VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht"

Transcriptie

1 VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: I HA ZA Vonnis van 25 april 2012 in de zaak. van l. de vennootschap naar Belgisch recht VDW INTERNATIONAL BVBA, gevestigd en kantoorhoudend te Brusse), 2. de vennootschap naar Belgiscb recht EUROPEAN AMUSEMENT BROKERS BVBA, gevestigd en kantoorboudend te Brussel, eiseressen, advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven, tegen de besloten vennootscbap met beperkte aansprakelijkheid KMG ASIA BV, gevestigd te Ten Boer, kantoorboudend te Woltersum, gedaagde, advocaat mr. K. Konings te Groningen. Eiseressen zullen biema afzonderlijk V dw en EAB en gezamenlijk V dw c.s. genoemd worden. Gedaagde zal KMG worden genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding, - de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele conclusie tot bet stellen van zekerheid ex art. 224 Rv, - de conclusie van antwoord in bet incident, - het vonnis in het incident van 15 december 2010, - de conclusie van repliek, - de conclusie van dupliek, - het proces-verbaal van het op 7 juli 2011 gehouden pleidooi Ten slotte is vonnis bepaald.

2 I HA ZA De feiten 2.1. VdW ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen kermisattracties. EAB is opdrachtgever van V dw voor het ontwerpen van attracties KMG is een groothandel in import, export, huur, verhuur en exploitatie van goederen en/of apparatuur in de ruimste zin van het woord Een coin pusher is een kermisattractie waarbij een penning wordt ingeworpen die be land op een bewegende schuiver, waardoor andere al op de schuiver aanwezige penningen van de schuiver worden geduwd en op bet speelveld vallen. Op dit speelveld bevinden zich naast de penningen tevens coupons met punten. De penningen en de coupons met punten worden door de schuiver richting bet einde van het speelveld geduwd. De coupons die aan het einde van bet speelveld in de opvangba.k eronder vallen leveren punten op. Deze punten geven recht op een nieuw spel en zijn om te ruilen in prijzen. Van de modellen coin pushers is bet hexagonale model bet meest geschikt voor gebruik op de kermis, omdat bier meerdere mensen tegelijkertijd aan kunnen spelen, terwijl de coin pusher relatiefweinig ruimte in beslag neemt Door VdW c.s. wordt sinds 1996 de hexagonale coin pusher 'Fun City' verkocht Sinds 2008 wordt door KMG de hexagonale coin pusher 'Treasure Island' te koop aangeboden. 3. Bet geschll 3.1. VdW c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. KMG te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis: a. de productie, invoer, uitvoer, distributie, verkoop, verhuur, levering en/of bet anderszins verhandelen of in voorraad hebben van de in deze dagvaarding omschreven Treasure Island coin pusher en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG te sta.ken en gestaakt te houden; b. iedere verdere verveelvoudiging c.q. openbaarmaking van de in deze dagvaarding omschreven Fun City coin pusher c.q. auteursrechtelijk beschennde elementen van de Fun City coin pusher te sta.ken en gestaakt te houden; c. iedere slaafse nabootsing van (niet louter functioneel c.q. technisch bepaalde elementen van) de in deze dagvaarding omschreven Fun City coin pusher te sta.ken en gestaakt te houden; II. KMG te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van bette dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van VdW c.s. (mr. EJ. Louwers, postbus 440,5600 AK Eindhoven) een gecertificeerde verklaring van een registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht zelfstandig onderzoek, betreffende: a. bet totaal aantal Treasure Island coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is geproduceerd en/of besteld en/of ingekocht alsmede het totaal aantal Treasure Island coin pushers dat KMG in voorraad heeft of dat bij derden voor KMG in voorraad is;

3 3 III. IV. b. het totaal aantal Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is verkocht; c. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door KMG genoten winst als gevolg van het verhandelen van de Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; d. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die betrokken zijn of waren, bij de productie, import, distributie en/ofverhandeling van de Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; aile reeds verkochte en geleverde Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG bij haar afuemers terug te halen. op eigen kosten en tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopprijs aan haar afuemers; KMG te veroorde1en om binnen 30 dagen na betekening van bet te dezen te wijzen vonnis aan V dw c.s. - op een door V dw c.s. nader te noemen p1aats - alle bij KMG in voorraad zijnde en teruggehaalde Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke mode lien van KMG ter vemietiging of onbruikbaarmaking aan te bieden; V. KMG te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van bette dezen te wijzen vonnis, de door een registeraccountant vastgestelde afuemers van KMG per aangetekende brief een rectificatie te doen toekomen met de navolgende inhoud: "Geachte heer, mevrouw, Sinds 2008 verhandelen wij coin pushers van het model Treasure Island. Met de verlwop van deze coin pushers maun wij inbreulc op de auteursrechten en handelen wij onrechtmatige jegeru de producent van de Fun City coin pusher, te weten VdW International BVBA te Brussel (Be/gii!). Op last van de Rechtbanlc Groningen zijn wij genoodzaalct de door oru verlcochte en ge/everde inbreulcmaunde coin pushers voor eigen reuning terug te nemen, de oorspronuliju lcoopprijs terug te beta/en en zijn wij teven.r gehouden onze lclanten te wijzen op deze inbreulc. " VI. VII. VIII. IX. met de eis dat deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt verstuurd waarbij tevens direct een kopie, vergezeld van een lijst waarop venneld staat aan wie de brief is verzonden, wordt toegestuurd naar de advocaat van VdW c.s. (mr. E.J. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven); KMG te veroordelen aan VdW c.s. te voldoen een dwangsom van voor iedere dag of gedeelte daarvan dat KMG in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de vorderingen sub I t/m V te voldoen; KMG te veroordelen tot afdracht van de in sub II c bedoe1de winst en betaling van de schade, nader op te maken bij staat; KMG te veroorde1en in een voorschot op de schadevergoeding van ,00 (vijftigduizend euro); KMG te veroordelen in de door V dw c.s. werkelijk gemaakte 'redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten', zoals gespecificeerd in de als productie 15 toegevoegde kostenstaat en nadere kostenspeciflcaties, op de voet van artikell019h Rv aan VdW c.s. te voldoen KMG heeft geconcludeerd tot niet ontvankelijk verklaring van V dw c.s. in hun vorderingen, althans deze afte wijzen, met veroordeling van VdW c.s. in de volledige kosten van deze procedure, waaronder mede wordt verstaan (naar rato) bet salaris van de advocaat van KMG.

4 4 4. De standpunten V dw c.s. bebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat KMG door bet produceren, invoeren, verburen enlofverkopen van de coin pusher 'Treasure Island' inbreuk maakt op haar auteursrechten op de 'Fun City' en op de andere op deze uitvoeringsvariant uitgebrachte thema's. Daarnaast is er sprake van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen van KMG door het produceren, invoeren, verhuren en/ofverkopen van de 'Treasure Island'. Door deze inbreuk c.q. dit onrechtmatig bandelen bebben VdW c.s. veel schade geleden, lijden zij nog steeds zeer grote schade en dreigt zij verdere scbade te Iijden KMG heeft aangevoerd dat de vorderingen van VdW c.s. afgewezen dienen te worden omdat de 'Fun City' van VdW niet gekwalificeerd kan worden als een werk in de zin van de Auteurswet, zodat van een auteursrechtelijke inbreuk door KMG geen sprake kan zijn. Van onrechtmatig handelen door KMG wegens ongeoorloofdelslaafse nabootsing of profiteren is evenmin sprake, omdat de 'Fun City' een onderscbeidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt heeft. Van nodeloze herkomstverwarring is geen sprake. V dw c.s. hebben aldus de concurrentie van KMG gewoon te dulden. S. De beoordeling Auteursrechte/ijke bescherming 5.1. V oor bet ontstaan van een auteursrecht is vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en bet persoonlijk stempel van de maker draagt; er moet ten minste sprake zijn van een zekere mate van creativiteit in die zin dat de maker van bet werk bij de vormgeving van bet werk keuzes heeft gemaakt die subjectiefbepaald zijn, met andere woorden, keuzes die berusten op de eigen persoonlijke smaak of voorkeur van de maker en niet uitsluitend op objectieve vereisten van techniscbe of praktiscbe aard V dw c.s. bebben gesteld dat aan bet eigen karakter van de 'Fun City' talloze creatieve keuzes ten grondslag liggen. Daarbij hebben zij onder meer gewezen op de vormgeving van bet koetswerk en de hoed in combinatie met de overige vormelementen van de coin pusher, de oorspronkelijke en onderscheidende verlichting in de hoed, de (vormgeving en plaatsing van de) rode en groene lampen onder de hoed, de verlichting in/achter de uitbetaalbakjes in de deuren (onder de ramen) en in en om bet speelveld (binnenverlichting). VdW c.s. hebben gesteld dat daarmee de ' Fun City' bet resultaat is van door hun verricht scheppend werk en om die reden auteursrechtelijke bescherming geniet KMG heeft aangevoerd dat in bet verleden door verschillende fabrikanten hexagonale coin puchers zijn ontworpen en geproduceerd die onderling niet wezenlijk van elkaar verschillen. Dit vindt met name zijn oorzaak in bet feit dat de vormgeving van dit type coin pusher in belangrijke mate wordt bepaald door de functionele eisen die samenhangen met een optimale exploitatie op kermissen en de mogelijkheid om de apparaten op eenvoudige wijze te verplaatsen van de ene kermis naar de andere. De 'Fun City' is zelf ontleend aan oermodellen als de 'Circus Circus', zodat zij geen eigen oorspronkelijk karakter bezit en niet bet persoonlijke stempel van de maker draagt, hetgeen betekent dat de 'Fun City' geen beschermd werk is in de zin van de auteurswet.

5 De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat sinds de jaren '80 hexagonale coin pushers zijn gemaakt en op de kennisattractiemarkt zijn gebracht. De rechtbank is op grand van de door partijen overgelegde afbeeldingen van eerdere modellen coin pushers, zoals onder andere de 'Circus Circus' en het in het kader van het pleidooi getoonde model van de 'Circus Circus', van oordeel dat de 'Fun City' qua vonn, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de eerder op de kennisattractiemarkt verschenen coin pushers. De rechtbank heeft daarbij betrokken dat deze eerdere modellen zoals de 'Circus Circus' en de 'Fun City' eenzelfde grondvonn hebben, namelijk zeshoekig, van onderaf tot ongeveer 100 em hoogte breder worden, waama ze weer taps toelopen met in lijsten gevatte glazen platen die eindigen in een zeshoekige afdekking op ongeveer 150 em tot 175 em, waarboven na een open ruimte een hoed op bet apparaat is geplaatst. De apparaten zijn allen op de platte vlakken versierd met (schreeuwerige en aandacht trekkende) afbeeldingen en teksten, en hebben hoven de glasplaten openingen om penningen in te werpen en onder de glasplaten openingen waarin uitgekeerde penningen en coupons vallen. Bij aile apparaten wordt de hoed gedragen door een aantal peilers die staan op het onderste gedeelte van het apparaat, waarbij in de open ruimte tussen bet apparaat en de hoed verlichting is geplaatst. Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dater geen sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter van de 'Fun City' dan wel dat deze de persoonlijke stempel van de maker draagt. Nu aan dit vereiste voor het doen ontstaan van een auteursrecht niet is voldaan, is de rechtbank van 09rdeel dat de ' Fun City' geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Nu van een dergelijke beschenning geen sprake is, heeft KMG, zoals VdW c.s. aan haar vorderingen (primair) ten grondslag hebben gelegd, daarop geen inbreuk kunnen maken. S/aafse nabootsing 5.5. Uitgangspunt is dat bet over bet algemeen aan een ieder vrijstaat om aan zijn (industriele) producten een zo groat mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat bet niet verboden is om voor dat doe I, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicbt of kennis gebruik te malen, tenzij daardoor inbreuk wordt gemaakt op een octrooi of op auteursrechten. Nabootsing van bet product van een concurrent druist aileen dan in tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te Iaten verwarring sticht. Deze zorgvuldigheid eist niet, dat bet eigen product van dat van de concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, doch zij wei de verplicbting meebrengt om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt De rechtbank is van oordeel dat de 'Treasure Island' wat betreft de totale uiterlijke verschijningsvorm op slechts zeer marginate wijze verschilt van die van de 'Fun City'. In die zin kan de rechtbank VdW c.s. volgen in hun stelling dat de 'Treasure Island' qua uiterlijke verschijningsvorm, dat wil zeggen op de gebruikte afbeeldingen en teksten op de platen na, vrijwel een een-op-een kopie is van de 'Fun City'. De rechtbank heeft hierbij betrokken de afbeeldingen die partijen van de beide coin pushers in het geding hebben gebracht, alsook de modellen die partijen in het kader van bet pleidooi hebben getoond.

6 6 Voorts beeft de recbtbank meegewogen dat KMG in bet kader van de door baar gestelde verscbillen tussen de 'Fun City' en de 'Treasure Island' niet verder is gekomen dan bet benoemen van een aantal binnen in bet apparaat aanwezige technische verschillen, zoals onder andere gebruikmaking van LED-verlichting en een andere wijze van aandrijving, welke marginate verschillen naar bet oordeel van de recbtbank in bet niet vallen bij de vrijwel identieke uiterlijke verscbijningsvorm van de 'Treasure Island' en de 'Fun City'. Dat er, zoals door KMG is aangevoerd, wel sprake zou zijn van andere vonngevingen in de 'Treasure Island' ten opzichte van de 'Fun City' is naar bet oordeel van de rechtbank door KMG onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat, zoals KMG eveneens heeft aangevoerd, de grote mate van gelijkheid van de beide apparaten functioneel bepaald zou zijn is door KMG evenmin voldoende aannemelijk gemaakt, temeer daar andere reeds Ianger op de kermisattractiemarkt verkrijgbare coin pushers qua uiterlijke verschijningsvonn wel in enige mate verschillen van de 'Fun City'. In omgekeerde volgorde betekent dit, dat de 'Fun City' ten tijde van bet verschijnen op de kermisattractiepark in 1996 ten opzichte van de op dat moment op die markt aanwezige coin pushers een voldoende onderscheidend vermogen bezat Voorgaande brengt met zich dat de rechtbank van oordeel is dat KMG niet heeft voldaan aan de op baar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om gelijkheid van de 'Treasure Island' met de 'Fun City' te voorkomen. Dat hierdoor de kans op verwarring tussen de 'Treasure Island' en de 'Fun City' is ontstaan, is naar bet oordeel van de recbtbank gezien de zeer geringe onderlinge verschillen evident. Dat van verwarringgevaar geen sprake zou zijn, omdat, aldus KMG, de 'Fun City' geen eigen plaats op de markt zou hebben, is naar bet oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt, temeer daar, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, er ten aanzien van de 'Fun City' ten tijde van bet verschijnen op de kermisattractiepark in 1996 ten opzichte van de op dat moment op die markt aanwezige coin pushers sprake van een voldoende onderscheidend vennogen was, hetgeen maakt dat de 'Fun City' een eigen plaats op de markt bezat De recbtbank is op grond van bet voorgaande dan ook van oordeel dat KMG jegens V dw c.s.. onrechtmatig heeft gebandeld door de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is ter voorkoming van verwarringgevaar tussen de 'Treasure Island' met de 'Fun City' te schenden. Dat VdW c.s. door dit onrechtmatig handelen van KMG schade beeft geleden is naar bet oordeel van de rechtbank door V dw c.s. voldoende aannemelijk gemaakt. Immers, doordat KMG voor een lagere prijs dan die van de 'Fun City' een nagenoeg exacte kopie heeft aangeboden eo verkocht hebben V dw c.s. omzet misgelopen. Dat, zoals KMG heeft gesteld, van schade aan de zijde van VdW c.s. geen sprake kan zijn omdat hun markaandeel alleeo maar is gestegen kan niet worden gevolgd, omdat dit losstaat van bet verlies in omzet dat V dw c.s. hebben geleden doordat door KMG op de kennisattractiemarkt de 'Treasure Island' is aangeboden. Vorderingen 5.9. KMG heeft voorts nog aangevoerd dat de door V dw c.s. ingestelde vorderingen te verstrekkend zijn, omdat KMG in meerdere Ianden dan alleen (bet rechtsgebied) van Nederland actiefis, hetgeen maakt dat de vorderingen van VdW c.s. beperkt dienen te worden tot de reikwijdte van bet gebruik binnen, de import naar, en de afzet in Nederland, aldus KMG. Daarbij heeft KMG er nog gewezen dat bet slaafse nabootsingleerstuk in Nederland uniek is, waardoor bet sterkt de vraag is of iets dat op basis van dit leerstuk in Nederland onrechtmatig wordt bevonden, ook onrechtmatig is in het buitenland.

7 De rechtbank gaat aan dit verweer van KMG voorbij. De kennisattractiemarkt betreft immers een internationale markt, waarop VdW c.s. als Belgische partij en KMG als Nederlandse partij actief zijn. Dit betekent dat bet onrechtmatig handelen van de zijde van KMG jegens V dw c.s. door deze laatste op deze intemationale markt wordt gevoeld, zodat het niet aangaat de reikwijdte van de vorderingen van VdW c.s. te beperken tot het gebruik binnen, de import naar en de afzet binnen Nederland. Voorschot Het door VdW c.s. gevorderde voorschot op de schadevergoeding van ,00 zal worden afgewezen. Tot op heden hebben VdW c.s. de hoogte van de schade die zij stellen door het onrechtmatig handelen van KMG geleden te hebben immers onvoldoende onderbouwd. Nude hoogte van deze gestelde schade niet inzichtelijk is gemaakt, bestaat er geen aanleiding een voorschot op die schade toe te kennen. Resume De rechtbank zal in bet Iicht van hetgeen zij hiervoor heeft overwogen de vorderingen van VdW c.s. op de hiema in het dictum vennelde wijze toewijzen, waarbij de dwangsom zal worden gemaximeerd tot een bedrag van ,00. Proce.skosten Het oordeel van de rechtbank dat de 'Treasure Island' niet auteursrechtelijk is beschennd en dat er derhalve geen sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk door KMG met de vervaardiging van de 'Fun City', brengt met zich dater geen grond voor toepassing van het bepaalde in art. 1019h Rv bestaat. Aldus zal de veroordeling in de proceskosten geschieden confonn de toepasselijke Iiquidatietarieven in handelszaken. KMG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van V dw c.s. worden begroot op: - dagvaarding 87,93 - griffierecht 1.100,00 - salaris advocaat (5,0punten x tarief 384,00) Totaal 3.107,93 6. De beslissing De rechtbank: 6.1. veroordeelt KMG om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis de productie, invoer, uitvoer, distributie, verkoop, verhuur, levering en/of bet anderszins verhandelen of in voorraad hebben van de in de dagvaarding omschreven 'Treasure Island' coin pusher en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen te staken en gestaakt te houden, iedere verdere verveelvoudiging c.q. openbaannaking van de in de dagvaarding omschreven 'Fun City' coin pusher te staken en gestaakt te houden en iedere slaafse nabootsing van de in de dagvaarding omschreven 'Fun City' coin pusher te staken en gestaakt te houden,

8 beveelt KMG om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van VdW c.s. (mr. EJ. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven) een gecertificeerde ver.klaring van een registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht zelfstandig onderzoek, betreffende: a. het totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is geproduceerd en/of besteld en/of ingekocht alsmede het totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers dat KMG in voorraad heeft of dat bij derden voor KMG in voorraad is; b. bet totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is verkocht; c. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door KMG genoten winst als gevolg van bet verhandelen van de 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; d. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die betrokken zijn of waren, bij de productie, import, distributie en/ofverhandeling van de 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG, 6.3. beveelt KMG alle reeds verkochte en geleverde 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG bij haar afnemers terug te halen, op eigen kosten en tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopprijs aan haar afnemers, 6.4. veroordeelt KMG om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan VdW c.s. - op een door V dw c.s. nader te noemen plaats - alle bij KMG in voorraad zijnde en teruggehaalde 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG ter vemietiging of onbruikbaarmaking aan te bieden, 6.5. veroordeelt KMG om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, de door een registeraccountant vastgestelde afnemers van KMG per aangetekende brief een rectificatie te doen toekomen met de navolgende inhoud: "Geachte heer, mevrouw, Sinds 2008 verhandelen wij coin pushers van het model Treasure Island. Met de verkoop van deze coin pushers handel en wij onrechtmatig jegens de producent van de Fun City coin pusher, te we ten V dw International B VBA te Brussel (Belgie). Op last van de Rechtbank Groningen zijn wij genoodzaa/ct de door ons verkochte en geleverde inbreukmalamde coin pushers voor eigen rekening terug te nemen, de oorspronke/ijke koopprijs terug te beta/en en zijn wij tevens gehouden onze klanten te wijzen op dit onrechtmatig handelen. " waarbij deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt verstuurd waarbij tevens direct een kopie, vergezeld van een Iijst waarop vermeld staat aan wie de brief is verzonden, wordttoegestuurd naar de advocaat van VdW c.s. (mr. E.J. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven), 6.6. veroordeelt KMG om aan VdW c.s. een dwangsom te betalen van ,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 6.1. tot en met 6.5. uitgesproken veroordelingen en/ofbevelen voldoet, tot een maximum van ,00 is bereikt,

9 veroordeelt KMG tot afdracht van de hiervoor onder r.o onder c bedoelde winst en betaling van de schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 6.8. veroordeelt KMG in de proceskosten, aan de zijde van VdW c.s. tot op heden begroot op 3.107,93, 6.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 25 april type: coil: chb I yma

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige kamer zaaknummer / rolnummer: 312914 / HA ZA 08-1897 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht FIRMA HAUCK GmbH & CO. KG.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:6389

ECLI:NL:GHARL:2013:6389 1 van 10 9-9-2013 12:10 ECLI:NL:GHARL:2013:6389 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 27-08-2013 Datum publicatie 05-09-2013 Zaaknummer 200.113.383-01 Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 318044 / KG ZA 08-1068 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. PIET HONCOOP, wonende te Nieuw-Vennep, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6523

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6523 ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6523 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 17-08-2011 Datum publicatie 01-09-2011 Zaaknummer 173726 - HA ZA 10-1325 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

25-4-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx. LJN: BP9322, Rechtbank Utrecht, 281315 / HA ZA 10-237. Datum uitspraak: 23-03-2011 Datum publicatie:

25-4-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx. LJN: BP9322, Rechtbank Utrecht, 281315 / HA ZA 10-237. Datum uitspraak: 23-03-2011 Datum publicatie: LJN: BP9322, Rechtbank Utrecht, 281315 / HA ZA 10-237 Datum uitspraak: 23-03-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 22-04-2011 Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Inbreuk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833

zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRESENT SIERADEN B.V.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224

ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224 ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 05-11-2008 Datum publicatie 08-12-2008 Zaaknummer 192627 KG ZA 08-408 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 413291 / KG ZA 12-161 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBENEFITS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2008:BC7325

ECLI:NL:RBZLY:2008:BC7325 ECLI:NL:RBZLY:2008:BC7325 Instantie Datum uitspraak 22-02-2008 Datum publicatie 20-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 139791 - KG ZA 07-550 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis Vonnis in incident van 8 februari De procedure RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer I rolnummer: C/09/ I HA ZA

vonnis Vonnis in incident van 8 februari De procedure RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer I rolnummer: C/09/ I HA ZA vonnis 3r RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer I rolnummer: C/09/507298 I HA ZA 16-310 Vonnis in incident van 8 februari 2017 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/480095 / KG ZA 14-1576 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3261

ECLI:NL:RBROT:2017:3261 ECLI:NL:RBROT:2017:3261 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 11-05-2017 Zaaknummer C/10/477928 / HA ZA 15-670 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 285570 / HA ZA 07-1198 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SIEMENS VDO TRADING GMBH, gevestigd

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

[Eiser] - Prostelko DomJur

[Eiser] - Prostelko DomJur [Eiser] - Prostelko DomJur 2015-1101 Rechtbank Limburg ECLI:NL:RBLIM:2014:9038 Zaak-/rolnummer: 194135 / KG ZA 14-405 Datum: 23 oktober 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonend [adres],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 11-10-2011 Datum publicatie 26-10-2011 Zaaknummer 123234 / KG ZA 11-188 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Sector civiel recht Kamer voor het kwekersrecht als bedoeld in artikel 55a R.O. zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

Sector civiel recht Kamer voor het kwekersrecht als bedoeld in artikel 55a R.O. zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Kamer voor het kwekersrecht als bedoeld in artikel 55a R.O. zaaknummer / rolnummer: 373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis in het incident van in de zaak van X,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 Instantie Datum uitspraak 22-09-2011 Datum publicatie 08-03-2012 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 189299 / KG ZA 11-375 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Sodeic en Romi Smilfood c.s. (en afzonderlijk: Romi Smilfood en Smilde Foods) genoemd worden.

Partijen zullen hierna Sodeic en Romi Smilfood c.s. (en afzonderlijk: Romi Smilfood en Smilde Foods) genoemd worden. LJN: BZ8182, Rechtbank Leeuwarden, C/17/119033 / HA ZA Datum uitspraak: 17-04-2013 Datum publicatie: 22-04-2013 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Uitspraak vonnis RECHTBANK

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 Vonnis van in de zaak van 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 261360 / HA ZA 06-848 Vonnis van 13 december 2006 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 261360 / HA ZA 06-848 Vonnis van 13 december 2006 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 261360 / HA ZA 06-848 Vonnis van in de zaak van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIDEOJET TECHNOLOGIES

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 402365 / HA ZA 11-2350 Vonnis in incident van in de zaak van X, handelende onder de naam Dasoptical, gekozen woonplaats te 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 376511 / HA ZA 10-3443 Vonnis van 18 jnli 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 376511 / HA ZA 10-3443 Vonnis van 18 jnli 2012 in de zaak van vonnis grosse _2-^ afschrift aan procurwjrs verzonden ^ g jyy ^q^^ RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 376511 / HA ZA 10-3443 Vonnis van 18 jnli 2012 in de zaak van HENRICUS

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 327480 / KG ZA 08-1667 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOORDWAND

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbgel:2015:7724 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09 11 2015 Datum

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen worden hierna aangeduid als Mundipharma en OPG.

Partijen worden hierna aangeduid als Mundipharma en OPG. beschikking RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht rekestnummer: KG RK 09-2584 Beschikking van 5 oktober 2009 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11092013 Datum publicatie 27092013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C/13/539534 Civiel recht Eerste

Nadere informatie