VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2"

Transcriptie

1 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2 Burgemeester en wethouders van Groningen 15 september

2 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Wij geven in dit verslag een beeld van de luchtkwaliteit in de gemeente Groningen in relatie tot de gezondheidskundige advieswaarden. Dit gaat verder dan het enkel rapporteren over een eventuele overschrijding van wettelijke luchtkwaliteitsnormen (zie punt I). We gaan in dit verslag tevens in op enkele actuele beleidsmatige/wettelijke ontwikkelingen. Achtereenvolgens komen aan de orde: I. Luchtkwaliteit in relatie tot de volksgezondheid II. Hoe wordt de luchtkwaliteit bepaald? III. Luchtkwaliteit in 2008 vergelijkbaar met de situatie in 2007 IV. Beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen V. Gerichte maatregelen om luchtverontreiniging in Groningen te verminderen I. Luchtkwaliteit in relatie tot de volksgezondheid Schone lucht is letterlijk van levensbelang. Luchtverontreiniging leidt tot een toename van gezondheidsklachten bij mensen met luchtwegaandoeningen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat, dat jaarlijks mogelijk Nederlanders voortijdig komen te overlijden door het inademen van vervuilde lucht. In Europees verband zijn grenswaarden vastgesteld voor de luchtkwaliteit (zie punt III). Hierbij is echter niet alleen het belang van de volksgezondheid bepalend geweest, maar ook de haalbaarheid. Dit laatste geldt ook voor de manier waarop de luchtkwaliteit moet worden bepaald (bijvoorbeeld de zeezoutaftrek). De wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld fijn stof geven daarom niet het verschil aan tussen gezond (onder de norm) versus ongezond (boven de norm). In het algemeen geldt voor luchtverontreiniging door fijn stof: hoe lager de concentratie, hoe beter voor de gezondheid. Zo zou volgens de richtlijnen van de World Health Organization (WHO) de jaargemiddelde concentratie van fijn stof lager dan 20 µg/m 3 moeten zijn (terwijl de norm hiervoor nu 40 µg/m 3 is). De WHO heeft geen strengere gezondheidskundige advieswaarde vastgesteld voor stikstofdioxide (NO2). In dit verband moet echter worden bedacht, dat NO2 (dat relatief makkelijk kan worden gemeten) mede wordt gebruikt als indicatorstof voor een mengsel van schadelijke uitlaatgassen. Daarom geldt ook voor NO2: hoe lager de concentraties, hoe beter. In de jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit aan de Europese Commissie staat de vraag centraal of er wettelijke luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Deze rapportage wordt sinds vorig jaar centraal verzorgd door VROM via de zogenoemde Rapportagetool. Omdat in Groningen sinds 2007 geen normoverschrijdingen meer voorkomen, geeft de Rapportagetool geen nauwkeurig inzicht in de Groningse situatie. Tegen deze achtergrond hebben wij er in het kader van ons duurzaamheidsbeleid voor gekozen om jaarlijks de luchtkwaliteit in beeld te brengen in relatie tot de volksgezondheid. II. Hoe wordt de luchtkwaliteit bepaald? Om een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en de factoren die hier invloed op hebben, is het belangrijk om te weten hoe de luchtkwaliteit wordt bepaald. In dit verband zijn met name de zeezoutaftrek en het onderscheid tussen de achtergrondconcentratie versus de lokale bijdrage van belang. 2

3 Toepassing zeezoutaftrek op de fijn stof concentratie Bij de bepaling van de concentraties van fijn stof speelt de toepassing van de zogenoemde zeezoutaftrek een belangrijke rol. Hierover het volgende. De Europese richtlijn biedt de mogelijkheid om de concentraties van fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de luchtkwaliteit voor fijn stof (PM 10 ). Het Kabinet heeft in 2005 besloten van deze bepaling gebruik te maken door een correctie voor zeezout toe te passen. De notie hierachter is, dat er een substantiële fractie van opgewaaid zeezout in de lucht voorkomt (met name in een brede kuststrook) die leidt tot een overschatting van de concentraties van fijn stof. De zeezoutaftrek scheelt voor Groningen een aardige slok op een borrel: de jaargemiddelde concentratie mag met 6 µg/m 3 /jaar worden verminderd (het maximum voor een kustgemeente als Den Haag ligt op 7 µg/m 3 /jaar, terwijl voor Maastricht het minimum geldt van 2 µg/m 3 /jaar); het aantal dagen met een normoverschrijding mag met 6 dagen/jaar worden verminderd. Dit aantal geldt voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit oogpunt van volksgezondheid plaatsen veel deskundigen (o.a. bij de GGD) vraagtekens bij de zeezoutaftrek. Want hierdoor kan de onschadelijke fractie van zeezout worden opgevuld door een schadelijke fractie van fijn stof, zoals roetdeeltjes. Dit betekent dat de zeezoutaftrek er feitelijk op neerkomt, dat de grenswaarde voor fijn stof met 6 µg/m 3 wordt versoepeld (van 40 µg/m 3 naar 46 µg/m 3 ). In dit verslag zijn de vermelde concentraties van fijn stof volgens de officiële modelberekeningen inclusief zeezoutaftrek en de concentraties in relatie tot de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO exclusief zeezoutaftrek. Onderscheid tussen de achtergrondconcentraties en de lokale bijdrage Bij het bepalen van de luchtkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen: - de achtergrondconcentratie = de luchtverontreiniging op een specifieke plek vanwege alle bronnen behalve de naastgelegen weg. De achtergrondconcentraties worden jaarlijks door het Milieu- en Natuurplanbureau bekend gemaakt op basis van gegevens uit het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML-meetnet). De verschillen in achtergrondconcentraties worden mede bepaald door klimatologische omstandigheden. - de lokale bijdrage van de naastgelegen weg: De lokale bijdrage van een weg wordt berekend met het door VROM goedgekeurde CARmodel (als het gaat om gemeentelijke wegen) of het model van Rijkswaterstaat. De lokale bijdrage hangt vooral af van de verkeersintensiteit op de betrokken weg en in mindere mate van de ligging van de weg ten opzichte van de bebouwing e.d.. De luchtkwaliteit op een bepaalde plek is de optelsom van de achtergrondconcentratie én de lokale bijdrage. Hierbij moet worden bedacht, dat het aandeel van de achtergrondconcentratie veel groter is dan dat van de lokale bijdrage (zie tabel 3 in bijlage 1). Door de relatief gunstige (noordelijke) ligging van Groningen zijn de achtergrondconcentraties hier (aanzienlijk) lager dan in het Zuiden en Westen van het land. Maar door de relatief grote concentratie van het stedelijke verkeer is de achtergrondconcentratie van NO 2 in de stad Groningen duidelijk hoger dan in de rest van de provincie. Zie tabel 1. 3

4 Tabel 1: Achtergrondconcentraties in 2008 per grid van 1 km 2 (in µg/m 3 ) Stikstofdioxide NO 2 Fijn stof PM 10 Zuid en West Nederland 25 tot > Gemeente Groningen Rest van de provincie Groningen III. Luchtkwaliteit in 2008 komt overeen met de situatie in 2007 Onze vorige rapportage over 2007 liet een opvallende verbetering zien van de luchtkwaliteit in Groningen. Volgens de modelberekeningen was er in 2007 op geen enkele locatie in Groningen sprake van een overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Deze verbetering in 2007 had te maken met aanpassingen in de landelijke modellen waarmee de luchtkwaliteit wordt berekend, met de relatief gunstige weersomstandigheden in 2007 en met het feit dat het wagenpark in Nederland/Groningen gaandeweg iets schoner wordt. Het beeld van 2008 is vergelijkbaar met Incidenteel hebben zich in 2008 een paar keer uitzonderlijk hoge concentraties van luchtverontreiniging voorgedaan, zoals bij de jaarwisseling en paasvuren (zie hierna). In z n algemeenheid kan over de luchtkwaliteit in 2008 het volgende worden gezegd: a. Er worden geen wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden. b. De achtergrondconcentratie van fijn stof in Groningen is µg/m 3 Fijn stof (exclusief zeezoutaftrek) en is PM 10 daarmee iets hoger dan de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO. c. De achtergrondconcentratie van NO2 in Groningen is gemiddeld µg/m 3. Tabel 2: Normen en advieswaarden luchtkwaliteit (jaargemiddelde concentraties in µg/m 3 ) Stikstofdioxide NO 2 Grenswaarden luchtkwaliteit (EU) Gezondheidsadvieswaarde (WHO) Kortheidshalve staat in deze tabel alleen de norm voor de jaargemiddelde concentratie. Voor fijn stof is er echter ook een norm voor de daggemiddelde concentratie: per jaar mag de concentratie van fijn stof op maximaal 35 dagen hoger zijn dan 50 µg/m 3. 2 Bij deze advieswaarde moet worden bedacht, dat NO 2 (dat relatief makkelijk kan worden gemeten) mede wordt gebruikt als indicatorstof voor een mengsel van schadelijke uitlaatgassen. Daarom geldt ook voor NO 2 : hoe lager de concentraties, hoe beter. 4

5 d. Langs drukke wegen komen verhoogde concentraties van luchtverontreiniging voor. De concentraties van fijn stof zijn langs de gemeentelijke 50-km wegen gemiddeld zo n 2 µg/m 3 hoger dan de stedelijke achtergrondconcentratie. De concentraties van NO2 zijn langs deze gemeentelijke wegen gemiddeld zo n 6 µg/m 3 hoger dan de gemiddelde stedelijke achtergrondconcentratie. e. Langs de Europaweg (stadskant brug Oosterhaven) staat een vast meetpunt van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Hier worden gedurende het gehele jaar de concentraties van fijn stof en NO 2 gemeten. Volgens het RIVM is hier in 2008 een gemiddelde fijn stof concentratie gemeten van 27 µg/m 3 (exclusief zeezoutaftrek) en een gemiddelde NO 2 concentratie van 39 µg/m 3. In 2007 waren de meetwaarden: 30 µg/m 3 fijn stof en 38 µg/m 3 NO 2. N.B.: De gemeten concentratie van PM 10 is iets en die van NO 2 is een stuk hoger dan de modelberekeningen voor deze locatie. Waarschijnlijk geven de modelberekeningen een onderschatting voor deze specifieke locatie, waar sprake is van relatief hoge emissies door het optrekkend verkeer dat de helling van de brug oprijdt. Wat misschien ook meespeelt is, dat de tijdelijke bouwkeet ter plekke effect heeft op de luchtstromen en daarmee op de gemeten concentraties. Het RIVM is hiervan op de hoogte gesteld. Overigens zou men hier de laatste jaren wat lagere concentraties verwachten, doordat er minder verkeer over de Europaweg rijdt vanwege de afsluiting van het Damsterdiep. Een grafische weergave van de luchtkwaliteit langs wegen in 2008 in Groningen is te vinden in de bijlagen 2 t/m 6. Bijzondere situaties in verband met luchtkwaliteit De combinatie vuurwerk plus windstil/mistig weer heeft bij de jaarwisseling 2007/2008 geleid tot een extreem hoge luchtverontreiniging. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit heeft op de hoogste concentraties van fijn stof gemeten op het LML-meetpunt langs de Europaweg in Groningen. Op deze dag is een daggemiddelde concentratie gemeten van 423 µg/m 3. Hiermee is sprake geweest van ernstige smog (> 200 µg/m 3 = ernstige smog). De hoogste piek heeft zich voorgedaan tussen uur en uur. In deze uren is de concentratie opgelopen tot ruim boven de µg/m 3. Daarnaast hebben de paasvuren in 2008 geleid tot een tijdelijk sterk verhoogde concentratie van fijn stof en geuroverlast. IV. Beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen In de jaren kwam het vaak voor, dat ruimtelijke en verkeersprojecten in Nederland moesten worden stilgelegd omdat niet werd voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. Om verdere stagnatie te voorkomen, heeft het kabinet diverse maatregelen genomen. In 2005 is de zeezoutaftrek ingevoerd. In november 2007 is de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet voorziet in een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het NSL bevat een totaalpakket van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (zoals het subsidiëren van roetfilters, de invoering van rekeningrijden, een bundeling van maatregelen door provincies en gemeenten) én bevat tevens een lange lijst van projecten die kunnen leiden tot een toename van de luchtverontreiniging. Oogmerk van het NSL is het realiseren van een win-win-situatie. Enerzijds leidt het NSL (zoals de Wet luchtkwaliteit voorschrijft) per saldo tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. Anderzijds hoeven ruimtelijke en verkeersprojecten die in het NSL zijn opgenomen, niet meer afzonderlijk te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. Uiteraard is het NSL niet vrijblijvend: er is een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld om te controleren dat de in het NSL opgenomen maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit volgens plan worden uitgevoerd. Aan het NSL doen naast het rijk alleen de provincies en gemeenten mee waar zich (hardnekkige en/of grootschalige) normoverschrijdingen voordoen. Noord-Nederland en enkele andere provincies doen derhalve niet mee aan het NSL. Enerzijds betekent dit, dat deze provincies/gemeenten geen bijdrage hoeven te leveren aan NSL-maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Anderzijds betekent dit, dat grote ruimtelijke en verkeersprojecten in deze provincies/gemeenten in tegenstelling tot de NSLprojecten wél rechtstreeks volgens een strikte wettelijke procedure moeten worden getoetst aan de 5

6 luchtkwaliteitsnormen. In Groningen betreft dit onder meer de ontwikkeling van het UMCG-gebied en de aanpak van de Zuidelijke Ring, aangezien deze projecten de lokale luchtkwaliteit in betekenende mate beïnvloeden. In 2008 is de nieuwe EU-richtlijn voor luchtkwaliteit in werking getreden. Op basis hiervan kan de Europese Commissie uitstel (ofwel derogatie) verlenen aan lidstaten voor termijnen waarbinnen voldaan moet worden aan de luchtkwaliteitsnormen. Nederland heeft hiervan gebruikt gemaakt. In juni 2009 heeft de Europese Commissie Nederland de gewenste derogatie verleend. Voor Nederland (als geheel, en dus niet alleen voor het NSL-gebied) betekent dit het volgende: - aan de normen voor fijn stof moet uiterlijk in 2011 worden voldaan (dit was 2005); - aan de norm voor NO 2 moet uiterlijk in 2015 worden voldaan (dit was 2010). Op basis hiervan is het NSL formeel per 1 augustus 2009 in werking getreden. Het kabinet verwacht, dat Nederland met de uitvoering van het NSL binnen de nieuwe termijnen aan de normen kan voldoen. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor kleinere fijn stofdeeltjes, zoals PM 2,5 (het getal 2,5 geeft de maximale diameter in micrometers aan van de stofdeeltjes). Volgens de WHO en andere deskundigen zijn stofdeeltjes namelijk schadelijker voor de volksgezondheid naarmate deze kleiner zijn. Dit komt met name doordat kleinere stofdeeltjes dieper in de longen kunnen doordringen. In verband hiermee zijn in de nieuwe EU-richtlijn voor luchtkwaliteit in aanvulling op de bestaande normen voor PM 10 ook (voorlopige) normen opgenomen voor PM 2,5. Zo moet de jaargemiddelde concentratie van PM 2,5 vanaf 2015 onder de grenswaarde van 25 µg/m 3 blijven. Voor 2020 is een indicatieve grenswaarde vastgesteld van 20 µg/m 3. In het wettelijk voorgeschreven luchtkwaliteitsonderzoek voor bijvoorbeeld de Zuidelijke Ring zal er ook aan deze nieuwe normen voor PM 2,5 moeten worden getoetst. Op het vaste meetpunt 938 van het LML-meetnet in Beijum (Nijensteinheerd) wordt bij wijze van experiment de concentratie van PM 2,5 gemeten. In 2008 is hier een PM 2,5 -concentratie gemeten van 19 µg/m 3 (op de PM 2,5 -concentratie wordt geen zeezoutaftrek toegepast). Overigens houdt het probleem van fijn stof niet op bij PM 2,5. Inmiddels buigt de wetenschap zich ook over het zogenoemde ultrafijne stof dat nog kleiner is dan PM 2,5. Het vermoeden is, dat met name dit ultrafijne stof een relevante impact kan hebben op de volksgezondheid. De aanpak van het ultrafijne stof vergt echter nog veel onderzoek en studie. Complicatie is onder meer het meten van het ultrafijne stof. Bij PM 10 wordt de concentratie bij metingen bepaald op basis van gewicht, maar bij het ultrafijne stof zou dit moeten worden gebaseerd op het aantal deeltjes. V. Specifieke maatregelen om de luchtkwaliteit in Groningen te verbeteren Als het gaat om luchtkwaliteit ligt het accent in de gemeentelijke beleidspraktijk op het preventieve spoor. De Wet luchtkwaliteit en/of een goede ruimtelijke ordening schrijven voor, dat bij alle ruimtelijke en verkeersplannen (globaal) onderzoek moet worden gedaan naar de luchtkwaliteit, dat er voldaan moet worden aan de luchtkwaliteitsnormen en dat er gestreefd moet worden naar een zo n laag mogelijke blootstelling van mensen aan luchtverontreiniging. Daarnaast werken wij aan gerichte maatregelen om de (blootstelling aan) luchtverontreiniging te verminderen, zoals de inzet van schonere bussen en gemeentelijke voertuigen, het rijden op aardgas en de inzet van schonere (en stillere) voertuigen voor stadsdistributie. Zoals bekend heeft het Dagelijks Bestuur van het OV-Bureau Groningen Drenthe in zijn gunningsbesluit voor de aanbesteding van het busvervoer gekozen voor Qbuzz. In zijn offerte heeft Qbuzz aangegeven om direct vanaf het begin van de nieuwe concessieperiode (medio december 2009) uitsluitend nieuwe bussen in te zetten. Conform het programma van eisen zullen dit in de stad Groningen bussen zijn die voldoen aan de EEV-norm. Dit zijn de meest schone en zuinige bussen die momenteel op grote schaal leverbaar zijn. Volgens de offerte zal Qbuzz voor het streekvervoer vanaf het begin van de concessieperiode nieuwe bussen inzetten die voldoen aan Euro-5 norm. Dit gaat verder dan het programma van eisen waarin een gefaseerde inzet van (nieuwe) Euro-5 bussen was voorgeschreven en er voorlopig voor een deel nog gebruik zou mogen worden gemaakt van oude Euro-3 bussen met roetfilter. Door de inzet van de nieuwe EEV en Euro-5 bussen zal de luchtkwaliteit in het Stationsgebied en op andere routes met veel busverkeer met ingang van 2010 verder verbeteren. 6

7 Andere gerichte maatregelen om de luchtverontreiniging door het verkeer te verminderen, zijn de inzet van schonere gemeentelijke voertuigen en het stimuleren van het rijden op aardgas. Denk hierbij aan de inzet van 10 aardgasbussen in Groningen per augustus 2008 en de realisatie van aardgastankstations. Een bijzonder aandachtspunt is het weren van vrachtauto s die veel luchtverontreiniging veroorzaken uit de binnenstad (op tijden dat er veel publiek op de been is). Het landelijke convenant Stimulering schone vrachtauto s en milieuzonering biedt voor Groningen geen soelaas omdat er in de binnenstad geen wettelijke normoverschrijdingen voorkomen waardoor niet kan worden voldaan aan de voorwaarde van het convenant om nut en noodzaak van een milieuzone aan te tonen. In plaats hiervan wordt nu het venstertijdenbeleid opnieuw tegen het licht gehouden. In dit verband bezinnen wij ons op het actualiseren i.c. aanscherpen van de Euro-norm voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning voor stadsdistributie (ofwel een vergunning voor bevoorrading e.d. buiten de venstertijden wanneer er veel binnenstadbezoekers op de been zijn) en op andere mogelijkheden voor de inzet van schonere (en stillere) voertuigen voor stadsdistributie. 7

8 Bijlagen: Bijlage 1: de meest drukke gemeentelijke wegen en hun bijdrage aan de luchtverontreiniging Bijlage 2: grafische weergave jaargemiddelde concentraties NO 2 langs Rijkswegen (inclusief de meest drukke gemeentelijke wegen) Bijlage 3: grafische weergave jaargemiddelde concentraties PM 10 langs Rijkswegen (inclusief de meest drukke gemeentelijke wegen) Bijlage 4: grafische weergave jaargemiddelde concentraties PM 10 langs gemeentelijke wegen Bijlage 5: grafische weergave jaargemiddelde concentraties NO 2 langs gemeentelijke wegen 8

9 BIJLAGE 1 Tabel 3 De meest drukke gemeentelijke wegen in Groningen en hun bijdrage aan de luchtverontreiniging Straatnaam Verkeersintensiteit: aantal voertuigen per etmaal Aandeel vrachtverkeer (incl. bussen en middelzwaar vrachtverkeer) in % Jaargemiddelde totale concentratie van NO 2 (bij deze wegen ligt de achtergrondconcentratie tussen 16 en 21 µg/m 3 ). Totale jaargemiddelde concentratie van PM 10 (bij een gemiddelde stedelijke achtergrondconcentratie van 17,5 µg/m 3 inclusief zeezoutaftrek) Bornholmstraat Damsterdiep Afgesloten - - Europaweg Griffeweg Eeldersingel Herewegviaduct Stationsweg Oost geen cijfers beschikbaar Stationsweg West geen cijfers beschikbaar Emmaviaduct Eikenlaan Hoendiep nabij Eendrachtskade Petrus Camperssingel Rijksweg Verlengde Hereweg Uitrit busstation geen cijfers beschikbaar Wouter van geen cijfers Doeverenplein beschikbaar Zonnelaan N.B.: In deze tabel zijn de ringwegen niet opgenomen omdat de hiervoor benodigde gegevens van Rijkswaterstaat en de provincie niet beschikbaar zijn. 9

10 Jaargemiddelde stikstofdioxide (NO 2 ) Rijkswegen BIJLAGE 2 (incl. de meest drukke gemeentelijke wegen) Bron: Rapportagetool In deze figuur is het hoofdwegennet (hwn) opgenomen: de A7 en A28 (zie de zwartomlijnde wegen). En daarnaast ook de meest drukke gemeentelijke wegen én de ringwegen behalve de Oostelijke ringweg. Deze laatste is niet meegenomen in de Rapportagetool. Conclusie: De concentratie van NO 2 is op alle wegen < 38 µg/m 3. 10

11 Jaargemiddelde fijn stof (PM 10 ) Rijkswegen BIJLAGE 3 (incl. de meest drukke gemeentelijke wegen) Bron: Rapportagetool In deze figuur is het hoofdwegennet (hwn) opgenomen: de A7 en A28 (zie de zwartomlijnde wegen). En daarnaast ook de meest drukke gemeentelijke wegen én de ringwegen behalve de Oostelijke ringweg. Deze laatste is niet meegenomen in de Rapportagetool. Conclusie: De concentratie van fijn stof is op alle wegen < 30 µg/m 3. 11

12 Jaargemiddelde fijn stof (PM 10 ) gemeentelijke wegen BIJLAGE 4 Toelichting: Op deze figuur is de zeezoutaftrek van 6 µg/m 3 toegepast. Deze figuur is exclusief de Provinciale- en Rijkswegen. Conclusie: Alle wegen voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen voor PM 10. (Exclusief de zeezoutaftrek wordt niet voldaan aan de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO). 12

13 Jaargemiddelde stikstofdioxide (NO 2 ) gemeentelijke wegen BIJLAGE 5 Toelichting: Deze figuur is exclusief de Provinciale- en Rijkswegen. Conclusies: Alle wegen voldoen aan de wettelijk luchtkwaliteitsnorm voor NO 2. De hoogste concentraties liggen in het interval µg/m 3 (oranje kleur). 13

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Samenvatting De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2016 GEMEENTE GRONINGEN

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2016 GEMEENTE GRONINGEN VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2016 GEMEENTE GRONINGEN https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen Nummer: 6524817 Datum: 29 augustus 2017 Verslag luchtkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 24 april 2012 Betreft Tweede monitoringsrapport NSL

de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 24 april 2012 Betreft Tweede monitoringsrapport NSL > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid.

Doelstelling Voldoen aan het wettelijk kader, verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Factsheet Onderwerp Luchtkwaliteit over het jaar 2013 Inleiding Op 16 december 2014 is de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan de voorzitter van

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht memo aan: van: De Elf Provincien / Gemeente Utrecht Johan van der Burg / Mariël Gerritsen datum: 3 juli 2015 betreft: Luchtkwaliteit Kaatstraat 1, Pijlsweerd project: 130445 INLEIDING In het pand Kaatstraat

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Memo aan: van: Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Paul Kerckhoffs datum: 15 juni 2015 betreft: Luchtkwaliteit Marspoortstraat 5-11 project: 150179 INLEIDING Een particulier initiatiefnemer

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park

Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park Notitie Luchtkwaliteit Bestemmingsplan Hoekse Park KuiperCompagnons / JS-JK Werknummer: 123.308.02 datum: 22 december 2009 j:\123\308\02\3 projectresultaat\milieu\doc\lucht_bp hoekse park.doc Wet luchtkwaliteit

Nadere informatie

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2011 GEMEENTE GRONINGEN. groningen.nl/luchtkwaliteit

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2011 GEMEENTE GRONINGEN. groningen.nl/luchtkwaliteit VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2011 GEMEENTE GRONINGEN groningen.nl/luchtkwaliteit Burgemeester en wethouders van Groningen 29 januari 2013 1 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2011 GEMEENTE GRONINGEN - SAMENVATTING - Inleiding

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

De luchtkwaliteit om ons heen. Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt

De luchtkwaliteit om ons heen. Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt De luchtkwaliteit om ons heen Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt De luchtkwaliteit om ons heen Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt Inhoudsopgave 1. Onze

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteurs : Dhr. P.J.J. Tromp en P.J. Möllers Telefoon 5114633/4943 E-mail: ptromp@haarlem.nl en pmollers@haarlem.nl

Nadere informatie

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper Betere luchtkwaliteit dankzij de Groene Loper Van stilstaan naar vooruitgaan Wat is dat, luchtkwaliteit? De realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling Memo aan: van: Bogor Projectontwikkeling Paul Kerckhoffs datum: 19 januari 2016 betreft: Luchtkwaliteit Rozengrachttoren Zaandam project: 150124 INLEIDING In Zaandam verrijst Inverdan als nieuw stadshart.

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Gezonde lucht voor Utrecht Wiet Baggen, senior adviseru Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst Utrecht.nl Inhoud Schets gemeente Utrecht Karakteristieken Bouwprojecten stilgelegd / Veranderende

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10

Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10 Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10 18 juni 2008 Micha Sijtsma projectmanager bij de gemeente Amsterdam 020 556 54 44 m.sijtsma@ivv.amsterdam.nl trekker van het Actieplan

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas memo aan: van: Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 betreft: Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas project: 110585 INLEIDING In het dorpscentrum van Westmaas (gemeente Binnenmaas)

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout - Onderzoek luchtemissie toekomstig verkeer sportpark- Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid

Rapport RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE GEMEENTE ALBLASSERDAM. F.R. van Gaalen. Luchtkwaliteit Haven Zuid Rapport Dossier Project AL 07.6503 Kenmerk Opsteller F.R. van Gaalen Datum 14-4-2008 Onderwerp Titel Luchtkwaliteit Haven Zuid RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN HAVEN ZUID VOOR DE

Nadere informatie