WARM EN KOUD WATER EAU CHAUDE ET FROIDE SYSTEM O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WARM EN KOUD WATER EAU CHAUDE ET FROIDE SYSTEM O"

Transcriptie

1 WARM EN KOUD WATER EAU CHAUDE ET FROIDE SYSTEM O

2

3 Een volledig systeem voor koud en warm water HTA buis De oplossing voor warmwaterleidingen Un système complet pour l eau froide et l eau chaude sanitaire Tube HTA La solution pour les réseaux d eau chaude sanitaire ALGEMEENHEDEN - GENERALITES HTA-F buis Tube HTA-F De oplossing voor koudwaterleidingen La solution pour les réseaux d eau froide sanitaire Een uniek gamma fittingen Une gamme unique de raccords Eenzelfde laspolymeer Un même polymère de soudure System O: geen verwarring op de werf + een eenvoudige bevoorrading System O: pas de risque de confusion sur le chantier + un approvisionnement simplifié 33

4 ALGEMEENHEDEN - GENERALITES Ontwerp, materiaalkeuze en onderhoud: De veiligheid van het leidingnet begint bij een goed ontwerp, de juiste keuze van de materialen en een grondig onderhoud van installaties. Om doeltreffend de ontwikkeling van bacteriën te beperken in het waterleidingnet, bevelen de experts drie fundamentele acties aan : (bronnen voor België: Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in Nieuwe Sanitaire Systemen en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen) Conception, choix des matériaux et maintenance: La sécurité des réseaux passe par une bonne conception, un choix judicieux des matériaux et une maintenance rigoureuse des installations. Pour limiter efficacement le développement des bactéries dans les circuits d eau, les experts préconisent 3 actions de fondamentales : (Sources: le guide technique de l eau dans les établissements de santé, le guide technique de la conception et de la mise en oeuvre du CSTB, l avis du CSHPF, la circulaire DHOS/E4/ DGS/SD7A N du 9 septembre 200 Ministère de la santé et des solidarités) Een goede watercirculatie waarborgen en stagnatie vermijden. Kalkaanslag en corrosie tegengaan dankzij een ontwerp en onderhoud dat aangepast is aan de waterkwaliteit en aan de eigenschappen van de installatie. Het water in de installaties op een hogere temperatuur houden of in staat zijn regelmatig de temperatuur te verhogen. Eviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l eau. Lutter contre l entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adaptés à la qualité de l eau et aux caractéristiques de l installation. Maintenir l eau dans les installations à une température élevée ou pouvoir élever la température de manière ponctuelle. Als aanvulling op deze maatregelen kunnen de volgende behandelingen voor het waterleidingnet gebruikt worden: accute chloorbehandeling, continu chloorbehandeling, behandeling door verhoging van de temperatuur (70 C gedurende een halfuur). En complément de ces mesures, des traitements pour les réseaux d eau sanitaire peuvent être utilisés : choc chloré, chloration en continue, traitement par élévation de la température (70 C pendant /2 heure). System O is geschikt voor al deze ingrepen en laat toe deze doeltreffend uit te voeren. System O est compatible avec toutes ces actions et permet de les réaliser efficacement. 34

5 Een doeltreffende rem op de ontwikkeling van biofilm Een biofilm is een slijmlaag die zich aan de binnenkant van leidingen vormt. Het contactoppervlak tussen het water en de buis is de plaats bij uitstek waar microben, microbiële cellen en organisch materiaal zich ophopen en ontwikkelen. In Europe werden talrijke tests ondernomen in officiële laboratoria (KIWA, CRECEP,...) om de invloed van de aard van de materialen te evalueren in de ontwikkeling van een biofilm. Un frein efficace au développement du biofilm Le biofilm est une communauté microbienne adhérant à la surface de la canalisation. L interface eau/matériau est un lieu privilégié d accumulation et de développement des cellules microbiennes, de matières organiques et des bactéries. De nombreux essais ont été menés en Europe dans les laboratoires officiels (KIWA, CRECEP,...) afin d évaluer l incidende de la nature des matériaux à développer le biofilm. ALGEMEENHEDEN - GENERALITES De studies tonen aan dat PVC-C (bestanddeel van HTA) een van de materialen is die het minst bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een biofilm. Deze tonen eveneens aan dat geen enkel materiaal in staat is de vorming van een biofilm volledig te voorkomen. Het is het ontwerp van het waterleidingnet en de keuze van de materialen die corrosie en kalkaanslag beperken en die een doeltreffende rem vormen in de ontwikkeling van biofilm. Les études montrent que le C-PVC (constitutif du HTA) est un des matériaux promouvant le moins le biofilm. Elles montrent également qu aucun matériau ne peut empêcher la formation du biofilm. C est par la conception des réseaux et le choix de matériaux limitant la corrosion et le tartre que l on pourra freiner efficacement le développement du biofilm. Om de resultaten te optimaliseren, moet het gekozen materiaal ook een chemische behandeling verdragen (continu of plotse chloorbehandeling) en tijdige verhogingen van de temperatuur: SYSTEM O beantwoordt perfect aan deze eisen. Pour optimiser les résultats, le matériau choisi devra également supporter les traitements chimiques (chloration en continu ou choc chloré) et les élévations ponctuelles de la température: le SYSTEM O répond parfaitement à ces contraintes. Kalkaanslag en corrosie werken de ontwikkeling van bacteriën in de hand en beperken de doeltreffendheid van preventief en curatief onderhoud. Met SYSTEM O vermijdt u kalkaanslag en corrosie. Le tartre et la corrosion favorisent le développement des bactéries et limitent l efficacité des traitements préventifs et curatifs. Le SYSTEM O permet d éviter ces facteurs aggravants. 3

6 ALGEMEENHEDEN - GENERALITES DE ONTWIKKELING VAN BACTERIEN : Een probleem waar u moet mee afrekenen in het koud- en het warmwaterleidinget. Het behoud van de waterkwaliteit in het waterleidingnet is een absolute prioriteit. Een eis die zowel van toepassing is op instellingen voor gezondheidszorg als op alle openbare instellingen, huisvesting... Voortaan moet de waterkwaliteit tot het aftappunt van de gebruiker worden gewaarborgd voor al het water dat geleverd wordt door het waterleidingnet, zowel voor koud als voor warm water. LE DEVELOPPEMENT DES BACTERIES : Un problème à résoudre dans les réseaux d eau froide et d eau chaude sanitaire La préservation de la qualité de l eau dans les réseaux de distribution est une priorité absolue. Une exigence qui s applique aussi bien aux établissement de santé, à tous les établissements accueillant du public, aux logements,... Désormais, le respect de la qualité de l eau doit être assuré, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, jusqu au robinet de l usager aussi bien pour l eau froide que pour l eau chaude. De ontwikkeling van bacteriën in het waterleidinget kan een gezondheidsrisico inhouden, vooral voor zwakkere personen. La prolifération des bactéries dans les réseaux de distribution d eau peut devenir un risque sanitaire, en particulier pour les personnes les plus fragiles. De meest gekende bacteriën zijn: De Legionellabacterie. Deze groeit in een waterleidingnet waar de temperatuur schommelt tussen 2 C en 4 C. De aanwezigheid van modder, corrosie of kalkaanslag in de leidingen bevordert de ontwikkeling van deze bacteriën. De Pseudomonasbacterie. Deze ontwikkelt zich in het koudwaterleidingnet en is verantwoordelijk voor 0 tot 20% van de ziekenhuisinfecties. De regelmatige piekverhoging is een doeltreffend middel om deze bacterie uit te roeien. Zowel het warm- als het koudwaterleidingnet moeten de volgende behandelingen verdragen chemische thermische Parmi les bactéries les plus connues, citons: Les bactéries Legionella, elles se développent dans les circuits d eau dont la température oscille entre 2 et 4 C. La présence de boue, de corrosion ou de tartre dans les canalisations sont des facteurs aggravants du développement de ces bactéries. Les bactéries Pseudomonas se développent dans les réseaux d eau froide sanitaire, elles sont à l origine de 0 à 20% des infections nosocomiales et sont résistantes aux traitements chimiques. Sans un traitement par élévation de la température, il n est pas possible de les éradiquer. Eau froide ou chaude, tous les réseaux doivent pouvoir supporter: traitements chimiques traitements thermiques 36

7 grote troeven EEN VOLLEDIG SYSTEEM VOOR KOUD EN WARM WATER EEN VOORDELIGE OPLOSSING BRANDKLASSE GEEN RISICO OP VERWARRING 2 afzonderlijke leidingen uniek gamma aansluitingen enkel laspolymeer SYSTEM O is geclassificeerd als Bsd0 (Euroclasses). Niet ontvlambaar, geen rook, geen brandende druppels. GEEN CORROSIE SYSTEM O is ongevoelig voor corrosie, waardoor duurzaamheid en waterdichtheid van uw leidingen gewaaarborgd is. BEPERKT KALKAANSLAG Een van de vergergerende factoren in de ontwikkeling van bacteriën. HELPT IN DE STRIJD TEGEN BACTERIEN GESCHIKT VOOR CHEMISCHE EN THERMISCHE BEHANDELING VAN KOUD EN WARM WATER BEHOUD VAN DE HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN De toestand van het interne oppervlak van SYSTEM O vermindert het debietverlies, beperkt de aanhechting van vuil en kalkaanslag. VERKORT DE INSTALLATIETIJD Een professionele oplossing die de montage vergemakkelijkt, zelfs op een drukke site. Lichte leidingen. Eenvoudig gereedschap. De installatie vereist geen vuurvergunning. BEVEILIGDE MONTAGE Teken dat het polymeer in werd gesteld Specifiek hulpstuk Efficiënte montage atouts majeurs UN SYSTEME COMPLET POUR L EAU FROIDE ET L EAU CHAUDE SANITAIRE UNE SOLUTION ECONOMIQUE CLASSEMENT FEU SYSTEM O est classé Bsd0 (Euroclasses) PAS DE RISQUE DE CONFUSION 2 tubes distincts gamme unique de raccords même polymère de soudure Non inflammable, pas de fumée, pas de gouttes enflammées. PAS DE CORROSION SYSTEM O est insensible à la corrosion garantissant ainsi la pérennité et l étanchéité de vos reseaux. LIMITE L ENTARTRAGE Un des facteurs aggravant au développement des bactéries. FACILITE LA LUTTE ANTI-BACTERIENNE ADAPTE POUR LES TRAITEMENTS CHIMIQUES ET THERMIQUES TANT POUR L EAU CHAUDE QUE POUR L EAU FROIDE CONSERVATION DES PROPRIETES HYDRAULIQUES L état de surface interne du SYSTEM O réduit les pertes de charges, limite les incrustations et l entartrage. MAITRISE DES TEMPS DE POSE Une solution professionnelle facilitant la mise en oeuvre même sur site occupé. Des tubes légers. Un outillage simplifié. Son installation ne nécessite pas de permis feu. ASSEMBLAGE SECURISE Témoin de mise en oeuvre du polymère Applicateur spécifique Assemblage performant ALGEMEENHEDEN - GENERALITES EEN AANGEPASTE OPHANGING Een groot gamma MONOKLIP ringen van Ø 6 tot Ø 60 die perfect zijn aangepast voor de ophanging van SYSTEM O. VERBETERDE AKOESTIEK VAN DE SYSTEM O LEIDINGEN RECYCLEERBAARHEID SYSTEM O is voor meer dan 98% recycleerbaar. DUURZAAMHEID/WATERDICHTHEID Ontworpen voor een minimale levensduur van 0 jaar. UN SUPPORTAGE ADAPTE Une large gamme de colliers MONOKLIP Ø 6 au Ø 60 parfaitement adaptée au supportage du SYSTEM O. FAIBLES NUISANCES SONORES DES CANALISATIONS SYSTEM O RECYCLABILITE Le SYSTEM O est recyclable à plus de 98%. DURABILITE / ETANCHEITE Conçu pour une durée de vie minimale de 0 ans. VEILIGHEIDSKEURINGEN Technische goedkeuring met certificatie (tot d63 - reeks 4) ATG 07/2260 Brandklasse : Bsd0 CERTIFICATIONS DE SECURITE Agréation technique (jusqu à d63 - série 4) ATG 07/2260 Classement feu : Bsd0 37

8 Referenties Références ALGEMEENHEDEN - GENERALITES Warm water van 60 C tegen een druk van 6 bar Werf: C.H.U. de Châtelet (september 2004) Collector, verbindingen aan de warmtewisselaar, voorziening en bochten voor warm water in HTA (SYSTEM O). Eau chaude Sanitaire à 60 C et à 6 bars Chantier: C.H.U. de Châtelet (septembre 2004) Collecteur, raccordement à l échangeur, alimentation et boucles d eau chaude en HTA. Warm en koud water voorziening 60 C 6 bar Werf: Hotel Dolce (Terhulpen) - Oude IBM site Sanitaire Eau Chaude et Froide 60 C et 6 bars Chantier: Hôtel Dolce La Hulpe - Ancien site IBM 38

9

10

11 PN2 Leidingen HTA - Tubes HTA V aa De twee uiteinden zijn afgeschuind. Toepassing : warm water sanitair 0 bar / 70 C Kleur : grijs (kleurcode voor HTA buizen) Verpakking in oranje hoes (kleurcode voor drukklasse) Chanfreiné aux deux extrémités Application : eau chaude sanitaire 0 bar / 70 C Couleur : gris (code couleur des tubes HTA) Emballage : housse orange (code couleur pour la classe de pression) Art. N D DN L (m) e Kg TUBHT ,8 0,40 0 TUBHT ,3 0,220 0 TUBHT ,8 0,330 0 TUBHT ,6 0,40 0 TUBHT , 0,840 0 TUBHT ,6,307 THT ,,94 PN6 Leidingen HTA - Tubes HTA De twee uiteinden zijn afgeschuind. Toepassing : warm water sanitair 6 bar / 70 C Kleur : grijs (kleurcode voor HTA buizen) Verpakking in gele hoes (kleurcode voor drukklasse) Chanfreiné aux deux extrémités Application : eau chaude sanitaire 6 bar / 70 C Couleur : gris (code couleur des tubes HTA) Emballage : housse jaune (code couleur pour la classe de pression) Art. N D DN L (m) e THT ,4 0 THT THT ,7 TUBHT ,7 TUBHT , TUBHT ,6 TUBHT , TUBHT ,2 TUBHT ,8 4

12 V aa Leidingen HTA-F - Tubes HTA-F PN6 De twee uiteinden zijn afgeschuind. Toepassing : koud water sanitair 6 bar / 20 C (met piek tot 70 C) Kleur : oranje (kleurcode voor HTA-F buizen) Verpakking in gele hoes (kleurcode voor drukklasse) Chanfreiné aux deux extrémités Application : eau froide sanitaire 6 bar / 20 C (pointes à 70 C) Couleur : orange (code couleur des tubes HTA-F) Emballage : housse jaune (code couleur pour la classe de pression) Art. N D L (m) e TUHTAF6 6 3,8 0 TUHTAF ,3 0 TUHTAF ,8 0 TUHTAF ,4 0 TUHTAF ,0 0 TUHTAF ,7 TUHTAF ,7 TUHTAF7 7 4, TUHTAF ,6 TUHTAF , TUHTAF ,2 TUHTAF ,8 42

13 V aa Mof - Manchon Vrouwelijk Femelle Art. N D DN Z A L E HMA , 22 33, HMA , 27 37, 7 HMA , , 0 HMA , 42 49, 23 0 HMA HMA , HMA HMA , 90 94, 4 HMA , HMA , HMA HMA Mof met schroefdraad - Manchon avec taraudage Voor instrumentatie Vrouwelijk Pour instrumentation Femelle Art. N D Z A L E H A HMIL0/ HMIL0/

14 V aa Nippel - Mamelon Mannelijk Mâle Art. N D d DN L HMC6 6 2, 0 33 HMC20 20, 37 HMC2 2 9, HMC HMC HMC HMC HMC

15 V aa Knie 90 - Coude 90 vrouwelijk femelle Art. N D DN Z A E H4M H4M H4M H4M H4M , H4M H4M H4M H4M H4M H4M , H4M Knie 4 - Coude 4 vrouwelijk femelle Art. N D DN Z A E H8M , 24 4, H8M H8M H8M , H8M , H8M H8M , H8M H8M , 2 H8M , 3 6, H8M H8M , 90 86, 4

16 V aa Bocht 90 - Courbe 90 R = 2 x d, vrouwelijk R = 2 x d, femelle Art. N D DN Z A E R H4C H4C , 9 0 H4C H4C H4C , 3 00 H4C , 37, 26 46

17 Lange reductie - Réduction longue V aa Reductie D mannelijk / d vrouwelijk Réduction D mâle / d femelle Art. N D d DN e Z L E HRD2/ , 2, 44, 9 0 HRD32/ , 3, 23 0 HRD32/ , 3 3, 22, 0 HRD40/ HRD40/ HRD40/ HRD0/ HRD0/ , HRD0/ HRD63/ HRD63/ HRD63/ HRD63/ HRD7/ , 4, HRD7/ , 63 08, 4, HRD7/ , 4, HRD7/ , , HRD7/ HRD90/ , 7 27, 2, HRD90/ , 2, HRD90/ ,7 7 0, 2,7 HRD90/ ,7 HRD90/ HRD/ , 9,3 22,4 6,7 HRD/ HRD/ ,3 90, 34,8 6,7 HRD2/ ,3,3 68, HRD6/ HRD6/ , HRD6/ , 20 88, 86 47

18 V aa Korte reductie - Réduction courte Reductie D mannelijk / d vrouwelijk Réduction D mâle / d femelle Art. N D d DN Z L E HRS , 7, HRS HRS , 23, 9 0 HRS , 28, 23 0 HRS , 32, 26 0 HRS HRS , 37, HRS ,, 44 HRS HRS Concentrische reductie - Reduction concentrique Reductie D mannelijk / d vrouwelijk Réduction D mâle / d femelle Art. N D d DN Z L E HRDC , 38, HRDC , 44, 20 48

19 T-stuk 90 - Té 90 Vrouwelijk T-stuk Té femelle V aa Art. N D DN Z A L E K HTE HTE HTE , HTE HTE HTE HTE HTE HTE HTE HTE HTE Reductie T-stuk 90 - Té réduit 90 Vrouwelijk T-stuk Té femelle Art. N D d DN Z E A L E B A HTR20/ HTR2/ , 6 8, HTR2/ , 6, 36, 62 8, 3, 30 0 HTR32/ , HTR32/ , HTR32/ , 44, HTR40/ , HTR40/ , HTR40/ , 97 26, 2 4 HTR0/ , HTR0/ , HTR0/ , 6 3, 26 4 HTR0/ , 6 3, 26 3, HTR63/ , , 3, 30, HTR63/ , 3, 37 49

20 V aa Reductie T-stuk 90 - Té réduit 90 vervolg - suite Art. N D d DN Z E A L E B A HTR63/ , 32 4, HTR63/ , 32 4 HTR63/ , 32 6 HTR7/ , , 38 3 HTR7/ , 9 92, 66 44, 38 3 HTR7/ , 22, 92, 66 44, 38 4 HTR7/ , 26,8 92, 66 44, 38 4 HTR7/ , , 38, 6 HTR7/ , , 38, 80 HTR90/ , HTR90/ HTR90/ , HTR90/ , 80 HTR90/ HTR/ HTR/ HTR/ , 38 3, , 80 HTR/ , HTR/

21 V aa Eindkap - Bonnet Vrouwelijk Femelle Art. N D DN A L E HBO HBO HBO HBO HBO HBO HBO HBO , HBO HBO , 62 HBO HBO , 87

22 V aa Mof met buitendraad A - Embout fileté A Buitendraad met RVS insert De te lijmen kant is vrouwelijk Filet mâle avec insert inox de renfort L'embout à coller est femelle Art. N D DN F D Z E A L HEA /2" 27, HEA /4" , HEA " , HEA " /4 49, ,, 7 0 HEA " /2 62,8 4, 3, HEA " 7 49, 38, 78, 87, Mof met buitendraad B - Embout fileté B Buitendraad met RVS insert De te lijmen kant is vrouwelijk Filet mâle avec insert inox de renfort L'embout à coller est femelle Art. N D DN F D Z E A L HEB6 6 0 /2" 23 27, HEB " 32 3, 7 36,, 0 HEB " /4 39, HEB " /2 0 43, 23 4, 69, 0 HEB " 63 49, Mof met binnendraad - Manchon taraudé Binnendraad met metalen versterkingsring De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet femelle avec bague métallique de renfort L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D G D Z A L E HMM20 20 /2" 2, 34 38, 6 0 2

23 V aa Mof met binnendraad - Manchon taraudé vervolg - suite Art. N D G D Z A L E HMM2 2 3/4" 32, 40 42, 9 0 HMM32 32 " HMM40 40 " /4 0 6, 8, 27, HMM0 0 " /2 63 8, 66, 63, 3, HMM " , 78, 4, Overgangstuk met RVS binnendraad - Pièce de transition avec taraudage inox Binnendraad in RVS 36L, voor hoog draaimoment De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet femelle en inox 36L, pour couple de serrage important L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D G D Z A L E HMMS20 20 /2" , HMMS2 2 3/4" 32 9, 4, 49 9, HMMS32 32 " 40 9, 49, 6, 23 Koppeling met RVS buitendraad - Pièce de transition avec filetage inox Buitendraad in RVS 36L, voor hoog draaimoment De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet mâle en inox 36L, pour couple de serrage important L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D F D Z E A L E L HEAS20 20 /2" HEAS2 2 3/4" , 4 6, 22, 6 HEAS32 32 " , , 3

24 V aa Overgangstuk met binnendraad in messing - Pièce de transtion avec taraudage en laiton Binnendraad in messing, voor hoog draaimoment De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet femelle en laiton, pour couple de serrage important L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D DN G D Z A L E HMML /8" , 7 HMML20 20 /2" , HMML /4" 32 9, 4, 49 9, HMML " 40 9,8 49, 6, 23 HMML " / HMML " / , 37, HMML " , 43, HMML " /2 90 3, 00 9, HMML " 0 8, 7 08, 6 Overgangstuk met buitendraad in messing A - Pièce de transtion avec filetage en laiton A Buitendraad in messing, voor hoog draaimoment De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet mâle en laiton, pour couple de serrage important L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D F D Z E A L E L HEAL6 6 3/8" 20 32, 32 49, 7 HEAL20 20 /2" HEAL2 2 3/4" , , 6 HEAL32 32 " , , HEAL40 40 " / HEAL0 0 " / , 37, 22 HEAL " , 82 06, 43, 26 HEAL7 7 2" / , , HEAL " , 4

25 V aa Overgangstuk met buitendraad in messing B - Pièce de transtion avec filetage en laiton B Buitendraad in messing, voor hoog draaimoment De te lijmen kant kan vrouwelijk of mannelijk zijn Filet mâle en laiton, pour couple de serrage important L'embout à coller peut être mâle ou femelle Art. N D F D Z E A L E L HEBL6 6 /2" 20 36, 4, , 3, HEBL /4" , 9, 6 HEBL2 2 " 32 4, 9 49, 68, 23 9, Aansluitingstuk met losse moer in messing - Douille de raccordement avec écrou mobile en laiton Geleverd met EPDM dichting De te lijmen kant is mannelijk Livré avec joint EPDM L'embout à coller est mâle Art. N D DN G Z E K HDR6 6 0 /2" HDR /4" , HDR " HDR " / HDR " / HDR " , T-stuk met binnendraad 90 - Té taraudé 90 Binnendraad met metalen versterkingsring De te lijmen kanten zijn vrouwelijk Filet femelle avec bague métallique de renfort Les embouts à coller sont femelles Art. N D G A L E L HTG6 6 /2" HTG20 20 /2" HTG2 2 3/4" , 3

26 V aa T-reductie met binnendraad 90 - Té réduit taraudé 90 Binnendraad met metalen versterkingsring De te lijmen kanten zijn vrouwelijk Filet femelle avec bague métallique de renfort Les embouts à coller sont femelles Art. N D DN G A L E L HTGR /4" 4 96, 26, 42, HTGR /4" 6 8, HTGR /4" 79, 42, 38, 3, Knie met binnendraad in messing - Coude avec taraudage laiton Binnendraad in messing, voor hoog draaimoment De te lijmen kant is vrouwelijk Filet femelle en laiton, pour couple de serrage important L'embout à coller est femelle Art. N D DN G Z A L E A H4GL6 6 0 /2" H4GL20 20 /2" , 36 H4GL /4" , 9, 4 Muurplaat - Culasse murale Binnendraad in messing De te lijmen kant is vrouwelijk Filet femelle en laiton L'embout à coller est femelle Art. N D DN G Z A L E B A H4GP6 6 0 /2" H4GP20 20 /2" , 2 36 H4GP /4" , 9, 20, 4 6

27 V aa 3-delige koppeling messing F - Raccord union laiton F Binnendraad in messing De te lijmen kant is vrouwelijk Met EPDM dichting Filet femelle en laiton L'embout à coller est femelle Avec joint EPDM Art. N D G Z E L E G A A2 H3G/L6 6 3/8" 0, 36, 3/4" H3G/L20 20 /2" " H3G/L2 2 3/4" " / H3G/L32 32 " 6 0, 23, " / H3G/L40 40 " / " H3G/L0 0 " / " / H3G/L " " / delige koppeling messing M - Raccord union laiton M Buitendraad in messing De te lijmen kant is vrouwelijk Met EPDM dichting Filet mâle en laiton L'embout à coller est femelle Avec joint EPDM Art. N D DN G Z L E A A2 H3F/L /8" H3F/L20 20 /2" H3F/L /4" H3F/L " H3F/L " / H3F/L " / H3F/L "

28 V aa 3-delige koppeling te lijmen - Raccord-union à coller Uitbouwstuk met de 2 kanten te lijmen (vrouwelijk) Met EPDM dichting Raccord de démontage avec les 2 embouts à coller (femelles) Avec joint EPDM Art. N D DN Z A L E H3P H3P , 47 6, H3P , 36, 9 0 H3P , 4, 60 22, 0 H3P H3P , H3P , 3-delige koppeling met buitendraad in kunststof - Raccord union avec filet mâle en plastique De te lijmen kant is vrouwelijk. De buitendraad is conisch en kan op metallen stukken geschroefd worden (RVS, messing, gietijzer, staal), met PTFE tape voor de dichting, of met een C-PVC compatibel dichtingspasta Met EPDM dichting L'embout à coller est femelle Le filet est conique et peut être connecté sur des pièces métalliques (inox, laiton, fonte, acier) à l'aide d'un ruban PTFE pour l'étanchéité, ou d'une pâte d'étanchéité compatible avec le C-PVC. Avec joint EPDM Art. N D F Z A L E A K Z F H3F/PB6 6 /2" ,8, 3/4" 3 H3F/P20 20 /2" , 7, " 43 3 H3F/PB /4" , 7, " , H3F/P2 2 3/4" 2 6 7, 9, " /4 2 8, 6, H3F/PB2 2 " 2 6 7, 9, " /

29 Inlijmstuk met binnendraad - Fourrure taraudée V aa Laat een omschakeling toe van een steekverbinding naar een schroefverbinding, voor het aansluiten van toebehoren (thermometer, manometer), met uitzondering van toebehoren voor besturing (afsluiter,...) en mobiele toebehoren (flexibel,...) Permet de transformer une emboîture à coller en emboîture filetée pour la connexion d'accessoires (thermomètre, manomètre) à l'exclusion de tout organe de manoeuvre (vanne,...) ou tout organe mobile (flexible,...) Art. N D DN G E HFT /2" 9 HFT /4" 23 9

30 V aa Beugel Monoklip - Colliers Monoklip De Monoklip beugels (patent - gedeponeerd merk) zijn roestvrij, weerstandig, met onmiddellijke plaatsing, en laat de uitzetting van de buis toe. Materiaal : zwarte polyamide, behalve Ø<32 : zwarte polypropyleen Voet : uitgeboorde voet, met stallen insert voor Ø<7 mm Les colliers Monoklip (brevetés - marque déposée) sont incorrodables, résistants, de mise en oeuvre instantanée et permettent la dilatation du tube. Matériau : polyamide noir sauf Ø<32 : polypropylène noir Embase : embase taraudée, avec insert métallique pour Ø<7 mm Art. N D DN A L B C H M HCK6/ M6 HCK20/ M6 HCK2/ M6 HCKC32/ , 28 M6 HCKC40/ , 32 M6 HCKC0/ ,6 24, 3 M6 HCKC63/ , 24, 3 M6 HCK6/ M8 HCK20/ M8 HCK2/ M8 HCKC32/ , 28 M8 HCKC40/ , 32 M8 HCKC0/ ,6 24, 3 M8 HCKC63/ , 24, 3 M8 HCKC7/ M8 HCKC90/ M8 HCKC0/ M8 HCKC2/ M8 HCKC60/ M8 Vast punt - Point fixe Art. N DE D L h HPTF HPTF HPTF HPTF HPTF

31 V aa Voorlaskraag (geribbeld) - Collet (strié) Vrouwelijk Femelle Art. N D DN Z A E D2 M HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS , 2 HCS HCS2 2 2, 47 67, 70 3 HCS Slangpilaar - Douille cannelée Vrouwelijke kant te lijmen, mannelijke kant in te steken Côté femelle à coller, mâle à emboîter Art. N D DN D E A L E HDC , HDC HDC , 3 36, HDC , 23 HDC , 80, 26 HDC , 9, 3 6

32 V aa Kogelkraan met dubbele schroefkoppeling - Vanne à bille double union De 2 uiteinden zijn voorzien een vrouwelijke 3-delige koppeling. Geleverd met 2 handvatten (rood en blauw) om de netten te onderscheiden. Kogelzitting in PTFE, EPDM dichting. PN6 op 20 C, werktemperatuur max. 80 C. Les 2 extrémités sont pourvues d'un raccord union femelle. Livrées avec 2 poignées (rouge et bleue) pour distinguer les réseaux. Siège de bille en PTFE, joint EPDM. PN6 à 20 C, température de service max. 80 C. Art. N d DN fig. Z L E B C H VHCEP6 6 0 A VHCEP20 20 A VHCEP A VHCEP A VHCEP B VHCEP B VHCEP B Kogelkraan - Vanne à bille De 2 uiteinden zijn voorzien van uitbouwflens met vrouwelijke lijmverbinding EPDM dichting. PN6 op 20 C, werktemperatuur max. 80 C. Les 2 extrémités sont pourvues de bride de démontage avec embout femelle à coller. Joint EPDM PN6 à 20 C, température de service max. 80 C Art. N d DN Z A L E B C h Kg VHFEP VHFEP VHFEP

33 Terugslagklep - Clapet anti-retour V aa De 2 uiteinden zijn vrouwelijke lijmverbindingen PN6 op 20 C, werktemperatuur max. 80 C. Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden Dicht vanaf een tegendruk van bar Les 2 extrémités sont femelles, à coller. PN6 à 20 C, température de service max. 80 C Peut être installé horizontalement ou verticalement Etanchéité assurée à partir d' bar de contre pression Art. N DE Z A L E B HCB3P , 76, 23, 6 7 HCB3P , HCB3P HCB3P Terugslagklep (wafer type) - Clapet anti-retour (type wafer) Geleverd met 2 platte dichtingen voor tussenbouw (geribbelde voorlaskraag gebruiken) PN6 op 20 C, werktemperatuur max. 80 C. Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden Dicht vanaf een tegendruk van bar Livré avec 2 joints plats pour montage entre brides (utiliser les collets striés) PN6 à 20 C, température de service max. 80 C Peut être installé horizontalement ou verticalement Etanchéité assurée à partir d' bar de contre pression Art. N D DE DI F A E B C HCBS HCBS Balg compensator - Compensateur à soufflet Met rubberen balg voor warm en koud water Butyl binnenlaag PN6 A soufflet en caoutchouc pour eau chaude et froide Revêtement intérieur butyl PN6 Art. N d DN COMP COMP COMP COMP7 7 6 COMP COMP

34 V aa Balg compensator - Compensateur à soufflet Flexibel - Flexible Art. N d DN COMP COMP COMP vervolg - suite Flexibel met uiteinden in messing ( mannelijke en losse moer) DI : binnendiameter Flexible avec 2 embouts en laiton ( nipple mâle et écrou prisonnier) DI : diamètre intérieur Art. N D G DE DI LF LU HCD/G6 6 /2" HCD/G20 20 /2" HCD/G2 2 3/4" HCD/G32 32 " HCD/G40 40 " / HCD/G0 0 " / Rerfix laspolymeer - Rerfix polymère de soudure Speciaal gemaakt voor: SYSTEM'O - Pot is gemakkelijk te openen en te sluiten met een kwartdraai aan de sto - De oranje kleur van het polymeer valt op wat de installatie makkelijker maakt - Beschikbaar in een pot van 20 ml (tot diam. 40) en een pot van l - Geschikt voor drinkwater Spécialement conçu pour: le SYSTEM'O - Bouchon /4 de tour pour faciliter l'ouverture et la fermeture du pot - La couleur orange du polymère est identifiable et sert de témoin de mise en oeuvre - Disponible en pot de 20 ml (jusqu'au diam. 40) et en pot de l - Convient pour l'eau potable Art. N info RERFIXP 20ml RERFIXB l 64

MECHANISCHE KOPPELINGEN MET O-RING DICHTING / RACCORDS MÉCANIQUES À TENUE O-RING

MECHANISCHE KOPPELINGEN MET O-RING DICHTING / RACCORDS MÉCANIQUES À TENUE O-RING MECHANISCHE KOPPELINGEN MET O-RING DICHTING / RACCORDS MÉCANIQUES À TENUE O-RING Volgens / Suivant EN 4-2, EN 4-4 Voor gas en vloeibare brandstoffen. Volgens EN 49 Pour gaz et combustibles liquides. Suivant

Nadere informatie

PP SCHROEFKOPPELINGEN RACCORDS A COMPRESSION EN PP

PP SCHROEFKOPPELINGEN RACCORDS A COMPRESSION EN PP PP SCHROEFKOPPELINGEN RACCORDS A COMPRESSION EN PP MAGNUM Ø16 au Ø63 mm : PN16 Ø75 au Ø110 mm : PN12,5 L insertion du tuyau dans le raccord est libre et ne nécessite aucune préparation spécifique. Applications

Nadere informatie

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX HANDIRANGE Manchettes de réparation en inox avec joint gaufré. 1 pièce : Ø15 au Ø350, longueur max. : 300mm 2 pièces : Ø88 au Ø450, longueur max.

Nadere informatie

Leidingen voor Klimaatregeling en koeling. Système de tuyauterie pour fluides glacés KRYOCLIM

Leidingen voor Klimaatregeling en koeling. Système de tuyauterie pour fluides glacés KRYOCLIM Leidingen voor Klimaatregeling en koeling Système de tuyauterie pour fluides glacés KRYOCLIM Vele voordelen Het Kryoclim-systeem is vervaardigd uit HPF, een materiaal met een bijzonder hoge schokbestendigheid,

Nadere informatie

Buizen Tuyaux. Buizen / Tuyaux

Buizen Tuyaux. Buizen / Tuyaux Buizen Tuyaux Buizen / Tuyaux Buizen Tuyaux Ongewapende buizen Tuyaux non-armé Webeco beschikt over een volledig gamma ongewapende buizen met een diameter van 300mm tot 1000mm. Dankzij de machinaal ingestorte

Nadere informatie

107 Water Protection

107 Water Protection Water Protection 107 108 Geleiding van standaard klepsteel Guidage classique d une tige de clapet Onder bepaalde omstandigheden kunnen er trillingen in het waterleidingsnet ontstaan (bijvoorbeeld s nachts

Nadere informatie

KOPPELINGEN LAGE DRUK PNEUMATIEK RACCORDS BASSE PRESSION PNEUMATIQUE

KOPPELINGEN LAGE DRUK PNEUMATIEK RACCORDS BASSE PRESSION PNEUMATIQUE INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES...1 POLYMEER / POLYMERE...2 MESSING VERNIKKELD / LAITON NICKELE...9 SPECIALE KOPPELINGEN VOOR LUCHTREMMEN/ RACCORD SPECIALE POUR FREINS...

Nadere informatie

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011 CATALOGUSCATALOGUE 2011 Januari 2011 Janvier 2011 Deze prijslijst vervangt alle vorige uitgaven Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes chauffage par le sol Tubes Thermoplastiques alpex

Nadere informatie

7.2 Afvoergeulen / Caniveaux Polybeton + Galva PE + Galva Hermelock + dichtingsringen / Hermelock + joints...

7.2 Afvoergeulen / Caniveaux Polybeton + Galva PE + Galva Hermelock + dichtingsringen / Hermelock + joints... .1 Klokroosters / Siphons de cour.1.1 PVC donkergrijs uitwendig / PVC gris fonçé... 263.1.2 PVC lichtgrijs uitwendig / PVC gris clair... 264.1.3 PVC lichtgrijs inwendig / gris clair incorporé... 265.1.4

Nadere informatie

E G U L O A T A C S G U O A T A L C Te l : + 3 2 5 1 2 5 0 6 8 7 sales@supremebelgium.com w w w. s u p r e m e b e l g i u m. c o m Drinkflessen/Bidons Alle drinkflessen zijn vervaardigd in de UK. De flessen

Nadere informatie

Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal. 300 171 x x x x. 400 248 x x x x. 500 350 x x x x. 600 460 x x x x. 700 617 x x x x. 800 810 x x x x.

Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal. 300 171 x x x x. 400 248 x x x x. 500 350 x x x x. 600 460 x x x x. 700 617 x x x x. 800 810 x x x x. buizen tuyaux 2 BUIZEN TUYAUX ONGEWAPENDE BUIZEN TUYAUX NON-ARMÉ Webeco beschikt over een volledig gamma ongewapende buizen met een diameter van 300mm tot 1000mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting

Nadere informatie

GIETIJZEREN TREKVASTE KOPPELINGEN RACCORDS EN FONTE RESISTANTS A LA TRACTION

GIETIJZEREN TREKVASTE KOPPELINGEN RACCORDS EN FONTE RESISTANTS A LA TRACTION GIETIJZEREN TREKVASTE KOPPELINGEN RACCORDS EN FONTE RESISTANTS A LA TRACTION Manchons droits, manchons de réduction, adaptateurs à bride et fonds bombés, auto-butés (uniquement pour les applications en

Nadere informatie

Vis pour planchers Fixation de bois sur tôles. Vloerschroeven Bevestiging van hout op plaatijzer. caracteristiques techniques. technische eigenshappen

Vis pour planchers Fixation de bois sur tôles. Vloerschroeven Bevestiging van hout op plaatijzer. caracteristiques techniques. technische eigenshappen Vloerhroeven Bevestiging van hout op plaatijzer Fixation de bois sur tôles technihe eigenshappen caracteristiques techniques Indruk PH2 Kruisvormige indruk PH2 laat het gebruik van standaard plaatsingsgereedhap

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

DWA- inspectieputten Chambres de visite des eaux usées

DWA- inspectieputten Chambres de visite des eaux usées DWA- inspectieputten Chambres de visite des eaux usées DWA-inspectieputten / Chambres de visite des eaux usées DWA- inspectieputten Chambres de visite des eaux usées DWA-inspectieputten Chambres de visite

Nadere informatie

Série FLEX / FLEX-reeks

Série FLEX / FLEX-reeks La série FLEX comprend une série de tuyaux fl exibles qui, avec les séries SPG et SP, complète le domaine spécifi que des tubages des cheminées existantes. De FLEX-reeks is samengesteld uit een gamma fl

Nadere informatie

Diverse materialen tbv putboringen

Diverse materialen tbv putboringen Diverse materialen tbv putboringen Prijzen per meter (standaard 0,3 mm op aanvraag 0,5 mm). Slagvaste filterpijp 7,5 bar. leverbaar in 0,3 en 0,5 mm. gezaagd (5 mtr. lang). Code Euro 63 mm. A5.11.119 6,25

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Binnenriolering Égouttage intérieur

Binnenriolering Égouttage intérieur Hulpstukken PP Smartline ZWART Accessoires - raccordement PP Smartline NOIR BUIS TUYAU Artikel Ø Verp. lengte /m Article (mm) Emb. longeur /m 080121 zw/no 40 x 1,8 10 1 m 3,84 080123 zw/no 40 x 1,8 10

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

BATTERIJSTEKKERS CONNECTEURS DE BATTERIE. Voltage kleur code. Code de couleur pour le voltage. Batterijstekker - Connecteur de batterie : SB / S 50

BATTERIJSTEKKERS CONNECTEURS DE BATTERIE. Voltage kleur code. Code de couleur pour le voltage. Batterijstekker - Connecteur de batterie : SB / S 50 Voltage kleur code Alle S-stekkers kunnen tot 600V DC functioneren. Indien er meerdere electrische toestellen met verschillende Voltages worden gebruikt, is het aanbevolen om per Voltage een kleurcode

Nadere informatie

Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux

Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux Hippodroomstraat 66 - BE- 8790 Waregem Email : info@belterra.be 9 De halve schalen zijn verkrijgbaar in : - PE in rotatiepers gegoten polyethyleen

Nadere informatie

2 www.scalaplastics.com

2 www.scalaplastics.com Elektro Electro 2 www.scalaplastics.com Elektro Electro Elektro Scala Plastics biedt U voor dit segment een ruim aanbod van artikelen die voldoen aan de normen die zijn opgelegd voor dit toepassingsgebied.

Nadere informatie

(IP66 & IP68) VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR PROLUMIA

(IP66 & IP68) VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR PROLUMIA VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE GOLD (IP66 & IP68) De Gold serie LED strips zijn rondom volledig voorzien van een siliconen coating

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

Overgangsstukken PE Raccords PE

Overgangsstukken PE Raccords PE Overgangsstukken PE Raccords PE Invoerders / Fabrikanten Importateurs / Fabriquants VIGOTEC PIPESYSTEMS NV Infra Tech Emmer Service Schoonmansveld 52 ZI Les Plénesses 69 B Aachenerstrasse 109 2870 Puurs

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Cuphin Insteekfittingen voor gas A11. BEULconnect

Cuphin Insteekfittingen voor gas A11. BEULconnect Cuphin Insteekfittingen voor gas A BEULconnect Productgroep A BEULconnect: Cuphin insteekfitting voor gas Materiaal: Cuphin CW724R Thermisch ontspannen en corosiebestendig Soorten buis: PE, PE-Xa Nominale

Nadere informatie

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX non food harz en applique Carmi - Be I architect: Buro Busseniers I shopfitter: Jansen Finishings Alles kids - Zelzate I shopfitter: Johan Steyaert kenmerken caractéristiques - Opbouwprofiel - Dubbele

Nadere informatie

Homologations. 1. Moer Glasvezel versterkt PA 2. Klemring POM 3. O-ring EPDM 4. Aandrukring POM 5. Huis Glasvezel versterkt PA

Homologations. 1. Moer Glasvezel versterkt PA 2. Klemring POM 3. O-ring EPDM 4. Aandrukring POM 5. Huis Glasvezel versterkt PA 2 Raccords à clipser Insteekkoppelingen Application Le raccord à clipser Isiflo Sprint convient aux installations d eau potable (PN16). Ce raccord ultra solide s installe rapidement et simplement sur les

Nadere informatie

TRANSAIR 2010 PRIJS 2010 / PRIX 2010

TRANSAIR 2010 PRIJS 2010 / PRIX 2010 TRANSAIR 2010 PRIJS 2010 / PRIX 2010 BLAUWE BUIS 1003A17 04 00 ALUMINIUM BUIZEN BLAUW Ø 16,5 LENGTE : 3M TUBE ALUMINIUM BLEU Ø 16,5 LONG : 3M 660 740 10 10 22,070 1004A17 04 ALUMINIUM BUIZEN BLAUW Ø 16,5

Nadere informatie

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL:

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL: Hulpstukken Accessoires Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be 2 Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires Aansluitmond type

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

KOELLEIDINGEN EN ISOLATIE TUBES CUIVRE REFRIGERATION ET ISOLATION

KOELLEIDINGEN EN ISOLATIE TUBES CUIVRE REFRIGERATION ET ISOLATION KOELLEIDINGEN EN ISOLATIE TUBES CUIVRE REFRIGERATION ET ISOLATION Koperen koelleidingen / Tubes cuivre réfrigération Voorgeïsoleerd koper / Tuyaux frigorifiques préisolés H1 H2 FRIGOTEC Fittingen / Raccords

Nadere informatie

HARZ CUBE 50 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX

HARZ CUBE 50 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX non food kenmerken caractéristiques - Slanke wandstijl met zichtbare opening van 5,5 mm. - Montage als kokerprofiel mogelijk (met clipsprofiel). - Stap 50 mm. - Perforatie laat toe om 2 dragers dikte 2

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

POIGNEES - MANETTES HANDVATTEN - HANDGREPEN

POIGNEES - MANETTES HANDVATTEN - HANDGREPEN POIGNEES - MANETTES HANDVATTEN - HANDGREPEN http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 419 DIN 39 1957 DIN 99 N 645 DIN 98 1937 DIN 99

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION Ribbon douchecabine / cabine de douche (ref. 223216) Barna douchecabine / cabine de douche (ref. 223217)! Voor uw gemak zijn de wanden en tub van deze douchecabine

Nadere informatie

Cuphin Insteekfittingen voor drinkwater A11. BEULconnect

Cuphin Insteekfittingen voor drinkwater A11. BEULconnect Cuphin Insteekfittingen voor drinkwater A11 BEULconnect Productgroep A11-Cuphin BEULconnect: Trek vaste insteekfitting voor kunststofbuizen Materiaal: Cuphin CW724R Thermisch ontspannen en corosiebestendig

Nadere informatie

MERU HORIZONTALE SYSTEMEN SYSTÈMES HORIZONTAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

MERU HORIZONTALE SYSTEMEN SYSTÈMES HORIZONTAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES Foto s onder: speciale afwerking black mirror en zwart gelakt Photos en bas: finitions spéciaux black mirror et laqué noir KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES - Beschikbaar als opbouw en inbouw profiel. - Dragers

Nadere informatie

Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils

Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils D Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils HUNTER PGV Elektrische kranen Vannes électriques In lijn en haakse uitvoering (alleen 6/4 en 2 ) Manuele opening zonder

Nadere informatie

FORETS A METAUX METAALBOREN

FORETS A METAUX METAALBOREN FORETS A METAUX METAALBOREN http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 79 DIN 338-1 FORETS QUEUE CYLINDRIQUE COURTS KORTE METAALBOREN

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Chapitre 5

Hoofdstuk 5 Chapitre 5 Hoofdstuk 5 Chapitre 5 Thermostaatkoppen Têtes thermostatiques H-blokken Pièce en H Klemringkoppelingen Jeu de raccords Thermostatische kraanlichamen Robinets thermostatiques Radiatorkoppelingen Raccords

Nadere informatie

Kokerelementen Éléments de pertuis

Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen / Eléments de pertuis Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen Eléments de pertuis Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen.

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

plastic pipe producer

plastic pipe producer BSI GROUP ZWEVEZELE plastic pipe producer NederlandsFrançais www.arva.be pvc rioolbuizen nbn en 1401 tuyaux égout pvcnbn en 1401 De PVC riooleringsbuizen zijn BENOR gekeurd Naargelang hun toepassing worden

Nadere informatie

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés TECHNISCHE GEGEVENS Toepassing te gebruiken voor lucht en om warmteverlies, condensvorming in luchtverdeelsysteem te voorkomen Materiaal dakdoorvoer PE isolatie: vlamdovend EPS toebehoren dampdicht EPE

Nadere informatie

11.1 Cebec Buizen / tuyaux Hulpstukken / accessoires

11.1 Cebec Buizen / tuyaux Hulpstukken / accessoires .1 Cebec.1.1 Buizen / tuyaux... 393.1.2 Hulpstukken / accessoires... 393.2 Kabelbescherming / Gaînes annelées.2.1 Kabelbeschermbuis op rol / gaînes annelées sur rouleau... 394.2.2 Kabelafdekkappen / couvres

Nadere informatie

11.1 Cebec Buizen / tuyaux Hulpstukken / accessoires

11.1 Cebec Buizen / tuyaux Hulpstukken / accessoires .1 Cebec.1.1 Buizen / tuyaux... 393.1.2 Hulpstukken / accessoires... 393.2 Kabelbescherming / Gaînes annelées.2.1 Kabelbeschermbuis op rol / gaînes annelées sur rouleau... 394.2.2 Kabelafdekkappen / couvres

Nadere informatie

Poulies trapézoidales à moyeu SERAX V-riemschijven met SERAX klembus

Poulies trapézoidales à moyeu SERAX V-riemschijven met SERAX klembus oulies trapézoidales à EX V-riemschijven met EX klem 155 e EX garantit un montage facile, précis et rapide grâce au positionnement initial du sur l arbre suivi du montage de la poulie et du serrage des

Nadere informatie

SELECTIE Abel-Falisse / SELECTION Abel-Falisse. PRIJSLIJST Incl. BTW LISTE DE PRIX Incl. TVA

SELECTIE Abel-Falisse / SELECTION Abel-Falisse. PRIJSLIJST Incl. BTW LISTE DE PRIX Incl. TVA SELECTIE Abel-Falisse / SELECTION Abel-Falisse PRIJSLIJST Incl. BTW LISTE DE PRIX Incl. TVA SELECTIE Abel-Falisse / SELECTION Abel-Falisse Inhoudsopgave / Table des matières Klassieke Reeks / Gamme Classique..

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

Hulpstukken gebarcodeerd - Accessoires avec gencode Hulpstukken niet gebarcodeerd - Accessoires sans gencode. Hulpstukken - Accessoires

Hulpstukken gebarcodeerd - Accessoires avec gencode Hulpstukken niet gebarcodeerd - Accessoires sans gencode. Hulpstukken - Accessoires Sanitair Sanitaire SANITAIR / SANITAIRE Buizen en hulpstukken Tuyaux et accessoires Assortiment 32 40 50 63 Buis / Tube 32 40 50 63 Verlijming - A coller PVC Standaard (Fabrieksnorm) / Standard (Norme

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Baden in stijl Une culture bien raffinée

Baden in stijl Une culture bien raffinée Bad Baignoire De keuze van baden is tegenwoordig door de verschillende vormen, kleuren, maten en materialen onbeperkt. Wat je voorkeur ook is, het zorgt voor je eigen ontspanningsplekje in je leefruimte.

Nadere informatie

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Taal Langue Bedrukte CD/DVD Wij zijn de ideale partner voor het bedrukken van recordable media, die u later zelf kunt b randen. Hierbij maken wij gebruik van drie professionele

Nadere informatie

Standard Dimension Ratio: SDR = 2 S + 1 = D. L = 5 m, andere lengten op aanvraag Volgens DIN 8077/78 type 1 ; ISO R161/1-1978

Standard Dimension Ratio: SDR = 2 S + 1 = D. L = 5 m, andere lengten op aanvraag Volgens DIN 8077/78 type 1 ; ISO R161/1-1978 buizen tuyaux pipes PP-H HARD DRUKBUIS PVC - GRIJS DONKERGRIJS RAL 7032 RAL 7011 TUYAUX PVC RIGIDE PRESSION GRIS FONCÉ - GRIS RAL 7011 7032 U-PVC PRESSURE PIPE DARK - GREY GREY RAL RAL 7032 7011 S= 1/2

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Tapes Tapes Afdichtingsbanden Joints d étanchéité Toebehoren Accessoires Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Monokit Kneedbare afdichtingspasta

Nadere informatie

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX non food Outdoor & Style I architect & shopfitter: Knoblauch Marrel - St-Lenaarts I architect: PUUR Interieurarchitecten I shopfitter: Gyma kenmerken caractéristiques - Keuze uit Kolyma voor, op- en inbouw.

Nadere informatie

Vloerafwerking Produits de sol

Vloerafwerking Produits de sol Vloerafwerking Produits de sol KLOKROOSTERS / SIPHONS DE COUR 2 www.scalaplastics.com Vloerafwerking Produits de sol Vloerafwerking Scala Plastics biedt u een ruim assortiment producten voor vloerafwerking

Nadere informatie

Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP

Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP Hippodroomstraat 66 - BE- 8790 Waregem Email : info@belterra.be 21 Lange bloembakken / jardinières Kleuren : zie kleurkaart pag. 45 / Couleurs : voir

Nadere informatie

HARZ CUBE 35 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

HARZ CUBE 35 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES Ralet - Sluis - NL I architect: Luc Pratz I shopfitter: Dima Design KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES - Slanke wandstijl met zichtbare opening van 5,5 mm. - Montage: inbouw of opbouw met clips. - Stap 35 mm.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

OZ - Wilrijk I architect: Pink Eye I inrichter: Jansen Finishings

OZ - Wilrijk I architect: Pink Eye I inrichter: Jansen Finishings OZ - Wilrijk I architect: Pink Eye I inrichter: Jansen Finishings kenmerken caractéristiques - Ronde puc voor presentatie op een horizontaal vlak. - Keuze uit Bona voor houten tablet en voor glazen tablet.

Nadere informatie

VLOERAFVOERPUTTEN IN ROESTVRIJSTAAL Linum Europe nv - Vijverhoek Kuurne

VLOERAFVOERPUTTEN IN ROESTVRIJSTAAL  Linum Europe nv - Vijverhoek Kuurne VLOERAFVOERPUTTEN IN ROESTVRIJSTAAL Linum Europe nv - Vijverhoek 53-8520 Kuurne Tel 056 35 92 94 - Fax 056 35 88 47 - Mail : info@linum.eu WWW.LINUM.EU www.linum.eu Linum Vloerafvoerputten in RVS Linum

Nadere informatie

CRAMPONS PLAQUEURS VLAKSPANNERS

CRAMPONS PLAQUEURS VLAKSPANNERS CRAMPONS PLAQUEURS VLAKSPANNERS http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 253 6490 CRAMPON PLAQUEUR " BULLE" VLAKSPANNER " BULLE" MAT

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES UNE GAMME DEDIE Rollbox 40 et 60 sont des rideaux à roulement filtrants et occultant spécifiques pour installation directe sans perçage sur bâtis en aluminium.

Nadere informatie

VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR

VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR Voor jou. Aarde, water, lucht en vuur. Houd je van de grillige vormen van de natuur? Koester deze prachtige natuurlijke uitstraling in je trouwof relatiering.

Nadere informatie

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE DIAMANT II (IP65) De LED Diamond II serie is voorzien van een zeer robuuste buitenmantel gemaakt uit

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 PVC - PE

Hoofdstuk 1 PVC - PE Hoofdstuk 1 PVC - PE PVC hulpstukken PVC draadverbindingen Kogelkranen & Vlinderkleppen Pagina 1 t/m 18 Pagina 19 t/m 32 Pagina 33 t/m 36 Afsluiters & Terugslagkleppen Lijmen & Kitten Gereedschappen Pagina

Nadere informatie

SERIE GAMME KINEPRIME KINEPRIME KINEPRIME

SERIE GAMME KINEPRIME KINEPRIME KINEPRIME SERIE GAMME 100 101 DOUCHECABINES CABINES DE DOUCHE Een betaalbare douchecabine Une cabine à petit prix u Douchecabines voor compacte badkamers, bijvoorbeeld in een studentenkamer of huurwoning. Ruime

Nadere informatie

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français Zeildoeken Toiles Taal Nederlands Langue Zeildoeken met ringen Nederlands Een PVC doek is een zeildoek dat geschikt is voor langdurig gebruik, zowel voor binnen als buiten. Laat de potten verf en zwarte

Nadere informatie

buizen rood koper tubes en cuivre brut

buizen rood koper tubes en cuivre brut Desco nv/sa Bijkhoevelaan 2 2110 Wijnegem T 03 326 33 33 F 03 326 26 07 info@desco.be BTW/TVA BE 0404.105.166 RPR/RPM Antwerpen verkoopsvoorwaarden op conditions de vente sur www.desco.be buizen rood koper

Nadere informatie

Binnenriolering Systèmes d égouttage intérieur

Binnenriolering Systèmes d égouttage intérieur Introductie Introduction De brutoprijzen zijn op 1 juli gewijzigd. Vraag naar uw gepersonaliseerde prijslijst. Les prix ont été modifié le premier juillet. Demandez votre tarif personnalisé. H- Het leveringsprogramma

Nadere informatie

Girair kunststof leidingsysteem. voor het transport van perslucht

Girair kunststof leidingsysteem. voor het transport van perslucht Girair kunststof leidingsysteem voor het transport van perslucht Optimaal presteren Een enorm breed pakket aan kunststof leidingsystemen en toebehoren. Ruim 27.000 kwaliteitsartikelen, altijd op voorraad

Nadere informatie

TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS

TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS 1. De buizen moeten gemonteerd worden zoals aangeduid op de tekening op de handleiding. 2. De voor- en achterkant van de tunnel moeten gemonteerd worden alvorens het

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Hemelwater Décharge eaux pluviales. Hemelwater. Eaux pluviale

Hemelwater Décharge eaux pluviales. Hemelwater. Eaux pluviale Hemelwater Décharge eaux pluviales Hemelwater Eaux pluviale 5 87 PIPES FOR LIFE Hemelwater Décharge eaux pluviale Afvoerleiding rond GRIJS Conduites rond GRIS Buis (gemoft) 51 51 Tuyau (manchonné) Ø Wanddikte

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g 213 B R O N V A N W E L Z I J N 214 VI50 215 Adoucisseur d eau automatique pour usage domestique dans nos installations sanitaires et dans nos

Nadere informatie

Accessoires Vivre sans entrave Lavabos Miroirs Sièges Accessories Wonen zonder drempels Wastafels Spiegels Zitjes. Home.

Accessoires Vivre sans entrave Lavabos Miroirs Sièges Accessories Wonen zonder drempels Wastafels Spiegels Zitjes. Home. Accessoires Vivre sans entrave Lavabos Miroirs Sièges Accessories Wonen zonder drempels Wastafels Spiegels Zitjes Home www.hewi.com Systeem 100 5 Systeem 100 13 Confort à Care Comfort tot Care Barre d

Nadere informatie

SUSPENSION WALL CEILING FLOOR TRACK / PROJECTOR SPOT & BASE DOWNLIGHT 12 V / 230 V CABLE 12 V / 230 V OUTDOOR CONTROL GEAR

SUSPENSION WALL CEILING FLOOR TRACK / PROJECTOR SPOT & BASE DOWNLIGHT 12 V / 230 V CABLE 12 V / 230 V OUTDOOR CONTROL GEAR SUSPNSION WALL CILING FLOOR TRACK / PROJCTOR SPOT & BAS DOWNLIGHT 12 V / 230 V CABL 12 V / 230 V OUTDOOR CONTROL GAR GOLY GOLY goly 80 00 max. 10 70 Code Watt Socket Lamp LU227 1x54 G5 T5 accessoires toebehoren

Nadere informatie

veilig en gezond slapen

veilig en gezond slapen veilig en gezond slapen pour un sommeil sain et sûr nieuw nouveau medische matrasbeschermers protège-matelas médicaux medische matrasbeschermers protège-matelas médicaux met handige sluiting avec fermeture

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

POUR L AMOUR, POUR OFFRIR, POUR LA NATURE VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR. Pour vous. La terre, l eau, l air et le feu.

POUR L AMOUR, POUR OFFRIR, POUR LA NATURE VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR. Pour vous. La terre, l eau, l air et le feu. VOOR DE LIEFDE, VOOR ELKAAR, VOOR DE NATUUR POUR L AMOUR, POUR OFFRIR, POUR LA NATURE Voor jou. Aarde, water, lucht en vuur. Pour vous. La terre, l eau, l air et le feu. Houd je van de grillige vormen

Nadere informatie

MIG/MAG MB 240 D vloeistofgekoeld refroidie par liquide

MIG/MAG MB 240 D vloeistofgekoeld refroidie par liquide MIG/MAG MB 240 D vloeistofgekoeld refroidie par liquide Abicor BINZEL. Voor iedere toepassing het juiste laspistool. Une torche pour chaque application. Abicor BINZEL laspistolen staan garant voor optimale

Nadere informatie

77 Sanitar y Systems

77 Sanitar y Systems Sanitary Systems 77 78 DRV Drukverminderaar DRV Réducteur de pression Drukverminderaar met ontlastende zitklep. Lichaam, veerkoker en koppelingen in messing. Rvs filter. Membraan in NBR. Manometer aansluiting

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie