Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015"

Transcriptie

1 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0

2 Inhoud 1. Inleiding Volwassenheid van het OTO project Landelijk Beleidskader OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De Zelfevaluatie als meetinstrument De intercollegiale visitatie als meetinstrument Implementatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Landelijke ontwikkelingen Wat is gerealiseerd? Programma voor Speerpunt 1: ondersteuning bij zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en behoeften Ziekenhuizen Ambulancezorg Huisartsenzorg GGD Overzicht ondersteuning landelijke projectorganisatie Speerpunt 2: ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Speerpunt 3: verantwoorden van de regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten Speerpunt 4: verhogen effectiviteit van de landelijke projectorganisatie Activiteiten jaarplan Begroting en bekostiging landelijk OTO-project...16 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

3 1. Inleiding Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de ambitie, de werkwijze en de activiteiten van het landelijk OTO project voor de komende twee jaar. De regionale meerjarenplannen van de elf regio s hebben veelal eenzelfde tijdshorizon. Het meerjarenplan is opgesteld door het OTO Platform en de landelijk projectleider OTO. In dit meerjarenplan is een programma voor opgesteld met een aantal speerpunten. De speerpunten zijn geformuleerd vanuit de behoefte van zowel individuele ketenpartners als de regionale samenwerkingsverbanden (acute zorgnetwerken) en landelijke partijen, zoals VWS. Omdat landelijke en regionale ontwikkelingen zijn meegenomen bij het opstellen van dit meerjarenplan, kan het richting bieden voor de jaarplannen van de acute zorgnetwerken en de individuele zorginstellingen voor de komende twee jaar. Een belangrijke opdracht die de landelijke projectorganisatie zich stelt is om aan het einde van de termijn te komen tot verdere professionalisering van het OTO project, geborgde OTO-activiteiten en een juiste verantwoording. De landelijke projectorganisatie (OTO Stuurgroep, OTO Platform en landelijk projectleider OTO) is gezamenlijk verantwoordelijk om de doelstellingen te behalen met verschillende taken binnen de organisatie: - het ontwikkelen van landelijke formats/tools ter ondersteuning van de regionale coördinatoren; - het verzamelen van informatie over de voortgang in de traumaregio s; - het initiëren van overleg tussen de regionale coördinatoren; - het stimuleren van ontwikkelingen op het terrein van OTO-activiteiten; - de regiefunctie over de landelijke OTO-projecten; - ontwikkelingen afstemmen met koepelorganisaties en stakeholders; - uitvoering van landelijke OTO-activiteiten - financiële en inhoudelijke verantwoording van OTO-activiteiten. De ontwikkeling van het landelijk Beleidskader OTO 1 (2012) en daaruit volgend de uitrol van het landelijk Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2 (2013) is het gezamenlijke resultaat van alle betrokkenen bij het OTO project. Beide kaders spelen de komende jaren een belangrijke rol voor zowel de ketenpartners als voor de werkzaamheden binnen de landelijke projectorganisatie en in de regio s. Op basis van de taakstelling conform het Beleidskader OTO, het Kwaliteitskader en de regionale behoeften zijn de volgende speerpunten geformuleerd voor dit meerjarenplan. 1. ondersteuning van zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en OTO behoeften; 2. ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO; 3. verantwoorden van de landelijke en regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten; 4. verhogen van de effectiviteit van de landelijke projectorganisatie. In hoofdstuk 5 van dit meerjarenplan staan de concrete activiteiten voor Landelijk Beleidskader OTO, LNAZ, juli Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises, LNAZ, maart 2013 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

4 2. Volwassenheid van het OTO project In dit hoofdstuk is aandacht voor de mate van volwassenheid van het OTO project. Wat is er de afgelopen jaren bereikt en welke activiteiten hebben de komende twee jaar aandacht nodig om te komen tot een verdere professionalisering, borging en verantwoording van crisisbeheersing en OTO in de zorgsector. De analyse in dit hoofdstuk is de basis voor de vier speerpunten die worden uitgewerkt in hoofdstuk Landelijk Beleidskader OTO In 2010 deed het Nivel onderzoek 3 naar de mate waarin de kwaliteit van voorbereiding op rampen en crises was veranderd onder invloed van deze stimuleringsmiddelen. Uit deze statusanalyse bleek dat in de afgelopen jaren veel inzet is gepleegd door de regio s om OTO vorm te geven en dat inmiddels een groot aantal zaken is gerealiseerd. Daarnaast deed het Nivel ook een aantal belangrijke aanbevelingen ter verbetering: focus verleggen van procedure naar inhoud; focussen op het meer inzetten op sleutelfunctionarissen binnen zorginstellingen; het vormgeven van samenwerking tussen instellingen en tussen regio s; het opstarten van een kwaliteitsmeting van de (regionale) OTO-projecten; het op gang brengen van een discussie over de thema s regionale uniformering en normering; formuleren van eventuele specialisatie ten aanzien van OTO GHOR- processen en ramptypen. Mede naar aanleiding van deze uitkomsten gaven VWS en IGZ opdracht aan het veld om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader OTO, de uitvoering van enkele inhoudelijke landelijke projecten en een goede verantwoording van activiteiten en middelen. Veel van deze aanbevelingen zijn al in 2011 ter handgenomen door het OTO Platform en de OTO Stuurgroep en hebben geleid tot bruikbare tools voor het veld, zoals het OTO Kennisportaal en de OTO Toolkit, met daarin onder meer de handreiking Leidraad crisisorganisatie voor de zorgsector en de kwalificatieprofielen voor sleutelfunctionarissen. Naast het benoemen en starten van deze inhoudelijke projecten door het OTO Platform is door de OTO Stuurgroep en de ALV van het LNAZ in 2011 geconcludeerd dat het OTO-project een volwassen status moet krijgen en dat verdere stroomlijning en heldere sturing essentieel zijn voor het succes van OTO in de toekomst. De missie van het landelijk OTO-project is het maximaal bijdragen aan het adequaat voorbereid zijn van de zorgsector op rampen en crises. Naast de ondersteuning voor deze gezamenlijke missie erkenden partijen bovendien dat de vrijblijvendheid voorbij was. Gezamenlijk formuleerden zij de ambitie te komen tot: een heldere projectstructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en lijnen voor verantwoording en rapportage; meer uniformiteit en afstemming tussen de regio s; betere inzichten in de bestedingscriteria van de OTO-stimuleringsmiddelen; transparante verantwoording zowel op inhoud als financiën. 3 Quick Scan, Stand van zaken Opleiden, Trainen, Oefenen uitgevoerd door het NIVEL (2010). Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

5 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO Stuurgroep, het OTO Platform en de leden van de ALV LNAZ vastgesteld. In dit beleidskader zijn bovenstaande punten uitgewerkt. Het gaat om de beschrijving van de landelijke projectorganisatie, een beleids- en begrippenkader en een voorstel voor een uniforme verantwoording. Een meetbare kwaliteit in de regio en landelijk, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO dat op 7 maart 2013 landelijk is gepresenteerd. 2.2 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Het kwaliteitskader is opgesteld op basis van bestaande leidraden, rapporten en handreikingen die al in de zorgsector worden toegepast en effectief blijken te zijn. In het kwaliteitskader staan voor de zorgsector duidelijke normen voor het voorbereiden op continuïteit van zorg tijdens crisissituaties, het geeft het minimale niveau de ondergrens weer, waaraan de zorgsector op 1 januari 2015 moet voldoen om adequaat op rampen en crises in te kunnen spelen. In het kwaliteitskader is een onderscheid gemaakt in generieke normen die toepasbaar zijn voor elke sector en sectorspecifieke normen. De generieke normen (en procesbeschrijvingen) zijn zo opgesteld dat elke zorginstelling deze kan toepassen. Om zorginstellingen te ondersteunen bij het aantoonbaar maken van een goede voorbereiding op rampen en crises zijn twee meetinstrumenten uitgewerkt: een checklist waarmee een zelfevaluatie kan worden uitgevoerd en een visitatie instrument voor intercollegiale visitatie De Zelfevaluatie als meetinstrument Met de Zelfevaluatie kunnen zorginstellingen zelf de mate waarin ze voorbereid zijn op rampen en crises beoordelen. In het kwaliteitskader is aangegeven dat de Zelfevaluatie jaarlijks moet worden uitgevoerd, dit om een actueel beeld over de mate van voorbereiding op rampen en crises te krijgen en invulling te kunnen geven aan verbeteracties De intercollegiale visitatie als meetinstrument De intercollegiale visitatie gaat een stap verder dan de Zelfevaluatie om inzicht te krijgen in de mate waarop een instelling is voorbereid op rampen en crisis. Het instrument kan door de ROAZ-regio s op vrijwillige basis worden ingezet door zorgorganisaties Implementatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is overgelaten aan de ROAZ-regio s. Een landelijk implementatieplan 4 is hiervoor opgesteld en werd in de regio s gebruikt om het kwaliteitskader te implementeren en afspraken in ROAZ-verband te maken. 2.3 Landelijke ontwikkelingen Naast de geformuleerde ambities in 2012 om te komen tot een landelijk beleidskader en een kwaliteitskader zijn er ook landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het OTO project, voortkomend uit onder meer wettelijke kaders en behoeften in het veld, zoals het project Verhogen van de bestuurlijke bewustwording. Voorbeelden van landelijke initiatieven zijn Netcentrisch werken - verbetert de snelheid van met name de beeldvorming voor alle betrokken partijen van de opgeschaalde zorg - en CBRN. Deze projecten worden in werkgroepen voorbereid waarna regionale implementatie kan plaatsvinden. 4 Implementatieplan Kwaliteitskader, maart 2013 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

6 2.4 Wat is gerealiseerd? Landelijk Beleidskader OTO Met het landelijk Beleidskader OTO is de basis gelegd voor een heldere en duidelijke beschrijving van het landelijke OTO Project. Het begrippenkader draagt daarnaast bij tot een gezamenlijk beeld. Ook is in het Beleidskader OTO een voorstel gedaan om te komen tot een uniforme verantwoording. De verantwoording heeft tot doel om: inzicht te geven in inhoudelijke en financiële besteding van OTO-stimuleringsmiddelen, op geaggregeerd niveau naar de OTO Stuurgroep; projecten en ervaringen te kunnen delen tussen en binnen de regio s; inzicht te bieden in participatie van de verschillende ketenpartners. In 2012 zijn bovenstaande punten uitgewerkt in een rapportagetool: de OTO Projector. De OTO Projector biedt inzicht in de landelijke en regionale besteding van OTO stimuleringsgelden. Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De lancering van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO vormde de start van de regionale implementatie van de beschreven normen. In de elf regio s zijn daarvoor regionale implementatieplannen geschreven, die zijn besproken en goedgekeurd in ROAZ-verband. De sectoren Ziekenhuizen en GGD en zijn gestart met het invullen van de Zelfevaluatie en voor de intercollegiale visitatie is een training ontwikkeld voor de OTO-coördinatoren en extern deskundigen om de intercollegiale visitatie te kunnen uitvoeren. Voor de intercollegiale visitatie is een pool met extern deskundigen samengesteld. In een aantal regio s heeft de intercollegiale visitatie al plaatsgevonden. Door het aanbieden van de training en de eerste ervaringen met de visitatie is er enthousiasme ontstaan voor deze manier van visiteren. Voor de sector ambulancezorg zijn eind 2013 sectorspecifieke normen opgesteld, die vervolgens begin 2014 worden toegevoegd aan het kwaliteitskader. Voor de sector huisartsenzorg is de toepasbaarheid van de generieke normen verduidelijkt in de vorm van een leeswijzer. Voor deze sector zijn geen sectorspecifieke normen beschreven. Voor beide sectoren geldt een aangepaste termijn om te voldoen aan de normen. Landelijke ontwikkelingen Bestuurlijke bewustwording In het kader van het project Verhogen van de Bestuurlijke Bewustwording is een masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld door de regio s Traumacentrum Midden Nederland, Netwerk Acute Zorg Brabant en Traumacentrum Zuid West Nederland. De masterclass richt op de voorbeeldfunctie van bestuurders en toezichthouders in crisissituaties. Netcentrisch werken Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft samen met Euregio een pilot uitgevoerd voor het project Netcentrisch werken. In de OTO Stuurgroep en het OTO Platform is hierover gecommuniceerd en is afgesproken dat PGV Nederland landelijk de regie voert om binnen de zorgsector netcentrisch werken vorm te geven, hierbij worden de ervaring die zijn opgedaan met de pilot in Netwerk Acute Zorg Zwolle en Euregio meegenomen. CBRN Voor CBRN is zowel op landelijk als regionaal niveau veel aandacht. OTO-activiteiten voor CBRN worden vooral regionaal opgepakt. Kennisuitwisseling over het thema CBRN vindt plaats via het OTO Kennisportaal en het OTO Platform. Relevante leidraden, procedures en e-learning modules worden op het OTO Kennisportaal gepubliceerd. Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

7 OTO Kennisportaal Kennisuitwisseling vindt onder meer plaats via het OTO Kennisportaal. Relevante leidraden, procedures, ervaringen en e-learning modules worden hier gepubliceerd. Het OTO Kennisportaal is uitgebreid met twee nieuw functionaliteiten; de OTO Catalogus en Beeld en Geluid. De nieuwe online OTO Catalogus maakt zoeken naar het opleidings- en trainingsaanbod eenvoudig door verschillende zoekfuncties. Hierdoor kan beter gezocht worden naar opleidingen, trainingen en oefeningen die het best passen bij de behoefte van de professional. Een andere nieuwe functionaliteit van het OTO Kennisportaal is een overzicht van audiovisuele middelen (Beeld en Geluid) die kunnen ondersteunen bij de voorbereiding op rampen en crises. Bij beide functionaliteiten is het voortaan mogelijk om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen anderen helpen bij het kiezen van bijvoorbeeld een opleiding. Met het toevoegen van deze nieuwe functionaliteiten is de eerste fase afgerond van de werkgroep Blended learning. OTO Projector De OTO Projector is een webapplicatie voor de ROAZ-regio's om het totale regiobudget OTOstimuleringsmiddelen van het betreffende jaar financieel en inhoudelijk te verantwoorden. Naast de financiële verantwoording dient de OTO Projector ook als instrument om per thema meer inzicht te verschaffen in de OTO activiteiten die door de verschillende ketenpartners per regio worden uitgevoerd. Voor de OTO Projector is een verfijning aangebracht van de projectthema s, waardoor een vollediger beeld ontstaat van de OTOactiviteiten. In 2014 worden de nieuwe projectthema s- en niveaus opgenomen in de OTO Projector 5. Integratie Kwaliteitskader in bestaande kwaliteitssystemen In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is een intercollegiale visitatie voor de zorginstellingen opgenomen. In 2013 is een aantal regio s gestart met deze visitatie, waardoor de vraag is gerezen om de afstemming met andere kwaliteitssystemen te onderzoeken. De kwaliteit van zorg wordt binnen de verschillende sectoren getoetst door managementsystemen zoals het NIAZ, ISO, EFQM, INK, HKZ, JCI. Om de visitaties zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten binnen de bedrijfsvoering van de zorginstellingen onderzoekt een werkgroep hoe op termijn integratie met andere kwaliteitssystemen mogelijk is. Doelstelling is om de instrumenten te borgen binnen de reguliere bedrijfsvoering van de zorginstellingen. Professionalisering OTO Platform In 2013 is op een constructieve wijze gewerkt aan teamontwikkeling en samenwerking binnen het OTO Platform. Dit kreeg vorm in een heidag die gericht was op het (beter) leren kennen van alle teamleden. Naar aanleiding van de heidag zijn punten benoemd om de effectiviteit van de samenwerking te verhogen binnen het OTO Platform. De punten hebben betrekking op taak/taken (inhoud), de organisatie (structuur) en de werkwijze (proces) van het OTO project. Een werkgroep gaat aan de slag met deze agendapunten. Verantwoording VWS en IGZ Bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader is met VWS en IGZ afgesproken 6 om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de implementatie van dit kwaliteitskader en welke resultaten binnen de zorginstellingen zijn behaald. Om te voldoen aan deze afspraken met VWS en IGZ wordt over 2013 een kwalitatieve rapportage opgemaakt. Met deze rapportage krijgen VWS en IGZ inzicht in de status van voorbereiding op rampen en crises na invoering van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. Deze rapportage is gebaseerd op de input van de antwoorden op de Zelfevaluatie en opgesteld door de regionale OTO-coördinatoren. De afspraken over deze manier van rapporteren zijn gemaakt door het OTO Platform en de voorzitter van de OTO Stuurgroep en 5 Begin 2014 is de procedure voor aanvraag en verantwoording gewijzigd door een nieuwe beleidsregel van de NZa. De gevolgen van deze wijziging voor het gebruik en de inrichting van de OTO Projector worden in de komende periode door het OTO Platform onderzocht en uitgewerkt. 6 Brief E. Boer IGZ, dd. 17 januari 2013 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

8 vastgelegd in een kaderbrief 7. Alle partijen - IGZ, VWS, ALV LNAZ, voorzitters ROAZ, OTO Stuurgroep, OTO Platform - zijn met deze brief geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Voor de rapportage over 2014 formeert de landelijke projectorganisatie een werkgroep die een rapportagetool ontwikkelt om VWS en IGZ te informeren in welke mate de zorginstellingen voldoen aan de normen van het kwaliteitskader. 7 Kaderbrief Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO, F. Breedveld, dd. 6 februari 2014 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

9 3. Programma voor Hoofdstuk 2 geeft een doorkijk in de volwassenheid van het landelijk OTO-project en de realisatie van landelijke OTO-activiteiten. Om de ambitie van de geborgde crisisbeheersing en OTO in de zorg waar te maken richt het programma van OTO voor de komende jaren zich op de volgende vier speerpunten: 1. ondersteuning van zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en behoeften; 2. ondersteuning bij implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO; 3. verantwoorden van de regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten aan VWS; 4. verhogen van de effectiviteit van de landelijke projectorganisatie. 3.1 Speerpunt 1: ondersteuning bij zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en behoeften Huidige staat van de crisisbeheersing en OTO in de zorg Met het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO hebben zorginstellingen zich tot doel gesteld om de processen voor de eigen organisatie op orde te hebben. De mate waarin dit al wordt behaald verschilt per sector. Afhankelijk van de mate waarin de minimale eisen voor crisisbeheersing en OTO in zorginstellingen zijn behaald ontstaat bij zorginstellingen een behoefte tot doorontwikkeling. De landelijke projectorganisatie bekijkt de mogelijkheden om de ketenpartners hierbij te ondersteunen Ziekenhuizen Ziekenhuizen zijn door de ontwikkeling van de Leidraad voor het Ziekenhuis Rampenopvangplan (2009) al langer bezig met de implementatie en borging van het ZiROP/Crisisbeheersing in de organisatie. Dit blijkt onder meer uit de mate waarin zij voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. In meerdere regio s geven met name de ziekenhuizen aan behoefte te hebben aan een verbreding op het gebied van de planvorming. Daarbij speelt de inbedding van de crisisbeheersing in de dagelijkse bedrijfsvoering een centrale rol. Het project netcentrisch werken kan ziekenhuizen daarbij ondersteunen. Dit project draagt bij aan de verbetering van de informatievoorziening. Verwachte ontwikkelingen en behoeften doorontwikkeling integraal crisisplan; verbetering informatievoorziening; borging van crisisbeheersing binnen de dagelijkse bedrijfsvoering; bestuurlijke borging crisisbeheersing Ambulancezorg Met de tijdelijke Wet Ambulancevoorzieningen (TWaz) is een aantal taken vanuit de GHOR verschoven naar de ambulancediensten. Hierdoor is de noodzaak versterkt voor een geborgde crisisbeheersing voor de ambulancezorg. Deze noodzaak is onderkend door Ambulancezorg Nederland (AZN). Vanuit deze noodzaak heeft AZN inmiddels een projectvoorstel RAV s voorbereid geschreven om in de komende jaren een impuls te geven aan de preparatie van RAV's op crises en opgeschaalde ambulancezorg. Hiermee wordt een sterke inhaalslag van de ambulancezorg verwacht. Het projectvoorstel RAV s voorbereid draagt immers bij aan de effectiviteit en efficiency van de ambulancehulpverlening in de opgeschaalde situatie. Verwachte ontwikkelingen en behoeften ontwikkeling integraal crisisplan RAV ROP; Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

10 ontwikkelen en implementeren van een landelijk model voor opgeschaalde ambulancezorg; implementatie van sectorspecifieke normen Kwaliteitskader voor ambulancezorg Huisartsenzorg De huisartsen hebben sinds 2008 grote stappen gezet waarbij de aandacht in het begin vooral lag op onderwerpen zoals de grieppandemie. Inmiddels beschikken alle huisartsenposten in Nederland over een actueel Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP). Door de ontwikkelingen in de acute zorg (verschuiving acute zorg, verbinding SEH en HAP) is behoefte aan een verdere samenwerking en verbinding van crisisplannen. Met name verbinding van plannen van Huisartsenzorg met ambulancediensten en ziekenhuizen. Daarbij komt ook steeds meer het onderwerp zorgcontinuïteit tijdens rampen en crises aan de orde. Verwachte ontwikkelingen en behoeften verbinding HaROP en ZiROP (of integraal crisisplan ziekenhuizen); verbreding planvorming gericht op zorgcontinuïteit van huisartsenzorg; verdere borging en inbedding van de crisisbeheersing in de huisartsenzorg; implementatie van de normen (leeswijzer) van het Kwaliteitskader voor de huisartsenzorg; verbetering informatievoorziening bij een grieppandemie door een eenduidige patiëntenregistratie GGD GGD en hebben sinds 2008 grote stappen gezet in de eigen voorbereiding op opgeschaalde zorg. In het landelijke project Samen beter voorbereid is met behulp van OTO-stimuleringsmiddelen een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) uitgewerkt. Dit plan, dat een vergelijkbare opzet kent als het ZiROP, is landelijk geïmplementeerd en beschrijft op welke wijze de GGD als crisisorganisatie 24/7 voorbereid is om de gevolgen van grote crisissituaties en rampen aan te pakken. Met de uitrol van het project Samen beter voorbereid heeft de voorbereiding op rampen en crises binnen GGD en een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De ontwikkelingen in het kader van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO, maar ook verbetering van de informatievoorziening, versterking van de rol van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en versterking van de ketensamenwerking dragen hier aan bij. Met de staande structuur zijn de GGD en op orde, kijken de GGD-en voor de aankomende periode vooral naar de noodzaak tot samenwerking en verbinding met andere partijen bij de borging van de voor hun relevante processen: infectieziektebestrijding (IZB), gezondheidsadvies gevaarlijke stoffen (GAGS (of MMK: medische milieukunde)), psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek (GOR). Verwachte ontwikkelingen en behoeften verbetering informatievoorziening/ontwikkeling netcentrisch werken witte kolom; verdere uitwerking samenwerking in ketenverband; implementatie handreiking samenwerking GGD - GHOR bij infectieziektebestrijding; handreiking en modelconvenant PSH Overzicht ondersteuning landelijke projectorganisatie Op basis van bovenstaande analyse kan per sector een aantal landelijke activiteiten worden gedestilleerd die worden uitgewerkt in speerpunt 1. Afhankelijk van de activiteit kan bepaald worden welke ondersteuning gewenst is, dit kan variëren van het uitwerken van landelijke formats, toekennen van stimuleringsmiddelen voor projectaanvragen, tot het samenbrengen van best practices en het delen van deze ervaringen via onder meer symposia en het OTO Kennisportaal. Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

11 Algemeen ontwikkeling integrale planvorming (dit is een behoefte van de zorginstellingen die op basis van voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering van de OTO activiteiten is ontstaan); bestuurlijke borging crisisbeheersing; delen van ervaringen en best practices: OTO Themadag; beschikbaar stellen best practices via OTO Kennisportaal. Sector specifiek verbetertraject crisisbeheersing ambulancezorg (RAV s voorbereid); verbinding HaROP en ZiROP; verbreding planvorming HaROP. Randvoorwaarden verbetering informatievoorziening (uitrol netcentrisch werken in samenwerking met PGV Nederland en pilotregio s). 3.2 Speerpunt 2: ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Met de lancering van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is het startschot gegeven voor de regionale implementatie. In het kwaliteitskader staan concrete prestaties en normen die een bijdrage leveren aan een aantoonbare voorbereiding op rampen en crisis door de zorginstellingen. Om de zorginstellingen hierbij te ondersteunen zijn twee meetinstrumenten ontwikkeld: de zelfevaluatie en de intercollegiale visitatie. De toepassing van de meetinstrumenten zorgt voor het inzichtelijk (aantoonbaar) maken van de mate van voorbereiding op rampen en crisis. Door de uitkomsten periodiek te monitoren en te vergelijken wordt duidelijk waar vorderingen worden gemaakt en waar op landelijk, regionaal dan wel op instellingsniveau verbeteringen ontwikkeld dienen te worden. De komende jaren ligt de focus op de volgende onderwerpen: In navolging van de ziekenhuizen en de GGD en staat de komende twee jaar in het teken van de regionale implementatie van de specifieke kwaliteitsnormen voor ambulancezorg en huisartsenzorg. Trainen van visiteurs om deel te nemen aan regionale visitatiecommissie van de Kwaliteitsvisitatie Crisisbeheersing en OTO. Opstellen van een kwalitatieve voortgangsrapportage op basis van de indicatoren uit de zelfevaluatie - inclusief geconstateerde verbeterpunten. De OTO Stuurgroep heeft zich gecommitteerd om in februari 2014 de Minister van VWS en de IGZ te informeren over de voortgang en uitkomsten van de zelfevaluaties. Ontwikkelen van een managementrapportage om de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises te kunnen rapporteren. In het kader doelmatigheid zal een verkenning plaatsvinden over de mogelijkheden om het kwaliteitskader te integreren binnen de bestaande kwaliteitssystemen voor zorginstellingen van de verschillende sectoren. Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is bij de introductie vastgesteld voor twee jaar. Eind 2014 zal een evaluatie plaatsvinden waarin ook duidelijk zal moeten worden of en in welke mate de (minimale) kwaliteitsnormen dienen te worden aangepast. In het landelijke implementatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is gesteld dat het gebruik van de twee meetinstrumenten in januari 2014 worden geëvalueerd. Gezien de korte duur dat de instrumenten in gebruik zijn is de evaluatie uitgesteld tot eind De uitkomsten van deze evaluatie dienen als input voor het OTO Platform om ondersteuning te bieden aan de zorgsectoren. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning op het gebied van: ontwikkelen formats voor crisisplan; Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

12 OTO-behoefte vaststellen voor sleutelfunctionarissen en het gebruik van de OTO Kaarten; bijhouden van de bekwaamheid, in bijvoorbeeld een individueel portfolio. 3.3 Speerpunt 3: verantwoorden van de regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten Jaarlijks stelt VWS stimuleringsmiddelen voor OTO beschikbaar. Een voorwaarde voor het toekennen van het OTO budget is dat een inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen per regio. Daarnaast biedt een verantwoordingsrapportage inzicht, mogelijkheden om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en te bepalen of de juiste weg wordt afgelegd. Verantwoording wordt zowel intern als extern afgelegd. De landelijke projectleider legt op landelijk niveau verantwoording af aan NZa, VWS, en IGZ. Op regionaal niveau leggen de OTO-coördinatoren verantwoording af aan het ROAZ. Beschikbaarheidsbijdrage NZa In de afgelopen jaren zijn de OTO-stimuleringsmiddelen aan het begin van het jaar toegekend en heeft de verantwoording achteraf plaatsgevonden. De NZa wil transparantie nog verder bevorderen en heeft daarom met ingang van 2014 de bekostiging van de OTO functie gewijzigd; de middelen worden door een beschikbaarheidsbijdrage toegekend. Dat wil zeggen dat de acute zorgnetwerken de gelden op basis van aangepaste beleidsregels ontvangen. In de nieuwe situatie dienen zij voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar een aanvraag in waarbij wordt aangegeven welke projecten per thema er zijn op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Bij de aanvraag hoort ook een begroting. De NZa verleent vervolgens op basis van deze begroting een subsidie tot het door VWS maximaal vastgestelde bedrag. Na afloop van het betreffende subsidiejaar wordt een projectverantwoording ingediend die wordt getoetst aan de initiële aanvraag en begroting, vervolgens wordt een vaststellingsbeschikking afgegeven met een bedrag van maximaal het initieel verleende bedrag. Verantwoordingstool: OTO Projector 8 De OTO Projector is een webapplicatie die de regionale OTO-coördinatoren kunnen gebruiken om het regionale budget OTO-stimuleringsmiddelen financieel en inhoudelijk te verantwoorden binnen het ROAZ. De landelijk projectleider gebruikt de rapportages uit de OTO Projector voor de landelijke verantwoording aan VWS, via de OTO Stuurgroep. Ook dient het instrument om per thema inzicht te verschaffen in de OTO-activiteiten die door de verschillende ketenpartners op regioniveau worden uitgevoerd. In 2013 is de thema-indeling van de OTO Projector herzien, door uitbreiding van projectthema s is de categorie Overigen sterk gereduceerd. De volgende projectthema s zijn vastgesteld: GROP/crisisplan trainingen / oefeningen, HaROP/crisisplan trainingen / oefeningen, RAP/crisisplan training / oefening, ZiROP/crisisplan trainingen / oefeningen, Opleidingen en trainingen sleutelfunctionarissen crisisteam(s), Ketenoefening & Intersectorale training, Kennis delen, Regionale projecten, Regionaal projectmanagement Crisisbeheersing & OTO, Landelijke projectorganisatie Crisisbeheersing & OTO en niet acute sectoren. Door uitbreiding van de projectthema s ontstaat een vollediger beeld van de regionale besteding van OTO-stimuleringsmiddelen. Hierdoor kan nog nauwkeuriger worden gestuurd op het behalen van de projectdoelstellingen. Verantwoording aan VWS Bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader is met VWS en IGZ afgesproken om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de implementatie van dit kwaliteitskader. De indicatoren van de Zelfevaluaties geven een beeld 8 Begin 2014 is de procedure voor aanvraag en verantwoording gewijzigd door een nieuwe beleidsregel van de NZa. De gevolgen van deze wijziging voor het gebruik en de inrichting van de OTO Projector worden in de komende periode door het OTO Platform onderzocht en uitgewerkt. Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

13 van de status van voorbereiding op rampen en crises. Deze rapportage over de mate waarin zorginstellingen voldoen aan de normen in het kwaliteitskader en de financiële verantwoording uit de OTO Projector worden met ingang van 2014 een vast onderdeel van de jaarlijkse rapportage aan VWS. In 2015 zullen de rapportages die inzicht geven in de mate van voorbereiding op rampen en crises (over 2014) worden gegenereerd door een rapportagetool. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit het OTO Platform ontwikkelt deze rapportagetool. De resultaten van de Zelfevaluatie, de intercollegiale visitatie en de informatie uit de OTO Projector biedt sturingsinformatie, zowel op instellingsniveau als op niveau van het ROAZ. Ook op landelijk niveau wordt deze informatie, anoniem geaggregeerd op ROAZ niveau, door de OTO Stuurgroep gebruikt om een beeld te krijgen over de mate waarop regio's en de ketenpartners zijn voorbereid op rampen en crises. 3.4 Speerpunt 4: verhogen effectiviteit van de landelijke projectorganisatie De OTO Stuurgroep stuurt op inhoud en resultaat van de landelijke projecten en besluit over voorstellen die worden voorgedragen door het OTO Platform. Het Platform kan gerichte input leveren aan de OTO Stuurgroep door de kennis- en netwerkfunctie die zij heeft. Ook heeft het Platform een voorbereidende en adviserende taak aan de OTO Stuurgroep. De OTO-coördinatoren spelen individueel als ook gezamenlijk een cruciale rol bij de realisatie van een verdere professionaliseringsslag in het dynamische veld van crisisbeheersing en OTO. Gezien de kennis en expertise die op verschillende gebieden beschikbaar is hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Van elkaar leren is uitermate belangrijk. Het OTO Platform biedt een podium waar best practices en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Het is van belang deze informatie verder te verspreiden dan het OTO Platform. Het OTO Kennisportaal draagt bij aan kennisuitwisseling en ook een jaarlijkse OTO Themadag zorgt ervoor dat kennis kan worden gedeeld. Een van de kritische succesfactoren voor het behalen van de projectresultaten is de samenwerking en afstemming tussen de OTO Stuurgroep en het OTO Platform. Om het OTO Platform effectief te laten verlopen moet continue aandacht zijn voor communicatie en afstemming met de OTO Stuurgroep. Hoe beter de focus en richting door de OTO Stuurgroep wordt bepaald hoe beter de kerncompetenties van een ieder kunnen worden ingezet om de overall prestaties van het project te realiseren. In de komende twee jaren zal de focus niet alleen op de interne binding binnen de projectorganisatie worden gelegd. Ook is het belangrijk om de blik naar buiten te richten. Gewerkt wordt met de volgende agendapunten: Gezamenlijk beeld van de OTO-projectactiviteiten en de gezamenlijke richting/koers duidelijker neerzetten. Hoe komen we als projectorganisatie tot een landelijk lerend vermogen en welk laaghangend fruit hebben we en wanneer gaan we dat plukken. Evaluatie van de taak/rollen (inhoud), de organisatie (structuur) en de werkwijze (proces) van het OTO-project. Zowel in 2014 als in 2015 wordt weer een dag voor het Platform georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is om de professionaliteit van het Platform verder te verhogen. Daarnaast zal om de samenwerking tussen de leden van de OTO Stuurgroep en OTO Platform verder te verstevigen een bijeenkomst rondom een thema worden georganiseerd. Lange termijn visie Het OTO Platform gaat in 2014 de lange termijn visie bepalen voor het OTO Project. Een werkgroep maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande instrumenten, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in welke fase instellingen zich bevinden bij de voorbereiding op rampen en crises in relatie tot ketensamenwerking. Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

14 4. Activiteiten jaarplan 2014 Dit activiteiten jaarplan 2014 beschrijft concreet alle activiteiten die moeten worden ondernomen om de vier speerpunten te realiseren. Speerpunt 1: ondersteuning van zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en behoeften Onderwerp Actie Betrokkenen Gereed Ontwikkeling integrale Meerdere regio s zijn OTO Platform crisisplanvorming binnen enkele projecten bezig met de uitwerking van integrale crisisbeheersing. In het OTO Platform zal worden gekeken op welke wijze samenwerking tussen de verschillende projecten mogelijk danwel gewenst is. OTO Themadag Thema middag rondom OTO Platform Juni 2014 crisiscommunicatie voor de primaire doelgroep ROP- en crisis coördinator Verhogen bestuurlijke Organiseren masterclass Werkgroep Verhogen Gereed eind 2014 bewustwording Crisisbeheersing en regionale netwerkbijeenkomsten bestuurlijke bewustwording: Ludden, Schoeren, Van den Berg, Bergs OTO Kennisportaal Delen best practices en Redactieraad OTO Gereed eind 2014 informatievoorziening Kennisportaal Beuzekom, Schoeren, Bergs, Moors Projectvoorstel RAV s voorbereid Ontwikkelen en implementeren van een uniform model voor de opgeschaalde ambulancezorg AZN Geheel 2014 (loopt tot 2016) Speerpunt 2: ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Onderwerp Actie Betrokkenen Gereed Implementatie specifieke Ontwikkelen en presenteren OTO Platform en AZN Eind 2014 kwaliteitsnormen Ambulancezorg addendum Kwaliteitskader Implementatie Ontwikkelen en presenteren OTO Platform en InEen Eind 2014 normen/leeswijzer Huisartsenzorg Addendum Kwaliteitskader Training visiteurs Aanbieden van externe Landelijk projectleider Eind 2014 training Integratie Kwaliteitskader Verkenning integratie kwaliteitsnormen in bestaande kwaliteitssystemen Werkgroep Kwaliteitskader/Integratie Kwal.systemen: Notenboom, De Groot, Bergs Eind 2014 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

15 Evaluatie Kwaliteitskader (inclusief instrumenten) Onderzoeken of minimale normen en instrumenten moeten worden aangepast. Werkgroep MIK Kwaliteitskader Eind 2014 Speerpunt 3: verantwoorden van de regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten. Onderwerp Actie Betrokkenen Gereed OTO Projector De verfijning van de thema s Werkgroep OTO Projector: Maart 2014 invoeren in de OTO Projector herzien OTO-behoefte vaststellen Bijhouden van de Werkgroep Blended learning, Eind 2014 voor sleutelfunctionarissen en het gebruik van de OTO Kaarten; bekwaamheid, in bijvoorbeeld een individueel portfolio. fase 2. Managementrapportage Ontwikkelen en implementeren van een managementrapportage om inzicht te krijgen in de status van voorbereiding. Werkgroep Managementrapportage tool: Schoeren, Ludden, Bergs. Juli 2014 Speerpunt 4: verhogen van de effectiviteit van de landelijke projectorganisatie. Onderwerp Actie Betrokkenen Gereed Heidag OTO Platform Themabijeenkomst Platform en OTO Organiseren van teambuildingsbijeenkomst OTO Platform September 2014 Eind 2014 Stuurgroep OTO Themadag Thema middag rondom OTO Platform Juni 2014 crisiscommunicatie voor de primaire doelgroep ROP- en crisis coördinator Lange termijn visie Lange termijn visie bepalen voor het landelijke OTO Project. Nog samen te stellen werkgroep. September 2014 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

16 5. Begroting en bekostiging landelijk OTO-project Speerpunt 1: ondersteuning van zorginstellingen bij de uitwerking van landelijke ontwikkelingen en behoeften Ontwikkeling integrale crisisplanvorming OTO Themadag Verhogen bestuurlijke bewustwording OTO Kennisportaal OTO-behoefte vaststellen sleutelfunctionarissen Projectvoorstel RAV s voorbereid Netcentrisch Werken (* totaal over twee jaar is euro) Totaal nvt euro euro euro pm euro* (project nog niet goedgekeurd) pm euro Speerpunt 2: ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Implementatie specifieke kwaliteitsnormen Ambulancezorg Implementatie normen Huisartsenzorg Training visiteurs Integratie Kwaliteitskader Evaluatie Kwaliteitskader Totaal euro euro euro pm euro euro Speerpunt 3: verantwoorden van de regionale activiteiten, de besteding en de behaalde resultaten. OTO Projector Managementrapportage Totaal Speerpunt 4: verhogen van de effectiviteit van de landelijke projectorganisatie Heidag OTO Platform Themabijeenkomst Platform en Stuurgroep Lange termijn visie Totaal Totale begroting Onvoorziene kosten: 10 % van totale begroting Begroting 2014 (inclusief onvoorzien) euro euro euro euro euro pm euro euro euro euro Het landelijk OTO-budget is toereikend om de voorgenomen activiteiten voor 2014 te bekostigen. Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz. 2 1. Missie Blz. 3 2. Inleiding Blz. 4 3. Visie Blz. 5 4. Doelstelling. Blz.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2018 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Landelijke Huisartsen Vereniging 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 5 1.2 Opleiden, trainen en oefenen

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2016-2020 Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

OTO-Stimuleringsgelden tool

OTO-Stimuleringsgelden tool Handleiding digitale OTO-Stimuleringsgelden tool Datum: 14-08-2017 Versie 0.3 Status Beheer definitief Stafadviseurs Crisisbeheersing en OTO SpoedZorgNet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen /

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing

Kwaliteitskader Crisisbeheersing Terugblik symposium 7 maart 2013 breukelen Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Voorbereiding op rampen en crises staat in alle sectoren volop

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Analysemodel Ambulancezorg. Bernd van der Hulst, januari 2015

Analysemodel Ambulancezorg. Bernd van der Hulst, januari 2015 Analysemodel Ambulancezorg Bernd van der Hulst, januari 2015 Inhoud Context en aanleiding Aanloop naar Analysemodel Ambulancezorg Het analysemodel versie 1.0 Stappenoverzicht risicoanalyse Wat zijn de

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Jaarplan OTO Limburg 2017

Jaarplan OTO Limburg 2017 Jaarplan OTO Limburg 2017 De koers vervolgen: professionaliseren, profileren en positioneren Clarien Schoeren-Langenkamp NAZL; Programma-coördinator OTO Limburg Vastgesteld in het Bestuurlijk ROAZ Limburg

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur.

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Nieuwsbrief nr#10 maart 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord De eerste nieuwsbrief van het project Simultaan in 2013 is al weer een feit. Het eerste kwartaal zijn door de zorginstellingen,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Statusanalyse 2010 Stand van zaken Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) voor "opgeschaalde acute zorg" Een eerste

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Bestuurlijk overleg Hollands Midden 3 september 2009 Burgemeester V.J.H. (Victor) Molkenboer Bestuurlijke vragen van Hollands-Midden 1. Welke discussies zijn gevoerd

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen

Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015. Zorgsector Brabant. Samen funderen & samen bouwen Meerjaren beleidsplan OTO 2012-2015 Voor de: Zorgsector Brabant November 2011 Versie 2.0 Status: vastgesteld in ROAZ 3 november 2011 Afdruk: 10-11-2011, v2.0 MJBP OTO 2012-2015 ROAZ-regio Brabant Pagina

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Op donderdag 13 december jl.

Op donderdag 13 december jl. Trauma Zorgnetwerk Nieuwsbrief nr#9 januari 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Het nieuwe (OTO)jaar is alweer gestart en ik hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie