Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk"

Transcriptie

1 Verhage Grondslagen van de Marketing Bronis Achtste druk

2

3 Grondslagen van de marketing

4 Aan de honderdduizenden studenten die met behulp van dit boek hebben geleerd de grondslagen van de marketing in de praktijk toe te passen

5 Grondslagen van de marketing Prof. dr. Bronis Verhage Professor of Marketing, Georgia State University, Atlanta, Georgia, Verenigde Staten Achtste druk, 2013 Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

6 Vormgeving binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: Copyright PublicisFergo, Panamá Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, 0 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van korte gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van niet-korte gedeelte(n) dient men zich rechtstreeks te wenden tot de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN (ebook) ISBN NUR 802

7 Verkorte inhoud Deel 1 Inzicht in de marketing 1 Wat is marketing? 2 2 Strategieontwikkeling en marketingplanning 44 3 Marketingomgeving 104 Deel 2 Analyseren van de markt 4 Koopgedrag Marktonderzoek en marketinginformatie Marktsegmentatie en positionering 232 Deel 3 Productbeslissingen 7 Productbeleid en dienstenmarketing Productontwikkeling 330 Deel 4 Promotiebeslissingen 9 Marketingcommunicatiestrategieën Reclame Salesmanagement 468 Deel 5 Prijsbeslissingen 12 Prijsbeleid en prijsbepaling 520 Deel 6 Distributiebeslissingen 13 Distributiebeleid Detailhandel Internationale marketing 698

8 Inhoud Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1 1 WAT IS MARKETING? 2 Marketing in actie: VANMOOF: de ultieme stadsfiets De betekenis van marketing Verschil tussen verkoop en marketing Definitie van marketing De marketingmix Doelgroepkeuze en het ruilproces Commerciële economie of marketing? Plaatsbepaling Bijdragen van andere wetenschappen Niveaus van marketingsystemen Macromarketing Mesomarketing Micromarketing 14 Marketingtopper: Heineken s digitale strategie Ontwikkeling van de marketinggedachte Productie- en productgerichte bedrijven Verkoopgerichte bedrijven Marketinggerichte bedrijven Relatiemarketing 21 Visie vanuit de wetenschap: Dipah Jain (Insead Business School) Het marketingconcept Tevreden klanten Geïntegreerde aanpak Breed omschreven werkterrein Concurrentieanalyse Marktonderzoek en doelgroepkeuze Winstbijdrage 27 Visie vanuit de praktijk: Frank Weijers (Unilever Benelux) Taak van marketing in een bedrijf Marketings eerste taak Marketings tweede taak De drie R s Waarde van de klandizie 34 Marketingmisser: Senseo Sarista: koffie verkeerd? 35

9 1.7 Marketingtoepassingen en vooruitblik Toepassingsgebieden Non-profitmarketing Het belang van inzicht in marketing Vooruitblik op de inhoud 39 Samenvatting 41 Discussievragen 43 2 STRATEGIEONTWIKKELING EN MARKETINGPLANNING 44 Marketing in actie: Heineken s mondiaal gestuurde marketingstrategie Marketingplanning Strategische versus tactische planning Bouwstenen voor succes Een marketingplanning en -managementmodel 52 Marketingmisser: Planning in de praktijk Terreinafbakening en missieomschrijving Business definition Ondernemingsmissie SWOT-analyse Interne analyse Externe analyse Situatieanalyse Confrontatiematrix 60 Visie vanuit de wetenschap: Michael Porter (Harvard Business School) Marketingdoelstellingen formuleren Eisen aan doelstellingen Hiërarchie van doelstellingen Marketingstrategieën ontwikkelen BCG portfolioanalyse Porter s concurrentiestrategieën Ansoffmodel 72 Visie vanuit de praktijk: Derk Hendriksen (Coca-Cola) Marketingorganisatie Organisatiestructuur De marketingafdeling Het marketingplan Functies van het plan Indeling van een marketingplan Accenten in het marketingplan 88 Marketingtopper: Landmarkt: experience marketing van het platteland Uitvoering, controle en bijsturing Implementatie Marketingcontrole en evaluatie Operationele marketingcontrole Strategische marketingcontrole Geïntegreerde marketing 96 Samenvatting 99 Discussievragen 102

10 3 MARKETINGOMGEVING 104 Marketing in actie: Coke Zero - Coke Light voor de man De marketingomgeving Interne omgeving Externe omgeving Trends en marketinguitdagingen 112 Visie vanuit de praktijk: Carrièretips voor jonge marketeers Meso-omgeving Bedrijfskolom Klanten Toeleveranciers Intermediairs Concurrenten Publieksgroepen 122 Marketingtopper: Wereldwijde schaalverkleining Macro-omgeving Demografische factoren Economische factoren 127 Marketingmisser: Marlies Dekkers vs. Sapph: Battle of the Bra s Politiek-juridische factoren Milieufactoren Technologische factoren Sociaal-culturele factoren 134 Visie vanuit de wetenschap: Ronald Jeurissen (Nyenrode Business Universiteit) Marketingethiek en sociale verantwoordelijkheid Wetgeving versus ethiek Ethiek en marketing Inzicht in ethisch gedrag Maatschappelijke verantwoordelijkheid 141 Samenvatting 145 Discussievragen 147 Deel 2 ANALYSEREN VAN DE MARKT KOOPGEDRAG 150 Marketing in actie: Wehkamp: van postorderaar tot online retailer Het koopbeslissingsproces Probleemherkenning Informatie zoeken Evalueren van alternatieven Aankoopbeslissing Evaluatie na de koop 158 Marketingtopper: Een diamant is voor altijd Vormen van oriëntatie- en koopgedrag Uitgebreide besluitvorming Beperkte besluitvorming Routinekoopgedrag 161

11 4.3 Invloed van persoonlijke omstandigheden Demografische kenmerken Lifestyle Situationele invloeden 163 Marketingmisser: De bouw maakt het? Psychologische invloeden op consumentenbeslissingen Behoeften en motieven Perceptie Leerprocessen Persoonlijkheid Attitudes Sociale invloeden op het consumentengedrag 175 Visie vanuit de wetenschap: Herman Lier (NHTV Breda) Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden 180 Visie vanuit de praktijk: Christa Carone (Xerox Corporation) Business-to-businessmarketing (B2B) Verschillen met consumentenmarketing Het koopgedrag van organisaties Rollen in de inkoopgroep Typen koopsituaties 189 Samenvatting 193 Discussievragen MARKTONDERZOEK EN MARKETINGINFORMATIE 196 Marketing in actie: De ongrijpbare Google-generatie De rol van marktonderzoek Wat is marktonderzoek? Doel van marktonderzoek Het marktonderzoekproces 203 Visie vanuit de wetenschap: Cor Molenaar (Erasmus Universiteit Rotterdam) Probleemstelling en onderzoeksdoelstellingen Bepalen van de onderzoeksopzet Verzamelen van secundaire gegevens Verkennend onderzoek Uitwerken van de onderzoeksmethode 209 Visie vanuit de praktijk: Coen Dekker (Heineken) Primaire gegevens: de enquête Motivatieonderzoek Observatie Experimenten Analyse, interpretatie en verslaggeving 218 Marketingmisser: Mobile marketing-strategieën Marketinginformatiesysteem Bronnen van informatie Verwerking van de gegevens 223 Marketingtopper: Oerblond: crowdsourcing for the happy few

12 5.4 Testmarketing Selectie van testmarkten Principes van testmarketing Hoelang moet een product worden uitgetest? 228 Samenvatting 230 Discussievragen MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING 232 Marketing in actie: De mobiele revolutie Definiëren van de markt Wat is een markt? De markt in kaart brengen Analyseren van het marktpotentieel Vraag en marktbewerking 241 Visie vanuit de praktijk: Roy Scheerder (KLM) Wat is marktsegmentatie? Opkomst van marktsegmentatie Redenen voor marktsegmentatie Voorwaarden voor effectieve segmentatie 246 Visie vanuit de wetenschap: V. Kumar (Georgia State University) Segmentatiecriteria Demografische segmentatie Geografische segmentatie Psychografische segmentatie Gedragssegmentatie 254 Marketingmisser: Vrouwenmarketing: female power? Marktbewerkingsstrategieën Segmentatiestrategieën Doelgroepbepaling 259 Marketingtopper: Heinz ketchup s onlineoffensief Positioneringsstrategieën De strijd om het brein Positioneringsgrafiek De kunst van het positioneren Herpositionering 265 Samenvatting 267 Discussievragen 269

13 Deel 3 PRODUCTBESLISSINGEN PRODUCTBELEID EN DIENSTENMARKETING 272 Marketing in actie: Vente-privee.com: alleen voor leden Wat is een product? Een pakket pluspunten Productniveaus Implicaties voor marketing 278 Visie vanuit de praktijk: René Herremans (Ahold Europe) Typen consumentenproducten Convenience products Shopping products Specialty products Unsought products Andere productindelingen Assortimentsbeleid Wat is een assortiment? Dimensies van het assortiment Assortimentssanering Uitbreiding van het assortiment 289 Marketingtopper: Nederlands meest inspirerende merken Management van de productlevenscyclus Fasen in de levenscyclus Bruikbaarheid van de productlevenscyclus Verlenging van de cyclus Productkwaliteit en klantenservice Kwaliteitsbeleid Garantiebeleid Servicebeleid Maatconfectie 304 Visie vanuit de wetenschap: Marnik Dekimpe (Universiteit van Tilburg, KU Leuven) Merkenstrategie Strategische doelstellingen Battle of the brands Individueel of familiemerk? Wat maakt een merknaam goed? Merkenrecht 314 Marketingmisser: Misleidende informatie Vormgeving en verpakking Productontwerp Functies van de verpakking Marketing van diensten Kenmerken van een dienst Belang van de dienstensector Verhogen van de productiviteit 325 Samenvatting 327 Discussievragen 329

14 8 PRODUCTONTWIKKELING 330 Marketing in actie: Co-creatie en crowdsourcing Wat is een nieuw product? Typen nieuwe producten Het effect van innovaties op consumenten Redenen voor productontwikkeling 338 Visie vanuit de wetenschap: Jan-Benedict Steenkamp (University of North Carolina) Waarom bedrijven nieuwe producten lanceren Make or buy? Ontwikkelen van nieuwe producten Strategieontwikkeling voor nieuwe producten Ideeontwikkeling Schifting en evaluatie Bedrijfseconomische analyse Ontwikkeling van een prototype Testmarketing Productintroductie 351 Marketingtopper: Coca-Cola: Werelddrankjes uit Brussel Organisatie van de productontwikkeling Venture-teams Alternatieven voor venture-teams Snellere productontwikkeling 355 Marketingmisser: Knorr Vie: Unilever s verloren merk Waarom producten aanslaan of mislukken Geslaagde introducties Mislukte lanceringen 359 Visie vanuit de praktijk: Gary Raucher (TomTom) Diffusie van innovaties Het adoptieproces Adoptiecategorieën Producteigenschappen en adoptiesnelheid 366 Samenvatting 369 Discussievragen 371 Deel 4 PROMOTIEBESLISSINGEN MARKETINGCOMMUNICATIESTRATEGIEËN 374 Marketing in actie: Coolblue s tevreden klanten Wat is marketingcommunicatie? Marketingcommunicatie- en promotie-instrumenten Vergelijking van persoonlijke en massacommunicatie Hoe werkt communicatie? 383 Visie vanuit de praktijk: Eva Ruiz (Vodafone) Communicatiebeleid: doelgroepkeuze Pull- en pushstrategieën Het tweestapsmodel van het communicatieproces 389

15 9.3 Communicatiedoelstellingen formuleren Klassiek hiërarchische modellen Implicaties voor het promotiebeleid Niet-klassiek hiërarchische modellen 397 Visie vanuit de wetenschap: Philip Kotler (Northwestern University) Het communicatiebudget vaststellen Omzetpercentagemethode Sluitpostmethode Concurrentiemethode Taakstellende methode Anticyclisch budgetteren 403 Marketingtopper: Axe: Unilever s guerillamarketingstrategie De communicatiemix bepalen Richtlijnen voor de samenstelling van een ideale mix Beoogde respons 409 Marketingmisser: AutoRai: geen toegevoegde waarde Public relations Taken van public relations Planning van de pr-strategie 414 Samenvatting 417 Discussievragen RECLAME 420 Marketing in actie: Hoe Licor 43 marktleider werd Rol van reclame Invloed op de maatschappij Plaats in de organisatiestructuur Reclamebestedingen Soorten reclame Indeling naar zender Indeling naar ontvanger Indeling naar boodschap Indeling naar medium Reclameplanning 433 Visie vanuit de praktijk: Karen Priem (Philips Consumer Lifestyle) Doelstellingen formuleren Het DAGMAR-model Reclamebudgettering in Nederland Reclamestrategieën Introductiefase Groeifase van de markt Volwassenheidsfase van de markt Neergangsfase van de markt 441 Marketingmisser: Sociale-mediagebruik in b2b Ontwikkelen van de reclamecampagne Briefing Creatief concept Uitwerking Mediaselectie Het mediaplan Criteria voor het selecteren van media 450 Visie vanuit de wetenschap: Craig Smith (Insead Business School) 452

16 10.7 Meten van reclame-effecten Pretest Posttest Mediaonderzoek Reclamebureaus en de reclamewereld Typen reclamebureaus Het inschakelen van een bureau Organisaties in de reclamewereld Sponsoring 458 Marketingtopper: Bavaria s make-over Doelstellingen Sponsoringstrategieën 461 Samenvatting 464 Discussievragen SALESMANAGEMENT 468 Marketing in actie: Klantvriendelijke bedrijven Belang van persoonlijke verkoop Typen verkoopfuncties Taken van accountmanagers Het creatieve verkoopproces Voorbereiding Overreding Transactie 480 Visie vanuit de wetenschap: Russell Abratt (Nova Southeastern University) Salesmanagement en doelstellingen Leiderschap en planning Management by objectives Organisatie van de verkoopafdeling Structuur van de buitendienst Omvang van de buitendienst Bepalen van de rayongrootte 492 Visie vanuit de praktijk: Jack en Suzy Welch ( Jack Welch Management Institute) Management van het verkoopteam Werving, selectie en training Motivatie en beloning 496 Marketingmisser: Consument-onvriendelijke klantenservice Direct marketing Wat is direct marketing? Traditionele vormen van direct marketing Ontwikkeling van direct marketing 502 Marketingtopper: Scoupy: online kortingsbonnen voor retail en horeca Sales promotion Doel van promotieacties Consumentenpromoties Handelspromoties Trends in sales promotion 511 Samenvatting 514 Discussievragen 516

17 Deel 5 PRIJSBESLISSINGEN PRIJSBELEID EN PRIJSBEPALING 520 Marketing in actie: Radioheads radicale marketingremix De prijsbeslissing Waardeperceptie Kostprijs Ondernemings- en marketingstrategie Concurrentie Assortiment Tussenhandel Wetgeving en ethiek 529 Marketingmisser: KPN s woekerprijs voor internet Vraagcurve Prijsmechanisme Beweging langs de vraagcurve Verschuiving van de vraagcurve 532 Marketingtopper: Hopper: duurzaam en goedkoop Prijsbepaling van nieuwe producten Afroomprijsstrategie Penetratieprijsstrategie Prijsdoelstellingen Een model voor prijsbeslissingen Algemene prijsdoelstellingen Zuivere prijsdoelstellingen Doelstellingen in de praktijk 542 Visie vanuit de wetenschap: Peter Leeflang (Rijksuniversiteit Groningen) Prijstactiek Prijsafspraken en de nieuwe wetgeving Prestatiekortingen Verkapte kortingen Interne verrekenprijzen Kostengeoriënteerde prijsbepaling Kostprijs-plusmethode Variabelekostprijsmethode Break-evenanalyse Rendementsmethode Vraaggeoriënteerde prijszetting Prijselasticiteit van de vraag Inkomenselasticiteit Kruiselingse prijselasticiteit Price lining Prijsdiscriminatie Psychologische prijszetting 571 Visie vanuit de praktijk: Het woord is aan... Tony Cram 574

18 12.8 Concurrentiegeoriënteerde prijszetting Concurrentie en marktvormen Monopolie Oligopolie Monopolistische concurrentie Volledige mededinging Prijsvorming bij inschrijving en aanbesteding 584 Samenvatting 587 Discussievragen 590 Deel 6 DISTRIBUTIEBESLISSINGEN DISTRIBUTIEBELEID 594 Marketing in actie: Diageo s trademarketingstrategie Belang van marketingkanalen Wat is een distributiekanaal? Typen distributiekanalen Distributiekanalen creëren nut Distributiekanalen verhogen de efficiency Distributiekanalen geven vorm aan de bedrijfskolom Waardeketen en value delivery network 607 Visie vanuit de praktijk: Monique de Deugd (Gb Plange) Distributieanalyse Distributie-intensiteit Distributiekengetallen 612 Visie vanuit de wetenschap: Jean-Noël Kapferer (HEC Paris) Kanaalleiderschap en -management Wie leidt het marketingkanaal? Selectie van wederverkopers Conflicten in het kanaal Evaluatie en controle van distribuanten 627 Marketingmisser: Directe verkoop in merkwinkels Groothandel Wat is een groothandel? Typen groothandelaren De toekomst van de groothandel 633 Marketingtopper: Makro s herpositionering Marketinglogistiek Management van fysieke distributie Integrale logistieke benadering 640 Samenvatting 643 Discussievragen 646

19 14 DETAILHANDEL 648 Marketing in actie: Verhage fast food De rol van de detailhandel Belang van retailing Het wheel of retailing Detailhandelsvormen Winkeltypen Niet-winkelverkoop Winkelcentra 663 Visie vanuit de praktijk: Anne-Gien Haan (HEMA) Online marketing Voordelen van internet retailing Hoekstenen van e-marketing 670 Visie vanuit de wetenschap: Kitty Koelemeijer Franchising Samenwerkingsverbanden Franchisesysteem 675 Marketingtopper: Samsung: the next big thing? Trade marketing Accountmanagement Prijs- en servicedistributie 682 Marketingmisser: Te dure sterrenrestaurants Detailhandelsmarketing Winkelformule Detailhandelsmix Trends in retailing 691 Samenvatting 695 Discussievragen INTERNATIONALE MARKETING 698 Marketing in actie: Muziek- en entertainmentmarketing Internationale marketingplanning Wat is internationale marketing? Strategische planning voor internationale expansie 704 Visie vanuit de wetenschap: Katrijn Gielens (University of North Carolina) Mondiale marketingomgeving Economische omgeving Politiek-juridische omgeving 709 KLM s Meet & Seat-campagne Culturele omgeving 712 Visie vanuit de praktijk: Michiel Mol (Space Expedition Corporation) Entreestrategieën Export Licentieverlening Joint venture Directe investering 720 Marketingmisser: P & G s Benelux brand management Standaardiseren of aanpassen? Voor- en nadelen van standaardisatie Think globally, act locally Bestaat de universele consument? 724

20 Samenvatting 728 Discussievragen 730 Noten 732 Register 743

21 Woord vooraf bij de achtste druk We leven in een boeiende tijd van ingrijpende veranderingen en enorme uitdagingen. Om met succes te concurreren moeten bedrijven voortdurend betere producten en diensten op de markt brengen. Marketingstrategieën die een paar jaar geleden nog voldeden, zijn vandaag wellicht niet goed genoeg meer. Een bedrijf moet zich met zijn merken duidelijk onderscheiden en een effectieve strategie volgen om in de dynamische markt te blijven groeien. Nooit eerder in de geschiedenis van de marketing hebben de veranderingen in de marketingomgeving elkaar zo snel opgevolgd. Bedrijven zijn erin geslaagd de tijd die het kost om een nieuw product te ontwikkelen en te lanceren, te halveren. Hun producten en diensten zijn niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook nauwkeurig op de wensen en behoeften van de doelgroep afgestemd. Dankzij allerlei innovaties zijn de distributiekosten sterk gedaald, terwijl de dienstverlening steeds beter wordt. Deze vooruitgang in de marketing van goederen en diensten is bereikt door achterhaalde praktijken in het bedrijfsleven te vervangen door actuele marketinginzichten en -technieken. Steeds meer managers vertrouwen bij het uitvoeren van hun strategieën op sociale media, guerrillamarketing, virale marketing en andere communicatiemethoden die gebruik maken van internet. Het web geeft ook start-up bedrijven toegang tot de internationale markt. Door in deze complexe omgeving de marketinggrondslagen en -technieken slagvaardig toe te passen, kan elke organisatie haar concurrentiepositie verbeteren. Redenen voor het schrijven van dit boek Een belangrijk doel van docenten in het hoger onderwijs is om studenten bruikbare kennis en practische vaardigheden bij te brengen voor een leidinggevende functie waar ook ter wereld. Dit is een veeleisende taak. Veel van de traditionele concepten en regelrecht uit de VS overgenomen denkbeelden die in de meeste marketingboeken overheersen, zijn op de internationale markt ontoereikend. Datzelfde geldt voor de opsomming van definities en weinig aansprekende voorbeelden van bij studenten nauwelijks bekende bedrijven die men in sommige marketingboeken aantreft. Om studenten als toekomstige managers optimaal voor te bereiden op een succesvolle carrière en op de uitdagingen van de 21ste eeuw, moeten zij niet alleen bekend zijn met de principes van marketing, maar ook doeltreffende marketingstrategieën kunnen uitstippelen en uitvoeren. Om hen te helpen bij het ontwikkelen van de juiste visie en hen vertrouwd te maken met de voor Nederland meest relevante inzichten is deze achtste editie van Grondslagen van de Marketing al vele jaren marktleider in Nederland geheel herzien. Bedrijven zijn geïnteresseerd in een nieuwe generatie studenten en (aankomende) managers die niet alleen over de nodige marketingkennis beschikken, maar zich ook de juiste beroepshouding hebben eigen gemaakt. Zij moeten ambitieus maar realistisch zijn, zich resultaatgericht maar flexibel opstellen en zelfstandig, klantgeoriënteerd en innovatief te werk gaan. Zij moeten hun inzichten en vaardigheden creatief kunnen gebruiken, zowel in eigen land als in andere culturen. De studenten van nu zijn de marketeers en leiders van morgen die dankzij een analytische en multidisciplinaire denkwijze in staat zijn om alert op trends en veranderingen in de maatschappij te anticiperen. De achtste druk van Grondslagen van de marketing levert een

22 belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van de gewenste mindset en vaardigheden van marktgerichte managers en marketeers. Positionering en pedagogische aanpak Het doel van dit boek is de lezer vertrouwd te maken met de grondslagen en technieken van de marketing en met de wijze waarop deze op de snel veranderende markt het best kunnen worden toegepast. Door een aantrekkelijke presentatie van het materiaal met actuele cases en voorbeelden wordt bereikt dat de lezer zich niet opstelt als passieve toehoorder of buitenstaander, maar zich inleeft in de rol van de manager die beslissingen neemt. De ervaring hiermee is dat veel studenten marketing niet alleen leren waarderen als een interessant onderwerp, maar er zo door geboeid raken dat zij besluiten er een carrière in te zoeken. In dit boek staan twee invalshoeken centraal: een managementoptiek en de strategische rol van het vakgebied. De managementoptiek houdt in dat alle marketingonderwerpen worden benaderd vanuit de optiek van de manager die wordt betaald om te beslissen. Hoewel we ons zowel verdiepen in wetenschappelijke methoden als in technieken die uit de praktijk van het marketingmanagement zijn voortgekomen, ligt het accent op mogelijkheden om ze bij de besluitvorming toe te passen. De tweede invalshoek benadrukt de strategische rol van marketing in de organisatie, met veel aandacht voor hoe we succesvolle strategieën ontwikkelen en vertalen in marketingplannen en concrete beleidsbeslissingen. Het resultaat is een evenwichtige behandeling van de marketingproblematiek op concern-, bedrijfs- en productniveau. Waarin onderscheidt dit boek zich nu van andere boeken die de principes van de marketing behandelen? Allereerst heeft dit boek betrekking op de Nederlandse marketingomgeving, die in veel opzichten afwijkt van de Amerikaanse situatie. Noch buitenlandse voorbeelden, noch het gebruik van de Engelse taal kunnen hier het leerproces belemmeren. Overigens is er sinds 2013 voor universiteiten en hogescholen met een Engelstalige marketingopleiding een internationale editie van Grondslagen van de Marketing verkrijgbaar in de Engelse taal, met als titel Marketing Fundamentals: An International Perspective. Daarnaast is Grondslagen van de Marketing, waarvan meer dan een kwart miljoen exemplaren zijn verkocht, door het alledaags taalgebruik prettig leesbaar. Het is bovendien duidelijk ingedeeld en beslissingsgericht. Het reikt zinvolle handvatten aan om het analytisch denken van de manager te scherpen en verschaft het raamwerk voor het ontwikkelen van een doortimmerd marketingplan. Tientallen actuele visies van Nederlandse topmanagers en professoren en herkenbare praktijkvoorbeelden brengen de tekst tot leven en laten zien hoe bedrijven de marketingtheorie met succes toepassen. Met een goede balans tussen theorie en praktijk slaagt Verhage erin om de lezer enthousiasme voor het marketingvak bij te brengen. Indeling van het boek Grondslagen van de Marketing omvat vijftien hoofdstukken die een state-of-the-artoverzicht geven van de nieuwe prioriteiten op marketinggebied. Ze zijn vanuit een managementbenadering in zes delen gegroepeerd. Deze indeling geeft tegelijkertijd een logische structuur aan de theorie. Het boek begint met een bespreking van wat marketing inhoudt en hoe het vak zich heeft ontwikkeld. Omdat marketingplanning en strategieontwikkeling aan de meeste andere activiteiten voorafgaan, komt hier het schrijven van een goed onderbouwd marketingplan al vroeg aan bod. Verder gaat deel 1 in op de omgeving waarin de marketeer werkt bij het analyseren van de markt en het op maatschappelijk verantwoorde wijze inspelen op de wensen van de klant en behoeften van de samenleving.

23 Deel 2 omschrijft het marketinginformatiesysteem en de meest gebruikte vormen van marktanalyse. Hier bestuderen we het koopgedrag zowel van consumenten als van klanten op de business-to-businessmarkt en vergelijken we de voornaamste methoden van marktonderzoek. Ten slotte biedt dit deel richtlijnen voor het uitstippelen van een marktsegmentatiestrategie, de keuze van doelgroepen en een doeltreffende positionering. De resterende delen gaan over de vier elementen van de marketingmix: product, promotie, prijs en distributie. Elk van de negen hoofdstukken in deze delen geeft inzicht in de beslissingen die marketingmanagers nemen. Het laatste onderdeel van het boek, hoofdstuk 15 (Internationale marketing), biedt inzicht in mondiale marketingplanning, de beste entreestrategieën en de voor- en nadelen van standaardisatie. Veranderingen in de achtste druk Hoewel de structuur van de hoofdstukken in de nieuwe druk werd gehandhaafd is Grondslagen van de marketing grotendeels herschreven om de veranderingen in de maatschappij en in het bedrijfsleven vooral door het toenemend gebruik van internet weer te geven. Dankzij de vele verbeteringen ook in het ondersteunend materiaal op de website speelt het boek nu optimaal in op de behoeften van het hoger onderwijs en biedt het een succesvolle methode die inhoudelijk en didactisch is afgestemd op de student van vandaag. Een opvallende verandering in de achtste druk is dat de meeste van de 75 cases (vijf per hoofdstuk) zijn vervangen door actuele praktijkvoorbeelden waaruit duidelijk wordt hoe bedrijven gebruik maken van het internet en bijvoorbeeld de sociale media inzetten om hun marketingdoelstellingen te bereiken. Immers, voorbeelden die bij studenten tot de verbeelding spreken zijn de sleutel tot een goede verwerking van de stof. Voorts is op verzoek van docenten hoofdstuk 2 (Strategieontwikkeling en marketingplanning) in omvang teruggebracht en zijn ook andere hoofdstukken dankzij de meer directe schrijfstijl nu beknopter en beter leesbaar. Hierdoor kunnen studenten het materiaal in minder tijd doornemen. Kenmerken van Grondslagen De elementen die de leerstof zo toegankelijk maken en die door de gebruikers het meest worden gewaardeerd zijn ook in deze druk gehandhaafd. Dat zijn de leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk, de margewoorden en de overzichtelijke schema s en figuren. Ook nu beginnen alle hoofdstukken met een inspirerende introductie en een marketing-in-actie-verhaal gebaseerd op een in de praktijk uitgevoerde marketingstrategie voor een product of dienst variërend van Heineken tot Lady Gaga dat studenten de relatie laat zien tussen de marketingtheorie en -praktijk. Omdat deze openingscases de studenten aan het denken zetten en hun belangstelling voor marketing opwekken, lenen ze zich voor interessante discussies aan het begin van de les. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een verhelderende samenvatting en tien discussievragen die de besproken concepten nog eens aan de orde stellen. Verder bevat ieder hoofdstuk weer een actuele marketingtopper en een marketingmisser, waarin een succesvolle en een mislukte marketingstrategie wordt geanalyseerd om de student inzicht in de marketingpraktijk te geven. Er is ook een visie vanuit de praktijk, waarin een manager in een spraakmakend interview aan het woord komt en een visie vanuit de wetenschap, waarin een prominente hoogleraar een actuele marketingkwestie becommentarieert. Deze praktijkonderdelen zorgen voor extra verdieping van de stof. De in de kantlijn en in de tekst vetgedrukte marketingbegrippen zijn op de website terug te vinden als begrippentrainer in Verhages Lijst van Marketingbegrippen. Alleen al dit alfabetisch overzicht van meer dan duizend zorgvuldig omschreven marketingbegrippen maakt het Grondslagen van de marketing-pakket tot een onmisbaar

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Diensten marketing management Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement Drs. W. de Vries jr. Drs. P.J.C. van Helsdingen Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen crm in de praktijk crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

CRM IN DE PRAKTIJK. Sjors van Leeuwen. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie. Van CRM naar klantgedreven ondernemen

CRM IN DE PRAKTIJK. Sjors van Leeuwen. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie. Van CRM naar klantgedreven ondernemen CRM IN DE PRAKTIJK Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Van CRM naar klantgedreven ondernemen 3e herziene editie Sjors van Leeuwen CRM in de praktijk Het succesvol invoeren van

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Business Marketing Management Wim Biemans

Business Marketing Management Wim Biemans Business Marketing Management Wim Biemans Zesde druk Noordhoff Uitgevers bv Business Marketing Management Wim Biemans Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten 0 Noordhoff Uitgevers bv O ntwerp

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT. Bernard Drion & Hester van Sprang. Eerste druk

FACILITY MANAGEMENT. Bernard Drion & Hester van Sprang. Eerste druk FACILITY MANAGEMENT Bernard Drion & Hester van Sprang Eerste druk Basisboek Facility Management Bernard Drion Hester van Sprang Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Noordhoff

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar MBA in één dag het Boek Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar &

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

internationale bedrijfscommunicatie

internationale bedrijfscommunicatie internationale bedrijfscommunicatie LEIDRAAD VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Internationale bedrijfscommunicatie ten Leidraad bij internationaal ondernemen Internationale bedrijfscommunicatie is een uitgave

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie