Stagehandleiding Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT"

Transcriptie

1 Stagehandleiding Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland Domein Marketing, Toerisme & Vrijetijdsmanagement Cluster Marketing Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Diemen en Alkmaar Definitieve versie 9 september 2013

2 2

3 Voorwoord Een HBO opleiding richt zich primair op het opleiden van studenten met de juiste beroepskwalificaties voor de arbeidsmarkt. Bij het betreden van de arbeidsmarkt moet je als werknemer in staat zijn verworven competenties in te zetten voor het uitoefenen van taken en rollen in jouw functie. Competentie verwijst naar (vak)bekwaam handelen in de beroepspraktijk en vraagt van het onderwijs dat het beroepsauthentiek is. De ultieme beroepsauthenticiteit is natuurlijk in de beroepspraktijk zelf te vinden. Je kunt dan de praktische toepasbaarheid ervaren van hetgeen je op school leert. De opleiding beschouwt de werkplek als een van de belangrijkste en krachtigste leeromgevingen. Om die reden is in de opleiding een aaneengesloten stageperiode van tenminste 21 weken (840 sbu) ingebed in het derde studiejaar. Voor je ligt de stagehandleiding voor studenten en docenten van het cluster Marketing. In deze handleiding vind je informatie over de stageperiode, stageprocedures, begeleiding tijdens de stage en de beoordeling van de stage. Ter bevordering van je leerproces is het van belang dat je de stage goed voorbereidt. Deze handleiding is bedoeld als leidraad hierbij. Dit document is gebaseerd op diverse bestaande notities en stagebeleidsdocumenten binnen het Domein Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement. Het stagebeleid staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het geheel aan onderwijsbeleid binnen het domein MTV. De opleiding wenst je een leuke en leerzame periode toe tijdens de stage. Namens de stagecoördinatoren Marketing MTV, Ruth Deekman (Rotterdam, Den Haag) Ellen van Fulpen (Haarlem) Ronald Mandersloot (Diemen) Angeles Valderrama (Rotterdam, Den Haag) Willem Kwakernaat (Alkmaar) 3

4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING DOEL VAN DE STAGE HOE ZIET DE STAGE ERUIT? PERIODE, DUUR EN STUDIEPUNTEN STAGE INHOUD STAGE: INTERNATIONAL BUSINESS AND LANGUAGES STAGE: COMMERCIËLE ECONOMIE STAGE: SMALL BUSINESS & RETAIL MANAGEMENT SPECIFICATIE DOELSTELLINGEN VAN DE STAGE EISEN AAN DE STAGEPLAATS EEN STAGEPLAATS VINDEN VERPLICHTINGEN OP SCHOOL VOORWAARDEN EN PROCEDURE STAGEGOEDKEURING TOELATING STAGE HET STAGEDOCUMENT DE WERKPLEKSCAN (WPS) VOORSTEL STAGEOPDRACHT STAGEOVEREENKOMST INHOLLAND HET COMPETENTIEONTWIKKELPLAN (COP JAAR 3) GOEDKEURING DOOR DE OPLEIDING DEADLINES TIJDENS DE STAGE BEGELEIDINGSVORMEN BEDRIJFSCOACH STAGEBEGELEIDER STUDIELOOPBAANBEGELEIDER VOORTGANG COMPETENTIEONTWIKKELING STAGETERUGKOMDAG STAGE IN HET BUITENLAND PROBLEMEN TIJDENS DE STAGE PLANNING IN STAGEWEKEN SAMENVATTING BEGELEIDING TOETSING EN BEOORDELING DE INHOUD VAN DE TOETSING DE VORM VAN DE TOETSING AAN HET EIND VAN DE STAGE DE TOETSING INDELING EINDVERSLAG VAN DE STAGE TOETSING BIJ STAGE IBL PROCEDURE EN INLEVEREN BEOORDELING HERKANSING INLEVERDATA VERZEKERINGEN TIJDENS DE STAGEPERIODE STAGEVERGOEDING VERZEKERINGEN ZORGVERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKLOOSHEID WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID SOCIALE ZEKERHEID EN VERZEKERINGEN BIJ STAGE BUITENLAND STUDIEFINANCIERING STAGE BUITENLAND ZIEKTE

5 BIJLAGE 1: RICHTLIJNEN VOOR HET STAGEBEDRIJF...I BIJLAGE 2: BEWIJS STAGEBEKWAAM...II BIJLAGE 3: WERKPLEKSCAN... III BIJLAGE 4: INITIATIEF PAPER VERDIEPENDE OPDRACHT... VII BIJLAGE 5: HET COMPETENTIEONTWIKKELINGSPLAN JAAR 3... VIII BIJLAGE 6: PERSOONLIJK COMPETENTIEONTWIKKELINGSPLAN JAAR 3...IX BIJLAGE 7: STARR-METHODIEK... XIV BIJLAGE 8: STAGEOVEREENKOMST CLUSTER MARKETING... XV BIJLAGE 9: FORMULIER 360 FEEDBACK... XIX BIJLAGE 10: EINDBEOORDELING STAGE (DOOR BEDRIJFSCOACH)... XXIII BIJLAGE 11: FINAL EVALUATION INTERNSHIP (TO BE FILLED IN BY HOST COMPANY SUPERVISOR)... XXVII BIJLAGE 12: EINDBEOORDELING STAGE (DOOR STAGEDOCENT)... XXXI 5

6 1 Inleiding Je loopt stage om de theorie van je opleiding in de dagelijkse praktijk toe te leren passen. Je doet op deze wijze belangrijke werkervaring op en krijgt meer inzicht in de mogelijkheden die de studie je te bieden heeft. In deze stageperiode voer je, als ware je een werknemer, werkzaamheden uit binnen een bedrijf, in opdracht van dat bedrijf. Tijdens de stage oriënteer je je zo op het werken op het niveau van hogere beroepsuitvoering. Je ervaart hoe het is verantwoordelijkheid voor taken te dragen, je ontwikkelt en toetst het analytisch vermogen en lost zelfstandig problemen op met behulp van praktijkgerichte theorie. Daarnaast doe je directe ervaring op met de complexiteit van bedrijfsvoering en jouw toekomstige rol als beroepsbeoefenaar daarin. Deze handleiding beschrijft het wat en waarom van de praktijkstage. In hoofdstuk 2 worden de doelen van de stage uiteengezet, gevolgd door wat deze doelen betekenen voor de vormgeving van de stage in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft aan welke voorwaarden je dient te voldoen om toegelaten te worden tot de stage en welke procedure je moet volgen in voorbereiding op je stage. In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe de begeleiding tijdens de stage geregeld is. In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting gegeven van de begeleiding. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe de toetsing en beoordeling van de stage vormgegeven wordt. In hoofdstuk 8 is een overzicht van aandachtspunten en situaties opgenomen die zich tijdens de stage kunnen voordoen met handreikingen hoe daarmee om te gaan. 6

7 2 Doel van de stage In de inleiding staat al dat je de theorie van je opleiding in de dagelijkse praktijk leert toe te passen. Maar wat betekent dat nu voor de komende periode? Tijdens de stage verricht je praktische werkzaamheden ter verwerving van de uiteindelijke startbekwaamheid als beginnende beroepsbeoefenaar. De stage is bedoeld als effectieve en uitgebreide introductie in de branche of het internationale werkveld van de opleiding. Je leert om in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar snel onderdeel uit te maken van de beroepsgroep. De stage is ook een belangrijke oefensituatie als voorbereiding op het afstuderen, waarbij je in de proeve van bekwaamheid aantoont zelfstandig op het niveau startbekwaam te kunnen handelen in een beroepscontext. Met de stage streeft de opleiding zo een aantal doelen na, zodat jij: - leert in een stagebedrijf binnen het werkveld van de opleiding te functioneren als ware je een volleerd beroepsbeoefenaar; - bekend en vertrouwd raakt met aspecten van het toekomstige beroep; - inzicht krijgt in jouw geschiktheid voor het beroep; - inzicht krijgt in wat je nog moet ontwikkelen om aan het niveau van startbekwaamheid te voldoen; - het vermogen ontwikkelt om in een beroep resultaten te boeken (beroepsexpertise); - jouw Body of Knowledge verdiept door kennis in een beroepscontext te ontwikkelen, toe te passen, te ervaren en daarop te reflecteren; - praktische integratieve vaardigheden oefent in de beroepspraktijk, zoals organiseren, afstemmen, het doen van onderzoek, schriftelijk rapporteren, mondeling presenteren, zelfstandig oordeel vormen, initiatief nemen, verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen; - leert het geleerde in verschillende situaties en omstandigheden toe te passen (transfer); - leert tijdens beroepsmatig handelen te reflecteren op jouw functioneren en jouw gedrag. De opleiding ziet de studenten als mensen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De opleiding biedt expertise, faciliteiten en begeleiding aan om dit leerproces in goede banen te leiden en te ondersteunen. De bovenstaande doelen van de stage ga je dus zo veel mogelijk zelfstandig behalen. De oriënterende gesprekken Studenten dienen zelfstandig een stageopdracht te werven. Als zij contacten hebben met een organisatie, voeren zij een aantal oriënterende gesprekken met de opdrachtgever. In eerste instantie heeft het gesprek het karakter van een sollicitatiegesprek, waarin de vraag van de organisatie en de mogelijkheden van de student besproken worden. Vervolgens bespreken beide partijen de kern van de problematiek, het inhoudelijk doel en de achtergronden van de opdracht. Aan de hand van deze informatie maakt de student een aanvraag stageopdracht. 7

8 3 Hoe ziet de stage eruit? Jouw competentieontwikkeling staat centraal binnen de stageperiode. Je bepaalt dan ook zelf, binnen de eisen die aan de stageplaats worden gesteld, waar je stage wilt gaan lopen en aan welke competenties je wilt gaan werken. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om in het buitenland stage te lopen en daar ook een geschikte stageplek kan vinden, wordt dat zeer aanbevolen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek en voor het contact met het stagebedrijf. Ook de onderhandeling over de stageplaats, de werkplekscan en de verdiepende opdracht zijn de verantwoordelijkheid van de student. Je loopt stage binnen één stagebedrijf. Om echt te ervaren hoe het is om als beroepsbeoefenaar te functioneren binnen een team, is het nodig om langere tijd in dezelfde omgeving werkzaamheden te verrichten. Bij een goede oriëntatie op alle aspecten van het toekomstige beroep horen zowel routinematige als projectmatige werkzaamheden. Een breuk in de stage brengt in ieder geval het kennismaken met de routinematige aspecten van het werk in gevaar. Daarnaast benadert een langdurige werkperiode de praktijk beter; een beroepsbeoefenaar verandert doorgaans niet om de twee maanden van werkgever. 3.1 Periode, duur en studiepunten Stage loop je in principe in het eerste semester van het derde studiejaar. De stage is een aaneengesloten periode van 21 weken, waarmee je 30 EC behaalt. De studiebelasting voor de stage bedraagt 840 SBU (studiebelastingsuren). Hierbij is de stageterugkomdag op school inbegrepen. In uitzonderingsgevallen kan stage worden gelopen in het tweede semester van jaar 3, maar dit kan alleen met toestemming van de examencommissie Marketing. Mocht de student dit overwegen dan zal hij dus een verzoek moeten indienen bij de examencommissie Marketing. De beslissing hiervan zal overlegd moeten worden aan de stagecoördinator. Het 1 e semester van de stageperiode in studiejaar : maandag 2 september 2013 t/m vrijdag 31 januari 2014 Het 2 e semester van de stageperiode in studiejaar : maandag 3 februari 2014 t/m vrijdag 27 juni Stage inhoud De competentiebeschrijvingen niveau startbekwaam vormen het uitgangspunt voor de taken en werkzaamheden die je tijdens de stage verricht en de resultaten die je daarbij boekt. Het niveau startbekwaam is binnen het Domein MTV, cluster Marketing het eindniveau van het vierde studiejaar. Om uiteindelijk op dit eindniveau te komen leent de stage zich dus bij uitstek voor deze proeve van bekwaamheid. Door het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden binnen de stageplek van het bedrijf, breng je verse kennis binnen het bedrijf en heb je een meerwaarde voor het bedrijf. Daarnaast werk je gedurende de stageperiode zelfstandig aan een verdiepende opdracht. Met deze verdiepende opdracht toon je aan met behulp van toegepast onderzoek en opgedane kennis, zelfstandig en zelfsturend een praktijkvraagstuk van het stagebedrijf naar tevredenheid van de opdrachtgever te kunnen oplossen. Het is de bedoeling dat het resultaat van de verdiepende opdracht een toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf. Daarmee laat je ook zien dat je de competenties op het niveau startbekwaam geïntegreerd kan toepassen. In hoofdstuk 7 kun je lezen hoe de beoordeling van deze stageonderdelen plaatsvindt. De verdiepende opdracht heeft een minimale studielast van 270 uur ( 1/3 van de totale stageduur). Het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden binnen de stageplek, ofwel operationele activiteiten bestrijken dus maximaal 2/3 deel van de stageperiode. 8

9 Voorbeelden voor verdiepende opdracht of stageopdracht: 3.3 Stage: International Business and Languages Belangrijk voor de IBL-student is dat het een internationaal georiënteerde stage betreft, dit kan zowel in binnen- als buitenland, waarbij je gebruik maakt van je vreemde talen en aandacht besteedt aan interculturele aspecten (Intercultural awareness). Mogelijke stageopdrachten: - Onderzoek naar klantenprofiel - Concurrentieonderzoek - Analyse van de marketingstrategie - Vestigingsplaatsonderzoek t.b.v. nieuwe filialen - Onderzoek naar marktmogelijkheden van een nieuw product - Maken van een account- en/of beursplan - Een landenstudie - Ontwikkeling van een communicatiestrategie voor een nieuw product - Effectiviteitsvergelijking van reclamemedia - Onderzoek naar de oorzaken van een teruglopend marktaandeel 3.4 Stage: Commerciële Economie / Marketing Management In de opleiding Commerciële Economie staat marketing centraal. Je hebt je verdiept in het analyseren van markten en bedrijven, in kwantitatief onderzoek, in het ontwikkelen van een marketingstrategie, supply chain management en marketingcommunicatie. Daarnaast is er aandacht voor internationalisering, experience marketing en sales. Mogelijke stageopdrachten: - uitvoeren van een concurrentieanalyse; - studie ten aanzien van de huisstijl, respectievelijk corporate identity; - onderzoek marktstructuur voor bepaalde producten; - beschrijven introductie(campagne) nieuw product; - beschrijven en analyse verkoopvoorbereiding; - uitwerken marketingplan, of deelplannen (bijvoorbeeld een promotieplan); - beschrijven van opslag- en distributieproblemen; - productanalyse met betrekking tot gebruik en behoefte; - onderzoek naar nieuwe distributiekanalen c.q. uitbreiding van bestaande kanalen; onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in het distributiepatroon - vestigingsplaatsen onderzoek; - onderzoek naar het verband tussen prijsaanpassingen en de reacties van de afzet; - onderzoek naar het koopgedrag van (potentiële) klanten; - opzetten en (doen) uitvoeren van een enquête, analyse en rapportage, doen van beleidsaanbevelingen; - onderzoek naar seizoenpatronen in de afzet. - Onderzoek naar de online mogelijkheden voor een organisatie. 3.5 Stage: Small Business & Retail Management De opleiding Small Business & Retail Management leidt studenten op tot ondernemers. De studie is bedoeld voor degenen die een toekomst voor zich zien als zelfstandig ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, hetzij als starter, hetzij als opvolger. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor toekomstige entrepreneurs: degenen die de ondernemerskwaliteiten inbrengen binnen een grote onderneming. Tenslotte is de opleiding bestemd voor toekomstige adviseurs ten dienste van het midden- en kleinbedrijf. In het onderwijs en in projecten is er veel aandacht voor management, marketing en finance. De student wordt gestimuleerd om een helikopterview te ontwikkelen waarbij hij/zij oog houdt op gecalculeerd risico nemen. Daarnaast zijn kwaliteiten als innovatie en creativiteit belangrijk. Mogelijke stageopdrachten: - marktonderzoek; - opstellen van promotionele acties; - beschrijven opslag- en distributieproblemen; - werkzaamheden op het gebied van huisstijl respectievelijk corporate identity; - (mede)helpen opstellen van een ondernemingsplan; - werkzaamheden op het gebied van automatisering; - onderzoek naar financieringsstructuur; - organisatieonderzoek; 9

10 - werkzaamheden op het gebied van budgettering; - opportunity analysis; - brancheonderzoek; - marktanalyse; - kwaliteitsonderzoek (ISO-normering). - Onderzoek naar de online mogelijkheden voor een bedrijf. In een verdiepende opdracht onderzoekt de student aan de hand van een probleemstelling een specifieke vraag of probleem van de onderneming en draagt een effectieve en implementeerbare oplossing aan na gedegen onderzoek, mede aan de hand van relevante en actuele literatuur. 3.6 Specificatie doelstellingen van de stage De stagiair moet tijdens de stage de gelegenheid krijgen te werken aan zijn competenties en de vaardigheden die daarbij horen. D.w.z. de theoretische kennis en praktische vaardigheden, opgedaan tijdens de studie, in een bedrijfsomgeving toepassen en toetsen. De stagiair moet tijdens de stage concrete werkervaring kunnen opdoen. Hierdoor krijgt hij inzicht in het eigen functioneren binnen de organisatie. In een verdiepende opdracht een specifieke vraag of probleem van de organisatie onderzoeken en hier voor een oplossing aandragen. De stagiair kan zich tijdens de stage oriënteren op toekomstige beroepsmogelijkheden. Hij leert bedrijfsculturen kennen en ontdekt welke voorkeuren hij heeft voor werkzaamheden en organisaties. Kortom, via de stage krijgt de stagiair de gelegenheid om bekend en vertrouwd te raken met alle aspecten van het toekomstige beroep. Daarom is het noodzakelijk ieders positie goed vast te leggen, de taken en opdrachten expliciet te omschrijven en de wijze waarop leer- en werkdoelen behaald moeten worden te concretiseren. Dat draagt bij aan het voorkomen van misverstanden en het kan de stagiair ook behoeden voor stagnatie in de studievoortgang. 3.7 Eisen aan de stageplaats Een stagebedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In bijlage 1 zijn richtlijnen kwaliteitseisen voor het stagebedrijf aangegeven. De stageverlenende organisatie moet wettelijk erkend zijn en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of in het geval van een stage in het buitenland, bij de lokale autoriteiten. De organisatie moet tevens een bezoekadres en een vast telefoonnummer hebben. Een eenmansbedrijf wordt niet goedgekeurd. De stageverlenende organisatie heeft ten minste 5 medewerkers op de loonlijst staan. Het bedrijf biedt de stagiair 1 een fysieke werkplek met gebruik van computer en telefoon. Het zorgt voor adequate begeleiding van de stagiair door een vaste bedrijfscoach, die voldoet aan de kwalificaties zoals vermeld in hoofdstuk 5.3. Het biedt de stagiair de mogelijkheid binnen de organisatie op Hbo-niveau werkzaam te zijn, d.w.z. o de stagiair krijgt een gevarieerd takenpakket; o de stagiair krijgt toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid; o de stagiair krijgt de ruimte initiatieven te ontplooien; o de stagiair legt verantwoordelijkheid af over de door hem verrichte werkzaamheden; o de stagiair wordt de mogelijkheid geboden zijn werk- en leerdoelen te realiseren; Het biedt de stagiair de mogelijkheid om naast de dagelijkse werkzaamheden het geleerde in praktijk te brengen door middel van een stage opdracht. De stageverlenende organisatie committeert zich aan de leerdoelen van de stagiair. Het hoofdzakelijk inzetten van studenten in het productieproces als onbezoldigde arbeidskracht mag geen hoofdbestanddeel zijn van de stage. 1 Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over hij, de stagiair, kun je ook lezen zij, de stagiaire 10

11 De stageverlenende organisatie werkt actief mee aan het organiseren van evaluaties, deelname aan beoordelingsgesprekken, het vaststellen van het beroepsniveau van de stagiair en aan de stageterugkomdag. Let op: een student mag géén stage lopen in een bedrijf van een familielid of in een bedrijf waar de student werkzaam is (geweest) dan wel een bijbaan heeft. Tevens zijn meerdere stagiaires van hetzelfde cluster op een afdeling niet toegestaan. 3.8 Een stageplaats vinden Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Het zoeken van een stageplek vergt doorgaans veel tijd. Begin daarom tijdig met solliciteren en houd er rekening mee dat de opleiding het stagedocument moet hebben goedgekeurd, voordat je aan de stage kunt beginnen. Als je gaat solliciteren maak voor jezelf eerst een lijst met criteria waaraan voor jou een stageplaats moet voldoen, uiteraard gebaseerd op de eisen zoals deze hier vermeld zijn, maar daarnaast vanuit je eigen voorkeuren (grootte bedrijf, soort werk, reisafstand etc.). De voorbereiding op je stage is ook onderdeel van studieloopbaanbegeleiding, zie hiervoor ook de SLB handleiding jaar 2 en hoger. Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie een stageplaats ter beschikking stelt: - blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid, integratie onderwijs en arbeidsmarkt; - uitvoering van projecten waar de organisatie zelf niet aan toekomt, maar waar men wel belang aan hecht; - frisse kijk op de organisatie, inbreng van nieuwe kennis en nieuwe ideeën; - werving; zicht krijgen op kwaliteiten van personen die op korte termijn op de arbeidsmarkt komen; - profilering organisatie bij toekomstige potentiële werknemers. Hogeschool INHOLLAND onderhoudt contacten met het bedrijfsleven in het binnen- en buitenland. Bedrijven bieden stageplaatsen aan en deze worden gedurende het jaar regelmatig op de homesite Educatie geplaatst: https://teamsite.inholland.nl/mfr/stage-mfr-mtv-alkmaar/default.aspx Daarnaast kun je zelf op zoek gaan: - binnen je eigen netwerk - in kranten en tijdschriften - via internet: o o o o - open sollicitaties Vooral in het buitenland zijn ook stagebemiddelingsbureaus actief, die geld vragen voor bemiddeling. Ben je van plan hier gebruik van te maken check dan bij International Office of deze bekend en bonafide is of kijk op de website Wil je stage lopen in het buitenland begin dan zeker op tijd met de voorbereiding. Neem tevens contact op met International Office, wat je allemaal moet regelen voor stage buitenland (vergunningen, visa ed.) en of er mogelijkheid is tot het aanvragen van een beurs. 3.9 Verplichtingen op school Als je in Nederland stage loopt, zijn er ook activiteiten op school. De opleiding organiseert een stageterugkomdag. De uitnodiging en informatie over de inhoud van deze dag ontvang je van de stagecoördinator. Wellicht moet je ook nog naar school om hertentamens te maken. Geef dit al aan bij jouw sollicitatie en breng tijdens je stage tijdig je bedrijfscoach van deze activiteiten op de hoogte! 11

12 4 Voorwaarden en procedure stagegoedkeuring De stagegoedkeuring bestaat uit de volgende stappen, te nemen door de student: 1. Toelating stage 2. Goedkeuring stageplaats Deze procedure is hetzelfde voor zowel stage in Nederland als in het buitenland. De beoordeling van toelating stage en goedkeuring van de stageplaats ligt bij de stagecoördinator Marketing. Je kan alleen starten met je stage als je op beide onderdelen goedkeuring hebt en de stage gaat pas tellen als aan alle hieronder genoemde voorwaarden is voldaan Toelating stage Je moet tijdens de stage functioneren alsof je een beroepsbeoefenaar bent. Daarom dien je bij aanvang van de stage aan te tonen dat je stagebekwaam bent. Bewijs stagebekwaam: Vóór aanvang van de stage dien je aan de volgende ingangseisen te voldoen: De propedeuse hebben afgerond; Tenminste 30 EC behaald in de postpropedeuse ; Een door de stagecoördinator goedgekeurd stagedocument (zie 4.2): Dit geldt zowel voor een stage in het 1 e semester, als in het 2 e semester van jaar Het stagedocument Goedkeuring van de stage gebeurt door de stagecoördinator Marketing op basis van het stagedocument. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Bewijs stagebekwaam, met uitdraai cijferlijst Peoplesoft (bijlage 2) 2. Werkplekscan (bijlage 3) 3. Voorstel verdiepende stageopdracht deel 1 en deel 2 (bijlage 4) 4. Competentieontwikkelingsplan (COP jaar 3) (bijlage 5 en 6) 5. Tripartite stageovereenkomst van INHolland (bijlage 8) Je kan alleen starten met je stage als je goedkeuring hebt, dus dat betekent dat alle vijf de documenten aanwezig moeten zijn en ook inhoudelijk akkoord moeten zijn. De stage begint pas te tellen als de stage inhoudelijk akkoord is! Inhoudelijk akkoord wordt gegeven door de stagecoördinator. Daarna zal per brief van het secretariaat aan jou en het bedrijf formele goedkeuring gegeven worden voor de stage; in dezelfde brief staat ook de naam van de stagebegeleidend docent. De verschillende onderdelen van het stagedocument worden hierna toegelicht De werkplekscan (WPS) Het doel van de werkplekscan is drieledig: 1. Selectie stageplek: De werkplekscan dient in de eerste plaats om vast te stellen of een bedrijf voor jou voldoende leerpotentieel biedt om het niveau startbekwaam van je opleiding te bereiken. 2. Grondige oriëntatie op de stageplek: De werkplekscan voer je zelf uit. Door het uitvoeren van de werkplekscan oriënteer je je grondig op de stage, het stagebedrijf en de werkzaamheden die je daar gaat verrichten. 3. Kwalitatieve informatie voor stagebedrijf: De werkplekscan is niet uit te voeren zonder medewerking van het stagebedrijf. Door mee te werken aan de werkplekscan krijgt het potentiële stagebedrijf een gedetailleerd overzicht van wat de opleiding van een stageplek verwacht. Een organisatie die niet bereid is aan de werkplekscan mee te werken, wordt per definitie beschouwd als ongeschikte stageverlener. Lees voordat je een keuze gaat maken voor een stageplek bijlage 1 met richtlijnen waaraan een stagebedrijf/organisatie dient te voldoen. 12

13 4.4. Voorstel verdiepende stageopdracht In het voorstel voor de stageopdracht beschrijf je wat je in het kader van de verdiepende opdracht gaat doen en wat de aanleiding daartoe is. Hier moet duidelijk uit blijken dat de opdracht geformuleerd is in overleg met het stagebedrijf en dat het om een verdieping gaat met toegepast onderzoek en theoretische onderbouwing. Verder bevat het voorstel informatie over de opdrachtgever en de context waarbinnen de opdracht uitgevoerd gaat worden. Het voorstel bevat tot slot een globaal overzicht van de werkzaamheden en een globale planning daarvan. Voor aanvang van de stage moet de probleemstelling van de stageopdracht zijn geformuleerd en zijn besproken met de opdrachtgever. Aan de stagecoördinator wordt dus een concept voorstel van de stageopdracht voorgelegd. De stagecoördinator stuurt na goedkeuring van het voorstel de student een bericht van goedkeuring. Tijdens het begin van de stage wordt het voorstel van de stageopdracht en het COP jaar 3 besproken met de bedrijfscoach en de begeleidende docent. Bij oplevering van de stageopdracht, al dan niet in tussenrapportages, wordt deze eerst besproken met de opdrachtgever, diens commentaar verwerkt en daarna per mail naar de begeleidend docent gezonden Stageovereenkomst Inholland Als de inhoud van de stage is goedgekeurd, kunnen formele afspraken worden gemaakt. Bij deze afspraken zijn drie partijen betrokken: de student (stagiair), de stageverlenende organisatie en de opleiding van de student (INHolland). De afspraken worden vastgelegd in een tripartite stageovereenkomst van INHolland. De stageovereenkomst is een belangrijk hulpmiddel waarin jouw rechten en plichten als stagiair worden vastgelegd. Het is dus erg belangrijk dat deze ondertekend wordt! 4.6. Het competentieontwikkelplan (COP jaar 3) In het competentieontwikkelingsplan geef je aan hoe je gedurende de stage gaat werken aan de competenties. Je geeft aan welke werkzaamheden je gaat verrichten (routinematig of projectmatig) en hoe deze zich verhouden tot de competenties. Ditzelfde geldt voor de stageopdracht die je gaat doen, verantwoordelijkheden die je gaat dragen en functies die je gaat bekleden. Verder neem je in het competentieontwikkelingsplan ook je persoonlijke leerdoelen op waar je tijdens de stage aan gaat werken. Jouw competentieontwikkelingsplan sluit aan op de reflectieverslagen uit de voorgaande perioden. Voor het opstellen ervan heb je de studieloopbaanbegeleider geconsulteerd in periode 8 (jaar 2). Bij het aanleveren van je stagedocument checkt de stagecoördinator of jouw competentieontwikkelingsplan aanwezig is. De inhoud ervan bespreek je tweemaal met je stagebegeleidende docent, namelijk aan het begin en aan het einde van je stage Goedkeuring door de opleiding Zodra je alle documenten per mail in één document hebt ingeleverd, geeft de stagecoördinator na beoordeling het akkoord en geeft je vervolgens goedkeuring om met de stage te starten. Zoals eerder al aangegeven: je kunt pas na goedkeuring starten met de stage! 4.8. Deadlines Het stagedocument opstellen vergt niet alleen een aanzienlijke inzet van de student, maar ook van de stagecoördinator en de administratie van de opleiding. Het is dan ook zaak tijdig met de voorbereidingen te beginnen om studievertraging te voorkomen. Houd rekening met vakanties, dus zorg dat alle documenten vóór de vakanties goedgekeurd zijn. 13

14 Om tijdig aan de stage te kunnen beginnen dienen de volgende deadlines aangehouden te worden: Digitaal aanleveren 1 Bewijs stagebekwaam Stage 1 ste semester Stage 2 e semester Bij wie Week 28 (2013) Week 2 (2014) Stagecoördinator 2 Werkplekscan (WPS) Week 28 (2013) Week 28 (2013) Week 2 (2014) Week 2 (2014) Stagecoördinator 3 COP jaar 3 Week 28 (2013) Week 2 (2014) Studieloopbaanbegeleider 4 Voorstel stageopdracht Week (2013) Week 2-4 (2014) Stagecoördinator 5 Stageovereenkomst INHolland Week 28 (2013) Week 4 (2014) Stagecoördinator Digitaal versturen Goedkeuring stage Stage 1 ste semester 2 weken na aanvang stage Stage 2 e semester 2 weken na aanvang stage door wie Stagecoördinator 14

15 5 Tijdens de stage 5.1. Begeleidingsvormen Je wordt tijdens de stage begeleid door een bedrijfscoach (vanuit het stagebedrijf) en vanaf de start van je stage door een stagebegeleider van de opleiding Bedrijfscoach De bedrijfscoach is degene die de stagiair wegwijs maakt in de stageorganisatie. Hij neemt de stagiair als het ware onder zijn of haar hoede. De bedrijfscoach is het eerste aanspreekpunt voor de stagiair (en voor de stagedocent van de opleiding) binnen het stagebedrijf en is degene waar de stagiair afspraken mee maakt ten aanzien van werktijden, vrije dagen e.d.. Daarnaast beoordeelt de bedrijfscoach, samen met de stagebegeleidende docent, het functioneren en de prestaties van de stagiair. De bedrijfscoach heeft tijdens de stage geregeld gesprekken met de stagiair, waarin gesproken wordt over de aard en inhoud van het werk en de werkzaamheden, de voortgang, het werktempo, de omgang met organisatievoorschriften, het omgaan met collega s en de uitvoering van de verdiepende opdracht. De stagiair maakt van deze gesprekken een verslag voor het stageportfolio. Uiteraard kan de stagiair met vakinhoudelijke vragen terecht bij de bedrijfscoach. De bedrijfscoach is hét voorbeeld van een beroepsbeoefenaar. Derhalve beschikt de bedrijfscoach over: een denk- en werkniveau op HBO-niveau; ervaring in de branche; minstens een jaar ervaring bij de organisatie waar de stagiair stage loopt; motivatie, tijd en faciliteiten om het leerproces van de stagiair te begeleiden Stagebegeleider Nadat de stagecoördinator het concept stagedocument heeft goedgekeurd krijgt de stagiair een stagedocent toegewezen. De stagedocent beoordeelt in het eerste gesprek het definitieve stagedocument van de stagiair. De stagedocent speelt een procesmatige én inhoudelijke rol tijdens de stage. De stagedocent is intermediair tussen de stageverlenende organisatie, de stagiair en de school. Verder volgt de stagedocent namens de Hogeschool het verloop van de stage. In principe bezoekt deze docent het stageverlenende bedrijf tenminste één keer gedurende de stageperiode. Aan het begin van de stage is er minimaal (telefonisch) contact tussen de stagedocent, de bedrijfscoach en de stagiair. Indien mogelijk kan de stagedocent ook een bezoek afleggen. Het eerste contact dient ter kennismaking en wordt het met name de inhoud van de verdiepende opdracht besproken en definitief vastgesteld. Initiatief van deze bespreking ligt bij de stagedocent. Het stagebezoek wordt door de stagiair voorbereid met een agenda en vindt halverwege de stage plaats, nadat het voortgangsverslag bij de stagedocent is ingeleverd. Bovenstaande punten worden overleg met de bedrijfscoach erbij, onderstaande punten in aansluitend overleg tussen student en docent. - Competentieontwikkelingsplan en op te stellen reflectieverslag aan het einde van de stageperiode. - Eventuele tussentijdse deelrapportages van de verdiepende opdracht. De stage wordt binnen het bedrijf afgerond met een presentatie en een evaluatiegesprek waar de bedrijfscoach, de student en de stagedocent bij betrokken zijn. 15

16 5.4. Studieloopbaanbegeleider In voorbereiding op de stage bespreek je met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) het competentieontwikkelingsplan. In dit gesprek reflecteer je op jouw voorgenomen competentieplan tijdens de stage en de relatie tot de gekozen differentieminors. De studieloopbaanbegeleider geeft een akkoord op het competentieontwikkelingsplan (COP jaar 3). Aan het einde van de stage vul je dit competentieontwikkelingsplan aan door aan te geven welke competenties je behaald hebt en geef je bewijzen hiervan. Dit bespreek je dan met je stagebegeleider Voortgang competentieontwikkeling Je dient gedurende de stage informatie te kunnen verzamelen over de voortgang van jouw competentieontwikkeling. Hiertoe zijn de volgende toetsen een vast onderdeel van de stage: - Functioneringsgesprekken met bedrijfscoach; feedback; - Reflectie op je eigen competentieontwikkeling; Functioneringsgesprekken Spreek regelmatig en op een vast moment af (bijvoorbeeld elke 2 of drie weken) met je bedrijfscoach om jouw functioneren te bespreken. Zoals eerder aangegeven bespreek je dan jouw werkzaamheden, jouw functioneren en de voortgang van de verdiepende opdracht. Van deze gesprekken maak je zelf korte verslagen. 360 feedback Ten behoeve van de 360 feedback vraag je jouw bedrijfscoach en/of collega s om feedback te geven op jouw competentieontwikkeling. Daarvoor kan het formulier uit bijlage 9 ingevuld worden. Gedurende de stage heb je tenminste twee rondes met de bedrijfscoach voor de 360 feedback (zie planning in stageweken: week 7 en 16). Tijdens deze gesprekken geeft de bedrijfscoach je feedback op jouw functioneren aan de hand van de genoemde hbo-niveau kenmerken, die ook bij de eindbeoordeling gebruikt worden. Tevens reflecteer je op je competentieontwikkeling. Je maakt verslagen van deze voortgangsgesprekken en neemt deze eveneens op in het stageportfolio. Reflectie op eigen competentieontwikkeling Het competentieontwikkelingsplan is een dynamisch document. Voor de start van de stage maak je een keuze wat je in je stage gaat doen, welke verdiepende opdracht je voor ogen hebt en waarom en op welke andere manier je gaat aantonen dat je alle competenties aan het einde van de stageperiode hebt behaald. Zoals aangegeven bespreek je jouw COP jaar 3 met je stagedocent. Door vervolgens tussentijds te kijken waar je staat, word je gedwongen te kijken naar je voornemens en kan je de doelstellingen tussentijds bijstellen. Je maakt hiervan 2 reflectieverslagen tijdens de stage, namelijk in week 8 en week 17 en je stuurt dit ter informatie op naar je stagedocent per . Tevens neem je dit op als bijlage in je stageportfolio. De verslagen en feedback tijdens de functioneringsgesprekken en de twee rondes 360 feedback beoordeling zijn waardevolle informatie voor je reflectieverslagen. Deze twee reflectieverslagen gebruik je weer als input voor het maken van je stageportfolio Stageterugkomdag Tijdens je stage vindt er een verplichte stageterugkomdag plaats. Onderdeel van deze dag is een begeleide intervisiegroep, waarin je met je medestagiairs stage- en werkinhoudelijke problemen met elkaar bespreekt. Onderdeel van de intervisie is: - het stimuleren van reflectie over het binnenschoolse leren en hoe dit zich verhoudt tot het buitenschoolse werkplek leren; - het formuleren van nieuwe leerdoelen voor de rest van de stage en de vervolgstudie. De uitnodiging en informatie over de inhoud van deze dag ontvang je van de stagecoördinator. Breng tijdens je stage tijdig je bedrijfscoach op de hoogte van de terugkomdag en wellicht andere activiteiten, zoals hertentamens. 16

17 De stageterugkomdag voor de eerste periode is op donderdag 28 november vanaf 13:00 Voor meer informatie kijk op BlackBoard 5.7. Stage in het buitenland Als je in het stagedocument aantoont dat je tijdens een stage in het buitenland jouw stagedoelen kunt bereiken en je competenties kunt ontwikkelen, kun je ook in het buitenland stagelopen. De begeleiding van een buitenlandse stage heeft dezelfde inhoud en vormgeving als bij een binnenlandse stage; je wordt door jouw stagedocent en een bedrijfscoach begeleid. De wijze waarop de begeleiding door de opleiding plaatsvindt, is echter gedeeltelijk anders. Evenals bij een stage in Nederland voer je regelmatig feedbackgesprekken en de twee rondes 360 feedback met de bedrijfscoach ter plaatse. De begeleiding door de stagedocent vindt echter meestal op afstand plaats via Problemen tijdens de stage Mocht de student onverhoopt tijdens de praktijkstage tegen problemen aanlopen, dan raden we het volgende aan: - probeer eerst zelf samen met de bedrijfscoach of andere personen in het bedrijf tot een oplossing te komen, onder het motto kom niet met problemen maar met oplossingen ; - denk altijd vanuit de belangen van de organisatie. De meeste bedrijven staan open voor suggesties van studenten, mits op de juiste manier gebracht. Wees assertief doch beleefd als het erom gaat tijd en aandacht te vragen van de bedrijfscoach om problemen te bespreken; - als er ondanks alle goede bedoelingen geen oplossing komt, neem dan contact op met de stagedocent Planning in stageweken Stageweken Wat Wie Inleveren bij / aanwezig 1 Start stage Student 2 1 e contact stagedocent/student/bedrijf Stagedocent -student stagedocent e ronde 360 o feedback student/ bedrijfscoach stagedocent 8 1 e reflectieverslag student stagedocent 9 Afspraak maken met stagedocent Student stagedocent 10 Tussenrapportage (concept) stageportfolio student stagedocent e ronde 360 o feedback student/ bedrijfscoach stagedocent 17 2 e reflectieverslag student stagedocent Concept Stageportfolio en Verslag student stagedocent 20 verdiepende Definitief Stageportfolio opdracht en Verslag verdiepende opdracht student stagedocent bedrijfscoach 17

18 21 Einde stage: 1. Stageportfolio en Verslag verdiepende opdracht student stagedocent bedrijfscoach 18

19 6 Samenvatting begeleiding De student is tijdens de stage verantwoordelijk: - voor de contacten met zijn stagebegeleider; - voor zijn persoonlijk leerproces en zijn persoonlijk handelen; - voor een correcte uitvoering van werkzaamheden en opdrachten voor het stagebedrijf; - voor een correcte uitvoering van regels, werkzaamheden en opdrachten vanuit school; - voor het archiveren van zijn studieproducten in het stageportfolio; - voor het voorbereiden van de stagebezoeken middels een agenda. - voor het tijdig toesturen van het Stageportfolio en Verslag verdiepende opdracht. De bedrijfscoach: - geeft de student inhoudelijke ondersteuning tijdens de stage; - overlegt periodiek met de student over de voortgang van en functioneren tijdens de stage; - houdt gedurende de stage tenminste twee voortgangsgesprekken met de stagiair aan de hand van de 360 feedback; - is actief betrokken bij twee stagebezoeken door de stagebegeleider; - geeft input voor de beoordeling van de verdiepende opdracht en het beroepsmatig handelen van de stagiair; - vult het evaluatieformulier stage in; De stagedocent: - begeleidt de student voornamelijk procesmatig; - is intermediair tussen stageverlenende organisatie en de Hogeschool; - bezoekt de bedrijfscoach en de student minimaal één keer, indien mogelijk vaker; - beoordeelt het definitieve stagedocument waarin het competentieontwikkelingsplan, de werkplekscan en het initiatiefpaper voor de verdiepende opdracht; - geeft feedback op het handelen van de student op het gebied van inhoud, communicatie en gedrag; - beoordeelt inhoud en de vorm van het stagerapport (stageportfolio + verslag verdiepende opdracht) bij het eindbeoordelingsgesprek; - is verantwoordelijk voor het melden van de stageresultaten aan het servicepunt De stagecoördinator: - is verantwoordelijk voor de organisatie van de stages; - beoordeelt vóór de stage het (concept)-stagedocument; - wijst een stagedocent aan de student toe; - zorgt voor toezending van de bevestigingsbrief stage aan de bedrijfscoach en de student; - organiseert een stageterugkomdag. 19

20 7 Toetsing en beoordeling Er is in hoofdstuk 2 gesteld dat de stage een proeve van beginnende bekwaamheid en geschiktheid in je toekomstige beroepsomgeving is. Om een goede voorbereiding te kunnen zijn op het afstuderen ( een proeve van startbekwaamheid als beginnend beroepsbeoefenaar ), dient de toetsing van de stage dan ook qua inhoud en vorm op het afstuderen te lijken. In dit hoofdstuk gaan we in op wat er tijdens en aan het einde van deze stageperiode getoetst wordt en hoe deze toetsing wordt vormgegeven De inhoud van de toetsing Tijdens de stage wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de competenties op het niveau startbekwaam (eind jaar 4). Het spreekt dan ook voor zich om aan het einde van de stageperiode de voortgang in de richting van dat niveau te toetsen en na te gaan of dat niveau haalbaar is. Dat betekent dat in de toetsing en beoordeling van de stage wordt nagegaan of jij in staat bent om: - zelfstandig beroepstaken uit te voeren (routinematig); - problemen in de beroepspraktijk te analyseren, evalueren en op te lossen (projectmatig); - te reflecteren op het beroepsmatig handelen vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief; - je beroepsuitoefening gaandeweg te verbeteren; - te functioneren in uiteenlopende beroepssituaties; - samen te werken en te overleggen met vakgenoten en mensen van andere disciplines; - in een multiculturele of internationale (samenwerking) context te functioneren; - de beroepshandelingen en resultaten te verantwoorden (in termen van passendheid, effectiviteit en efficiëntie) op basis van actuele en relevante multidisciplinaire kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden; - aan te tonen dat je een samenhangend beeld kunt schetsen van de wijze waarop je gewerkt hebt aan je professionele ontwikkeling De vorm van de toetsing Je wordt getoetst op de doorgemaakte ontwikkeling van je competenties tijdens de stage en de stand van zaken aan het einde van je stage. Opgemerkt dient te worden dat er standaard plagiaatsoftware wordt toegepast op de gemaakte stukken Aan het eind van de stage De stage wordt binnen het bedrijf afgerond met een presentatie en een evaluatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats aan het eind van de stage. De student maakt van deze afronding binnen het bedrijf een gespreksverslag en voegt dit toe aan zijn stageportfolio. De bedrijfscoach geeft advies over de kwaliteit van de verdiepende opdracht en het beroepsmatig handelen van de student (bijlage 10). De stagedocent bepaalt, met inachtneming van de beoordeling van de bedrijfscoach, het eindcijfer van deze onderdelen. 20

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stagegids DPS. Versie 1, januari 2014.

Stagegids DPS. Versie 1, januari 2014. Stagegids DPS Versie 1, januari 2014. Beste student, Voor je ligt de stagegids voor CE Digital Publishing Studies van de Academy for Creative industries van Fontys. In deze gids krijg je uitleg over het

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Stagesyllabus 2014-2015

Stagesyllabus 2014-2015 Business IT & Management DMCI Stagesyllabus 2014-2015 Studielast : 30 ects (20 weken) Datum van uitgave : 1 september 2014 Cursusjaar : 2013-2014 Studierichting(en) : Business IT & Management Studiejaar

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES

STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES WAAROM EEN STAGE? De stage is een belangrijk onderdeel van het masterprogramma Communicatiestudies. De stage vormt samen met je masterwerkstuk de helft van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie