Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer"

Transcriptie

1 Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling Omvang doelgroep en huidige financiële uitgaven (a) Meerkosten (b) Verplichting inzet extra middelen (c) Financiële mogelijkheden (d) Vast stellen nieuwe Drutense doelgroep (e) Welke uitvoeringsopties heeft de gemeente? (f) 8 Hoofdstuk 3. Onderzoeksrapport KWIZ Hoe wordt het begrip chronisch ziek gedefinieerd? Wordt de nieuwe regeling inkomensafhankelijk of niet? Verschil oude klantgroep Keuze voorziening 13 Hoofdstuk 4. Inzet voorzieningen Wmo voorziening Bijzondere bijstand Wat willen wij deze doelgroep aanbieden? Compensatie afschaffing Cer Hoofdstuk 5. Evaluatie 18 2

3 Samenvatting De aanleiding voor deze nota is dat op 3 juni 2014 de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen voor de afschaffing van financiële regelingen chronisch zieken en gehandicapten met ingang van 1 januari Deze regelingen waren ondergebracht in de Wtcg en de Cer. De afkorting Wtcg staat voor Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de naam al aangeeft betrof de Wtcg een wet die voorzag in een (financiële) tegemoetkoming voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte en/of een handicap en daar extra kosten voor moeten maken. Naarmate de beperkingen toenemen en langer aanhouden zullen over het algemeen de extra kosten ook toenemen. De Cer beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor (veronderstelde) meerkosten die ze maken ten opzichte van niet chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet. De afschaffing van deze regelingen kan (deels) worden gecompenseerd met een gemeentelijke regeling voor mensen met (hoge) zorgkosten. De gemeente ontvangt hiervoor extra middelen die zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeente heeft enige vrijheid hoe ze deze regeling gaat invullen. De regeling kan gebaseerd zijn op de Participatiewet of de Wmo. Ook kan de gemeente zelf bepalen welke doelgroep in aanmerking komt voor de regeling (bijvoorbeeld tot een bepaalde inkomensgrens). Wij kiezen voor de inzet van een Wmo-voorziening in de vorm van een forfaitaire financiële vergoeding ter hoogte van 250,-, indien de persoon voldoet aan bepaalde onderstaande criteria. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. Daarnaast introduceren wij twee extra regelingen op grond van de bijzondere bijstand. Wij kiezen ervoor personen, die niet in aanmerking kunnen komen voor de Wmovoorziening, maar waarbij wel sprake is van een chronische ziekte en/of handicap, een regeling te bieden op grond van de bijzondere bijstand. Dit doen wij in de vorm van een tegemoetkoming op grond van de bijzondere bijstand voor het verplicht eigen risico zorgverzekering. Ook bieden wij een nieuwe regeling aan in de vorm van bijzondere bijstand voor kosten van de medicijnen voor eigen rekening. Uiteraard geldt voor beide regelingen dat personen aan specifieke criteria moeten voldoen om in aanmerking te komen. Deze regelingen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. Het beleid stellen wij vast voor de periode april 2015 tot april In april 2016 zullen wij een tussentijdse evaluatie uitvoeren naar: 1. De omvang van de doelgroep, die gebruikt maakt van de aangeboden voorzieningen. 2. Zijn de voorzieningen uitvoerbaar en betaalbaar binnen het beschikbare budget? 3. Zijn de voorzieningen passend en toereikend voor deze doelgroep? Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of er aanleiding is voor bijstelling van dit beleid. Dit evaluatierapport zullen wij voorleggen aan de Raad. 3

4 Hoofdstuk 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is dat op 3 juni 2014 de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen voor de afschaffing van financiële regelingen chronisch zieken en gehandicapten. Deze regelingen waren ondergebracht in de Wtcg en de Cer. Wat waren deze regelingen: De afkorting Wtcg staat voor Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de naam al aangeeft betrof de Wtcg een wet die voorzag in een (financiële) tegemoetkoming voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte en/of een handicap en daar extra kosten voor moeten maken. Naarmate de beperkingen toenemen en langer aanhouden zullen over het algemeen de extra kosten ook toenemen. Wat houdt het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wtcg in? 1) Dit voorstel omvat dat de Wtcg wordt afgeschaft per 1 januari ) Daarnaast wordt de Compensatie op het verplicht eigen risico (Cer) afgeschaft per 1 januari De Cer beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor (veronderstelde) meerkosten die ze maken ten opzichte van niet chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet. Het eigen risico in 2014 bedroeg 360,-. Het compensatiebedrag bedroeg in ,- ongeacht het inkomen. 3) Als laatste komt de automatische korting van 33% op de eigen bijdrage extramurale zorg (Wmo 1 en Awbz 2 ) per 1 januari 2015 te vervallen. De inkomensondersteuning wordt overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om ondersteuning op maat te regelen: 1. passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt 2. gericht op zelfredzaamheid en participatie Dit kan via Wmo-voorzieningen of inkomensondersteuning (individuele bijzondere bijstand). Huidige rechthebbenden van de Wtcg komen niet automatisch in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente. Dat kan ook niet want gemeenten krijgen ongeveer een derde van het budget dat voorheen beschikbaar was. Gemeenten kunnen aanvullend beleid formuleren voor hoe zij de middelen willen inzetten. 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2 Algemene wet bijzondere ziektekosten 4

5 Hoofdstuk 2. Probleemstelling De afschaffing van deze regelingen kan (deels) worden gecompenseerd met een gemeentelijke regeling voor mensen met (hoge) zorgkosten. De gemeente ontvangt hiervoor extra middelen die zijn toegevoegd aan het gemeentefonds (waarover later meer). De gemeente heeft enige vrijheid hoe ze deze regeling gaat invullen. De regeling kan gebaseerd zijn op de Participatiewet of de Wmo. Ook kan de gemeente zelf bepalen welke doelgroep in aanmerking komt voor de regeling (bijvoorbeeld tot een bepaalde inkomensgrens). Wij hebben ons hierbij de volgende vragen gesteld om uit te zoeken hoe en of wij deze extra middelen kunnen inzetten: a) Hoe groot is de huidige doelgroep, die gebruik maakt van deze regeling? b) Om wat voor soort meerkosten gaat het? c) Is de gemeente verplicht om deze extra middelen in te zetten? Wil de gemeente een nieuwe compensatieregeling bieden? d) Welke nieuwe financiële middelen krijgt de gemeente tot zijn beschikking? e) Wie wil de gemeente in aanmerking laten komen voor de nieuwe compensatieregeling? f) Welke mogelijkheden voor maatwerk heeft de gemeente? g) Moet het een maatwerkvoorziening of een categoriale regeling worden? h) Hoe en door wie wil de gemeente dat de nieuwe compensatieregeling wordt uitgevoerd? i) In april 2016 zullen wij een tussentijdse evaluatie uitvoeren. Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of er aanleiding is voor bijstelling van dit beleid. Dit evaluatierapport zullen wij voorleggen aan de Raad. 2.1 Omvang doelgroep en huidige financiële uitgaven (a) Hoeveel mensen in de gemeente Druten ontvangen de Wtcg en Cer en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Onderstaande tabel geeft hier inzicht in. De cijfers zijn afgeleid van informatie van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De cijfers van de Wtcg en de Cer zijn gebaseerd op de aantallen in Druten aantallen Bedrag (totaal) Wtcg Cer Totaal 4018* *Hier kunnen overlappingen in voorkomen. Mensen kunnen zowel een Cer als een Wtcg tegemoetkoming ontvangen. De hoogte van de huidige tegemoetkoming Wtcg is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de mate van zorggebruik. Is een cliënt jonger dan 65 jaar, dan is de lage tegemoetkoming voor cliënten die geen of weinig kosten specificeren 296,- per jaar. Als er aantoonbaar hoge kosten zijn bedraagt de jaarlijkse tegemoetkoming 494,-. Cliënten van 65 jaar en 5

6 ouder ontvangen jaarlijks forfaitair een bedrag van 148,- bij geen of weinig kosten of een bedrag van 346,- als er aantoonbaar hoge kosten zijn. De huidige regeling wordt met terugwerkende kracht jaarlijks uitbetaald. Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming heeft dus tot gevolg dat eind 2014 voor het laatst de tegemoetkoming over het jaar 2013 wordt verstrekt. 2.2 Meerkosten (b) Hieronder volgt een lijst van kosten waar chronisch zieken en gehandicapten veelal voor staan: Dieetkosten Voorgeschreven medicijnen voor eigen rekening (woning)aanpassingen Hulpmiddelen Geneeskundige hulp Bezorgkosten boodschappen Bewassingskosten, stookkosten, kosten slijtage kleding Reiskosten Eigen bijdragen voor diverse voorzieningen Eigen risico (verplicht eigen risico voor de zorgverzekering) 2.3 Verplichting inzet extra middelen (c) De regering is van mening dat de bestaande regelingen niet doen wat ze zouden moeten doen of anders gezegd hun doel onvoldoende bereiken. Daardoor gaan er ook veel tegemoetkomingen en uitkeringen naar mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, maar incidenteel zorg gebruiken. Naar mensen die geen meerkosten hebben. Naar mensen die niet jaar in jaar uit hun eigen risico vol maken of mensen met een hoog inkomen. Gemeenten kunnen naast gerichte financiële ondersteuning ook andere vormen van ondersteuning bieden aan mensen voor wie de ondersteuning daadwerkelijk bedoeld is. De regering verwacht hiermee mensen met een chronische aandoening of beperking beter te kunnen ondersteunen. Met het gemeentelijk maatwerk, in combinatie met de landelijke regeling voor de aftrek van specifieke zorgkosten, is het instrumentarium voorhanden dat tot de beoogde, meer gerichte inzet van middelen leidt. De regering wil naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Dit kan het beste door de gemeente gedaan worden omdat zij beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn om maatwerk te bieden. De overdracht van deze financiële middelen vindt daarom plaats met als doel maatwerkondersteuning te bieden door gemeenten, voor diegene die dit echt nodig hebben. Ook vanuit de gemeente Druten onderschrijven we het belang om compensatie te bieden van de meerkosten etc. voor de chronisch zieken. 6

7 2.4 Financiële mogelijkheden (d) Wat wordt door het Rijk toegevoegd aan het gemeentefonds? Hieronder staan de bedragen die dit jaar en de komende jaren zijn en worden toegevoegd aan het gemeentefonds (landelijk) om de afschaffing van financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten te compenseren: 2014: 45 miljoen 2015: 216 miljoen 2016: 266 miljoen 2017: 268 miljoen, ook voor jaren daarna De bedragen per gemeente zijn niet exact bekend na 2014, maar voor onze gemeente kan er voor 2014 e.v. grofweg uitgegaan worden van: 2014: ,- 2015: ,- 2016: ,- 2017: ,- In de meicirculaire van 2015 wordt het definitieve bedrag per gemeente bekend gemaakt. Vanaf 2017 blijft de landelijke bijdrage gelijk. Uit bovenstaande kunnen we de conclusie trekken dat we lang niet iedereen de compensatie kunnen bieden die wegvalt met de afschaffing van de Wtcg en de Cer. De gemeente krijgt (uiteindelijk) maar een derde van wat nu aan deze regelingen wordt uitgegeven. We zullen daarom keuzes moeten maken wie voor een compensatie in aanmerking komt. De decentralisatie van de regeling naar de gemeente heeft ook het doel om van een ongerichte compensatie door de Wtcg en Cer (lang niet iedereen die het kreeg had het ook nodig), te gaan naar een gerichte compensatie voor mensen die daadwerkelijk hoge zorgkosten hebben (en een laag inkomen). 2.5 Vast stellen nieuwe Drutense doelgroep (e) Uiteraard is het een relevante vraag wie de gemeente Druten in aanmerking wil laten komen en welke criteria wij daarvoor gaan opstellen. Een belangrijke beperking is de forse inkrimping van de beschikbare budgetten. Wij moeten ons realiseren dat we keuzes moeten maken in wie we wel en niet kunnen compenseren in de extra zorgkosten. Om een goed zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep en de inkomensverhoudingen binnen de doelgroep hebben we onderzoeksbureau KWIZ (Kenniscentrum Welzijn, Inkomen en Zorg) een opdracht voor het uitvoeren van een minimamonitor gegeven. Daarmee krijgen we input voor de inzet van een effectieve maatwerkregeling voor chronisch zieken en gehandicapten, maar ook voor nieuw beleid over inzet van de zogenaamde Klijnsmagelden. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ter bestrijding van de armoede en schulden in de breedste zin van het woord. 7

8 De uitkomst van het onderzoek moet inzicht geven in de omvang van de kwetsbare groepen, de effecten van de bezuinigingsmaatregelen en de doelmatigheid van de huidige voorzieningen. KWIZ heeft in eerste instantie een onderzoek uitgevoerd gericht op een inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken voor de gemeente Druten. Wij beperken ons in dit beleidsplan op de verdere uitwerking van deze maatwerkregeling. Aangezien de omvang van de doelgroep ook afhankelijk is van welke maatwerkregeling(en) je in gaat zetten, welke inkomensgrenzen je stelt en welke criteria je stelt om als chronisch ziek zullen we hier eerst verder op in gaan. 2.6 Welke uitvoeringsopties heeft de gemeente? (f) Hieronder worden de opties genoemd die de gemeente heeft om mensen met hoge zorgkosten te compenseren. Deze opties worden in een handreiking van het ministerie aangereikt. Een combinatie van de genoemde opties is ook een mogelijkheid. Optie 1. Individuele bijzondere bijstand Via de bijzondere bijstand 3 kan een inwoner met een laag inkomen compensatie krijgen voor meerkosten zoals: bewassingskosten, kledingkosten wegens snelle slijtage, extra stookkosten, meerkosten voor een medisch noodzakelijk dieet. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om zelf te bepalen welke draagkrachtregels ze hanteren bij het verstrekken van de tegemoetkoming. Dit geldt zowel voor de draagkrachtregels die van toepassing zijn op het inkomen als het vermogen. Voor,- en nadelen die aan het uitbreiden van de individuele bijzondere bijstand verbonden zijn: Voordelen: - Alleen compensatie van daadwerkelijk gemaakte kosten - Alle typen (directe en verborgen) meerkosten kunnen worden gecompenseerd - Gemeente heeft vrijheid bij het bepalen van draagkrachtregels Nadelen: - De gemeente heeft vooraf weinig zicht op de hoogte van de aanvragen - Hoge uitvoeringskosten door beoordeling per individu - Hoge administratieve lasten voor de burger Optie 2. Collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) Veel gemeenten bieden burgers met een minimuminkomen toegang tot een collectieve basisverzekering en een collectieve aanvullende verzekering. Via het aanvullend pakket kunnen veelvoorkomende meerkosten van burgers met een chronische ziekte en/of beperking gedekt worden bij de zorgverzekeraar. Over de inhoud van het aanvullend pakket 3 valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet 8

9 onderhandelt de gemeente met de verzekeraar. Zowel directe kosten als het eigen risico kunnen worden opgenomen in de collectiviteit. Wij hebben deze voorziening momenteel niet in het pakket zitten. Het is niet meer mogelijk om deze voor het jaar 2015 alsnog in te laten gaan. Daarnaast zal er een extra tijdsinvestering mee gepaard gaan voor de invoering hiervan door de onbekendheid hiermee binnen de gemeente Druten. Optie 3. Een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo Binnen de Wmo kan de gemeente een tegemoetkoming geven aan inwoners met hoge zorgkosten. Dit kan een forfaitaire tegemoetkoming zijn, of een feitelijke vergoeding van de kosten. De gemeente kan hierbij inkomensgrenzen en draagkrachtregels stellen. Daarbij moet zij ook criteria opstellen welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Als de gemeente van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet in het Wmo beleidsplan en de Wmo verordening worden vastgelegd op welke wijze zij hieraan invulling gaat geven. Als de gemeente besluit om hier geen gebruik van te maken moet dit in het Wmo beleidsplan worden gemotiveerd (onvoldoende financiële middelen zijn geen argument). Voordelen: - De tegemoetkoming kan worden verstrekt aan personen met een inkomen boven de inkomensgrenzen die in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk voor de individuele bijzondere bijstand worden gehanteerd. - Binnen de Wmo is er al expertise betreffende deze doelgroep en is deze al grotendeels in zicht - De tegemoetkoming kan worden verstrekt voor daadwerkelijk gemaakte kosten of in de vorm van vergoeding voor aannemelijke kosten (forfaitaire vergoeding) - Bij een forfaitaire vergoeding zijn er minder uitvoeringskosten en minder administratieve lasten voor de burger - Gemeente hebben vrijheid in het vast stellen van de criteria Nadelen: - Bij een vergoeding op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten hebben we weer te kampen met hoge uitvoeringskosten - Gemeenten moeten vooraf bepalen wie en in welke mate in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming. Optie 4. Verlagen eigen bijdrage Wmo, of kwijtschelding voor minima Dit is ook een optie, vooral omdat per 1 januari 2015 de korting van 33% op de eigen bijdrage verdwijnt (zie hierboven). De eigen bijdrage kan worden verlaagd, voor iedereen, ongeacht het inkomen. Ook kan gedifferentieerd worden naar inkomen. De uitvoeringskosten liggen dan echter een stuk hoger. Het is voor gemeenten ook mogelijk om via het minimabeleid voor een door de gemeente nader te bepalen inkomenscategorie de eigen bijdrage voor het CAK kwijt te schelden. Op dit moment is het echter bij de gemeente Druten al mogelijk om bijzondere bijstand aan 9

10 te vragen voor deze eigen bijdragen, indien het inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Voordelen: - Geen uitvoeringskosten voor de bijzondere bijstand, maar die zijn nu ook zeer beperkt. - Via het minimabeleid is deze regeling makkelijk uitvoerbaar. Nadelen: - Dit heeft alleen effect voor burgers met een Wmo voorziening waarvoor de gemeente een eigen bijdrage vraagt. - Er is geen directe relatie met andere meerkosten. - Het opleggen van een eigen bijdrage is een belangrijk signaal in het kader van de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van mensen die een beroep op de gemeente. Het automatisch kwijtschelden ontneemt dit verantwoordelijkheidsbesef bij mensen. Optie 5. Subsidie aan fonds financiële ondersteuning De gemeente kan subsidie geven aan een fonds waarvan het beheer door een particuliere stichting wordt uitgevoerd. De gemeente kan daarbij de criteria bepalen aan wie en voor welke kosten financiële ondersteuning wordt geboden. Voordelen: - De uitvoeringskosten liggen niet bij de gemeente, maar er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt met de stichting, en er moet gemeentelijke toezicht zijn op het resultaat. Nadelen: - Op dit moment is er geen particuliere stichting bekend in de gemeente Druten, die in staat is, dan wel heeft aangeboden om dergelijke werkzaamheden te gaan verrichten voor de gemeente. Dit is daardoor geen voor de hand liggende optie. Ad g) Moet het een maatwerkvoorziening of een categoriale regeling worden? Ad h) Hoe en door wie wil de gemeente dat de nieuwe compensatieregeling wordt uitgevoerd? Deze twee vragen worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3. Onderzoeksrapport KWIZ Aan de hand van een afweging van deze opties met betrekking tot de voor- en nadelen hebben wij aan het KWIZ gevraagd om optie 1 en 3 verder uit te werken. Deze opties hebben de meeste voordelen in vergelijking met optie 4. Optie 2 en 5 vallen op voorhand al af, omdat deze niet uitvoerbaar zijn in

11 De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn geformuleerd: een uitvoeringssystematiek waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn; de middelen moeten terecht komen bij de groep chronisch zieken (met lage inkomens) die het ook echt nodig hebben; de regeling wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders. Bijlage 1 bevat het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport zet in hoofdstuk 2 de belangrijkste uitgangspunten voor de vormgeving van een nieuwe compensatieregeling op een rij. Hieronder volgt een kort overzicht van deze punten: 3.1 Hoe wordt het begrip chronisch ziek gedefinieerd? Voorstel KWIZ: Op dit punt gaat het in eerste instantie om het criterium chronisch ziek. Daarbij zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om via een medische keuring individueel vast te stellen of iemand chronisch ziek en/of gehandicapt is. Om vervolgens voor een aantal jaren het recht op verstrekkingen toe te kennen. Nadeel van deze methode is dat deze zeer arbeidsintensief is en hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Ook kan de omvang van de jaarlijkse doelgroep op die manier nooit exact worden geraamd. Alternatief is het hanteren van een algemeen criterium. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om iedereen die een indicatie voor Wmo- of AWBZ/Wlz 4 -zorg kan overleggen tot de doelgroep te rekenen. Deze methode is simpel maar kan er ook toe leiden dat niet in alle gevallen iemand tot de feitelijke doelgroep behoort. De keuze voor verstrekking op grond van een indicatie maakt het ook mogelijk om de omvang van de jaarlijkse doelgroep zeer nauwkeurig te bepalen. Visie gemeente: Er bestaat niet één definitie voor het begrip chronisch ziek. Naast de al genoemde nadelen van het gebruik van een medische keuring, zal er ook in dat geval nog steeds een omschrijving van het begrip moeten komen. Wij kiezen voor het alternatieve criterium, waarbij iedereen die een indicatie voor een voorziening op grond van de Wmo of Awbz/Wlz heeft, tot de doelgroep wordt gerekend. Deze groep behoorde binnen de oude Wtcg regeling ook al tot de doelgroep. Wie kiezen ervoor om bepaalde personen met een lichte Wmo voorziening niet tot de doelgroep te laten behoren. Dit zijn: - Personen met een Collectieve vervoerspas (Cvv) en geen andere maatwerkvoorziening; 4 De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking Voor mensen met een Awbz-indicatie die doorloopt in 2015, geldt een overgangsrecht Awbz. 11

12 Wij gaan er vanuit dat deze mensen een lichtere beperking hebben en geen aanmerkelijke meerkosten hoeven te hebben. Mocht echter blijken dat deze mensen in een individueel geval toch feitelijke noodzakelijke kosten hebben, kan een beroep worden gedaan op de vangnetregeling van de bijzondere bijstand. 3.2 Wordt de nieuwe regeling inkomensafhankelijk of niet? Voorstel KWIZ: KWIZ stelt dat deze vraag in feite al beantwoord is door het budget dat beschikbaar komt voor deze voorziening. Inkomenstoetsing is onontbeerlijk om deze regeling binnen de beschikbare financiële kaders uit te voeren. Daarbij zijn er op hoofdlijnen twee mogelijkheden. Om te beginnen is dit een toetsing op basis van het actuele inkomen en eventueel ook vermogen. Deze vorm van toetsing brengt veel extra uitvoeringswerkzaamheden met zich mee. Een alternatief is het toetsen op basis van het verzamelinkomen van het voorafgaande jaar c.q. de belastingaanslag net als onder de oude regeling het geval was. Deze regeling is weinig arbeidsintensief maar kent wel ruimere vermogensgrenzen. Visie gemeente: Wij kiezen ervoor een inkomensgrens te stellen ter hoogte van 110% van het CAK verzamelinkomen 5. Dit vastgestelde verzamelinkomen komt ongeveer overeen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Met deze keuze kunnen wij een aanzienlijk deel van de huidige doelgroep nog steeds blijven compenseren voor de eerder genoemde meerkosten. Het verzamelinkomen kan in de meeste situaties eenvoudig worden vast gesteld aan de hand van een beschikking van de Belastingdienst. Onder punt 3.3 zullen wij verder in gaan op de omvang van de nieuwe doelgroep en het verschil met de oude. 3.3 Verschil oude klantgroep Voorstel KWIZ: KWIZ gaat in zijn voorstel er vanuit dat de nieuwe doelgroep bestaat uit iedereen die een indicatie voor Wmo- of Awbz/Wlz-zorg kan overleggen. De in dit rapport gehanteerde definitie van chronisch zieken die de doelgroep op een andere manier afbakent dan voorheen heeft tot gevolg dat 478 personen die wel een Wtcg-vergoeding kregen, op grond 5 Voor een alleenstaande is een verzamelinkomen van 100 procent CAK een bedrag van maximaal ,- (110% is ,-). Voor een echtpaar ligt dit bedrag op ,- (110% is ,-). Voor 65 plusser liggen deze grenzen respectievelijk op en ,- in het jaar 2014 (110% is resp ,- en ,-). Bij het verzamelinkomen wordt rekening gehouden met een heffingsvrij vermogen. Afhankelijk van de individuele zijn de bedragen (gebaseerd op peiljaar 2013): voor 1 persoon: , - en voor 2 personen (fiscale partners): , -. 12

13 van dit criterium niet in aanmerking komen voor de nieuwe maatwerkregeling. Deze 478 mensen worden binnen de nieuwe maatwerkregeling niet als chronisch ziek aangemerkt omdat zij geen Wmo- of Awbz-indicatie hebben. In totaal blijven er dan personen over, die aan de nieuwe criteria voldoen. Er is dan echter nog geen rekening gehouden met hun inkomen. Visie gemeente: Rekening houdend met een grens van 120% van het CAK verzamelinkomen komt de totale nieuwe doelgroep uit op 810 inwoners van de gemeente. Bij een inkomensgrens van 110% van het CAK verzamelinkomen komt de totale doelgroep uit op 742 inwoners. Na uitsluiting van de personen met een lichte Wmo voorziening komt de gemeentelijke doelgroep uit op ongeveer 620 personen. Wij stellen de doelgroep dus vast op ongeveer 620 personen. 3.4 Keuze voorziening Voorstel KWIZ: Uit de uitwerking van 2 uitvoeringsscenario s in de vorm van uitvoering via de bijzondere bijstand en vanuit de Wmo blijkt duidelijk dat de Wmo voorziening aanzienlijk minder uitvoeringskosten met zich mee brengt. Hiermee wordt ongeveer 25% van deze kosten bespaard. Daarnaast leidt uitvoering via de bijzondere bijstand per definitie tot maatwerk, omdat elke vraag individueel op grond van de daadwerkelijke kosten dient te worden beoordeeld. Bij de Wmo kan daarbij ook gekozen worden voor een forfaitaire vergoeding. Visie gemeente: Wij kiezen voor het verstrekken van een forfaitaire vergoeding via de Wmo. Deze vorm biedt de meeste voordelen. Wij hebben deze denkrichting al eerder opgenomen in het beleidsplan Wmo & Jeugd gemeente Druten Met elkaar voormekaar. De voorziening zal worden opgenomen in het Besluit Wmo gemeente Druten Hoofdstuk 4. Inzet voorzieningen 4.1 WMO voorziening Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde vier visies van de gemeente komen we uit op de inzet van de volgende voorziening: Wmo-voorziening: Wij zetten de Wmo-voorziening in de vorm van een forfaitaire financiële vergoeding ter hoogte van 250,-, indien de persoon voldoet aan de onderstaande criteria: - Iedereen die een indicatie van minimaal 26 weken met betrekking tot het kalenderjaar hebben voor een voorziening op grond van de Wmo of Awbz/Wlz wordt 13

14 tot de doelgroep gerekend. Daarbij nemen we ook de doelgroep mee, die vanaf 1 januari 2015 een voorziening op grond van de Jeugdwet hebben, welke voor 1 januari 2015 op grond van de Awbz werd verstrekt. Met uitzondering van: * Personen met een Collectieve vervoerspas (Cvv) en geen andere maatwerkvoorziening; * Het inkomen bedraagt maximaal 110% van het CAK verzamelinkomen. * Personen, die wel aan de vereiste criteria voldoen, maar korter dan 3 maanden in de gemeente Druten hebben gewoond, hebben recht op een forfaitaire financiële vergoeding ter hoogte van 62,50 (25% van het hierboven genoemde bedrag). Aangezien deze mensen maar zeer kort durend in de gemeente hebben gewoond kunnen zij naar verwachting aanspraak maken op een voorziening van de nieuwe gemeente en op basis van deze aanname passen wij de vergoeding aan. Wij maken de keuze om de personen, die tot de doelgroep behoren en waarvan zowel de indicatie en het inkomen bekend zijn, jaarlijks ambtshalve deze tegemoetkoming te verstrekken. De aanvraag kan alleen worden ingediend in het laatste kwartaal van het jaar. Dit is om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan met een evt. toegekende extra regeling, zie onder 4.3, vanuit de bijzondere bijstand. Naar schatting verwachten wij op jaarbasis ongeveer 620 aanvragen. De uitvoeringskosten stellen wij vast op ongeveer ,-. Deze kosten, inclusief de uitvoeringskosten kunnen worden gedekt uit de door het Rijk overgehevelde middelen. 4.2 Bijzondere bijstand Wij realiseren ons dat door het hanteren van deze criteria mogelijk personen niet in aanmerking komen voor deze Wmo regeling, waarvan we wel van mening zijn dat zij feitelijke meerkosten hebben. Ter verduidelijking volgt hieronder een voorbeeld: De heer X uit Druten maakt jaarlijks goed gebruik van de CVV-pas, dat aan hem door de gemeente is toegekend. Op basis van zijn beperkingen zou hij in aanmerking kunnen komen voor meer voorzieningen (zoals hulp in het huishouden en een traplift), maar hij besluit om hiervoor zelf een oplossing te zoeken. Dit is echter niet bekend bij de gemeente. Hij gebruikt al jaren medicatie voor eigen rekening. Ook betaalt hij jaarlijks zijn volledig eigen risico bij de zorgverzekering door zijn medicijngebruik en ziekenhuisbezoeken. X heeft een inkomen beneden de inkomensgrens. 14

15 Toelichting: Bij meneer is wel sprake van meerkosten door zijn beperkingen. Vooral de jaarlijkse kosten van het eigen risico zijn voelbaar in zijn portemonnee. Voorheen kreeg hij via de Cer jaarlijks een compensatie uitgekeerd ter hoogte van ongeveer 99,-. Vanaf 1 januari 2014 krijgt hij deze niet meer. Daarnaast zullen er bijvoorbeeld ook personen zijn, die door langdurig medicijngebruik wegens een chronische aandoening, extra kosten hebben door de eigen bijdragen. 4.3 Wat willen wij deze doelgroep aanbieden? Wij willen voor deze doelgroep ook een voorziening aanbieden in de vorm van bijzondere bijstand. Daarbij moet maatwerk worden ingezet. Hieronder geven wij een overzicht van wat de gemeente nu al biedt aan bijzondere bijstand voor deze groepen: 1. Categoriale bijzondere bijstand Personen boven de 65 jaar of behorende tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten konden tot 1 januari 2015 in aanmerking komen bij de gemeente voor een jaarlijkse financiële tegemoetkoming. Die bedroeg per jaar 140 voor een alleenstaande en 200 voor gehuwden. Dit was een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Het ging hierbij om een vergoeding van zogenaamde verborgen kosten. Meerkosten die aannemelijk zijn als je tot de betreffende doelgroep behoort, zoals hogere telefoonkosten, bloemetje mantelzorg, extra kosten voor klusjes in huis, lidmaatschapskosten patiëntenorganisatie etc. Met de invoering van de nieuwe Participatiewet mag het college hiervoor geen categoriale bijzondere bijstand meer verlenen met ingang van 1 januari Individuele Bijzondere Bijstand Mensen kunnen nu al een beroep doen op de bijzondere bijstand voor hogere zorgkosten. Dit staat nu alleen open voor mensen met een inkomen rondom het minimumloon (en zonder aanzienlijk vermogen). Bij mensen met een inkomen boven 110% van het minimum gelden draagkrachtregels. Via de bijzondere bijstand kan een inwoner met een laag inkomen compensatie krijgen voor meerkosten zoals: bewassingskosten, kledingkosten wegens snelle slijtage, extra stookkosten, eigen bijdragen Wmo voorzieningen en de meerkosten voor een medisch noodzakelijk dieet. Voor deze kosten blijft op grond van de Participatiewet een beroep op de bijstand ongewijzigd mogelijk. Kosten medicijngebruik en eigen risico zorgverzekering De kosten van medicijngebruik voor eigen rekening en het eigen risico zorgverzekering komen nu niet voor vergoeding in aanmerking. Door de afschaffing van de Wtcg en de Cer krijgen bepaalde personen op basis van het voorgestelde Drutense beleid ook geen vergoeding meer vanuit de gemeente. Dit kan mogelijk een flinke financiële aderlating voor die personen met zich meebrengen. 15

16 Op basis van bovenstaande aandachtspunten komen wij tot onderstaande keuzes: Visie gemeente: Wij stellen voor om 2 extra regelingen te treffen op grond van de bijzondere bijstand. A) Om aan personen, zoals onder andere meneer X, tegemoet te komen kiezen wij ervoor bijzondere bijstand te verstrekken voor een gedeelte van het verplicht eigen risico zorgverzekering. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: - Personen dienen aantoonbaar gedurende minimaal 3 aaneengesloten jaren, voorafgaand aan het jaar van aanvraag, het volledig verplicht eigen risico te hebben voldaan aan de zorgverzekeraar. - Indien personen al in aanmerking zijn gekomen voor de compensatieregeling op grond van de Wmo worden zij uitgesloten van deze regeling. B) Bijzondere bijstand te verstrekken voor kosten van de medicijnen voor eigen rekening. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: - Vergoeding van deze kosten is alleen mogelijk bij medicatie op voorschrift van een arts bij langdurig gebruik. - Met langdurig gebruik bedoelen wij voor een periode langer dan 6 maanden. - Alleen vergoeding van deze kosten voor medicijnen die deels voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de zorgverzekeraar op grond van de GVs 6. - Indien personen al in aanmerking zijn gekomen voor de compensatieregeling op grond van de Wmo worden zij uitgesloten van deze regeling. De jaarlijks maximale vergoeding voor beide regelingen stellen wij vast op (maximaal) 100,-. Dit bedrag is af geleid van de voormalige Cer regeling. De gebruikelijke draagkrachtregels zijn hierbij van toepassing. Toelichting: Naar schatting verwachten wij op jaarbasis ongeveer 120 aanvragen. De kosten bedragen dan in totaal ,-. De uitvoeringskosten stellen wij vast op ongeveer ,-. Deze totale kosten van ,- kunnen worden gedekt uit de door het Rijk overgehevelde middelen. 6 Geneesmiddelenvergoedingssysteem 16

17 Voor deze 2 regelingen geldt: 1. Personen die recht hebben op een forfaitaire vergoeding op grond van de Wmo niet in aanmerking kunnen komen voor deze regelingen. 2. De aanvraag kan alleen worden ingediend in het laatste kwartaal van het jaar. 4.4 Compensatie afschaffing Cer 2014 Al in de inleiding hebben wij vermeld dat de Compensatie op het verplicht eigen risico (Cer) ook is afgeschaft per 1 januari De Cer beoogde chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor (veronderstelde) meerkosten die ze maken ten opzichte van niet chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet. Het compensatiebedrag bedroeg in ,- ongeacht het inkomen. De gemeente Druten heeft voor 2014 een bedrag ontvangen ter hoogte van ,- vanuit het gemeentefonds om een regeling te kunnen treffen ter compensatie van de afschaffing van deze regelingen. In totaal gaat het om een doelgroep van 2317 mensen (gebaseerd op de aantallen in 2013). Wij realiseren ons dat de beschikbare middelen zeer beperkt zijn en dat de te treffen regeling niet te bewerkelijk dient te zijn, omdat de uitvoeringskosten al snel op dit budget gaan drukken. Op basis van bovenstaande gegevens komen wij tot de onderstaande keuze: Visie gemeente: Wij verhogen eenmalig in 2015 de financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo met 75,-, indien de persoon voldoet aan de criteria zoals gesteld in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1. Hoofdstuk 5. Evaluatie Wij vertrouwen erop met de inzet van het onderzoeksbureau KWIZ een goed en volledig beeld te hebben van de doelgroep van de Wtcg en de Cer met de bijbehorende inkomensonderverdeling. Ook bieden we met de in hoofdstuk 3 en 4 beschreven voorzieningen op grond van de Wmo en de bijzondere bijstand naar onze mening een goed en volledig pakket aan de doelgroep van mensen met een chronische ziekte en/of handicap, die wij op basis van de beschikbaar gestelde middelen kunnen compenseren in hun meerkosten. Desalniettemin voeren wij hiermee volledig nieuw beleid in en zullen wij proefondervindelijk de effectiviteit hiervan moeten ondervinden. Ook zal in de praktijk moeten blijken hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze voorzieningen. 17

18 Het beleid stellen wij vast voor de periode april 2015 tot april In april 2016 zullen wij een tussentijdse evaluatie uitvoeren naar: 1. De omvang van de doelgroep, die gebruikt maakt van de aangeboden voorzieningen. 2. Zijn de voorzieningen uitvoerbaar en betaalbaar binnen het beschikbare budget? 3. Zijn de voorzieningen passend en toereikend voor deze doelgroep? Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of er aanleiding is voor bijstelling van dit beleid. Dit evaluatierapport zullen wij voorleggen aan de Raad. 18

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 15 december 2015 BIVO/2015/30197 *Z01C4EFF199* NADERE REGELS COMPENSATIE EIGEN RISICO ZIEKTEKOSTEN GEMEENTE HEEMSKERK 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Te lang radiostilte over nieuwe regeling inzake de klacht van mevrouw M. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/308

Raadsvoorstel 2004/308 Raadsvoorstel 2004/308 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Datum 14 september 2004/25914 Inleiding Bij de parlementaire behandeling van de Wet werk en bijstand (WWB) is nadrukkelijk

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Gemeente Utrecht April 2016 Pagina 1 van 16 BS&F 2016 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015...

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie