Strategisch beleid KopGroep Bibliotheken. facebook.com/kopgroepbibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken"

Transcriptie

1 Strategisch beleid KopGroep Bibliotheken facebook.com/kopgroepbibliotheken

2 inhoud strategisch beleid

3 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke relevantie 8 Keuzes voor de toekomst 11 A. Wat willen onze klanten? 11 B. Welke keuzes maken wij? 12 - Vestigingen 12 - Samenwerking 16 - Digitale bibliotheek 18 - Collectie 20 - Educatie 22 - Culturele activiteiten 24 - Personeel 25 Bijlagen A. Organisatiestructuur 26 B. Mosaic klantentypen 27 C. Bibliotheekwet 28 D. Samenwerkingspartners 29 3

4 voorwoord De komende jaren gaat er veel veranderen in de bibliotheekwereld. Subsidies zijn niet meer zo vanzelfsprekend, ledenaantallen en bezoekersaantallen lopen steeds meer uit elkaar en de technologische en digitale ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen. De openbare bibliotheek ontstond begin 20 ste eeuw in een tijd van informatieschaarste. In de Noordkop zijn we al heel lang actief, want de bibliotheek van Den Helder vierde in juni 2012 haar 100-jarig bestaan. In deze 100 jaar is veel veranderd, maar in de basis ook veel hetzelfde gebleven. Want openbare bibliotheken spelen van oudsher een belangrijke rol bij de verspreiding van informatie, kennis en cultuur. Met 4 miljoen leden, 100 miljoen uitleningen en een jaaromzet van circa 600 miljoen euro is de Nederlandse openbare bibliotheek nog steeds een veel gebruikte en zeer gewaardeerde maatschappelijke voorziening (zie ook bijlage C Bibliotheekwet). Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft KopGroep Bibliotheken de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren Het resultaat heeft u nu in handen. Met ondersteuning van bureau Courante zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar onder meer werd gebrainstormd over de nieuwe centrale bibliotheek in Den Helder. Deze gesprekken zijn ook als input voor de beleidsnota gebruikt. Er werd een sessie belegd met mensen uit allerlei geledingen uit de samenleving, zoals het bedrijfsleven, toerisme, horeca, onderwijs en de culturele sector. Enkele conclusies zijn: - De openbare bibliotheek is van oudsher een leverancier van informatie en kennis. - Het gebruik van internet zal de functie van de bibliotheek veranderen. - De bibliotheek dient een goed bereikbare plek te zijn. - De bibliotheek moet een plek zijn om te verblijven, te studeren, te werken, te lezen of te ontmoeten en waar goede koffie te krijgen is. - De bibliotheek is een plek waar veel activiteiten plaats moeten vinden rondom schrijvers, geschiedenis en actualiteit. Beleving is belangrijk. Een andere sessie werd gehouden met mensen uit de eigen organisatie. Ook in deze bijeenkomst kwam naar voren dat de bibliotheek vooral moet inzetten op verblijfskwaliteit en zich moet richten op diverse doelgroepen. Daarnaast moet de digitale dienstverlening verder worden ontwikkeld, aansluitend op de landelijke Digitale Bibliotheek. In de gemeente Hollands Kroon wordt in 2013, 2014 en 2015 in totaal meer dan 50% bezuinigd op onze subsidie. Dat betekent dat we in deze gemeente keuzes moeten maken voor de dienstverlening. Die wordt gereduceerd tot een minimumpakket. Op pagina 14 wordt beschreven hoe we met de beperkte middelen tot een enigszins verantwoord resultaat willen komen. 4

5 Missie en Visie De bibliotheek is en moet een laagdrempelige voorziening blijven. Leverancier van betrouwbare en toegankelijke informatie voor velerlei doeleinden. De blik verruimen, informeren, ontspannen en inspireren. Daarnaast zijn we als lokale partner onmisbaar bij educatie, leesbevordering en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook bieden we een podium voor ontmoeting, culturele evenementen en debat. Onze missie is dan ook: lezen, leren en beleven! Visie De samenleving is gebaat bij burgers die kritisch zijn en bewuste keuzes kunnen maken. Met haar activiteiten draagt KopGroep Bibliotheken daar substantieel aan bij. De maatschappij is een informatiemaatschappij geworden. Er is een overvloed aan informatie via bestaande en nieuwe kanalen. De behoefte aan een onafhankelijk instituut dat ondersteuning biedt bij de selectie van relevante en betrouwbare informatie groeit. En onze rol verandert hierdoor. De dienstverlening richt zich steeds meer op informatievoorziening in zowel het fysieke als het digitale domein. Professionaliteit, maatwerk en toegankelijkheid zijn daarbij de kenmerken. De bibliotheek is het lokale centrum voor kennis, informatie, cultuur, educatie, ontmoeting en debat. In die rol draagt ze bij aan lees- en taalontwikkeling en biedt ze burgers de mogelijkheden om te leren omgaan met nieuwe media en de toepassingen daarvan. De bibliotheek is een uitnodigende publieke ruimte waar plaats is voor allerlei initiatieven op maatschappelijk en cultureel gebied. Overheden en andere informatieaanbieders kunnen de bibliotheek benutten als platform waar een groot publiek kennis kan nemen van hun informatieaanbod. Ook zien we in toenemende mate dat de bibliotheek functioneert als ontmoetingsplaats, de huis- en studeerkamer van de samenleving, de zogenaamde third place, de plek die na huis en werk een belangrijke verblijfsplek is voor veel mensen. Om te lezen, te werken, te studeren of te ontmoeten. Mede door invloed van de recessie en de toenemende werkloosheid zal dit de komende jaren steeds belangrijker worden. We zien in deze informatiemaatschappij ook een andere ontwikkeling. Namelijk die van ontlezing, toenemende taalachterstanden en laaggeletterdheid. In dit kader ontwikkelt de openbare bibliotheek zich steeds meer tot kenniscentrum voor lezen en literatuur. 5

6 korte terugblik 6

7 KopGroep Bibliotheken is in 2008 ontstaan uit een fusie van 14 bibliotheken in 9 gemeenten in de Noordkop. Deze schaalvergroting maakte bibliotheekvernieuwing en kwaliteitsverbetering mogelijk. Bij de start werd een langdurige samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten en de nieuwe basisbibliotheek. De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt om de organisatie op te bouwen (zie voor het organisatiemodel bijlage A). In de eerste beleidsperiode heeft dit geresulteerd in veel nieuwe activiteiten en een toenemend gebruik van de website. Helaas is in het ledenaantal, conform de landelijke ontwikkelingen, een dalende tendens te zien. Toch zijn we erin geslaagd om een stabiel bezoekersaantal te handhaven. Van alle inwoners in ons werkgebied is bijna 25% lid van KopGroep Bibliotheken (meetpunt eind 2012). Onze dienstverlening is de afgelopen jaren vernieuwd. Bij de start hebben we onze ambitie vastgelegd in een beleidsnota en het merendeel van de daarin genoemde punten is gerealiseerd. We hebben bestaande dienstverlening verbeterd, nieuwe diensten ontwikkeld, vestigingen opnieuw ingericht en ook op digitaal gebied flinke stappen gezet. Zo is in alle vestigingen zelfbediening ingevoerd voor het uitlenen en inleveren van materialen. Ook is bijna overal een Makkelijk Lezen Plein ingericht voor jeugdige bezoekers met leesmoeilijkheden. Om cultuurhistorisch erfgoed op een laagdrempelige manier te ontsluiten zijn in 5 vestigingen Historische Informatie Punten geopend. Onze medewerkers klant- en leenservice zijn de afgelopen jaren bijgeschoold. Hiermee hebben ze de kennis en vaardigheid in huis gekregen die past bij hun nieuwe rol. Door de invoering van zelfbediening is er veel veranderd. De functie is nu meer gericht op ontvangst van klanten, helpen en verwijzen en vraagafhandeling op een proactieve manier. Werken in de bibliotheek vereist ook een goed begrip van nieuwe ontwikkelingen op mediagebied. Daarom hebben alle medewerkers in 2011 de cursus 23 Dingen gevolgd waarin de interactieve functionaliteiten van internet centraal stonden. 7

8 maatschappelijke relevantie KopGroep Bibliotheken opereert niet alleen. Bij het maken van beleid onderschrijven we de strategie die de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) voor de periode tot 2016 heeft uitgezet 1 : a) De bibliotheek is er voor individu en samenleving b) De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt c) De bibliotheek onderneemt Onze keuzes voor de komende jaren zijn mede hierop gebaseerd. 1) De bibliotheek levert waarde, Vereniging van Openbare Bibliotheken (2012) 8

9 a) De bibliotheek is er voor individu en samenleving b) De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt Uit onderzoek blijkt dat bijna alle mensen vinden dat de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde heeft, ook al is niet iedereen lid. Er is een breed draagvlak. Mensen zien de bibliotheek als een basisvoorziening en we doen er alles aan om dat zo te houden. Tot op dorpsniveau proberen we onze expertise, infrastructuur en dienstverlening in te zetten. Niet meer met overal een bibliotheekvestiging, want dat is niet betaalbaar, maar wel met onze service en dienstverlening. In het Spreidingsplan 2011 staat niet voor niets: KopGroep Bibliotheken kiest voor dienstverlening aan doelgroepen boven gebouwen. Leesbevordering aan kinderen is een van onze speerpunten. Het onderwijs is gebaat bij een sterke partner op het gebied van leesbevordering, informatieverwerving en mediawijsheid. Met de jeugdbus, die vanaf voorjaar 2013 rijdt in gebieden zonder vaste bibliotheekvestiging, zijn we bereikbaar voor kinderen, leerkrachten en ouders tot in de kleinste woonkernen. Laaggeletterdheid In ons land zijn circa 1.5 miljoen functioneel analfabeten, terwijl de overheid stelt dat iedere burger over voldoende kennis, vaardigheden en onderscheidingsvermogen moet beschikken om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in onze huidige complexe en veranderlijke informatiemaatschappij. Lezen en schrijven zijn essentiële voorwaarden voor zelfredzaamheid. Leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid zijn daarom belangrijke speerpunten van bibliotheken én overheden voor de komende jaren. Ook mediawijsheid is onmisbaar voor wie de weg wil blijven vinden in de veranderende wereld. Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken. Geen kennis hiervan betekent achterblijven in de maatschappij. Mensen gaan op een andere manier om met informatie. Toegang wordt belangrijker dan bezit. Voor bibliotheken liggen er grote kansen. Klanten moeten bij ons niet alleen informatie kunnen halen of consumeren, maar ook informatie kunnen bundelen, mixen en toepassen. Daarom richten we ons de komende beleidsperiode op een nog bredere samenwerking in de regio met educatieve organisaties en culturele instellingen. Ruime openingstijden, een verleidelijke presentatie van media en inspirerende activiteiten maken van de bibliotheek een aantrekkelijke plek om te verblijven. We maken een duidelijke keuze om niet meer in elke vestiging alles aan te bieden. We maken onderscheid tussen bibliotheken die als een culturele spin in het web functioneren in een groter verzorgingsgebied en vestigingen waar het vooral gaat om de uitleenfunctie. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de bibliotheek fysiek aanwezig te laten zijn in bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen of supermarkten. We bewegen dus meer naar de klant toe. Ook digitaal. Want ook voor onze e-content gaat het niet zozeer om de kwantiteit, maar om de toegankelijkheid ervan. We zijn sinds 2012 aangesloten op de Digitale Bibliotheek. In het voorjaar van 2013 gaat onze nieuwe website online. We hebben daarmee optimaal voordeel van programma s en diensten die landelijk worden ontwikkeld. KopGroep Bibliotheken omarmt de Digitale Bibliotheek. Onze klanten moeten ten volle kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden die beschikbaar worden gesteld door de Digitale Bibliotheek. Zoals het uitlenen van e-books of het downloaden van luisterboeken. En wij zorgen voor deskundige medewerkers, want we blijven de plek waar mensen terecht kunnen met vragen over het gebruik van digitale media en waar cursussen worden gegeven om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld. Daarnaast profileren we ons steeds meer als de professionele partner van het onderwijs op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering. 9

10 c) De bibliotheek onderneemt Bibliotheken veranderen en tegelijkertijd is er minder subsidie. Kunnen we meer doen met minder? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in maatschappelijk ondernemerschap. We staan midden in de samenleving als partner van overheden, onderwijs, culturele instellingen en andere bibliotheken. De komende beleidsperiode gaan we dit partnerschap nog verder uitbouwen. Zo transformeren we van uitvoerend leverancier naar een strategische partner. Samen is hierbij het motto. Samen met gemeenten zullen we optrekken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Samen met andere culturele instellingen programmeren we aantrekkelijke activiteiten. Samen met het onderwijs richten we ons op speerpunten als leesplezier en leesvaardigheid. En samen met andere bibliotheken gaan we aan de slag om een zuinigere bedrijfsvoering te realiseren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk middelen in te kopen, marktontwikkelingen en klantbehoeftes te onderzoeken en marketingacties op te zetten. Maar ook door expertise of personeel te delen. Een concreet voorbeeld van dit ondernemerschap is een project in Wieringerwaard waar KopGroep Bibliotheken in 2013 een nieuwe jeugdbibliotheek opzet die gefinancierd wordt vanuit de leefbaarheidsgelden van Wooncompagnie. Opgemerkt moet worden dat we ondanks dit ondernemerschap afhankelijk blijven van budgetsubsidies van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De bezuinigingen in de gemeente Hollands Kroon mogen niet leiden tot zodanige ingrepen in de organisatie dat daardoor onze ambities in gevaar komen, zeker niet in het werkgebied van Texel, Den Helder en Schagen. 10

11 keuzes voor de toekomst A. Wat willen onze klanten? Om de dienstverlening te kunnen verbeteren en keuzes af te stemmen op vragen van de gebruikers, heeft KopGroep Bibliotheken sinds 2011 een online klantenpanel. Een representatieve groep van 500 mensen wordt een aantal keer per jaar ondervraagd over zaken als informatiebehoefte, tevredenheid over de dienstverlening en de digitale bibliotheek. De resultaten hiervan worden op onze website gepubliceerd. Daarnaast benutten we de resultaten van Mosaic, een consumentenclassificatie van huishoudens in Nederland (zie bijlage B). Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen, zoals Kadaster, CBS en marktonderzoek. Alle 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens zijn gesegmenteerd in 44 verschillende typen. Per type huishouden wordt een beeld geschetst met betrekking tot de demografie, levensstijl en mediavoorkeur. Eind 2011 is onderzoek gedaan naar de klanttypen die in het werkgebied van KopGroep Bibliotheken wonen. Ook is onderzocht welk type klanten lid zijn van de bibliotheek. In onderstaande grafiek wordt het resultaat van dit onderzoek weergegeven. De Traditionele gezinnen maken een groot deel uit van de bevolking van het gebied en zijn goed vertegenwoordigd in ons ledenbestand. Ook de groepen Dynamische gezinnen en Welvarende genieters zijn met circa 15% van de huishoudens en 17% van het ledenbestand groepen om rekening mee te houden. De verschillende doelgroepen zijn niet per definitie homogeen verdeeld over het werkgebied. Traditionele gezinnen wonen verspreid over het hele werkgebied. De Dynamische gezinnen bevinden zich vooral in de grote plaatsen Den Helder en Schagen. De Welvarende genieters wonen vooral in het zuiden van het werkgebied, rond de vestigingen Schagen, Harenkarspel en Niedorp. Cultuurgenieters zijn veelal te vinden in De Schooten en het gebied rond Schagen, waaronder Callantsoog. Op basis van deze klanttypen worden keuzes gemaakt wat betreft het collectiebeleid en de programmering van activiteiten. Ook wordt bij de inrichting van bibliotheken en de dienstverlening rekening gehouden met wat deze klanttypen van een bibliotheek verwachten (zie voor verdere uitwerking bijlage B). % leden % gebied EMC Groep 50% 40% 30% 20% 10% 0% A1 - studenten en starters A2 - stedelingen B - gepensioneerde gezelligheidszoekers C - cultuurgenieters D - dynamische gezinnen E - traditionele gezinnen F - welvarende genieters Rest 11

12 B. Welke keuzes maken wij? In de volgende hoofdstukken worden de keuzes uitgewerkt die wij de komende jaren maken op het gebied van spreiding, samenwerking, collectie, educatie, activiteitenaanbod en personeel. In onze dienstverlening focussen we op: a) Bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van lezen en mediawijsheid b) Digitalisering c) Ontmoetingsfunctie Deze aspecten lopen als een rode draad door alle hoofdstukken heen. Vestigingen In de toekomst zullen er minder fysieke bibliotheekvestingen zijn. Teruglopende subsidies en de toenemende digitalisering dwingen ons in een nieuwe richting. Culturele centra De bibliotheek als uitleencentrum van boeken transformeert. Het is een landelijke trend dat bibliotheken uitgroeien tot culturele of multifunctionele centra die, in samenwerking met andere partners, onderdak bieden aan verschillende voorzieningen. Door meerdere functies in één gebouw samen te brengen, wordt efficiënt gebruik gemaakt van ruimte en middelen. Gebouwen die bruisen van de activiteiten en zowel overdag als s avonds open zijn voor het publiek. De komende jaren willen we op verschillende locaties functioneren binnen een cultureel centrum in deze vorm. Bij de programmering richten we ons op alle voor ons relevante klanttypen uit de Mosaic analyse (zie bijlage B). - In Schagen is de bibliotheek begin 2013 naar Cultuurhuis Markt 18 verhuisd. In dit multifunctionele gebouw geeft KopGroep Bibliotheken samen met het Scagon theater, de sociëteit voor senioren, het jongerenwerk en de muziekschool invulling aan een breed cultureel programma. - In Den Helder wordt de komende jaren een nieuwe centrale bibliotheek gebouwd. Hierin is ook plaats gereserveerd voor de Helderse Volksuniversiteit en de lokale historische verenigingen. - Op Texel worden gesprekken gevoerd met Artex - Kunstenschool Texel om gezamenlijke huisvesting te zoeken in het centrum van Den Burg. - In Julianadorp gaat de bibliotheek deel uit maken van het nieuwe multifunctionele centrum Trefpunt, waarin onder meer ook de peuterspeelzaal, het dorpshuis en de GGD participeren. - De komende tijd gaan we ons oriënteren of de huisvesting van bibliotheek Harenkarspel geschikt gemaakt kan worden voor medegebruik. 12

13 Verruiming van openingstijden In de nieuw geopende bibliotheek in Markt 18 in Schagen is het aantal openingsuren verdubbeld zonder extra personeelsformatie te gebruiken. Dit concept, waarbij we op daluren minimaal personeel inzetten, wordt de komende beleidsperiode stapsgewijs uitgebreid. Daarbij wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de bezoekers. Zij kunnen net als tijdens de reguliere openingsuren gebruik maken van alle diensten van de bibliotheek. Voor inhoudelijke vragen kan men terecht op de tijden dat er personeel aanwezig is. Het leengemak van de leden staat voorop. Ons streven is om alle vestigingen op termijn maximaal open te stellen voor het publiek. Toegankelijkheid is daarbij het sleutelwoord. 13

14 Hollands Kroon Vooral in de kleine kernen staan de fysieke bibliotheken onder druk en daarom heeft KopGroep Bibliotheken in 2011 een spreidingsplan opgesteld voor de bibliotheekvoorzieningen in kernen met minder dan 6000 inwoners. In het najaar van 2012 hebben we naar aanleiding van een actie tegen forse bezuinigingen in Hollands Kroon aan onze leden gevraagd wat de bibliotheek voor hen betekent. Honderden mensen gaven aan deze oproep gehoor. Bovenaan aan de lijst met reacties staat dat de bibliotheek een betaalbare voorziening is voor grote groepen mensen in de samenleving. Daarnaast gaven veel leden aan de ontmoetingsfunctie en het zelf kunnen snuffelen tussen de boeken een belangrijke meerwaarde te vinden van een bibliotheek. Alleen maar online reserveren en het gewenste materiaal op een aangewezen punt afhalen wordt door velen niet als alternatief gezien. Toch zullen de bestaande vestigingen in de gemeente Hollands Kroon in de huidige vorm verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen. Daarvoor in de plaats worden zogenoemde Plug-in of onbemande bibliotheken gerealiseerd. De jeugd tot 12 jaar kan gebruik maken van de jeugdbus en voor volwassenen worden afhaalpunten gezocht. Jeugdbus De dienstverlening aan kinderen is één van onze belangrijkste speerpunten. Daarom rijdt er vanaf het voorjaar van 2013 een speciale jeugdbus in kleine woonkernen waar geen fysieke bibliotheek (meer) is. De jeugdbus heeft twee verdiepingen. Op de standplaats gaat de bovenste verdieping hydraulisch omhoog. De bus is helemaal ingericht voor kinderen: spannend en uitdagend. Niet alleen het uiterlijk is bijzonder, maar ook het interieur. De benedenverdieping is gevuld met jeugdboeken, tijdschriften en dvd s. Op de bovenverdieping is ruimte waar kinderen zelfstandig of in groepsverband kunnen werken. Hier worden ook de educatieve programma s voor het basisonderwijs uitgevoerd. 14 Plug-in KopGroep Bibliotheken gaat de komende beleidsperiode ervaring opdoen met een zogenaamde Plug-in bibliotheek. Dit is een onbemande bibliotheekvoorziening in bijvoorbeeld een supermarkt of een ander gebouw waar veel publiek komt. Het concept is helemaal gericht op zelfbediening. In Callantsoog wordt een Plug-in bibliotheek geopend in een vestiging van Albert Heijn. Het voordeel is dat de leden veel meer uren per week gebruik kunnen maken van de voorzieningen dan in de huidige situatie. Albert Heijn Callantsoog is 7 dagen per week van 8.00 tot uur geopend. Dit moet bijdragen aan het succes, want de Plug-in bibliotheek komt op een plek waar altijd winkelend publiek is.

15 Jeugdbibliotheek In schoolgebouwen in De Schooten en Middenmeer zijn specifieke servicepunten voor de jeugd tot en met 12 jaar, die wij jeugdbibliotheek noemen. Hier is een aantrekkelijke collectie te vinden waaruit de kinderen kunnen lenen voor thuis en op school. Ook leerlingen van andere scholen uit de wijk maken gebruik van deze voorziening. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers of door de leerlingen zelf. Kinderen uit groep 7 krijgen hiervoor instructie en worden benoemd tot bibliotheekmedewerker. In Middenmeer kunnen volwassenen hun gereserveerde boeken afhalen in de jeugdbibliotheek. Ook hier is wekelijks een bibliotheekmedewerker aanwezig als aanspreekpunt en coördinator. Onbemande bibliotheek De komende jaren wordt ook ervaring opgedaan met onbemande bibliotheken. Dit zijn bestaande vestigingen die zonder personeel werken. Mensen maken er zelfstandig gebruik van de bibliotheekdiensten. Materialen worden door de klant zelf uitgeleend en ingenomen. Vragen kunnen online gesteld worden. Wil een klant persoonlijk geholpen worden dan kan men terecht bij een van de andere vestigingen van KopGroep Bibliotheken. De openingstijden in deze vestigingen kunnen op deze manier flink worden verruimd. Voor de onbemande bibliotheken worden vrijwillige huismeesters gezocht die een oogje in het zeil houden. Wekelijks is er een bibliotheekmedewerker als coördinator aanwezig. Pilot met vervoersdienst en afhaalpunten In de gemeente Hollands Kroon worden onder druk van de bezuinigingen een paar ingrijpende maatregelen genomen. Noodgedwongen wordt gesneden in de dienstverlening van de huidige bibliotheken. Om met name de minder mobiele klanten niet in de kou te laten staan wordt een proef gedaan met lokale afhaalpunten waar mensen materialen kunnen ophalen en terugbrengen die ze via de website hebben gereserveerd. Voor mensen uit deze groep die graag zelf tussen de boeken snuffelen volgt een pilot met een vervoersdienst die (op afspraak) wekelijks naar een bibliotheek in een naburige kern rijdt. Bibliotheek aan huis Onder het motto: als de lezer niet naar de boeken kan komen, komen de boeken naar de lezer verzorgen wij al jaren Bibliotheek aan huis. Vrijwilligers halen en brengen boeken bij mensen die graag willen blijven lezen, maar niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen. Dat kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in de wintermaanden of tijdens een ziekteproces. De komende jaren breiden we deze dienstverlening verder uit, vooral in de gebieden waar geen fysieke bibliotheek meer is. Servicepunten In De Schooten is een servicepunt in een voormalig schoolgebouw waar ook een dagbestedingscentrum is gevestigd voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De activiteiten van het centrum sluiten goed aan bij de functies van de bibliotheek. Er is een gezamenlijke ruimte met een leestafel, computer en koffiehoek. Het servicepunt heeft een kleine collectie boeken, specifiek voor de doelgroep. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers. Vanuit het servicepunt kunnen materialen thuisbezorgd worden door vrijwilligers van Bibliotheek aan huis. Daarnaast is het een afhaalpunt voor gereserveerde materialen. Wekelijks is er een bibliotheekmedewerker als coördinator aanwezig. 15

16 Samenwerking KopGroep Bibliotheken is zich bewust van haar maatschappelijke functie binnen de lokale gemeenschap en haar rol als voortrekker op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Vanuit deze gedachte wordt bewust samenwerking gezocht met partners op cultureel, educatief en maatschappelijk gebied, maar ook met gemeenten en het onderwijs. De komende beleidsperiode willen we deze samenwerking intensiveren en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Bijlage D geeft een overzicht van de huidige samenwerkingspartners. Multifunctionele centra Op de locaties waar de bibliotheek is gehuisvest in een multifunctioneel centrum, zoals in Markt 18 in Schagen en naar verwachting op termijn in Julianadorp en op Texel, ligt samenwerking met andere gebruikers van die centra voor de hand. Niet alleen in het delen van de faciliteiten van een gebouw, maar ook in het aanbieden van een gezamenlijk programma aan het publiek. Cultureel erfgoed We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in samenwerking met partners die zich bezighouden met cultureel erfgoed, waaronder het Regionaal Archief in Alkmaar. De bibliotheek vervult een spilfunctie in de netwerken van historische verenigingen en lokale musea. Zo participeren we actief in het project Biebmaps, waarbij informatie uit collecties van lokale archieven, musea, kranten en bibliotheken digitaal beschikbaar wordt gesteld aan het publiek. Ook binnen het basisonderwijs spelen we een belangrijke rol bij diverse erfgoedprojecten. Lokale historie blijft een belangrijk speerpunt voor ons. In de nieuw te bouwen centrale bibliotheek van Den Helder is de samenwerking met lokale historische verenigingen en de Volksuniversiteit zelfs een van de uitgangspunten geweest bij het opstellen van het programma van eisen voor de architect. Het gebouw moet een dynamisch centrum van cultuur, educatie en erfgoed worden met ruime openingstijden. Bibliotheken Uiteraard is er van oudsher een nauwe samenwerking met andere bibliotheken en met de branchevereniging VOB. De komende jaren zullen bibliotheken op verschillende terreinen gezamenlijk optrekken. Aansluiting bij een landelijke website en het op landelijk niveau aanbieden van digitale diensten zijn hier voorbeelden van. Regionaal valt te denken aan het gezamenlijk inhuren van dienstverlening of gespecialiseerde medewerkers. Culturele partners Lokaal werkt KopGroep Bibliotheken samen met diverse partners uit de culturele wereld, zoals kunstcentra, musea, theaters en boekhandels. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren kan er meer aandacht worden gegenereerd en zijn de financiële risico s kleiner. Gezamenlijk kan een kwalitatief hoogwaardig aanbod worden gedaan. 16

17 Onderwijs Structurele samenwerking met het onderwijs en instellingen voor VVE bieden een mooie kans om de krachten te bundelen op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, digitale en fysieke informatieverwerving en mediawijsheid. Het ROC Kop van Noord-Holland is een van onze vaste partners bij de bestrijding van laaggeletterdheid van volwassenen. Samenwerking met commerciële partners Ook wordt waar mogelijk de samenwerking met commerciële partners gezocht. Zo participeert KopGroep Bibliotheken in het project Voordeel met je biebpas waarbij bibliotheekleden op vertoon van hun lidmaatschapskaart met korting naar een theater, film of museum kunnen. Dit provinciale project moet de komende jaren nog meer lokale verankering krijgen. Met boekhandel Plukker uit Schagen bestaat een unieke samenwerking. Via de website van KopGroep Bibliotheken kan materiaal besteld worden bij de webshop van Plukker. De bibliotheek krijgt 10% van de opbrengst van alle materialen die op deze manier zijn gekocht. 17

18 Digitale bibliotheek De digitale bibliotheek zal een steeds grotere plaats innemen in de dienstverlening van KopGroep Bibliotheken. De website is nu al voor veel leden de plek waar materialen worden uitgezocht en gereserveerd. De komende jaren zal dit alleen maar meer worden. Ook de aanwezigheid op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter wordt steeds belangrijker. Klanten delen daar hun ervaringen met anderen en reageren op activiteiten en berichten van de bibliotheek. Nieuwe website In het voorjaar van 2013 lanceert KopGroep Bibliotheken haar nieuwe website. Door aan te sluiten bij de landelijke digitale bibliotheek (BNL), aangevuld met zelf ontwikkelde functionaliteiten, wordt de digitale dienstverlening via de website verder uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van e-books, het downloaden van luisterboeken, maar ook aan het aanbieden van achtergrondinformatie en het geven van tips en advies. Zo zal de digitale bibliotheek als schatkamer fungeren, waar mensen rond kunnen dwalen en met informatie in aanraking komen waarnaar ze niet direct op zoek waren. De website moet mensen verleiden om meer te doen dan alleen reserveren, verlengen of het gericht opzoeken van informatie. Net als de fysieke bibliotheek moet ook de digitale bibliotheek een plek zijn waar je langer kunt en wilt verblijven. Vooral ook omdat de fysieke bibliotheekfunctie op het platteland de komende jaren gaat veranderen. 18 Nationale Bibliotheek Catalogus De belangrijkste verschijningsvorm van de digitale bibliotheek is de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). In deze catalogus brengen openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek hun collecties op één digitale plek samen. Verrijkt met gezamenlijk ingekochte content, zoals e-books, krantenen tijdschriftartikelen, muziek, foto s, film en specifieke informatiebronnen, als G!ds en de Consumentenbond ontstaat zo de grootste virtuele bibliotheek van Nederland waaruit alle bibliotheekleden materialen kunnen aanvragen. Op lokaal niveau wordt de informatie van de Nationale Bibliotheek Catalogus gecombineerd met regionale collecties van musea, kranten- en historische archieven.

19 Service Behalve dat bezoekers van de digitale bibliotheek zelf op zoek kunnen gaan naar boeken, muziek, films of andere informatie, wil KopGroep Bibliotheken bezoekers ook actief informeren door het verspreiden van nieuwsbrieven en het aanbieden van attenderingsservices en apps voor smartphone of tablet. De inhoud en het type van deze diensten worden voor een belangrijk deel door de interesses van de individuele gebruiker bepaald. En voor alle vragen waarop de bezoeker zelf geen antwoord vindt, kan hij via de digitale vraagbaak van KopGroep Bibliotheken contact opnemen met een informatiespecialist. E-books E-books worden steeds populairder en hun verschijningsvormen worden diverser. Er verschijnen steeds meer e-books die speciaal voor een bepaalde doelgroep zijn ontwikkeld. Zo groeit het aantal e-audiobooktitels, speciaal voor mensen die niet of moeilijk gedrukte teksten kunnen lezen. Overigens zijn e-audiobooks niet alleen voor slechtzienden en blinden bedoeld. Ze zijn ook heel geschikt om in de auto of trein te beluisteren. Voor de allerkleinsten komen steeds meer e-books beschikbaar, waarin beeld, tekst en geluid tot één geheel worden gecombineerd. Ook de manier waarop e-books kunnen worden gelezen wordt diverser. Naast de gebruikelijke manier, waarbij e-books worden opgeslagen op een e-reader of tablet, wordt online (streaming) lezen steeds populairder. Daarbij krijgt de gebruiker via een internetverbinding toegang tot het e-book. Hierbij wordt het boek in gedeeltes gedownload. Nadat de lener het bewuste gedeelte heeft gelezen, worden de volgende pagina s gedownload en de vorige gewist. KopGroep Bibliotheken maakt gretig gebruik van alle digitale content die voorhanden is. Helaas zijn we bij het beschikbaar stellen van nieuwe e-booktitels afhankelijk van het landelijke aanbod. Jaarlijks verschijnen boektitels, een getal dat al meer dan dertig jaar stabiel is. Ruim de helft daarvan is afkomstig uit het grijze gebied : proefschriften, rapporten en boeken in eigen beheer, de rest ( titels) hoort bij het door uitgevers op de markt gebrachte aanbod. Het aantal beschikbare e-books blijft daarbij ver achter. Op het moment van schrijven zijn slechts 745 Nederlandstalige e-books door de uitgevers vrijgegeven voor uitlening door de bibliotheek. Internationaal ligt dit anders. In sommige landen, zoals de VS, Engeland en Duitsland worden al op betrekkelijk grote schaal e-books uitgeleend door bibliotheken. In Nederland zijn de uitgevers nogal terughoudend. Het Nederlandse taalgebied vormt een betrekkelijk kleine markt. Uitgevers hebben (nog) geen vertrouwen in een verdienmodel ten aanzien van het uitlenen van e-books door bibliotheken. Bovendien vallen e-books niet onder de auteurswet. Daardoor moeten bibliotheken met de afzonderlijke uitgevers onderhandelen over de mogelijkheden om e-books te kunnen uitlenen. Het valt niet te verwachten dat de toekomstige nieuwe bibliotheekwet daar verandering in brengt. 2 2 Online uitlenen van e-books door bibliotheken, SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (november 2012) 19

20 Collectie Leden van KopGroep Bibliotheken kunnen niet alleen gebruik maken van onze eigen collectie, maar hebben ook toegang tot het landelijke netwerk van bibliotheekcollecties. Voor de jaren 2013 en 2014 hebben we nieuw collectiebeleid geformuleerd. Volgens het spreidingsbeleid zal een significant deel van de leners in de toekomst niet meer aan een specifieke vaste vestiging verbonden zijn. Omdat ook de verschillende Mosaic klanttypen (bijlage B) verspreid over het hele werkgebied wonen, wordt de opbouw van onze collectie niet meer per vestiging beschreven maar voor alle bibliotheken samen. Voor de verdeling van de collectie over de afzonderlijke locaties zal steeds gekeken worden naar het leengedrag in die locatie, zodat de collectie afgestemd blijft op de plaatselijke gebruikers. Vrij uniek in Nederland is dat KopGroep Bibliotheken de komende periode gaat experimenteren met een zogenaamde floating collection. Dit concept komt er op neer dat media die de lener heeft aangevraagd in de bibliotheek blijven waar de lener ze retourneert. Voordelen zijn: reductie van transacties en transporten en dus een vermindering van de kosten van het onderling leenverkeer. Ook komen de collecties op plaatsen terecht waar de klant daar behoefte aan heeft. Uitgangspunten van het nieuwe collectiebeleid: - KopGroep Bibliotheken heeft één collectie, die voor alle bibliotheekleden te leen is en voor alle bezoekers van de bibliotheek vrij te raadplegen is. - Door te werken met een floating collection worden bij vestigingen onderdelen van de collectie regelmatig ververst. - Bij de samenstelling van de collectie wordt uitgegaan van de behoefte van de klant. - De collectie van KopGroep Bibliotheken is multimediaal, actueel en inspirerend. - In de collectie is vanuit de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek speciaal aandacht voor het onderwijs, laaggeletterden en ouderen. - De collectie wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, zowel fysiek als digitaal. - De dienstverlening van de bibliotheek is zo ingericht dat de collectie, ook als die niet in de bibliotheek om de hoek aanwezig is, eenvoudig en snel te verkrijgen is. - De bibliotheek werkt met andere bibliotheken samen om materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is toch te kunnen leveren. Daarnaast leent ze aan andere bibliotheken materiaal uit dat daar niet aanwezig is. Omvang van de collectie De omvang van de collectie hangt samen met het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Met de subsidiërende gemeenten is afgesproken dat de collectie 1.60 banden per inwoner groot is. Bij een werkgebied van inwoners komt dat neer op een collectie van bijna banden. Aansluitend bij onze missie wordt bij samenstelling van de collectie goed gelet op de doelgroepen en klanttypen die bediend worden. Digitale collectie - De digitale collectie gaat op termijn een steeds groter onderdeel van de gehele collectie uitmaken (zie hoofdstuk: Digitale bibliotheek). In de samenleving zien we de acceptatie van e-books groter worden. - Leden hebben toegang tot veel bestanden met digitale informatie die vrij in de bibliotheek geraadpleegd kunnen worden. Het gaat dan om informatie op het gebied van boeken, nieuws en consumentenzaken, zoals de tests van de Consumentenbond, Uittrekselbank en PressDisplay, waarbij klanten online kunnen bladeren en lezen in meer dan 1700 kranten uit 92 verschillende landen en in 48 talen. Presentatie van de collectie De klantengroepen van de bibliotheek (zie bijlage B) hebben behoefte aan een collectie die aantrekkelijk wordt gepresenteerd waarbij gebruiksgemak voorop staat. Voorselecties en frontale presentatie van materialen verhogen het kiesgemak. Hierbij maken we gebruik van de principes van Retail marketing. 20

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Internetgebruik in Nederland 2010 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Met C. 150 volledige digibeten bereikt Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010 UT (Alexander

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

KopGroep Bibliotheken

KopGroep Bibliotheken V" teletoon: 0223 623 859 e-mail: infu@%jpgmepbi biiotheken.nl vvww.kopgroepbibliotlieken.nl 5X3 M KopGroep Bibliotheken Bcmhardpk'tn 76 - Postbus 493-1 780 AL Den Heldei O 1 fit!?m Gemeente Den Helder

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Bibliotheek Vlissingen maakt

Bibliotheek Vlissingen maakt Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil! Informatiebemiddeling in de Google maatschappij. Inforum 2010 Karolien Selhorst De Google maatschappij Informatievloedgolf => het belang van informatie en daarmee

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Programma Community School De Horizon in de Buitenhof

Programma Community School De Horizon in de Buitenhof Programma Community School De Horizon in de Buitenhof Opening door Jan Bloemberg van TOP Intro filmpjes Buitenhof, Oshin van der Hansz en Lizzy in den Haak Presentatie Communityschool de Horizon door Nora

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Toekomst Bibliotheek De Kempen

Toekomst Bibliotheek De Kempen Toekomst Bibliotheek De Kempen Introductie Beleid en organisatieontwikkeling Conceptontwikkeling bibliotheken Public Governance Projectmatig creëren Maatschappelijke meerwaarde Business Modelling Presentatie

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits De start 10 januari 1916 Vereeniging R.K. Openbare leeszaal en bibliotheek Sint Catharina wordt geconstitueerd

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie