jaarverslag ROC eindhoven 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag ROC eindhoven 2011"

Transcriptie

1 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011

2

3 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in

4 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van ROC Eindhoven: studenten en hun ouders of partners bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties ministerie van OCW en Raad van Toezicht van ROC Eindhoven toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven andere roc s, vakscholen en MBO Raad gemeentelijke en regionale overheden personeelsleden algemeen geïnteresseerden Dit jaarverslag bevat het bestuursverslag van het College van Bestuur en een groot aantal bijlagen met cijfers. Het hoofdstuk financiën bevat een beknopt overzicht van verlies en winst over meerdere jaren en de balans, alsmede een verkorte controleverklaring. De volledige jaarrekening wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Op de website van ROC Eindhoven is de jaarrekening voor iedereen in te zien. BBL BOL BPV EVC BAPO VAVO VSV VRV ESF FES DUO IBO SBA BVE OP OBP : beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of betaald dan wel onbetaald werk) : eerder verworven competentie : bevordering arbeidsparticipatie ouderen : voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen : voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar : voortijdig roc-verlaten: vertrokken zonder diploma van ROC Eindhoven : Europees Sociaal Fonds : Fonds Economische Structuurversterking : Dienst Uitvoering Onderwijs (Voorheen CFI: Centrale Financiën Instellingen) : Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (in kader extra financiering structuren en opvang zorgleerlingen) : Stichting Beheer Activa : Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie : Onderwijzend Personeel : Ondersteunend en Beheers Personeel Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie aanvragen? Dat kan bij ROC Eindhoven, Marketing & Communicatie Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven, 2

5 Inhoudsopgave Algemeen Kerngegevens ROC Eindhoven 4 Voorwoord 5 Organisatie 6 Profiel ROC Eindhoven 7 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht 8 Bestuursverslag College van Bestuur 1. Visie en strategie Bestuur en beleid Onderwijs Medewerkers Bedrijfsvoering Financiën 37 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1 Kerngegevens studenten en opleidingen 46 Bijlage 2 Kerngegevens medewerkers 62 Bijlage 3 Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument (resultatenbox) 65 Bijlage 4 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) 75 Bijlage 5 Externe functies leden College van Bestuur 77 Colofon 78 3

6 Kerngegevens ROC Eindhoven Studenten beroepsonderwijs Omzet private activiteiten (x 1.000) bol bbl deeltijd bol Bekostigde diploma s niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Ontwikkeling fte s in loondienst 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentage voortijdig roc-verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7% Exploitatiesaldo (x 1.000) , , , , , ,

7 Voorwoord Student voorop Onze studenten zijn in 2011 zeer succesvol geweest. We mochten opnieuw een recordaantal diploma s uitreiken: meer dan stuks. Hiermee is een flinke bijdrage geleverd aan de arbeidsmark in Brainport Regio Eindhoven en daarbuiten. Veel van onze studenten vielen in de prijzen bij regionale en landelijke wedstrijden. En een flink aantal opleidingen kreeg een eervolle eerste plaats in de Keuzegids MBO-Studies. Prima prestaties, dankzij de inzet van de studenten zelf, maar ook dankzij de inzet van onze docenten, instructeurs, begeleiders en het ondersteunend personeel. Want al ons werk is gericht op het realiseren van succes voor en door onze studenten. De student staat voorop in alle activiteiten. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Veel activiteiten hadden in 2011 betrekking op het voorbereiden van een fusie tussen ROC Eindhoven en ROC Ter AA. Ook die fusie was in het belang van de studenten en van onze regio: handhaving van een breed opleidingsaanbod met een goede spreiding over Eindhoven en Helmond; realisering van topopleidingen op een aantal speerpuntgebieden die voor de regio van belang zijn; realisering van één mbo-adres voor het bedrijfsleven; meer efficiency in ondersteuning, waardoor meer geld naar het onderwijs zou vloeien. Personeelsleden, studenten, gemeentebesturen en bedrijfsleven stonden achter onze plannen. Inmiddels mei 2012 weten we dat ons enthousiaste werken niet beloond is, omdat de minister van OCW geen toestemming voor de fusie heeft gegeven. Natuurlijk is er teleurstelling, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. De voorbereidingen hebben voor beide roc s al voordelen gehad, zowel in de sfeer van kostenbesparing als kwaliteitsverbetering. Ook in de nieuw ontstane situatie pakken we flink door om onze ambitie te realiseren: een plaats in de top-3 van mbo-instellingen in Nederland. Ook in dat streven staat het succes van onze studenten voorop. College van Bestuur, Antoine Wintels Olaf van Nugteren 5

8 Organisatie RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR Bureau College van Bestuur Bureau Beleidsevaluatie & Control Medezeggenschapsraad DIENSTEN MBO-SCHOLEN VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Marketing & Communicatie Autobranche & Mobiliteit Ster College (vavo) Ster College Facilitair Beheer Brood & Banket Montessori College MAKS Maatwerk Financiën Facilitaire Dienstverlening School 23 (anderstaligen) MARBIZ Maatwerk Informatisering & Automatisering Onderwijs & Studentenservice Horeca Toerisme, Sport & Veiligheid Diverse bedrijfsopleidingen & cursussen op mbo-niveau Personeel & Organisatie Bouwen & Wonen Economie & Administratie ICT Handel & Marketing Mode Uiterlijke Verzorging Transport & Logistiek Techniek Procestechniek Laboratoriumonderwijs Welzijn, Cultuur & Onderwijs de Zorgsector School 23 6

9 Profiel ROC Eindhoven ROC Eindhoven bestaat uit: 18 branchegerichte scholen voor middelbaar beroepsonderwijs; Ster College voor taal & inburgering, basiseducatie en vavo; het Montessori College voor mavo en havo; School 23 met funderende en schakelende programma s voor jongeren die extra steun nodig hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk; 6 ondersteunende diensten en 2 stafbureaus. De kerntaak van ROC Eindhoven is het kwalificeren van studenten. De organisatie draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van Brainport Eindhoven en de sociale cohesie van stad en regio. Dit uit zich onder meer in: ondersteuning van de ontplooiingsmogelijkheden van iedere individuele student; een actieve rol in de regio; een breed scala aan opleidingen; vernieuwende onderwijsvormen; contractactiviteiten en maatwerk voor bedrijven. ROC Eindhoven werkt bewust aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en studenten en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het succes van de student staat voorop. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Adres ROC Eindhoven Postbus HC Eindhoven roceindhoven.nl 7

10 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Fusie De Raad van Toezicht heeft zich in 2011 intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met ROC Ter AA. Zowel bij het onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan als bij de feitelijke voorbereidingen is de raad nauw betrokken geweest. Er is zeer frequent contact geweest met de beide Colleges van Bestuur, de Raad van Toezicht van ROC Ter AA en met ondernemingsraad en studentenraad. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Toezicht uit volle overtuiging heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat die zou leiden tot: handhaving, zelfs uitbreiding van een breed en gevarieerd opleidingsaanbod in de regio, met een optimale keuzevrijheid voor de (potentiële) student; de mogelijkheid een aantal topopleidingen te realiseren op gebieden die voor de regio als speerpunt gelden (o.a. hightech systems, automotive, zorg); een efficiënte organisatie met optimale financiële slagkracht en stabiliteit enerzijds en voldoende kleinschaligheid en herkenbaarheid aan de voorkant anderzijds; een betere samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In het hele proces heeft de raad voortdurend extra aandacht besteed aan een breed draagvlak onder studenten, personeelsleden en bedrijfsleven, en aan de kansen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatie. Wat betreft dit laatste is op te merken dat de synergievoordelen hadden kunnen leiden tot een jaarlijkse besparing van vier à vijf miljoen euro op de ondersteuning. Dit geld zou direct kunnen worden aangewend voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en voor realisering van de topopleidingen. Het is voor de Raad van Toezicht dan ook onbegrijpelijk en een grote teleurstelling dat de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in 2012 geen toestemming heeft gegeven voor de fusie. Samen met de Raad van Toezicht van ROC Ter AA hebben wij in een brief aan de minister onze bezwaren tegen haar overigens definitieve besluit verwoord. Naast bezwaren tegen de inhoud van haar besluit betreft dit ook bezwaren tegen de voorgeschreven procedure. Deze procedure bepaalt namelijk dat de minister pas om goedkeuring van de voorgenomen fusie kan worden gevraagd, als deze in een vergevorderd stadium van voorbereiding is. Daardoor is noodgedwongen veel werk verricht dat door het besluit van de minister (in ieder geval deels) tevergeefs is gebleken. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de enorme inspanningen die in het kader van de voorgenomen fusie zijn geleverd door het College van Bestuur en de medewerkers van ROC Eindhoven en hecht er aan daar op deze plaats zijn erkentelijkheid over uit te spreken. Andere belangrijke onderwerpen De raad heeft in 2011 zijn rol als toezichthouder op het lopende proces in de bestaande organisatie eveneens intensief uitgevoerd. Daarbij ging het onder meer om de volgende onderwerpen en besluiten: vaststelling jaarrekening 2010 en begroting 2011, met veel aandacht voor handhaving van de gezonde financiële situatie van ROC Eindhoven; hier heeft 8

11 het auditcomittee veel voorbereidend werk gedaan; versterking van het beleid op het gebied van de risicobeheersing, zowel onderwijsinhoudelijk, administratief als financieel; hierbij is onder meer aandacht besteed aan de manier waarop managementinformatie wordt verkregen en beschikbaar gesteld; de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs (met een belangrijke inbreng van de onderwijscommissie), zoals onder meer tot uiting is gekomen in uitvoering van de Roadmap to Excellence en TeamFocus. Ook de rapporten van de Onderwijsinspectie en de waardering van de studenten voor het onderwijs zijn hierin besproken: het is belangrijk op dit gebied de vinger aan de pols te houden; de aandacht voor studenten en medewerkers is onder meer tot uiting gekomen in de jaarlijkse gesprekken met ondernemingsraad en de (nieuw gevormde) studentenraad, die door alle partijen als plezierig en informatief zijn ervaren; herijking van het Masterplan Huisvesting, mede door gewijzigde marktomstandigheden. Vooruitblik 2012 De Raad van Toezicht zal zich ook nu de fusie niet doorgaat ervoor blijven inzetten dat ROC Eindhoven een krachtige en financieel gezonde organisatie blijft, met voldoende slagkracht om verdere kwaliteitsverbetering te bereiken. Ook in 2012 zullen echter extra inspanningen nodig zijn, gezien de demografische ontwikkelingen (die leiden tot dalende reguliere instroom) en de teruglopende rijksfinanciering. Dit zal opnieuw veel van de medewerkers en het College van Bestuur vragen. Namens de Raad van Toezicht, A.P.A. de Jong, voorzitter Juni 2012 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN 9

12 Samenstelling Raad van Toezicht in 2011 Naam Dhr. A.P.A. de Jong (voorzitter) Jaar van aftreden Hoofdfuncties Andere relevante nevenfuncties 2014 Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht Voorzitter stuurgroep Internationale School Eindhoven Lid Raad van Toezicht Vitalis Zorggroep Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport Voorzitter Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuidoost Dhr. ir. A.C. Westerveld (vice-voorzitter) 2013 Zelfstandig ondernemer en investeerder Directeur/grootaandeelhouder van enkele bedrijven Lid Raad van Toezicht Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix Mevr. drs. G.M. Boon 2012 Zelfstandig ondernemer Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven Lid Raad van Toezicht woningcorporatie Laarbeek Voorzitter Ypsilon regio Eindhoven en de Kempen Dhr. drs. T.M.A.J. Verhagen 2014 Algemeen directeur NV Industriebank LIOF te Maastricht Lid Raad van Commissarissen van enkele Limburgse MKB bedrijven Lid Supervisory Board Fuji Film Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leergang Bedrijfskunde Voorzitter bestuur Ned. Maatschappij Nijverheid en Handel Limburg Lid Raad van Advies Syntens Zuid-Nederland Dhr. drs. H.P.N. Scheepers 2014 Bestuurder ASML Netherlands Senior Vice-president Quality & Proces Improvement ASML Lid bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring Lid bestuur BZW kring Eindhoven Lid Stuurgroep Solliance Lid Raad van Commissarissen Norma Holding B.V. Vice-voorzitter RvC Neways Electronics International NV Dhr. drs. J.J.A. van den Berg 2014 Directeur Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven Voorzitter bestuur re-integratiebedrijf Fontys Actief 10

13 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN 11

14 uit de prijzenkast Hans Döll Award Karo Iskedjian en Shauna Snijers van de School voor Horeca wonnen in december 2011 de Hans Döll Award. De vakjury beoordeelde de twee studenten als de beste in respectievelijk de categorieën Koken en Bediening. Karo maakte het lekkerste driegangenmenu en een amuse met als thema winter en Shauna serveerde dat als beste uit. Nominatie KILO-award Studenten van de opleiding Chemisch-fysisch Analist (School voor Laboratoriumonderwijs) zijn genomineerd voor de KILO-award. KILO staat voor Kwaliteit in het LaboratoriumOnderwijs. Ze verdienden hun nominatie met een onderzoek naar chloride, fosfaat en sulfaat in Portland Cement. Brains Award Thom van de Gevel, Geert van Hulsel, Daan de Vos en Kevin Reinders van de Scholen voor Techniek en Bouwen & Wonen wonnen met het ontwerpen en produceren van een rolstoelschommel voor lichamelijk zwaar beperkte mensen de Brains Award in de categorie Leefbaarheid. Quincy Brown en Abdel Laalami van de School voor Handel & Marketing wonnen zo n onderscheiding in de categorie Duurzaamheid. Zij bedachten de Sweep n Go, een ingenieuze afvalcontainer die op speelse wijze zorgt voor minder zwerfafval. De Brains Awards zijn toegekend door de gemeente Eindhoven i.s.m. Brainport. De prijswinnaars ontvingen en een adviescheque van 1.000, waarmee ze het product verder kunnen verbeteren. De rolstoelschommel is al in gebruik bij bewoners van Lunet Zorg in Duizel. Deelnemers aan Dutch Design Week Elf studenten van de School voor Mode toonden hun afstudeercollecties tijdens de Dutch Design Week, eind oktober. De bezoekers toonden zich enthousiast over de verrassende creaties binnen uiteenlopende thema s, zoals Zwaluwvlucht, New York Minute en Young & Wreckless.

15 student voorop! Een prachtige plek om te leren Moderne apparatuur, veel licht en veel ruimte in techniekhuys in Veldhoven, sinds oktober 2011 de nieuwe locatie van de School voor Bouwen & Wonen. Een prachtige plek om te leren, vinden Merel Springer, Ugur Eyder, nadi Geelhoed en Wesley Watts in de machinale werkplaats van de school.

16 A. Bestuursverslag College van Bestuur 1 Visie en strategie 1.1 Plan van aanpak Doen In juni 2011 is het concept van het Plan van Aanpak Doen gepubliceerd. Daarin is de volgende visie vastgelegd: In al ons handelen stellen wij het succes van de studenten centraal; hun succes is ons succes; Voor het succes van studenten is de kwaliteit van de docenten en andere leerkrachten doorslaggevend. De relatie docent-student vormt daarom de kern van onze organisatie; ROC Eindhoven richt zich zowel op jongeren als op volwassenen en maakt het mogelijk dat zij hun talenten een leven lang ontwikkelen; Het onderwijs is praktijkgericht en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. In het verlengde van deze visie zijn als uitgangspunten voor de manier van werken benoemd: 1. De docent is een professional die in teamverband zijn beroep bewust, verantwoord en vakbekwaam uitvoert volgens de bekwaamheidseisen van de wet op de Beroepen In het Onderwijs (BIO). In deze wet wordt uitgegaan van een zevental competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijke & didactische en tot slot de organisatorische beroepsrol. 2. Onderwijs is teamwerk: de begeleiding van het leerproces van de studenten is de verantwoordelijk heid van het gehele onderwijsteam; 3. Onderwijsteams vormen daarom de kern van onze organisatie. De autonomie van de docent is ondergeschikt aan het team, waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd; 4. Alle overige organisatieonderdelen zijn erop gericht de teams zo goed mogelijk te laten functioneren; 5. ROC Eindhoven kiest voor een uniforme organisatie van het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid, transparantie en slagvaardigheid (meer aandacht, tijd en geld naar het onderwijs). Door ondernemerschap en flexibiliteit bij de scholen van ROC Eindhoven sterk te stimuleren, wil ROC Eindhoven tot de top van het mbo behoren. Als belangrijke pijler van Brainport Regio Eindhoven wil ROC Eindhoven met alle opleidingen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor andere prestatieindicatoren. Excellent onderwijs is dan ook de belangrijkste doelstelling. Als een eerste belangrijke stap in dit kader is in 2011 het programma TeamFocus gestart. De doelstelling van dit programma is te komen tot sterke en optimaal functionerende onderwijsteams van beperkte omvang. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de studenten in hun afdeling. De teamleider focust volledig op het coachen en begeleiden van de teamleden. Nu de operationele verantwoordelijkheid bij teams en teamleiders ligt, kan het kleinere managementteam zich volledig richten op strategische en tactische zaken. De functie van adjunct-directeur is geschrapt. Het managementteam van een cluster van scholen bestaat voortaan uit een directeur, een manager onderwijs en een manager bedrijfsvoering. 14

17 De versterking van de aandacht voor het onderwijs en het primaire proces heeft in 2011 ook vorm gekregen door de organisatie van luisterbijeenkomsten, waarin docenten en instructeurs hun wensen en noden onder de aandacht van het management konden brengen. Op basis hiervan zijn praktische verbetermaatregelen op verschillende gebieden in uitvoering of in voorbereiding. Dit betreft onder meer facilitaire voorzieningen, betere roostering van lessen en vermindering van administratieve taken. Daarnaast bezocht het College van Bestuur alle scholen om te spreken met afvaardigingen van docenten over hun werkzaamheden. 1.2 Voorbereiding fusie met ROC Ter AA De consequente keus voor excellent onderwijs heeft in 2011 geleid tot de voorbereiding van een fusie met ROC Ter AA in Helmond. Dit is in april begonnen met het uitspreken van de intentie om een fusie te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat fusie zal leiden tot: het borgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket van beroepsopleidingen met een goede spreiding over de regio Zuidoost-Brabant; de mogelijkheid topopleidingen en topprojecten te realiseren in de speerpuntsectoren van Brainport Regio Eindhoven: automotive, high tech systems, zorg, bouwen & wonen, food & recreatie; meer geld voor de kernactiviteit: het realiseren van excellent beroepsonderwijs (meer efficiency door bundeling van staf en ondersteuning en integratie van bepaalde opleidingsactiviteiten). In juli hebben de Raden van Toezicht van beide roc s het fusieplan goedgekeurd. Daarna is de voorbereiding van de fusie per 1 januari 2012 van start gegaan. Het informeren van het personeel, de studenten en de stakeholders in de regio en het verkrijgen van draagvlak heeft in de eerste periode veel aandacht en energie gevraagd. De ondernemingsraden en studentenraden hebben de plannen goedgekeurd. Ook vanuit de regio is veel steun verkregen. Het voorbereiden van de nieuwe organisatie, het opstellen van een Fusie Effect Rapportage en de aanvraag van goedkeuring bij de minister waren andere belangrijke stappen. Gedurende het hele verslagjaar hebben alle betrokkenen hard en harmonieus aan de fusievoorbereiding gewerkt. Teleurstellend was daarom dat in december bleek dat pas in april een uitspraak van de minister over de voorgenomen fusie was te verwachten, waardoor de beoogde datum van 1 januari niet haalbaar bleek. Inmiddels is begin april 2012 gebleken dat de minister van OCW de fusie op grond van haar bevoegdheid in de Wet Fusietoets niet goedkeurt, omdat die tot minder keuzemogelijkheden voor studenten in de regio zou leiden. Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht hebben uitgesproken dit standpunt onbegrijpelijk en teleurstellend te vinden. Juist het niet doorgaan van de fusie zal tot verschraling van het beroepsonderwijs in de regio leiden. In 2012 wordt bekeken welke eventuele vervolgstappen in de richting van samenwerking wenselijk en haalbaar zijn. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG 15

18 2. Bestuur en beleid 2.1 Resultaten 2011 Omdat 2011 is beschouwd als overgangsjaar tussen de beleidsperiode (strategisch uitvoeringsplan Motiveren tot Presteren ) en de beoogde fusie met ROC Ter AA handhaaft ROC Eindhoven dit jaar de Verhogen van de jaarlijkse instroom in het beroepsonderwijs stijging van 2009 en 2010 vooral was te danken aan een grootschalig, landelijk maatwerktraject voor openbaar vervoerbedrijf Connexxion (opleiding buschauffeurs). Dit project is inmiddels tot een goed einde gebracht. Het aantal studenten in het beroepsonderwijs daalde daarom met 15,5% van naar Het aantal studenten in de bol-variant is al jaren redelijk stabiel, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het Ster College (volwasseneneducatie en inburgering) is in 2011 geconfronteerd met een sterk dalende instroom als gevolg van korting op de rijksbudgetten. Het aflopen van het maatwerktraject voor Connexxion heeft geleid tot een vermindering van het aandeel van studenten ouder dan 23 jaar. Verhogen van de jaarlijkse instroom van studenten van 23 jaar en ouder bestaande doelstellingen en prestatie-indicatoren. Wel is uitgesproken te streven naar verdere verbetering en vooruitgang op de hoofddoelstellingen uit Motiveren tot Presteren. Tegelijkertijd is veel aandacht uitgegaan naar een goede voorbereiding van de fusie, om een vloeiende overgang voor de studenten te realiseren en het onderwijsproces niet te verstoren. Ook hier is student voorop in de praktijk gebracht. 1. Meer studenten bereiken Na zes jaar van stijgende studentenaantallen is in 2011 een vermindering van het aantal studenten waar te nemen. Dit was overigens ingecalculeerd, omdat de Meer succes voor studenten Nadat in 2010 al een record aantal diploma s was uitgereikt, is die stijgende lijn in 2011 verder voortgezet. Met diploma s (een stijging van 10,5%) is opnieuw een record gevestigd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het kwalificeren van studenten voor de 16

19 Aantal behaalde diploma s per jaar Percentage voortijdig roc-verlaten % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% diploma s niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7% arbeidsmarkt. Ook hierin is het maatwerktraject voor Connexxion een belangrijke factor geweest. Bij het terugdringen van het aantal voortijdige (ongediplomeerde) roc-verlaters is ook een kleine verbetering bereikt: van 10,5% naar 9,7% op het totaal aantal ingeschreven studenten. Op dit gebied scoort ROC Eindhoven nog altijd zeer goed in vergelijking met andere grootstedelijke roc s (zie tabel 6 op pag 56). Verder terug dringen van de uitval blijft een voornaam aandachtspunt. Verbetering van de intake, een scherper verzuimbeleid en een verbetering van de persoonlijke begeleiding staan voorop in het beleid. Het aantal EVC-procedures (Eerder Verworven Competenties) kwam met 253 weer op het niveau van In 2010 was er eenmalige uitschieter naar meer dan EVC s i.v.m. grootschalige trajecten voor het gastouderproject en de Rabobanken. 2.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom Om te voldoen aan de wens voor een hoger opgeleide beroepsbevolking is bevordering van de interne doorstroming naar hogere mbo-niveaus en externe doorstroming naar het hbo van belang. De interne doorstroming (ook wel opstroom genoemd) is gedaald: 28% van de mbo-gediplomeerden in de niveaus 1, 2 en 3 stroomde door naar een hoger niveau. In 2010 was dat nog 32%. In de bol is dat percentage 48% en in de bbl 15%. Het lage percentage in de bbl (en daarmee ook het lage gemiddelde) wordt veroorzaakt doordat relatief veel bbl-diploma s zijn behaald in maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen. Doorstroming is daar meestal niet aan de orde. Wel draagt de diplomering natuurlijk bij aan het algemene doel: verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG 17

20 Wat betreft doorstroming naar het hbo zijn voor dit jaarverslag alleen nog de cijfers van doorstroming naar Fontys beschikbaar. Het absolute aantal doorstromers naar Fontys steeg van 407 naar 481, maar als percentage van het totaal aantal bol 4-gediplomeerden was er een afnemende trend: 22% tegen 28% een jaar eerder. Hieronder de aantallen doorstromers naar Fontys in 2011 per sector: Studiejaar 2011 Sector Totaal Economie 120 Gedrag en maatschappij 133 Gezondheidszorg 56 Onderwijs 98 Sectoroverstijgend 32 Techniek 42 Eindtotaal Vakmanschap in onderwijs In 2011 is met het programma TeamFocus sterk ingezet op het centraal stellen van kwalitatief goed onderwijs in ROC Eindhoven. Dit is een ontwikkeling naar een kleiner en slagvaardig management en sterk functionerende teams die direct ten dienste van de student staan. De luisterbijeenkomsten voor docenten hebben hieraan verder accent gegeven. Ook is een operatie in voorbereiding die de verhouding direct en indirect personeel moet verbeteren, dat wil zeggen: verhoudingsgewijs meer man- en vrouwkracht voor het onderwijs, minder voor staf en ondersteuning. Dat is te meer noodzakelijk omdat voor de komende jaren een inkrimping van het personeelsbestand is te voorzien. Dit hangt samen met bezuinigingen van het rijk op onderwijs, maar ook met een verder te verwachten dalende instroom. Aan inhoudelijke professionalisering is in 2011 veel aandacht besteed, zowel wat betreft vakinhoudelijke versterkingen (via bijvoorbeeld lerarenbeurzen) als versterking van begeleidingscapaciteiten. 2.5 Stevige verankering in de regio De voorbereiding van de fusie met ROC Ter AA heeft in 2011 tot een intensivering van de relaties met bedrijfsleven en regionale overheden geleid. Zowel vanuit gemeenten als vanuit ondernemersorganisaties is steun uitgesproken voor het voornemen het beroepsonderwijs in de regio te versterken. De relatie en samenwerking met de externe stakeholders heeft als gevolg van de voorbereiding een stevige nieuwe impuls gekregen met blijvende effecten. Ook de voorbereidende gesprekken om samen met Fontys Hogescholen en TU/e tot aansprekende huisvesting en faciliteiten voor het techniekonderwijs in de regio te komen, hebben hieraan bijgedragen. Meer dan ooit is ROC Eindhoven een sterke pijler in het bouwwerk van Brainport Eindhoven, in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. 18

21 2.6 Een gezonde financiële huishouding ROC Eindhoven had voor 2011 een negatief exploitatiesaldo van 1,8 miljoen begroot. Dit had te maken met extra eenmalige lasten vanwege voorfinanciering van de maatwerkopleiding voor Connexxion en enkele beleidsintensiveringen (o.a. TeamFocus en Roadmap to Excellence). Uiteindelijk is het resultaat uitgekomen op 1,2 miljoen negatief, dus een betere prestatie dan verwacht. Voor 2012 is een positief resultaat begroot van 2,8 miljoen. Dan worden namelijk de opbrengsten geboekt van het opleidingstraject voor de buschauffeurs van Connexxion. De financiële positie van ROC Eindhoven is zodanig dat de kerntaak (excellent onderwijs) op een goede en verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG In 2012 wordt de totale ondersteuning van de organisatie kritisch doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal fte. 19

22 uit de prijzenkast Keukenblok beste ontwerp Op de afstudeerexpositie van de studenten Hout, Meubel & Interieur is het kleurige HI-macs keukenblok van Hans Jacobs uit Veldhoven door de vakjury als beste beoordeeld. De vakjury moest kiezen uit 31 prachtige werkstukken. De toepassing van het betrekkelijk nieuwe materiaal HI-macs maakte onder meer de keuze van de opvallende kleur oranje mogelijk. Rochelle wint X Factor 2011 Rochelle Perts, student van het Rock City Institute, won de zinderende finale van de X Factor Ze kreeg maar liefst 73% van de stemmen. Het Rock City Institute is onderdeel van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs. Motivate Award voor Dukes of Brabant Het team The Dukes of Brabant (School voor Techniek) won de Motivate Award op de First Tech Challenge in maart Dit is een landelijke robotcompetitie voor leerlingen van 15 tot 20 jaar. Ze kregen de award voor hun teamspirit en enthousiaste samenwerking. Jong vaktalent Thieu Schevers uit Schijndel, student van de School voor Techniek en werknemer van NTS Mechatronica, is uitgeroepen tot Jong Vaktalent De prijs is onderdeel van de Ir. Noordhofprijs van de Stichting Bevordering Vakmanschap. Thieu realiseerde op school in zeer korte tijd een soort geautomatiseerde knikkerbaan, waarin mechanische technieken en het programmeren van een computer samenkwamen. Ook zijn medestudent Dries van der Lee was genomineerd. Certificate for Mobility ROC Eindhoven ontving dit jaar het Certificate for Mobility. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die een hoge kwaliteit bereiken in internationale projecten. Het wordt hiermee gemakkelijker om projectvoorstellen voor buitenlandse activiteiten in te dienen en subsidies aan te vragen. Jaarlijks lopen honderden studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland. De scholen nemen deel aan tientallen internationale projecten op het gebied van uitwisseling en scholing.

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Professionalisering van de onderwijslogistieke functie

Professionalisering van de onderwijslogistieke functie ROC Eindhoven Professionalisering van de onderwijslogistieke functie Praktijkcasus bij ROC Eindhoven Wichard Rops, directeur School BFH TSV, ROC Eindhoven Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae Agenda Introductie

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007)

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Financiering onderwijs vernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 (30 november 2007) Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 BEZORGEN F 070-3424130 De Voorzitter van de Tweede Kamer E voorljchting@rekenkamer.ni der Staten-Generaal w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016 Monitoringsrapportage uitvoeringsjaar 2016 Datum 23 februari 2017 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteurs dhr. M. van der Duim Teammanager Praktijkleren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

GECOMBINEERDE LEERWEG

GECOMBINEERDE LEERWEG GECOMBINEERDE LEERWEG DOEL 14 studenten in de opleiding voor bedrijfswagentechnicus behouden voor de branche, door de mogelijkheid te geven zich te kunnen ontwikkelen en de opleiding af te ronden tot minimaal

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie