The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)"

Transcriptie

1 The Conviction Fund JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)

2 PROFIEL BELEGGIN ELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in ontwikkelde markten. Doelstelling Doelstelling van het fonds is het realiseren van een substantieel hoger rendement dan de Euro Stoxx 50 Net Return Index, een bekende aandelenindex voor het eurogebied. Het fonds beoogt deze doelstelling te halen tegen een aanvaardbaar risico en op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Nett return geeft aan dat dividendrendement onder aftrek van ingehouden dividendbelasting meegenomen wordt in de index. Stijl Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen in Europa, maar ook inspelen op andere mogelijkheden. De volgende kaders gelden hier. de fondsbeheerder kenmerkt zich door gedegen stockpicking in Europa en eventueel Amerika. Hierbij worden aandelen gekozen die gezien winstontwikkeling, dividendrendement en groei ten opzichte van hun waardering kansrijk worden geacht. voor zover een positie in andere, bijvoorbeeld opkomende, markten rendement zou kunnen verhogen of risico verlagen, zal een dergelijke positie meestal via beleggingsfondsen of indextrackers worden ingenomen directe beleggingen in grondstoffen zullen nooit meer dan 5% van de portefeuille uitmaken derivaten kunnen worden gebruikt. In hoofdzaak zal dit zich beperken tot opties om rendement te verhogen of te beschermen en futures om de exposure van het fonds snel te veranderen het fonds belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten, behoudens dat voor beleggingsfondsen gekozen kan worden voor fondsen die via Nederlandse banken worden aangeboden de beleggingspositie kan tot maximaal 15% groter zijn dan het beschikbare vermogen door gebruik van futures, opties of beleggingskrediet het fonds zal geen effecten uitlenen. Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 2

3 Wat betreft aandelen zal doorgaans worden belegd in 40 tot 50 door de beheerder geselecteerde ondernemingen uit ontwikkelde landen en eventueel verdere blootstelling aan emerging markets via beleggingsfondsen. Afhankelijk van de investeringsmogelijkheden en de marktsituatie kan het fonds minder dan 100% belegd zijn en voor dat mindere deel cash aanhouden. Over de beheerder Op bovenomschreven wijze heeft de oprichter en feitelijk beheerder van het fonds, Kees W. Roodenburg, via voorlopers van het fonds tussen 2003 en 2012 een rendement gehaald van 11,3% per jaar voor aftrek van beheervergoedingen. Dit is na aftrek van kosten en vergoedingen ruim 5% boven de Euro Stoxx 50 Net Return Index. Als begin euro was ingelegd had dit eind 2011 een waarde van 160 euro, terwijl bij belegging volgens de index dit 100 euro was gebleven. De heer Kees W. Roodenburg zal meer dan 50% van zijn vermogen in het fonds beleggen, zodat zijn belang gelijk is aan het belang van de participanten. Toetreding, kosten en beheervergoeding b Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is euro. Vervolgstortingen dienen minimaal euro te bedragen. Bij uitgifte of inkoop van de participaties zal geen enkele op/afslag op de netto vermogenswaarde van de participaties worden berekend. De beheerder ontvangt maandelijks 0,165% van het fondsvermogen (2% op jaarbasis) als vergoeding voor zijn werkzaamheden. Voor zover het rendement na aftrek van alle kosten hoger is dan de Euro Stoxx 50 Net Return Index maakt de beheerder bovendien aanspraak op een prestatievergoeding van 15% van dit hogere rendement. Profiel belegger Een belegging in het fonds is vooral geschikt voor beleggers: die zich realiseren dat het fonds alleen rendement kan genereren als er sprake is van stijgende koersen op de effectenbeurzen die de risico s verbonden aan de beleggingsstrategie van het fonds overzien en bereid en in staat zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen die in het fonds slechts een beperkt percentage van hun totale beleggingen investeren; die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts éénmaal per maand mogelijk) die zich realiseren dat fonds en beheerder niet onder toezicht staan van de AFM die voornemens zijn hun belegging in het fonds tenminste voor een periode van 3 tot 5 jaar aan te houden. Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 3

4 INHOUD Profiel Beleggingsbeleid... 2 Beleggingsbeleid... 2 Doelstelling... 2 Stijl... 2 Over de beheerder... 3 Toetreding, kosten en beheervergoeding... 3 Profiel belegger... 3 Algemene Informatie... 5 Kerngegevens... 5 Datum van oprichting... 5 Fonds voor gemene rekening... 5 Verhandelbaarheid... 5 Risico s... 6 Verslag van de bewaarder... 6 Verslag van de beheerder Toelichting Resultaat... 6 Jaarrekening... 7 Balans... 7 Staat van baten en lasten... 7 Waarderingsgrondslagen... 8 Toelichtingen... 9 Balans... 9 Staat van baten en lasten Portefeuille Overige gegevens Jaarverslag Over gelieerde partijen Adresgegevens Beoordelingsverklaring accountant Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 4

5 ALGEMENE INFORMATIE Kerngegevens 31 december april 2012 (oprichting) Fondsvermogen ,27 0,00 Aantal participaties ,01 Participatiewaarde 103,11 100, TER 1,1% performancefee 0,4% transactiekosten 0,2% De TER, total expense ratio, is een veel gebruikte kosten aanduiding. Onder andere de AFM schrijft deze voor. De TER bevat echter noch de performancefee, noch de transactiekosten. Daarom zijn deze ook opgenomen. Datum van oprichting Het fonds is opgericht op 1 april Fonds voor gemene rekening Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden Participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Het fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ook ten opzichte van de andere participanten. Verhandelbaarheid Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Het fonds heeft een besloten karakter. Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het fonds en/of aan bloedverwanten in de eerste lijn. Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere Transactiedag (in principe: maandelijks) participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op die Transactiedag. Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 5

6 Risico s In de prospectus van het fonds worden gedetailleerd de risico s beschreven van deelname in het fonds. Verslag van de bewaarder Hierbij treft u ons jaarverslag aan. De Stichting Bewaarder The Conviction Fund heeft dit jaar toegezien op de juiste toekenning van participaties. Verder is nagegaan of de bezittingen steeds onder beheer van de stichting bleven en geldstromen die de stichting uit gingen terecht waren. De duidelijke taak die de stichting bewaarder heeft, namelijk te zorgen dat het geld van de participanten conform het prospectus worden aangewend, wordt door de structuur van het fonds goed ondersteund. In alle gevallen is gewerkt conform de afspraken in het prospectus. Verslag van de beheerder Toelichting Resultaat Dit jaarverslag betreft het eerste, en daardoor, onvolledige jaar van het fonds. Het resultaat van 3% betreft dan ook rendement van 1 april tot 31 december Dit teleurstellend vergeleken met de 10% van de benchmark in die periode. In de kwartaalberichten is een en ander verduidelijkt en ook een meerjarenperspectief gegeven. Graag verwijzen wij u naar deze kwartaalberichten om dit genuanceerder beeld te verkrijgen. Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 6

7 JAARREKENING Gezien oprichting per 1 april 2012 is het voorgaande jaar niet opgenomen Balans 2012 Activa Beleggingen ,85 Vorderingen en overlopende activa ,30 Liquide middelen ,36 Totaal activa ,51 Passiva Fondsvermogen ,27 Nog te betalen bedragen ,24 Totaal passiva ,51 Staat van baten en lasten Baten Waardeveranderingen van beleggingen ,42 Dividenden ,14 Rente 2.393,66 Totaal baten ,22 Lasten Beheervergoeding ,66 Performancefee 8.386,04 Dividendbelasting 2.459,84 Overige kosten 3.858,99 Totaal lasten ,53 Resultaat ,69 Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 7

8 Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in overeenstemming met Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle bedragen luiden in euro s tenzij anders vermeld. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale aarde, tenzij anders vermeld. De in de balans opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de meest recente officiële beurskoers (slotkoers). In dien een dergelijke notering ontbreekt worden de officiële koersen gebruikt van de daaraan voorgaande dag waarop de betreffende effectenbeurs was geopend. Alle overige beleggingen worden, bij afwezigheid van een beurskoers, door de beheerder gewaardeerd op bassi van in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar geachte waarderingsgrondslagen (fair value). Activa en passiva luidend in valuta andere dan de euro worden omgerekend in euro s tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. Grondslagen van de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de rente-inkomsten, ontvangen dividenden en waardeveranderingen in koersresultaten te verminderen met de aan die periode toe te rekenen kosten. De contante dividenden worden verantwoord op datum van declaratie. Bedrijfskosten (beheervergoeding, rentelasten en overige bedrijfskosten) worden ten laste van het resultaat gebracht in de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. De transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs van de betreffende beleggingen. Na de aankoop worden deze kosten bij de eerste waardering tegen marktwaarde in de waardeveranderingen van beleggingen ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Bij de verkoop van beleggingen worden de verkoopkosten op eenzelfde wijze in de waardeveranderingen van beleggingen verwerkt. Berekening intrinsieke waarden De berekening van de intrinsieke waarde per participatie in euro wordt iedere eerste werkdag van de maand vastgesteld door de bewaarder, op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de voorgaande maand. Dit geschiedt door de waarde van de activa, inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor de prestatievergoedingen, nog te ontvangen rente en andere vergoedingen. Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 8

9 TOELICHTINGEN Balans Beleggingen De beleggingen waren op jaareinde verdeeld over een drietal banken/brokers: ,25 Interactive Brokers ,49 SNS Bank ,11 ABN AMRO Beleggingen ,85 Liquide middelen De liquide middelen waren op jaareinde verdeeld over een drietal banken/brokers: Interactive Brokers ,31 ABN AMRO ,94 SNS Bank ,11 Liquide middelen ,36 Fondsvermogen en berekening participatiewaarde De nettovermogenswaarde per participatie laat zich op de volgende wijze specificeren berekenen: Het fondsvermogen op 31 december is ,27. Op jaareinde stonden ,01 participaties uit, zodat de waarde per participatie te bepalen is als de breuk daar tussen, zijnde 103,11 Wisselkoersen De volgende wisselkoersen zijn gehanteerd op jaareinde: 1 US dollar 0, Britse pond 1, Zwitserse franc 0, Zweedse Kroon 0, Noorse Kroon 0, Deense Kroon 0, Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 9

10 Staat van baten en lasten Opbouw dividendbelasting In de bijlage bij het jaarverslag (slotpagina) is de dividendbelasting uitgesplitst Portefeuille Naam effect marktwaarde (EUR) belang noterings valuta Triodos Groenfonds ,06 10,7% EUR Aegon NV ,00 3,6% EUR Microsoft Corp ,58 3,4% USD Citigroup Inc ,11 3,3% USD CSM ,50 3,2% EUR Lonza ,21 3,1% CHF Zumtobel ,00 2,8% EUR PostNL ,68 2,7% EUR Polytec Holding AG ,00 2,7% EUR USG ,00 2,6% EUR TMG ,80 2,6% EUR Norsk Hydro ,00 2,6% EUR Robeco Afrika fonds ,91 2,6% EUR Tonnelerie Francois Frères ,00 2,5% EUR Vitec ,53 2,3% GBP ICT ,50 2,0% EUR Market Vectors Vietnam ETF ,71 2,0% USD Skagen Fonder Skagen Global ,01 1,9% NOK Vanguard US Opportunities Fund ,84 1,9% USD Fidelity South East Asia Fund ,83 1,9% USD Accell Group ,00 1,7% EUR Eastern Capital Eastern Europe Fd ,72 1,5% NOK Charles Taylor ,33 1,5% GBP Cliffs Natural Resources ,07 1,5% USD Arceus ,00 1,4% EUR Arcelor Mittal ,75 1,4% EUR Ordina ,00 1,4% EUR Vivenda ,00 1,4% EUR Technotrans ,50 1,4% EUR ASMI ,00 1,4% EUR AMG ,00 1,3% EUR ishares MSCI Mexico Investable ,16 1,3% USD Fidelity India Fund (EUR) ,18 1,3% EUR Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 10

11 Stern ,00 1,3% EUR EING ,00 1,3% EUR SBM Offshore ,00 1,3% EUR Tesco ,92 1,3% GBP Heineken Holding ,50 1,3% EUR YARA ,05 1,3% EUR Ahold ,00 1,3% EUR Bang & Olufsen Holding ,05 1,2% DKK Docdata NV ,00 1,2% EUR KTC ,00 1,2% EUR Royal Dutch Shell A ,50 1,2% EUR Vêt d'affaires ,00 1,2% EUR Alumasc ,03 1,1% GBP Grontmij ,00 1,1% EUR ECA ,00 1,1% EUR KPN ,50 1,0% EUR Hewlett-Packard Co ,33 1,0% USD Dockwise ,00 0,9% EUR Totaal ,85 100,0% Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 11

12 OVERIGE GEGEVENS Jaarverslag Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarverslag zal luiden in euro en zal worden gepubliceerd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het jaarverslag ligt ter inzage bij de beheerder en is daar kosteloos verkrijgbaar. De gepubliceerde jaarverslagen zullen geacht worden deel uit te maken van dit Prospectus. Over gelieerde partijen In de jaarverslagen zal actuele informatie over gelieerde partijen (partijen met wie een vennootschappelijke of familierechtelijke betrekking bestaat als gedefinieerd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) worden verstrekt. In 2012 was sprake van de volgende banden: - bestuurder van de Stichting bewaarder The Conviction Fund is Roodenburg2 Advies B.V.; - Roodenburg2 Advies B.V. is tevens beheerder van The Conviction Fund; - Bestuurders van Roodenburg2 Advies B.V. zijn drs. K.W. Roodenburg RA en drs. H.A. Roodenburg-Jager, die echtgenoten van elkaar zijn. Adresgegevens Stichting Bewaarder The Conviction Fund Zuidzijde 72a 2411 RT Bodegraven Telefoon Fax Fondsbeheerder The Conviction Fund drs. Kees W. Roodenburg RA Zuidzijde 72a 2411 RT Bodegraven Telefoon Mobiel Jaarverslag 2012 The Conviction Fund 12

13 Aan het bestuur van Stichting BewaarderThe Conviction Fund Zuidzijde 72a 2411 RT Bodegraven Bodegraven, 15 april , Geacht bestuur, Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2012 van Stichting Bewaarder The Conviction Fund te Bodegraven. BEOORDELINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Bewaarder The Conviction Fund te Bodegraven beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. "'''. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bewaarder The Conviction Fund per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij vertrouwen zijn wij gaarne bereid. hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting Hoogachtend, De Waal & Rogaar accountants en adviseurs Mw. drs. W.M. de Waal RA

14 Specificatie ontvangen dividenden en betaalde dividendbelasting ex-div uitkerende rechtspersoon inhoudend land valuta dividend uitbetaald ingehouden ingehouden per participatie Aantal uitstaande participaties *) 16-mei-12 OMV AG Oostenrijk EUR 1.320,00 990,00-330,00-0, ,00 23-mei-12 Polytec Holding AG Oostenrijk EUR 1.575, ,25-393,75-0, ,00 2-mei-12 Binckbank NV Nederland EUR 648,00 550,80-97,20-0, ,00 21-mei-12 Koninklijke BAM Groep NV Nederland EUR 560,00 476,00-84,00-0, ,00 30-mei-12 CSM Nederland EUR 1.190, ,50-178,50-0, ,00 8-jun-12 Docdata NV Nederland EUR 950,00 807,50-142,50-0, ,49 8-jun-12 Unit4 NV Nederland EUR 581,60 494,36-87,24-0, ,49 15-jun-12 Aegon NV Nederland EUR 450,00 382,50-67,50-0, ,49 30-jul-12 Binckbank NV Nederland EUR 1.190, ,50-178,50-0, ,64 20-aug-12 MEDIQ NV Nederland EUR 441,00 374,85-66,15-0, ,79 30-aug-12 Koninklijke DSM NV Nederland EUR 574,56 488,38-86,18-0, ,79 14-sep-12 Aegon NV Nederland EUR 1.200, ,00-180,00-0, ,02 8-nov-12 Tonnelerie Francois Freres Frankrijk EUR 660,00 462,00-198,00-0, ,01 10-dec-12 Arcelor Mittal Luxemburg EUR 323,66 275,11-48,55-0, ,01 subtotaal euro ,07 14-jun-12 Microsoft Corp VS USD 250,00 212,50-37,50-0, ,49 5-jul-12 Hewlett-Packard Co VS USD 145,20 123,42-21,78-0, ,64 24-aug-12 Citigroup Inc VS USD 17,51 14,88-2,63-0, ,79 13-sep-12 Microsoft Corp VS USD 390,00 331,50-58,50-0, ,02 3-okt-12 Hewlett-Packard Co VS USD 396,00 336,60-59,40-0, ,02 21-nov-12 Citigroup Inc VS USD 17,50 14,87-2,63-0, ,01 13-dec-12 Microsoft Corp VS USD 621,00 527,85-93,15-0, ,01 27-dec-12 ishares MSCI Mexico Investable VS USD 65,26 54,82-10,44-0, ,01 31-dec-12 Market Vectors Vietnam ETF VS USD 880,80 748,68-132,12-0, ,01 subtotaal USD -418,15 subtotaal euro -321,77 totaal ingehouden dividendbelasting ,84

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie