DDMA Privacy Autoriteit toezicht & handhaving in directe communicatie - JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DDMA Privacy Autoriteit 2011 - toezicht & handhaving in directe communicatie - JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 DDMA Privacy Autoriteit toezicht & handhaving in directe communicatie - JAARVERSLAG

2 De DDMA Privacy Autoriteit is een onafhankelijk handhavingsorgaan dat toeziet op de naleving van de privacyregels door organisaties die het Privacy Waarborg voeren. Daarnaast lost de Autoriteit geschillen op tussen consumenten en bedrijven en bemiddelt zij in geschillen tussen bedrijven onderling. Het Privacy Waarborg is een keurmerk waarmee organisaties de consument (B2C en B2B) en hun relaties kunnen laten zien dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens in het toesturen van reclame. Het Waarborg wordt uitsluitend gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze extra regels zijn onderdeel van de zelfregulering en zijn vastgelegd in zelfreguleringcodes. De organisaties die het Privacy Waarborg voeren worden gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering. Het Privacy Waarborg geeft organisaties: de zekerheid dat hun marketing voldoet aan de geldende privacyregels de mogelijkheid dit uit te dragen advies bij privacyvraagstukken kosteloze klachtenbehandeling door de DDMA Privacy Autoriteit

3 inhoudsopgave Voorwoord 01 Terugblik Compliance 06 Werkwijze Aantal(len) DDMA Privacy Checklists Knelpunten Checklists Bedrijfsbezoeken Klachten 11 Klachten (herkomst en behandeling) Aanbevelingen Wie voeren het Waarborg 15 Overzicht organisaties Best practice De DDMA Privacy Autoriteit 21 Mensen Kerntaken Vooruitblik

4 01 voorwoord Door: Carel Rog, voorzitter DDMA Privacy Autoriteit Commerciële communicatie is een onmisbaar instrument in een succesvolle markteconomie, die vorm krijgt in een samenspel tussen consumenten en organisaties. In een succesvolle economie vinden innovaties plaats die de moeite van het kennisnemen waard zijn. In hedendaagse marketing is het gebruik van data gemeengoed: bedrijven en andere organisaties monitoren klanten om koopgedrag te achterhalen, voorspellen en beïnvloeden. Doel is om een potentiële klant beter te leren kennen en dit te gebruiken om hem te bewegen een product of dienst aan te schaffen. Hierbij richt de marketeer zich vrijwel nooit op het invidu, maar op de grootste gemeenschappelijke deler van een gedifferentieerde en onbekende groep mensen. Uiteraard bepaalt uiteindelijk de vraag het aanbod, maar dit impliceert niet dat het aanbod de vraag niet kan sturen. Hoe neemt de consument kennis van een nieuwe markttoetreder met scherpe aanbiedingen? Ongevraagde aanbiedingen zijn niet altijd ongewenst. It takes two to tango, vraag en aanbod. Gevraagd en ongevraagd hebben elkaar nodig. Hierbij is van belang dat verleiden nooit misleiden mag zijn. Consumentenvertrouwen is zeker in tijden van crisis een beslissende factor. En betrouwbare organisaties houden zich aan de privacyregels. Een adverteerder dient de consument inzicht te geven hoe hij aan zijn gegevens komt, wat er met zijn gegevens gebeurt en hem de mogelijkheid te bieden in te grijpen als hij het hier niet mee eens is. Om organisaties hierin te steunen heeft DDMA het Privacy Waarborg ontwikkeld. D

5 02 De beoordeling van de Privacy Autoriteit geeft organisaties houvast en het klachtenloket geeft de consument (terecht) greep op zijn gegevens. Een waardevolle dienst, omdat de wettelijke toezichthouders individuele klachten in de regel niet behandelen, maar acteren op grond van meerdere, gelijksoortige klachten. De DDMA Privacy Autoriteit beoogt het bedrijfsleven dat verantwoord wil communiceren met haar klanten, effectieve steun te bieden. De inspanningen in het afgelopen jaar hebben geleid tot de certificering van ruim 120 organisaties. Komend jaar werken we verder aan de promotie van het Privacy Waarborg en het uitbreiden van de auditing onder invloed van de nieuwe regels voor per januari 2012, en op handen zijnde wetgeving voor behavioural advertising. We streven ernaar dat begin 2013 alle DDMA-leden zijn gecertificeerd.

6 03 Terugblik 2011 Betrouwbare organisaties houden zich aan privacyregels. Dit dragen zij actief uit door het Privacy Waarborg te voeren. Het Waarborg laat zien dat organisaties op een correcte en verantwoorde manier persoonsgegevens gebruiken voor directe communicatie.

7 04 Privacy Waarborg krijgt momentum In 2011 en opnieuw voor 2012 heeft DDMA het toekennen van het Privacy Waarborg tot prioriteit van de vereniging benoemd. Belangrijkste onderdeel hiervan is het creëren van meer bekendheid van het Waarborg bij consumenten. Het kanaal om dit te realiseren zijn de leden die het logo actief voeren bij invulformulieren, privacy statements, in de nieuwsbrieven of op de website. Op deze manier gaan consumenten het logo herkennen en zich erin verdiepen. De inspanningen in het afgelopen jaar hebben geleid tot de beoordeling van ongeveer 165 organisaties, waarvan ruim 120 zijn gecertificeerd. De discrepantie tussen de beoordeelde en gecertificeerde organisaties ontstaat omdat een relatief groot aantal organisaties geen persoonsgegevens verwerkt, denk hierbij aan ongeadresseerde postverspreiders, sales promotion- en consultancybureaus. Daarnaast is er een aantal organisaties dat de privacyregels onvoldoende heeft ingebed in het bedrijfsproces. Zij worden door de Privacy Autoriteit begeleid bij de veranderingen in hun bedrijfsprocessen. Door aansluiting van de associatie bij DDMA in de zomer van 2011, zijn nog niet alle DDMA-leden beoordeeld. Dit staat voor begin 2012 gepland.

8 05 Veel van de geaccrediteerde organisaties dragen het Waarborg actief uit. Onder hen ook een aantal organisaties met groot bereik onder consumenten. De Telegraaf, de NS en RTL plaatsen het Waarborg zichtbaar bij hun directe commerciële communicatie. Door de toenemende zichtbaarheid weet de consument het klachtenloket van het Privacy Waarborg beter en sneller te vinden. Bijna 80% van de ontvangen klachten is opgelost nadat de Privacy Autoriteit contact zocht met de organisaties. Organisaties waarderen de wijze van klachtoplossen, waarbij zij inzage krijgen in klachten en zich desgewenst ook zelf kunnen verontschuldigen bij een consument. Toenmalig minister Maria van der Hoeven zei bij de introductie van het Privacy Waarborg Als een ondernemer het keurmerk gebruikt, maakt dit duidelijk dat hij privacy en veiligheid belangrijk vindt. Dat kan een concurrentievoordeel zijn. Dit blijkt een uitspraak met voorspellende waarde. Het Privacy Waarborg is voor steeds meer organisaties een belangrijke reden om lid te worden van DDMA.

9 compliance Werkwijze 06 Het Privacy Waarborg ziet toe op de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de zelfreguleringcodes die extra regels voorschrijven voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketing. DDMA-leden zijn verplicht de Privacy Waarborg Checklist in te vullen, aan de hand waarvan de DDMA Privacy Autoriteit bekijkt of zij de privacywetgeving en zelfregulering goed hebben ingebed in de bedrijfsprocessen. Om te controleren of de vragen naar waarheid zijn beantwoord, wordt een aantal externe controles uitgevoerd. Zo wordt gekeken naar de cbp-melding, privacy statement, uitingen en eventuele ontvangen klachten. Op deze wijze beoordeelt de Privacy Autoriteit of de basisprincipes van eerlijke verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd: Het recht op informatie: worden burgers door organisaties begrijpelijk en volledig geïnformeerd dat er gegevens van hen worden vastgelegd voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld in een privacy statement? Het recht op inzage, correctie en verzet: informeren organisaties burgers over hun privacyrechten, zoals het recht van verzet, of het recht op inzage en correctie? En worden eventuele verzoeken ingewilligd? Het recht op gericht gebruik: gebruiken organisaties de gegevens ook waarvoor ze zeggen dat ze deze gebruiken? Toestemming: is er vooraf toestemming verkregen voor bepaalde verwerkingen, zoals het sturen van een commerciële ?

10 07 Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden worden door de Autoriteit vervolgens gecontroleerd op juistheid door ze te vergelijken met bepalingen in privacy statements, reclameuitingen en de CBP-melding van een organisatie. Grafiek 1: Aantal checklists retour RETOUR NOG TE ONTVANGEN n = 270 (in absolute aantallen) Per december 2012 hebben 164 DDMA-leden de Privacy Checklist geretourneerd. Een aantal leden heeft daarnaast aangegeven intern de bedrijfsprocessen te willen evalueren alvorens de vragenlijst in te vullen. Met hen is nauw contact over de vorderingen. De associatie sloot zich mid-2011 aan bij DDMA. Deze nieuwe leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen de vragenlijst in te vullen. Met bestaande leden die nog geen vragenlijst hebben ingevuld, wordt Q opnieuw contact gezocht. Leden die de vragenlijst weigeren in te vullen, worden geroyeerd.

11 08 Grafiek 2: Aantal checklists voldoende/onvoldoende/nvt Voldoende Onvoldoende Nvt Te beoordelen Verkeerde checklist n = 164 (in absolute aantallen) 120 organisaties voeren nu het Privacy Waarborg. Onder hen bekende organisaties als Simavi, de Telegraaf Media Groep, de Rabobank en PriceWaterhouseCoopers. Zeventien organisaties hebben geen Privacy Waarborg gekregen. De Privacy Autoriteit begeleidt een aantal van de organisaties bij de aanpassingen in de bedrijfsprocessen. Q neemt de DDMA Privacy Autoriteit met de overige organisaties contact op om te vragen hoe zij de aanbevelingen zullen opvolgen. Indien zij hun beroepspraktijk niet aanpassen, zal dit leiden tot royement uit de DDMA. Veertien organisaties verwerken geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, voor hen is accreditatie niet van toepassing.

12 09 De Privacy Checklist dwingt opdrachtgevers interne procedures tegen het licht te houden. Grafiek 3: Verdeling verantwoordelijke/ broker/ bewerker Bewerker Listbroker Nvt Verantwoordelijke Verantwoordelijke/broker n = 164 (in absolute aantallen) Focus Toezicht 1. Onvolledige CBP-melding De Privacy Autoriteit blijft de CBP-meldingen van DDMA leden actief controleren en kijkt hierbij met name naar: Het opnemen van derdenverstrekking als doeleinde van de verwerking De volledigheid van de melding van categorieën van gegevens die worden verwerkt

13 10 2. Transparantie Persoonsgegevens mogen verwerkt worden indien er toestemming is van de betrokkene ( , fax, sms, bijzondere persoonsgegevens) of voor een gerechtvaardigd ondernemersbelang, mits het privacybelang van de betrokkene niet prevaleert). Organisaties genereren leads door online enquêtes en prijsvragen: de vraag is hierbij hoe zij de toestemming hebben ingericht. Weet de deelnemer echt waar hij akkoord op geeft? Bedrijfsbezoeken In 2011 legde de Privacy Autoriteit twee bedrijfsbezoeken af. Zij deed dit omdat de vragen uit de DDMA Privacy Checklist niet aansloten op het businessmodel van de organisaties. Tijdens de bezoeken heeft de Privacy Autoriteit inzage gekregen in de bedrijfsmodellen en zijn vragen beantwoord. Indien er zich bij een beoordeling wederom dergelijke situaties voordoen, zal de Privacy Autoriteit ook deze organisaties bezoeken.

14 11 klachten herkomst en behandeling Consumenten kunnen eenvoudig online een klacht indienen op als zij menen dat hun privacy geschonden is door een reclame-uiting. Alle klachten worden door de DDMA Privacy Autoriteit in behandeling genomen. Indien een klacht gegrond is, zoekt de DDMA Privacy Autoriteit contact met de organisatie waarover de klacht is ingediend en verzoekt hen een oplossing aan te dragen. Indien dit niet gebeurt, of er geen bevredigende uitkomst is, zijn er twee vervolgtrajecten mogelijk: Bij een DDMA-lid zal de DDMA Privacy Autoriteit een sanctie opleggen variërend van een publieke waarschuwing tot royement. Bij een niet-lid: zal de DDMA Privacy Autoriteit de klacht doorverwijzen naar een bevoegde instantie als de OPTA, het College Bescherming Persoonsgegevens of de Stichting Reclame Code.

15 12 Grafiek 4 en 5: Percentage leden/niet-leden & Aard van de klachten Leden Niet-leden online lead generation telemarketing gebruik data misleiding sms ongeadresseerd online behavioral advertising Niet van toepassing n = 73 (in absolute aantallen)

16 kwamen 73 klachten binnen via het online klachtenloket op de website 39 klachten betroffen DDMA-leden. 34 klachten betroffen niet-leden. Verreweg de meeste klachten (39) gingen over een niet werkende afmeldhyperlink. Elf klachten betroffen online lead generation, een stijging ten opzichte van Hierbij valt op dat mensen met name klagen over het feit dat afmelden voor deze werving niet of moeilijk gaat. Zes klachten gingen over telemarketing en nog eens vijf over het gebruik van data. Bij telemarketing blijkt het soms onvoldoende duidelijk dat consumenten die ingeschreven staan in het Bel-me-niet register nog wel benaderd kunnen worden door organisaties waar zij een klantrelatie mee hebben. De overige klachten betroffen misleiding, ongeadresseerd reclamedrukwerk en online behavioral advertising. Grafiek 1: Oplossingspercentage opgelost ongegrond niet opgelost/ in behandeling n = 73 (in absolute aantallen)

17 14 56 van de 73 klachten zijn opgelost. Zeven klagers zijn doorverwezen naar de ontdubbelregisters van Postfilter en het Bel-me-niet register. Tien klachten zijn niet opgelost. In één geval betrof het een buitenlandse aanbieder (geen DDMA-lid) en is de klager doorverwezen naar OPTA. In vijf gevallen betrof het een Nederlandse aanbieder (geen DDMA-lid), die niet reageerde. Deze klagers zijn doorverwezen naar de Stichting Reclame Code en de OPTA. In één geval betrof het een brede klacht die niet te herleiden was naar een enkele organisatie. En in twee gevallen vermeldden de klagers niet over welke organisatie hun klacht ging, met hen wordt contact gezocht. Consumenten en DDMA-leden spreken hun waardering uit voor de snelle afhandeling van hun klachten. Aanbevelingen De Privacy Autoriteit heeft in twee gevallen een aanbeveling gedaan. De eerste klacht betrof een misleidende titel van een online enquête bestemd voor lead-generation. De organisatie heeft de aanbeveling deze titel aan te passen, opgevolgd. De tweede klacht betreft het ontdubbelen met de eigen suppressielijst van een organisatie. De klager is opgenomen op een interne suppressielijst, maar ontving desondanks van de organisatie omdat deze op een extern bestand mailde. De organisatie moet nog reageren op de aanbeveling van de Autoriteit, waarin kenbaar wordt gemaakt dat ook externe bestanden ontdubbeld dienen te worden met de eigen supressielijst.

18 15 Best Practice Overzicht organisaties: 2Contact 2organize 3BM Address Services 4DM Services A.A.B. Communicatie ACE European Group limited Acquisitiebureau Noord-Nederland Add to Favorites bv Admitter Nederland bv Aids Fonds Alembo Annie Connect bv ANWB Artsen Zonder Grenzen Arvato Services Nederland B.V. Blinker B.V. Bruka Service B.V. CAPTER Cendris Data Consulting Cherridata B.V. ClickQ CloseContact Communicatie Data Diensten Nederland Crazy 88 Media Database Fulfilment bv db Online Telemarketing DDMS B.V. DELA Delphi Communications B.V. Direct Force B.V. Dix Reclamebureau DMCC Nederland B.V. DM Desk direct marketing DM Interface DraftFCB d-tail Company E2Ma Consumer Profiling ecircle Ematters Euro Mail bv Experian Nederland B.V. Focus Conferences B.V. Fund!Team Green Orange digital marketing Hersenstichting Nederland idreams ifunds Impress InBetween Marketing Services Invicta B.V. Keystone Consultancy B.V. KWF Kankerbestrijding LaSer Nederland B.V. LCF Data Processing B.V. Loyalty Lab B.V. MarktSelect Mark & Mini MCLS nv MDS Group Measur Mindwize Mister Mail bv Multi-M/IT Research & Consultancy Nederlandse Hartstichting Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Nierstichting Nederland Novins NR6 Nuon OMG/Mailmedia OutPost bv Oxyma Group Pepperminds PricewaterhouseCoopers B.V.

19 16 Wie voeren het Privacy Waarborg PrimaPost B.V. Propulsion B.V. Provecho B.V. PSI Vransen Qamel Rabobank Nederland R&F Ideas and Application Development RapidSugar bv Reed Business Reputy Robeco Direct N.V. RTL Nederland Santander Consumer Finance Schober Information Group Nederland Schoolpagina Selligent Interactive B.V. Sellvation Marketing Simavi SNS Bank SNT Nederland SSP Stichting Alzheimer Nederland Stichting Greenpeace Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland Stop Aids Now Tapps Telegraaf Media Groep N.V. Teleteam Nederland B.V. TIM Dialogue Marketing B.V. Tomeloos Tripolis Solutions Turnstile Benelux B.V. Unamic/HCN B.V. vandenbusken, the dialogue & branding agency Veritate VIPcode B.V. WDM Nederland Web Power B.V. Wegener Nieuwsmedia Wereld Natuur Fonds Wij Special Media WWAV Van Rooij B.V. Yourzine

20 17 Best Practice Het Privacy Waarborg staat of valt met bekendheid van het logo bij consumenten. Wij zagen het afgelopen jaar enkele mooie voorbeelden voorbij komen: Schoolpagina Stichting Kinderpostzegels Nederland

21 18 Artzen zonder Grenzen DMDesk Direct Marketing B.V.

22 19 Telegraaf Media Groep N.V. DELA Keystone Consultancy B.V.

23 20 WDM TAPPS

24 21 De DDMA Privacy Autoriteit Toezicht & handhaving De DDMA Privacy Autoriteit is een onafhankelijk handhavingsorgaan dat toeziet op de naleving van de privacyregels door organisaties die het Privacy Waarborg voeren. De Privacy Autoriteit controleert de bedrijfsvoering van organisaties op grond van een jaarlijkse vragenlijst: de DDMA Privacy Checklist. Daarnaast controleert zij Privacy Statements en uitingen van de betreffende organisaties om te bepalen wie van hen gerechtigd is het Privacy Waarborg te voeren. De DDMA Privacy Autoriteit treedt eveneens op bij geschillen tussen consumenten en bedrijven. Zij doet dit op een snelle en efficiënte manier. Mensen De DDMA Privacy Autoriteit bestaat uit een voorzitter en twee leden. Drie deskundigen bij uitstek op het gebied van privacy, marketing en nieuwe media. Carel Rog was directeur Benelux van Readers Digest. Daarnaast was hij voorzitter van het DMIN (een voorloper van DDMA), de FEDMA en de Privacy Commissie van VNO-NCW. Hij was lid van de Raad van Advies van het CBP en bestuurslid van de Stichting Reclame Code. edith Smit is hoogleraar Media en Advertising aan de UvA en voorzitter van SWOCC.

25 Carel Rog consumentenvertrouwen is zeker in tijden van crisis een beslissende factor. En betrouwbare organisaties houden zich aan de privacyregels. Voorzitter DDMA Privacy Autoriteit 22 paul Molenaar verdiende zijn sporen in de online wereld, onder meer als CEO van Ilse Media en COO van Sanoma Uitgevers. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen onderneming en is hij lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond. Visie De DDMA Privacy Autoriteit is een handhavingsorgaan voor en door het bedrijfsleven. Zij houdt actief toezicht. De Privacy Autoriteit staat voor verantwoorde directe communicatie en duidelijkheid voor de consument. Vertel wat je doet en waarom, zodat iemand een geïnformeerd besluit kan nemen. Dit is de meetlat waarlangs de DDMA Privacy Autoriteit aanvragen voor het Waarborg legt en klachten beoordeelt. Omdat zij gelooft dat ons vakgebied toekomstbestendig is als we verantwoord communiceren. Taakstelling De Privacy Autoriteit heeft de volgende taken: Klachtenloket - voor klachten over het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketing doeleinden Bemiddeling - tussen consumenten(organisaties) en bedrijven en bedrijven onderling inzake verwerking van persoonsgegevens voor reclame-doeleinden Monitoring - van leden van de branchevereniging DDMA inzake hun naleving van de wetgeving en zelfregulering met betrekking tot privacy

26 23 vooruitblik 2012 In 2012 zullen de resterende DDMA-leden geaccrediteerd worden. Leden die de vragenlijst niet invullen en hun bedrijfsprocessen weigeren aan te passen, komen in een sanctietraject, met als uiteindelijke sanctie royement van de vereniging. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in het creëren van meer bekendheid. Dit komt allereerst door de inzet en het vertrouwen van de DDMA leden. Het DDMA-ledenbestand is uniek: de vereniging heeft zowel leveranciers als adverteerders als lid. Doordat DDMA-leden op hun websites, bij invulformulieren en privacystatements het logo van het waarborg plaatsen, gaan mensen dit herkennen en zich er in verdiepen. Een groot aantal DDMA-leden heeft zich voor 2012 gecommitteerd het logo actief uit te dragen. Als dit op grote schaal wordt toegepast, wordt een breed publiek bereikt. Het Privacy Waarborg is ontwikkeld als middel om welwillende bedrijven te helpen bij de inbedding van privacywet- en regelgeving in hun bedrijfsprocessen. Met name organisaties waarvan data niet de core-business is, zien soms door de bomen van toepasselijke wet- en regelgeving het bos niet meer. Daarom blijft DDMA haar leden assisteren bij het correct toepassen van de Privacy Wetgeving. Naast de bestaande juridische dienstverlening, voorlichtingsbijeenkomsten en masterclasses privacy, maakt DDMA een begin met de ontwikkeling van standaard voorwaarden, privacy statements en contracten.

27 24 Dit zijn onze ambities. En uiteraard horen we graag wat u hiervan vindt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, neem dan contact met ons op via of bel met onze secretaris Jitty van Doodewaerd op Carel Rog voorzitter Edith Smit Paul Molenaar

28

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

JAARVERSLAG PRIVACY WAARBORG

JAARVERSLAG PRIVACY WAARBORG JAARVERSLAG 10 PRIVACY WAARBORG DDMA Privacy Autoriteit 10 - toezicht & handhaving in directe communicatie Jaarverslag De Privacy Autoriteit is een onafhankelijk handhavingorgaan. Het ziet toe op de naleving

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT 2012. JAARVERSLAG toezicht & handhaving in directe communicatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT 2012. JAARVERSLAG toezicht & handhaving in directe communicatie DDMA PRIVACY AUTORITEIT 2012 JAARVERSLAG toezicht & handhaving in directe communicatie De DDMA Privacy Autoriteit is een handhavingsorgaan dat toeziet op de naleving van de privacyregels door organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Toezicht en handhaving in directe communicatie 03. Voorwoord 04. Terugblik

Inhoudsopgave. Toezicht en handhaving in directe communicatie 03. Voorwoord 04. Terugblik Jaarverslag 2013 DDMA Privacy Autoriteit Inhoudsopgave Voorwoord 04 Terugblik 2013 05 Compliance 06 Werkwijze Aantallen checklists Focus toezicht Bedrijfsbezoeken Klachten 08 Herkomst en behandeling Wie

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur d.d. : 28 oktober 2011 In de zaak van : xxx Tegen : xxx Status: De DDMA Privacy Autoriteit heeft het DDMA-bestuur

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Folder Standpunt Telemarketing in het kort

Folder Standpunt Telemarketing in het kort Folder Standpunt Telemarketing in het kort De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Om consumenten te beschermen controleert

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged Speech van Minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, uitreiking DDMA privacy waarborg, Den Haag/ Pulchri Studio, 21 april 2010. (DDMA= Dutch Direct Marketing Association) Tussen droom

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen. Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen. Het Vava lifestyle-onderzoek en deze actie is een initiatief van

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing OPTA, juni 2009 Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

Privacy dit moet je weten over de wet

Privacy dit moet je weten over de wet Privacy dit moet je weten over de wet Om de privacy van leerlingen en medewerkers optimaal te beschermen, is het belangrijk om te weten wat er precies in de wet staat. In Nederland is de privacybescherming

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd.

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd. CODE LISTBROKING Artikel 1: inleiding. De listbrokers die lid zijn van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie die zij

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250

14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250 Onderwerp vragen

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

Online B2B Leadgeneratie

Online B2B Leadgeneratie Brochure 2016 Online B2B Leadgeneratie Bereik 500.000 beslissers en beïnvloeders Reed Business Lead Solutions is de grootste aanbieder van B2B-leads in Nederland, met meer dan 10 jaar internationale ervaring

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy

Privacy en Cookie Policy Robeco Direct N.V. april 2013 Privacy en Cookie Policy 1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Robeco Nederland B.V. en Robeco Direct N.V. te Rotterdam, hierna: Robeco zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag. Klachtenmeldingen Kinderopvang t Goudvisje & BSO t Haaienhonk

Openbaar Jaarverslag. Klachtenmeldingen Kinderopvang t Goudvisje & BSO t Haaienhonk Openbaar Jaarverslag Kinderopvang t Goudvisje & BSO t Haaienhonk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Interne klachtenregeling voor ouders 3 3. Externe klachtenregeling 3 Geschillencommissie kinderopvang Fout!

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit handboek

Nadere informatie

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame Bart Du Laing Secretaris Voorstelling van de JEP De JEP is het zelfdisciplinair controle-orgaan van de reclamesector in België.(www.jep.be). Opgericht in

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 1. Inleiding Doel van het beleid is een vastlegging van de maatregelen die Badminton Nederland heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met Persoonsgegevens

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Voorwoord 3. De interne klachtenregeling voor ouders 4. De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4. Promotie klachtenregeling 5

Voorwoord 3. De interne klachtenregeling voor ouders 4. De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4. Promotie klachtenregeling 5 OPENBAAR KLACHTENVERSLAG GASTOUDERBUREAU KIDSLUTION VERSLAGJAAR 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De interne klachtenregeling voor ouders 4 De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4 Promotie klachtenregeling

Nadere informatie

de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets

de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets de Wet & het College Bescherming Persoonsgegevens Anne Smeets Parafrase op J.H. Donner Maar het kan toch niet zo zijn - want dat is de afweging die je maakt - dat je de behoefte aan privacy van velen desnoods

Nadere informatie

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase Manpower OMG & Tripolis Solutions Klantcase Doordat de consultants zelf op regionaal niveau de campagnes kunnen versturen, krijgen ze snel een haarscherp marktbeeld Manpower is een HR-dienstverlener met

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan?

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? KNSA-MODEL Informatiebrochure Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel: +31 (0)88

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort BSO de Boomhut Klachten verslag 2014 Stichting Pluspunt Zandvoort 1-5-2015 Inhoudsopgave Voorwoord De interne klachtenregeling De externe klachtenregeling Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Klachtenkamer

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. 1. Onze inzet voor u

PRIVACYBELEID. 1. Onze inzet voor u PRIVACYBELEID 1. Onze inzet voor u Wij begrijpen het belang van het behoud van vertrouwelijkheid en de privacy van uw informatie. Door ons uw informatie toe te vertrouwen, willen we u verzekeren van onze

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Waarom deze brochure? De medewerkers van de Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel streven ernaar hun werk zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Gedragscodes en klachten

Gedragscodes en klachten Gedragscodes en klachten Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 10 NOVEMBER 2016

CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 10 NOVEMBER 2016 CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 2 ALGEMEEN Twee wetten: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 2018: nieuwe Europese privacywet) Telecommunicatiewet (wordt in de toekomst ook aangepast) 3 ALGEMEEN

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk

Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy Onze hulp aan u is vertrouwelijk Privacyverklaring Univé Rechtshulp Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan. U leest waarom en onder

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten Beleid inzake belangenconflicten 2 Wat zijn belangenconflicten Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen onder andere een financiële instelling

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

Compliance van last naar lust

Compliance van last naar lust Compliance van last naar lust NPSO Themamiddag 15 februari 2011 Wim van Slooten Directeur MOA Agenda MOA Compliance: Wat is compliance Waarom compliance Compliance en de MOA MOA, Center for Marketing Intelligence

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie