Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

2 Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze school en de wijze waarop we die proberen te realiseren. Daarnaast is in de schoolgids veel informatie te vinden over de dagelijkse gang van zaken op school, zoals de toelating, de huisregels, contacten met ouders, de leeropbrengsten enzovoort. Wij willen een bruisende school zijn die midden in de wereld staat en open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Zo starten we dit schooljaar ook in het tweede leerjaar met talentprogramma s. Leerlingen kunnen kiezen voor sport, Spaans, muziek, drama en fashion design. Deze talentprogramma s worden gegeven in de zogenoemde banduren. Ook gaan we in het kader van excellentie verder met Ackropolist. Dit programma is bestemd voor hoogbegaafde leerlingen van (vooralsnog) groep 8 van de basisschool. In de eerste en tweede klas vwo en de tweede fase vwo gaan we, eveneens in het kader van excellentie verder met WON. Dat staat voor Wetenschaps Oriëntatie Nederland. In dit project kunnen vwo-leerlingen meedoen aan een doorgaande leerlijn voor-wetenschappelijk onderwijs waarin ze kennis maken met methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek en leren daarmee ook werken door middel van onderzoekjes en experimenten. Het Vakcollege in het beroepsgerichte vmbo is inmiddels aangeland in het derde leerjaar. Het Vakcollege is een praktische vorm van onderwijs waarin leerlingen na het behalen van hun vmbo diploma in één moeite door kunnen voor een afronding op mbo niveau. Dankzij de uitstekende samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven, hebben deze leerlingen ook een goede kans om daarna een baan in de nabije omgeving te vinden. Een belangrijke ontwikkeling waar alle scholen op dit moment mee te maken hebben, is de toenemende digitalisering. Sommige scholen zijn volledig overgegaan op ipad onderwijs. Andere scholen zijn hiermee wat voorzichtiger. Wij behoren tot de laatste categorie. In dit schooljaar beginnen we met een ipad experiment in de eerste klassen mavo en Vakcollege. Op basis van de ervaringen die we daarin dit jaar opdoen, zullen we in de 2

3 loop van dit schooljaar besluiten welke volgende stap we gaan zetten. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs van kracht. Dat betekent dat scholen zorgplicht hebben voor leerlingen die zich bij de school aanmelden. Als de school zelf een leerling niet kan aannemen, moet de school er voor zorgen dat de leerling elders in de regio terecht kan. In het kader van passend onderwijs starten wij dit schooljaar in gebouw Lijsterbesstraat met een klas voor individueel onderwijs voor mavo, havo en vwo. Naast de schoolgids is het schoolplan een belangrijk document. Daarin kijken we terug op wat we in de afgelopen vier jaar tot stand hebben gebracht en formuleren we onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Ons schoolplan kunt u vinden via onze website (zie menuknop onderwijs ). Op dit moment zijn we bezig met het schoolplan Daarin zullen we beschrijven hoe wij om zullen gaan met ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de toenemende digitalisering en de vernieuwingen in het vmbo. Dit nieuwe schoolplan zal verschijnen aan het einde van En tenslotte nog dit. Voor het behalen van goede resultaten door leerlingen is de school natuurlijk heel belangrijk. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat een aantal andere factoren minstens zo belangrijk is. Dan gaat het voor een belangrijk deel om de thuissituatie en de betrokkenheid van de ouders. Alleen daarom al hebben wij elkaar hard nodig. Vandaar dat goede, eerlijke en open communicatie wederzijds zo belangrijk is en dat we, school én ouders, er alles aan moeten doen om elkaar goed te begrijpen en elkaar goed te informeren. Wij proberen dat onder andere te doen door middel van de ouderavonden, de contactmiddagen en -avonden, deze schoolgids, de Digimeester (onze digitale nieuwsbrief voor ouders), onze website en door als mentoren en schoolleiding goed toegankelijk voor ouders te zijn. Ik wens ouders, verzorgers en leerlingen een heel goed schooljaar toe. Drs. J.J.L. Timmermans, rector/bestuurder Als u op- of aanmerkingen over de schoolgids heeft, kunt u die richten aan 3

4 RSG Tromp Meesters Praktijkonderwijs VMBO/VAKCOLLEGE MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Postbus AD Steenwijk Telefoon: Bankrekeningnummers: NL29RABO t.n.v. RSG Tromp Meesters NL49RABO t.n.v. Stichting SVO Steenwijk/Wolvega Wilt u de mentor van uw kind spreken of de afwezigheid van uw kind melden? Belt u dan naar de vestiging waar uw kind les heeft. Dus naar de vestiging Lijsterbesstraat (514137) of naar de vestiging Stationsstraat (512220). U kunt ook rechtstreeks en De adressen staan in de personeelslijst (zie hoofdstuk 9). Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u schriftelijke informatie over hoe u in contact kunt komen met de afdelingsleider en de mentor van uw kind. N.B. Afbeeldingen van personen in deze schoolgids zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mogen niet worden gekopieerd. Voor meer en actuele informatie: Vestiging Lijsterbesstraat Lijsterbesstraat 1 Telefoon: Fax: Vestiging Stationsstraat Stationsstraat 40 Telefoon: Fax:

5 inhoud 1 Onze visie op onderwijs Wat we willen Wat we hebben 7 2 Organisatie Bestuur Directie Afdelingen Medezeggenschapsraad Inspectie Klachtenregeling De regeling in een notendop Waar kunt u terecht met uw klacht Contact- en vertrouwenspersonen 11 3 Onderwijs Inrichting van het onderwijs Brugklas Het praktijkonderwijs (PrO) Het Vakcollege: kader- en basisberoepsgerichte leerweg Niveau-1 (mbo) Mavo Tweede Fase havo/vwo Dagelijkse onderwijspraktijk Lesduur Projectmiddagen Vier periodes Activiteitenweken Les mogelijk tot en met het negende lesuur Receptie Rapportage Vakanties Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding algemeen De mentor De docent De afdelingsleider De decaan Schoolcounselor Schoolverpleegkundige (GGD) Zorgcoördinator Orthopedagoog 17 5

6 4.2 Begeleiding: de extra s Lees- en spellingsproblemen (LSP) en dyslexie Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie Beter Omgaan met Faalangst (BOF) Pesten, daar doen we wat aan Sociale vaardigheidstraining Rebound Leren in Veiligheid (LIV) Mediation Onderwijsatelier 19 5 Regels en verdere informatie Regels Onze huisregels Uittreksel uit het leerlingenstatuut Uittreksel uit de regeling schorsen en verwijderen Verdere informatie Website en elektronische leeromgeving Mediatheek Opbergkastjes Schoolactiviteiten Veilige en gezonde school Klassenavonden Doteas Excursies Culturele activiteiten Schoolreizen Sport Olympiadeschool Talentprogramma s 32 6 Informatie voor de ouders Contact tussen school en ouders Contactpersonen Andere vormen van contact Toelating Algemeen Toelatingsprocedure voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Extra ondersteuning Leerlingenzorg Zorgcoördinator Digitale informatieverstrekking Cijfers en huiswerk inzien via internet Ouderraad Financiën Ouderbijdrage, leerjaarbijdrage boeken en overige leermiddelen Gratis lesmateriaal Tegemoetkoming schoolkosten Collectieve ongevallenverzekering Administratieve zaken Leerplicht 39 7 Kwaliteit Kwaliteitszorg Examenresultaten 40 8 Lessentabellen Lessentabel Junior College Ieerjaar Lessentabel Junior College leerjaar Lessentabel derde klassen havo/vwo Lessentabel 3e mavo en 4e klassen mavo/vmbo Lessentabel onderbouw vmbo Lessentabel bovenbouw vmbo Lessentabel 4havo/4vwo Lessentabel 5havo Lessentabel 5vwo en 6vwo Lessentabel praktijkonderwijs 46 9 Personeelslijst 47 6

7 1 Onze visie op onderwijs 1.1 Wat we willen Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomst in een snel veranderende wereld waarin grenzen vervagen. Verdraagzaamheid, respect en openheid zijn de uitgangspunten voor ons handelen. Onze school is (daarom) algemeen toegankelijk, ruimte gevend voor de verschillende levensbeschouwelijke en culturele stromingen. We hebben ook vier belangrijke pijlers geformuleerd waarop ons onderwijs steunt. Samenwerken (bron voor ontwikkelen van kennis en ervaring) Talentontwikkeling (kansen bieden) Samenhang (het geheel is meer dan de som der delen) Europese oriëntatie (de samenleving wordt Europees en mondiaal) Samengevat: wij willen graag zorg dragen voor de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en hen op zien groeien tot goede - Europese - burgers die hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Positief en veilig klimaat We willen een school zijn met een positief pedagogisch klimaat. We gaan uit van respect voor elkaar en accepteren hierbij dat iedereen verschillend is. We zorgen binnen onze school voor een positief, duidelijk, vriendelijk en veilig klimaat. Kwaliteit We willen een school zijn met kwaliteit. Dit houdt in dat elke leerling wordt uitgedaagd om op het hoogste niveau te presteren en door een uitgebreide leerlingbegeleiding en vele extra activiteiten creëren we de goede voorwaarden om dat mede mogelijk te maken. Goede communicatie We willen een school zijn met goede communicatie met alle betrokkenen, waar ouders en leerlingen gezien worden als onze klanten en waar een klacht serieus wordt genomen door goed te luisteren en te leren van kritiek. 1.2 Wat we hebben Alle vormen van voortgezet onderwijs Er wordt onderwijs gegeven op verschillende niveaus, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. Een groot voordeel van onze brede scholengemeenschap is dat leerlingen voor alle soorten voortgezet onderwijs bij ons terecht kunnen. Als een leerling bijvoorbeeld na de havo door wil leren om ook het vwo-diploma te behalen, is dat mogelijk zonder van school te veranderen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onze leerlingen door ze op een zo hoog mogelijk niveau te laten presteren. Goede begeleiding bij de overgang van de basisschool naar onze school We hebben regelmatig contact met de leerkrachten van de basisschool over de mogelijkheden en vorderingen van de leerlingen. In mei en juni maken de aanstaande bruggers al kennis met de mentor, de nieuwe klas en het schoolgebouw. Aan het begin van het schooljaar zijn er introductiedagen. 7

8 Goede zorg voor alle leerlingen Leerlingbegeleiding is op onze school onderdeel van het normale onderwijsaanbod. Zo is er begeleiding die gericht is op de cognitieve ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de steunlessen en Huiswerk Onder Toezicht. Daarnaast is er begeleiding die gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, zoals trainingen in sociale vaardigheden en individuele begeleiding door leerlingbegeleiders. Meer informatie over de leerlingbegeleiding op onze school kunt u vinden in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. ICT in het onderwijs Via onze elektronische leeromgeving It s Learning (ITSL) kunnen leerlingen en docenten met elkaar communiceren. De docent heeft een vak in ITSL waarin zijn of haar studiewijzers, aantekeningen etc. staan en waar leerlingen digitaal werkstukken kunnen inleveren en een portfolio kunnen maken. Ook kunnen zij via ITSL samenwerken aan bestanden en bestanden opslaan (in the cloud ). Leerlingen en ouders kunnen in Magister het huiswerk en de cijfers inzien. De school beschikt over veel werkplekken waar leerlingen kunnen werken met de computer. Ook is een groot aantal lokalen voorzien van een digitaal schoolbord. op een toekomst die zich steeds minder (alleen) in het eigen land zal afspelen. De globalisering eist dat burgers zich goed in een moderne taal kunnen redden en weten wat zich op het wereldtoneel afspeelt. Om te kunnen samenwerken met mensen in andere landen, is het nodig iets af te weten van hun cultuur en samenleving. In het kort: Jonge mensen moeten kennis en vaardigheden bezitten om zich goed in het buitenland te kunnen redden. Om die reden is RSG Tromp Meesters een Elosschool. Een Elos-school wil leerlingen optimaal voorbereiden op een internationale toekomst. Dit gebeurt door extra aandacht te besteden aan de moderne vreemde talen, Europese en internationale oriëntatie, buitenlandse studiereizen en modules in vakken met een internationale dimensie. Al vanaf het Junior College komen de leerlingen hiermee in aanraking. Er is in de eerste drie leerjaren een speciaal (basis)programma rondom vreemde talen, Europakunde en internationale activiteiten voor alle leerlingen. Vanaf het derde (mavo/vmbo-k) of vierde (havo en vwo) leerjaar kunnen leerlingen vervolgens deelnemen aan een Elos-programma met een internationale uitwisseling. Daarna kunnen de havo- en vwo-leerlingen het Elos-programma vervolgen tot en met de eindexamenklas. Dit is een pittig traject waarin de leerling moet kunnen aantonen tenminste één Elos: voorbereiding op een internationale toekomst De samenleving wordt snel internationaler. Afstanden, zowel virtueel als fysiek, zijn er vrijwel niet meer. Ondernemingen en bedrijven werken steeds meer samen met buitenlandse partners, of krijgen vestigingen over de grens. Het onderwijs heeft als taak om jonge mensen voor te bereiden 8

9 (havo) of twee (vwo) talen op een hoog niveau te beheersen en waarbinnen het sectorwerkstuk of het profielwerkstuk wordt geschreven. Het sectorwerkstuk of het profielwerkstuk moet dan een internationale component bevatten. Door deel te nemen aan dit vervolgtraject kan het Elos-testimonial B (het hoogste niveau) worden verworven. De testimonials zijn labels of excellence die aangeven dat de leerling een buitengewone internationale opleiding heeft gevolgd. De leerling die geïnteresseerd is in talen en deze graag op een zeer hoog niveau wil beheersen, maar niet het volledige Elosprogramma wil volgen, kan kiezen voor het talenprogramma dat de school aanbiedt. Vanaf de voorexamenklas tot en met de eindexamenklas volgen de leerlingen minimaal één lesuur per gekozen taal en nemen zij aan het einde van dit traject deel aan een landelijk examen, waarmee een internationaal erkend talendiploma kan worden behaald. Gedetailleerde informatie krijgen de leerlingen op school. In alle gevallen en op alle niveaus zijn leerlingen die RSG Tromp Meesters verlaten, op een of andere wijze internationaal gevormd. 2 Organisatie 2.1 Bestuur De RSG Tromp Meesters èn het Linde College te Wolvega vallen onder het bestuur van de Stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld, afgekort St. SVO Wolvega/Steenwijk. Het bestuur van de school wordt gevormd door de beide rectoren. Bovendien is er een raad van toezicht. De leden hiervan hebben zitting namens de gemeente Steenwijkerland, de gemeente Weststellingwerf, de Stichting voor beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs en de Stichting Studiecentrum Steenwijkerwold-Weststellingwerf. Correspondentieadres bestuur: Postbus 168, 8330 AD Steenwijk. 2.2 Directie De directie bestaat uit de rector en de beide locatiedirecteuren. Rector: Dhr. drs. J.J.L. Timmermans locatiedirecteur gebouw Stationsstraat: Dhr. J.D. Brandsma locatiedirecteur gebouw Lijsterbesstraat: Dhr. drs. E.J. ten Kate De directie wordt bijgestaan door het directiesecretariaat en de schooladministratie. 2.3 Afdelingen De school is onderverdeeld in afdelingen. De docenten die horen bij een bepaalde afdeling, geven een groot aantal lessen aan de klassen van de betreffende afdeling. Aan het hoofd van elke afdeling staat de afdelingsleider. Na de mentor is de afdelingsleider het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders en leerlingen. Vestiging Lijsterbesstraat Junior College 1 Mw. J.G. Koen Junior College 2 Dhr. E. Keun havo/vwo 3 Mw. drs. J. Harmannij-Bakker mavo/kader 3/4 Mw. A. Gerrits-Jongschaap havo 4/5 Dhr. M. Penning vwo 4/5/6 Dhr. drs. R.P. Rubertus Vestiging Stationsstraat Praktijkonderwijs (PrO) Vakcollege /vmbo 1-4 Mw. E. Abrahams Dhr. D. Vossebelt M SEN 9

10 2.4 Medezeggenschapsraad Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin naast personeel en leerlingen ook ouders vertegenwoordigd zijn. De MR denkt en beslist mee over het te voeren schoolbeleid. Belangrijke onderwerpen voor de MR zijn bijvoorbeeld de besteding van de beschikbare middelen op school en het onderwijskundig beleid. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp hebben de leden van de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Over zaken die leerlingen en ouders direct aangaan, zoals de voorzieningen voor leerlingen, heeft de MR instemmingsrecht. De samenstelling van de MR en haar contactgegevens worden via de website bekend gemaakt. Ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad komen respectievelijk uit de Ouderraad en de Leerlingenraad. Over de Ouderraad vindt u meer informatie in hoofdstuk 6 van deze gids. Informatie over de Leerlingenraad is terug te vinden in hoofdstuk 5, bij de informatie over Doteas, leerlingenvereniging van de RSG. 2.5 Inspectie van het onderwijs De inspectie is belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Informatie: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief ). 2.6 Klachtenregeling De regeling in een notendop Als er klachten zijn, horen wij die graag van u. U kunt ze het beste bespreken met de school zelf. Daarom bevat de klachtenregeling een reglement voorfase klachtenbehandeling en een eigenlijke klachtenregeling. In het reglement voorfase klachtenbehandeling staat beschreven hoe binnen de school met klachten wordt omgegaan. Het komt er op neer dat u de klacht kunt neerleggen bij degene over wie het gaat of één van de leden van de schoolleiding. Ook kunt u terecht bij een interne klachtencommissie. Als een klacht volgens deze voorfase niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht worden voorgelegd aan de Landelijke klachtencommissie (LKC). Klachten over ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie vormen een uitzondering. Deze klachten kunnen ook direct bij de klachtencommissie worden ingediend. Op beide vestigingen fungeert minstens één medewerker als contactpersoon. De contactpersoon heeft uitsluitend de bevoegdheid om de klager bij te staan om te bemiddelen en/ of te verwijzen naar de juiste vertrouwenspersoon. Het bestuur benoemt tenminste twee vertrouwenspersonen (van wie één speciaal voor klachten inzake ongewenste omgangsvormen: mevrouw Veltkamp), die geen deel uitmaken van de school. De vertrouwenspersoon kan de klager bijstaan bij het formuleren en voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie. Ook kan de vertrouwenspersoon proberen om de klacht via bemiddeling op te lossen, vóórdat de klacht wordt voorgelegd aan de LKC. Onze klachtenregeling (inclusief de adressen van de vertrouwenspersonen) kan bij het secretariaat of bij de contactpersonen worden opgevraagd Waar kunt u terecht met uw klacht? Met een mondelinge klacht kunt u terecht bij alle medewerkers. Mondelinge klachten worden informeel afgehandeld door degene die de klacht ontvangt. Indien dit niet naar tevredenheid van de klager gebeurt, dan zorgt degene bij wie de klacht is ingediend ervoor dat de klager geïnformeerd wordt over de verdere mogelijkheden om de klacht in te dienen. Schriftelijke klachten 10

11 worden ingediend bij de afdelingsleider of bij de rector. De klager ontvangt onmiddellijk een schriftelijke bevestiging. Daarnaast is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de interne klachtencommissie (via het secretariaat van de ouderraad, of via één van de contactpersonen). Als de klager niet tevreden is over de interne afhandeling van de klacht, kan hij/zij een contactpersoon en/of een vertrouwenspersoon vragen te bemiddelen of zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Contact- en vertrouwenspersonen zie voor beschrijving Contactpersonen (intern) Mw. F.B. Altena Mw. T. Reijerink-te Vogt Mw. L. Holman Vertrouwenspersonen (extern) - Dhr. J. v.d. Dool, , - Mevrouw. J. Veltkamp, Onderwijs 3.1 Inrichting van het onderwijs De RSG Tromp Meesters biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan: PrO (Praktijkonderwijs) vmbo (de beroepsgerichte leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs ofwel de theoretische leerweg van het vmbo) havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) met zowel atheneum als gymnasium de eerste twee leerjaren aan de lijsterbesstraat zijn ondergebracht in het junior college Brugklas Onze school heeft zeven typen brugklassen: praktijkonderwijs (Stationsstraat) vmbo-basis- en kaderberoepsgericht (Vakcollege in de Stationsstraat) 11

12 mavo (Lijsterbesstraat) mavo/havo (Lijsterbesstraat) havo/vwo (Lijsterbesstraat) atheneum/gymnasium (Lijsterbesstraat) In de atheneum/gymnasium-klassen krijgen de leerlingen in de eerste helft van het schooljaar een oriëntatie op de klassieke oudheid. In de tweede helft van het schooljaar krijgen ze het vak Latijn. Leerlingen kunnen daardoor aan het einde van het eerste leerjaar een gefundeerde keuze maken om al dan niet verder te gaan in het gymnasium Het praktijkonderwijs (PrO) Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die heel veel individuele begeleiding nodig hebben en die ook via het leerwegondersteunend onderwijs niet in staat zullen zijn een vmbodiploma te halen. Het praktijkonderwijs bereidt deze leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op instromen in niveau-1 van het mbo. Vakcollege één certificaat en twee diploma s halen. certificaat junior vakman /-vrouw (na 3 jaar) diploma basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg (na 4 jaar) diploma mbo-2 (na 6 jaar) In het Vakcollege werken we nauw samen met het bedrijfsleven. Mede daardoor zullen onze leerlingen na het afsluiten van het Vakcollege ook uitstekende kansen hebben op de regionale arbeidsmarkt. In de eerste twee leerjaren hebben we twee richtingen: Techniek en Zorg en Welzijn. Daarna gaan leerlingen door in de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg in de sector techniek (bouwbreed met timmeren en/of schilderen óf metalektro met metaal en/of elektrotechniek) of de sector zorg en welzijn. Het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot mbo (niveau 3 of 4). Het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot mbo (niveau 2). Leerlingen kunnen het vakcollege op onze school dus afsluiten op mbo niveau Het Vakcollege: kader- en basisberoepsgerichte leerweg Het Vakcollege is een nieuwe opleiding binnen het vmbo die doorloopt in het mbo en in totaal 6 jaar duurt. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om na vier jaar hun vmbo diploma te halen en daarna naar een andere school voor middelbaar beroepsonderwijs te gaan. In het Vakcollege krijgen leerlingen heel veel praktijkvakken (waarbij de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt) en lopen leerlingen veel stages bij het plaatselijke bedrijfsleven. De leerlingen kunnen in het 12

13 3.1.4 Niveau-1 (mbo) De opleiding niveau-1 wordt aangeboden in samenwerking met het Drenthe College. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het meer theoretische gedeelte van het beroepsgerichte vmbo en komt in de plaats van het vierde leerjaar vmbo. Na afronding van deze opleiding kunnen leerlingen doorstromen naar niveau-2 van het mbo Mavo (theoretische leerweg van het vmbo) De theoretische leerweg (op de beide Steenwijker scholen mavo genoemd) geeft toegang tot de hogere niveaus van het mbo en tot het vierde leerjaar van de havo. Voor toelating tot het vierde jaar havo moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals eindexamen in zeven vakken, aansluiting op één van de profielen, gemiddelde examencijfer (afgerond) 6,5 en voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (indien van toepassing) gemiddeld (afgerond) een 7. Ook is een positief advies van de toelatingscommissie vereist Tweede Fase havo/vwo De tweede fase begint in het vierde leerjaar van het havo en vwo. In de tweede fase krijgen leerlingen geleidelijk meer zelfstandigheid: docenten staan minder vaak voor de klas en spelen een meer begeleidende rol. Er zijn vier samenhangende vakkenpakketten, of profielen, waar de leerlingen uit moeten kiezen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Elk profiel bestaat uit de vakken van het gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is, uit de profielvakken, kenmerkend voor dat profiel en uit een vrij deel. In het vrije deel kunnen leerlingen naast de meer traditionele vakken ook kiezen voor vakken als Management en Organisatie, Muziek in havo en vwo. In het havo kunnen leerlingen kiezen voor Beweging, Sport en Maatschappij (BSM) en in het vwo voor Natuur, Leven en Technologie (NLT). 13

14 3.2 Dagelijkse onderwijspraktijk Lesduur Op onze school werken we met lessen van 50 minuten. Onderbouw (eerste en tweede klassen) en hogere leerjaren pauzeren apart. Dagindeling Onderbouw Dagindeling Bovenbouw 1e uur uur 1e uur uur 2e uur uur 2e uur uur Pauze uur 3e uur uur 3e uur uur Pauze uur 4e uur uur 4e uur uur Pauze uur 5e uur uur 5e uur uur Pauze uur 6e uur uur 6e uur uur 7e uur uur 7e uur uur 8e uur uur 8e uur uur 9e uur uur Op de zogenaamde organisatiedagen werken we met een ingekort lesrooster met lessen van 40 minuten. De leerlingen zijn dan na uur lesvrij. In die middagen worden er wel activiteiten georganiseerd waar leerlingen aan deel kunnen nemen Projectmiddagen In de derde klassen havo en vwo van gebouw Lijsterbesstraat staat één lesuur project op het rooster. In deze uren worden projecten op het vakgebied of op profieloriëntatie gebied uitgevoerd Activiteitenweken Naast de lessen worden ook allerlei andere activiteiten aangeboden Deze worden zo veel mogelijk gebundeld in drie activiteitenweken Les mogelijk tot en met het negende lesuur Van leerlingen verwachten we dat ze van het eerste tot en met het negende lesuur beschikbaar zijn. De leerlingen moeten er rekening mee houden dat ze door docentwisselingen of om andere redenen een ander rooster kunnen krijgen. Hoewel we dat zo veel mogelijk proberen te vermijden, heeft een aantal klassen een negende lesuur. 3.3 Receptie Bij de receptie bij de ingang kunnen leerlingen terecht voor te-laatmeldingen, vragen over het lesrooster en de wijzigingen daarop, het inleveren van werkstukken, groene brieven, een aspirientje, enz. Ook komen hier alle telefoontjes binnen. Het nakomen of klussen wordt eveneens door de receptie geregeld. 3.4 Rapportage U ontvangt vier keer per jaar informatie over de vorderingen van uw zoon of dochter. De eerste en derde rapportage van het schooljaar bestaat uit een peilmoment van de stand van zaken van dat moment. Het tweede rapport krijgen de leerlingen schriftelijk mee naar huis. Het tweede rapport is tevens een expliciet prognoserapport voor de Vier periodes Het schooljaar is verdeeld in vier, ongeveer gelijke, periodes. In gebouw Lijsterbesstraat wordt elke periode in de tweede fase en de examenklas mavo afgesloten met een toetsweek. De meeste derde klassen hebben ook aan het einde van de tweede periode een toetsweek en aan het einde van het jaar hebben alle klassen (gebouw Lijsterbesstraat) een toetsweek. 14

15 overgang aan het einde van het schooljaar Het eindrapport krijgen de leerlingen ook weer op schrift mee naar huis. Wij bieden uiteraard de gelegenheid om met mentoren en/of vakdocenten over de voortgang van uw kind te praten. In de jaaragenda (op de website) kunt u zien in welke weken de peilmomenten vallen en wanneer de rapporten worden meegegeven. Overigens kunt u de schoolvorderingen te allen tijde bekijken op ons cijferprogramma Magister. Desgewenst kunt u contact opnemen met de mentor. Het bevorderingsreglement staat op de website. 3.5 Vakanties schooljaar Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag Tweede Paasdag Koningsdag Meivakantie Tweede Pinksterdag Zomervakantie 13 t/m 17 oktober 22 december t/m 2 januari 23 februari t/m 27 februari vrijdag 3 april maandag 6 april maandag 27 april 4 mei t/m 15 mei maandag 25 mei 6 juli t/m 14 augustus 4. Leerlingbegeleiding 4.1 Leerlingenbegeleiding algemeen Wij willen dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontplooien en zich thuis te voelen op school. Daarom is er op school veel aandacht voor allerlei vormen van leerlingbegeleiding. Allereerst is er voor alle leerlingen begeleiding bij het leren, bijvoorbeeld steunlessen en lessen om studievaardigheden te verbeteren. Daarnaast bieden we extra vormen van persoonlijke begeleiding, zoals hulp bij faalangst. Tot slot is er begeleiding bij het kiezen voor een vervolgstudie of beroep. Niet altijd is een strikt onderscheid tussen deze vormen van begeleiding duidelijk. Ze lopen vaak door elkaar. Verschillende personen binnen en buiten de school leveren een bijdrage De mentor Iedere klas heeft een eigen mentor. Dit is meestal een docent die wat vaker in de week in die klas les geeft. De mentor is op onze school de centrale figuur in de begeleiding van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar vangt de mentor de leerling op en helpt hem of haar op weg. Hij of zij is ook de eerste contactpersoon tussen school en thuis. De mentor heeft contact met de leerling en de ouders/verzorgers over de vorderingen op school. De mentor weet wat er speelt in de klas. Hij of zij bespreekt eventuele moeilijkheden met de klas, met leerlingen apart of, als dat nodig is, met de ouders. En hij of zij begeleidt bij de keuze van een vakkenpakket of studierichting. De mentor is 15

16 De decanen van onze school zijn: Gebouw Lijsterbesstraat vwo: mw. ir. E.H.M. Eijkholt havo: dhr. R.A.J. Kelderman mavo/kader: mw. T. Bakker de contactpersoon bij kleine en grote problemen, bijvoorbeeld bij problemen in de klas of tegenvallende cijfers De docent De docent zorgt er niet alleen voor dat de leerling voldoende kennis, inzicht en vaardigheden krijgt, maar hij/zij begeleidt ook bij het leren leren De afdelingsleider Als problemen minder makkelijk op te lossen zijn, kunnen leerlingen en/of ouders terecht bij de afdelingsleider. Hij of zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Regelmatig overleggen mentoren en docenten van een afdeling met elkaar. Zij doen dit onder leiding van de afdelingsleider. Samen vormen ze een afdelingsteam. De docenten van het team geven het grootste deel van hun lessen in hun afdeling. Ze weten daardoor heel goed hoe het met leerlingen en hun studie gaat en kunnen leerlingen daardoor ook beter begeleiden. Gebouw Stationsstraat PrO: dhr. R.L. Bennen vmbo: dhr. D. Vossebelt M SEN (voorlopig) Schoolcounselor De schoolcounselor kan hulp verlenen als een leerling op een of andere manier buiten de boot dreigt te vallen, bijvoorbeeld doordat hij of zij minder goed presteert als gevolg van sociaalemotionele problemen. In gesprekken met de schoolcounselor probeert de leerling samen met de counselor te bepalen waar de problemen liggen en wat er aan te doen is. Een test kan soms ook meer inzicht geven. Afhankelijk van het probleem geeft de schoolcounselor individuele begeleiding of verwijst ze door naar een hulpverleningsinstantie. Verder kan ze informatie verstrekken en adviezen geven. Ook de ouders worden in overleg zoveel mogelijk bij hulpverlening door de schoolcounselor betrokken. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Afspraken met de schoolcounselor worden geregeld door de zorgcoördinator, mevrouw Knobbout (zie 4.1.7/ 6.3.2). Onze schoolcounselor is mevrouw v.d. Vegte De decaan De schooldecanen geven persoonlijke en algemene informatie aan leerlingen en ouders over studie- en beroepskeuze. Samen met mentoren, leerlingbegeleiders, docenten en afdelingsleiders helpen zij bij het kiezen van het vakkenpakket voor het examen, de eventuele vakrichting en de vervolgopleiding. Daarnaast zijn de decanen verantwoordelijk voor de lessen Oriëntatie op Studie en Beroep. In de hoogste klassen krijgen leerlingen informatie over de vele mogelijkheden van het vervolgonderwijs. Het bezoeken van voorlichtingsdagen wordt sterk gestimuleerd. Ook worden enkele activiteiten in klassenverband georganiseerd zoals een bezoek aan de Onderwijsbeurs of een MBO-college. 16

17 Voor het praktijkonderwijs is mevrouw J. Grooten de school counselor. Die afspraken lopen via de afdelingsleider, mevrouw E. Abrahams. Mevrouw Grooten kan ook rechtstreeks benaderd worden via de school, of via MEE IJsseloevers, telefoonnummer Schoolverpleegkundige (GGD) Alle leerlingen van de tweede klassen krijgen een vragenlijst van de schoolverpleegkundige. De leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek of onderzoek. De onderzoeken en gesprekken vinden plaats op school. Tijdens de aanwezigheid van de schoolverpleegkundige is er voor leerlingen van de andere klassen ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen Zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft als taak alle voorkomende zorg te coördineren en hierbij de hulpverleners en instanties, die beschikbaar en geschikt zijn, in te zetten. Hiervoor heeft zij contact met alle betrokkenen, inclusief ouders en leerlingen (zie ook 6.3.2) De zorgcoördinator vervult zo nodig ook een taak bij het aannemen van nieuwe leerlingen. Onze zorgcoördinator is mw. G. Knobbout Orthopedagoog De werkzaamheden van de orthopedagoog/gedragsdeskundige zijn het verrichten van diagnostisch onderzoek en begeleiden van de leerling. De gedragsdeskundige is betrokken bij het onderwijsatelier en de rebound en heeft zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). Mw. drs. A. de Boer is de gedragsdeskundige op onze school. 4.2 Begeleiding: de extra s Lees- en spellingproblemen (LSP) en dyslexie Sommige leerlingen die van de basisschool op onze school komen, hebben problemen met lezen en spellen. Leerlingen die hier veel moeite mee hebben, kunnen dyslectisch zijn. Aan het begin van de brugklas maakt iedereen een toets om te kijken of er problemen zijn met lezen of het spellen van woorden. Als dat nodig is, kunnen we een vervolgtoets afnemen om te kijken wat het probleem precies is en welke begeleiding het beste is. Bij de dyslectische leerlingen proberen we in de lessen en bij de beoordeling van schriftelijk werk, zoveel mogelijk rekening te houden met de lees- en spellingproblemen. Ook verlenen we 25% extra tijd. Verder kijken we per leerling of er misschien nog behoefte is aan andere faciliteiten. Sinds dit schooljaar heeft de dyslectische leerling ook de mogelijkheid om zijn toets voorgelezen te krijgen door middel van het computerprogramma Sprint Plus. We geven deze faciliteiten om te voorkomen dat de leerling door problemen met lezen en/of spellen terecht zou komen in een klas beneden zijn of haar intelligentieniveau. Leerlingen die dyslectisch zijn, worden begeleid door mevr. T. Soldaat (gebouw Lijsterbesstraat) en de betreffende mentor (gebouw Stationsstraat). Zij zorgen voor een begeleidingsplan en voor de nodige compenserende maatregelen Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie In de brugklas wordt aandacht besteed aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met (ernstige) reken- en wiskundeproblemen en het uiteindelijk constateren van dyscalculie. Een tijdige onderkenning van dyscalculie is erg belangrijk. Het voorkomt dat leerlingen langdurig problemen ondervinden bij de exacte vakken. Deze problemen kunnen uiteindelijk leiden 17

18 tot vergaande sociaal-emotionele problemen, een verminderde motivatie en een negatief zelfbeeld. De begeleiding van leerlingen met dyscalculie is toegespitst op pre-teaching (leerlingen horen de uutleg van een onderwerp al een keer tijdens de begeleiding waarna ze het in de les van de docent nog een keer te horen krijgen) en kennis krijgen over het eigen leerproces (metacognitieve vaardigheden) met het doel de leerling beter of anders met zijn of haar dyscalculie om te gaan. De leerling speelt in het hele proces ene erg actieve rol. RSG Tromp Meesters biedt leerlingen met een dyscalculieverklaring compenserende en dispenserende maatregelen aan. Op de dyscalculieverklaring van de leerling is aangeven welke maatregelen voor de leerling geldt. Denk aan het altijd mogen gebruiken van de rekenmachine en extra verwerkingstijd bij toetsen. Leerlingen die dyscalculie hebben worden begeleid door mevrouw G. Kats (gebouw Lijsterbesstraat) en mevrouw K. Kist (gebouw Stationsstraat) Beter Omgaan met Faalangst (BOF) Sommige leerlingen hebben moeite om onder spanning te presteren. Wanneer ze een proefwerk maken, weten ze de antwoorden niet meer, terwijl ze zich wel goed voorbereid hebben. In zo n geval spreken we van faalangst. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van alle leerlingen in meerdere of mindere mate last heeft van faalangst. Op onze school kunnen leerlingen de training Beter omgaan met faalangst volgen. Het is de bedoeling dat je tijdens de cursus leert meer controle te krijgen over je gevoelens. Er vinden ongeveer acht groepsbijeenkomsten plaats. Na afloop van de trainingen blijkt dat de meeste leerlingen hun faalangstgevoelens beter beheersen. De gevoelens van faalangst zullen waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen, maar je kunt wel leren om beter met die gevoelens om te gaan. De cursus wordt een paar keer per jaar gegeven en aan het eind van het schooljaar is er een korte herhalingscursus voor die leerlingen die nog wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken Pesten, daar doen we wat aan Pesten wordt op onze school niet getolereerd. In het begin van de brugklas is er een speciaal project, waarbij regels op het gebied van voorkómen van pesten aan de orde komen. In alle klassen wordt twee maal per jaar aandacht besteed aan pesten. Hoe we dat doen, is te vinden op de website (rubrieken leerlingen en ouders ) Sociale vaardigheidstraining Leerlingen moeten in staat zijn om in sociale situaties voldoende voor zichzelf op te komen, zonder het belang van anderen uit het oog te verliezen. Leerlingen die hier moeite mee hebben kunnen een sociale vaardigheidstraining volgen. Onze sociale vaardigheidsprogramma heet Rots en Water. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan: Hoe kom ik over bij anderen, waarin aandacht wordt geschonken aan o.a. houding en stemgebruik en aan goed luisteren; Manieren waarop je in allerlei situaties kunt reageren, bijv. verlegen, agressief of stevig ; Waarom doe ik zo, waarbij aan de leerlingen wordt uitgelegd hoe je tot bepaald gedrag komt, waarmee tegelijk een aanzet wordt gegeven hoe je jouw gedrag kan veranderen. Omgaan met pesten Goed contact leggen met een ander; Opkomen voor jezelf; Rekening houden met een ander; Problemen oplossen Rebound Het kan voorkomen dat een leerling voor korte of langere tijd enige lessen niet kan of mag volgen. Dat kan zijn vanwege een ernstig conflict met een docent, bij langdurig wangedrag of andere problemen. Deze leerlingen kunnen in de rebound geplaatst worden. In deze klas worden leerlingen individueel 18

19 begeleid en wordt gekeken welke hulp er nodig is om de leerlingen weer de normale lessen te laten volgen. Bij zeer ernstige problemen kan de leerling begeleid worden naar een andere onderwijsinstelling Leren in Veiligheid (LIV) LIV is een bepaalde manier van omgaan met elkaar in de lessen. Hierbij is het doel een plezierig, rustig en ordelijk leerklimaat te creëren. In alle vaklessen komen dezelfde principes aan bod zoals het omgaan met een studiewijzer, het gebruik van een instructietafel en zelfstandig werken in stilte. Spelenderwijs leren de leerlingen het principe van uitgestelde aandacht. Een zelfstandige leerling beschikt over organisatievermogen, planningsvaardigheden, reflectievermogen en sociale vaardigheiden. We hebben voor de verschillende niveaus de zelfstandigheidontwikkeling omschreven. Uiteraard legt iedere afdeling hierbij eigen accenten Mediation Sinds een paar jaar zijn twee docenten gespecialiseerd in mediation. Zij worden ingeschakeld zodra zich een conflict tussen leerlingen voordoet. Hierbij werken we ook samen met een aantal basisscholen en docenten van deze basisscholen hebben samen met onze docenten hierin een scholing gevolgd, zodat ze ook mediation kunnen uitoefenen. Een aantal leerlingen is opgeleid tot peer mediator en ook zij spelen een rol bij het voorkomen en oplossen van conflicten tussen leerlingen. De mediator is nooit betrokken bij het nemen van strafmaatregelen en de gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk Onderwijsatelier Leerlingen met een indicatie moeten zo mogelijk begeleid worden binnen de normale setting van het voortgezet onderwijs. Leerlingen met een indicatie (rugzakje) kunnen bij ons terecht, wanneer ze voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Zij volgen zo veel mogelijk de lessen, maar kunnen voor opvang dag terecht in het onderwijsatelier (lokaal A07). Daar kunnen trouwens, in overleg met de ouders, ook leerlingen terecht die geen indicatie, maar wel (sociaal-emotionele) problemen hebben. Het onderwijsatelier team bestaat uit: mevr. G. Knobbout (coördinator) de ambulante begeleiders mevr. drs. A. de Boer (orthopedagoog) mevrouw F. van der Voorn De zorgmentoren van de afdeling Stagiaires van de opleiding pedagogiek en orthopedagogiek 19

20 5 Regels en verdere informatie 5.1. Regels Als je met mensen samen werkt, ontkom je niet aan afspraken. Ze zijn natuurlijk bedoeld om het verblijf op onze school voor alle leerlingen en medewerkers zo plezierig mogelijk te maken. De afspraken staan beschreven in het leerlingenstatuut, in het document Huisregels en in de Regeling schorsen en verwijderen van leerlingen Onze huisregels Verloop van de lessen 1 Iedereen spant zich in om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij de normale omgangsregels in acht te nemen en zorg te hebben voor gebouw en meubilair. 2 Iedereen zorgt er voor op tijd in de les te zijn. Aan het begin van de lesdag gaat iedereen na de eerste bel naar het leslokaal. Na een tussenuur of na een pauze gaat iedereen naar het leslokaal als de bel gaat en niet eerder om te voorkomen dat andere lessen worden verstoord. Toiletbezoek tijdens de les is daarom niet toegestaan, tenzij in uitzonderingsgevallen. 3 Als een leerling wegens les verstorende activiteiten** uit de les wordt verwijderd, dan gebeurt het volgende: - De leerling meldt zich bij de receptie of de conciërge bij de ingang. Daar wordt de naam van de leerling, klas, lestijd en naam van de docent op een groene brief geschreven. De naam van de leerling wordt daarna geregistreerd voor verwerking in het administratieprogramma Magister. - De leerling krijgt te horen wanneer hij/zij zich moet melden voor de afhandeling (veelal na het laatste lesuur). Hij/zij krijgt de groene brief mee en meldt zich bij A07 (L) en mediatheek(s) waar deze verder moet worden ingevuld. - De leerling werkt de rest van het lesuur verder aan het betreffende vak (met behulp van de studiewijzer, aan de hand van het huiswerk in Magister of een aparte opdracht van de docent). Aan het einde van de les gaat de leerling terug naar de docent en probeert het uit te praten of maakt een afspraak om het uit te praten. Als dat lukt, kan de groene brief worden verscheurd; als het niet lukt, dan vult de docent de groene brief verder in en bezorgt deze bij de receptie! N.B. - De receptie verwerkt alleen maar groene brieven die door de docent zijn ingevuld. De leerling moet zich altijd (na schooltijd) melden om bij de receptie te horen wanneer hij/zij moet nablijven! - Als een leerling om wat voor reden dan ook, uit de les wordt verwijderd, is de maatregel die in eerste instantie altijd genomen wordt: één lesuur nakomen. In tweede instantie wordt door de afdelingsleider de definitieve straf bepaald. Helaas ontkomen we er daarbij niet aan dat leerlingen ook moeten nablijven. Per locatie wordt bepaald op welke middagen dat gebeurt. 20

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie