jaarverslag ROC eindhoven 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag ROC eindhoven 2011"

Transcriptie

1 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011

2

3 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in

4 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van ROC Eindhoven: studenten en hun ouders of partners bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties ministerie van OCW en Raad van Toezicht van ROC Eindhoven toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven andere roc s, vakscholen en MBO Raad gemeentelijke en regionale overheden personeelsleden algemeen geïnteresseerden Dit jaarverslag bevat het bestuursverslag van het College van Bestuur en een groot aantal bijlagen met cijfers. Het hoofdstuk financiën bevat een beknopt overzicht van verlies en winst over meerdere jaren en de balans, alsmede een verkorte controleverklaring. De volledige jaarrekening wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Op de website van ROC Eindhoven is de jaarrekening voor iedereen in te zien. BBL BOL BPV EVC BAPO VAVO VSV VRV ESF FES DUO IBO SBA BVE OP OBP : beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of betaald dan wel onbetaald werk) : eerder verworven competentie : bevordering arbeidsparticipatie ouderen : voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen : voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar : voortijdig roc-verlaten: vertrokken zonder diploma van ROC Eindhoven : Europees Sociaal Fonds : Fonds Economische Structuurversterking : Dienst Uitvoering Onderwijs (Voorheen CFI: Centrale Financiën Instellingen) : Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (in kader extra financiering structuren en opvang zorgleerlingen) : Stichting Beheer Activa : Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie : Onderwijzend Personeel : Ondersteunend en Beheers Personeel Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie aanvragen? Dat kan bij ROC Eindhoven, Marketing & Communicatie Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven, 2

5 Inhoudsopgave Algemeen Kerngegevens ROC Eindhoven 4 Voorwoord 5 Organisatie 6 Profiel ROC Eindhoven 7 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht 8 Bestuursverslag College van Bestuur 1. Visie en strategie Bestuur en beleid Onderwijs Medewerkers Bedrijfsvoering Financiën 37 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1 Kerngegevens studenten en opleidingen 46 Bijlage 2 Kerngegevens medewerkers 62 Bijlage 3 Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument (resultatenbox) 65 Bijlage 4 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) 75 Bijlage 5 Externe functies leden College van Bestuur 77 Colofon 78 3

6 Kerngegevens ROC Eindhoven Studenten beroepsonderwijs Omzet private activiteiten (x 1.000) bol bbl deeltijd bol Bekostigde diploma s niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Ontwikkeling fte s in loondienst 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentage voortijdig roc-verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7% Exploitatiesaldo (x 1.000) , , , , , ,

7 Voorwoord Student voorop Onze studenten zijn in 2011 zeer succesvol geweest. We mochten opnieuw een recordaantal diploma s uitreiken: meer dan stuks. Hiermee is een flinke bijdrage geleverd aan de arbeidsmark in Brainport Regio Eindhoven en daarbuiten. Veel van onze studenten vielen in de prijzen bij regionale en landelijke wedstrijden. En een flink aantal opleidingen kreeg een eervolle eerste plaats in de Keuzegids MBO-Studies. Prima prestaties, dankzij de inzet van de studenten zelf, maar ook dankzij de inzet van onze docenten, instructeurs, begeleiders en het ondersteunend personeel. Want al ons werk is gericht op het realiseren van succes voor en door onze studenten. De student staat voorop in alle activiteiten. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Veel activiteiten hadden in 2011 betrekking op het voorbereiden van een fusie tussen ROC Eindhoven en ROC Ter AA. Ook die fusie was in het belang van de studenten en van onze regio: handhaving van een breed opleidingsaanbod met een goede spreiding over Eindhoven en Helmond; realisering van topopleidingen op een aantal speerpuntgebieden die voor de regio van belang zijn; realisering van één mbo-adres voor het bedrijfsleven; meer efficiency in ondersteuning, waardoor meer geld naar het onderwijs zou vloeien. Personeelsleden, studenten, gemeentebesturen en bedrijfsleven stonden achter onze plannen. Inmiddels mei 2012 weten we dat ons enthousiaste werken niet beloond is, omdat de minister van OCW geen toestemming voor de fusie heeft gegeven. Natuurlijk is er teleurstelling, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. De voorbereidingen hebben voor beide roc s al voordelen gehad, zowel in de sfeer van kostenbesparing als kwaliteitsverbetering. Ook in de nieuw ontstane situatie pakken we flink door om onze ambitie te realiseren: een plaats in de top-3 van mbo-instellingen in Nederland. Ook in dat streven staat het succes van onze studenten voorop. College van Bestuur, Antoine Wintels Olaf van Nugteren 5

8 Organisatie RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR Bureau College van Bestuur Bureau Beleidsevaluatie & Control Medezeggenschapsraad DIENSTEN MBO-SCHOLEN VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Marketing & Communicatie Autobranche & Mobiliteit Ster College (vavo) Ster College Facilitair Beheer Brood & Banket Montessori College MAKS Maatwerk Financiën Facilitaire Dienstverlening School 23 (anderstaligen) MARBIZ Maatwerk Informatisering & Automatisering Onderwijs & Studentenservice Horeca Toerisme, Sport & Veiligheid Diverse bedrijfsopleidingen & cursussen op mbo-niveau Personeel & Organisatie Bouwen & Wonen Economie & Administratie ICT Handel & Marketing Mode Uiterlijke Verzorging Transport & Logistiek Techniek Procestechniek Laboratoriumonderwijs Welzijn, Cultuur & Onderwijs de Zorgsector School 23 6

9 Profiel ROC Eindhoven ROC Eindhoven bestaat uit: 18 branchegerichte scholen voor middelbaar beroepsonderwijs; Ster College voor taal & inburgering, basiseducatie en vavo; het Montessori College voor mavo en havo; School 23 met funderende en schakelende programma s voor jongeren die extra steun nodig hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk; 6 ondersteunende diensten en 2 stafbureaus. De kerntaak van ROC Eindhoven is het kwalificeren van studenten. De organisatie draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van Brainport Eindhoven en de sociale cohesie van stad en regio. Dit uit zich onder meer in: ondersteuning van de ontplooiingsmogelijkheden van iedere individuele student; een actieve rol in de regio; een breed scala aan opleidingen; vernieuwende onderwijsvormen; contractactiviteiten en maatwerk voor bedrijven. ROC Eindhoven werkt bewust aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en studenten en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het succes van de student staat voorop. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN Adres ROC Eindhoven Postbus HC Eindhoven roceindhoven.nl 7

10 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Fusie De Raad van Toezicht heeft zich in 2011 intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met ROC Ter AA. Zowel bij het onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan als bij de feitelijke voorbereidingen is de raad nauw betrokken geweest. Er is zeer frequent contact geweest met de beide Colleges van Bestuur, de Raad van Toezicht van ROC Ter AA en met ondernemingsraad en studentenraad. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Toezicht uit volle overtuiging heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat die zou leiden tot: handhaving, zelfs uitbreiding van een breed en gevarieerd opleidingsaanbod in de regio, met een optimale keuzevrijheid voor de (potentiële) student; de mogelijkheid een aantal topopleidingen te realiseren op gebieden die voor de regio als speerpunt gelden (o.a. hightech systems, automotive, zorg); een efficiënte organisatie met optimale financiële slagkracht en stabiliteit enerzijds en voldoende kleinschaligheid en herkenbaarheid aan de voorkant anderzijds; een betere samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In het hele proces heeft de raad voortdurend extra aandacht besteed aan een breed draagvlak onder studenten, personeelsleden en bedrijfsleven, en aan de kansen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatie. Wat betreft dit laatste is op te merken dat de synergievoordelen hadden kunnen leiden tot een jaarlijkse besparing van vier à vijf miljoen euro op de ondersteuning. Dit geld zou direct kunnen worden aangewend voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en voor realisering van de topopleidingen. Het is voor de Raad van Toezicht dan ook onbegrijpelijk en een grote teleurstelling dat de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in 2012 geen toestemming heeft gegeven voor de fusie. Samen met de Raad van Toezicht van ROC Ter AA hebben wij in een brief aan de minister onze bezwaren tegen haar overigens definitieve besluit verwoord. Naast bezwaren tegen de inhoud van haar besluit betreft dit ook bezwaren tegen de voorgeschreven procedure. Deze procedure bepaalt namelijk dat de minister pas om goedkeuring van de voorgenomen fusie kan worden gevraagd, als deze in een vergevorderd stadium van voorbereiding is. Daardoor is noodgedwongen veel werk verricht dat door het besluit van de minister (in ieder geval deels) tevergeefs is gebleken. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de enorme inspanningen die in het kader van de voorgenomen fusie zijn geleverd door het College van Bestuur en de medewerkers van ROC Eindhoven en hecht er aan daar op deze plaats zijn erkentelijkheid over uit te spreken. Andere belangrijke onderwerpen De raad heeft in 2011 zijn rol als toezichthouder op het lopende proces in de bestaande organisatie eveneens intensief uitgevoerd. Daarbij ging het onder meer om de volgende onderwerpen en besluiten: vaststelling jaarrekening 2010 en begroting 2011, met veel aandacht voor handhaving van de gezonde financiële situatie van ROC Eindhoven; hier heeft 8

11 het auditcomittee veel voorbereidend werk gedaan; versterking van het beleid op het gebied van de risicobeheersing, zowel onderwijsinhoudelijk, administratief als financieel; hierbij is onder meer aandacht besteed aan de manier waarop managementinformatie wordt verkregen en beschikbaar gesteld; de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs (met een belangrijke inbreng van de onderwijscommissie), zoals onder meer tot uiting is gekomen in uitvoering van de Roadmap to Excellence en TeamFocus. Ook de rapporten van de Onderwijsinspectie en de waardering van de studenten voor het onderwijs zijn hierin besproken: het is belangrijk op dit gebied de vinger aan de pols te houden; de aandacht voor studenten en medewerkers is onder meer tot uiting gekomen in de jaarlijkse gesprekken met ondernemingsraad en de (nieuw gevormde) studentenraad, die door alle partijen als plezierig en informatief zijn ervaren; herijking van het Masterplan Huisvesting, mede door gewijzigde marktomstandigheden. Vooruitblik 2012 De Raad van Toezicht zal zich ook nu de fusie niet doorgaat ervoor blijven inzetten dat ROC Eindhoven een krachtige en financieel gezonde organisatie blijft, met voldoende slagkracht om verdere kwaliteitsverbetering te bereiken. Ook in 2012 zullen echter extra inspanningen nodig zijn, gezien de demografische ontwikkelingen (die leiden tot dalende reguliere instroom) en de teruglopende rijksfinanciering. Dit zal opnieuw veel van de medewerkers en het College van Bestuur vragen. Namens de Raad van Toezicht, A.P.A. de Jong, voorzitter Juni 2012 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN 9

12 Samenstelling Raad van Toezicht in 2011 Naam Dhr. A.P.A. de Jong (voorzitter) Jaar van aftreden Hoofdfuncties Andere relevante nevenfuncties 2014 Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht Voorzitter stuurgroep Internationale School Eindhoven Lid Raad van Toezicht Vitalis Zorggroep Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport Voorzitter Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuidoost Dhr. ir. A.C. Westerveld (vice-voorzitter) 2013 Zelfstandig ondernemer en investeerder Directeur/grootaandeelhouder van enkele bedrijven Lid Raad van Toezicht Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix Mevr. drs. G.M. Boon 2012 Zelfstandig ondernemer Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven Lid Raad van Toezicht woningcorporatie Laarbeek Voorzitter Ypsilon regio Eindhoven en de Kempen Dhr. drs. T.M.A.J. Verhagen 2014 Algemeen directeur NV Industriebank LIOF te Maastricht Lid Raad van Commissarissen van enkele Limburgse MKB bedrijven Lid Supervisory Board Fuji Film Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leergang Bedrijfskunde Voorzitter bestuur Ned. Maatschappij Nijverheid en Handel Limburg Lid Raad van Advies Syntens Zuid-Nederland Dhr. drs. H.P.N. Scheepers 2014 Bestuurder ASML Netherlands Senior Vice-president Quality & Proces Improvement ASML Lid bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring Lid bestuur BZW kring Eindhoven Lid Stuurgroep Solliance Lid Raad van Commissarissen Norma Holding B.V. Vice-voorzitter RvC Neways Electronics International NV Dhr. drs. J.J.A. van den Berg 2014 Directeur Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven Voorzitter bestuur re-integratiebedrijf Fontys Actief 10

13 JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN ALGEMEEN 11

14 uit de prijzenkast Hans Döll Award Karo Iskedjian en Shauna Snijers van de School voor Horeca wonnen in december 2011 de Hans Döll Award. De vakjury beoordeelde de twee studenten als de beste in respectievelijk de categorieën Koken en Bediening. Karo maakte het lekkerste driegangenmenu en een amuse met als thema winter en Shauna serveerde dat als beste uit. Nominatie KILO-award Studenten van de opleiding Chemisch-fysisch Analist (School voor Laboratoriumonderwijs) zijn genomineerd voor de KILO-award. KILO staat voor Kwaliteit in het LaboratoriumOnderwijs. Ze verdienden hun nominatie met een onderzoek naar chloride, fosfaat en sulfaat in Portland Cement. Brains Award Thom van de Gevel, Geert van Hulsel, Daan de Vos en Kevin Reinders van de Scholen voor Techniek en Bouwen & Wonen wonnen met het ontwerpen en produceren van een rolstoelschommel voor lichamelijk zwaar beperkte mensen de Brains Award in de categorie Leefbaarheid. Quincy Brown en Abdel Laalami van de School voor Handel & Marketing wonnen zo n onderscheiding in de categorie Duurzaamheid. Zij bedachten de Sweep n Go, een ingenieuze afvalcontainer die op speelse wijze zorgt voor minder zwerfafval. De Brains Awards zijn toegekend door de gemeente Eindhoven i.s.m. Brainport. De prijswinnaars ontvingen en een adviescheque van 1.000, waarmee ze het product verder kunnen verbeteren. De rolstoelschommel is al in gebruik bij bewoners van Lunet Zorg in Duizel. Deelnemers aan Dutch Design Week Elf studenten van de School voor Mode toonden hun afstudeercollecties tijdens de Dutch Design Week, eind oktober. De bezoekers toonden zich enthousiast over de verrassende creaties binnen uiteenlopende thema s, zoals Zwaluwvlucht, New York Minute en Young & Wreckless.

15 student voorop! Een prachtige plek om te leren Moderne apparatuur, veel licht en veel ruimte in techniekhuys in Veldhoven, sinds oktober 2011 de nieuwe locatie van de School voor Bouwen & Wonen. Een prachtige plek om te leren, vinden Merel Springer, Ugur Eyder, nadi Geelhoed en Wesley Watts in de machinale werkplaats van de school.

16 A. Bestuursverslag College van Bestuur 1 Visie en strategie 1.1 Plan van aanpak Doen In juni 2011 is het concept van het Plan van Aanpak Doen gepubliceerd. Daarin is de volgende visie vastgelegd: In al ons handelen stellen wij het succes van de studenten centraal; hun succes is ons succes; Voor het succes van studenten is de kwaliteit van de docenten en andere leerkrachten doorslaggevend. De relatie docent-student vormt daarom de kern van onze organisatie; ROC Eindhoven richt zich zowel op jongeren als op volwassenen en maakt het mogelijk dat zij hun talenten een leven lang ontwikkelen; Het onderwijs is praktijkgericht en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. In het verlengde van deze visie zijn als uitgangspunten voor de manier van werken benoemd: 1. De docent is een professional die in teamverband zijn beroep bewust, verantwoord en vakbekwaam uitvoert volgens de bekwaamheidseisen van de wet op de Beroepen In het Onderwijs (BIO). In deze wet wordt uitgegaan van een zevental competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijke & didactische en tot slot de organisatorische beroepsrol. 2. Onderwijs is teamwerk: de begeleiding van het leerproces van de studenten is de verantwoordelijk heid van het gehele onderwijsteam; 3. Onderwijsteams vormen daarom de kern van onze organisatie. De autonomie van de docent is ondergeschikt aan het team, waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd; 4. Alle overige organisatieonderdelen zijn erop gericht de teams zo goed mogelijk te laten functioneren; 5. ROC Eindhoven kiest voor een uniforme organisatie van het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid, transparantie en slagvaardigheid (meer aandacht, tijd en geld naar het onderwijs). Door ondernemerschap en flexibiliteit bij de scholen van ROC Eindhoven sterk te stimuleren, wil ROC Eindhoven tot de top van het mbo behoren. Als belangrijke pijler van Brainport Regio Eindhoven wil ROC Eindhoven met alle opleidingen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor andere prestatieindicatoren. Excellent onderwijs is dan ook de belangrijkste doelstelling. Als een eerste belangrijke stap in dit kader is in 2011 het programma TeamFocus gestart. De doelstelling van dit programma is te komen tot sterke en optimaal functionerende onderwijsteams van beperkte omvang. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de studenten in hun afdeling. De teamleider focust volledig op het coachen en begeleiden van de teamleden. Nu de operationele verantwoordelijkheid bij teams en teamleiders ligt, kan het kleinere managementteam zich volledig richten op strategische en tactische zaken. De functie van adjunct-directeur is geschrapt. Het managementteam van een cluster van scholen bestaat voortaan uit een directeur, een manager onderwijs en een manager bedrijfsvoering. 14

17 De versterking van de aandacht voor het onderwijs en het primaire proces heeft in 2011 ook vorm gekregen door de organisatie van luisterbijeenkomsten, waarin docenten en instructeurs hun wensen en noden onder de aandacht van het management konden brengen. Op basis hiervan zijn praktische verbetermaatregelen op verschillende gebieden in uitvoering of in voorbereiding. Dit betreft onder meer facilitaire voorzieningen, betere roostering van lessen en vermindering van administratieve taken. Daarnaast bezocht het College van Bestuur alle scholen om te spreken met afvaardigingen van docenten over hun werkzaamheden. 1.2 Voorbereiding fusie met ROC Ter AA De consequente keus voor excellent onderwijs heeft in 2011 geleid tot de voorbereiding van een fusie met ROC Ter AA in Helmond. Dit is in april begonnen met het uitspreken van de intentie om een fusie te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat fusie zal leiden tot: het borgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket van beroepsopleidingen met een goede spreiding over de regio Zuidoost-Brabant; de mogelijkheid topopleidingen en topprojecten te realiseren in de speerpuntsectoren van Brainport Regio Eindhoven: automotive, high tech systems, zorg, bouwen & wonen, food & recreatie; meer geld voor de kernactiviteit: het realiseren van excellent beroepsonderwijs (meer efficiency door bundeling van staf en ondersteuning en integratie van bepaalde opleidingsactiviteiten). In juli hebben de Raden van Toezicht van beide roc s het fusieplan goedgekeurd. Daarna is de voorbereiding van de fusie per 1 januari 2012 van start gegaan. Het informeren van het personeel, de studenten en de stakeholders in de regio en het verkrijgen van draagvlak heeft in de eerste periode veel aandacht en energie gevraagd. De ondernemingsraden en studentenraden hebben de plannen goedgekeurd. Ook vanuit de regio is veel steun verkregen. Het voorbereiden van de nieuwe organisatie, het opstellen van een Fusie Effect Rapportage en de aanvraag van goedkeuring bij de minister waren andere belangrijke stappen. Gedurende het hele verslagjaar hebben alle betrokkenen hard en harmonieus aan de fusievoorbereiding gewerkt. Teleurstellend was daarom dat in december bleek dat pas in april een uitspraak van de minister over de voorgenomen fusie was te verwachten, waardoor de beoogde datum van 1 januari niet haalbaar bleek. Inmiddels is begin april 2012 gebleken dat de minister van OCW de fusie op grond van haar bevoegdheid in de Wet Fusietoets niet goedkeurt, omdat die tot minder keuzemogelijkheden voor studenten in de regio zou leiden. Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht hebben uitgesproken dit standpunt onbegrijpelijk en teleurstellend te vinden. Juist het niet doorgaan van de fusie zal tot verschraling van het beroepsonderwijs in de regio leiden. In 2012 wordt bekeken welke eventuele vervolgstappen in de richting van samenwerking wenselijk en haalbaar zijn. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG 15

18 2. Bestuur en beleid 2.1 Resultaten 2011 Omdat 2011 is beschouwd als overgangsjaar tussen de beleidsperiode (strategisch uitvoeringsplan Motiveren tot Presteren ) en de beoogde fusie met ROC Ter AA handhaaft ROC Eindhoven dit jaar de Verhogen van de jaarlijkse instroom in het beroepsonderwijs stijging van 2009 en 2010 vooral was te danken aan een grootschalig, landelijk maatwerktraject voor openbaar vervoerbedrijf Connexxion (opleiding buschauffeurs). Dit project is inmiddels tot een goed einde gebracht. Het aantal studenten in het beroepsonderwijs daalde daarom met 15,5% van naar Het aantal studenten in de bol-variant is al jaren redelijk stabiel, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het Ster College (volwasseneneducatie en inburgering) is in 2011 geconfronteerd met een sterk dalende instroom als gevolg van korting op de rijksbudgetten. Het aflopen van het maatwerktraject voor Connexxion heeft geleid tot een vermindering van het aandeel van studenten ouder dan 23 jaar. Verhogen van de jaarlijkse instroom van studenten van 23 jaar en ouder bestaande doelstellingen en prestatie-indicatoren. Wel is uitgesproken te streven naar verdere verbetering en vooruitgang op de hoofddoelstellingen uit Motiveren tot Presteren. Tegelijkertijd is veel aandacht uitgegaan naar een goede voorbereiding van de fusie, om een vloeiende overgang voor de studenten te realiseren en het onderwijsproces niet te verstoren. Ook hier is student voorop in de praktijk gebracht. 1. Meer studenten bereiken Na zes jaar van stijgende studentenaantallen is in 2011 een vermindering van het aantal studenten waar te nemen. Dit was overigens ingecalculeerd, omdat de Meer succes voor studenten Nadat in 2010 al een record aantal diploma s was uitgereikt, is die stijgende lijn in 2011 verder voortgezet. Met diploma s (een stijging van 10,5%) is opnieuw een record gevestigd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het kwalificeren van studenten voor de 16

19 Aantal behaalde diploma s per jaar Percentage voortijdig roc-verlaten % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% diploma s niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7% arbeidsmarkt. Ook hierin is het maatwerktraject voor Connexxion een belangrijke factor geweest. Bij het terugdringen van het aantal voortijdige (ongediplomeerde) roc-verlaters is ook een kleine verbetering bereikt: van 10,5% naar 9,7% op het totaal aantal ingeschreven studenten. Op dit gebied scoort ROC Eindhoven nog altijd zeer goed in vergelijking met andere grootstedelijke roc s (zie tabel 6 op pag 56). Verder terug dringen van de uitval blijft een voornaam aandachtspunt. Verbetering van de intake, een scherper verzuimbeleid en een verbetering van de persoonlijke begeleiding staan voorop in het beleid. Het aantal EVC-procedures (Eerder Verworven Competenties) kwam met 253 weer op het niveau van In 2010 was er eenmalige uitschieter naar meer dan EVC s i.v.m. grootschalige trajecten voor het gastouderproject en de Rabobanken. 2.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom Om te voldoen aan de wens voor een hoger opgeleide beroepsbevolking is bevordering van de interne doorstroming naar hogere mbo-niveaus en externe doorstroming naar het hbo van belang. De interne doorstroming (ook wel opstroom genoemd) is gedaald: 28% van de mbo-gediplomeerden in de niveaus 1, 2 en 3 stroomde door naar een hoger niveau. In 2010 was dat nog 32%. In de bol is dat percentage 48% en in de bbl 15%. Het lage percentage in de bbl (en daarmee ook het lage gemiddelde) wordt veroorzaakt doordat relatief veel bbl-diploma s zijn behaald in maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen. Doorstroming is daar meestal niet aan de orde. Wel draagt de diplomering natuurlijk bij aan het algemene doel: verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG 17

20 Wat betreft doorstroming naar het hbo zijn voor dit jaarverslag alleen nog de cijfers van doorstroming naar Fontys beschikbaar. Het absolute aantal doorstromers naar Fontys steeg van 407 naar 481, maar als percentage van het totaal aantal bol 4-gediplomeerden was er een afnemende trend: 22% tegen 28% een jaar eerder. Hieronder de aantallen doorstromers naar Fontys in 2011 per sector: Studiejaar 2011 Sector Totaal Economie 120 Gedrag en maatschappij 133 Gezondheidszorg 56 Onderwijs 98 Sectoroverstijgend 32 Techniek 42 Eindtotaal Vakmanschap in onderwijs In 2011 is met het programma TeamFocus sterk ingezet op het centraal stellen van kwalitatief goed onderwijs in ROC Eindhoven. Dit is een ontwikkeling naar een kleiner en slagvaardig management en sterk functionerende teams die direct ten dienste van de student staan. De luisterbijeenkomsten voor docenten hebben hieraan verder accent gegeven. Ook is een operatie in voorbereiding die de verhouding direct en indirect personeel moet verbeteren, dat wil zeggen: verhoudingsgewijs meer man- en vrouwkracht voor het onderwijs, minder voor staf en ondersteuning. Dat is te meer noodzakelijk omdat voor de komende jaren een inkrimping van het personeelsbestand is te voorzien. Dit hangt samen met bezuinigingen van het rijk op onderwijs, maar ook met een verder te verwachten dalende instroom. Aan inhoudelijke professionalisering is in 2011 veel aandacht besteed, zowel wat betreft vakinhoudelijke versterkingen (via bijvoorbeeld lerarenbeurzen) als versterking van begeleidingscapaciteiten. 2.5 Stevige verankering in de regio De voorbereiding van de fusie met ROC Ter AA heeft in 2011 tot een intensivering van de relaties met bedrijfsleven en regionale overheden geleid. Zowel vanuit gemeenten als vanuit ondernemersorganisaties is steun uitgesproken voor het voornemen het beroepsonderwijs in de regio te versterken. De relatie en samenwerking met de externe stakeholders heeft als gevolg van de voorbereiding een stevige nieuwe impuls gekregen met blijvende effecten. Ook de voorbereidende gesprekken om samen met Fontys Hogescholen en TU/e tot aansprekende huisvesting en faciliteiten voor het techniekonderwijs in de regio te komen, hebben hieraan bijgedragen. Meer dan ooit is ROC Eindhoven een sterke pijler in het bouwwerk van Brainport Eindhoven, in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. 18

21 2.6 Een gezonde financiële huishouding ROC Eindhoven had voor 2011 een negatief exploitatiesaldo van 1,8 miljoen begroot. Dit had te maken met extra eenmalige lasten vanwege voorfinanciering van de maatwerkopleiding voor Connexxion en enkele beleidsintensiveringen (o.a. TeamFocus en Roadmap to Excellence). Uiteindelijk is het resultaat uitgekomen op 1,2 miljoen negatief, dus een betere prestatie dan verwacht. Voor 2012 is een positief resultaat begroot van 2,8 miljoen. Dan worden namelijk de opbrengsten geboekt van het opleidingstraject voor de buschauffeurs van Connexxion. De financiële positie van ROC Eindhoven is zodanig dat de kerntaak (excellent onderwijs) op een goede en verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN BESTUURSVERSLAG In 2012 wordt de totale ondersteuning van de organisatie kritisch doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal fte. 19

22 uit de prijzenkast Keukenblok beste ontwerp Op de afstudeerexpositie van de studenten Hout, Meubel & Interieur is het kleurige HI-macs keukenblok van Hans Jacobs uit Veldhoven door de vakjury als beste beoordeeld. De vakjury moest kiezen uit 31 prachtige werkstukken. De toepassing van het betrekkelijk nieuwe materiaal HI-macs maakte onder meer de keuze van de opvallende kleur oranje mogelijk. Rochelle wint X Factor 2011 Rochelle Perts, student van het Rock City Institute, won de zinderende finale van de X Factor Ze kreeg maar liefst 73% van de stemmen. Het Rock City Institute is onderdeel van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs. Motivate Award voor Dukes of Brabant Het team The Dukes of Brabant (School voor Techniek) won de Motivate Award op de First Tech Challenge in maart Dit is een landelijke robotcompetitie voor leerlingen van 15 tot 20 jaar. Ze kregen de award voor hun teamspirit en enthousiaste samenwerking. Jong vaktalent Thieu Schevers uit Schijndel, student van de School voor Techniek en werknemer van NTS Mechatronica, is uitgeroepen tot Jong Vaktalent De prijs is onderdeel van de Ir. Noordhofprijs van de Stichting Bevordering Vakmanschap. Thieu realiseerde op school in zeer korte tijd een soort geautomatiseerde knikkerbaan, waarin mechanische technieken en het programmeren van een computer samenkwamen. Ook zijn medestudent Dries van der Lee was genomineerd. Certificate for Mobility ROC Eindhoven ontving dit jaar het Certificate for Mobility. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die een hoge kwaliteit bereiken in internationale projecten. Het wordt hiermee gemakkelijker om projectvoorstellen voor buitenlandse activiteiten in te dienen en subsidies aan te vragen. Jaarlijks lopen honderden studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland. De scholen nemen deel aan tientallen internationale projecten op het gebied van uitwisseling en scholing.

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslag. Inhoudsopgave jaarrekening. Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave jaarverslag. Inhoudsopgave jaarrekening. Jaarverslag 2010 JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Toelichting op onderdelen van het jaarverslag... 3 1.1. Voorwoord Directie... 3 1.2. Jaarverslag Bestuur... 4 1.3. Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie