENPAKKET Vraag 1: Gemeten naar een percentage van de omzet, hoe is uw dienstenpakket het beste weer te geven? Zoals blijkt uit de hieronder weergegeven grafieken van de verschillende aangeboden diensten is er sprake van een zeer divers aanbod onder de deelnemende partijen. Wel valt op te merken dat de grootste omzet behaald wordt in de managed hosting. Door de verdergaande virtualisatie trend is tevens duidelijk dat fysieke diensten zoals co locatie uitfaseren. Vraag 2: Hoogte van de investeringen op jaarbasis als % van de omzet De helft van de respondenten geeft aan tussen de 10% en 20% van de omzet per jaar te investeren. Dit is relatief hoog, maar gezien de snelle technologische ontwikkelingen in de sector noodzakelijk om de toekomstplannen te kunnen waarmaken. Het valt te verwachten dat virtualisatie de investeringen niet drukt, maar tegelijkertijd is de technologische vernieuwing (snelheid, duurzaamheid) een opwaartse trend. Pagina 11 van

12 2.2 INTERNATIONAAL Vraag 3: Actief in het buitenland? Veel bedrijven geven in eerste instantie nog de voorkeur aan binnenlandse groei. Ondanks de grote hoeveelheid aanbieders in Nederland zien veel individuele bedrijven zichzelf als groeibriljant en denken zij uiteindelijk een groter deel van de markt te kunnen bedienen waar andere wegvallen. Technische ontwikkelingen, hoge investeringen en taalproblemen vormen de grootste barrières om de activiteiten uit te breiden naar het buitenland. Het is de vraag in hoeverre er realistische groeikansen zijn door het afzetgebied te vergroten naar het buitenland. Vraag 4: Diensten aangeboden in het buitenland Er valt op te merken dat, vooral door de aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange in Nederland, de datacenter services een wezenlijk onderdeel zijn van de aangeboden diensten in het buitenland. Mede door de perfecte infrastructuur lijken bedrijven uit het buitenland juist naar Nederland te worden getrokken, wat overigens leidt tot een groot aantal aanbieders. Pagina 12 van

13 Vraag 5 / Vraag 6: Percentage van de omzet dat in het buitenland wordt gegenereerd Het percentage van de omzet dat in het buitenland wordt gegenereerd is erg laag, dit komt doordat de bedrijven in de eerste plaats vooral een focus hebben op de binnenlandse activiteiten. Pagina 13 van

14 2.3 LEVERANCIERS Vraag 7: Bent u van mening dat uw leveranciers betrokken zijn bij uw bedrijfsproces/organisatie? De uitkomsten onder de deelnemers geeft aan dat zij de betrokkenheid van de leveranciers opvallend hoog vinden. De respondenten geven aan dat de betrokkenheid van leveranciers van cruciaal belang kan zijn bij verdere ontwikkelingen in de toekomst. Omdat er sprake is van technologisch hoogstaande dienstverlening kan de conclusie worden ondersteund dat de leveranciers en de DHPA leden wederzijds afhankelijk zijn. Pagina 14 van

15 Vraag 8 / Vraag 9: Bent u van mening dat uw leveranciers betrokken zouden moeten zijn bij uw bedrijfsproces/organisatie? De respondenten geven unaniem aan dat zij van hun leveranciers een hoge mate van betrokkenheid zouden willen zien. Meer aansluiting tussen de leveranciers en de bedrijven is gewenst en kan leiden tot sterkere strategische partnerships. Leveranciers zouden zich volgens de deelnemers meer kunnen betrekken door meer kennis op te doen van de business, vaker on demand sollutions aan te bieden en zich meer te presenteren als partner dan leverancier. Met name zit er een discrepantie tussen wat de eindklant wil en hoe de leverancier levert. De klant wil per maand betalen, de leverancier biedt daarvoor geen inkoopmodel. Ook zijn er een aantal leveranciers die zich begeven op het terrein van de serviceproviders, wat de geloofwaardigheid van de leverancier om als partner op te treden aantast. Dit geldt met name voor een aantal software leveranciers en datacentra. Vraag 10: Hoeveel servers heeft u in uw datacenters staan? Er valt op dat een groot aantal deelnemers een flink aantal servers in gebruik heeft. Daarnaast geven zij aan dat dit aantal waarschijnlijk alleen nog maar toeneemt. Deze toename wordt vermoedelijk veroorzaakt door een toenemende vraag naar outsourcing, het feit dat veel klanten nog niet afgeschreven hebben op hun nieuwste servers en dat de branche nog aan het begin van de virtualisatie / cloudfase zit. Pagina 15 van

16 2.4 CLIËNTEN Vraag 12 / Vraag 13: Sector merendeel van de clientèle Het merendeel van de deelnemers geeft aan hun clientèle vooral in de zakelijke dienstverlening te vinden. Hieronder vallen ook de andere IT bedrijven, welke logischerwijs een belangrijk deel van het cliëntenpakket vormen. Naast de verdergaande virtualisatie valt op dat veel cliënten waarde hechten aan een 100% server up time, de vraag naar SLA s en andere vormen van certificering (SAS, ISAE, NEN) neemt dan ook sterk toe. Vraag 14 / Vraag 16: Vind u makkelijk aansluiting bij het MKB Van de ondervraagden geeft ruim 90% aan makkelijk aansluiting te vinden bij het MKB. Duidelijke afspraken en een directe benadering van de klant in combinatie met veel mond op mond reclame in de sector zorgen voor een gemakkelijke aansluiting bij de behoefte van het MKB. Pagina 16 van

17 2.5 PERSONEEL Vraag 16: Hoe ervaart u het werven van nieuwe mederwerkers? Het werven van nieuwe medewerkers wordt, zoals ook in de uitkomsten van het onderzoek vermeldt, als lastig ervaren. Vraag 17: In welke functiegroepen vind u personeelsverwerving het moeilijkst? Uit het antwoord op deze vraagt blijkt dat vooral de technische en sales functies lastig zijn te vervullen op dit moment. De deelnemers geven aan dat het vinden van een commerciële technicus een moeilijke opgave is, terwijl dat juist de mensen zijn die zij nodig achtten om de ambities waar te maken. Vraag 18: Indien u personeelsverwerving als lastig ervaart, wat is volgens u de reden hiervan? Onvoldoende geschikte kandidaten wordt als belangrijkste reden gegeven, daarnaast valt op te merken dat veel starters eerder voor de grote, gevestigde bedrijven kiezen dan voor een kleiner bedrijf. Pagina 17 van

18 Vraag 19: Heeft u behoefte aan een aparte opleiding voor bepaalde functiegroepen voor de hostingsector? Deelnemers geven aan geen behoefte te hebben aan een aparte opleiding voor de hostingsector. Het tekort aan technische krachten is van algemene aard, en een aparte opleiding zou dit volgens hen niet oplossen. Gelet op de uitkomsten van vraag 17 valt ook te verwachten dat de gezochte skills niet in opleiding maar in ervaring zijn te vinden. Vraag 21: Wat is de verhouding binnen uw organisatie tussen technische en commerciële werknemers? De aandacht binnen de deelnemers ligt vooral op technische medewerkers. De tendens onder de respondenten is dat commercieel werk nog niet echt nodig is, er kan nog rustig achter over gehangen worden ; de klanten komen veelal vanzelf. Toch is er in voorgaande vragen wel een trend waarneembaar dat het belang van het snijvlak commercie/techniek bij het personeel toeneemt. Pagina 18 van

19 2.6 ECONOMISCHE SITUATIE Vraag 22: Hoeveel last ervaart u van de huidige economische crisis? Vraag 23: Indien u last ervaart van de achterblijvende economische ontwikkeling, waaruit blijkt dit dan met name? De deelnemers geven aan weinig tot geen last te hebben van de economische crisis. Ten opzichte van andere sectoren is de hostingsector daarin een van de uitzonderingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling in het aantal gehoste.nl domeinen (bron SIDN.nl) in onderstaande tabel. Alhoewel de markt in absolute termen dus groeit, blijkt uit andere uitkomsten elders in deze enquete echter wel dat er desondanks sprake is van een veranderde opstelling van clienten. Deze worden kritischer en dragen bij aan zowel een lagere omzet als druk op de te realiseren marges. Verder valt op dat acquisitietrajecten bij de meeste respondenten langer duren dan voor het uitbreken van de crisis en dat realisatie van omzet daardoor dus meer energie vergt. Tot slot geven respondenten aan dat orders Bron:www. Sidn.nl/kennisbank/statistieken langer worden uitgesteld. Vraag 24: Heeft u het gevoel dat de markt weer aantrekt? De deelnemers geven aan voorzichtig aan vertrouwen te hebben dat de markt weer aantrekt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat eerder uitgestelde prospects weer ter sprake komen en de behoefte aan outsourcing uit kostenbesparend oogpunt steeds verder toeneemt. Pagina 19 van

20 Vraag 25: Denkt u dat de ICT harder is getroffen dan andere sectoren? De deelnemers vinden unaniem dat de ICT sector niet harder is getroffen dan andere sectoren, er is nog steeds sprake van groei. ICT maakt deel uit van alle belangrijke processen binnen een onderneming en dat zal ook altijd zo blijven. Pagina 20 van

21 2.7 FINANCIEEL Vraag 26: Heeft u met uw bestaande cliënten moeten onderhandelen over de bestaande dienstverlening? De deelnemers geven aan door bestaande cliënten veelal terug naar de onderhandelingstafel te zijn geroepen. De klanten hebben een kritischere blik gekregen op de aangeboden diensten en vooral de prijs is een punt dat vaak ter sprake komt bij onderhandelingen. Vraag 27: Omzetgegevens over 2008 in vergelijking tot 2007 Vraag 29: Heeft u sinds 2008 naar externe financiering gezocht? Over het algemeen blijkt dat de deelnemers niet of nauwelijks naar externe financiering hebben gezocht, zij zijn in zoverre in staat groei te financieren uit eigen middelen. Daar dient bij opgemerkt te worden dat door leveranciers verleende kredieten in dit geval niet gelden als externe financiering. Ontwikkelingen in de hardware markt maken zichtbaar dat leverancierskrediet in de vorm van leaseovereenkomsten, financial lease en dergelijke een belangrijk wapen is in de strijd om de kosten van de inkoopzijde te beperken door lage of geen rentekosten op investeringen. Pagina 21 van

22 Vraag 30: Verliep de aanvraag tot externe financiering succesvol? Uit de onderstaande grafiek blijkt dat 80% van de aanvragen tot externe financiering succesvol is verlopen. Dit is opmerkelijk omdat in het algemeen financieringsarrangementen momenteel moeilijk zijn te realiseren, zeker in de ICT sector. Vraag 31: Heeft u bij het verkrijgen van financieringen hulp gezocht bij een financieel adviseur? Er wordt over het algemeen geen hulp gezocht bij financiële bureaus. De deelnemers geven aan dat bij financieringsaanvragen de waardering van de bedrijven en de potentie van de hostingmarkt de voornaamste knelpunten zijn. Vraag 33: Verkeert u in de situatie dat u op de korte termijn uw financieringsruimte moet uitbreiden? De deelnemers geven aan voorlopig geen behoefte te hebben aan uitbreiding van externe financiering. Een van de redenen hiervoor is dat leverancierskrediet door hen niet gezien wordt als externe financiering, terwijl wel degelijk externe financiering is. Pagina 22 van

23 2.8 SAMENWERKING Vraag 34: Zou u overwegen een deel van uw klanten op een met concurrenten gedeeld platform te plaatsen? De deelnemers zijn hierin terughoudend, om zij elkaar toch als concurrenten blijven zien. Ieder ziet zichzelf als grote potentieel, en de investeringen in hun eigen platformen zijn hoog geweest. Indien men wel tot een gedeeld platform zou komen, zouden schaalvoordelen en kostenbesparingen het voornaamste uitgangspunt zijn om hiertoe wel over te gaan. Ook geven de leden aan dat het inkopen van diensten onderling eventueel wel tot de mogelijkheden behoort in de toekomst. Voorts blijkt uit de resultaten dat de visie op samenwerking tegengesteld is, wat er op kan duiden dat op dit front ontwikkelingen zijn te verwachten. Vraag 37: Als een of meerdere hardwareleveranciers een gedeeld hostingplatform zouden opzetten met aantrekkelijke voorwaarden, zou u daar dan gebruik van maken voor een deel van uw klanten? Opvallend is de terughoudendheid in de richting van leveranciers. Wel geven de deelnemers aan dat zij een dergelijk platform zouden steunen indien de beveiliging en kwaliteit hiervan gewaarborgd blijven, de leveranciers zich flexibel opstellen en transparante pricing models hanteren. Ook hechten zij dan veel waarde aan integratie met hun eigen netwerk. Het gedwongen keurslijf en de potentiële monopolie / lock in van de leveranciers zorgen voor een gebrek aan vertrouwen. Toenemende prijsdruk en een gebrek aan schaalgrootte zou dit echter gemakkelijk kunnen doen omslaan. Pagina 23 van

24 3 OVER MAZARS 3.1 INTRODUCTIE Mazars in de sector ICT Telecom Mazars is er van overtuigd dat alleen gedegen kennis van de ICT en Telecom sector onderscheidend kan zijn. De business models zijn veelal wezenlijk anders en vragen een eigen benadering. Deze specifieke sectoraanpak wordt bereikt door een team van medewerkers continu op te leiden en op de hoogte te houden van de ontwikkelngen in de sector zodat de taal van de sector wordt gesproken. Mazars in Nederland Mazars is een Europese organisatie van accountants, belastingadviseurs en management consultants en behoort in Nederland tot de top zes in de branche. Verspreid over het land werken ruim 900 mensen vanuit 15 kantoren. Als de uitdager in de markt, is Mazars uitgerust om grote corporate organisaties tot dienst te zijn met maatwerk oplossingen. De complete, toepasbare en flexibele range van diensten maakt Mazars ook perfect geschikt voor kleinere organisaties in het MKB of/en OMB segment als ook familiebedrijven, not for profit instellingen en de high net worth individuals. Mazars Internationaal Mazars is voortgekomen uit de samenwerking van het Nederlandse Paardekooper & Hoffman met de Franse Mazars groep. De Mazars groep behoort tot de Europese marktleiders op het gebied van accountancy. Zo is Mazars sterk vertegenwoordigd in landen als Frankrijk, Italië, Spanje, België en Groot Brittanië. Daarnaast ontwikkelt de organisatie zich ook buiten Europa steeds verder. Als een onderdeel van een groter geheel kunnen onze cliënten blijven rekenen op de volledige aandacht van onze professionals. Met kennis van lokale zaken leveren zij maatwerk, gesteund door het grote netwerk waarvan zij onderdeel zijn. Pagina 24 van

25 3.2 MAZARS MAAKT HET ONDERSCHEID Wat onderscheidt ons van de collega s in de markt? Onze inventiviteit: wij verschuilen ons niet achter de regels maar bieden op basis van grondige kennis van én respect voor die regels heldere standpunten en oplossingen; Onze visie: Ondernemers en managers streven van nature naar ontwikkeling van hun organisatie. Soms ligt het accent op omzetgroei, soms op winstmaximalisatie, soms op kwaliteitsverbetering. Als Mazars willen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze klanten; Onze waarden: Ons karakter geeft duidelijk onze Europese afkomst weer. Onze handelswijze reflecteert onze waarden integriteit, onafhankelijkheid, culturele diversiteit, continuïteit en loyaliteit die gedeeld worden door iedere medewerker van Mazars. En dat vinden we zeker zo belangrijk als onze professionele expertise; Onze persoonlijke aanpak: de inzet van relatief veel partners en managerstijd waarborgt een persoonlijke en betrokken relatie op basis waarvan een kwalitatief hoogstaande en pro actieve aanpak mogelijk is. Wij stellen in onze werkzaamheden niet de wet en regelgeving centraal maar zetten het vinden van maatwerkoplossingen op de eerste plaats. Onze mensen zijn erop getraind om het concept achter de regels te doorgronden en dit concept als uitgangspunt te gebruiken in hun afwegingen en adviezen. Dit maakt het mogelijk om cliënten optimale oplossingen te bieden ten aanzien van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld verslaggeving. Een gezonde dosis pragmatisme zit ons in de genen, en dat komt onder meer voort uit onze traditioneel sterke aanwezigheid in de markt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Pagina 25 van

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie