Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid"

Transcriptie

1 Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze het beleid van de provincie Groningen ten aanzien van toeristische promotie en marketing dient te worden voortgezet. Naast promotie en marketing voerde het NNBT apart gefinancierde projecten en activiteiten uit. Deze betroffen andere toeristische aandachtsgebieden, zoals de vakantieboekingscentrale, recreatiewerk, kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap en specifieke regionale productontwikkeling. Naar ons oordeel had het NNBT op het gebied van toeristische promotie en marketing de belangrijkste taak. Het wegvallen van het NNBT betekent niet dat er geen sprake meer is van een VVV-structuur. In Noord-Nederlands functioneren diverse VVV s, die allen lid zijn van de landelijke koepelorganisatie van VVV's. Voor de provincie Groningen zijn dat de VVV Westerkwartier, de regionale VVV Noorden Midden Groningen, het Toeristisch Huis Oost-Groningen, de regionale VVV Drents-Groningse Meren en Bossen en de stichting Marketing Groningen. Bij de eerste vier genoemde instanties zijn diverse lokale VVV s aangesloten. De VVV Stad Groningen is opgegaan in Marketing Groningen. In de maand mei jl. hebben wij Provinciale Staten toegezegd dat wij zo spoedig mogelijk met een notitie zouden komen, waarin wij onze ideeën over de toekomstige toeristische promotie en marketing zouden presenteren. In deze discussienotitie zetten wij die ideeën uiteen en geven wij op hoofdlijnen aan hoe naar onze mening de toeristische promotie en marketing van de provincie Groningen het beste kan worden vormgegeven. Voor de overige voormalige activiteiten van het NNBT worden diverse aparte oplossingen gezocht, waarbij marktpartijen een belangrijke rol spelen. De notitie is geschreven mede op basis van een reeks gesprekken aangegaan door het college in de maanden juni en juli jl. (zie bijlage: overzicht gesprekspartners en data). Daarbij hebben wij gezocht naar een eigentijdse en zo effectief mogelijke formule die past bij de provincie Groningen, in het bijzonder de stand van zaken in de toeristische sector in de provincie. Het wegvallen van het NNBT is een mogelijkheid om aan de hand van ontwikkelingen bij consumenten tot een vernieuwende opzet te komen. De gedachtegang die gevolgd wordt en uitgewerkt wordt is de volgende: 1. Waarom houdt de provincie zich bezig met toeristische promotie en marketing? Waarom heeft de provincie hier een rol en hoe is de rol van andere publieke en private organisaties? Deze vragen houden in dat scherp moet worden aangegeven welk doel de provincie Groningen voor zichzelf weggelegd ziet bij toeristische promotie en marketing. 2. Uitgaande van een rol voor de provincie: hoe moet dat worden aangepakt? Wat moet je doen om de toerist naar de provincie Groningen te trekken? Wie zijn die toeristen en hoe kun je ze benaderen? Waar gaat het om bij toeristische promotie en marketing, waar moet het accent liggen? Deze vragen, voor het grootste deel betrekking hebbend op de vraagkant, maar voor een ander deel gefocust op de state of the art waar het gaat om promotie en marketing, leiden tot een plan van aanpak. 3. Dan is relevant, hoe deze maatregelen gestalte kunnen krijgen en wie deze zaken zou kunnen en moeten uitvoeren. Zoals in onze brief aan Provinciale Staten d.d is aangegeven zijn er verschillende vormen denkbaar. Nadrukkelijk stappen wij af van de gedachte dat er een bureau moet komen dat alles gaat uitvoeren. De lijn van aanpak is juist andersom. Uitgaande van bepaalde taken wordt een uitvoerende instantie gezocht. Zoveel mogelijk bestaande instellingen, die mogelijk ook tijdelijk in projectvorm bepaalde fasen van het beleid kunnen uitvoeren. Uitgaande van deze aanpak is de leidende vraagstelling voor deze discussienotitie: Welke maatregelen op het terrein van toeristische promotie en marketing verdienen de steun van de provincie Groningen 1

2 en hoe moeten deze worden uitgevoerd? Daarbij hebben wij ons geconcentreerd op de maatregelen die moeten worden genomen en de activiteiten die moeten worden opgepakt om de consument over te halen naar Groningen te komen. De wijze waarop dat moet worden gedaan krijgt in eerste instantie minder aandacht omdat wij ervoor willen waken dat structuur en organisatie de discussie te veel beheersen. Procedure Ten aanzien van de procedure om op zo kort mogelijke termijn de Groningse toeristische promotie en marketing op de rails te hebben stellen wij ons de volgende stappen voor: a. bespreking notitie door en met PS; b. bespreking notitie met vertegenwoordigers van de toeristische sector; c. uitwerken notitie op basis van reacties; d. bespreking uitwerking met PS en vertegenwoordigers van de toeristische sector; e. implementatie uitgezette lijn. 2. Rol van het provinciaal beleid Dat een provinciale overheid zich bezighoudt met toeristische promotie en marketing is niet vanzelfsprekend. Evengoed kan gesteld worden dat de sector zelf verantwoordelijk is. Een aantal overwegingen, 'oude' en 'nieuwe', maakt dat de provincie Groningen het nadrukkelijk tot een publiek belang rekent om een impuls te geven aan de toeristische promotie en marketing, zij het met specifieke speerpunten. 1. Voorop stond en staat het economische en werkgelegenheidsbelang van het toerisme. Door de provincie Groningen nadrukkelijk als een toeristisch gebied op de kaart te zetten krijgt de sector een impuls. Een impuls die arbeidsplaatsen oplevert in een sector met perspectief in relatief kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld de Veenkoloniën. Bovendien geldt dat een deel van de toekomstige toeristische werkgelegenheid betrekkelijk weinig opleiding vergt. Juist in dit segment van de arbeidsmarkt is behoefte aan aanvullende werkgelegenheid. Indien in de toekomst voldoende geïnvesteerd wordt in de toeristische mogelijkheden biedt de toeristische sector perspectieven. Momenteel is nog sprake van een betrekkelijk zwakke positie van de sector in vergelijking met andere gebieden. 2. Zonder de rol van de provincie valt er een gat in de promotie en marketing. Het publieke belang bestaat er vooral in dat promotie en marketing geconcentreerd op het gebied (of toeristische deelgebieden) plaatsvindt en aanvullend functioneert op het private belang. Juist de overkoepelende beeldvorming van een gebied wordt niet als eerste opgepakt door de sector zelf. Bij de toeristische ondernemers in Groningen ontbreekt nog de 'kritische massa' daarvoor: er is nog geen sprake van een professionele bedrijfsstructuur van voldoende omvang. Het private belang is het in de markt zetten van het eigen bedrijf. De provinciale rol is het oppakken van de bedrijfsoverstijgende promotie van het gebied. Zodra die overkoepelende promotie uitmondt in producten die bij het bedrijfsleven aanslaan en herkend worden, moeten deze mede door de marktpartijen gefinancierd worden. 3. Een meer 'nieuwe' overweging om als provincie een rol te spelen is het gegeven dat er nog veel basaal werk te verzetten is op juist de profilering van de provincie Groningen als toeristisch gebied (zie ook 3.2.) De stad Groningen is redelijk bekend als fraai historisch stedelijk gebied met veel mogelijkheden op het terrein van cultuur, sport, evenementen, hoogwaardig winkelaanbod en uitgaansleven. Bij de provincie Groningen hebben de meest mensen geen goed beeld. Hierin onderscheidt de provincie Groningen zich van de omringende provincies die een vanzelfsprekend imago hebben opgebouwd op het terrein van watersport of wandelen en fietsen in heide/bos. Het imago van Groningen moet nog ontwikkeld worden. Dat is vakwerk. Vervolgens zal een effectieve 'branding' plaats 2

3 moeten vinden. Dit is essentieel en noodzakelijk om Groningen als een toeristisch gebied op de kaart te zetten. Met een betere beeldvorming van de provincie kunnen in combinatie van stad en provincie toeristen langer vastgehouden worden met als gevolg een verlenging van de verblijfsduur, meer bestedingen etc. Strategisch is daarom de combinatie van stad en regio van groot belang. Samengevat. De provincie Groningen wil een actieve rol op het terrein van toeristische promotie en marketing spelen gericht op de beeldvorming van het gebied als geheel vanuit een werkgelegenheidsbelang, het feit dat de markt zelf nog niet toekomt aan deze vorm van promotie en marketing en het gegeven dat juist hier nog veel essentieel werk te verzetten is. 3. Effectieve toeristische promotie en marketing 3.1. Algemene opzet Promotie en marketing zijn pas effectief als zij leiden tot bestedingen van consumenten. Hoewel dit een voor de hand liggende constatering is, geldt voor de praktijk dat er doorgaans te veel wordt voortgeborduurd op oude werkmethoden, waarbij het op z n minst twijfelachtig is of deze effectief zijn. Het is de kunst om uitgaande van de te realiseren effecten systematisch een promotie- en marketingbeleid op te zetten waarbij het helder is hoe de onderdelen bijdragen aan beoogde effecten. Het stranden van het NNBT biedt de mogelijkheid kritisch naar het gehanteerde instrumentarium te kijken en opnieuw keuzes te maken. De beoogde effecten moeten zijn dat toeristen in de provincie Groningen tot bestedingen komen op het gebied van dag- en of verblijfsrecreatie. Dat kan zijn op campings, in bungalowparken, in hotels, erfgoedlogies, restaurants, overige horecavoorzieningen, jachthavens, kanoverhuurbedrijven, musea, borgen, schouwburgen etc. Om dat te doen zal de (potentiële) toerist zelf op het idee moeten komen dat het de moeite waard is, aantrekkelijk is. De provincie Groningen moet als het ware op het lijstje voorkomen van de toerist. Daarna moet het eenvoudig, aantrekkelijk en wervend zijn om te boeken, de weg te vinden en te beslissen dat en hoe een vakantie, verblijf of bezoek aan de provincie Groningen wordt afgelegd. Eenmaal in de provincie moeten de beschikbare mogelijkheden toegankelijk en goed gepresenteerd zijn. In deze gedachtegang zit een driedeling die ook tot leidraad kan dienen voor de visievorming en uitwerking van toeristische promotie en marketing. Uitgangspunt daarbij is het zoekgedrag van de (huidige en) toekomstige toerist. Het begint bij de toerist (internationaal, nationaal, maar ook de Groninger zelf) die een bestemming zoekt voor een vakantie, verblijf of dagactiviteit. Wat hier van belang is dat er een beeld van Groningen ontstaat c.q. versterkt wordt waar dat kan en de moeite waard is. Een tweede stap is dat de toerist bij het zoeken en beslissen gefaciliteerd wordt. Daar geldt voor dat alle actuele mogelijkheden aangereikt worden (internet, eenvoudige en aantrekkelijke manieren van instappen, zoals arrangementen). Derde stap is dat ter plekke inzichtelijk moet zijn welke variatie aan mogelijkheden er is in de provincie Groningen en omliggende gebieden. Dat leidt tot langer verblijf, intensiever gebruik van bestaande voorzieningen en attracties etc. Uitgaande van deze redenering die aansluit bij het denk-, zoek- en keuzeproces van de consumenten schetsen wij hieronder een visie en aanpak die er op gericht is deze processen in de gewenste richting te beïnvloeden Beeldvorming van de provincie als toeristisch gebied Hoge prioriteit dient te hebben het realiseren van een toeristisch imago en het op een adequate manier uitdragen van dit imago. Hier begint het keuzeproces voor de consument. Vastgesteld kan worden dat juist op het gebied van imago er nog een achterstand is. Alle reden om hier veel aandacht aan te besteden. Eerder is gesteld dat het creëren en definiëren daarvan vakwerk is. Helder is evenwel dat daarin de sterke punten van de provincie Groningen moeten terugkomen. Aansluiting moet worden gezocht bij wat in de vigerende provinciale toeristische beleidsnota 'het karakteristieke' van de provincie wordt genoemd. Het imago moet uniek, onderscheidend en authentiek zijn. Een voorbeeld kan worden genomen aan de campagne 'Er gaat niets boven Groningen'. Daar moet aansluiting bij 3

4 worden gevonden. Het moet helder zijn dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld en zelfs moet worden gesteld. Promotie en marketing vergen specificiteit, omdat algemeenheid niet te verkopen is. Daarbij gaan wij uit van de provincie Groningen als toeristisch herkenbaar gebied. Wij kiezen hier nadrukkelijk voor omdat wij gebruik willen maken van de reeds verworven naamsbekendheid van Groningen. Bovendien speelt de schaalgrootte een rol. Een kleinere regio kan niet landelijk, laat staan internationaal, 'op de kaart worden gezet'. De toeristische promotie en marketing van de provincie Groningen vereist een specifieke aanpak omdat Groningen een uniek en onderscheidend product te bieden heeft. Ten aanzien van dit beleidsveld kiezen wij dan ook op dit moment voor Groningse samenwerking in plaats van samenwerking in noordelijk verband. Vanuit de sterke punten en het imago van de provincie Groningen moet een brede oriëntatie plaatsvinden naar de toekomstige consument. Ten eerste de huidige consument. Want deze heeft de weg naar Groningen al gevonden. Wie zijn dat? Waarom bezoeken of bezochten zij Groningen? Wat is voor hen bepalend geweest? Het lijkt er op dat nader marktonderzoek bij de bestaande klanten nader inzicht kan opleveren over de toekomstige klanten. Wat is hier al bekend? De bestaande klanten zijn als het goed is de belangrijkste ambassadeurs. Via mond op mond reclame en de eigen netwerken zullen zij aan anderen uitleggen waarom de provincie Groningen aantrekkelijk is. Dat zullen zij eerder doen als zij steun vinden in een positieve beeldvorming van de provincie. Dat het verrassend is en was om naar de provincie Groningen te gaan. Het is dus van belang om gebruik te maken van de bestaande klantenkring. Hoe kunnen we dat vasthouden en hoe kunnen we deze benutten om de provincie te promoten. In de eerste plaats ligt daar een opgave voor de sector zelf (after sales etc). Maar ook, met het oog op het uitbreiden van het marktsegment, een rol voor provinciale marketing. Het ontwikkelen van een toeristisch imago en uitwerken daarvan in een mediacampagne omvat twee fasen. Het ontwikkelen en definiëren zal door gespecialiseerde marketeers moeten plaatsvinden. De promotie van het toerisme moet diepgaander en professioneler. Het ligt in de rede om aansluiting te zoeken bij 'Er gaat niets boven Groningen', de algemene campagne ter verbetering van het imago van de provincie Groningen. Het Groninger Promotie Overleg (GPO) is daarbij het geëigende platform. Het is van belang dat de sector zich herkent in de wijze waarop de profilering van het gebied zelf plaatsvindt. Gedacht kan worden aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sector (Recron, Hiswa, Horeca, KvK, MKB, RVVV s). De tweede fase, uitvoering, is afhankelijk van de eerste. De vraag is wat de mediacampagne zal inhouden. Dan valt pas te bezien door wie deze kan worden uitgevoerd. Wij zijn van plan binnenkort met GPO in overleg te gaan. Een marktonderzoek bij bestaande consumenten zal aanknopingspunten moeten opleveren voor de promotie en marketing van het gebied. Daarom zal dit idee ook betrokken moeten worden bij het eerder genoemde overleg met het GPO. Een belangrijke vraag is natuurlijk ook wat er al bekend is uit bestaand onderzoek. Mogelijk kan met een secundair onderzoek of inventarisatie worden volstaan. De gedachte om consumenten als ambassadeurs van de provincie Groningen te benutten wordt uitgewerkt met de sector (Recron, Hiswa, Horeca). Het gaat immers om hun klanten. Mogelijk kan tot een aanpak worden gekomen waarbij het sectorbelang (vasthouden bestaande gasten) kan worden gekoppeld aan het provinciale belang (ambassadeurs) Het zoek- en keuzeproces Indien het beeld bestaat bij de consument dat het mogelijk en aantrekkelijk is om een korte of langere vakantie in de provincie Groningen door te brengen gaat men op zoek. In dat keuze proces moet men geholpen worden. Kansen zijn er gegeven het feit dat de consument in toenemende mate korte 'tussenvakanties' en 'uitjes' plant. Daarmee kan Groningen mikken op deelaspecten die aansluiten bij bepaalde behoeften. Deze toekomstige consumenten zijn diegenen die, net zoals bestaande consumenten, aansluiting zoeken bij de sterke punten van de provincie Groningen. Zonder specifiek en volledig te willen zijn: rust, ruimte, cultuur, geschiedenis, landschap en vaarrecreatie. De wijze waarop consumenten tot hun vakantiebestemming komen wordt bepaald door media: tijdschriften, kranten, radio/tv, de eigen sociale netwerken (horen van) en in toenemende mate internet. Op grond van een nadere vormgeving van het promotie- en marketingbeleid zal dit specifieker en gerichter moeten worden gedefinieerd. Internet is in toenemende mate een krachtig hulpmiddel om, zowel op de 4

5 binnenlandse als de buitenlandse markt, het eigen zoek- en keuzeproces te faciliteren. Dit wordt effectiever naarmate er ook mogelijkheden worden aangeboden om in bepaalde segmenten te boeken (bijvoorbeeld arrangementen cultuurtoerisme, sportieve arrangementen etc.). Als eerste stap naar een actieve internetmarketing hebben de drie noordelijke provincies de website en database van het voormalige NNBT aangekocht. Voorlopig zal deze 'in de lucht' worden gehouden door de provincie Drenthe. Nader beraad moet plaatsvinden over een structurele oplossing. Wellicht moet de database worden gesplitst en deels worden ondergebracht bij een organisatie in Groningen. Bij de internetmarketing hoort het centraal voor de provincie aanbieden van arrangementen die als instapmogelijkheid dienen. Vorig jaar zijn in het kader van de start van Giro arrangementen ontwikkeld. Deze moeten (mogelijk geactualiseerd) en uitgebreid aangeboden worden via de centrale organisatie die in de provincie Groningen hiervoor verantwoordelijk zou kunnen worden. Het is helder dat bij het ontwikkelen van deze arrangementen de sector, waaronder ook de kleinschalige bedrijven, nadrukkelijk moet worden betrokken. Doel is de uitvoering van zowel de internetmarketing als de ontwikkeling van arrangementen onder te brengen bij bestaande organisaties, die deze activiteiten op projectbasis uitvoeren. Hierboven wordt onderscheid gemaakt tussen het zoeken naar en vinden van een vakantiebestemming door de consument en het daadwerkelijk boeken van een verblijf c.q. arrangement. Bovendien is sprake van de ontwikkeling van nieuwe bovenregionale arrangementen om de gast langer aan het gebied te binden. Voor de provincie zien wij een faciliterende rol bij het vergroten van de kans dat de consument kiest voor Groningen en bij de ontwikkeling van nieuwe bovenregionale arrangementen. Het daadwerkelijk boeken moet verzorgd worden door en plaatsvinden bij de ondernemers zelf of de regionale VVV's Informatie in en over het gebied zelf Wanneer de consument in het gebied is zal deze ondersteund moeten worden om het gebied te ontdekken. Zo zal men naast de locatie waar men verblijft ook de andere mogelijkheden vinden. Hier speelt de sector zelf een belangrijke rol. Aanbieders van verblijfsaccommodaties zullen zelf hun gasten moeten wijzen op de mogelijkheden van de omgeving. Maar ook zullen de locale en regionale VVV s de toerist op pad kunnen helpen. Locale en regionale samenwerking in de sector zelf kan daarbij helpen. Op dit punt moet gedacht worden aan regionale arrangementen en productontwikkeling. Ook kunnen ondernemers zelf geholpen worden door de VVV organisaties bij het realiseren van goede promotie en marketing van de eigen mogelijkheden. De (regio)vvv s komen daarmee in de rol van faciliterende organisatie van het regionale bedrijfsleven. De promotie van locale en regionale mogelijkheden kan door de provincie kracht worden bijgezet door het via projectmatige wijze stimuleren van de totstandkoming van goed en bijdetijds promotiemateriaal, alsmede bijbehorende producten. De VVV gids Groningen speelt in dit verband een belangrijke rol. Ook materiaal dat betrekking heeft op specifieke toeristische speerpuntgebieden, bijvoorbeeld Westerwolde. Lauwersland, de stad Groningen/ Zuidlaardermeer, het Eemsmondgebied is blijvend van belang. Tenslotte kan het ondersteunen van het toeristisch bedrijfsleven op het gebied van promotie en marketing door VVV s kracht bijgezet worden door het (mede) subsidiëren van cursussen en trainingen. Het gaat daarbij met name om de kleinere ondernemingen. Dit dient plaats te vinden in samenwerking met de sector. Op deze punten zien wij een verantwoordelijkheid van de regionale VVV's (in oprichting) Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat wij een blijvende belangrijke rol zien weggelegd voor de regionale VVV s. Daarom is het noodzakelijk dat het proces van regiovorming, waar wij ons onverminderd bij betrokken voelen, voltooid wordt. Nieuw gevormde regiovvv s kunnen, indien noodzakelijk, in de startfase rekenen op financiële ondersteuning van de provincie. 5

6 4. Conclusies Voorgaande aanpak omvat drie hoofdlijnen: 1. Beeldvorming van Groningen als toeristisch gebied beïnvloeden en verbeteren. - Marktonderzoek bestaande consumenten. - Ontwikkelen toeristisch imago en uitwerken daarvan in een mediacampagne. - Benutten van consumenten als ambassadeurs provincie Groningen. 2. Faciliteren keuzeproces: actieve internetmarketing en arrangementen. 3. Inzichtelijk maken mogelijkheden regionaal en lokaal. - Promotie locale en regionale mogelijkheden door VVV s. - Ondersteunen toeristisch bedrijfsleven promotie en marketing door VVV s. Langs deze lijnen kan een nieuwe aanpak van promotie en marketing wordt uitgewerkt. Enkele voorlopige constateringen daarbij zijn: 1. Er komt wat ons betreft geen nieuwe organisatie op het gebied van toeristische promotie en marketing. Voor de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij bestaande structuren. Dit kunnen per activiteit andere organisaties zijn. Er wordt gedacht in termen van producten, projecten en prestatiecontracten ( waar voor je geld ) en niet in termen van structurele (exploitatie-)subsidies. Daarmee wordt aangesloten op de visie van de sector dat er een tweedeling moet zijn: TRN en de regio VVV s. 2. Uit het voorgaande kan niet dwingend worden afgeleid dat opnieuw tot een noordelijke samenwerking op het terrein van toerisme moet worden gekomen. Mogelijk is op het terrein van internet samenwerking en afstemming nuttig. Het argument van het (ontbreken van een) toeristisch imago is aanleiding voor een specifiek Groningse inzet. Dit ligt in de lijn met wat in paragraaf 3.2. is gezegd over het Groninger Promotie Overleg. 3. In deze opzet is sprake van een toekomstige rol van de regionale VVV s gericht op het lokaal en regionaal wegwijs maken van de toerist en het ontwikkelen van producten/ arrangementen voor het eigen bedrijfsleven. Bovendien kan de regionale VVV als loket fungeren om de promotie van het locale bedrijfsleven op een hoger plan te trekken (toeristische promotie en marketing na NNBT') 6

7 bijlage bij notitie 'Toeristische promotie en marketing: rol en opzet provinciaal beleid Overzicht gesprekspartners gedeputeerde Gerritsen betreffende toekomstige provinciale toeristische promotie en marketing 18 juni 2003 dhr. D. Nijdam - Marketing Groningen 19 juni 2003 Kamer van Koophandel Groningen - mevr. J. Sterken MKB Noord - dhr. F. Alfrink Ministerie EZ - dhr. M. v.d. Veen Horeca Nederland * - dhr. D. Jager, dhr. H. Singelenberg ANWB - dhr. S. Engelsman 20 juni 2003 Toeristisch Huis Oost-Groningen - dhr. H. Philbert RVVV Drents Groningse Meren en Bossen - dhr. P. Oldenburg RVVV Noord en Midden Groningen - dhr. P. Soeters, dhr. E. Stuut VVV Westerkwartier - dhr. H. Oosterveld RVVV Waddenland i.o. - dhr. R. Bouwman, dhr. J. v.d. Bosch 29 juni 2003 Recron - dhr. D. Dijkstra 3 juli 2003 VVV Appingedam - dhr. R. Jager, dhr. E. Bos * De vertegenwoordiger van Hiswa was verhinderd. De vertegenwoordigers van Horeca Nederland spraken mede namens Hiswa. 7

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota 2013-2018

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing provincie Groningen Plan van aanpak. Inhoud: blz.

Toeristische promotie en marketing provincie Groningen Plan van aanpak. Inhoud: blz. Toeristische promotie en marketing provincie Groningen Plan van aanpak Inhoud: blz. 1. Inleiding 1 2. Doelstelling en beoogd resultaat 3 2.1. Doelstelling 3 2.2. Beoogd resultaat 3 3. Activiteiten 4 3.1.

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1 Provin cie h øis llesterbrink r, Assen Postad.res Postbus f 22, 94oo Ac Assen www,drenthe.nl r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: mevrouw H.R. Siertsema en de heer J.A. van Dalen (i.a.a.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Inhoud vanavond 1. Doel onderzoek & rapportage 2. Gebiedsanalyse toeristisch

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul Intentieverklaring voor een convenant Herstructurering Toeristische Infrastructuur Valkenburg aan de Geul tussen de Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd Koninklijk Horeca Nederland

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme De gemeente heeft zelf geen mogelijkheden om duurzaamheid binnen de sector financieel te ondersteunen, maar is graag bereid richting provincie ambtelijke inzet te plegen om het streven te verwezenlijken

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Promotie Delta In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangenen uitvoeringsorganisaties)

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012 Doel van project: een strategie voor duurzaam toerisme opstellen voor Werelderfgoed gebied de Waddenzee die beheer, bescherming en toerisme zodanig verbindt, dat de bijzondere waarden van het gebied instand

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Toeristisch Breda in 2030

Toeristisch Breda in 2030 Toeristisch Breda in 2030 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Albert van Schendel Hogeschooldocent Vrijetijdsmanagement Breda, maart 2013 Toeristisch Breda in 2030 Pagina 1 1. Inleiding In zijn hoedanigheid

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd door:

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie