Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar"

Transcriptie

1 Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Elk schooljaar verantwoorden wij ons over de opbrengsten van ons onderwijs in relatie tot de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit : op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde en sociale competenties in het bijzonder. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat die er op dit moment niet zijn, vergelijken we de behaalde opbrengsten op grond van school-eigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties wij aan de uitkomsten van de evaluatie verbinden voor de inrichting van ons onderwijs. Verantwoording Het Mozaïek VSO Enschede, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede. Het Mozaïek VSO Enschede verzorgt voor ongeveer 110 leerlingen onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Het Mozaïek VSO Enschede biedt onderwijs aan leerlingen op praktijkniveau (leerroute arbeid) en op VMBO-niveau (leerroute vervolgonderwijs), met als doel leerlingen uit te laten stromen naar een passende vervolgplek. Dit kan een dagactiviteitencentrum, leerwerktraject of vervolgonderwijs zijn. Het ontwikkelingsperspectief van elke leerling is hierin leidend. De onderwijsarrangementen in onze school verzorgen we voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met psychiatrische problematiek: * Autisme Spectrum Stoornissen (ASS); * Angststoornissen; * Sociaal-emotionele stoornissen. Met deze onderwijsarrangementen wil Het Mozaïek VSO Enschede samen met de andere onderwijsinstellingen in de regio invulling geven aan een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Het Mozaïek VSO Enschede heeft een schoolstandaard opgesteld die geldt als schoolnorm waar de opbrengsten van dat jaar tegen afgezet worden. Vervolgens wordt een analyse gemaakt, worden conclusies getrokken en wordt bepaald wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van het onderwijs. Voor de leerroute arbeid: - 10 % van de leerlingen stroomt uit naar een dagactiviteitencentrum % van de leerlingen vervolgt de leerroute arbeid binnen een leerwerktraject van de Kapstok. - 5 % van de leerlingen stroomt uit naar een entreeopleiding van het MBO. Voor de leerroute vervolgonderwijs: - 15 % van de leerlingen stroomt, na het afronden van de leerroute vervolgonderwijs, uit naar een leerwerktraject van de Kapstok % van de leerlingen stroomt, na het afronden van de leerroute vervolgonderwijs, uit naar het regulier onderwijs in de vorm van het regulier voortgezet onderwijs of het MBO. 1

2 - 10 % van de leerlingen stroomt vroegtijdig uit naar het regulier onderwijs om daar de schoolloopbaan te vervolgen. De leerlingen die de leerroute vervolgonderwijs volgen, sluiten de leerroute af met het doen van examen op VMBO-BBL, VMBO-KBL of VMBO-TL niveau. Het behalen van een diploma op VMBO-BBL en VMBO-KBL niveau is mogelijk vanaf schooljaar Deze leerlingen doen examen in samenwerking met de Scholingsboulevard Enschede. Het behalen van een diploma op VMBO-TL niveau is mogelijk door met goed gevolg het staatsexamen VMBO-TL af te leggen. De schoolstandaard met betrekking tot het slagingspercentage is 80%. 1. Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiële plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Het gaat hier dus (nog) niet om de verblijfsduur op de onderwijskundige eenheid. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 107 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 0 Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 107 Totaal aantal leerlingen dat de school dit schooljaar heeft verlaten 35 Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit jaar verlaten heeft (RP) 0 Aantal leerlingen dat langer dan twee jaren aanwezig was op de school en de school verlaten heeft 25 Aantal leerlingen dat korter dan twee jaren aanwezig was op de school en de school verlaten heeft Uitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven Hier wordt het aantal leerlingen bedoeld dat langer dan 2 schooljaren op de school verbleef, onderscheiden in einduitstroom en tussentijdse uitstroom. Onder tussentijdse uitstroom wordt verstaan leerlingen die in het VSO hebben verlaten voordat ze een van de twee leerroutes hebben afgerond en klaar waren voor de schakeling naar de vervolgbestemming Dagbesteding, Arbeid of Vervolgonderwijs. Doorplaatsen naar de Kapstok is daarom altijd tussentijdse uitstroom. Einduitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven: a. Uitstroombestemming (UB): UB Aantal leerlingen Percentages BUITENLAND 1 6,25% ONBEKEND ZORG zonder ond. THUIS niet leerpl. THUIS wel leerpl. ANDERS 2

3 MBO ,75% MBO ,75% Regulier VO HAVO 1 6,25% ARBEID SOC WVZ ATC Arbm. DB Actg. DB Bel.g. DB Totaal % b. Uitstroomniveau UN Aantal leerlingen Percentages VMBO-TL met certificaten 4 25% VMBO-TL met diploma 12 75% Totaal c. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen > Geschat Geschat Onbekend 3 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 7 Tussentijdse uitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven: d. Uitstroombestemming: UB Aantal leerlingen Percentages VSO DB 2 22,22% VSO AGL 7 77,78% VSO b/k VSO g/t VSO havo/vwo BUITENLAND ONBEKEND PRO VMBO b/k VMBO g/t HAVO/VWO ZORG zonder ond. THUIS niet leerpl. THUIS wel leerpl. ANDERS Totaal 9 100% 3

4 e. Uitstroomniveau: UN Aantal leerlingen percentages Arbeid, leerjaar ,11% Arbeid, leerjaar ,22% Arbeid, leerjaar ,56% VMBO-TL met 1 11,11% certificaten Totaal 9 100% f. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen. > Geschat Geschat Onbekend - Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 3. Uitstroom van leerlingen die korter dan 2 schooljaren op de school verbleven Einduitstroom van leerlingen die korter dan 2 schooljaren op de school verbleven: g. Uitstroombestemming: UB Aantal leerlingen Percentages BUITENLAND ONBEKEND PRO ZORG zonder ond. THUIS niet leerpl. THUIS wel leerpl. ANDERS MBO 1+2 MBO % ARBEID SOC WVZ ATC Arbm. DB Actg. DB Bel.g. DB Totaal 2 100% h. Uitstroomniveau: UN Aantal leerlingen Percentages VMBO-TL met 2 100% diploma Totaal 2 100% 4

5 i. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen. > Geschat Geschat < Onbekend - Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 0 Tussentijdse uitstroom van leerlingen die korter dan 2 schooljaren op de school verbleven: j. Uitstroombestemming: UB Aantal leerlingen Percentages VSO DB VSO AGL 2 25% VSO b/k VSO g/t 4 50% VSO havo/vwo BUITENLAND ONBEKEND PRO VMBO b/k VMBO g/t 2 25% HAVO/VWO ZORG zonder ond. THUIS niet leerpl. THUIS wel leerpl. ANDERS Totaal 8 100% k. Uitstroomniveau: UN Aantal leerlingen Percentages Arbeid, leerjaar ,50% VMBO-BK, leerjaar ,50% VMBO-TL, leerjaar ,50% VMBO-TL, leerjaar ,00% VMBO-TL, leerjaar ,50% Totaal 8 100% l. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen. > Geschat Geschat Onbekend - Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ 5

6 minimaal 15 punten): 2 4. Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het OPP dat twee jaren voor uitstroom vastgesteld is, in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Wanneer een leerling tussentijds is uitgestroomd en dit niet het oorspronkelijke OPP was, wordt dit tweeërlei geïnterpreteerd: positief indien de uitstroom hoger is dan het oorspronkelijke OPP, negatief indien de uitstroom is naar een leerroute lager dan het OPP. Heeft een leerling de school korter dan twee jaren bezocht, dan wordt het oudste OPP bekeken. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Lager dan OPP 2 5,71% OPP behaald 18 51,43% Hoger dan OPP 15 42,86% Totaal % Uit deze tabel blijkt dat 43% van de leerlingen een hogere uitstroom heeft behaald dan ingeschat is bij de instroom van de leerlingen. Enerzijds kan dit te maken hebben met een te laag ambitieniveau en anderzijds ook dat het opbrengstgericht werken betere resultaten genereert. De leerlingen waarbij de uiteindelijke uitstroom hoger was dan de verwachte uitstroom zijn met name leerlingen die de leerroute vervolgonderwijs hebben gevolgd. Op basis van onder andere adviezen van het MBO was de verwachte uitstroom voor deze leerlingen voornamelijk een leerwerktraject of een MBO niveau 2 opleiding. Dit met name vanwege de sociaal-emotionele belemmeringen die de leerlingen bij de start op Het Mozaïek lieten zien. Nu blijkt een groot deel van deze leerlingen uit te stromen naar een MBO niveau 3 of 4 opleiding (zie ook de paragrafen 2a en 3g). Vanaf schooljaar komt hier de groep leerlingen die examen doet op VMBO-BBL en VMBO- KBL niveau bij. Zij zullen, na het behalen van een diploma door kunnen stromen naar een MBO niveau 2 of niveau 3 opleiding. In de schoolstandaard is opgenomen dat het streven is dat 75 % van deze leerlingen uitstroomt naar het regulier voortgezet onderwijs of het MBO. Bij de start op Het Mozaïek zal voor elke leerling het hoogst mogelijk haalbare niveau geambieerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele mogelijkheden van de leerling. 5. Analyse van de opbrengsten Resultaten schooljaar in vergelijking met de schoolstandaard: Voor de leerroute arbeid (9 leerlingen uitgestroomd): Uitstroom- Schoolstandaard Opbrengsten Totaal IQ Vergelijking OPP bestemming leerroute arbeid DAC 10 % 22,22 % 55-69: 100% Opp behaald: 100% LWT 85 % 77,78 % 70-84: 57% Lager dan: 25% Behaald: 50% Hoger dan: 25% 85-99: 43% Behaald: 100% MBO 5 % 0 % - - 6

7 Het percentage leerlingen dat uitgestroomd is naar een DAC ligt dit schooljaar op 22,22 %. Dit is, in vergelijking met de schoolstandaard, een hoog percentage. Wanneer we kijken naar de IQ-gegevens van deze leerlingen, dan sluit dit aan bij de uiteindelijke uitstroom. Voor deze leerlingen was dit ook de verwachte uitstroom gezien de IQ-gegevens en de sociaal-emotionele problematiek. Het percentage leerlingen dat uitgestroomd is naar een LWT ligt dit schooljaar op 77,78 %. Dit komt redelijk overeen met de schoolstandaard. Er zijn dit schooljaar vanuit de leerroute arbeid geen leerlingen uitgestroomd naar het MBO. Er zijn bij één leerling gesprekken geweest met het MBO, maar in overleg is besloten dat deze leerling toch naar een LWT gaat. Gezien de IQ-gegevens van de leerlingen die uitgestroomd zijn naar een LWT, hadden er, gezien hun cognitieve capaciteiten, leerlingen uit kunnen stromen naar het MBO. Echter gezien de sociaal-emotionele belemmeringen was dat voor deze leerlingen niet haalbaar. Voor de leerroute vervolgonderwijs (26 leerlingen uitgestroomd): Uitstroombestemming Schoolstandaard Opbrengsten Totaal IQ Vergelijking OPP leerroute Aantal % vervolgonderwijs leerlingen Vroegtijdig naar 10 % 2 7,69 % 70-84: 50% Hoger dan: 100% regulier VO : 50% Behaald: 100% LWT 15 % 2 7,69 % 70-84: 50% Lager dan: 100% Regulier VO / MBO 85-99: 50% Behaald: 100% 75 % 17 65,38 % 85-99: 11,76% Behaald: 50% Hoger dan: 50% : 47,06% Behaald:25% Hoger dan: 75% : 11,76% Behaald: 50% Hoger dan: 50% >130: 11,76% Behaald: 50% Hoger dan: 50% Onbekend: 17,65% Hoger dan: 100% Overig Buitenland: 1 3,85 % : 100% Hoger dan: 100% VSO: 4 15,38 % 85-99: 50% Behaald: 100% : 25% Behaald: 100% : 25% Behaald: 100% Bij twee van de drie leerlingen met een onbekend totaal IQ is sprake van een disharmonisch profiel waarbij het totaal IQ niet te interpreteren is. Van de leerlingen met een bovengemiddeld IQ is één leerling doorgestroomd naar het regulier voortgezet onderwijs op HAVO-niveau en zijn drie leerlingen doorgestroomd naar het MBO, niveau 4. De categorie overig omvat 20 % van de leerlingen. Hierdoor zijn de percentages van de andere categorieën lager dan de schoolstandaarden. Wel is de verhouding tussen de verschillende categorieën kloppend bij de schoolstandaarden. De leerlingen bij overig, VSO zijn tussentijds uitgestroomd. Twee leerlingen zijn, vanwege gedragsproblematiek, uitgestroomd naar een ander VSO meer gericht op ZMOK. Eén leerling is uitgestroomd naar een ander VSO vanwege het volgen van een behandeling in de omgeving van deze andere school. De leerling met een hoog IQ is doorgestroomd naar een ander VSO die ook HAVO- 7

8 niveau aanbiedt. Gezien zijn sociaal-emotionele belemmeringen is regulier VO niet haalbaar, maar deze leerling kan, gezien zijn cognitieve mogelijkheden, wel een hoger niveau aan. Het slagingspercentage voor het staatsexamen VMBO-TL was in %. Er zijn 19 leerlingen opgegaan voor een volledig diploma. Daarvan zijn er 5 gezakt. Zij hebben een aantal certificaten behaald. Er is één leerling die gespreid examen doet. Hij heeft het afgelopen jaar twee certificaten gehaald. Voor de overige certificaten gaat hij volgend schooljaar examen doen. Wanneer we de uitslagen bekijken dan vallen de volgende zaken op: - leerlingen scoren minder onvoldoendes (lager dan een 5,5) op het mondeling examen dan op het schriftelijk examen. - De cijfers die leerlingen gedurende het vierde leerjaar gehaald hebben, geven over het algemeen een reëel beeld voor het cijfer voor het mondeling examen, behalve voor het vak wiskunde. De cijfers die behaald worden op het schriftelijk examen vallen lager uit dan verwacht mag worden op basis van de cijfers van het vierde leerjaar. Dit geldt met name voor de vakken Engels, wiskunde, economie en geschiedenis en voor de rekentoets. Zie tabel hieronder. - er zijn relatief veel leerlingen met een onvoldoende (5 of lager) op de eindlijst voor de vakken economie (25%), Engels (32%) en wiskunde (40%). Zie tabel hieronder. - Alle leerlingen voldoen aan de eis dat er op de eindlijst minimaal een 5 gehaald moet worden voor het vak Nederlands. - Er zijn twee leerlingen gezakt, omdat zij niet voldoen aan de eis het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Verder voldeden zij aan de exameneisen. Twee leerlingen hebben gemiddeld geen 5,5 of hoger gehaald voor het centraal examen en zij hebben daarnaast een onvoldoende te veel. Eén leerling heeft een onvoldoende teveel en verder voldaan aan de exameneisen. - 70% van de leerlingen heeft een voldoende gehaald voor de rekentoets (deze telt dit jaar nog niet mee voor de examenuitslag). Aantal en percentage onvoldoende per vak als eindcijfer voor het examen: Vak AK BI EC EN GS MA NE WI RT Aantal kandidaten Aantal onvoldoendes % onvoldoende 0% 5% 25% 32% 8% 5% 15% 40% 30% Vergelijking eindcijfer leerjaar 4 met het cijfer voor het mondeling examen en het cijfer voor het schriftelijk examen: Vak Gemiddeld cijfer leerjaar 4 Gemiddeld cijfer mondeling Gemiddeld cijfer schriftelijk Cijfer lj 4 - cijfer mondeling Cijfer lj 4 cijfer schriftelijk examen examen examen examen Nederlands 6,15 6,38 5,63-0,23 0,52 Engels 6,71 6,36 5,36 0,35 1,35 Wiskunde 7,65 5,63 5,89 2,02 1,76 Biologie 6,12 6,28 6,34-0,17-0,23 Economie 6,43 5,99 5,39 0,38 1,04 Geschiedenis 6,51 6,15 5,56 0,36 0,95 Aardrijkskunde 6,01 5,50 6,02 0,51-0,01 Maatschappijleer 6,89 6,71 0,18 Rekentoets 7,95 6,45 1,5 8

9 6. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Wij moeten blijven kijken hoe we leerlingen met een bovengemiddeld IQ zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Deze leerlingen hebben de cognitieve mogelijkheden om onderwijs te volgen op een hoger niveau van VMBO-TL. Echter gezien de sociaal-emotionele problematiek kunnen zij hun cognitieve mogelijkheden niet volledig benutten. Het is belangrijk deze leerlingen te leren om te gaan met hun sociaal-emotionele belemmeringen. Dit geldt ook voor andere leerlingen die, vanwege sociaal-emotionele belemmeringen op een lager niveau uitstromen dan gezien hun cognitieve capaciteiten mogelijk zou moeten zijn. Een goed leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied kan hieraan bijdragen. Dit schooljaar wordt dan ook op Het Mozaïek VSO Enschede de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) geïmplementeerd. De gebruikte instrumenten waren de BRIEF en de TRF, waaruit geen analyse werd getrokken en dus ook konden er geen consequenties voor het onderwijs worden vastgesteld. De werkwijze met de SCOL zal daaraan wel voldoen. Ook wordt er met de uitgever van de methode Tumult afgestemd of er toetsen bij de methode gemaakt gaan worden. Het Mozaïek zal deze toetsen dan invoeren. Als deze toetsen niet door de uitgever uitgegeven worden dan zal Het Mozaïek zelf toetsen maken bij de methode. Er is voor leerlingen met een bovengemiddeld IQ in combinatie met een stoornis in het autismespectrum in de omgeving geen speciaal onderwijs op HAVO- en VWO-niveau leerjaar 4, 5 en 6. Deze leerlingen gaan naar het regulier voortgezet onderwijs om onderwijs te volgen op HAVO- of VWO-niveau of zij stromen af naar een lager niveau (VMBO-T) binnen het speciaal onderwijs. Met de onderwijsinstellingen in de omgeving moet gekeken worden hoe deze leerlingen onderwijs geboden kan worden dat zowel bij hun cognitieve als bij hun sociaal-emotionele mogelijkheden past. Tot slot zijn wij bezig met het ontwikkelen van een verdiept en intensief arrangement bij de lesstof die aangeboden wordt, te beginnen met de kernvakken. Door het aanbieden van passende arrangementen kunnen leerlingen beter doorstromen naar een niveau dat bij hen past. Om de opbrengsten van ons onderwijs te verbeteren, werken wij komend schooljaar aan het verbeteren van de instructie die door de leerkrachten gegeven wordt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een afgeleide van het DIM-model. Door de instructie effectiever en interactiever te maken, worden leerlingen meer uitgedaagd en wordt de intrinsieke motivatie om te leren groter. Leerlingen zullen op die manier de gestelde doelen, en daarmee hun ontwikkelingsperspectief, beter behalen. Vanuit de analyse van de examengegevens volgen de volgende consequenties: - leerlingen moeten beter voorbereid worden op het schriftelijk examen. Dit wordt gedaan door de lesstof vaker te herhalen en gerichter te oefenen met de examenstof. Daarnaast moeten leerlingen toetsen maken die meerdere hoofdstukken omvatten, zodat zij gewend raken aan het leren van grotere hoeveelheden lesstof. - voor het vak wiskunde en Engels is een nieuwe methode aangeschaft. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Bij het uitzoeken van de nieuwe methode is gekeken naar een methode die beter aansluit bij de examens. - de rekentoets is het afgelopen jaar voor het eerst afgenomen. Deze telt komend schooljaar nog niet mee voor de examenuitslag. Afgelopen schooljaar is er een nieuwe rekenmethode ingevoerd. De leerlingen die afgelopen jaar examen hebben gedaan, hebben één jaar les gehad vanuit deze methode. Wanneer de rekentoets onderdeel gaat uitmaken van de examenuitslag (in schooljaar ) hebben de leerlingen die dan examen doen inmiddels drie jaar rekenonderwijs gehad en zullen zij beter voorbereid zijn op de rekentoets. 9

10 7. Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit. Als school spannen we ons in om er voor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Na 1 oktober van ieder jaar wordt navraag gedaan bij de vervolgbestemming van de leerlingen die het jaar voor het afgelopen schooljaar plus het jaar daarvoor de school hebben verlaten. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om cohorten van voorgaande jaren. Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing) 23 67,65% Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom 9 26,47% qua niveau en of schooltype) Onbekend / anders 2 5,88% Totaal % Van de 9 leerlingen die niet meer op de vervolgbestemming zaten is 33% opgestroomd naar een hoger niveau of een hoger schooltype en 67% is afgestroomd naar een lager niveau of lager schooltype. Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing) 17 62,96% Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom 6 22,22% qua niveau en of schooltype ) Onbekend / anders 4 14,81% Totaal % Van de 6 leerlingen die niet meer op de vervolgbestemming zaten is 16,67% opgestroomd naar een hoger niveau of hoger schooltype en 83,33% afgestroomd naar een lager niveau of een lager schooltype. 8. Analyse van de bestendiging Van de leerlingen die in het schooljaar is uitgestroomd zit na twee jaar meer dan 60% nog op de uitstroombestemming. Voor de uitstroom van leerjaar geldt dat na één jaar meer dan 60% nog op de uitstroombestemming zit. Van de leerlingen die niet meer op de vervolgbestemming zitten, is het grootste gedeelte afgestroomd naar een lager niveau of schooltype. Hierbij gaat het met name om leerlingen die vanwege sociaal-emotionele problematiek toch vastlopen op hun vervolgbestemming en om leerlingen die het advies van school ten aanzien van de uitstroombestemming niet hebben opgevolgd en zich hebben ingeschreven op een hoger niveau of schooltype dan het advies was. 10

11 Als school geven wij een advies over de uitstroombestemming en hierover gaan wij ook in gesprek met ouders en leerling. De beslissing voor de vervolgbestemming ligt uiteindelijk echter bij ouders en leerling. Daarnaast zijn er leerlingen die, vanwege sociaal-emotionele problematiek, meer nodig lijken te hebben dan wij als school kunnen bieden. Wij adviseren ouders en de leerling in zo n geval om hulpverlening te zoeken voor de leerling. Dit zorgt er echter niet altijd voor dat dit ook gerealiseerd en/of dat de sociaal-emotionele belemmeringen verminderd worden. 9. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Om ouders te ondersteunen bij een eventuele stap richting hulpverlening is ervoor gekozen om weer een schoolmaatschappelijk deskundige binnen de school aan te stellen. Zij kan ouders begeleiden wanneer er vanuit school of thuis vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling. Er moeten intensieve contacten zijn met de ouders en de hulpverlening en door de aanstelling van de schoolmaatschappelijk werker is er weer goed zicht op de sociale kaart. Met het behandelinstituut Karakter is een gesprek geweest om te kijken naar mogelijkheden om de drempel naar hulpverlening voor ouders en leerlingen te verlagen. Concreet zijn er nog geen afspraken uit voortgekomen, wel worden er mogelijkheden gezien. Karakter kan bijvoorbeeld op school aan ouders informatie geven over wat zij kunnen betekenen. Wij blijven duidelijke adviezen geven ten aanzien van de uitstroombestemming. Ook wijzen wij leerlingen en ouders op de verschillen tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Het is van belang dat wij leerlingen goed voorbereiden op de overstap naar de uitstroombestemming. Hiervoor zullen het Mozaïek en het MBO/regulier beter op elkaar afgestemd moeten worden. We kijken komend schooljaar bijvoorbeeld naar de herinrichting van de lokalen en hoe we deze (didactisch) uitdagender aan kunnen kleden waardoor wij qua inrichting ook beter aansluiten op het regulier onderwijs. 11

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Datum vaststelling Attendiz: 07-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: 14-1016 Datum instemming MR: 14-1016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 215-216 Uitstroomcohort 215-216 Bestendiging uitstroomcohort 214-215 Els Westerhuis 21 maart 217 (gecorrigeerd juni 217) Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek SO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 270713 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 27 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C

Schoolgids 2016/2017 deel C Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: 11-10-2016 Datum instemming MR: 13-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma - Inleiding door Steven Baart Aankondiging: het examenboek - Presentatie staatsexamens door René Lentink - Vragen Samenwerking met DUO - De Leo Kannerschool

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek VSO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 270712 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling : 4 maart 2014 Pagina 2

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Buitenhof Plaats : Heerlen BRIN nummer : 01UO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 275452 Datum onderzoek : 24 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3(havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Kapstok deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities 8 2.3 Totale

Nadere informatie

Determinatie e.v.

Determinatie e.v. Determinatie 2016-2017 e.v. Inhoud Inleiding op de determinatie MAVO XL 1.Plaatsing in MAVO XL 1 2.Overgang naar MAVO XL 2 3.Plaatsing in leerjaar 3 MAVO XL 4.Plaatsing in leerjaar 4 MAVO XL (16/17) 5.Doorstroom

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Determinatie VMBO. Kader- en basisberoepsgerichte leerweg

Determinatie VMBO. Kader- en basisberoepsgerichte leerweg Determinatie VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg 2015-2016 Inhoud 1.Inleiding 2. Rapportvergadering 3. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO Kader / Basis 4. Overgang naar volgend leerjaar (met en zonder

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286981 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Recon College Recon Pro Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20RT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273820 Datum onderzoek : 25 februari 2014 Datum vaststelling : 28 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 287180 Datum onderzoek : 27 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN MAVO

BEVORDERINGSNORMEN MAVO BEVORDERINGSNORMEN MAVO 2 t/m 4 SCHOOLJAAR 2012-2013 Bevorderingsnormen mavo Pagina 1 Bevorderingsnormen MAVO Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn de exameneisen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Boslust Plaats : Ommen BRIN nummer : 06RJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284597 Datum onderzoek : 3 september 2015 Datum vaststelling : 14 oktober 2015 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20VT OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 281623 Datum onderzoek : 13 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie