VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht"

Transcriptie

1 VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: I HA ZA Vonnis van 25 april 2012 in de zaak. van l. de vennootschap naar Belgisch recht VDW INTERNATIONAL BVBA, gevestigd en kantoorhoudend te Brusse), 2. de vennootschap naar Belgiscb recht EUROPEAN AMUSEMENT BROKERS BVBA, gevestigd en kantoorboudend te Brussel, eiseressen, advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven, tegen de besloten vennootscbap met beperkte aansprakelijkheid KMG ASIA BV, gevestigd te Ten Boer, kantoorboudend te Woltersum, gedaagde, advocaat mr. K. Konings te Groningen. Eiseressen zullen biema afzonderlijk V dw en EAB en gezamenlijk V dw c.s. genoemd worden. Gedaagde zal KMG worden genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding, - de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele conclusie tot bet stellen van zekerheid ex art. 224 Rv, - de conclusie van antwoord in bet incident, - het vonnis in het incident van 15 december 2010, - de conclusie van repliek, - de conclusie van dupliek, - het proces-verbaal van het op 7 juli 2011 gehouden pleidooi Ten slotte is vonnis bepaald.

2 I HA ZA De feiten 2.1. VdW ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen kermisattracties. EAB is opdrachtgever van V dw voor het ontwerpen van attracties KMG is een groothandel in import, export, huur, verhuur en exploitatie van goederen en/of apparatuur in de ruimste zin van het woord Een coin pusher is een kermisattractie waarbij een penning wordt ingeworpen die be land op een bewegende schuiver, waardoor andere al op de schuiver aanwezige penningen van de schuiver worden geduwd en op bet speelveld vallen. Op dit speelveld bevinden zich naast de penningen tevens coupons met punten. De penningen en de coupons met punten worden door de schuiver richting bet einde van het speelveld geduwd. De coupons die aan het einde van bet speelveld in de opvangba.k eronder vallen leveren punten op. Deze punten geven recht op een nieuw spel en zijn om te ruilen in prijzen. Van de modellen coin pushers is bet hexagonale model bet meest geschikt voor gebruik op de kermis, omdat bier meerdere mensen tegelijkertijd aan kunnen spelen, terwijl de coin pusher relatiefweinig ruimte in beslag neemt Door VdW c.s. wordt sinds 1996 de hexagonale coin pusher 'Fun City' verkocht Sinds 2008 wordt door KMG de hexagonale coin pusher 'Treasure Island' te koop aangeboden. 3. Bet geschll 3.1. VdW c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. KMG te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis: a. de productie, invoer, uitvoer, distributie, verkoop, verhuur, levering en/of bet anderszins verhandelen of in voorraad hebben van de in deze dagvaarding omschreven Treasure Island coin pusher en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG te sta.ken en gestaakt te houden; b. iedere verdere verveelvoudiging c.q. openbaarmaking van de in deze dagvaarding omschreven Fun City coin pusher c.q. auteursrechtelijk beschennde elementen van de Fun City coin pusher te sta.ken en gestaakt te houden; c. iedere slaafse nabootsing van (niet louter functioneel c.q. technisch bepaalde elementen van) de in deze dagvaarding omschreven Fun City coin pusher te sta.ken en gestaakt te houden; II. KMG te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van bette dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van VdW c.s. (mr. EJ. Louwers, postbus 440,5600 AK Eindhoven) een gecertificeerde verklaring van een registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht zelfstandig onderzoek, betreffende: a. bet totaal aantal Treasure Island coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is geproduceerd en/of besteld en/of ingekocht alsmede het totaal aantal Treasure Island coin pushers dat KMG in voorraad heeft of dat bij derden voor KMG in voorraad is;

3 3 III. IV. b. het totaal aantal Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is verkocht; c. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door KMG genoten winst als gevolg van het verhandelen van de Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; d. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die betrokken zijn of waren, bij de productie, import, distributie en/ofverhandeling van de Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; aile reeds verkochte en geleverde Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG bij haar afuemers terug te halen. op eigen kosten en tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopprijs aan haar afuemers; KMG te veroorde1en om binnen 30 dagen na betekening van bet te dezen te wijzen vonnis aan V dw c.s. - op een door V dw c.s. nader te noemen p1aats - alle bij KMG in voorraad zijnde en teruggehaalde Treasure Island coin pushers en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke mode lien van KMG ter vemietiging of onbruikbaarmaking aan te bieden; V. KMG te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van bette dezen te wijzen vonnis, de door een registeraccountant vastgestelde afuemers van KMG per aangetekende brief een rectificatie te doen toekomen met de navolgende inhoud: "Geachte heer, mevrouw, Sinds 2008 verhandelen wij coin pushers van het model Treasure Island. Met de verlwop van deze coin pushers maun wij inbreulc op de auteursrechten en handelen wij onrechtmatige jegeru de producent van de Fun City coin pusher, te weten VdW International BVBA te Brussel (Be/gii!). Op last van de Rechtbanlc Groningen zijn wij genoodzaalct de door oru verlcochte en ge/everde inbreulcmaunde coin pushers voor eigen reuning terug te nemen, de oorspronuliju lcoopprijs terug te beta/en en zijn wij teven.r gehouden onze lclanten te wijzen op deze inbreulc. " VI. VII. VIII. IX. met de eis dat deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt verstuurd waarbij tevens direct een kopie, vergezeld van een lijst waarop venneld staat aan wie de brief is verzonden, wordt toegestuurd naar de advocaat van VdW c.s. (mr. E.J. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven); KMG te veroordelen aan VdW c.s. te voldoen een dwangsom van voor iedere dag of gedeelte daarvan dat KMG in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de vorderingen sub I t/m V te voldoen; KMG te veroordelen tot afdracht van de in sub II c bedoe1de winst en betaling van de schade, nader op te maken bij staat; KMG te veroorde1en in een voorschot op de schadevergoeding van ,00 (vijftigduizend euro); KMG te veroordelen in de door V dw c.s. werkelijk gemaakte 'redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten', zoals gespecificeerd in de als productie 15 toegevoegde kostenstaat en nadere kostenspeciflcaties, op de voet van artikell019h Rv aan VdW c.s. te voldoen KMG heeft geconcludeerd tot niet ontvankelijk verklaring van V dw c.s. in hun vorderingen, althans deze afte wijzen, met veroordeling van VdW c.s. in de volledige kosten van deze procedure, waaronder mede wordt verstaan (naar rato) bet salaris van de advocaat van KMG.

4 4 4. De standpunten V dw c.s. bebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat KMG door bet produceren, invoeren, verburen enlofverkopen van de coin pusher 'Treasure Island' inbreuk maakt op haar auteursrechten op de 'Fun City' en op de andere op deze uitvoeringsvariant uitgebrachte thema's. Daarnaast is er sprake van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen van KMG door het produceren, invoeren, verhuren en/ofverkopen van de 'Treasure Island'. Door deze inbreuk c.q. dit onrechtmatig bandelen bebben VdW c.s. veel schade geleden, lijden zij nog steeds zeer grote schade en dreigt zij verdere scbade te Iijden KMG heeft aangevoerd dat de vorderingen van VdW c.s. afgewezen dienen te worden omdat de 'Fun City' van VdW niet gekwalificeerd kan worden als een werk in de zin van de Auteurswet, zodat van een auteursrechtelijke inbreuk door KMG geen sprake kan zijn. Van onrechtmatig handelen door KMG wegens ongeoorloofdelslaafse nabootsing of profiteren is evenmin sprake, omdat de 'Fun City' een onderscbeidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt heeft. Van nodeloze herkomstverwarring is geen sprake. V dw c.s. hebben aldus de concurrentie van KMG gewoon te dulden. S. De beoordeling Auteursrechte/ijke bescherming 5.1. V oor bet ontstaan van een auteursrecht is vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en bet persoonlijk stempel van de maker draagt; er moet ten minste sprake zijn van een zekere mate van creativiteit in die zin dat de maker van bet werk bij de vormgeving van bet werk keuzes heeft gemaakt die subjectiefbepaald zijn, met andere woorden, keuzes die berusten op de eigen persoonlijke smaak of voorkeur van de maker en niet uitsluitend op objectieve vereisten van techniscbe of praktiscbe aard V dw c.s. bebben gesteld dat aan bet eigen karakter van de 'Fun City' talloze creatieve keuzes ten grondslag liggen. Daarbij hebben zij onder meer gewezen op de vormgeving van bet koetswerk en de hoed in combinatie met de overige vormelementen van de coin pusher, de oorspronkelijke en onderscheidende verlichting in de hoed, de (vormgeving en plaatsing van de) rode en groene lampen onder de hoed, de verlichting in/achter de uitbetaalbakjes in de deuren (onder de ramen) en in en om bet speelveld (binnenverlichting). VdW c.s. hebben gesteld dat daarmee de ' Fun City' bet resultaat is van door hun verricht scheppend werk en om die reden auteursrechtelijke bescherming geniet KMG heeft aangevoerd dat in bet verleden door verschillende fabrikanten hexagonale coin puchers zijn ontworpen en geproduceerd die onderling niet wezenlijk van elkaar verschillen. Dit vindt met name zijn oorzaak in bet feit dat de vormgeving van dit type coin pusher in belangrijke mate wordt bepaald door de functionele eisen die samenhangen met een optimale exploitatie op kermissen en de mogelijkheid om de apparaten op eenvoudige wijze te verplaatsen van de ene kermis naar de andere. De 'Fun City' is zelf ontleend aan oermodellen als de 'Circus Circus', zodat zij geen eigen oorspronkelijk karakter bezit en niet bet persoonlijke stempel van de maker draagt, hetgeen betekent dat de 'Fun City' geen beschermd werk is in de zin van de auteurswet.

5 De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat sinds de jaren '80 hexagonale coin pushers zijn gemaakt en op de kennisattractiemarkt zijn gebracht. De rechtbank is op grand van de door partijen overgelegde afbeeldingen van eerdere modellen coin pushers, zoals onder andere de 'Circus Circus' en het in het kader van het pleidooi getoonde model van de 'Circus Circus', van oordeel dat de 'Fun City' qua vonn, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de eerder op de kennisattractiemarkt verschenen coin pushers. De rechtbank heeft daarbij betrokken dat deze eerdere modellen zoals de 'Circus Circus' en de 'Fun City' eenzelfde grondvonn hebben, namelijk zeshoekig, van onderaf tot ongeveer 100 em hoogte breder worden, waama ze weer taps toelopen met in lijsten gevatte glazen platen die eindigen in een zeshoekige afdekking op ongeveer 150 em tot 175 em, waarboven na een open ruimte een hoed op bet apparaat is geplaatst. De apparaten zijn allen op de platte vlakken versierd met (schreeuwerige en aandacht trekkende) afbeeldingen en teksten, en hebben hoven de glasplaten openingen om penningen in te werpen en onder de glasplaten openingen waarin uitgekeerde penningen en coupons vallen. Bij aile apparaten wordt de hoed gedragen door een aantal peilers die staan op het onderste gedeelte van het apparaat, waarbij in de open ruimte tussen bet apparaat en de hoed verlichting is geplaatst. Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dater geen sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter van de 'Fun City' dan wel dat deze de persoonlijke stempel van de maker draagt. Nu aan dit vereiste voor het doen ontstaan van een auteursrecht niet is voldaan, is de rechtbank van 09rdeel dat de ' Fun City' geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Nu van een dergelijke beschenning geen sprake is, heeft KMG, zoals VdW c.s. aan haar vorderingen (primair) ten grondslag hebben gelegd, daarop geen inbreuk kunnen maken. S/aafse nabootsing 5.5. Uitgangspunt is dat bet over bet algemeen aan een ieder vrijstaat om aan zijn (industriele) producten een zo groat mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat bet niet verboden is om voor dat doe I, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicbt of kennis gebruik te malen, tenzij daardoor inbreuk wordt gemaakt op een octrooi of op auteursrechten. Nabootsing van bet product van een concurrent druist aileen dan in tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te Iaten verwarring sticht. Deze zorgvuldigheid eist niet, dat bet eigen product van dat van de concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, doch zij wei de verplicbting meebrengt om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt De rechtbank is van oordeel dat de 'Treasure Island' wat betreft de totale uiterlijke verschijningsvorm op slechts zeer marginate wijze verschilt van die van de 'Fun City'. In die zin kan de rechtbank VdW c.s. volgen in hun stelling dat de 'Treasure Island' qua uiterlijke verschijningsvorm, dat wil zeggen op de gebruikte afbeeldingen en teksten op de platen na, vrijwel een een-op-een kopie is van de 'Fun City'. De rechtbank heeft hierbij betrokken de afbeeldingen die partijen van de beide coin pushers in het geding hebben gebracht, alsook de modellen die partijen in het kader van bet pleidooi hebben getoond.

6 6 Voorts beeft de recbtbank meegewogen dat KMG in bet kader van de door baar gestelde verscbillen tussen de 'Fun City' en de 'Treasure Island' niet verder is gekomen dan bet benoemen van een aantal binnen in bet apparaat aanwezige technische verschillen, zoals onder andere gebruikmaking van LED-verlichting en een andere wijze van aandrijving, welke marginate verschillen naar bet oordeel van de recbtbank in bet niet vallen bij de vrijwel identieke uiterlijke verscbijningsvorm van de 'Treasure Island' en de 'Fun City'. Dat er, zoals door KMG is aangevoerd, wel sprake zou zijn van andere vonngevingen in de 'Treasure Island' ten opzichte van de 'Fun City' is naar bet oordeel van de rechtbank door KMG onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat, zoals KMG eveneens heeft aangevoerd, de grote mate van gelijkheid van de beide apparaten functioneel bepaald zou zijn is door KMG evenmin voldoende aannemelijk gemaakt, temeer daar andere reeds Ianger op de kermisattractiemarkt verkrijgbare coin pushers qua uiterlijke verschijningsvonn wel in enige mate verschillen van de 'Fun City'. In omgekeerde volgorde betekent dit, dat de 'Fun City' ten tijde van bet verschijnen op de kermisattractiepark in 1996 ten opzichte van de op dat moment op die markt aanwezige coin pushers een voldoende onderscheidend vermogen bezat Voorgaande brengt met zich dat de rechtbank van oordeel is dat KMG niet heeft voldaan aan de op baar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om gelijkheid van de 'Treasure Island' met de 'Fun City' te voorkomen. Dat hierdoor de kans op verwarring tussen de 'Treasure Island' en de 'Fun City' is ontstaan, is naar bet oordeel van de recbtbank gezien de zeer geringe onderlinge verschillen evident. Dat van verwarringgevaar geen sprake zou zijn, omdat, aldus KMG, de 'Fun City' geen eigen plaats op de markt zou hebben, is naar bet oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt, temeer daar, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, er ten aanzien van de 'Fun City' ten tijde van bet verschijnen op de kermisattractiepark in 1996 ten opzichte van de op dat moment op die markt aanwezige coin pushers sprake van een voldoende onderscheidend vennogen was, hetgeen maakt dat de 'Fun City' een eigen plaats op de markt bezat De recbtbank is op grond van bet voorgaande dan ook van oordeel dat KMG jegens V dw c.s.. onrechtmatig heeft gebandeld door de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is ter voorkoming van verwarringgevaar tussen de 'Treasure Island' met de 'Fun City' te schenden. Dat VdW c.s. door dit onrechtmatig handelen van KMG schade beeft geleden is naar bet oordeel van de rechtbank door V dw c.s. voldoende aannemelijk gemaakt. Immers, doordat KMG voor een lagere prijs dan die van de 'Fun City' een nagenoeg exacte kopie heeft aangeboden eo verkocht hebben V dw c.s. omzet misgelopen. Dat, zoals KMG heeft gesteld, van schade aan de zijde van VdW c.s. geen sprake kan zijn omdat hun markaandeel alleeo maar is gestegen kan niet worden gevolgd, omdat dit losstaat van bet verlies in omzet dat V dw c.s. hebben geleden doordat door KMG op de kennisattractiemarkt de 'Treasure Island' is aangeboden. Vorderingen 5.9. KMG heeft voorts nog aangevoerd dat de door V dw c.s. ingestelde vorderingen te verstrekkend zijn, omdat KMG in meerdere Ianden dan alleen (bet rechtsgebied) van Nederland actiefis, hetgeen maakt dat de vorderingen van VdW c.s. beperkt dienen te worden tot de reikwijdte van bet gebruik binnen, de import naar, en de afzet in Nederland, aldus KMG. Daarbij heeft KMG er nog gewezen dat bet slaafse nabootsingleerstuk in Nederland uniek is, waardoor bet sterkt de vraag is of iets dat op basis van dit leerstuk in Nederland onrechtmatig wordt bevonden, ook onrechtmatig is in het buitenland.

7 De rechtbank gaat aan dit verweer van KMG voorbij. De kennisattractiemarkt betreft immers een internationale markt, waarop VdW c.s. als Belgische partij en KMG als Nederlandse partij actief zijn. Dit betekent dat bet onrechtmatig handelen van de zijde van KMG jegens V dw c.s. door deze laatste op deze intemationale markt wordt gevoeld, zodat het niet aangaat de reikwijdte van de vorderingen van VdW c.s. te beperken tot het gebruik binnen, de import naar en de afzet binnen Nederland. Voorschot Het door VdW c.s. gevorderde voorschot op de schadevergoeding van ,00 zal worden afgewezen. Tot op heden hebben VdW c.s. de hoogte van de schade die zij stellen door het onrechtmatig handelen van KMG geleden te hebben immers onvoldoende onderbouwd. Nude hoogte van deze gestelde schade niet inzichtelijk is gemaakt, bestaat er geen aanleiding een voorschot op die schade toe te kennen. Resume De rechtbank zal in bet Iicht van hetgeen zij hiervoor heeft overwogen de vorderingen van VdW c.s. op de hiema in het dictum vennelde wijze toewijzen, waarbij de dwangsom zal worden gemaximeerd tot een bedrag van ,00. Proce.skosten Het oordeel van de rechtbank dat de 'Treasure Island' niet auteursrechtelijk is beschennd en dat er derhalve geen sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk door KMG met de vervaardiging van de 'Fun City', brengt met zich dater geen grond voor toepassing van het bepaalde in art. 1019h Rv bestaat. Aldus zal de veroordeling in de proceskosten geschieden confonn de toepasselijke Iiquidatietarieven in handelszaken. KMG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van V dw c.s. worden begroot op: - dagvaarding 87,93 - griffierecht 1.100,00 - salaris advocaat (5,0punten x tarief 384,00) Totaal 3.107,93 6. De beslissing De rechtbank: 6.1. veroordeelt KMG om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis de productie, invoer, uitvoer, distributie, verkoop, verhuur, levering en/of bet anderszins verhandelen of in voorraad hebben van de in de dagvaarding omschreven 'Treasure Island' coin pusher en daaraan qua vonngeving (nagenoeg) gelijke modellen te staken en gestaakt te houden, iedere verdere verveelvoudiging c.q. openbaannaking van de in de dagvaarding omschreven 'Fun City' coin pusher te staken en gestaakt te houden en iedere slaafse nabootsing van de in de dagvaarding omschreven 'Fun City' coin pusher te staken en gestaakt te houden,

8 beveelt KMG om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van VdW c.s. (mr. EJ. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven) een gecertificeerde ver.klaring van een registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht zelfstandig onderzoek, betreffende: a. het totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is geproduceerd en/of besteld en/of ingekocht alsmede het totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers dat KMG in voorraad heeft of dat bij derden voor KMG in voorraad is; b. bet totaal aantal 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG dat door KMG is verkocht; c. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door KMG genoten winst als gevolg van bet verhandelen van de 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG; d. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die betrokken zijn of waren, bij de productie, import, distributie en/ofverhandeling van de 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG, 6.3. beveelt KMG alle reeds verkochte en geleverde 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG bij haar afnemers terug te halen, op eigen kosten en tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopprijs aan haar afnemers, 6.4. veroordeelt KMG om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan VdW c.s. - op een door V dw c.s. nader te noemen plaats - alle bij KMG in voorraad zijnde en teruggehaalde 'Treasure Island' coin pushers en daaraan qua vormgeving (nagenoeg) gelijke modellen van KMG ter vemietiging of onbruikbaarmaking aan te bieden, 6.5. veroordeelt KMG om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, de door een registeraccountant vastgestelde afnemers van KMG per aangetekende brief een rectificatie te doen toekomen met de navolgende inhoud: "Geachte heer, mevrouw, Sinds 2008 verhandelen wij coin pushers van het model Treasure Island. Met de verkoop van deze coin pushers handel en wij onrechtmatig jegens de producent van de Fun City coin pusher, te we ten V dw International B VBA te Brussel (Belgie). Op last van de Rechtbank Groningen zijn wij genoodzaa/ct de door ons verkochte en geleverde inbreukmalamde coin pushers voor eigen rekening terug te nemen, de oorspronke/ijke koopprijs terug te beta/en en zijn wij tevens gehouden onze klanten te wijzen op dit onrechtmatig handelen. " waarbij deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt verstuurd waarbij tevens direct een kopie, vergezeld van een Iijst waarop vermeld staat aan wie de brief is verzonden, wordttoegestuurd naar de advocaat van VdW c.s. (mr. E.J. Louwers, postbus 440, 5600 AK Eindhoven), 6.6. veroordeelt KMG om aan VdW c.s. een dwangsom te betalen van ,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 6.1. tot en met 6.5. uitgesproken veroordelingen en/ofbevelen voldoet, tot een maximum van ,00 is bereikt,

9 veroordeelt KMG tot afdracht van de hiervoor onder r.o onder c bedoelde winst en betaling van de schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 6.8. veroordeelt KMG in de proceskosten, aan de zijde van VdW c.s. tot op heden begroot op 3.107,93, 6.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 25 april type: coil: chb I yma

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 1. de naam loze vennootschap vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaakncimmer / rolnummer: C/09/442420 / 1-lA ZA 13-512 Vonnis van 22 juli 2015 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap EURONEXT N.V., gevestigd

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure 1. De vennootschap N.V. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, hierna aangeduid als

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie