3. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende weg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende weg:"

Transcriptie

1 Besluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 4.11 Besluit geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom Gelezen het voorstel d.d. 12 september 2013 Overwegingen 1. Momenteel is het bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom in voorbereiding. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk in het plangebied de Groene Zoom een drietal woningen te ontwikkelen. Voor deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het betreft hier een procedure volgens de Wet op de ruimtelijke Ordening. Verkeerslawaai Nieuw geprojecteerde woningen 2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, zoals ten behoeve van het onderhavige plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone langs een weg als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, wordt ter zake van de geluidbelasting, vanwege die weg van de gevel van woningen binnen die zone de waarde in acht genomen, die ingevolge artikel 82 als de ten hoogst toelaatbare wordt aangemerkt (48 db voorkeursgrenswaarde). Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om in afwijking van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vast te stellen. 3. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende weg: Kolbaanweg Fokko Kortlanglaan 4. Ingevolge artikel 83, van de Wet geluidhinder kan met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de 53 db niet te boven mag gaan. De hoogst aangevraagde waarde van 52 db (na aftrek van 5 db op basis van artikel 110g Wet geluidhinder), voor de bebouwing gaat die waarde niet te boven. 5. De woningen waarvoor hogere grenswaarde wordt verzocht, zijn gelegen buiten de bebouwde kom. Door de toepassing van een topscherm van 1 meter met een lengte van 120 meter, op de bestaande aarden wal, wordt de geluidsbelasting op zowel de begane grond als de eerste verdieping voor de woningen aan de Fokko Kortlanglaan en volledig teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Alleen op de

2 - 2 - tweede verdieping komen nog geluidbelastingen voor die de voorkeursgrenswaarde overschrijden. Door het vergroten van de afstand tussen de woning aan de Fokko Kortlanglaan 77 en de geluidsbron wordt er op drie gevels voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Voor één gevel wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Spoorweglawaai Nieuw geprojecteerde woningen 6. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, zoals ten behoeve van het onderhavige plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone langs een spoorweg als bedoeld in 1.4 van het Besluit geluidhinder, wordt ter zake van de geluidbelasting, vanwege die spoorweg van de gevel van woningen binnen die zone de waarde in acht genomen, die ingevolge artikel 4.9 als de ten hoogst toelaatbare wordt aangemerkt (55 db voorkeursgrenswaarde). Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om in afwijking van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vast te stellen. 7. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende spoorweg: Zwolle - Amersfoort 8. Ingevolge artikel 4.10, van het Besluit geluidhinder kan met betrekking tot nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de 68 db niet te boven mag gaan. De hoogst aangevraagde waarde van 62 db, voor de bebouwing gaat die waarde niet te boven. 9. De woningen waarvoor hogere grenswaarde wordt verzocht, zijn gelegen buiten de bebouwde kom. Door de toepassing van een topscherm van 1 meter op de bestaande aarden wal, wordt de geluidsbelasting voor een tweetal gevels op de begane grond voor de woningen aan de Fokko Kortlanglaan en volledig teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde van 55 db. Op een tweetal gevels komen nog geluidbelastingen voor die de voorkeursgrenswaarde overschrijden. 10. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt voor iedereen vanaf 10 oktober 2013 voor een periode van 6 weken ter inzage in de stadswinkel van de gemeente Harderwijk. Besluit Gelet op het bepaalde in artikel 83 Wet geluidhinder, in aanmerking genomen hetgeen verwoord is in: Het formulier hogere grenswaarde d.d. 12 september 2013; Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 77 en 155, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, d.d. 29 augustus 2013; Commentaar op de zienswijzen Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan "Drielanden - Groene Zoom";

3 - 3 - en in aanmerking genomen hetgeen wij in het vorenstaande hebben overwogen, besluiten wij de benodigde hogere waardes als volgt vast te stellen: Overzicht hogere waarden Betreft woningen Gevel (volgens akoestisch onderzoek) Hoogte Aantal woningen Vastgestelde geluidbelasting Toegepaste aftrek (artikel 110g) Geluid afkomstig van de: Fokko Kortlanglaan 77 Fokko Kortlanglaan Fokko Kortlanglaan Zuid Gehele gevel Fokko Kortlanglaan Noord 7,5 m Kolbaanweg Noord en Oost Noord en Oost Noord en Oost 4,5 en 61 Spoorbaan 7,5 m 7,5 m Kolbaanweg 4,5 en 7,5 m 62 Spoorbaan De vastgestelde hogere waarde wordt op grond van artikel 110i lid 1 zo spoedig mogelijk ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Bovenstaande laat onverlet dat de maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 db, gebaseerd dienen te zijn op de geluid belaste wegen, zonder rekening te houden met de genoemde aftrek c.q. reductie van het bronniveau. De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere toetsingskaders en afwegingen die in het kader van de ruimtelijke ordening (kunnen) worden gemaakt. Bijlagen die onderdeel uitmaken van dit besluit: Het formulier hogere grenswaarde d.d. 12 september 2013; Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 77 en 155, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, d.d. 29 augustus 2013; Commentaar op de zienswijzen Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan "Drielanden - Groene Zoom". Harderwijk, 4 maart 2014 Burgemeester en Wethouders van Harderwijk, De Secretaris, De Burgemeester,

4 Hogere grenswaarde formulier Wet geluidhinder 12 september Projectlocatie Naam van het plan/project: 2. Verzoek heeft betrekking op plannen binnen 3. Procedure op grond van Wet ruimtelijke ordening Bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom binnenstedelijk gebied buitenstedelijk gebied bestemmingsplan/projectbesluit reconstructie buiten BP/PB Adres(sen): Fokko Kortlanglaan 77 en 155 zone industrielawaai zone wegverkeerslawaai zone spoorweglawaai 4. Industrielawaai zonevaststelling artikel 45, aanwezige woningen handelingen binnen zone wijzigingen van bestaande zones plannen binnen bestaande zone afwijking bij toepassing Wet milieubeheer artikel 46, wijziging eerder vastgestelde hogere waarde artikel 47, aanwezige andere geluidgevoelige bestemmingen artikel 51, vervanging bestaande bebouwing artikel 55, wijziging voor woningen artikel 56, wijziging voor andere geluidsgevoelige gebouwen/terreinen artikel 59, nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen artikel 61, vervanging van bestaande bebouwing artikel 65, 2dB(A) norm 5. Verkeerslawaai plannen binnen zone artikel 83, lid 1, nieuwbouw woningen reconstructie van een weg 6. Spoorweglawaai aanleg of wijziging spoorweg buiten bestemmingsplan of artikel 19 WRO-procedure artikel 83, lid 4, agrarische bedrijfswoningen artikel 83, lid 5, Vervangende nieuwbouw, stedelijk gebied artikel 83, lid 7, Vervangende nieuwbouw, buitenstedelijk gebied Besluit geluidhinder, artikel 3.2, andere geluidgevoelige gebouwen artikel 100a, lid 1, woningen artikel 100a, lid 3 i.s.m. Besluit geluidhinder, artikel 3.4, andere geluidsgevoelige gebouwen artikel 4.4 juncto artikel 4.6 van het Besluit geluidhinder

5 hogere geluidsbelasting voor woningen binnen zone spoorweg hogere geluidsbelasting voor andere geluidsgevoelige gebouwen binnen de zone van een spoorweg hogere geluidsbelasting aan de grens van geluidsgevoelige terreinen 7. Plan betreft bouw van woningen bouw van andere geluidgevoelige gebouwen aanleg/reconstructie van een weg 8. Akoestisch onderzoek Naam en datum rapport: akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 77 en 155, d.d. 29 augustus 2013 Uitgevoerd door: Omgevingsdienst Noord-Veluwe artikel 4.9, lid 1, juncto artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder artikel 4.9, lid 2, juncto artikel 4.11 van het Besluit geluidhinder artikel 4.9, lid 3, juncto artikel 4.12 van het Besluit geluidhinder Totaal aantal woningen of andere geluidgevoelige gebouwen waarop plan betrekking heeft: 3 Aantal woningen waarvoor ontheffing van voorkeursgrenswaarde nodig is: 3 9. Toetsingskader Voorkeursgrenswaarde in de gegeven situatie: 10. Geluidsbelasting zonder maatregelen 11. Overwogen maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen Wegverkeerslawaai: 48 Spoorweglawaai: 55 Per adres: Fokko Kortlanglaan 77 Fokko Kortlanglaan 155 Stedenbouwkundige maatregelen: Bronmaatregelen: Stil asfalt Maximaal toelaatbare ontheffingswaarde in de gegeven situatie: Hoogste geluidbelasting: 56 (wegverkeerslawaai) 54 (wegverkeerslawaai) 62 (Spoorweglawaai) Kosten: Kosten: Overdrachtsmaatregelen: Kosten: , Getroffen maatregelen Stedenbouwkundige maatregelen Kosten: Kosten: -- Bronmaatregelen Kosten: Overdrachtsmaatregelen Topscherm plaatsen op bestaande geluidswal (1 meter) Vergroten afstand van de woning tot de geluidsbron (weg) Kosten: ,-- Max. 6 db Max. 5 db 2 Hogere grenswaarde formulier

6 Gevelmaatregelen Kosten: 13. Motivering Zie bijlage 14. Beoordeling kwaliteit woon- en leefomgeving Score volgens Gezondheid Effect Screening (GES) (zie tabel 2 en 3) Industrielawaai : Wegverkeerslawaai :4 Spoorweglawaai :3 15. Cumulatie (Art. 110f) Beschrijf de effecten van samenloop van verschillende geluidsbronnen: Zie rapport paragraaf 5.3 Milieu gezondheidskwaliteit. Kleur : Kleur Kleur :Oranje :Geel Beschrijf hoe er bij het treffen van maatregelen rekening is gehouden met cumulatie: Zie rapport paragraaf Hogere grenswaarde formulier

7 Tabel 1: Overzicht hogere waarden Betreft woningen Gevel (volgens akoestisch onderzoek) Hoogte Aantal woningen Vastgestelde geluidbelasting Toegepaste aftrek (artikel 110g) Geluid afkomstig van de: Fokko Kortlanglaan 77 Fokko Kortlanglaan Fokko Kortlanglaan Zuid Gehele gevel Fokko Kortlanglaan Noord 7,5 m Kolbaanweg Noord en Oost 4,5 en 7,5 m 61 Spoorbaan Noord en Oost 7,5 m Kolbaanweg Noord en Oost 4,5 en 7,5 m 62 Spoorbaan

8 Motivering om af te wijken van de Voorkeursgrenswaarde Stedenbouwkundig / landschappelijk Het ontwikkelen van een drietal woningen op deze locaties past in het gewenste toekomstbeeld voor de Groene Zoom. Er worden een drietal woningen toegevoegd naast en tussen reeds bestaande woningen waardoor het bebouwingspatroon ter plekke wordt afgerond. Wel worden deze woningen zo ver als mogelijk van de geluidsbronnen geprojecteerd. Vervoerskundig Maatregelen zoals het afsluiten of omleggen van de Fokko Kortlanglaan en / of de Kolbaanweg zijn voor enkele woningen niet wenselijk Verkeerskundig In principe dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een stil wegdek op de Fokko Kortlanglaan en / of de Kolbaanweg. De kosten hiervan zijn echter te hoog waardoor de ontwikkeling van slechts een drietal woningen niet meer haalbaar is.

9 Bijlage II: GES scores geluidsbelasting wegverkeer Tabel 2: GES scores geluidsbelasting wegverkeer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Geluidbelasting Ernstig gehinderden Geschatte geluidbelasting Ernstig slaapverstoorden GESscore Kwalificatie Lden db Letm db(a) (%) LAeq,23-7h db(a) (%) < 43 <45 0 < 34 < 2 0 Zeer goed Goed Kleur Akoestisch onderzoek Groen Redelijk Geel Matig Zeer matig Oranje Onvoldoende Ruim onvoldoende > 73 > 75 > 31 > 64 > 14 8 Zeer onvoldoende Rood 6 Hogere grenswaarde formulier

10 COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom 1. Korte inleiding Momenteel is het bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom in voorbereiding. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk in het plangebied de Groene Zoom een drietal woningen te ontwikkelen. Voor deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het betreft hier een procedure volgens de Wet op de ruimtelijke Ordening. 2. Termijn Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom heeft met ingang van 28 november 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Desgewenst kon ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Dit is op 27 november 2013 bekend gemaakt in Het Kontakt, de gemeentelijke website en in de Staatscourant. De stukken waren ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website en 3. Zienswijzen De volgende schriftelijke reacties zijn ontvangen naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom nr. naam adres nr. brief datum ontvangst 1. B.J. van den Brink Fokko Kortlanglaan 69 I januari 2014 Van de mogelijkheid om uitsluitend mondeling te reageren is geen gebruik gemaakt. 4. Ontvankelijkheid Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom heeft met ingang van 28 november 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. De ingediende zienswijze is binnen de termijn van inzagelegging ontvangen en wordt in behandeling genomen. 5. Zienswijzen en gemeentelijk commentaar Vervolgens zal de ingekomen zienswijze worden samengevat en becommentarieerd.

11 - 2 - Zienswijze 1. Opmerking 1.1 Reclamant stelt dat om de vervangende nieuwbouw op het kavel aan de Fokko Kortlanglaan 77 mogelijk te maken hogere waarden benodigd zijn. Om een afweging te kunnen maken of hogere waarden verleend kunnen worden schrijft de Wet geluidhinder voor dat maatregelen onderzocht moeten worden om de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde. Hierbij hebben bronmaatregelen de voorkeur, gevolgd door overdrachtsmaatregelen en als laatste maatregelen bij de ontvanger. De gemeente stelt dat het toepassen van een stiller type asfalt op de Fokko Kortlanglaan financieel niet doelmatig is. Terwijl er wel een noodweg wordt aangelegd ten behoeve van het grondgebonden akker- en tuinbouwbedrijf achter de Fokko Kortlanglaan 75 en 77. Reclamant verzoekt de gemeente de klinkerverharding in Fokko Kortlanglaan over een afstand van 530 m¹ te vervangen door asfalt gelijktijdig met het aanbrengen van een tweetal verkeersremmende maatregelen ter hoogte van de noodweg en de oversteek van het Zwarte pad. Commentaar De gemeente is van mening dat het aanbrengen van asfaltverharding op de Fokko Kortlanglaan over een afstand van 530 m¹ om vervangende nieuwbouw op het perceel aan de Fokko Kortlanglaan 77 mogelijk te maken niet doelmatig is. De benodigde investering staat in geen verhouding tot het beoogde resultaat, de realisatie van vervangende nieuwbouw op het perceel aan de Fokko Kortlanglaan 77. De noodweg waar reclamant over spreekt zal op termijn eveneens dienen als ontsluitingsweg voor het achterliggende te ontwikkelen gebied. Deze investering zal uiteindelijk worden verdeeld over meerdere woningen en is daarmee financieel doelmatig. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. Opmerking 1.2 Reclamant stelt dat de aangelegde noodweg ten behoeve van het grondgebonden akker- en tuinbouwbedrijf achter de Fokko Kortlanglaan 75 en 77 een nieuwe ontwikkeling is en voor deze ontsluiting een verkeersremmende maatregel benodigd is, conform hetgeen geschreven is in het antwoord op opmerking 3.4 uit het eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Drielanden Groene Zoom. Commentaar Reclamant heeft gelijk dat in dit geval sprake is van een nieuwe ontwikkeling. De gemeente zal dit jaar gezamenlijk met de gemeente Ermelo bepalen op welke wijze een verkeersremmende maatregel aangelegd kan worden. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. 6. Samenvatting In paragraaf 5 is de zienswijze van commentaar voorzien en afgewogen. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Dit commentaar op de zienswijzen zal aan de indiener van de zienswijze worden toegezonden. Harderwijk, 4 maart 2014

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Op 31 maart 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai)

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Op 1 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum een verzoek (artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE 1 ONTWERPBESLUIT Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 19 nieuwe appartementen op het perceel Leusderweg 43 Het college is voornemens om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER Kenmerk Z13-48979 Van de gemeente Vught hebben wij op 27 mei 2013 een verzoek om hogere waarden vast te stellen ontvangen. Het verzoek houdt verband met de wens

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Gemeente Woerden 14L01710 Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Michiel Smits 13 Februari 2014 (ontwerp), 23 april 2014 (aangepast) 0346-260655

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling ex artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder van een hogere grenswaarde ten behoeve van de Herinrichting

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Ingekomen stempel d.d. 14 september 2015 Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Gemeente Halderberge Kenmerk OR 323995 Contactpersoon gemeente A.M.C. Coppens Besluitstempel Verzoek om afgifte van

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/ Aanvraag Op 17 oktober 2014 is een verzoek ontvangen van de Woonstichting Sint Joseph, Baroniestraat 54 te Boxtel voor het op grond van artikel 83 vaststellen van hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde

Nadere informatie

Formulier hogere grenswaarden (# )

Formulier hogere grenswaarden (# ) Formulier hogere grenswaarden (#5171718) 1. Naam van het plan Omgevingsvergunning Larixstraat 50 2. Omschrijving van het plan Transformatie van een voormalige school naar 18 appartementen. Het pand ligt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ons kenmerk Bijlage(n) Maastricht Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor de woning aan de Dorperdijk 19 te Horst aan de Maas ten behoeve van

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam 1 Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijven zuid

Nadere informatie

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Ons kenmerk: Datum aanvraag: 20 oktober 2015 1. Verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder artikel 82a/83/85/100a/100b/106

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den IJssel Adressen : Hoofdweg Noord 15 en Hoofdweg Zuid 22a Ons kenmerk

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam locatie: : Bredeweg 14 te Waddinxveen Adres : Bredeweg 14 Postcode en plaats : 2742 KT Waddinxveen Ons kenmerk :

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stationsgebied

Bestemmingsplan Stationsgebied Ontwerp-Beschikking Hogere grenswaarden geluid Spoorweg Bestemmingsplan Stationsgebied Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren INHOUD 1. AANLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER... 4 3. ONDERZOEK...

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase)

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase) Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase) Kenmerk: 21081558 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Gemeente Rotterdam Besluit Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Kenmerk: 21259445 1. Aanleiding Voor het bestemmingsplan Zuidwijk dienen te worden vastgesteld in verband met 543 geprojecteerde woningen.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Registratienummer sector Ede, 719331 Afdeling RO 21 augustus 2012 Vaststelling van hogere waarden ingevolge artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) juncto artikel 83 en 100a Wgh

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Overwegende Burgemeester en wethouders van Hilversum; - Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Plangebied Smallsteps gelegen aan de Liesboslaan 50-52 te Breda Afwijking van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het wegverkeer op de Koedijkerstraat in de zin van de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het bestemmingsplan Melisseweg Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Nummer: Datum: BESLUIT De Wet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek

Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek Ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 4 3. Vaststelling hogere waarden... 5 4. Inhoudelijke beoordeling... 6 5. Ambtshalve vaststelling...

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande Kenmerk 21577579 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande dienen hogere waarden te worden

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de omgevingsvergunning 2.12 lid 1 onder a onder 3 voor een Woning aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam Kenmerk 21380178 1. Aanleiding In verband met de omgevingsvergunning

Nadere informatie

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Besluit hogere waarden geluid voor 65 woningen aan de Italiëlaan 33 Zoetermeer.

Besluit hogere waarden geluid voor 65 woningen aan de Italiëlaan 33 Zoetermeer. Besluit hogere waarden geluid voor 65 woningen aan de Italiëlaan 33 Zoetermeer. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van de transformatie van een kantoorgebouw naar sociale huurwoningen op de locatie

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Dierenbeschermingscentrum Loes van Overeemlaan 8 2. Vaststelling hogere waarde(n)

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch Gemeente Rotterdam Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch Kenmerk: 21181295 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan DWL-de Esch dienen

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Inzake het uitwerkingsplan NogMeerPolder te Berkel en Rodenrijs Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Bouwplan Het bouwplan bestaat

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat Kenmerk 21259293 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat dienen

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Kaagjesland 60 te Reeuwijk-Dorp Adres : Kaagjesland 60 te Reeuwijk-Dorp Ons kenmerk : 2016197069

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Kenmerk 21554687 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Spangen dienen hogere waarden te worden vastgesteld

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Bouw 2 woningen Zevenhuizerstraat 107 2. Vaststelling hogere waarde(n) 2.1.

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder 1 Wet geluidhinder Besluit van burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden

Nadere informatie

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder

Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder Inleiding. Per 1 januari 2007 is de Wet Geluidhinder gewijzigd. Belangrijk

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/375 en 302 in Amersfoort

1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/375 en 302 in Amersfoort Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/37 en 30 in Amersfoort. Vaststelling hogere

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Hoge Rijndijk 90 Plaats: gemeente Leiden Datum ontwerp besluit: Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071 4083100

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z

Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83. Rapport. Datum 27 januari Pagina 1 van 17. Ons kenmerk Z Akoestisch en luchtkwaliteit onderzoek Fokko Kortlanglaan 83 Rapport 1 van 17 Ons kenmerk Z-14-02190 Uw kenmerk xxxx Behandeld door Serge Epskamp 0341 474 340 - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Pagina 1 Onderwerp Datum Uitgevoerd door Kenmerk railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

FORMULIER VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE VERKEERSLAWAAI

FORMULIER VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE VERKEERSLAWAAI FORMULIER VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE VERKEERSLAWAAI 1. ALGEMENE GEGEVENS Aanvrager: Datum verzoek: (invullen als aanvrager niet gemeente zelf is) Contactpersoon: Telefoon: Gemeente: Datum besluit: Contactpersoon:

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling team Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan 2. Vaststelling hogere waarde(n) 2.1. Ambtshalve door: * Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder

Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden uitwerkingsplan Landelijk Gebied Zorglandgoed Hoogerlust te Muiden, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie