Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan Creatieve Kracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht"

Transcriptie

1 Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan Creatieve Kracht 1

2 2

3 3

4 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4

5 Creatieve Kracht Inhoud 1. Missie en visie 4 2. SWOT 6 3. Kritische succesfactoren uit de SWOT analyse 8 4. Strategische keuzes 9 5. Uitwerking A Marketing 10 PIER B Markten K en ONDERNEMINGSPLAN producten 14 C Partners 24 D Personeel en organisatie 24 E Bedrijfs-/projectenbureau 26 F Huisvesting 27 G ICT 16 H Evaluatie en kwaliteitszorg 32 I Fasering en resultaten per jaar 32 J Indicatoren 36 K Meerjarenbegroting 37 5

6 Ondernemingsplan Pier K 1 Missie en visie Missie: Pier K biedt kunst en cultuur als kompas om het persoonlijke talent van mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Visie: Pier K is de culturele onderneming in Haarlemmermeer voor cultuurparticipatie. Pier K draagt bij aan een authentieke cultuurbeleving en het ontdekken en ontwikkelen van talent. Mensen zijn geïnspireerd als ze het gevoel hebben met hun talenten bezig te zijn. Dat leidt tot inspiratie, betere prestaties, zelfvertrouwen en een gelukkig gevoel. Met haar aanbod helpt Pier K dit talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Voor iedere klant die een cultuurbeleving wil, om welke reden dan ook. Pier K richt zich hierbij in het bijzonder op kinderen en jongeren en doet dit zowel binnenals buitenschools. Pier K biedt dit: Voor iedereen in de leeftijd van één tot honderd jaar. In schooltijd, vrije tijd en werktijd. Door een mix van beschouwen, ervaren en doen. Met hoogopgeleide en gepassioneerde professionals die de kernwaarden naleven en uitdragen. Op fantastische hoofdlocaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep en in de kernen van Haarlemmermeer. 6

7 Ondernemingsplan Pier K Cultureel ondernemen betekent voor Pier K dat zij op zoek is naar en verbinding aangaat met partners om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te hebben. Pier K kent de vragen uit de markt, haakt aan bij nieuwe ontwikkelingen en werkt samen met partners zodat zij elkaar wederzijds versterken en zo goed mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Pier K is ook kostenbewust en zorgt voor continuïteit van de culturele onderneming. We werken vanuit de volgende kernwaarden: Professionaliteit. Ondernemerschap. Vertrouwen. Dynamiek. Gastvrijheid. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Cultuur is de levensstijl van een samenleving. P. J. Bouman - historicus/socioloog

8 2 SWOT analyse INTERN Sterk Breed en gevarieerd aanbod 1. Grote organisatie met professionele staf. Professionele kunstenaars-docenten in alle kunstdisciplines. Pier K vernieuwt haar aanbod zodat het past bij de beleving van haar deelnemers aan het buitenschoolse aanbod. Mooie en goed geoutilleerde accommodaties. Groot landelijk, provinciaal en stedelijk netwerk. Solide financiële positie. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Zwak Pier K wil meer activiteiten op scholen uitvoeren, maar het heeft nog weinig body. Veel docenten zijn nog vooral monodisciplinair en onervaren in het werken met grote groepen. De marketing van Pier K biedt te weinig houvast bij het maken van keuzes in de programmering. Het gebruik van de prachtige ruimtes. Pier K denkt eerder in uren, dan in resultaten. 1 Breed aanbod betekent dat Pier K aan de ene kant een aanbod heeft dat voldoet aan de klantvraag en voldoende deelnemers heeft. Aan de andere kant kan Pier K de klant uitdagen en prikkelen met nieuw aanbod (trends) en specialisaties bieden. Breed aanbod betekent ook verdieping van aanbod. Het onderwijs van Pier K bestaat altijd uit de fases: ontwerpen (bedenken), maken en uitvoeren (presenteren). Dit zijn de fases in het creatieve proces. Naar aanleiding van iedere fase kan aanbod worden ontwikkeld. Pier K draagt zo bij aan een kwalitatief goed en levendig cultureel aanbod in Haarlemmermeer. 2 Cultuuronderwijs leert leerlingen te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen cultuur en op de cultuur van anderen. Cultuuronderwijs stimuleert en ontwikkelt het culturele bewustzijn van leerlingen. Ze leren hoe ze hun eigen leven en wereld ervaren en hoe anderen dat doen. Ze leren hoe zij zichzelf en anderen zien en worden zich ervan bewust dat cultuur een voortdurend proces van betekenisgeven is. Pier K verzorgt met name onderwijs in mediale vaardigheden en cognitieve basisvaardigheden in verbinding met cultuuronderwijs-onderwerpen of andere onderwerpen uit het schoolcurriculum. 8

9 Creatieve Kracht EXTERN Kansen Relatief veel hoge inkomens. Relatief veel kinderen en jongeren (aandeel kinderen/jongeren is komende jaren hoog in Haarlemmermeer). Cultuuronderwijs 2 op school krijgt vanuit Het Rijk en gemeente volop de aandacht. Voor het Primair Onderwijs (PO) is in vergelijking met andere gemeenten veel geld beschikbaar. Veel PO scholen willen gebruik maken van Cultuuronderwijs. Themapakketten heeft Pier K reeds. Kunst in Leren helpt om verschillende leerstijlen te ondersteunen. Na schooltijd en tijdens vakanties logistieke problemen voor ouders oplossen. Vergrijzing. Door drie decentralisaties meer (gemeentelijke) aandacht voor kwetsbare burgers: ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare jongeren. De extramurale dagbesteding uit de AWBZ komt onder verantwoordelijkheid van de Gemeente (WMO). Een deel van die dagbesteding bestaat uit creatieve activiteiten. Internet en social media biedt Pier K kansen om haar aanbod op een vernieuwde wijze aan te bieden en haar (potentiële) deelnemers te bereiken. Met kunst en cultuur ook andere doelgroepen verbinden: bijvoorbeeld jongeren en ouderen en managers en medewerkers binnen bedrijven. Samenwerking met anderen (in Het Cultuurgebouw). Aansluiten bij de landelijke campagne van de leden van Kunstconnectie. Voortgezet Onderwijs (VO) wil met stakeholders Cultuuronderwijs verder uitwerken. Bedreigingen Financiële krapte/bezuinigingen bij gemeente. Koopkracht burgers onder druk. Toenemende concurrentie van zzp ers en andere commerciële aanbieders. We leven in een dynamische wereld. Mensen hebben de neiging zich korter dan voorheen te binden aan andere mensen en activiteiten. 9

10 Ondernemingsplan Pier K 3 Kritische succesfactoren uit de SWOT analyse Resultaatgerichtheid versterken. Slag naar scholen versneld doorzetten. Laagdrempelig aanbod versterken. Aanbod versterken voor specifieke doelgroepen: ouderen en kwetsbare groepen. De ruimtes beter benutten. Flexibeler organisatie om sneller op veranderende vragen in te kunnen gaan met PIER K ONDERNEMINGSPLAN kwalitatief goede, maar zo beperkt mogelijke management en ondersteuning. Marketing versterken. Geld verdienen is een kunst, werken is een kunst en goed ondernemen is de grootste kunst. Andy Warhol 10

11 Ondernemingsplan Pier K 4 Strategische keuzes Pier K is een culturele onderneming 3 en speelt flexibel in op de vraag van haar klanten en samenwerkingspartners. Pier K hanteert hierbij de principes van cultureel ondernemerschap: alertheid, durf, innovatie, realisatie van maatschappelijke meerwaarde en gastvrijheid. Dat betekent dat Pier K haar personele inzet ook verder moet flexibiliseren onder behoud van een vaste kern vanwege de benodigde continuïteit en om kennis vast te houden. Pier K gaat in de vorm van een bestuurlijke fusie een intensieve samenwerkingsrelatie aan met de partners in Het Cultuurgebouw. Pier K is een verbinder van kunst en cultuur. Zij treedt op als makelaar om ook andere culturele aanbieders ruimte te bieden in de panden en zo zoveel mogelijk culturele waarde te bieden in Haarlemmermeer. Aansluitend bij de eerder gemaakte keuzes en het gemeentelijk beleid geeft Pier K prioriteit aan binnenschools Cultuuronderwijs. Tweede prioriteit vormt het buitenschools Cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren. Ons vrijetijdsaanbod is zoveel mogelijk variabele kostendekkend. Voor 21+ komt daar nog BTW bij. Pier K zet extra in om ook specifieke doelgroepen zoals ouderen en kwetsbare groepen te bereiken met voor hen passend aanbod. Prijsdifferentiatie doorvoeren in het cursusaanbod. Marketing leading maken voor buitenschools Cultuuronderwijs. 3 Cultureel ondernemerschap gaat over de houding en het gedrag, die erop zijn gericht zoveel mogelijk kunstzinnig, cultureel, financieel en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen. 11

12 5 Uitwerking A Marketing Pier K volgt een differentiatiestrategie, waarbij de klant centraal staat 4. Daarmee wil Pier K zich met specifieke karakteristieken onderscheiden in Haarlemmermeer en daarmee een hogere prijs kunnen vragen. Pier K gaat uit van co-creëren 5. Het impliceert dat Pier K een nauwe relatie met de individuele klant wil aangaan en dat klantentrouw tot de belangrijkste activa van de organisatie hoort. Customer intimacy houdt in dat Pier K een breed scala aan producten en diensten voor haar klanten wil kunnen aanbieden. Daarbij ligt de nadruk op beleven, ervaren en experimenteren. Dat vraagt om een bedrijfsstructuur, waar veel beslissingsbevoegdheid in handen ligt van alle medewerkers, die dicht bij de klant staan. Verder vraagt het om een bedrijfscultuur, waarin een goede relatie met de klant kan worden bereikt. Goed datamanagement is hiervoor essentieel, zodat iedereen die in contact staat met een klant op de hoogte is van zijn/haar wensen. Alleen een uitgebreide klantendatabase maakt een diepe customer insight mogelijk. Aandachtsgebieden voor de totale marketingaanpak in de komende jaren: Met de afdeling Marketing van U vraagt, wij draaien naar actief adviseren; van zenden naar afstemmen. Meer marketingverantwoordelijkheid in de teams. Meer onderzoek en advies vanuit de afdeling dat waarde toevoegt; interne expertise en keuze van toeleveranciers daarop richten. One stop shop realiseren voor inschrijvingen. Niet-actief Geïnteresseerd top Oud-klant Offerte groot KLANT middelgroot klein 12

13 Creatieve Kracht Gaan werken met de relatielevenscyclus. Dit houdt in dat gewerkt wordt, vanuit verschillende statussen, die relaties kunnen hebben. Daarbij is de benadering per status verschillend. Geïntereseerden (bijvoorbeeld open dag bezoekers) krijgen informatie, waarvoor ze eerder belangstelling hebben getoond, mensen die zich hebben ingeschreven, maar nog niet zijn geplaatst krijgen extra advies over alternatieve mogelijkheden. Klanten, die eenmaal bij Pier K begonnen zijn, kunnen binnen Pier K zelf of in Het Cultuurgebouw uitgroeien tot top-klant, daarin gestimuleerd door extra aanbiedingen en spaarprogramma s. Oud-klanten blijven op de hoogte op basis van hun interesse-profielen. Mensen, die dat niet meer willen (niet-actieven), krijgen ook geen informatie van Pier K meer op de mat. Wervingsresultaten meten en daarop (bij)sturen. Direct Marketing en Online media strategie leidend maken en ondersteunen door traditionele media. Werken met een centrale budgetverantwoordelijkheid. PIER K ONDERNEMINGSPLAN Nederland ontdekt zichzelf. Werken met een overkoepelende branding strategie, die aansluit bij de landelijke campagne Meer aandacht voor en actie op marketing Pier K Nieuw-Vennep (in het bijzonder de wijk Getsewoud). 4 De klant centraal betekent dat Pier K oprecht geïnteresseerd is in de actuele en toekomstige behoeften van haar (potentiële) klanten. Zij gaat een relatie aan met de klant en onderhoudt die. De klant staat centraal in de hele organisatie van Pier K, dat wil zeggen in haar visie, haar managementstijl, haar organisatiecultuur, haar aanbod, haar personeelsbeleid en haar kennismanagement. 5 Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, common ground, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. 13

14 Om de marketingfunctie in de komende jaren te gaan versterken is voor Pier K specifieke expertise noodzakelijk op het gebied van marktonderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief) en analyse, klantsegmentatie, Social Media management, Customer Relationship Management, Direct Marketing, Public Relations, Corporate en uitvoerende marketing & communicatie. Pier K gaat dit op het niveau van Het Cultuurgebouw invullen. Productontwikkeling Goed kijken welk onderzoek en analysewerk waarde toevoegt voor een betere programmering (o.a. inschrijvings- en verkoopresultaten, (website) bezoekersinformatie en optimalisatie, klantsegmentatie op basis van waardeprofielen). Jongeren inzetten als trendwatchers en adviseurs; voor peilingen op trends en behoeften aan kunst en cultuur in vrije tijd en de beste wijze van marketing & communicatie. Dit is uit te breiden naar andere groepen zoals bijvoorbeeld 70-plussers. Intensieve afstemming met programmering: wat handhaven en verbeteren (bewezen succesvol), waarin voorzien (gaten), wat overlaten aan anderen, waarop inhaken (trends)? Met daaraan direct verbonden passende acties om de doelgroep te bereiken. Bijdragen aan een gestructureerd proces van onderzoeken, ontwikkelen, pilots uitvoeren, aanpassen en lanceren samen met programmering. Communicatie Meer door de directe medewerkers (en cursisten) zelf laten doen: - Onderhoud eigen Facebook-pagina s. - Onderhoud website; maken en plaatsen van foto en video. - Tekstredactie. - Flyers/affiches m.b.v. formats. 14

15 Ondernemingsplan Pier K Centrale rol aan communicatie toekennen voor: - Samen met de afdelingen jaarplannen maken; teams voor de inhoud, communicatie voor de beste wijze van benaderen. - Campagne (Nederland ontdekt zichzelf) voeren richting kerndoelgroepen met relevante positionering (kwaliteit die ertoe doet). - Huisstijlontwikkeling en -bewaking. Websites Kunstmenu en Cultuurparcours verder uitbouwen als portal van de bemiddelingsdienst en centrale plek cultuureducatie (VO + PO) en ander op scholen gericht aanbod vanuit Het Cultuurgebouw en haar partners. Centrale rol bij het bepalen van evenementen waarop Pier K zich laat zien en op welke manier. Bepalen van invulling open dagen; wat zet Pier K in de etalage? Distributie Onderzoeken van ander gebruik van de gebouwen. Beoordelen van inzet andere leslocaties; met name aan de buitenranden van de gemeente Haarlemmermeer. Een strategie ontwikkelen vanuit de rol van online leren en de ontwikkelingen daarvan in de markt. Rol van alle medewerkers Meer verantwoordelijkheid in de werving: marketing als domein benoemen en zoveel mogelijk invullen in de teams zelf. Andere besteding reclame-euro s: - Promotours en extra optredens. - Omgang met social media. - Actieve klant- en partnerbenadering door docenten, vanuit Kunst en Cultuur op School, Podium voor Architectuur en het Projectbureau. 15

16 (Consequenties van) nieuw beleid eerst intern goed doorlopen en afstemmen. De procesverbetering bij de inzet van de medewerker moet gericht zijn op sneller resultaat en hogere betrokkenheid! Prijsbeleid De komende beleidsperiode gebruiken om tot een eenduidige en heldere systematiek van prijsopbouw te komen. Die vier jaar is nodig om prijsaanpassingen binnen daarvoor gestelde marges door te voeren en te grote prijsschommelingen uit te sluiten. - Docentenuurtarief als uitgangspunt, vermeerderd met materiaalkosten, live begeleiding, etc. - Differentiatie naar leeftijd, niveau en het wel of niet voorhanden zijn van vergelijkbaar aanbod in Haarlemmermeer. Kortingssystemen vereenvoudigen. Beloningssysteem introduceren voor trouwe klanten en klanten, die nieuwe klanten aanbrengen. Gaan werken met vroegboekkortingen, last minute-aanbiedingen en maandbedragen. B Markten en producten Cultuuronderwijs Pier K wil dat zoveel mogelijk mensen zich oriënteren, ontwikkelen en bekwamen op het gebied van kunst en cultuur. Pier K wil bijdragen aan de ontwikkeling van 21st century skills: - Vaardigheid samenwerking. - Vaardigheid kennisconstructie. 16

17 Creatieve Kracht - Vaardigheid ICT gebruik voor leren. - Vaardigheid probleemoplossend denken en creativiteit. - Vaardigheid planmatig werken. Pier K hanteert een brede definitie van cultuur 6. Pier K focust daarbij op kinderen en jongeren. Zij wil hen op zo jong mogelijke leeftijd in aanraking brengen met kunst en cultuur, omdat het kinderen en jongeren helpt zich te ontwikkelen. Pier K zet in op doorlopende leerlijnen en onderwijs (deels) op maat. Pier K is innovatief en een kwekerij voor toegepaste en marktgerichte vernieuwingen van haar aanbod van Kunst- en Cultuuronderwijs. Pier K gaat met de belangrijkste partners partnerships aan en vernieuwt haar aanbod op basis van het principe van co-creatie. Cultuuronderwijs binnenschools PIER K ONDERNEMINGSPLAN pen in binnenschools Cultuuronderwijs om zo zoveel mogelijk kinderen en jongeren Pier K zet de reeds in gang gezette lijn door om meer effort (menskracht en geld) te stop- kennis te laten maken met kunst en cultuur en zich te ontwikkelen. In samenwerking met scholen draagt Pier K er zorg voor dat Cultuuronderwijs wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Pier K voelt zich samen met scholen medeverantwoordelijk voor kwalitatief goed binnenschools Cultuuronderwijs. Pier K gaat partnerships met scholen aan, waarin zij elk vanuit de eigen kracht tot een bij het profiel van de school passende aanpak komen. Waar mogelijk zet Pier K daar de eigen mensen op in, die zij ook verder zal bekwamen; waar nodig haalt zij er mensen van buiten bij. 17

18 Pier K maakt extra middelen vrij voor binnenschools Cultuuronderwijs door, mede in het kader van de bestuurlijke fusie, de overhead te beperken en haar aanbod buitenschools Cultuuronderwijs zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Pier K maakt (modulaire) producten, zodat zij scholen goed kan bedienen en zonder dat dit haar bij elke vraag veel ontwikkeltijd kost. Voor de periode heeft Rabobank Regio Schiphol een donatie toegekend voor het project Innovatie Cultuuronderwijs VO. Schooljaar staat voor evalueren en het beschrijven van de methode en overdracht naar regionaal/landelijk niveau. Op basis van de evaluatie en de actualiteit herformuleert Pier K de doelen naar de volgende jaren. De focus voor de jaren ligt op continuering van de samenwerking met de drie scholen en uitbreiding naar de overige scholen voor VO in Haarlemmermeer. Uitgangspunt is een vaste, centrale rol voor Pier K in het Cultuuronderwijs en blijvende samenwerking met Rabobank. Voor het PO vergroot Pier K haar naschools aanbod en laat dat aansluiten bij het binnenschools aanbod, zodat kinderen na schooltijd makkelijk en dichtbij huis Pier K activiteiten kunnen vervolgen. Met de extra inzet op binnenschools Cultuuronderwijs vergroot Pier K ook haar potentiële markt voor haar buitenschoolse aanbod. 6 Vanuit de cognitiewetenschappen wordt cultuur opgevat als een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving. Cultuur zit niet in de dingen, maar is de specifieke manier waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid. Daarbij gebruiken ze bepaalde cognitieve vaardigheden en verschillende typen media. Cultuur bepaalt in hoge mate wat wij maken en doen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, kortom: al die processen, activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het vormgeven en duiden van de werkelijkheid. Cultuur is hoe wij wonen, hoe wij ons kleden, hoe wij met elkaar communiceren, hoe wij eten, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij werken, hoe wij onze vrije tijd besteden, hoe wij politiek bedrijven en wetten maken, hoe wij onderzoek doen, hoe wij landbouw bedrijven en industrie ontwikkelen, enz. 18

19 Ondernemingsplan Pier K Samenvatting van intern beleidsplan De School Centraal Naast het onderwijs zelf, is Pier K de belangrijkste speler in de ontwikkeling en uitvoering van Cultuuronderwijs in Haarlemmermeer en wil die positie versterken en uitbreiden door: A. Vergroten van de intensiteit, effectiviteit en efficiëntie van de huidige samenwerking met de scholen. B. Verleggen van het accent van buitenschools aanbod (Kunst naar Keuze) naar dienstverlening ten behoeve van binnenschools Cultuuronderwijs. C. Aanpassen van de interne organisatie en financiering om A en B te bereiken. Deze koerswijziging is reeds ingezet en is in 2018 voltooid. Het beleidsplan De School Centraal is voor wat betreft inhoud, personeel en financiën uitgewerkt in het Scholenteam Ontwikkelplan , ondersteund door een ontwikkelmatrix, waarin de plannen en stappen per jaar zijn opgenomen. De klant en de klantrelatie school versus Pier K staat in de toekomst centraal in de dienstverlening bij Pier K: De School Centraal. Elke afdeling binnen Pier K zal dit vertalen naar het eigen handelen, zowel tussen de afdelingen intern als in de relatie met alle klanten. Visie Pier K Onderwijs Pier K is het expertise- en servicecentrum binnenschools Cultuuronderwijs voor Haarlemmermeer. Pier K beschikt over een multidisciplinair scholenteam van bevlogen experts met een rijk netwerk in cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Dit team initieert, ontwikkelt, selecteert en organiseert cultuuronderwijsactiviteiten in het PO en VO. Daarnaast zal het team het PO, het VO, financiers en andere betrokkenen gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren. Het scholenteam verzorgt coaching en scholing van leerkrachten en docenten en draagt actief bij aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Dit alles voor beter Cultuuronderwijs in een cultureel rijke omgeving in en om Haarlemmermeer. De kernwoorden in deze dienstverlening zijn partnerschap (samenwerken vanuit gedeelde doelen) en co-creatie (gebruik maken van elkaars expertise om verbetering en vernieuwing te creëren). Begrippen die, afhankelijk van de situatie in verschillende gradaties worden uitgewerkt. 19

20 Drie Scenario s In het rapport Hart(d) voor cultuur, van de Taakgroep Cultuureducatie in het Primair Onderwijs in opdracht van de minister en staassecretaris van OCW, worden drie scenario s beschreven om de ambitie van de PO-school vorm te geven. Het rapport richt zich met name op het basisonderwijs en helpt scholen een visie te formuleren. Het rapport besteedt ook aandacht aan de rol die culturele instellingen of culturele partners spelen en kan ook voor hen een hulpmiddel zijn om positie en visie te bepalen. Voor de scholen die besluiten om specifieke aandacht te geven aan cultuur, zijn er drie scenario s: Scenario 1 Komen en gaan: de school koopt in uit het kant-en-klare aanbod van culturele instellingen en andere aanbieders. Scenario 2 Vragen en aanbieden: de school stelt specifieke vragen aan culturele instellingen om het aanbod passend te maken aan hun schoolprogramma. Scenario 3 Leren en ervaren: school en culturele instelling gaan een vergaande samenwerking aan, waardoor de grenzen tussen beide instituten vervagen. De school kiest het scenario dat passend is. De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit maakt duidelijk dat OCW de scenario s 2 en 3 propageert met minimaal een bewuste keuze voor scenario 1. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer en Pier K wordt de schoolontwikkeling richting scenario 2 en 3 gestimuleerd. De subsidie Kunstmenu verplicht PO scholen om een beleidsplan te hebben en dit plan te volgen in de keuze van gesubsidieerde activiteiten. Scholen hebben bij Pier K keuze uit de drie scenario s. Het staat scholen vrij om activiteiten bij Pier K als losstaand incident in te kopen volgens scenario 1. Pier K adviseert scholen scenario 2 en 3. Samenwerking en co-creatie Pier K verzorgt professionele dienstverlening : professionals (adviseurs, kunst- en cultuurdocenten, kunstenaars) werken samen met de school om de leerlingen en/of de onderwijsgevenden iets te leren. Er is in dienstverlening altijd sprake van een mate van co-creatie. De rol van de school en de betrokken leerkrachten/docenten is medebepalend voor de kwaliteit van de activiteit. Om die transactie goed te laten verlopen is de relatie met de school cruciaal. Wederzijds vertrouwen is de belangrijkste voorwaarde. 20

21 Creatieve Kracht Scenario Haarlemmermeer (1) Komen & gaan (2) Vragen & aanbieden (3) Leren & ervaren School Wij doen wat kan Wij zoeken ons eigen Wij integreren aanbod Pier K Wij informeren en adviseren, wij ontwikkelen, selecteren en/of leveren voor u kant en klaar aanbod Wij informeren en adviseren,wij zijn partner van de school om samen met u passend aanbod te ontwikkelen, te selecteren en/of te leveren Wij bieden passende bijscholing en coaching Wij informeren en adviseren,wij zorgen samen met de teamleden in co-creatie voor goed cultuuronderwijs Wij bieden passende bijscholing en coaching Gemeente Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Wij stimuleren en faciliteren via Pier K Co-creatie in de zin van samen nieuwe activiteiten en werkvormen ontwikkelen kost meer tijd dan het leveren van een kant-en-klaar product. De gezamenlijke voorbereiding en evaluatie van activiteiten vragen investering in tijd. Dit vraagt van beide partijen de overtuiging dat deze vorm van samenwerking de investering waard is, dat het meerwaarde oplevert voor leerlingen en onderwijsgevenden. Intensieve vormen van co-creatie van een activiteit zijn tijdelijk, waarna rond deze activiteit een periode volgt met een lagere intensiteit van samenwerking. Vanaf dan wordt de activiteit op andere scholen of in andere situaties op maat doorontwikkeld en uitgevoerd. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is bedoeld om scholen te stimuleren, vanuit een eigen visie op cultuureducatie, samen te werken met culturele instellingen en andere aanbieders. Pier K geeft vorm aan CMK met het project Kunst in leren. Het RABO-project voor innovatie Cultuuronderwijs in het VO is gericht op de ontwikkeling van de school vanuit samenwerking met Pier K. 21

22 Kwaliteit School en Pier K hebben allebei een aandeel in de kwaliteit. De verwachting van de Pier K professional kan flink verschillen van die van de leerlingen, de onderwijsgevenden of bestuurders. Het is dus zaak om aan verwachtingenmanagement te doen. Dat wil zeggen dat de kwaliteitseisen of verwachtingen van de school het uitgangspunt vormen en dat het aan Pier K is om de school te helpen de verwachtingen expliciet en reëel te maken. Vier functies Pier K draagt bij aan het onderwijs van de school. Scholen hebben daar behoefte aan nu ze hun eigen verantwoordelijkheid (moeten) nemen. Pier K draagt bij aan de ontwikkeling van de school met (1) Serviceverlening, (2) Advies & Informatie, (3) Competentieontwikkeling en (4) Innovatie vanuit professionele expertise en actuele kennis. De eerste drie onderdelen staan in volgorde van mate van verandering in de school, van minder grote verandering naar grote verandering in het schoolbeleid. Competentieontwikkeling Innovatie actuele kennis professionele expertise Advies en Informatie Serviceverlening 22

23 Ondernemingsplan Pier K Doelstellingen voor Uit onderzoek en monitoring blijkt dat 90% van de directies en onderwijsgevenden van PO en VO en andere relaties Pier K beschouwen als een ter zake kundig, betrouwbaar, toegankelijk en onmisbaar expertise- en servicecentrum en partner voor binnenschools Cultuuronderwijs in en om Haarlemmermeer; 2. Uit onderzoek en monitoring blijkt dat 75% van de onderwijsgevenden, leerlingen en de ouders Pier K kennen van positief ervaren activiteiten op school en buiten schooltijd; 3. Minimaal 50 van de 68 PO-scholen en alle zeven VO-scholen werken met programma s Cultuuronderwijs die met Pier K zijn geselecteerd of ontwikkeld; 4. Minimaal 40 van de 68 PO-scholen integreren Cultuuronderwijs in hun schoolcurriculum; 5. Alle PO en VO scholen maken gebruik van het bemiddelingsaanbod van Pier K. 6. Scholen en gemeente willen de samenwerking met Pier K, gericht op binnenschools Cultuuronderwijs, voortzetten en vertalen naar meerjarige afspraken en contracten; 7. Alle scholen kennen de webshop Cultuuronderwijs en maken er gebruik van. 8. Van die 90% van de scholen PO en VO in Haarlemmermeer volgt elke leerling per schooljaar gemiddeld minimaal vijf uur cultuuronderwijsactiviteiten verdeeld over minimaal vijf contactmomenten, die worden georganiseerd, geïnitieerd of uitgevoerd door Pier K. 9. Pier K breidt haar cultuuronderwijsactiviteiten uit van 1,9 fte in 2013 naar minimaal 6 fte in 2018 aan uitvoeringsuren van eigen en externe docenten. 10. Pier K heeft met tien scholen jaarcontracten voor het gebruik van faciliteiten van Pier K. 11. De samenwerking met culturele partners blijkt uit een range van gezamenlijke producten voor scholen waarin de uitgangspunten van Kunst in Leren en Cultuur in de Spiegel zijn vertaald. 23

24 Ondernemingsplan Pier K 24

25 25 Creatieve Kracht

26 Cultuuronderwijs buitenschools De in gang gezette vernieuwing van het muziekonderwijs met deels e-learning en samen spel zet Pier K door voor alle instrumenten. Het is operationeel vanaf het seizoen Digitalisering en e-learning sluiten aan bij de belevingswereld van de cursisten en dragen bij aan het effectief en efficiënt leren. Het gaat daarbij o.a. om het downloaden van bladmuziek, het kunnen meespelen met andere instrumenten, het delen van informatie en het terugkijken naar danslessen op video. Pier K zet dit in voor alle disciplines en biedt dit ook aan, aan de samenwerkingspartners. Pier K breidt haar aanbod van laagdrempelige activiteiten zoals vakantie-activiteiten, work- PIER K ONDERNEMINGSPLAN cultuur. Het biedt tevens de kans om mensen door te laten stromen naar het cursorisch shops en festivals uit om zo zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met kunst en aanbod. Pier K garandeert kwalitatief hoogwaardig aanbod. Leerlijnen en lessenplannen die de activiteiten ondersteunen, worden ook zichtbaar voor cursisten. Pier K versterkt de banden met organisaties van en voor ouderen en kwetsbare groepen. In overleg met hen beziet Pier K of en zo ja op welke wijze zij haar aanbod voor deze doelgroepen kan vergroten. Pier K beantwoordt daarbij ook de vraag of zij meer specifiek aanbod voor deze doelgroepen ter beschikking moeten stellen en/of haar communicatie-uitingen daarop moet enten. Pier K beziet daarbij tevens waar dat aanbod het beste zijn beslag kan krijgen om het zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn. Het aanbod Kunst aan de Top zet Pier K door. Het wordt gedekt uit eigen bijdragen en sponsorbijdragen. We vragen onze huidige en voormalige talenten om zich in Haarlemmermeer te presenteren om zo kinderen en jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur. 26

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie