Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen Marketingcommunicatie-B"

Transcriptie

1 Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B (Know It! en Do It!). Onder studiemateriaal moet worden verstaan: Syllabi; verplichte literatuur; opdrachten, cases etc.; al hetgeen tijdens de lessen aan de orde komt en al het materiaal dat door SRM als ondersteuning van die lessen wordt uitgedeeld. Examendoelstelling De examens toetsen of kandidaten beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om als (onafhankelijk) volwaardig marketingcommunicatieadviseur te kunnen functioneren. De examens toetsen in hoeverre een kandidaat op Advanced-niveau: Kennis heeft van marketingcommunicatiebegrippen en deze kan toepassen; Kennis heeft van en inzicht heeft in het marketingcommunicatievakgebied; In staat is om op basis van ongestructureerde informatie over de marketingcommunicatieproblematiek van een organisatie, merk, product of dienst, het vraagstuk dat aan de orde gesteld wordt in zijn samenstellende componenten te analyseren. De kandidaat dient vervolgens in staat te zijn, op basis van deze analyse: 1. Een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie te formuleren; 2. Deze strategie operationeel te vertalen naar diverse middelen; 3. En daarnaast in samenhang een gedegen budget te kunnen advies te geven; Tot slot dient te kandidaat in staat te zijn de voornoemde kennis, inzicht en vaardigheden te vervatten in een geïntegreerd marketingcommunicatieplan voor de eigen organisatie, merk product of dienst (of voor de organisatie van een opdrachtgever, zijn merk, product of dienst) De kandidaat dient desgewenst op basis van het voornoemde plan aanbevelingen te kunnen en adviezen te geven doen over de te voeren marketingcommunicatiestrategie. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

2 Examenmethodiek Het SRM Marketingcommunicatie-B examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk deel en een mondeling deel. Kandidaten moeten voor beide examendelen een voldoende (5,5 of hoger) halen om te slagen. Schriftelijk examen Dit deel van het examen bestaat uit een case. Getoetst wordt of de kandidaat in staat is de vereiste kennis van en in en inzicht van het marketingcommunicatieplanningsproces kan toepassen op een ongestructureerde praktijksituatie. Mondeling examen Dit deel van het examen bestaat uit een toetsend advies gesprek met 2 examinatoren. Daarbij wordt een door kandidaten geschreven notitie over een door hem of haar gekozen marketingcommunicatieprobleemstelling en oplossing gepresenteerd en vervolgens besproken. De notitie zelf telt voor 25% mee in het eindcijfer. De andere 3 criteria waarop beoordeeld wordt zijn: kennis & inzicht (25%), argumentatie & toelichting (25%) en presentatie (25%). In de presentatie dient de kandidaat de essentie van de notitie weer te geven in maximaal 10 minuten. Exameneisen (schriftelijk deel) De beheersing van het marketingcommunicatie-planningsproces staat centraal in de eisen van het examen. Dit betekent dat de kandidaat moet beschikken over: Kennis van onderwerpen die deel uitmaken van de NIMA Marketing-A exameneisen; deze kennis maakt geen deel uit van het lesprogramma, maar wordt bekend verondersteld (http://www.nima.nl/qualification/examen-doen/exameneisen ), Kennis van onderwerpen welke deel uitmaken van de SRM Marketingcommunicatie-A eisen (zie ); deze kennis maakt geen deel uit van het lesprogramma, maar wordt bekend verondersteld, Kennis hebben van de kernbegrippen die deel uitmaken van de opleiding Mediaplanning of Mediaplanning in vogelvlucht teneinde een gedegen advies te kunnen geven, een media plan op hoofdlijnen te beoordelen dan wel aan te geven welke specialistische media expertise verder noodzakelijkerwijs ingeschakeld dient te worden, Kennis van en inzicht in de onderdelen van het strategische marketingcommunicatie planningsproces en de uitvoering daarvan; deze kennis en inzichten maken deel uit van het lesprogramma. Het laatste punt wordt op de volgende pagina verder uitgewerkt. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

3 1. Kennis van en inzicht in de relatie marketing en marketingcommunicatie 1.1 Eisen De kandidaat is in staat om op basis de marketingproblematiek af te bakenen. Tevens is de kandidaat in staat een gedegen marketinganalyse te maken van de uitgangssituatie ten behoeve van het marketingcommunicatieplan waarbij hij of zij helder kan aan geven wat de specifieke rol van marketingcommunicatie is in samenhang met de rol van de overige marketingmix factoren. 1.2 Onderwerpen Relatie marketingproblematiek en marketingcommunicatieproblematiek Relatie ondernemings-, marketing-, en marketingcommunicatieplanning, Marketingconcept, Trends & ontwikkelingen (waaronder de kracht van de hedendaagse consument) en hun invloed op marketing en marketingcommunicatie, Marketinganalyse (SWOT, confrontatiematrix), Marketingdoelstelling(en) en - strategie(ën), Keuze van een marketingdoelgroep (marktsegmentatievraagstuk), De verschillen tussen een marketingdoelgroep en een marketingcommunicatiedoelgroep, Doelgroepbehoeften: functionele en emotionele, motieven en drijfveren, situaties en gevoelens (Brandnext model), De relatie tussen de marketingcommunicatiemix en de andere marketingmix-instrumenten, Internet als informatiekanaal en analysetool. 2. Kennis van en inzicht in de merkidentiteit en de merkportfolio 2.1 Eisen De kandidaat is in staat om de lange termijn strategische merkidentiteit te beschrijven aan de hand van het Brand Identity Guide merkidentiteitsmodel met als belangrijkste elementen; merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

4 2.2 Onderwerpen Belang en waarde van een merk en een merkidentiteit, Functies van een merk voor een bedrijf en de consument, Belang en waarde van het hanteren van een merkidentiteitsmodel, Waarde en belang van een scherpe positionering, Positioneren & merkidentiteit, De Brand Identity Guide als merkidentiteitsmodel met o.a. als elementen merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid, De Merkpiramide als model om functionele en emotionele elementen in kaart te brengen, Inhoudelijke criteria om een merkbelofte te beoordelen, De merkportfolio en de merkarchitectuur, Het verband tussen de merkidentiteiten van merken met zelfde naam (uit dezelfde merkportfolio), Brand- en line-extensions, Productmerken, submerken en het corporate merk, De monolitische, endorsed en branded merkbasis, Paraplumerken en gescheiden merken, Merkontwikkelingsstrategieën. 3. Kennis van en inzicht in het bepalen van het communicatievraagstuk bij de marketingcommunicatiedoelgroep 3.1 Eisen De kandidaat is in staat om het belangrijkste marketingcommunicatievraagstuk te bepalen bij de gekozen marketingcommunicatiedoelgroep. Daarnaast kan de kandidaat consumer insights beschrijven die behulpzaam zijn bij het oplossen van het marketingcommunicatievraagstuk. 3.2 Onderwerpen Beschrijving van marketingcommunicatiedoelgroepen op drie niveaus (algemeen niveau, domeinspecifiek niveau en merkspecifiek niveau), Relatie tussen de gekozen marketingstrategie en de keuze voor de marketingcommunicatiedoelgroep, Verschillen tussen marketingcommunicatiedoelgroepen en de marketingdoelgroep(en?), Waarde en belang van het marketingcommunicatievraagstuk als de centrale probleemstelling van een marketingcommunicatieplan, Beschrijving van het marketingcommunicatievraagstuk, Criteria voor het beoordelen van een marketingcommunicatievraagstuk, Relatie tussen marketingcommunicatievraagstuk en marketingcommunicatie doelgroep, Waarde en belang van consumer insights SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

5 - beschrijving van consumer insights en hun functie - criteria om consumer insights te beoordelen - product en emotionele insights - te stellen vragen om product en emotionele insights te genereren. 4. Kennis van en inzicht in het bepalen van de marketingcommunicatiedoelstelling & -strategie 4.1 Eisen De kandidaat is in staat om de marketingcommunicatiedoelstelling te bepalen bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep. Daarnaast is de kandidaat in staat een marketingcommunicatiestrategie te bepalen die de doelstellingen gaat bereiken en het marketingcommunicatievraagstuk oplost. 4.2 Onderwerpen Verschillende modellen om marketingcommunicatiedoelstellingen te definiëren waaronder de beschrijving op drie (klassiek model) en op acht niveaus, Criteria om marketingcommunicatiedoelstellingen te beoordelen (o.a. SMART), Verschil en de relatie tussen de marketingdoelstelling en marketingcommunicatiedoelstellingen, Vier budgetteringsmethodes inclusief de invloed op het formuleren van de marketingcommunicatiedoelstellingen, De definitie van de marketingcommunicatiestrategie bestaande uit een propositie en de keuze voor de inzet van de marketingcommunicatie-instrumenten, De relatie met het marketingcommunicatievraagstuk, Het verband tussen de propositie en de merkidentiteit (Brand Identity Guide), Verband tussen de propositie en het centraal creatieve concept. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

6 . 5. Kennis en inzicht in de beoordeling van een centraal creatief concept als vertaling van de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie 5.1 Eisen De kandidaat weet wat het belang en de rol is van een centraal creatief concept, is in staat om een centraal creatief concept te definiëren en kent de criteria om een centraal creatief concept te beoordelen. 5.2 Onderwerpen Belang, waarde en functie van centraal creatief concept (medianeutraal, middelenvrij), Beschrijving van centraal creatief concept, Verband met de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie en met de merkidentiteit (Brand Identity Guide) Criteria om voorstellen van creatieve concepten en uitingen te beoordelen, Terugkoppelen van de beoordeling naar het creatieve bureau, Insight-based concepten, Het creatieve concept als het begin dan wel het einde van marketingcommunicatie en conversaties. 6. Kennis en inzicht in de marketingcommunicatie-instrumenten en de uitwerking hiervan naar de inzet van specifieke marketingcommunicatiemiddelen (geïntegreerde communicatie) 6.1 Eisen De kandidaat kent de individuele kenmerken van de marketingcommunicatie-instrumenten en hun werking en is in staat om de juiste instrumenten te selecteren die in lijn liggen met de gemaakte keuzes in doelgroep(en), doelstelling(en) en strategie. Daarbij is de kandidaat in staat synergie tussen de verschillende instrumenten te bewerkstelligen (geïntegreerde communicatie), zowel off- als online. Tot slot kan de kandidaat de mogelijkheden identificeren om owned, paid en earned media in te zetten. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

7 6.2 Onderwerpen De verschillende marketingcommunicatie-instrumenten en per instrument de uitwerking naar de specifieke marketingcommunicatiemiddelen (de marketingcommunicatiemix), Waarde, belang en functie van owned, paid en earned media, Owned, paid en earned media als model om keuzes te maken in de marketingcommunicatiemix, Waarde, belang en functie van de traditionele marketingcommunicatie-instrumenten reclame, PR & voorlichting, sponsoring, promoties, direct marketingcommunicatie, winkelcommunicatie, persoonlijke verkoop en evenementen, en de relatie en onderverdeling in owned, paid en earned media, De online marketingcommunicatie-instrumenten en -middelen als onderdeel van de marketingcommunicatiemix, en de relatie met owned, paid en earned media, De rol en het belang van marketingcommunicatie in de nieuwe wereld van de hedendaagse consument, De noodzaak van geïntegreerde marketingcommunicatie, De mogelijke middelen keuzes per marketingcommunicatie-instrument, Formuleren van effectdoelstellingen per gekozen marketingcommunicatie-instrument en - middel, en de relatie tot de marketingcommunicatiedoelstellingen, Het budgetteren van ieder marketingcommunicatiemiddel en van de gehele marketingcommunicatiemix, Verschillende manieren van onderzoek naar consument, product of concurrentie, communicatieonderzoek en mediaonderzoek om de elementen van een marketingcommunicatieplan vooraf, tijdens of achteraf te testen ter kwalificatie of evaluatie. Exameneisen (notitie) Eisen: De kandidaat is in staat een notitie te schrijven naar aanleiding van een marketingcommunicatievraagstuk dat binnen de eigen organisatie of bij één van de accounts speelt. De notitie mag zich toespitsen of een of meerdere productgroepen, en dient qua niveau te voldoen aan de hiervoor vernoemde eisen. Uitwerking: Het (op basis van aangedragen feiten),herkennen, beschrijven, analyseren en oplossen van een marketingcommunicatievraagstuk, Het gebruiken van het strategisch marketingcommunicatieplanningsproces (zie hieronder), Het kunnen opzetten van een logisch-systematisch en consistent betoog, Het hanteren van state-of-the-art marketingcommunicatie kennis, Het op verantwoorde wijze redeneren om tot de juiste conclusies te komen, SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

8 Het leveren van een verantwoorde oplossing voor het communicatievraagstuk. Omvang: De maximale lengte van de tekst bedraagt tussen de 2500 en 3000 woorden. Eventuele bijlages mogen in totaal niet meer dan 600 woorden bevatten. Nederlands: De notitie dient in het Nederlands geschreven te worden, het mondeling examen wordt ook in het Nederlands afgenomen. Bij hoge uitzondering kan een notitie in de Engels taal worden ingeleverd. De toestemming hiervoor dient ruim vóór de start van de notitie bij het Examenbureau schriftelijk aangevraagd te worden. Ten einde te worden goedgekeurd door de Examencommissie. (NB niet alle verzoeken worden automatisch ingewilligd). Het mondeling examen wordt altijd in de Nederlandse taal afgenomen, hierop worden geen uitzondering gemaakt. Citeren: Het is toegestaan om te citeren in de notitie, maar er moet altijd vermeld worden waar de gebruikte bronnen van modellen en/of citaten vandaan komen. Dit moet onderaan de pagina staan. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

9 Strategisch Marketingcommunicatieplanningsmodel SRM Consistentie in het model is cruciaal. Het resultaat moet een bijdrage zijn aan het bereiken van de marketingdoelstelling. 1. Inleiding Schets de achtergrond en inleiding van je plan. Beschrijf de context, bijv. aan de hand van de ondernemingsmissie & -visie en de ondernemingsdoelstellingen & -strategieën. Geef de geografische scope aan en beschrijf de uitgangssituatie van het onderwerp van je plan. Gaat het plan over een bestaand product of merk, over de introductie van een nieuw product of merk, of over een uitbreiding van de merkportfolio? Wat is de grote marketingcommunicatie-uitdaging? 2. Marketinganalyse Analyseer de vraag- en aanbodzijde incl. dat van de belangrijkste concurrentie. Een SWOT analyse wordt gebruikt om de interne factoren (sterktes en zwaktes) en de externe factoren (kansen en bedreigingen) van een product of merk in kaart te brengen. In de interne analyse wordt de marketingmix waaronder de marketingcommunicatie onderzocht. Ook financiële en organisatorische aspecten worden hierin betrokken. In de externe analyse wordt een aantal marktfactoren dat van belang is of kan zijn voor het ontwikkelen van de vraag- dan wel de aanbodzijde onderzocht. Uit de SWOT dienen de belangrijkste marketing- en marketingcommunicatie-issues te worden afgeleid, bijv. met een confrontatiematrix. 3. Marketingdoelstelling en strategie Beschrijf bij de marketingdoelstelling wat je in absolute termen wilt bereiken met de omzet of afzet: Prijs (P) * Volume (Q) resp. alleen Volume (Q). Beschrijf bij de marketingstrategie op hoofdlijnen hoe je P gaat verhogen, of hoe je Q gaat verhogen door het aantrekken van nieuwe gebruikers (penetratiestrategie) of door het realiseren van meer volume bij bestaande gebruikers (consumptie- dan wel frequentiestrategie). Zorg dat het SMART is. 4. Marketingdoelgroep & Behoeften Beschrijf bij de marketingdoelgroep op welk gebruikers- of koperssegment(en) in de markt je je gaat richten. Wie is mijn gebruikers- dan wel kopersgroep? De keuze van de marketingdoelgroep is het marktsegmentatievraagstuk. Beschrijf van deze marketingdoelgroep de functionele en emotionele behoeften, de motivaties en de wensen t.a.v. het productgebruik. Beschrijf tevens hun gevoelens bij dat productgebruik en de situaties van het productgebruik. Dit is feitelijk een beschrijving van de vraagzijde. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

10 5. Merkidentiteit Gebruik het Brand Identity Guide (BIG) merkidentiteitsmodel om de lange termijn strategische merkidentiteit te beschrijven. De belangrijkste elementen zijn de merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid. Beoordelingscriteria: is de merkbelofte relevant, geloofwaardig en onderscheidend van de concurrentie. Tevens aandacht voor het verband tussen het hoofdmerk en eventuele andere gerelateerde (sub)merken vanuit de merkbasis of merkportfolio. Deze stap is onderdeel van de beschrijving van de aanbodzijde, die uiteraard afgestemd moet zijn op de vraagzijde. 6. Marketingcommunicatiedoelgroep Kies op welke groep(en) je je marketingcommunicatieactiviteiten gaat richten. Dit kunnen gebruikers/kopers, beslissers, partners, beïnvloeders, etc. zijn. Welke groep heeft het grootste effect op het behalen van je marketingdoelstelling? Beschrijf eerst op domeinspecifiek niveau, daarna op algemeen niveau en tot slot op merkspecifiek niveau. Iedere marketingcommunicatiedoelgroep heeft zijn eigen specifieke marketingcommunicatievraagstukken. Onderscheid dus primaire (bijv. een groep potentiële of bestaande gebruikers) en secundaire marketingcommunicatiedoelgroepen (bijv. partners, overheden, etc.). Beschrijf altijd mensen, ook als de doelgroep uit bedrijven bestaat (zoals bijv. bij B2B marketingcommunicatie). 7. Marketingcommunicatievraagstuk Beschrijf wat de barrière in het hoofd van de gekozen primaire marketingcommunicatiedoelgroep is en waarom zij niet doen wat jij wilt dat ze doen. Wat weerhoudt hen, wat staat er in tussen wat de doelgroep nu denkt/weet, voelt of doet en wat jij wilt dat ze denkt/weet, voelt of doet? Is dat een probleem van relevantie, van geloofwaardigheid of van onderscheidend vermogen? Ligt die barrière meer in de sfeer van kennis, van houding of van gedrag? Het is handig de beschrijving te beginnen met wat de doelgroep wèl aanspreekt in de merkbelofte, om vervolgens de barrière te beschrijven. Het marketingcommunicatievraagstuk is de centrale probleemstelling van het marketingcommunicatieplan. Het moet vanuit het perspectief van de doelgroep geformuleerd zijn; niet vanuit de eigen organisatie. Ten tweede moet het een probleem zijn dat met marketingcommunicatie is op te lossen. 8. Consumer Insights Beschrijf de 2 à 3 haakjes die de barrière bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep weg zouden kunnen nemen en daarmee het marketingcommunicatievraagstuk oplossen. Er zijn product insights (functioneel of instrumenteel) en psychologische insights (emotioneel). Denk aan de specifieke vragen om tot insights te komen. Insights zijn een hulpmiddel voor creatieven om ze te helpen en te inspireren een krachtig creatief concept te ontwikkelen. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

11 9. Budgetteringsmethode Beschrijf de te hanteren budgetteringsmethode. Bij de taakstellende methode ben je vrij om de marketingcommunicatiedoelstellingen te bepalen. Bij de omzetpercentage-, pariteiten- of sluitpostmethode niet; deze hebben alle drie een beperkende invloed op de bepaling van de marketingcommunicatiedoelstellingen. 10. Marketingcommunicatiedoelstellingen Beschrijf wat je met marketingcommunicatie bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep wilt bereiken. Doelstellingen zijn basaal te formuleren in termen van kennis, houding en/of gedrag(sintentie). Of uitgebreider in: categoriebehoefte, merkbekendheid, merkkennis, merkhouding, gedragsfacilitatie, gedragsintentie, gedrag en/of tevredenheid. De marketingcommunicatiedoelstellingen moeten in het verlengde liggen van de gekozen marketingdoelstelling en -strategie en inhoudelijk gerelateerd zijn aan het oplossen van het marketingcommunicatievraagstuk. Zorg ook hier dat het SMART is. 11. Marketingcommunicatiestrategie = Propositie + Marketingcommunicatie-instrumenten Iedere strategie is een beschrijving op hoofdlijnen van de keuzes hoe je je doelstellingen gaat bereiken. De marketingcommunicatiestrategie beschrijft dus de keuze hoe je je marketingcommunicatiedoelstellingen gaat bereiken en je communicatievraagstuk gaat oplossen. De marketingcommunicatiestrategie bestaat uit de keuze van: a) de propositie (boodschap). De keuze voor de propositie hangt uiteraard af van de voorgaande stappen waaronder de keuze van de primaire marketingcommunicatiedoelgroep en van het marketingcommunicatievraagstuk. Als de primaire marketingcommunicatiedoelgroep de gebruikers/kopers zijn, heb je te maken met de Brand Identity Guide (stap 5). Er zijn dan 2 opties: de korte termijn propositie is identiek aan de lange termijn, strategische merkbelofte uit de Brand Identity Guide; of binnen de Merkbelofte ga je een andere propositie formuleren de merkbelofte wordt aangescherpt of je legt de nadruk op een specifiek aspect uit de merkbelofte. De propositie vormt samen met de consumer insights het inhoudelijke antwoord op het marketingcommunicatievraagstuk. b) voor de inzet van de marketingcommunicatie-instrumenten. Ofwel de keuze welke van de 9 marketingcommunicatie-instrumenten reclame, online, PR & voorlichting, sponsoring, promoties, direct marketingcommunicatie, winkelcommunicatie, persoonlijke verkoop en evenementen worden ingezet? Denk naast paid media ook aan earned en owned media. NB: De uitwerking naar de marketingcommunicatie-middelen volgt pas in stap Centraal creatief concept Het is het specialisme van een creatief bureau om, al dan niet gebruikmakend van de insights, de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie te vertalen naar een krachtig centraal creatief concept. Met centraal wordt medianeutraal of middelenvrij SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

12 bedoeld, dus zonder uitwerking naar instrumenten en middelen. Het is de fase waarin fabrikantentaal (propositie) doelgroepentaal (creatief concept) wordt. Het concept is een beschrijving, zonder visuals, in 1 à 2 zinnen van het communicatie-idee dat ook wel selling idea, advertising idea, Big Idea, selling proposition, etc. wordt genoemd. 13. Marketingcommunicatiemix: uitwerking naar Marketingcommunicatiemiddelen Dit is de stap waarin de keuze voor de inzet van marketingcommunicatieinstrumenten als onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie (stap 11) wordt uitgewerkt naar de keuze voor de inzet van specifieke marketingcommunicatiemiddelen per instrument. Uitdaging is dat deze als geheel een geïntegreerde inzet van marketingcommunicatiemiddelen vormen. Formuleer per middel de timing, het budget en een of meer effectdoelstellingen, als afgeleide van de gekozen marketingcommunicatiedoelstellingen. 14. Terugkoppeling & Evaluatie In deze laatste stap check je of je met de gekozen inzet van marketingcommunicatiemiddelen inclusief budget en het creatieve concept de marketingcommunicatiedoelstellingen gaat realiseren. Daarnaast geef je aan of je een of meer elementen uit het plan gaat testen via onderzoek naar consument, product of concurrentie, communicatieonderzoek of mediaonderzoek. Het testen kan vooraf zijn ter kwalificatie van een of meerdere planelement(en), maar ook tijdens of achteraf ter evaluatie. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES BUSINESS PRACTICE CROSS CASE ANALYSE EVENTMARKETING "EEN ONTMOETING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK" Karoline Wiegerink Ed Peleen Noah Raymond October 2009 ~ no. 09-20 NRI RESEARCH

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank Vastgoed wordt een steeds belangrijker middel dat bijdraagt om de ambities van een organisatie waar te maken. Er zijn tal van manieren om de vastgoedstrategie vorm te geven (waaronder eigendom, huur, lease).

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Originally published by Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen 1 Small and Medium Practices Committee

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie