Strategisch beleid KopGroep Bibliotheken. facebook.com/kopgroepbibliotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken"

Transcriptie

1 Strategisch beleid KopGroep Bibliotheken facebook.com/kopgroepbibliotheken

2 inhoud strategisch beleid

3 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke relevantie 8 Keuzes voor de toekomst 11 A. Wat willen onze klanten? 11 B. Welke keuzes maken wij? 12 - Vestigingen 12 - Samenwerking 16 - Digitale bibliotheek 18 - Collectie 20 - Educatie 22 - Culturele activiteiten 24 - Personeel 25 Bijlagen A. Organisatiestructuur 26 B. Mosaic klantentypen 27 C. Bibliotheekwet 28 D. Samenwerkingspartners 29 3

4 voorwoord De komende jaren gaat er veel veranderen in de bibliotheekwereld. Subsidies zijn niet meer zo vanzelfsprekend, ledenaantallen en bezoekersaantallen lopen steeds meer uit elkaar en de technologische en digitale ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen. De openbare bibliotheek ontstond begin 20 ste eeuw in een tijd van informatieschaarste. In de Noordkop zijn we al heel lang actief, want de bibliotheek van Den Helder vierde in juni 2012 haar 100-jarig bestaan. In deze 100 jaar is veel veranderd, maar in de basis ook veel hetzelfde gebleven. Want openbare bibliotheken spelen van oudsher een belangrijke rol bij de verspreiding van informatie, kennis en cultuur. Met 4 miljoen leden, 100 miljoen uitleningen en een jaaromzet van circa 600 miljoen euro is de Nederlandse openbare bibliotheek nog steeds een veel gebruikte en zeer gewaardeerde maatschappelijke voorziening (zie ook bijlage C Bibliotheekwet). Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft KopGroep Bibliotheken de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren Het resultaat heeft u nu in handen. Met ondersteuning van bureau Courante zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar onder meer werd gebrainstormd over de nieuwe centrale bibliotheek in Den Helder. Deze gesprekken zijn ook als input voor de beleidsnota gebruikt. Er werd een sessie belegd met mensen uit allerlei geledingen uit de samenleving, zoals het bedrijfsleven, toerisme, horeca, onderwijs en de culturele sector. Enkele conclusies zijn: - De openbare bibliotheek is van oudsher een leverancier van informatie en kennis. - Het gebruik van internet zal de functie van de bibliotheek veranderen. - De bibliotheek dient een goed bereikbare plek te zijn. - De bibliotheek moet een plek zijn om te verblijven, te studeren, te werken, te lezen of te ontmoeten en waar goede koffie te krijgen is. - De bibliotheek is een plek waar veel activiteiten plaats moeten vinden rondom schrijvers, geschiedenis en actualiteit. Beleving is belangrijk. Een andere sessie werd gehouden met mensen uit de eigen organisatie. Ook in deze bijeenkomst kwam naar voren dat de bibliotheek vooral moet inzetten op verblijfskwaliteit en zich moet richten op diverse doelgroepen. Daarnaast moet de digitale dienstverlening verder worden ontwikkeld, aansluitend op de landelijke Digitale Bibliotheek. In de gemeente Hollands Kroon wordt in 2013, 2014 en 2015 in totaal meer dan 50% bezuinigd op onze subsidie. Dat betekent dat we in deze gemeente keuzes moeten maken voor de dienstverlening. Die wordt gereduceerd tot een minimumpakket. Op pagina 14 wordt beschreven hoe we met de beperkte middelen tot een enigszins verantwoord resultaat willen komen. 4

5 Missie en Visie De bibliotheek is en moet een laagdrempelige voorziening blijven. Leverancier van betrouwbare en toegankelijke informatie voor velerlei doeleinden. De blik verruimen, informeren, ontspannen en inspireren. Daarnaast zijn we als lokale partner onmisbaar bij educatie, leesbevordering en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook bieden we een podium voor ontmoeting, culturele evenementen en debat. Onze missie is dan ook: lezen, leren en beleven! Visie De samenleving is gebaat bij burgers die kritisch zijn en bewuste keuzes kunnen maken. Met haar activiteiten draagt KopGroep Bibliotheken daar substantieel aan bij. De maatschappij is een informatiemaatschappij geworden. Er is een overvloed aan informatie via bestaande en nieuwe kanalen. De behoefte aan een onafhankelijk instituut dat ondersteuning biedt bij de selectie van relevante en betrouwbare informatie groeit. En onze rol verandert hierdoor. De dienstverlening richt zich steeds meer op informatievoorziening in zowel het fysieke als het digitale domein. Professionaliteit, maatwerk en toegankelijkheid zijn daarbij de kenmerken. De bibliotheek is het lokale centrum voor kennis, informatie, cultuur, educatie, ontmoeting en debat. In die rol draagt ze bij aan lees- en taalontwikkeling en biedt ze burgers de mogelijkheden om te leren omgaan met nieuwe media en de toepassingen daarvan. De bibliotheek is een uitnodigende publieke ruimte waar plaats is voor allerlei initiatieven op maatschappelijk en cultureel gebied. Overheden en andere informatieaanbieders kunnen de bibliotheek benutten als platform waar een groot publiek kennis kan nemen van hun informatieaanbod. Ook zien we in toenemende mate dat de bibliotheek functioneert als ontmoetingsplaats, de huis- en studeerkamer van de samenleving, de zogenaamde third place, de plek die na huis en werk een belangrijke verblijfsplek is voor veel mensen. Om te lezen, te werken, te studeren of te ontmoeten. Mede door invloed van de recessie en de toenemende werkloosheid zal dit de komende jaren steeds belangrijker worden. We zien in deze informatiemaatschappij ook een andere ontwikkeling. Namelijk die van ontlezing, toenemende taalachterstanden en laaggeletterdheid. In dit kader ontwikkelt de openbare bibliotheek zich steeds meer tot kenniscentrum voor lezen en literatuur. 5

6 korte terugblik 6

7 KopGroep Bibliotheken is in 2008 ontstaan uit een fusie van 14 bibliotheken in 9 gemeenten in de Noordkop. Deze schaalvergroting maakte bibliotheekvernieuwing en kwaliteitsverbetering mogelijk. Bij de start werd een langdurige samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten en de nieuwe basisbibliotheek. De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt om de organisatie op te bouwen (zie voor het organisatiemodel bijlage A). In de eerste beleidsperiode heeft dit geresulteerd in veel nieuwe activiteiten en een toenemend gebruik van de website. Helaas is in het ledenaantal, conform de landelijke ontwikkelingen, een dalende tendens te zien. Toch zijn we erin geslaagd om een stabiel bezoekersaantal te handhaven. Van alle inwoners in ons werkgebied is bijna 25% lid van KopGroep Bibliotheken (meetpunt eind 2012). Onze dienstverlening is de afgelopen jaren vernieuwd. Bij de start hebben we onze ambitie vastgelegd in een beleidsnota en het merendeel van de daarin genoemde punten is gerealiseerd. We hebben bestaande dienstverlening verbeterd, nieuwe diensten ontwikkeld, vestigingen opnieuw ingericht en ook op digitaal gebied flinke stappen gezet. Zo is in alle vestigingen zelfbediening ingevoerd voor het uitlenen en inleveren van materialen. Ook is bijna overal een Makkelijk Lezen Plein ingericht voor jeugdige bezoekers met leesmoeilijkheden. Om cultuurhistorisch erfgoed op een laagdrempelige manier te ontsluiten zijn in 5 vestigingen Historische Informatie Punten geopend. Onze medewerkers klant- en leenservice zijn de afgelopen jaren bijgeschoold. Hiermee hebben ze de kennis en vaardigheid in huis gekregen die past bij hun nieuwe rol. Door de invoering van zelfbediening is er veel veranderd. De functie is nu meer gericht op ontvangst van klanten, helpen en verwijzen en vraagafhandeling op een proactieve manier. Werken in de bibliotheek vereist ook een goed begrip van nieuwe ontwikkelingen op mediagebied. Daarom hebben alle medewerkers in 2011 de cursus 23 Dingen gevolgd waarin de interactieve functionaliteiten van internet centraal stonden. 7

8 maatschappelijke relevantie KopGroep Bibliotheken opereert niet alleen. Bij het maken van beleid onderschrijven we de strategie die de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) voor de periode tot 2016 heeft uitgezet 1 : a) De bibliotheek is er voor individu en samenleving b) De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt c) De bibliotheek onderneemt Onze keuzes voor de komende jaren zijn mede hierop gebaseerd. 1) De bibliotheek levert waarde, Vereniging van Openbare Bibliotheken (2012) 8

9 a) De bibliotheek is er voor individu en samenleving b) De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt Uit onderzoek blijkt dat bijna alle mensen vinden dat de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde heeft, ook al is niet iedereen lid. Er is een breed draagvlak. Mensen zien de bibliotheek als een basisvoorziening en we doen er alles aan om dat zo te houden. Tot op dorpsniveau proberen we onze expertise, infrastructuur en dienstverlening in te zetten. Niet meer met overal een bibliotheekvestiging, want dat is niet betaalbaar, maar wel met onze service en dienstverlening. In het Spreidingsplan 2011 staat niet voor niets: KopGroep Bibliotheken kiest voor dienstverlening aan doelgroepen boven gebouwen. Leesbevordering aan kinderen is een van onze speerpunten. Het onderwijs is gebaat bij een sterke partner op het gebied van leesbevordering, informatieverwerving en mediawijsheid. Met de jeugdbus, die vanaf voorjaar 2013 rijdt in gebieden zonder vaste bibliotheekvestiging, zijn we bereikbaar voor kinderen, leerkrachten en ouders tot in de kleinste woonkernen. Laaggeletterdheid In ons land zijn circa 1.5 miljoen functioneel analfabeten, terwijl de overheid stelt dat iedere burger over voldoende kennis, vaardigheden en onderscheidingsvermogen moet beschikken om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in onze huidige complexe en veranderlijke informatiemaatschappij. Lezen en schrijven zijn essentiële voorwaarden voor zelfredzaamheid. Leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid zijn daarom belangrijke speerpunten van bibliotheken én overheden voor de komende jaren. Ook mediawijsheid is onmisbaar voor wie de weg wil blijven vinden in de veranderende wereld. Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken. Geen kennis hiervan betekent achterblijven in de maatschappij. Mensen gaan op een andere manier om met informatie. Toegang wordt belangrijker dan bezit. Voor bibliotheken liggen er grote kansen. Klanten moeten bij ons niet alleen informatie kunnen halen of consumeren, maar ook informatie kunnen bundelen, mixen en toepassen. Daarom richten we ons de komende beleidsperiode op een nog bredere samenwerking in de regio met educatieve organisaties en culturele instellingen. Ruime openingstijden, een verleidelijke presentatie van media en inspirerende activiteiten maken van de bibliotheek een aantrekkelijke plek om te verblijven. We maken een duidelijke keuze om niet meer in elke vestiging alles aan te bieden. We maken onderscheid tussen bibliotheken die als een culturele spin in het web functioneren in een groter verzorgingsgebied en vestigingen waar het vooral gaat om de uitleenfunctie. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de bibliotheek fysiek aanwezig te laten zijn in bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen of supermarkten. We bewegen dus meer naar de klant toe. Ook digitaal. Want ook voor onze e-content gaat het niet zozeer om de kwantiteit, maar om de toegankelijkheid ervan. We zijn sinds 2012 aangesloten op de Digitale Bibliotheek. In het voorjaar van 2013 gaat onze nieuwe website online. We hebben daarmee optimaal voordeel van programma s en diensten die landelijk worden ontwikkeld. KopGroep Bibliotheken omarmt de Digitale Bibliotheek. Onze klanten moeten ten volle kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden die beschikbaar worden gesteld door de Digitale Bibliotheek. Zoals het uitlenen van e-books of het downloaden van luisterboeken. En wij zorgen voor deskundige medewerkers, want we blijven de plek waar mensen terecht kunnen met vragen over het gebruik van digitale media en waar cursussen worden gegeven om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld. Daarnaast profileren we ons steeds meer als de professionele partner van het onderwijs op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering. 9

10 c) De bibliotheek onderneemt Bibliotheken veranderen en tegelijkertijd is er minder subsidie. Kunnen we meer doen met minder? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in maatschappelijk ondernemerschap. We staan midden in de samenleving als partner van overheden, onderwijs, culturele instellingen en andere bibliotheken. De komende beleidsperiode gaan we dit partnerschap nog verder uitbouwen. Zo transformeren we van uitvoerend leverancier naar een strategische partner. Samen is hierbij het motto. Samen met gemeenten zullen we optrekken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Samen met andere culturele instellingen programmeren we aantrekkelijke activiteiten. Samen met het onderwijs richten we ons op speerpunten als leesplezier en leesvaardigheid. En samen met andere bibliotheken gaan we aan de slag om een zuinigere bedrijfsvoering te realiseren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk middelen in te kopen, marktontwikkelingen en klantbehoeftes te onderzoeken en marketingacties op te zetten. Maar ook door expertise of personeel te delen. Een concreet voorbeeld van dit ondernemerschap is een project in Wieringerwaard waar KopGroep Bibliotheken in 2013 een nieuwe jeugdbibliotheek opzet die gefinancierd wordt vanuit de leefbaarheidsgelden van Wooncompagnie. Opgemerkt moet worden dat we ondanks dit ondernemerschap afhankelijk blijven van budgetsubsidies van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De bezuinigingen in de gemeente Hollands Kroon mogen niet leiden tot zodanige ingrepen in de organisatie dat daardoor onze ambities in gevaar komen, zeker niet in het werkgebied van Texel, Den Helder en Schagen. 10

11 keuzes voor de toekomst A. Wat willen onze klanten? Om de dienstverlening te kunnen verbeteren en keuzes af te stemmen op vragen van de gebruikers, heeft KopGroep Bibliotheken sinds 2011 een online klantenpanel. Een representatieve groep van 500 mensen wordt een aantal keer per jaar ondervraagd over zaken als informatiebehoefte, tevredenheid over de dienstverlening en de digitale bibliotheek. De resultaten hiervan worden op onze website gepubliceerd. Daarnaast benutten we de resultaten van Mosaic, een consumentenclassificatie van huishoudens in Nederland (zie bijlage B). Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen, zoals Kadaster, CBS en marktonderzoek. Alle 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens zijn gesegmenteerd in 44 verschillende typen. Per type huishouden wordt een beeld geschetst met betrekking tot de demografie, levensstijl en mediavoorkeur. Eind 2011 is onderzoek gedaan naar de klanttypen die in het werkgebied van KopGroep Bibliotheken wonen. Ook is onderzocht welk type klanten lid zijn van de bibliotheek. In onderstaande grafiek wordt het resultaat van dit onderzoek weergegeven. De Traditionele gezinnen maken een groot deel uit van de bevolking van het gebied en zijn goed vertegenwoordigd in ons ledenbestand. Ook de groepen Dynamische gezinnen en Welvarende genieters zijn met circa 15% van de huishoudens en 17% van het ledenbestand groepen om rekening mee te houden. De verschillende doelgroepen zijn niet per definitie homogeen verdeeld over het werkgebied. Traditionele gezinnen wonen verspreid over het hele werkgebied. De Dynamische gezinnen bevinden zich vooral in de grote plaatsen Den Helder en Schagen. De Welvarende genieters wonen vooral in het zuiden van het werkgebied, rond de vestigingen Schagen, Harenkarspel en Niedorp. Cultuurgenieters zijn veelal te vinden in De Schooten en het gebied rond Schagen, waaronder Callantsoog. Op basis van deze klanttypen worden keuzes gemaakt wat betreft het collectiebeleid en de programmering van activiteiten. Ook wordt bij de inrichting van bibliotheken en de dienstverlening rekening gehouden met wat deze klanttypen van een bibliotheek verwachten (zie voor verdere uitwerking bijlage B). % leden % gebied EMC Groep 50% 40% 30% 20% 10% 0% A1 - studenten en starters A2 - stedelingen B - gepensioneerde gezelligheidszoekers C - cultuurgenieters D - dynamische gezinnen E - traditionele gezinnen F - welvarende genieters Rest 11

12 B. Welke keuzes maken wij? In de volgende hoofdstukken worden de keuzes uitgewerkt die wij de komende jaren maken op het gebied van spreiding, samenwerking, collectie, educatie, activiteitenaanbod en personeel. In onze dienstverlening focussen we op: a) Bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van lezen en mediawijsheid b) Digitalisering c) Ontmoetingsfunctie Deze aspecten lopen als een rode draad door alle hoofdstukken heen. Vestigingen In de toekomst zullen er minder fysieke bibliotheekvestingen zijn. Teruglopende subsidies en de toenemende digitalisering dwingen ons in een nieuwe richting. Culturele centra De bibliotheek als uitleencentrum van boeken transformeert. Het is een landelijke trend dat bibliotheken uitgroeien tot culturele of multifunctionele centra die, in samenwerking met andere partners, onderdak bieden aan verschillende voorzieningen. Door meerdere functies in één gebouw samen te brengen, wordt efficiënt gebruik gemaakt van ruimte en middelen. Gebouwen die bruisen van de activiteiten en zowel overdag als s avonds open zijn voor het publiek. De komende jaren willen we op verschillende locaties functioneren binnen een cultureel centrum in deze vorm. Bij de programmering richten we ons op alle voor ons relevante klanttypen uit de Mosaic analyse (zie bijlage B). - In Schagen is de bibliotheek begin 2013 naar Cultuurhuis Markt 18 verhuisd. In dit multifunctionele gebouw geeft KopGroep Bibliotheken samen met het Scagon theater, de sociëteit voor senioren, het jongerenwerk en de muziekschool invulling aan een breed cultureel programma. - In Den Helder wordt de komende jaren een nieuwe centrale bibliotheek gebouwd. Hierin is ook plaats gereserveerd voor de Helderse Volksuniversiteit en de lokale historische verenigingen. - Op Texel worden gesprekken gevoerd met Artex - Kunstenschool Texel om gezamenlijke huisvesting te zoeken in het centrum van Den Burg. - In Julianadorp gaat de bibliotheek deel uit maken van het nieuwe multifunctionele centrum Trefpunt, waarin onder meer ook de peuterspeelzaal, het dorpshuis en de GGD participeren. - De komende tijd gaan we ons oriënteren of de huisvesting van bibliotheek Harenkarspel geschikt gemaakt kan worden voor medegebruik. 12

13 Verruiming van openingstijden In de nieuw geopende bibliotheek in Markt 18 in Schagen is het aantal openingsuren verdubbeld zonder extra personeelsformatie te gebruiken. Dit concept, waarbij we op daluren minimaal personeel inzetten, wordt de komende beleidsperiode stapsgewijs uitgebreid. Daarbij wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de bezoekers. Zij kunnen net als tijdens de reguliere openingsuren gebruik maken van alle diensten van de bibliotheek. Voor inhoudelijke vragen kan men terecht op de tijden dat er personeel aanwezig is. Het leengemak van de leden staat voorop. Ons streven is om alle vestigingen op termijn maximaal open te stellen voor het publiek. Toegankelijkheid is daarbij het sleutelwoord. 13

14 Hollands Kroon Vooral in de kleine kernen staan de fysieke bibliotheken onder druk en daarom heeft KopGroep Bibliotheken in 2011 een spreidingsplan opgesteld voor de bibliotheekvoorzieningen in kernen met minder dan 6000 inwoners. In het najaar van 2012 hebben we naar aanleiding van een actie tegen forse bezuinigingen in Hollands Kroon aan onze leden gevraagd wat de bibliotheek voor hen betekent. Honderden mensen gaven aan deze oproep gehoor. Bovenaan aan de lijst met reacties staat dat de bibliotheek een betaalbare voorziening is voor grote groepen mensen in de samenleving. Daarnaast gaven veel leden aan de ontmoetingsfunctie en het zelf kunnen snuffelen tussen de boeken een belangrijke meerwaarde te vinden van een bibliotheek. Alleen maar online reserveren en het gewenste materiaal op een aangewezen punt afhalen wordt door velen niet als alternatief gezien. Toch zullen de bestaande vestigingen in de gemeente Hollands Kroon in de huidige vorm verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen. Daarvoor in de plaats worden zogenoemde Plug-in of onbemande bibliotheken gerealiseerd. De jeugd tot 12 jaar kan gebruik maken van de jeugdbus en voor volwassenen worden afhaalpunten gezocht. Jeugdbus De dienstverlening aan kinderen is één van onze belangrijkste speerpunten. Daarom rijdt er vanaf het voorjaar van 2013 een speciale jeugdbus in kleine woonkernen waar geen fysieke bibliotheek (meer) is. De jeugdbus heeft twee verdiepingen. Op de standplaats gaat de bovenste verdieping hydraulisch omhoog. De bus is helemaal ingericht voor kinderen: spannend en uitdagend. Niet alleen het uiterlijk is bijzonder, maar ook het interieur. De benedenverdieping is gevuld met jeugdboeken, tijdschriften en dvd s. Op de bovenverdieping is ruimte waar kinderen zelfstandig of in groepsverband kunnen werken. Hier worden ook de educatieve programma s voor het basisonderwijs uitgevoerd. 14 Plug-in KopGroep Bibliotheken gaat de komende beleidsperiode ervaring opdoen met een zogenaamde Plug-in bibliotheek. Dit is een onbemande bibliotheekvoorziening in bijvoorbeeld een supermarkt of een ander gebouw waar veel publiek komt. Het concept is helemaal gericht op zelfbediening. In Callantsoog wordt een Plug-in bibliotheek geopend in een vestiging van Albert Heijn. Het voordeel is dat de leden veel meer uren per week gebruik kunnen maken van de voorzieningen dan in de huidige situatie. Albert Heijn Callantsoog is 7 dagen per week van 8.00 tot uur geopend. Dit moet bijdragen aan het succes, want de Plug-in bibliotheek komt op een plek waar altijd winkelend publiek is.

15 Jeugdbibliotheek In schoolgebouwen in De Schooten en Middenmeer zijn specifieke servicepunten voor de jeugd tot en met 12 jaar, die wij jeugdbibliotheek noemen. Hier is een aantrekkelijke collectie te vinden waaruit de kinderen kunnen lenen voor thuis en op school. Ook leerlingen van andere scholen uit de wijk maken gebruik van deze voorziening. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers of door de leerlingen zelf. Kinderen uit groep 7 krijgen hiervoor instructie en worden benoemd tot bibliotheekmedewerker. In Middenmeer kunnen volwassenen hun gereserveerde boeken afhalen in de jeugdbibliotheek. Ook hier is wekelijks een bibliotheekmedewerker aanwezig als aanspreekpunt en coördinator. Onbemande bibliotheek De komende jaren wordt ook ervaring opgedaan met onbemande bibliotheken. Dit zijn bestaande vestigingen die zonder personeel werken. Mensen maken er zelfstandig gebruik van de bibliotheekdiensten. Materialen worden door de klant zelf uitgeleend en ingenomen. Vragen kunnen online gesteld worden. Wil een klant persoonlijk geholpen worden dan kan men terecht bij een van de andere vestigingen van KopGroep Bibliotheken. De openingstijden in deze vestigingen kunnen op deze manier flink worden verruimd. Voor de onbemande bibliotheken worden vrijwillige huismeesters gezocht die een oogje in het zeil houden. Wekelijks is er een bibliotheekmedewerker als coördinator aanwezig. Pilot met vervoersdienst en afhaalpunten In de gemeente Hollands Kroon worden onder druk van de bezuinigingen een paar ingrijpende maatregelen genomen. Noodgedwongen wordt gesneden in de dienstverlening van de huidige bibliotheken. Om met name de minder mobiele klanten niet in de kou te laten staan wordt een proef gedaan met lokale afhaalpunten waar mensen materialen kunnen ophalen en terugbrengen die ze via de website hebben gereserveerd. Voor mensen uit deze groep die graag zelf tussen de boeken snuffelen volgt een pilot met een vervoersdienst die (op afspraak) wekelijks naar een bibliotheek in een naburige kern rijdt. Bibliotheek aan huis Onder het motto: als de lezer niet naar de boeken kan komen, komen de boeken naar de lezer verzorgen wij al jaren Bibliotheek aan huis. Vrijwilligers halen en brengen boeken bij mensen die graag willen blijven lezen, maar niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen. Dat kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in de wintermaanden of tijdens een ziekteproces. De komende jaren breiden we deze dienstverlening verder uit, vooral in de gebieden waar geen fysieke bibliotheek meer is. Servicepunten In De Schooten is een servicepunt in een voormalig schoolgebouw waar ook een dagbestedingscentrum is gevestigd voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De activiteiten van het centrum sluiten goed aan bij de functies van de bibliotheek. Er is een gezamenlijke ruimte met een leestafel, computer en koffiehoek. Het servicepunt heeft een kleine collectie boeken, specifiek voor de doelgroep. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers. Vanuit het servicepunt kunnen materialen thuisbezorgd worden door vrijwilligers van Bibliotheek aan huis. Daarnaast is het een afhaalpunt voor gereserveerde materialen. Wekelijks is er een bibliotheekmedewerker als coördinator aanwezig. 15

16 Samenwerking KopGroep Bibliotheken is zich bewust van haar maatschappelijke functie binnen de lokale gemeenschap en haar rol als voortrekker op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Vanuit deze gedachte wordt bewust samenwerking gezocht met partners op cultureel, educatief en maatschappelijk gebied, maar ook met gemeenten en het onderwijs. De komende beleidsperiode willen we deze samenwerking intensiveren en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Bijlage D geeft een overzicht van de huidige samenwerkingspartners. Multifunctionele centra Op de locaties waar de bibliotheek is gehuisvest in een multifunctioneel centrum, zoals in Markt 18 in Schagen en naar verwachting op termijn in Julianadorp en op Texel, ligt samenwerking met andere gebruikers van die centra voor de hand. Niet alleen in het delen van de faciliteiten van een gebouw, maar ook in het aanbieden van een gezamenlijk programma aan het publiek. Cultureel erfgoed We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in samenwerking met partners die zich bezighouden met cultureel erfgoed, waaronder het Regionaal Archief in Alkmaar. De bibliotheek vervult een spilfunctie in de netwerken van historische verenigingen en lokale musea. Zo participeren we actief in het project Biebmaps, waarbij informatie uit collecties van lokale archieven, musea, kranten en bibliotheken digitaal beschikbaar wordt gesteld aan het publiek. Ook binnen het basisonderwijs spelen we een belangrijke rol bij diverse erfgoedprojecten. Lokale historie blijft een belangrijk speerpunt voor ons. In de nieuw te bouwen centrale bibliotheek van Den Helder is de samenwerking met lokale historische verenigingen en de Volksuniversiteit zelfs een van de uitgangspunten geweest bij het opstellen van het programma van eisen voor de architect. Het gebouw moet een dynamisch centrum van cultuur, educatie en erfgoed worden met ruime openingstijden. Bibliotheken Uiteraard is er van oudsher een nauwe samenwerking met andere bibliotheken en met de branchevereniging VOB. De komende jaren zullen bibliotheken op verschillende terreinen gezamenlijk optrekken. Aansluiting bij een landelijke website en het op landelijk niveau aanbieden van digitale diensten zijn hier voorbeelden van. Regionaal valt te denken aan het gezamenlijk inhuren van dienstverlening of gespecialiseerde medewerkers. Culturele partners Lokaal werkt KopGroep Bibliotheken samen met diverse partners uit de culturele wereld, zoals kunstcentra, musea, theaters en boekhandels. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren kan er meer aandacht worden gegenereerd en zijn de financiële risico s kleiner. Gezamenlijk kan een kwalitatief hoogwaardig aanbod worden gedaan. 16

17 Onderwijs Structurele samenwerking met het onderwijs en instellingen voor VVE bieden een mooie kans om de krachten te bundelen op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, digitale en fysieke informatieverwerving en mediawijsheid. Het ROC Kop van Noord-Holland is een van onze vaste partners bij de bestrijding van laaggeletterdheid van volwassenen. Samenwerking met commerciële partners Ook wordt waar mogelijk de samenwerking met commerciële partners gezocht. Zo participeert KopGroep Bibliotheken in het project Voordeel met je biebpas waarbij bibliotheekleden op vertoon van hun lidmaatschapskaart met korting naar een theater, film of museum kunnen. Dit provinciale project moet de komende jaren nog meer lokale verankering krijgen. Met boekhandel Plukker uit Schagen bestaat een unieke samenwerking. Via de website van KopGroep Bibliotheken kan materiaal besteld worden bij de webshop van Plukker. De bibliotheek krijgt 10% van de opbrengst van alle materialen die op deze manier zijn gekocht. 17

18 Digitale bibliotheek De digitale bibliotheek zal een steeds grotere plaats innemen in de dienstverlening van KopGroep Bibliotheken. De website is nu al voor veel leden de plek waar materialen worden uitgezocht en gereserveerd. De komende jaren zal dit alleen maar meer worden. Ook de aanwezigheid op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter wordt steeds belangrijker. Klanten delen daar hun ervaringen met anderen en reageren op activiteiten en berichten van de bibliotheek. Nieuwe website In het voorjaar van 2013 lanceert KopGroep Bibliotheken haar nieuwe website. Door aan te sluiten bij de landelijke digitale bibliotheek (BNL), aangevuld met zelf ontwikkelde functionaliteiten, wordt de digitale dienstverlening via de website verder uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van e-books, het downloaden van luisterboeken, maar ook aan het aanbieden van achtergrondinformatie en het geven van tips en advies. Zo zal de digitale bibliotheek als schatkamer fungeren, waar mensen rond kunnen dwalen en met informatie in aanraking komen waarnaar ze niet direct op zoek waren. De website moet mensen verleiden om meer te doen dan alleen reserveren, verlengen of het gericht opzoeken van informatie. Net als de fysieke bibliotheek moet ook de digitale bibliotheek een plek zijn waar je langer kunt en wilt verblijven. Vooral ook omdat de fysieke bibliotheekfunctie op het platteland de komende jaren gaat veranderen. 18 Nationale Bibliotheek Catalogus De belangrijkste verschijningsvorm van de digitale bibliotheek is de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). In deze catalogus brengen openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek hun collecties op één digitale plek samen. Verrijkt met gezamenlijk ingekochte content, zoals e-books, krantenen tijdschriftartikelen, muziek, foto s, film en specifieke informatiebronnen, als G!ds en de Consumentenbond ontstaat zo de grootste virtuele bibliotheek van Nederland waaruit alle bibliotheekleden materialen kunnen aanvragen. Op lokaal niveau wordt de informatie van de Nationale Bibliotheek Catalogus gecombineerd met regionale collecties van musea, kranten- en historische archieven.

19 Service Behalve dat bezoekers van de digitale bibliotheek zelf op zoek kunnen gaan naar boeken, muziek, films of andere informatie, wil KopGroep Bibliotheken bezoekers ook actief informeren door het verspreiden van nieuwsbrieven en het aanbieden van attenderingsservices en apps voor smartphone of tablet. De inhoud en het type van deze diensten worden voor een belangrijk deel door de interesses van de individuele gebruiker bepaald. En voor alle vragen waarop de bezoeker zelf geen antwoord vindt, kan hij via de digitale vraagbaak van KopGroep Bibliotheken contact opnemen met een informatiespecialist. E-books E-books worden steeds populairder en hun verschijningsvormen worden diverser. Er verschijnen steeds meer e-books die speciaal voor een bepaalde doelgroep zijn ontwikkeld. Zo groeit het aantal e-audiobooktitels, speciaal voor mensen die niet of moeilijk gedrukte teksten kunnen lezen. Overigens zijn e-audiobooks niet alleen voor slechtzienden en blinden bedoeld. Ze zijn ook heel geschikt om in de auto of trein te beluisteren. Voor de allerkleinsten komen steeds meer e-books beschikbaar, waarin beeld, tekst en geluid tot één geheel worden gecombineerd. Ook de manier waarop e-books kunnen worden gelezen wordt diverser. Naast de gebruikelijke manier, waarbij e-books worden opgeslagen op een e-reader of tablet, wordt online (streaming) lezen steeds populairder. Daarbij krijgt de gebruiker via een internetverbinding toegang tot het e-book. Hierbij wordt het boek in gedeeltes gedownload. Nadat de lener het bewuste gedeelte heeft gelezen, worden de volgende pagina s gedownload en de vorige gewist. KopGroep Bibliotheken maakt gretig gebruik van alle digitale content die voorhanden is. Helaas zijn we bij het beschikbaar stellen van nieuwe e-booktitels afhankelijk van het landelijke aanbod. Jaarlijks verschijnen boektitels, een getal dat al meer dan dertig jaar stabiel is. Ruim de helft daarvan is afkomstig uit het grijze gebied : proefschriften, rapporten en boeken in eigen beheer, de rest ( titels) hoort bij het door uitgevers op de markt gebrachte aanbod. Het aantal beschikbare e-books blijft daarbij ver achter. Op het moment van schrijven zijn slechts 745 Nederlandstalige e-books door de uitgevers vrijgegeven voor uitlening door de bibliotheek. Internationaal ligt dit anders. In sommige landen, zoals de VS, Engeland en Duitsland worden al op betrekkelijk grote schaal e-books uitgeleend door bibliotheken. In Nederland zijn de uitgevers nogal terughoudend. Het Nederlandse taalgebied vormt een betrekkelijk kleine markt. Uitgevers hebben (nog) geen vertrouwen in een verdienmodel ten aanzien van het uitlenen van e-books door bibliotheken. Bovendien vallen e-books niet onder de auteurswet. Daardoor moeten bibliotheken met de afzonderlijke uitgevers onderhandelen over de mogelijkheden om e-books te kunnen uitlenen. Het valt niet te verwachten dat de toekomstige nieuwe bibliotheekwet daar verandering in brengt. 2 2 Online uitlenen van e-books door bibliotheken, SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (november 2012) 19

20 Collectie Leden van KopGroep Bibliotheken kunnen niet alleen gebruik maken van onze eigen collectie, maar hebben ook toegang tot het landelijke netwerk van bibliotheekcollecties. Voor de jaren 2013 en 2014 hebben we nieuw collectiebeleid geformuleerd. Volgens het spreidingsbeleid zal een significant deel van de leners in de toekomst niet meer aan een specifieke vaste vestiging verbonden zijn. Omdat ook de verschillende Mosaic klanttypen (bijlage B) verspreid over het hele werkgebied wonen, wordt de opbouw van onze collectie niet meer per vestiging beschreven maar voor alle bibliotheken samen. Voor de verdeling van de collectie over de afzonderlijke locaties zal steeds gekeken worden naar het leengedrag in die locatie, zodat de collectie afgestemd blijft op de plaatselijke gebruikers. Vrij uniek in Nederland is dat KopGroep Bibliotheken de komende periode gaat experimenteren met een zogenaamde floating collection. Dit concept komt er op neer dat media die de lener heeft aangevraagd in de bibliotheek blijven waar de lener ze retourneert. Voordelen zijn: reductie van transacties en transporten en dus een vermindering van de kosten van het onderling leenverkeer. Ook komen de collecties op plaatsen terecht waar de klant daar behoefte aan heeft. Uitgangspunten van het nieuwe collectiebeleid: - KopGroep Bibliotheken heeft één collectie, die voor alle bibliotheekleden te leen is en voor alle bezoekers van de bibliotheek vrij te raadplegen is. - Door te werken met een floating collection worden bij vestigingen onderdelen van de collectie regelmatig ververst. - Bij de samenstelling van de collectie wordt uitgegaan van de behoefte van de klant. - De collectie van KopGroep Bibliotheken is multimediaal, actueel en inspirerend. - In de collectie is vanuit de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek speciaal aandacht voor het onderwijs, laaggeletterden en ouderen. - De collectie wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, zowel fysiek als digitaal. - De dienstverlening van de bibliotheek is zo ingericht dat de collectie, ook als die niet in de bibliotheek om de hoek aanwezig is, eenvoudig en snel te verkrijgen is. - De bibliotheek werkt met andere bibliotheken samen om materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is toch te kunnen leveren. Daarnaast leent ze aan andere bibliotheken materiaal uit dat daar niet aanwezig is. Omvang van de collectie De omvang van de collectie hangt samen met het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Met de subsidiërende gemeenten is afgesproken dat de collectie 1.60 banden per inwoner groot is. Bij een werkgebied van inwoners komt dat neer op een collectie van bijna banden. Aansluitend bij onze missie wordt bij samenstelling van de collectie goed gelet op de doelgroepen en klanttypen die bediend worden. Digitale collectie - De digitale collectie gaat op termijn een steeds groter onderdeel van de gehele collectie uitmaken (zie hoofdstuk: Digitale bibliotheek). In de samenleving zien we de acceptatie van e-books groter worden. - Leden hebben toegang tot veel bestanden met digitale informatie die vrij in de bibliotheek geraadpleegd kunnen worden. Het gaat dan om informatie op het gebied van boeken, nieuws en consumentenzaken, zoals de tests van de Consumentenbond, Uittrekselbank en PressDisplay, waarbij klanten online kunnen bladeren en lezen in meer dan 1700 kranten uit 92 verschillende landen en in 48 talen. Presentatie van de collectie De klantengroepen van de bibliotheek (zie bijlage B) hebben behoefte aan een collectie die aantrekkelijk wordt gepresenteerd waarbij gebruiksgemak voorop staat. Voorselecties en frontale presentatie van materialen verhogen het kiesgemak. Hierbij maken we gebruik van de principes van Retail marketing. 20

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu De hoofdlijnen Frank Huysmans Carlien Hillebrink Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2008

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu

De openbare bibliotheek tien jaar van nu De openbare bibliotheek tien jaar van nu Openbare bibliotheek_3.indd 1 13-3-2008 15:07:22 Openbare bibliotheek_3.indd 2 13-3-2008 15:07:22 De openbare bibliotheek tien jaar van nu Frank Huysmans Carlien

Nadere informatie