Inhoudsopgave. Inleiding 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Het appel Van appeldagvaarding naar arrest De aanvang In te dienen stukken De behandeling van de zaak Conclusie De beoordeling van het appel De KEI-wetgeving Aanvang van het appel De basisprocedure De termijnen Conclusie Conclusie 20 2 De rechtsstrijd in appel Het grievenstelsel De grief Inhoudelijke vereisten aan een grief De in beginsel strakke regel De appeldagvaarding en de memorie van grieven Consequenties van het onjuist aanvoeren van een grief Conclusie De devolutieve werking van het appel De negatieve zijde De positieve zijde Conclusie De ambtshalve toepassing van het recht van openbare orde Het toetsingskader van de appelrechter 39 V

2 De devolutieve werking van het civiel appel Regels van openbare orde Conclusie Conclusie 46 3 De positieve zijde van de devolutieve werking van het appel Ontwikkeling van het systeem Uitbreiding van de devolutieve werking Van positief naar negatief criterium voor herhaling van stellingen in appel Prijsgeven Conclusie Toepassing van de ontstane leer Twee recente uitspraken Positie van de appellant Incidenteel appel instellen? Conclusie Conclusie 66 4 Knelpunten in de toepassing van de positieve zijde van de devolutieve werking De verhouding tussen conventie en reconventie Conclusie Een niet in appel betrokken tussenvonnis Het arrest Utimaco/D&R Holding Het arrest Ydo/Baljeu Conclusie Het risico op tegenstrijdige uitspraken Het arrest Fafianie/KSN Kritiek op de uitspraak Fafianie/KSN Het arrest Van Gaalen/LTO Het verband tussen Fafianie/KSN en Van Gaalen/LTO Conclusie Conclusie Conclusie 105 Geraadpleegde literatuur 109 Geraadpleegde jurisprudentie 111 VI

3 Inleiding Wanneer een vonnis in eerste aanleg in een civiele zaak is gewezen, is dit niet per se het laatste dat over de zaak is gezegd. Een partij kan het niet eens zijn met hetgeen door de rechter is overwogen of besloten. Door appel in te stellen kan die partij de gehele zaak aan een tweede feitelijke instantie onderwerpen. Dit heeft in het Nederlandse rechtssysteem meerdere functies. Zo geeft het partijen een kans fouten uit eerste aanleg te herstellen en kan een hogere rechter de lagere rechter controleren. Dit bevordert de rechtsontwikkeling en rechtseenheid. Deze tweede instantie vertoont gelijkenissen met het proces in eerste aanleg, maar ook een aantal verschillen. Zo wordt het appel ook ingesteld middels een dagvaarding, maar hoeft de partij die het hoger beroep instelt nog niet de gronden voor het appel op te nemen. Ook is het mogelijk dat de geïntimeerde zelf hoger beroep wil instellen, men spreekt dan van een incidenteel appel. In beide gevallen geldt dat partijen een conclusie van eis en een conclusie van antwoord mogen nemen, die in de praktijk memorie van grieven en memorie van antwoord worden genoemd. In hoger beroep kan de zaak op verschillende manieren worden behandeld (geheel schriftelijk, met comparitie, met pleidooi etc.) alvorens het hof arrest wijst. Om het proces in appel te stroomlijnen heeft de Hoge Raad het van belang geacht nadere regels te stellen omtrent de behandeling van de zaak. Zo is in de rechtspraak voor appel het grievenstelsel ontwikkeld en de devolutieve werking van het appel vormgegeven. Ten gevolge van het grievenstelsel wordt van de appellant verwacht dat hij met zijn grieven zijn bezwaren tegen de uitspraak uit eerste aanleg aandraagt. Wanneer een grief slaagt en het vonnis uit eerste aanleg daarmee in beginsel wordt vernietigd, moet het hof de bewijsbaarheid van de oorspronkelijke vordering opnieuw beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de devolutieve werking van het hoger beroep. De negatieve zijde van de devolutieve werking bepaalt dat de appelrechter alleen mag oordelen over het gebied dat door de grieven wordt ontsloten, terwijl de positieve zijde van de devolutieve werking ervoor zorgt dat binnen dat gebied alle stellingen en verweren uit eerste aanleg worden overgeheveld naar appel. 1

4 De devolutieve werking van het civiel appel Deze systemen zijn niet terug te vinden in het proces in eerste aanleg en zien erop de appellant de kans te bieden zich tot een tweede feitelijke instantie te richten, maar waarborgen ook proceseconomische aspecten door voor de geïntimeerde te voorkomen dat deze nogmaals al zijn stellingen naar voren moet brengen. Nu dit systeem volledig in de rechtspraak is ontwikkeld, moge duidelijk zijn dat het gaat om een complex systeem dat in de praktijk regelmatig voor moeilijkheden zorgt. Ondanks dat met de invoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) het appelproces op verschillende punten wijzigt, blijft een groot deel van de hierboven omschreven systemen bestaan. De appeldagvaarding wordt bijvoorbeeld vervangen door een procesinleiding, maar deze hoeft nog steeds niet de gronden voor hoger beroep te bevatten. De beoordeling aan de hand van het grievenstelsel en de devolutieve werking blijft ook in stand. De werking van dit systeem blijkt in de praktijk veel vragen op te roepen. Het is voor partijen niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Ook doet de hoeveelheid jurisprudentie die er op dit onderwerp bestaat vermoeden dat binnen de rechterlijke macht soms onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het systeem. Gedurende mijn stage als griffier bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden heb ik meegemaakt dat de devolutieve werking van appel meermaals onderwerp van discussie was. Ook heb ik ervaren dat advocaten niet altijd op de hoogte waren van de details van de toepassing van beide systemen. Hierdoor wil ik proberen een overzicht te creëren van de rechtsstrijd in appel, specifieker de gevolgen van de positieve zijde van de devolutieve werking. Hierbij probeer ik een kader te schetsen waarbinnen een zaak in appel wordt gevoerd, om zo een advocaat die regelmatig procedeert, maar slechts enkele keren een procedure in appel voert, een overzicht te geven van de hoofdregels en enkele knelpunten van dit zeer complexe systeem. Daarbij richt ik mij specifiek op wat wordt verwacht van een partij die van een vonnis uit eerste aanleg in hoger beroep wil gaan, en welke aspecten van dat vonnis zij moet aanvechten om het gewenste resultaat in hoger beroep te kunnen behalen. Dat dit systeem complex is, blijkt wel aan de manier waarop er in de literatuur over wordt gesproken. Bij de devolutieve werking komt men termen tegen als onhanteerbaar, te complex voor de praktijk en niet houdbaar. Makkink noemt het zelfs een mijnenveld en Snijders vindt het mandarijnenwetenschap geworden. Hammerstein spant echter de kroon door de devolutieve werking een spook te noemen en na de recente ontwikkelingen zelfs te stellen dat Zijner Majesteits onderzeeër 2

5 INLEIDING de Hoge Raad der Nederlanden zelf verstrikt is geraakt in de netten van deze weerbarstige materie. 1 Nu de omvang van dit boek mij enige beperkingen oplegt zal het niet mogelijk zijn om het gehele systeem weer te geven. Ik heb ervoor gekozen om een drietal knelpunten uit te lichten en te onderzoeken. Het gaat hierbij allereerst om de verhouding tussen conventie en reconventie en een niet in appel betrokken tussenvonnis. Deze twee knelpunten zal ik onderzoeken omdat ze veel in de praktijk voorkomen en dus zo voor de meeste procedures in appel relevant zullen zijn. Daarnaast zal ik een derde knelpunt bespreken dat ziet op het ontstaan van tegenstrijdige uitspraken in appel. De recente ontwikkeling van dit knelpunt is zeer controversieel en zal, wanneer deze in stand blijft, het systeem nog ongrijpbaarder maken. Middels de selectie van deze drie knelpunten hoop ik een basis te hebben gelegd voor een overzicht van de aandachtspunten wanneer een advocaat zich met deze complexe materie geconfronteerd ziet. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat zijn enkele knelpunten in de toepassing van de positieve zijde van de devolutieve werking in appel? Met de hierop volgende indeling van dit boek zal ik onderzoeken wat van een partij die het vonnis uit eerste aanleg wil aanvechten wordt verwacht en waar zij met het oog op de te bespreken knelpunten zich bewust van moet zijn. Zijn er hoofdregels waaraan zij zich kan houden en in welke uitzonderingen wordt er meer of minder van haar verwacht om het gewenste resultaat in appel te behalen? Leeswijzer Daarbij zal ik eerst het proces van het appel afzetten tegen dat in eerste aanleg en de gevolgen van de KEI-wetgeving beschrijven (zie hoofdstuk 1). Vervolgens richt ik mij op de omvang van de rechtsstrijd in appel (zie hoofdstuk 2). Dit hoofdstuk omschrijft de hierboven genoemde onderdelen van de beoordeling in appel, te weten het grievenstelsel en de devolutieve werking, om vervolgens de toepassing van het recht van openbare orde te onderzoeken. Nadat met deze beide hoofdstukken het algemene kader is geschetst, vervolgt hoofdstuk 3 met een specifieker onderzoek naar de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep. Als laatste zal in hoofdstuk 4 een drietal knelpunten de 1 Makkink 2015; Snijders in zijn noot onder NJ 2005, 282; Hammerstein, TCR 2014/3. 3

6 De devolutieve werking van het civiel appel revue passeren, waarmee ik voor dit drietal situaties hoop duidelijk te maken wat van procespartijen wordt verwacht in een dergelijk geval. Dagvaardings- en verzoekschriftprocedure Tot slot merk ik op dat een civiele zaak in eerste aanleg kan worden aangevangen door een dagvaarding of door een verzoekschrift. Wanneer uit de wet volgt dat een procedure met een verzoekschrift moet worden ingeluid, spreekt men van een verzoekschriftprocedure (art. 261 Rv). In de overige zaken spreekt men van een dagvaardingsprocedure, welke aanvangt met een dagvaarding (art. 78 Rv). Tussen deze procedures bestaan op sommige punten ook in hoger beroep verschillen. 2 In dit onderzoek is de keuze gemaakt om de situatie die geldt in dagvaardingsprocedures te bespreken. Het grootste gedeelte van hetgeen uit dit onderzoek komt, geldt weliswaar mutatis mutandis voor de verzoekschriftprocedure, maar ik zal niet aangegeven wanneer dit niet het geval is. In het geval dit in het belang van dit onderzoek is, zal ik wel aangeven wanneer voor de verzoekschriftprocedure andere regels van toepassing zijn. 2 Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het instellen van appel; zie Gras, Van Rijssen & Rijpma 2014, p

7 HOOFDSTUK 1 Het appel Wanneer een partij uit eerste aanleg het niet eens is met de overwegingen of de beslissing van de rechter in eerste aanleg en tweede oordeel hierover wil, zal hij hoger beroep instellen. Het appel als rechtsmiddel dient ertoe het vermoeden van juistheid van het uiteindelijke vonnis te versterken. Dat is gebaseerd op het idee dat hoe meer instanties een zaak heeft doorlopen, des te beter het vonnis zal zijn. Het appel wordt daarin dus gezien als instrument voor voortzetting van de rechtsstrijd voor een andere rechter. In die optiek is de beslissing uit eerste aanleg niet definitief, omdat het slechts de eerste fase is: de appelrechter kan altijd anders over een zaak denken, of de eerste rechter nu fouten heeft gemaakt of niet. 3 Drie functies Het hoger beroep heeft drie functies. Ten eerste is het een kans voor de partijen om het gegeven vonnis te bestrijden bij een tweede feitelijke instantie. 4 Het biedt aan de appellant een kans tot verbetering en aanvulling van wat in eerste aanleg gedaan is. Deze eerste functie noemt men ook wel de herkansingsfunctie. De tweede functie is de controlefunctie, welke de controle behelst van het werk van de eerste rechter, zodat eventuele fouten van deze rechter kunnen worden hersteld. 5 De derde functie van het appel is het bevorderen van de rechtsontwikkeling en rechtseenheid. Nu de rechtspleging in eerste aanleg verdeeld is over vele rechtbanken, is het aan de hogere rechter om te voorkomen dat fouten in uitspraken of zelfs tegenstrijdige uitspraken in stand blijven. Hierin is het appel een soort voorportaal voor cassatie. De piramidevormige opbouw van het rechtssysteem zorgt ervoor dat uiteindelijk één rechtsopvatting als de heersende leer kan gelden. 6 3 Hovens 2005, p Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4, 2012, nr Asser, Groen & Vranken 2006, p Hovens 2005, p

8 De devolutieve werking van het civiel appel Dit hoger beroep is een tweede feitelijke beoordeling van de zaak, waarna een nieuwe uitspraak volgt. Nu het appel, net zoals de eerste aanleg, een feitelijke instantie is, is een groot aantal onderwerpen in hoger beroep net zo geregeld als in eerste aanleg. Om echter te voorkomen dat de tweede beoordeling geheel opnieuw begint en zo onnodig veel tijd in beslag neemt, zijn er ook enkele verschillen gecreëerd tussen de beide procedures. Voordat de aandacht zal worden gericht op de processen die zich bij de beoordeling van de zaak in appel afspelen, zal in dit hoofdstuk worden uiteengezet wat tot die tijd in appel gebeurt. Eerst volgt een overzicht hoe men van een appeldagvaarding tot een arrest komt (paragraaf 1.1), waarna kort zal worden besproken hoe een appelrechter de zaak beoordeelt (paragraaf 1.2). Ook zullen de veranderingen die door de recente wetgeving Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI-wetgeving) ingevoerd zijn aan bod komen (paragraaf 1.3). Op die manier wordt een kader geschetst voor de belangrijkste processen en termen van het appel, die in het vervolg van dit boek veelvuldig zullen worden gebruikt, en de verschillen daarin met de processen en termen uit eerste aanleg. 1.1 Van appeldagvaarding naar arrest De partij die naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg hoger beroep wil instellen, moet zich melden bij het Gerechtshof van dat arrondissement. Nadat de zaak tijdig aanhangig is gemaakt en de wederpartij op de hoogte is gesteld, zullen partijen hun standpunten in hoger beroep duidelijk moeten maken aan het hof middels de memorie van grieven en de memorie van antwoord. Eventueel volgt er een zitting of een pleidooi, maar dat kan per zaak verschillen. In deze paragraaf zal worden uiteengezet wat er gebeurt tussen de appeldagvaarding en het wijzen van het arrest in appel. Daartoe wordt eerst beschreven wat de partij die in beroep wil gaan moet doen om het appel aanhangig te maken (paragraaf 1.1.1), vervolgens worden de in te dienen stukken besproken (paragraaf 1.1.2), om daarna de verschillende mogelijkheden ten aanzien van de behandeling van de zaak door het hof uit een te zetten (paragraaf 1.1.3) De aanvang De regels omtrent het hoger beroep zijn te vinden in de Zevende Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor de verdere regels omtrent de procedure in hoger beroep verklaart 6

9 HET APPEL artikel 353 Rv de tweede titel omtrent de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg van overeenkomstige toepassing. Op de procedure in appel zijn dus in beginsel dezelfde regels van toepassing als de procedure in eerste aanleg. Hierop geldt echter een viertal uitzonderingen. Ten eerste kan in hoger beroep slechts bij advocaat worden geprocedeerd. Ook kan geen eis in reconventie worden ingesteld. Ten derde is artikel 131 Rv niet van toepassing in hoger beroep. Dit artikel bepaalt dat de rechter een comparitie van partijen beveelt na de conclusie van antwoord. 7 De vierde en laatste uitzondering is te vinden in lid 2 van artikel 353 Rv. Daarin wordt bepaald dat de vreemdelingencautie uit artikel 224 Rv in hoger beroep slechts van toepassing is op de appellant die in eerste aanleg eisende partij was. Geïntimeerde dient deze vordering in te stellen voor of bij zijn memorie van antwoord. Indien in eerste aanleg al zekerheid is gesteld, geldt dat ook ter verzekering van de proceskosten in hoger beroep. In principe staat het appel open tegen alle in eerste aanleg gewezen vonnissen, tenzij de waarde van het geschil niet meer dan 1.750,- bedraagt (art. 332 Rv). Ook kunnen partijen zelf de mogelijkheid tot hoger beroep uitsluiten (art. 333 Rv). Ten derde kan geen appel worden ingesteld, wanneer een partij berust heeft in het vonnis. Hij is dan niet-ontvankelijk in het hoger beroep (art. 334 Rv). Van berusting is sprake wanneer dit ondubbelzinnig blijkt uit de proceshouding van de partij. 8 Het appel moet binnen drie maanden na het vonnis in eerste aanleg worden ingesteld (art. 339 Rv). In kort geding is deze termijn vier weken (lid 2). Het instellen van het hoger beroep gebeurt door een dagvaarding (art. 343 Rv). In dit artikel wordt verwezen naar de dagvaarding in eerste aanleg: de beide dagvaardingen hebben dezelfde vorm en dezelfde vereisten. Ook de appeldagvaarding geschiedt dus bij exploot (art. 343 j o art. 111 lid 1 Rv). De verdere vereisten aan de inhoud van artikel 111 Rv zijn dus ook op de appeldagvaarding van toepassing. Zo moet de appeldagvaarding dus ook onder andere de namen van partijen bevatten, de woonplaats van eiser, de roldatum en de naam en het kantooradres van de advocaat. Er zit ook een aantal verschillen tussen de appeldagvaarding en de dagvaarding in eerste aanleg. Zo hoeft de appeldagvaarding de gronden voor het hoger beroep niet uit te drukken. 9 Ook hoeft de appeldagvaarding niet 7 In hoger beroep is dit geen verplichting, zoals in paragraaf verder zal worden uitgelegd. 8 Zie hierover verder paragraaf 3.1.3, waar in het kader van prijsgeven ook de maatstaf voor berusting in een vonnis wordt besproken. 9 Wanneer dit dan wel moet, wordt uitgelegd in paragraaf

10 De devolutieve werking van het civiel appel de gevolgen van het niet verschijnen van de gedaagde te vermelden, maar juist wel de gevolgen van het niet tijdig betalen van het griffierecht. Het vierde verschil is dat van de appeldagvaarding niet wordt verwacht dat het de verweren van de geïntimeerde aanvoert, noch de bewijsmiddelen die de appellant kan aanbieden of de getuigen die hij kan laten horen. Wanneer deze appeldagvaarding bij de griffie van het hof is aangebracht door de advocaat, wordt deze ingeschreven op de rol (art. 344 Rv). In principe wordt de zaak behandeld door een enkelvoudige kamer, tenzij de kamer denkt dat een meervoudige kamer geschikter zou zijn om te oordelen over de zaak. De verwijzing naar de meervoudige kamer moet sowieso geschieden voor pleidooi en wanneer partijen om arrest vragen (art. 344 lid 2 Rv). De enkelvoudige kamer betekent behandeling door één raadsheer. Bij de meervoudige kamer zijn dat er drie. In principe kan ieder vonnis uit eerste aanleg direct ten uitvoer worden gelegd, ongeacht of hoger beroep mogelijk is. Echter uit artikel 350 Rv volgt dat het instellen van hoger beroep schorsende werking heeft, tenzij het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Dit betekent dat het de gevolgen van het vonnis in eerste aanleg opschort, totdat een uitspraak in appel volgt. Deze schorsende werking van het hoger beroep heeft twee effecten. Ten eerste kunnen tijdens de schorsing geen executiemaatregelen worden genomen of voortgezet. Ten tweede kan niet worden doorgeprocedeerd op basis van het vonnis. De procedure in eerste instantie ligt dus in beginsel stil gedurende het hoger beroep. 10 Ook wanneer het vonnis in eerste aanleg uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan het hof op verzoek van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis uit eerste aanleg schorsen (art. 351 Rv). In die situatie kan het appel dus ook de tweeledige schorsende werking hebben. Comparitie na aanbrengen Als de zaak aanhangig is bij het hof, staat het de raadsheer vrij om, dan wel op het verzoek van partijen, dan wel ambtshalve, een verschijning van partijen ter zitting te bevelen. Dit kan hij doen teneinde een schikking te beproeven (art. 87 Rv) of om inlichtingen in te winnen (art. 88 Rv). In de praktijk wordt hier op basis van artikel 2.9 van het Landelijk procesreglement met enige regelmaat gebruik van gemaakt voordat appellant van grieven heeft gediend. 11 Dit noemt men een comparitie na aanbrengen. Op die manier komen partijen samen in de rechtszaal 10 Van Geuns & Janssen in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 350 Rv, aant. 1-3 (online, bijgewerkt 11 juli 2012). 11 Dozy, TCR 2012/2, p

11 HET APPEL en kan gekeken worden of er nog ruimte bestaat voor een schikking, voordat alle processuele handelingen met termijnen en kosten van dien al geschied zijn In te dienen stukken Partijen nemen in hoger beroep een conclusie van eis en een conclusie van antwoord (art. 347 lid 1 Rv) door deze vóór de door de griffie bepaalde roldatum in te dienen ter griffie (art. 82 lid 1 Rv). Deze worden in de praktijk in hoger beroep memorie van grieven en memorie van antwoord genoemd. In artikel 2.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof is voor beide memories een termijn van zes weken gesteld. 12 Wanneer beide partijen in hoger beroep willen komen van het vonnis in eerste aanleg, kunnen zich twee situaties voordoen. In de eerste situatie stelt de geïntimeerde incidenteel appel in. Men spreekt dan van het principaal appel dat wordt ingesteld bij de appeldagvaarding. De conclusie van eis die dan wordt genomen, heet de memorie van grieven. Vaak weet de appellant dan nog niet dat geïntimeerde ook appel wil instellen. Dit hoeft zij namelijk pas te doen bij de conclusie van antwoord (art. 339 lid 3 Rv). Dat stuk wordt dan de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel. Voor het instellen van het incidenteel appel geldt geen aparte termijn: de conclusie van antwoord moet op tijd worden ingediend en is dus tevens ook de memorie van grieven in het incidenteel appel. Daarmee wordt de geïntimeerde in het principale appel tevens appellant in het incidentele appel. De appellant in principaal appel en geïntimeerde in incidenteel appel kan dan nog een termijn verlangen om op de memorie van grieven in incidenteel appel te reageren (art. 347 lid 3 Rv). Het stuk dat hij dan inlevert, wordt de memorie van antwoord in incidenteel appel genoemd. De tweede situatie is wanneer beide partijen een appeldagvaarding indienen. Het kan namelijk voorkomen dat beide partijen, vaak tegen het einde van de termijn een appeldagvaarding indienen. Op dit moment ontstaan er bij de griffie van het hof door de inschrijving van twee dagvaardingen twee verschillende zaken. In de praktijk wordt dit opgelost of door het hof door de zaken gevoegd te behandelen, of door de advocaten die onderling afspreken de ene zaak te laten vallen en dan incidenteel te 12 De Rechtspraak, Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof, zevende versie, januari 2017, (laatst geraadpleegd op 22 juni 2017). 9

12 De devolutieve werking van het civiel appel appelleren in de andere zaak. Toch kan het ook voorkomen dat beide zaken apart worden behandeld en leiden tot twee aparte vonnissen De behandeling van de zaak Pleidooi en nadere conclusie Voordat het hof op de zaak beslist, kunnen partijen het hof verzoeken om een pleidooi te mogen houden (art. 353 j o 134 Rv). Ook kunnen partijen gezamenlijk het hof verzoeken om het pleidooi schriftelijk te voeren (art. 4.5 Landelijk Procesreglement). Daarnaast is het ook mogelijk dat de zaak in appel in zijn geheel schriftelijk wordt afgedaan. Na het pleidooi kan het zo zijn dat partijen een nadere conclusie of akte willen nemen. Uit artikel 2.11 van het Landelijk procesreglement blijkt dat voor deze conclusie of akte een termijn van vier weken staat, tenzij het hof anders bepaalt. Ook kan een partij na de memorie van antwoord beslissen om nog een akte te willen nemen, welke hij direct kan nemen of anders binnen een termijn van twee weken (art 2.19 en 2.20 Landelijk Procesreglement). Bewijsopdracht Na de memories en een eventuele (pleidooi)zitting zal het hof arrest gaan bepalen. Het kan zijn dat het hof in het bepalen van zijn arrest erachter komt dat het nog niet voldoende informatie heeft om op de zaak te beslissen. Wat dan volgt is een tussenarrest waarin het een processtap zal gebieden. Dit heeft de vorm van een bewijsopdracht. Het hof zal dan bepalen dat voor een bepaald onderdeel meer bewijs nodig is en dat dat bewijs moet worden geleverd door een bepaalde partij. Daarbij houdt het hof de bewijsregels in acht en het door die partij gedane bewijsaanbod. Het hof kan in zo n bewijsopdracht bijvoorbeeld besluiten getuigen te willen horen, de situatie ter plaatste te willen bekijken, een deskundigenrapport te willen hebben of extra uitlatingen van partijen zelf te willen ontvangen. 13 Pas wanneer het hof na de proceshandelingen een volledig beeld heeft, zal het op de zaak beslissen. De termijn voor een arrest is tien weken (art. 5.6 Landelijk Procesreglement). 13 Met het oog op de overzichtelijkheid worden deze stappen verder buiten beschouwing gelaten. De wettelijke bepalingen hieromtrent zijn te vinden in de Negende Afdeling van de Tweede Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. 10

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013 SECOND OPINION REGLEMENT Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg april 2013 1 INHOUDSOPGAVE Considerans... 3 I. Algemene bepalingen... 4 II. Het verzoek om een second opinion-procedure

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op gezag

Nadere informatie

actualiteiten hoger beroep

actualiteiten hoger beroep actualiteiten hoger beroep 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock programma appeltermijn financiële appelgrens hoger beroep van tussenuitspraken doorbreking van het rechtsmiddelenverbod omvang van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer 200.163.502/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:3457

ECLI:NL:GHSHE:2015:3457 ECLI:NL:GHSHE:2015:3457 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 08-09-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch HD

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

20 mei 2005 TRIP Advocaten (Mr. J. Bal) uit Groningen brengt een dagvaarding uit tegen zowel de heer als mevr. Van Loenen uit Beilen.

20 mei 2005 TRIP Advocaten (Mr. J. Bal) uit Groningen brengt een dagvaarding uit tegen zowel de heer als mevr. Van Loenen uit Beilen. Overzicht data civielrechtelijke procedure Altink-Affaire II Periode: 30 januari 2003 tot 20 maart 2013 De grootste kunstfraude aller tijden Rechtbank Assen Eerste enkelvoudige Kamer Zaak: Meijering/Van

Nadere informatie

Hoger beroep, verdieping.

Hoger beroep, verdieping. Hoger beroep, verdieping www.avdr.nl 1 Twee functies: controle herstel van fouten en verzuimen: i) binnen de grenzen van de rechtsstrijd, ii) nieuwe behandeling en beslissing, iii) naar de toestand die

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van:

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van: Informatie voor advocaten die meedoen aan de pre-pilot vrijwillig digitaal procederen Civiel 1.0 De nieuwe civiele vorderingsprocedure De komende tijd gaat u ervaring opdoen met de nieuwe civiele procedure,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 21-07-2015 Datum publicatie 23-07-2015 Zaaknummer 200.128.839-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI?

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI? KEI GOED.. U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke zaken? 1 Alleen nieuwe zaken (aangebracht vanaf 1

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:10207

ECLI:NL:GHARL:2014:10207 ECLI:NL:GHARL:2014:10207 Instantie Datum uitspraak 30-12-2014 Datum publicatie 07-01-2015 Zaaknummer 200.154.059-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 Instantie Datum uitspraak 27-01-2004 Datum publicatie 20-02-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0201298-RO Civiel

Nadere informatie

VAAN Onder professoren

VAAN Onder professoren VAAN Onder professoren Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 5 oktober 2017 Agenda Tweeluik 1. Kwaliteit en Innovatie (KEI) in theorie en (naaste) praktijk 2. Capita bijzonder procesrecht ontslagzaken 1.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2004:AQ8119 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rolnummer

ECLI:NL:GHLEE:2004:AQ8119 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rolnummer ECLI:NL:GHLEE:2004:AQ8119 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-08-2004 Datum publicatie 30-08-2004 Zaaknummer Rolnummer 0300145 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Artikel I. Wijziging van het

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:317

ECLI:NL:GHSHE:2017:317 ECLI:NL:GHSHE:2017:317 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.172.307_01

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken

jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock Tegenstrijdige uitspraken Spanning tussen appelprocesrecht en gezag van gewijsde HR 30 maart

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BU7601 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2011:BU7601 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BU7601 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2011 Datum publicatie 12-12-2011 Zaaknummer 200.091.820-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-09-2015 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer 200.153.384/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 Instantie Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 08-02-2013 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.109.671-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.035.875-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-04-2009 Datum publicatie 02-06-2009 Zaaknummer 200.003.858 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 01-05-2014 Zaaknummer HD 200.136.561_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 30-01-2009 Datum publicatie 30-01-2009 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/181HR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 26-08-2014 Datum publicatie 11-12-2014 Zaaknummer 200.125.414-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:707

ECLI:NL:GHARL:2017:707 ECLI:NL:GHARL:2017:707 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer 200.186.790/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 31-07-2007 Zaaknummer 0600466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

70. De second opinion procedure: een analyse. \ Inleiding

70. De second opinion procedure: een analyse. \ Inleiding Second opinion procedure 70. De second opinion procedure: een analyse JEROEN VELDHUIS Sinds mei 2013 kan bij het gerechtshof Den Haag de second opinion procedure worden gevolgd in plaats van de reguliere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 01-02-2013 Zaaknummer HD 200.054.815 KG Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-10-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.053.248/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken XIII XXIII Hoofdstuk 1 - Inleiding 1 1.1 Het hoger beroep naar de kern genomen 1 1.2 De wijze van procederen in hoger beroep

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden.

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden. HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919 Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], Israël,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748

ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748 ECLI:NL:GHARN:2011:BT6748 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 20-09-2011 Datum publicatie 05-10-2011 Zaaknummer 200.038.641 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per )

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per ) BIJLAGE II Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per --2004) Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:171

ECLI:NL:GHSHE:2016:171 ECLI:NL:GHSHE:2016:171 Instantie Datum uitspraak 21-01-2016 Datum publicatie 26-01-2016 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 200.164.903/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7476 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7476 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7476 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 11-12-2012 Datum publicatie 28-12-2012 Zaaknummer 200.115.609/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2007:AZ7611

ECLI:NL:HR:2007:AZ7611 ECLI:NL:HR:2007:AZ7611 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 04-05-2007 Datum publicatie 04-05-2007 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C05/218HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:AZ7611

Nadere informatie

Overzicht data civielrechtelijke procedure Altink-Affaire II Periode: 30 januari 2003 tot 19 november 2014

Overzicht data civielrechtelijke procedure Altink-Affaire II Periode: 30 januari 2003 tot 19 november 2014 Overzicht data civielrechtelijke procedure Altink-Affaire II Periode: 30 januari 2003 tot 19 november 2014 De grootste kunstfraude aller tijden Rechtbank Assen Eerste enkelvoudige Kamer Zaak: Meijering/Van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10363

ECLI:NL:GHARL:2013:10363 ECLI:NL:GHARL:2013:10363 Instantie Datum uitspraak 19-02-2013 Datum publicatie 24-01-2014 Zaaknummer 200.104.504-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:3591

ECLI:NL:GHSHE:2016:3591 ECLI:NL:GHSHE:2016:3591 Instantie Datum uitspraak 09-08-2016 Datum publicatie 09-08-2016 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 200 135 179_01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:350

ECLI:NL:GHARL:2015:350 ECLI:NL:GHARL:2015:350 Instantie Datum uitspraak 20-01-2015 Datum publicatie 26-01-2015 Zaaknummer 200.145.738-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

vonnis AFSCHRF T ) advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht

vonnis AFSCHRF T ) advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht Afdeling privaatrecht zaaknummer / rolnummer: C/13/574449 / HA ZA 14-1008 RECHTBANK AMSTERDAM Rechtbank Amsterdam, 23 maart 2016, IEF 15808; HA ZA 14-1008 (Orasure Technologies tegen Koninklijke Utermöhlen)

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=... Page 1 of 7 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Aandachtspunten appel voor de arbeidsrecht advocaat ArbeidsRecht 2013/44. Bijgewerkt tot 2013-07-19. Auteur: Mevr. mr. N.T. Dempsey 1 If at first you

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer 200.152.747/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:65. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05661

ECLI:NL:HR:2016:65. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05661 ECLI:NL:HR:2016:65 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 15-01-2016 Datum publicatie 15-01-2016 Zaaknummer 14/05661 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2048,

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 26-05-2014 Zaaknummer 200.053.330-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 31-05-2011 Datum publicatie 08-06-2011 Zaaknummer 200.070.709/01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZLY:2010:BN3723, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8528 Instantie Datum uitspraak 23-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch

Nadere informatie

De comparitie voor grieven nader beschouwd

De comparitie voor grieven nader beschouwd De comparitie voor grieven nader beschouwd Reactie op de bijdrage van mr. R.A. Dozy, TCR 2012, p. 43 e.v. M r. M. M. S t o l p * 1 Inleiding In haar interessante bijdrage van afgelopen mei voor dit tijdschrift

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR6231

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR6231 ECLI:NL:GHLEE:2011:BR6231 Instantie Datum uitspraak 30-08-2011 Datum publicatie 30-08-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 200.035.799/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie